Tłumaczenia na język niemiecki:

  • fischen mit gift   

Przykładowe zdania z "zatruwanie ryb", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Sto tysięcy metrów sześciennych wody o bardzo wysokim stężeniu cyjanku i innych metali ciężkich wyciekło z kopalni złota do rzeki Cisy, a następnie do Dunaju, powodując straty na Węgrzech i w Serbii, jak również w Rumunii, zabijając dziesiątki tysięcy ryb i zatruwając wodę pitną.
de Einhunderttausend Kubikmeter Wasser mit hohen Konzentrationen von Zyanid und anderen Schwermetallen sind aus einem Goldbergwerk in die Theiß geflossen und von dort in die Donau, wovon Ungarn und Serbien sowie Rumänien betroffen waren und wodurch Zehntausende von Fischen getötet wurden und das Trinkwasser vergiftet wurde.
pl Debata, która powinna koncentrować się na prawach człowieka, jest już zbyt długo zatruwana przez rozmaite względy polityczne.
de Allzu lange ist die Diskussion, bei der es um Menschenrechte gehen sollte, durch verschiedene politische Erwägungen vergiftet worden.
pl Możemy i musimy od tego zacząć reformę rolną, ponownie odwracając tę sytuację, ponieważ ostatecznie to całe rolnictwo cierpi na skutek strat spowodowanych tutaj przez kilku przestępców zatruwających pasze, a temu z zasady musimy zapobiegać.
de Da können und müssen wir bei der Agrarreform ansetzen, dass wir hier wieder etwas zurückdrehen. Denn letztendlich trägt die ganze Landwirtschaft den Schaden, den einige kriminelle Panscher hier anrichten, und das müssen wir grundsätzlich verhindern!
pl Przychodzisz tutaj i zatruwasz rodzinny obiad syjonistycznymi, murzyńskimi i hipisowskimi bzdurami
de Du vergiftest meine Familie mit diesem jüdischen Nigger- Freunde- Schwachsinn
pl Takie chemikalia można często znaleźć w domach i są one główną przyczyną zatruwania się dzieci.
de Diese chemischen Stoffe werden oft im Haushalt verwendet und sind eine weit verbreitete Ursache für Vergiftungen bei Kindern.
pl W ostatnich dniach widzieliśmy, jak skrajnie prawicowe idee, sprzeczne z najbardziej podstawowymi wartościami naszego wspólnego projektu europejskiego zatruwają życie polityczne Belgii i Włoch, wpływając na decyzje i działania polityczne.
de Seit einigen Tagen können wir sehen, wie Ideen der äußersten Rechten, die den elementaren Grundwerten unseres europäischen Projekts entgegenstehen, das politische Leben in Belgien und Italien infizieren und politische Entscheidungen und Aktionen beeinflussen.
pl Niezidentyfikowany mężczyzna, znaleziony w East River... padł ofiarą trwającej nadal wojny narkotykowej... która zatruwa nasze miasto
de Der unbekannte Tote, der aus dem East River gezogen wurde...... dürfte ein weiteres Opfer des Drogenkrieges sein...... der gegenwärtig unsere Stadt geißelt
pl mając na uwadze, że substancje chemiczne pozostawione przez Union Carbide jeszcze dziś zatruwają wodę pitną, powodując raka i deformacje płodu
de in der Erwägung, dass die chemischen Stoffe, die Union Carbide hinterließ, noch heute das Trinkwasser vergiften, wodurch Krebs und Missbildungen verursacht werden
pl To zatruwać powietrze, którym oddychamy!
de Das vergiftet die Luft. die wir atmen
pl Wykorzystanie technologii z zastosowaniem cyjanku doprowadziłoby do olbrzymiej katastrofy, zatruwając środowisko, doprowadzając do wysadzenia w powietrze czterech szczytów górskich, zniszczenia dziewięciu cmentarzy oraz zburzenia ośmiu kościołów chrześcijańskich.
de Der Einsatz von Zyanidtechnik würde durch die Vergiftung der Umwelt eine riesige Katastrophe verursachen: vier Berge würden in die Luft gesprengt, neun Friedhöfe zerstört und acht christliche Kirchen abgerissen.
pl Wszędzie tam, gdzie nie ma oczyszczalni, zatruwamy coraz bardziej nasze skąpe zasoby wody.
de Überall, wo es keine Kläranlage gibt, leiten wir immer größere Mengen an Giften in unsere knappen Wasservorräte ein.
pl Komitet sugeruje, że należałoby się również zająć zatruwaniem środowiska przez okręty wojenne
de Der Ausschuss schlägt des Weiteren vor, auch die Umweltverschmutzung durch Kriegsschiffe zu thematisieren
pl Jako partia zielonych cieszymy się z tej europejskiej sieci bezpieczeństwa, która ograniczy możliwości zatruwania środowiska przez niektóre rządy. Poprawiliśmy również monitorowanie i dostęp obywateli do dokumentów.
