Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Anfrage   
  • Angebotsanforderung   

Przykładowe zdania z "zapytanie ofertowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Miasto Périgueux przekaże wybranym kandydatom zapytanie ofertowe zawierające, między innymi, szczegółowe zasady przetargu, specyfikacje oraz projekt umowy
de Die Stadt Périgueux übermittelt den ausgewählten Bewerbern die Ausschreibungsunterlagen, die die Ausschreibungsbedingungen und einen Vertragsentwurf enthalten
pl Punkt ‧: EBC zachowuje przejrzystość, publikując główne kryteria oceny w dokumentacji przetargowej (Ogłoszenie o zamówieniu dla zamówień publicznych i Zapytanie ofertowe dla procedury bez publikacji ogłoszenia
de Absatz ‧: Die EZB legt die wichtigsten Bewertungskriterien transparent durch Veröffentlichung in den Vergabeunterlagen (Aufruf zum Wettbewerb bei öffentlichen Ausschreibungen und Aufforderung zur Angebotsabgabe bei Verfahren mit drei bzw. fünf Angeboten) dar
pl Krótko po terminie wskazanym w poprzednim punkcie, Izba Handlowo-Przemysłowa Cherbourg-Cotentin przekaże wybranym kandydatom zapytanie ofertowe zawierające, między innymi, szczegółowe zasady przetargu oraz projekt umowy
de Die Industrie- und Handelskammer Cherbourg-Cotentin übermittelt den ausgewählten Bewerbern in den Tagen nach dem im vorhergehenden Absatz genannten Stichtag die Ausschreibungsunterlagen, die die Ausschreibungsbedingungen und einen Vertragsentwurf enthalten
pl Syndicat mixte de gestion aérodrome départemental Le Puy-en-Velay/Loudes przekaże wybranym kandydatom, w terminie do dnia ‧.‧.‧ r., zapytanie ofertowe zawierające, między innymi, szczegółowe zasady przetargu, specyfikacje oraz projekt umowy
de Das Syndicat mixte de gestion aérodrome départemental Le Puy-en-Velay/ Loudes übermittelt den ausgewählten Bewerbern spätestens bis zum ‧.‧.‧ die Ausschreibungsunterlagen, die die Ausschreibungsbedingungen und einen Vertragsentwurf enthalten
pl Departament Finistère przekaże następnie wybranym kandydatom zapytanie ofertowe zawierające, między innymi, szczegółowe zasady przetargu, specyfikacje oraz projekt umowy
de Das Département du Finistère übermittelt den ausgewählten Bewerbern die Ausschreibungsunterlagen, die die Ausschreibungsbedingungen und einen Vertragsentwurf umfassen
pl Syndicat mixte pour l'aéroport départemental przekaże wybranym kandydatom, w terminie do dnia ‧ sierpnia ‧ r., zapytanie ofertowe zawierające, między innymi, szczegółowe zasady przetargu, specyfikacje oraz projekt umowy
de Das Syndicat mixte pour l'aéroport départemental übermittelt den ausgewählten Bewerbern spätestens bis zum ‧.‧.‧ die Ausschreibungsunterlagen, die die Ausschreibungsbedingungen und einen Vertragsentwurf umfassen
pl Zgodnie z planem członek kartelu, który otrzymał od klienta zapytanie ofertowe, zgłaszał ten fakt podmiotowi koordynującemu kartel, a ten z kolei przydzielał klienta zwycięzcy, to znaczy członkowi kartelu, który miał wygrać przetarg
de Nach diesem Plan meldete ein Mitglied des Kartells, das eine Anfrage von einem Kunden erhalten hatte, diese Anfrage dem Koordinator des Kartells, der den Kunden dann einem Gewinner (champion) zuteilte (d.h. dem Kartellmitglied, das in der betreffenden Ausschreibung den Zuschlag erhalten sollte
