Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Angebotsanforderung   

Przykładowe zdania z "zapytanie ofertowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
Syndicat mixte de gestion aérodrome départemental Le Puy-en-Velay/Loudes przekaże wybranym kandydatom, w terminie do dnia ‧.‧.‧ r., zapytanie ofertowe zawierające, między innymi, szczegółowe zasady przetargu, specyfikacje oraz projekt umowyDas Syndicat mixte de gestion aérodrome départemental Le Puy-en-Velay/ Loudes übermittelt den ausgewählten Bewerbern spätestens bis zum ‧.‧.‧ die Ausschreibungsunterlagen, die die Ausschreibungsbedingungen und einen Vertragsentwurf enthalten
Syndicat mixte pour l'aéroport départemental przekaże wybranym kandydatom, w terminie do dnia ‧ sierpnia ‧ r., zapytanie ofertowe zawierające, między innymi, szczegółowe zasady przetargu, specyfikacje oraz projekt umowyDas Syndicat mixte pour l'aéroport départemental übermittelt den ausgewählten Bewerbern spätestens bis zum ‧.‧.‧ die Ausschreibungsunterlagen, die die Ausschreibungsbedingungen und einen Vertragsentwurf umfassen
Departament Finistère przekaże następnie wybranym kandydatom zapytanie ofertowe zawierające, między innymi, szczegółowe zasady przetargu, specyfikacje oraz projekt umowyDas Département du Finistère übermittelt den ausgewählten Bewerbern die Ausschreibungsunterlagen, die die Ausschreibungsbedingungen und einen Vertragsentwurf umfassen
Miasto Périgueux przekaże wybranym kandydatom zapytanie ofertowe zawierające, między innymi, szczegółowe zasady przetargu, specyfikacje oraz projekt umowyDie Stadt Périgueux übermittelt den ausgewählten Bewerbern die Ausschreibungsunterlagen, die die Ausschreibungsbedingungen und einen Vertragsentwurf enthalten
nota techniczna dotycząca tego, w jaki sposób kandydat zamierza odpowiedzieć na zapytanie ofertowe, jeżeli zostanie zaproszony przez Syndicat mixte de gestion aérodrome départemental Le Puy-en-Velay/Loudes do przedstawienia oferty, obejmująca w szczególnościEine Erläuterung der Methodik zur Bearbeitung der Ausschreibungsunterlagen, sofern der Bewerber vom Syndicat mixte de gestion aérodrome départemental Le Puy-en-Velay/ Loudes zur Angebotsabgabe aufgefordert wird; insbesondere sind anzugeben
Otrzymane oferty podlegają ocenie na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowymDie eingereichten Angebote werden anhand der in der Aufforderung zur Angebotsabgabe festgelegten Kriterien bewertet
ogłoszenie o zamówieniu lub, w przypadku procedury zawartej w rozdziale III, zapytanie ofertowe przewidują możliwość jego przedłużeniaDie Bekanntmachung oder, im Falle eines Verfahrens gemäß Kapitel III, die Aufforderung zur Angebotsabgabe sieht die Möglichkeit einer Verlängerung vor
Izba Handlowo-Przemysłowa w Dijon przekaże wybranym kandydatom, w terminie do dnia ‧.‧.‧ r., zapytanie ofertowe zawierające, między innymi, szczegółowe zasady przetargu oraz projekt umowyDie Industrie- und Handelskammer Dijon übermittelt den ausgewählten Bewerbern spätestens bis zum ‧.‧.‧ die Ausschreibungsunterlagen, die die Ausschreibungsbedingungen und einen Vertragsentwurf enthalten
Merostwo Brive-la-Gaillarde przekaże wybranym kandydatom, w terminie do dnia ‧ sierpnia ‧ r. zapytanie ofertowe zawierające, między innymi, szczegółowe zasady przetargu, specyfikacje oraz projekt umowyDie Stadtverwaltung Brive-la-Gaillarde übermittelt den ausgewählten Bewerbern spätestens bis zum ‧.‧.‧ Konsultationsunterlagen, die die Ausschreibungsbedingungen, eine genaue Leistungsbeschreibung und einen Vertragsentwurf enthalten
Izba Handlowo-Przemysłowa w Cantal przekaże wybranym kandydatom, w terminie do dnia ‧.‧.‧ r., zapytanie ofertowe zawierające, między innymi, szczegółowe zasady przetargu oraz projekt umowyDie Industrie- und Handelskammer Cantal übermittelt den ausgewählten Bewerbern spätestens bis zum ‧.‧.‧ die Ausschreibungsunterlagen, die die Ausschreibungsbedingungen und einen Vertragsentwurf enthalten
Krótko po terminie wskazanym w poprzednim punkcie, Izba Handlowo-Przemysłowa Cherbourg-Cotentin przekaże wybranym kandydatom zapytanie ofertowe zawierające, między innymi, szczegółowe zasady przetargu oraz projekt umowyDie Industrie- und Handelskammer Cherbourg-Cotentin übermittelt den ausgewählten Bewerbern in den Tagen nach dem im vorhergehenden Absatz genannten Stichtag die Ausschreibungsunterlagen, die die Ausschreibungsbedingungen und einen Vertragsentwurf enthalten
Punkt ‧: EBC zachowuje przejrzystość, publikując główne kryteria oceny w dokumentacji przetargowej (Ogłoszenie o zamówieniu dla zamówień publicznych i Zapytanie ofertowe dla procedury bez publikacji ogłoszeniaAbsatz ‧: Die EZB legt die wichtigsten Bewertungskriterien transparent durch Veröffentlichung in den Vergabeunterlagen (Aufruf zum Wettbewerb bei öffentlichen Ausschreibungen und Aufforderung zur Angebotsabgabe bei Verfahren mit drei bzw. fünf Angeboten) dar