de Dieses wird die Möglichkeiten einiger Staaten zum Umweltdumping beschneiden. Außerdem haben wir die entsprechenden Überwachungsinstrumente und den Zugang der Bürger zu den relevanten Dokumenten verbessert.
pl Należy również zweryfikować przepisy międzynarodowe w tej kwestii bez wahania, aby wypełnić luki prawne, nie pozwolić rzecznym jednostkom wpływania na morza, oraz wprowadzić zasadę, że ten, który zatruwa środowisko, płaci za szkody.
de Darüber hinaus müssen die internationalen Gesetze in diesem Bereich unverzüglich überprüft und Lücken geschlossen werden. Schiffen, die für Flüsse ausgelegte sind, muss untersagt werden, Meere zu befahren, und das Verursacherprinzip muss wirksam durchgesetzt werden.
pl Zatruwają ziemię
de Sie töten das Land
pl Tak naprawdę jest to zbrodnia, której dopuściły się spółki międzynarodowe zatruwające łańcuch żywności i narażające na szwank życie i zdrowie pracowników dla zwiększenia zysków.
de Dabei handelt es sich tatsächlich um ein Verbrechen der internationalen Unternehmen, die die Lebensmittelkette vergiften und Menschenleben und die Gesundheit der Arbeiter opfern, um ihre Profite zu erhöhen.
pl Zatruwa ona nasze społeczeństwo, natomiast Europa musi służyć przykładem w walce z dyskryminacją.
de Sie ist Gift für unsere Gesellschaft, und Europa muss beim Kampf gegen Diskriminierung Vorbild sein.
pl odnotowuje, że po upływie dwudziestu lat od wycieku gazów toksycznych z produkujących pestycydy zakładów Union Carbide Corporation w Bhopalu w stanie Madhya Pradesz- który to wyciek spowodował śmierć ponad ‧ osób, a u kolejnych dziesiątek tysięcy wywołał przewlekłe i wyniszczające choroby- miejsce to nie zostało oczyszczone, a toksyczne odpady nadal zatruwają środowisko naturalne i wody gruntowe; wzywa władze Indii oraz Dow Chemicals do natychmiastowego oczyszczenia tego miejsca i zanieczyszczonego otoczenia, zapewnienia pełnego wynagrodzenia ofiarom i postawienia winnych przed sądem
de stellt fest, dass zwanzig Jahre, nachdem aus einer Pflanzenschutzmittelfabrik der Union Carbide Corporation in Bhopal, Madhya Pradesh, Giftgas entwich, durch das über ‧ Menschen den Tod fanden und Zehntausende an chronischen und kräfteverzehrenden Krankheiten erkrankten, das Gelände noch immer nicht gereinigt wurde und die giftigen Abfälle weiterhin die Umwelt und das Grundwasser verschmutzen; fordert die indischen Behörden und Dow Chemicals auf, das Gelände und das geschädigte Umfeld unverzüglich zu reinigen, eine umfassende Unterstützung für die Opfer bereitzustellen und die Verantwortlichen vor Gericht zu bringen
pl Przychodzisz tutaj i zatruwasz rodzinny obiad syjonistycznymi, murzyńskimi i hipisowskimi bzdurami
de Du vergiftest meine FamiIie mit diesem jüdischen Nigger- Freunde- Schwachsinn
pl Wreszcie trzeba zerwać ze swobodnym przepływem kapitału, który stanowił przyczynę kryzysu, ponieważ pozwolił, aby kryzys na amerykańskim rynku kredytów hipotecznych - będący kryzysem całkowicie lokalnym, który powinien ograniczyć się do rynku amerykańskiego - stopniowo zatruwał wszystkie nasze gospodarki i rujnował naszych posiadaczy oszczędności, naszych pracowników i naszych pracodawców.
de Und schließlich müssen wir mit dem freien Kapitalverkehr brechen, welcher der auslösende Faktor der Krise war, weil er es ermöglicht hat, dass die Krise des US-Hypothekenmarkts - eine vollkommen nebensächliche Krise, die auf den US-Markt hätte beschränkt bleiben müssen - allmählich alle unsere Volkswirtschaften infiziert und unsere Sparer, Arbeitnehmer und Arbeitgeber ruiniert hat.
pl Problem nie leźy w tym, źe niszczone są budynki miejskie czy... źe hałas eksplozji zatruwa środowisko
de Das Problem ist nicht die Verunstaltung der Gebäude... oder die Lärminfiltration wegen der Explosionen
pl To nas zatruwać!
de Das vergiftet uns
pl To tak zatruwa serce... ze trudno o spokój
de Es zerreißt einem das Herz.Und dann kannst du nur noch in der Vergangenheit leben
pl To właśnie to ciągłe siedzenie tutaj cię zatruwa!
de Die ganze Zeit nur drinnen bleiben, das macht dich noch krank!
pl Dwie rzeczy zatruwają relacje z Parlamentem i z ruchem związków zawodowych.
de Zwei Aktionen haben diese Beziehung zwischen dem Parlament und der Gewerkschaftsbewegung vergiftet.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4568 zdań frazy zatruwanie ryb.Znalezione w 2,814 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.