Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Anzahlung   
  (Noun  f)
   
  część należności wpłacana lub wypłacana z góry na poczet tej należności
 • Vorschuss   
  (Noun  m)
 • Akontozahlung   
 • Voraus   
 • Vorauszahlung   
 • vorrücken   

Pozostałe znaczenia:

 
Wypłacana na poczet należności
 
gwarancja zakupu towaru
 
akonto
 
Wpłacana na poczet należności
 
Zadatek
 
Awans
 
przedpłata
 
część ceny towaru wpłacona wcześniej z góry
 
część ceny towaru wpłacona w określonym terminie
 
Kilka setek na poczet wypłaty

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (9)

opłata za wyjątkową zaliczkę w gotówceGebühr für Barvorschuss in Notfällen
potrącona kwota zaliczkiabgezogener Vorauszahlungsbetrag
procent zaliczkiVorauszahlungsprozentsatz
zafakturowana kwota zaliczkifakturierter Vorauszahlungsbetrag
zaliczka (na podatek)Voranmeldung
zaliczka %Vorauszahlung %
zaliczka budżetowaVorschuss der Staatskasse
zaliczka, zadatekAnzahlung
zaliczki z tytułu świadczeń alimentacyjnychUnterhaltsvorschüsse

Przykładowe zdania z "zaliczka", pamięć tłumaczeniowa

add example
Na wniosek zainteresowanego państwa członkowskiego możliwe jest wypłacenie zaliczki w wysokości ‧ % całkowitej kwoty, o której mowa w załączniku IIAuf Ersuchen eines Mitgliedstaats kann ein Vorschuss in Höhe von ‧ % der in Anhang ‧ genannten Gesamtsumme geleistet werden
Pozostałe nakazy odzyskania środków wystawione w ramach innych rodzajów zarządzania dotyczą odzyskania zaliczek i opiewają na kwotę ‧ mln EURSonstige Einziehungen im Rahmen anderer Arten der Mittelverwaltung betreffen die Einziehung von Vorfinanzierungen und betragen ‧ Mio. EUR
Środki te przeznaczone są na specjalne świadczenia, zgodnie z rozporządzeniem finansowym mającym zastosowanie do Fundacji, dla księgowych i dysponentów zaliczekDiese Mittel sind zur Deckung der Sonderzulagen veranschlagt, die gemäß der Finanzregelung Rechnungsführern und Zahlstellenverwaltern gewährt werden
Kwoty te obejmują głównie zaliczki przyznane w ramach programów ECIP (‧,‧ mln EUR) i MEDIA (‧,‧ mln EURBei diesen Beträgen handelt es sich in der Hauptsache um Vorschusszahlungen im Rahmen der Programme ECIP (‧,‧ Mio. EUR) und MEDIA (‧,‧ Mio. EUR
Zaliczki, standardowo wypłacane w walucie kraju lub terytorium, gdzie realizowany jest projekt, są ujmowane odrębnie w sprawozdaniu urzędnika zatwierdzającego, tak aby umożliwić ich rozliczenieÜber die Vorschüsse, die üblicherweise in der Währung des Landes oder Gebietes gezahlt werden, in dem das betreffende Projekt ausgeführt wird, führt der Anweisungsbefugte getrennt Buch, um ihre Abrechnung zu ermöglichen
Zabezpieczenie zatrzymane w odniesieniu do kwoty, do której przypisano świadectwo refundacji dla wywożonych towarów może zostać zwolnione albo przeniesione na poczet gwarancji wypłaty zaliczki refundacji zgodnie z rozdziałem ‧ rozporządzenia nrDie einbehaltene Sicherheit für den Betrag, auf den die abgeschriebene Erstattungsbescheinigung für getätigte Ausfuhren ausgestellt ist, kann gemäß Kapitel ‧ der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ freigegeben oder als Sicherheit für die Erstattungsvorauszahlung übertragen werden
zważywszy, że w tym celu Państwa Członkowskie powinny regularnie przesyłać Komisji swoje prognozy wykorzystania środków własnych Wspólnoty, a wszelkie opóźnienia w realizacji finansowej powinny spowodować spłatę zaliczek i automatyczne anulowanie zobowiązańZu diesem Zweck ist es angezeigt, daß die Mitgliedstaaten der Kommission ihre Prognosen über die Verwendung der Gemeinschaftsmittel regelmäßig übermitteln und daß Verzögerungen bei der finanziellen Abwicklung die Rückerstattung des Vorschusses und die automatische Freigabe der gebundenen Beträge zur Folge haben