pl ogłoszenie o zamówieniu lub, w przypadku procedury zawartej w rozdziale III, zapytanie ofertowe przewidują możliwość jego przedłużenia
de Die Bekanntmachung oder, im Falle eines Verfahrens gemäß Kapitel III, die Aufforderung zur Angebotsabgabe sieht die Möglichkeit einer Verlängerung vor
pl Izba Handlowo-Przemysłowa w Castres-Mazamet przekaże wybranym kandydatom, w terminie do dnia ‧.‧.‧ r., zapytanie ofertowe zawierające, między innymi, szczegółowe zasady przetargu oraz projekt umowy
de Die Industrie- und Handelskammer Castres-Mazamet übermittelt den ausgewählten Bewerbern spätestens bis zum ‧.‧.‧ die Ausschreibungsunterlagen, die die Ausschreibungsbedingungen und einen Vertragsentwurf enthalten
pl Izba Handlowo-Przemysłowa w Dijon przekaże wybranym kandydatom, w terminie do dnia ‧.‧.‧ r., zapytanie ofertowe zawierające, między innymi, szczegółowe zasady przetargu oraz projekt umowy
de Die Industrie- und Handelskammer Dijon übermittelt den ausgewählten Bewerbern spätestens bis zum ‧.‧.‧ die Ausschreibungsunterlagen, die die Ausschreibungsbedingungen und einen Vertragsentwurf enthalten
pl Izba Handlowo-Przemysłowa w Cantal przekaże wybranym kandydatom, w terminie do dnia ‧.‧.‧ r., zapytanie ofertowe zawierające, między innymi, szczegółowe zasady przetargu oraz projekt umowy
de Die Industrie- und Handelskammer Cantal übermittelt den ausgewählten Bewerbern spätestens bis zum ‧.‧.‧ die Ausschreibungsunterlagen, die die Ausschreibungsbedingungen und einen Vertragsentwurf enthalten
pl Merostwo Brive-la-Gaillarde przekaże wybranym kandydatom, w terminie do dnia ‧ sierpnia ‧ r. zapytanie ofertowe zawierające, między innymi, szczegółowe zasady przetargu, specyfikacje oraz projekt umowy
de Die Stadtverwaltung Brive-la-Gaillarde übermittelt den ausgewählten Bewerbern spätestens bis zum ‧.‧.‧ Konsultationsunterlagen, die die Ausschreibungsbedingungen, eine genaue Leistungsbeschreibung und einen Vertragsentwurf enthalten
pl nota techniczna dotycząca tego, w jaki sposób kandydat zamierza odpowiedzieć na zapytanie ofertowe, jeżeli zostanie zaproszony przez Syndicat mixte de gestion aérodrome départemental Le Puy-en-Velay/Loudes do przedstawienia oferty, obejmująca w szczególności
de Eine Erläuterung der Methodik zur Bearbeitung der Ausschreibungsunterlagen, sofern der Bewerber vom Syndicat mixte de gestion aérodrome départemental Le Puy-en-Velay/ Loudes zur Angebotsabgabe aufgefordert wird; insbesondere sind anzugeben
pl Otrzymane oferty podlegają ocenie na podstawie kryteriów określonych w zapytaniu ofertowym
de Die eingereichten Angebote werden anhand der in der Aufforderung zur Angebotsabgabe festgelegten Kriterien bewertet
pl Po zakończeniu oceny ofert pisemnych EBC może rozpocząć negocjacje z oferentami, jeżeli taka możliwość była wskazana w zapytaniu ofertowym
de Nach Auswertung der schriftlichen Angebote kann die EZB in Verhandlungen mit den Bietern eintreten, wenn diese Möglichkeit in der Aufforderung zur Angebotsabgabe angekündigt wurde
pl W ten sposób, jak mi się wydaje, usunęliśmy tego rodzaju znak zapytania.
de Auf diese Weise würden wir, denke ich, diese Art von Fragen beseitigen.