Po zakończeniu oceny ofert pisemnych EBC może rozpocząć negocjacje z oferentami, jeżeli taka możliwość była wskazana w zapytaniu ofertowymNach Auswertung der schriftlichen Angebote kann die EZB in Verhandlungen mit den Bietern eintreten, wenn diese Möglichkeit in der Aufforderung zur Angebotsabgabe angekündigt wurde
Izba Handlowo-Przemysłowa w Castres-Mazamet przekaże wybranym kandydatom, w terminie do dnia ‧.‧.‧ r., zapytanie ofertowe zawierające, między innymi, szczegółowe zasady przetargu oraz projekt umowyDie Industrie- und Handelskammer Castres-Mazamet übermittelt den ausgewählten Bewerbern spätestens bis zum ‧.‧.‧ die Ausschreibungsunterlagen, die die Ausschreibungsbedingungen und einen Vertragsentwurf enthalten
Zgodnie z planem członek kartelu, który otrzymał od klienta zapytanie ofertowe, zgłaszał ten fakt podmiotowi koordynującemu kartel, a ten z kolei przydzielał klienta zwycięzcy, to znaczy członkowi kartelu, który miał wygrać przetargNach diesem Plan meldete ein Mitglied des Kartells, das eine Anfrage von einem Kunden erhalten hatte, diese Anfrage dem Koordinator des Kartells, der den Kunden dann einem Gewinner (champion) zuteilte (d.h. dem Kartellmitglied, das in der betreffenden Ausschreibung den Zuschlag erhalten sollte
Należy zauważyć, że przepisy rozporządzenia REACH regulujące proces przedkładania zapytania weszły w życie dnia ‧ czerwca ‧ rDie Bestimmungen der REACH-Verordnung, die für diese Erkundigung gelten, sind am ‧. Juni ‧ in Kraft getreten
Eksportuje dane z aktualnie zaznaczonej tabeli lub zapytania do plikuExportiert die Daten der ausgewählten Tabelle oder Abfrage in eine Datei
W tym kontekście Parlament Europejski regularnie kieruje zapytania do Komisji.Vor diesem Hintergrund hat es wiederholt Anfragen des EP an die Kommission gegeben.
Skoro w tej chwili istnieje znak zapytania, normalną reakcją budżetową jest odseparowanie tych wydatków, które są bezpośrednio związane z traktatem lizbońskim od preliminarza wydatków na przyszły rok i tego typu prośbę wystosowaliśmy do wszystkich instytucji europejskich.Da der Vertrag zum gegenwärtigen Zeitpunkt mit einem Fragezeichen versehen ist, besteht die normale Reaktion bezüglich des Haushalts darin, die direkt mit dem Lissabon-Vertrag verbundenen Ausgaben von den vorläufigen Ausgaben für das kommende Jahr zu trennen. Das war die Bitte, die wir an alle europäischen Institutionen gerichtet haben.
jeśli i dopóki są instrukcjami sterującymi które będą omawiane w następnej sekcji. W tej sekcji używamy instrukcji jeśli by wyjaśnić zapytaniaIm nächsten Abschnitt wird die bedingte Ausführung mit den Befehlen wenn und solange erklärt. In diesem Abschnitt werden die Vergleichsoperatoren am Beispiel von wenn erklärt
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów opracowania, publikacji w formie tradycyjnej (na papierze i filmach) i elektronicznej oraz rozpowszechniania tekstów, do których publikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej zobowiązany jest Parlament, zgodnie z regulaminem wewnętrznym (zwłaszcza jego art. ‧, ‧, ‧ i ‧) oraz Regulaminem Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE (plany budżetowe, zapytania pisemne, protokoły, komunikatyDiese Mittel decken die Kosten für die Vorbereitung, die traditionelle (auf Papier oder Film) oder elektronische Veröffentlichung und die Verbreitung der Texte, die das Parlament im Amtsblatt der Europäischen Union zu veröffentlichen hat, und zwar vor allem in Anwendung seiner Geschäftsordnung, insbesondere die Artikel ‧, ‧, ‧ und ‧, und der Geschäftsordnung der Paritätischen Parlamentarischen Versammlung AKP-EU (Haushaltspläne, schriftliche Anfragen, Protokolle, Mitteilungen
Moim zdaniem wiąże się z tym wiele znaków zapytania.Ich habe dazu viele Fragen.
Okno zapytania z klawiszami Tak/NieRückfrage mit Knöpfen für Ja/Nein
Jeżeli osoba złoży zapytanie o informację na jej temat zawartą w rejestrze karnym, organ centralny Państwa Członkowskiego, do którego złożono zapytanie, może, zgodnie z ustawodawstwem krajowym, wystąpić do organu centralnego innego Państwa Członkowskiego z wnioskiem o wyciąg z rejestru karnego oraz związane z nim informacje, jeśli osoba ta jest lub była rezydentem lub obywatelem Państwa Członkowskiego występującego z zapytaniem lub Państwa, do którego zapytanie jest skierowaneBeantragt eine Person Informationen aus ihrem Strafregister, so kann die Zentralbehörde des Mitgliedstaats, in dem der Antrag gestellt wird, nach Maßgabe des innerstaatlichen Rechts ein Ersuchen um Auszüge aus dem Strafregister und um dieses betreffende Informationen an die Zentralbehörde eines anderen Mitgliedstaats richten, wenn die betreffende Person in dem ersuchenden oder dem ersuchten Mitgliedstaat ansässig ist oder war oder dessen Staatsangehörigkeit besitzt oder besessen hat
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2843 zdań frazy zapytanie ofertowe.Znalezione w 2,041 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.