Wszelkie zwroty kończą się po spłaceniu głównej kwoty zaliczkiSobald der Vorschussbetrag zurückgezahlt worden ist, hören die Rückzahlungen auf
Lokalne grupy działania mogą złożyć wniosek do właściwych agencji płatniczych o wypłatę zaliczki, jeśli taka możliwość jest przewidziana w programie rozwoju obszarów wiejskichLokale Aktionsgruppen können bei den zuständigen Zahlstellen eine Vorschusszahlung beantragen, wenn diese Möglichkeit im Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums vorgesehen ist
W zasadzie, płatności dokonywane są w postaci zaliczek, wpłat pośrednich i wpłat ostatecznychIm Allgemeinen werden die Zahlungen in Form von Vorschüssen, Zwischenzahlungen und einer Restzahlung geleistet
Z wyjątkiem przypadków wystąpienia siły wyższej, zabezpieczenie ulega przepadkowi, jeżeli wykorzystana ilość jest mniejsza niż ‧ % ilości, w odniesieniu do której wypłacono zaliczkęAußer in Fällen höherer Gewalt verfällt die Sicherheit, wenn die Menge weniger als ‧ % der Menge ausmacht, für die der Vorschuß gezahlt worden ist
Pozostała kwota dotyczy głównie zaliczek wypłaconych na poczet kosztów delegacji odbytych przez członków i pracowników Trybunału, które nie zostały jeszcze rozliczone i rozliczeń międzyokresowych czynnychDer Saldo bezieht sich überwiegend auf Vorschüsse für Dienstreisekosten, die bereits von den Mitgliedern und dem Personal des Hofes getätigt, aber noch nicht abgerechnet wurden, sowie auf im Voraus festgestellte Aufwendungen
wniosek o zaliczkę na podstawie arteinen Antrag auf Vorschuss gemäß Artikel
kaucja lub zaliczka, zażądane zgodnie z art. ‧ ust. ‧, nie zostały złożone bądź wpłacone w ciągu ‧ dni od odpowiedniego żądania sądu wezwanegoeine Kaution oder ein Vorschuss, die gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ verlangt wurden, nicht innerhalb von ‧ Tagen nach dem entsprechenden Verlangen des ersuchenden Gerichts hinterlegt bzw. einbezahlt werden
Inne naliczone dochody obejmują głównie dochody z tytułu odsetek za zwłokę, naliczone odsetki bankowe oraz naliczone odsetki uzyskane z kwot zaliczekEbenfalls bei den antizipativen Aktiva ausgewiesen sind Verzugszinsen, aufgelaufene Bankzinsen und aufgelaufene Zinsen aus Vorfinanzierungen
Należy przewidzieć wypłatę jednej lub kilku specjalnych zaliczek dla producentów bananów w najbardziej oddalonych regionachFür die Bananenerzeuger in den Regionen in äußerster Randlage sollten eine oder mehrere besondere Vorschusszahlungen vorgesehen werden
Sprawa T-‧/‧: Wyrok Sądu z dnia ‧ marca ‧ r.- KEK Diavlos przeciwko Komisji (Pomoc finansowa wypłacona w ramach programu informacyjnego obywateli europejskich (Prince)- Projekt dotyczący przygotowań do wprowadzenia euro w środowisku szkolnym- Decyzja nakazująca zwrot wypłaconej zaliczki- Obowiązek uzasadnienia- Błąd w ocenieRechtssache T-‧/‧: Urteil des Gerichts vom ‧. März ‧- KEK Diavlos/Kommission (Im Rahmen des Programms zur Information des Europäischen Bürgers (Prince) gezahlter Zuschuss- Vorhaben betreffend die Vorbereitung der Schüler auf die Einführung des Euro- Entscheidung, mit der die Rückzahlung des gezahlten Vorschusses angeordnet wird- Begründungspflicht- Beurteilungsfehler
Gwarancje zaliczek (zwrot) oraz pożyczki przed dostawą zapewniane przez państwowy Export-Import Bank of Korea (KEXIMAnzahlungsgarantien und Vorversanddarlehen der staatlichen Export-Import-Bank von Korea
