Tłumaczenia na język niemiecki:

  • fischen mit gift   

Przykładowe zdania z "zatruwanie ryb", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Sto tysięcy metrów sześciennych wody o bardzo wysokim stężeniu cyjanku i innych metali ciężkich wyciekło z kopalni złota do rzeki Cisy, a następnie do Dunaju, powodując straty na Węgrzech i w Serbii, jak również w Rumunii, zabijając dziesiątki tysięcy ryb i zatruwając wodę pitną.
de Einhunderttausend Kubikmeter Wasser mit hohen Konzentrationen von Zyanid und anderen Schwermetallen sind aus einem Goldbergwerk in die Theiß geflossen und von dort in die Donau, wovon Ungarn und Serbien sowie Rumänien betroffen waren und wodurch Zehntausende von Fischen getötet wurden und das Trinkwasser vergiftet wurde.
pl Obecnie czynnikiem, który zatruwa nasze stosunki, jest śmierć demokracji, praw człowieka, wolności prasy i państwa prawa w Rosji, a także bezkarność, z jaką byli członkowie sił bezpieczeństwa definiują agendę Federacji Rosyjskiej.
de Doch unsere Beziehungen werden durch den langsamen Tod der Demokratie, der Menschenrechte, der Pressefreiheit und des Rechtsstaates in Russland und die Tatsache vergiftet, dass einige ehemalige Angehörige der Sicherheitskräfte die Agenda der Russischen Föderation bestimmen.
pl Problem nie leźy w tym, źe niszczone są budynki miejskie czy... źe hałas eksplozji zatruwa środowisko
de Das Problem ist nicht die Verunstaltung der Gebäude... oder die Lärminfiltration wegen der Explosionen
pl Tak naprawdę jest to zbrodnia, której dopuściły się spółki międzynarodowe zatruwające łańcuch żywności i narażające na szwank życie i zdrowie pracowników dla zwiększenia zysków.
de Dabei handelt es sich tatsächlich um ein Verbrechen der internationalen Unternehmen, die die Lebensmittelkette vergiften und Menschenleben und die Gesundheit der Arbeiter opfern, um ihre Profite zu erhöhen.
pl Ten ostatni, daleki od sprawiedliwego i trwałego rozwiązania pokojowego, pogarsza się i zatruwa stosunki międzynarodowe, a także zagraża spójności naszych społeczeństw.
de Letzterer ist noch weit von einem gerechten und nachhaltigen Frieden entfernt und verschlechtert sich vor unseren Augen. Er vergiftet die internationalen Beziehungen und bedroht den Zusammenhalt unserer Gesellschaften.
pl Jeśli nawet Tony Blair nie może zapewnić, aby Izrael zezwolił na import sprzętu w celu zatrzymania 40 000 litrów nieprzetworzonych odpadów ludzkich zatruwających dostawę wody, nadszedł czas, aby Europa zaczęła działać.
de Wenn selbst Tony Blair nicht in der Lage ist, Israel dazu zu bewegen, die Einfuhr von Ausrüstungen zu genehmigen, um damit der Vergiftung der Wasserversorgung durch 40 000 Liter unbehandelter Fäkalien Einhalt zu gebieten, ist es für Europa an der Zeit, zu handeln.
pl Zatruwają ziemię
de Sie töten das Land
pl Niezidentyfikowany mężczyzna, znaleziony w East River... padł ofiarą trwającej nadal wojny narkotykowej... która zatruwa nasze miasto
de Der unbekannte Tote, der aus dem East River gezogen wurde...... dürfte ein weiteres Opfer des Drogenkrieges sein...... der gegenwärtig unsere Stadt geißelt
pl To tak zatruwa serce... ze trudno o spokój
de Es zerreißt einem das Herz.Und dann kannst du nur noch in der Vergangenheit leben
pl Wykorzystanie technologii z zastosowaniem cyjanku doprowadziłoby do olbrzymiej katastrofy, zatruwając środowisko, doprowadzając do wysadzenia w powietrze czterech szczytów górskich, zniszczenia dziewięciu cmentarzy oraz zburzenia ośmiu kościołów chrześcijańskich.
de Der Einsatz von Zyanidtechnik würde durch die Vergiftung der Umwelt eine riesige Katastrophe verursachen: vier Berge würden in die Luft gesprengt, neun Friedhöfe zerstört und acht christliche Kirchen abgerissen.
pl Debata, która powinna koncentrować się na prawach człowieka, jest już zbyt długo zatruwana przez rozmaite względy polityczne.
de Allzu lange ist die Diskussion, bei der es um Menschenrechte gehen sollte, durch verschiedene politische Erwägungen vergiftet worden.
pl Wszędzie tam, gdzie nie ma oczyszczalni, zatruwamy coraz bardziej nasze skąpe zasoby wody.
de Überall, wo es keine Kläranlage gibt, leiten wir immer größere Mengen an Giften in unsere knappen Wasservorräte ein.
pl Teraz wszystko leży w rękach rządów, czy będziemy, czy też nie będziemy w stanie zakończyć zatruwanie rzeki Raby i innych europejskich rzek w podobnej sytuacji.
de Ob wir in der Lage sind, der übermäßigen Verschmutzung der Raab und anderer europäischer Flüsse, die sich in einem ähnlichen Zustand befinden, ein Ende zu setzen, hängt nunmehr von den Regierungen ab.