pl Właśnie dlatego planuję wystosować pisemne zapytanie do Komisji, ponieważ oczekuję, że oprócz opracowania strategii zapobiegania takim klęskom w przyszłości, przedstawi nam jak najszybciej konkretne środki, które zostaną wdrożone natychmiast w odniesieniu do katastrofy ekologicznej na Węgrzech.
de Dies ist der Grund, weshalb ich eine schriftliche Anfrage an die Kommission richten werde, denn ich erwarte, dass sie nicht nur eine Strategie zur künftigen Verhinderung solcher Katastrophen aufstellt, sondern dass sie uns auch so bald wie möglich konkrete Maßnahmen vorlegt, die im Fall der Umweltkatastrophe in Ungarn unverzüglich umgesetzt werden.
pl W odpowiedzi na to zapytanie dnia ‧ stycznia ‧ r
de Auf dieses Ersuchen hin gab die Behörde am
pl W sektorze rolnictwa nastąpił gwałtowny spadek cen rynkowych, co zdecydowanie stawia pod znakiem zapytania dochody gospodarstw rolnych.
de Der Landwirtschaftsbereich hat einen wahren Kollaps seiner Marktpreise erlebt - eine Entwicklung, die ein großes Fragezeichen hinter die landwirtschaftlichen Einkommen stellt.
pl Pokazuje dane tabeli lub zapytania związanego z tymi ustawieniami strony
de Zeigt die Daten der Tabelle oder Abfrage, die zu dieser Seiteneinstellung gehören
pl Wreszcie, na zapytanie dotyczące konsekwencji ewentualnej upadłości grupy ABX, władze belgijskie mogą jedynie podkreślić poważne konsekwencje, nawet tylko częściowo negatywnej, decyzji Komisji zarówno dla ABX LOGISTICS Worldwide, jak i dla SNCB Holding
de Zu den Fragen schließlich bezüglich der Konsequenzen einer eventuellen Insolvenz der ABX-Gruppe unterstreichen die belgischen Behörden erneut die sehr schwer wiegenden Auswirkungen einer auch nur teilweise negativen Entscheidung der Kommission sowohl für ABX LOGISTICS Worldwide als auch für die SNCB Holding
pl Głos zabrali: Hans-Gert Poettering w imieniu grupy PPE-DE, który wycofał wniosek i zaproponował, aby kwestia ta stała się przedmiotem zapytania ustnego do Komisji oraz Hannes Swoboda w imieniu grupy PSE, który wyraził swoją zgodę
de Es sprechen Hans-Gert Poettering im Namen der PPE-DE-Fraktion, der den Antrag zurückzieht und vorschlägt, dieses Thema zum Gegenstand einer mündlichen Anfrage an die Kommission zu machen, und Hannes Swoboda im Namen der PSE-Fraktion, der sein Einverständnis bekundet
pl Oprócz ryzyka ponownego wprowadzenia "elastycznej” reakcji, pod znakiem zapytania mogłoby stanąć poszanowanie fundamentalnych praw obywateli w zakresie wolności wyrażania opinii oraz ochrony prywatności i danych, jak też zasada braku odpowiedzialności operatorów internetowych oraz podmiotów utrzymujących serwery.
de Abgesehen von dem Risiko der Wiedereinführung einer "flexiblen Reaktion” könnten die Achtung der Grundrechte der Bürgerinnen und Bürger in Bezug auf Freiheit der Meinungsäußerung und auf Schutz der Privatsphäre und Datenschutz sowie die Achtung des Prinzips des Haftungsausschlusses für Internetzugangsanbieter und Datenbankbetreiber in Frage gestellt werden.
pl Postawi to pod znakiem zapytania bezpieczeństwo dostaw żywności w Europie.
de Damit wird die Sicherheit der Nahrungsmittelversorgung in Europa mit einem Fragezeichen versehen.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2843 zdań frazy zapytanie ofertowe.Znalezione w 2,025 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.