Świadczenie usług, w odniesieniu do których usługobiorca zobowiązany jest do zapłaty VAT zgodnie z art. ‧, a które są wykonywane w sposób ciągły przez okres dłuższy niż jeden rok i nie są związane z wpłatą zaliczki lub płatnościami w tym okresie, uważa się za dokonane z upływem każdego roku kalendarzowego, do czasu zakończenia świadczenia usługDienstleistungen, für die der Dienstleistungsempfänger nach Artikel ‧ die Steuer schuldet und die kontinuierlich über einen längeren Zeitraum als ein Jahr erbracht werden und die in diesem Zeitraum nicht zu Abrechnungen oder Zahlungen Anlass geben, gelten als mit Ablauf eines jeden Kalenderjahres bewirkt, solange die Dienstleistung nicht eingestellt wird
W celu zastosowania zasady memoriałowej intendent oszacował kwotę zaliczek do odzyskania, dla których zlecenia windykacji nie zostały jeszcze wystawioneDer Anweisungsbefugte hat in Anwendung der Grundsätze der Periodenrechnung den Betrag der einzuziehenden Vorschüsse geschätzt, für die die Einziehungsanordnungen noch auszustellen sind
Ponadto FPAP zobowiązuje się do prowadzenia rachunkowości w taki sposób, który umożliwi wgląd, na żądanie, w wykorzystanie zaliczek oraz przeznaczenie zasobów i wydatkówFerner verpflichtet sich der FPAP zu einer Rechnungslegung, die es- auf Antrag- ermöglicht, die Verwendung der Vorschüsse sowie die Zuordnung der Mittel und der Ausgaben zu belegen
Trzy, a być może cztery, umowy zawarte między państwem a FPAP określają, że ostatecznym celem środków publicznych wypłaconych w formie zaliczek było częściowe zrekompensowanie kosztów paliwa poniesionych przez przedsiębiorstwa rybackieDie drei bzw. eventuell vier zwischen dem Staat und dem FPAP geschlossenen Vereinbarungen sehen vor, dass mit den in Form von Vorschüssen gezahlten öffentlichen Mitteln letztendlich der teilweise Ausgleich der Treibstoffkosten der Fischereiunternehmen bezweckt wird
Dla tych nowych projektów druga rata zaliczek została wypłacona w ‧ r., zgodnie z wyjaśnieniem w nocie ‧.‧, lecz wystąpiły opóźnienia w realizacji programów przez państwa członkowskie, częściowo wynikające z wymogu zatwierdzenia przez Komisję systemów zarządzania i kontroli państw członkowskichFür diese neuen Projekte wurde ‧ eine zweite Vorfinanzierungszahlung geleistet, siehe Erläuterung ‧.‧, allerdings lag eine Verzögerung bei der Durchführung der Programme durch die Mitgliedstaaten vor, die teilweise auf die erforderliche Genehmigung der Verwaltungs- und Kontrollsysteme der Mitgliedstaaten durch die Kommission zurückzuführen war
Sprawa T-‧/‧: Wyrok Sądu z dnia ‧ października ‧ r.- Komisja przeciwko Gal-Or (Klauzula arbitrażowa- Umowa przewidująca pomoc finansową zawarta w ramach specjalnego programu badań i rozwoju technologicznego w dziedzinie energii nuklearnej- Niedotrzymanie warunków umowy- Zwrot kwot wypłaconych tytułem zaliczki- Odsetki za zwłokę- Postępowanie zaoczneRechtssache T-‧/‧: Urteil des Gerichts vom ‧. Oktober ‧- Kommission/Gal-Or (Schiedsklausel- Im Rahmen eines spezifischen Programms für Forschung und technologische Entwicklung im Bereich der nichtnuklearen Energien geschlossener Vertrag über finanzielle Unterstützung- Nichteinhaltung des Vertrags- Rückerstattung von Vorschüssen- Verzugszinsen- Versäumnisverfahren
Jednakże po otrzymaniu notyfikacji o zaliczce przekazanej władzom Mauritiusa przez Komisję Europejską, statek zostanie włączony do wykazu, który zostanie notyfikowany organom kontroli rybołówstwa MauritiusaSobald die Behörde von Mauritius den von der Kommission übermittelten Nachweis über die Vorauszahlung erhalten hat, wird das Schiff auf eine Liste gesetzt, die den Fischereiaufsichtsbehörden von Mauritius zugestellt wird
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1672 zdań frazy zaliczka.Znalezione w 0,566 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.