pl Jako partia zielonych cieszymy się z tej europejskiej sieci bezpieczeństwa, która ograniczy możliwości zatruwania środowiska przez niektóre rządy. Poprawiliśmy również monitorowanie i dostęp obywateli do dokumentów.
de Dieses wird die Möglichkeiten einiger Staaten zum Umweltdumping beschneiden. Außerdem haben wir die entsprechenden Überwachungsinstrumente und den Zugang der Bürger zu den relevanten Dokumenten verbessert.
pl Zatruwają one wodę i glebę.
de Pestizide vergiften sowohl das Wasser als auch den Boden.
pl Zatruwa ona nasze społeczeństwo, natomiast Europa musi służyć przykładem w walce z dyskryminacją.
de Sie ist Gift für unsere Gesellschaft, und Europa muss beim Kampf gegen Diskriminierung Vorbild sein.
pl Zadłużenie wewnętrzne małych i średnich przedsiębiorstw wzrasta, zatruwając gospodarkę fakturami o odległych terminach płatności, których dotrzymanie i tak trudno jest wyegzekwować.
de Die internen Schulden kleiner und mittlerer Unternehmen wachsen an und schaffen ein wirtschaftliches Gift in Form von Rechnungen mit langen Zahlungsfristen, deren Einhaltung schwer durchzusetzen ist.
pl Przychodzisz tutaj i zatruwasz rodzinny obiad syjonistycznymi, murzyńskimi i hipisowskimi bzdurami
de Du vergiftest meine Familie mit diesem jüdischen Nigger- Freunde- Schwachsinn
pl Armenia, Azerbejdżan i Gruzja, które powstały po upadku ZSRR, w dalszym ciągu odczuwają skutki tamtego okresu, zwłaszcza w postaci nierozstrzygniętych konfliktów w Górnym Karabachu, Abchazji i Osetii, które wciąż zatruwają atmosferę stosunków między nimi i ich sąsiadami i doprowadziły do niszczycielskiego wyścigu zbrojeń.
de Armenien, Aserbaidschan und Georgien, die alle drei aus dem Zerfall der UdSSR hervorgegangen sind, leiden noch heute unter dem Erbe jener Zeiten, vor allem durch die ungelösten Konflikte in Bergkarabach, in Abchasien und in Ossetien, die das Klima zwischen ihnen und mit ihren Nachbarn vergiften und ein verhängnisvolles Wettrüsten ausgelöst haben.
pl Takie chemikalia można często znaleźć w domach i są one główną przyczyną zatruwania się dzieci.
de Diese chemischen Stoffe werden oft im Haushalt verwendet und sind eine weit verbreitete Ursache für Vergiftungen bei Kindern.
pl Zatruwa duszę
de Verget die Seele
pl W ostatnich dniach widzieliśmy, jak skrajnie prawicowe idee, sprzeczne z najbardziej podstawowymi wartościami naszego wspólnego projektu europejskiego zatruwają życie polityczne Belgii i Włoch, wpływając na decyzje i działania polityczne.
de Seit einigen Tagen können wir sehen, wie Ideen der äußersten Rechten, die den elementaren Grundwerten unseres europäischen Projekts entgegenstehen, das politische Leben in Belgien und Italien infizieren und politische Entscheidungen und Aktionen beeinflussen.
pl Komitet sugeruje, że należałoby się również zająć zatruwaniem środowiska przez okręty wojenne
de Der Ausschuss schlägt des Weiteren vor, auch die Umweltverschmutzung durch Kriegsschiffe zu thematisieren
pl odnotowuje, że po upływie dwudziestu lat od wycieku gazów toksycznych z produkujących pestycydy zakładów Union Carbide Corporation w Bhopalu w stanie Madhya Pradesz- który to wyciek spowodował śmierć ponad ‧ osób, a u kolejnych dziesiątek tysięcy wywołał przewlekłe i wyniszczające choroby- miejsce to nie zostało oczyszczone, a toksyczne odpady nadal zatruwają środowisko naturalne i wody gruntowe; wzywa władze Indii oraz Dow Chemicals do natychmiastowego oczyszczenia tego miejsca i zanieczyszczonego otoczenia, zapewnienia pełnego wynagrodzenia ofiarom i postawienia winnych przed sądem
de stellt fest, dass zwanzig Jahre, nachdem aus einer Pflanzenschutzmittelfabrik der Union Carbide Corporation in Bhopal, Madhya Pradesh, Giftgas entwich, durch das über ‧ Menschen den Tod fanden und Zehntausende an chronischen und kräfteverzehrenden Krankheiten erkrankten, das Gelände noch immer nicht gereinigt wurde und die giftigen Abfälle weiterhin die Umwelt und das Grundwasser verschmutzen; fordert die indischen Behörden und Dow Chemicals auf, das Gelände und das geschädigte Umfeld unverzüglich zu reinigen, eine umfassende Unterstützung für die Opfer bereitzustellen und die Verantwortlichen vor Gericht zu bringen
pl mając na uwadze, że substancje chemiczne pozostawione przez Union Carbide jeszcze dziś zatruwają wodę pitną, powodując raka i deformacje płodu
de in der Erwägung, dass die chemischen Stoffe, die Union Carbide hinterließ, noch heute das Trinkwasser vergiften, wodurch Krebs und Missbildungen verursacht werden
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4568 zdań frazy zatruwanie ryb.Znalezione w 1,015 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.