Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Anzahlung   
  (Noun  f)
   
  część należności wpłacana lub wypłacana z góry na poczet tej należności
 • Vorschuss   
  (Noun  m)
 • Akontozahlung   
 • Voraus   
 • Vorauszahlung   
 • vorrücken   

Pozostałe znaczenia:

 
Wypłacana na poczet należności
 
gwarancja zakupu towaru
 
akonto
 
Wpłacana na poczet należności
 
Zadatek
 
Awans
 
przedpłata
 
część ceny towaru wpłacona wcześniej z góry
 
część ceny towaru wpłacona w określonym terminie
 
Kilka setek na poczet wypłaty

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (9)

opłata za wyjątkową zaliczkę w gotówce
Gebühr für Barvorschuss in Notfällen
potrącona kwota zaliczki
abgezogener Vorauszahlungsbetrag
procent zaliczki
Vorauszahlungsprozentsatz
zafakturowana kwota zaliczki
fakturierter Vorauszahlungsbetrag
zaliczka %
Vorauszahlung %
zaliczka budżetowa
Vorschuss der Staatskasse

Przykładowe zdania z "zaliczka", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl nie dokonano żadnej płatności ani żadnego rozliczenia zaliczek
de keine Zahlung oder Abrechnung eines Vorschusses vorgenommen wurde
pl Organizacje podmiotów gospodarczych, które przedkładają wniosek zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lit. h), otrzymują, zgodnie z warunkami określonymi w ust. ‧ niniejszego artykułu, zaliczkę w wysokości maksimum ‧ % wydatków kwalifikujących się przewidzianych w zatwierdzonym programie pracy na dany rok
de Marktteilnehmerorganisationen erhalten nach Stellung eines Antrags gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ Buchstabe h unter den Bedingungen gemäß Absatz ‧ dieses Artikels einen Vorschuss von insgesamt höchstens ‧ % der für jedes Jahr des genehmigten Arbeitsprogramms vorgesehenen zuschussfähigen Ausgaben
pl Umowa z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie zaliczek, terminów i zwrotu rzeczywistej kwoty świadczenia udzielonego członkom rodziny osoby zatrudnionej lub pracującej na własny rachunek ubezpieczonych w Hiszpanii, jeżeli członek rodziny ma miejsce zamieszkania w Danii, oraz emerytom lub rencistom albo członkom ich rodziny ubezpieczonym w Hiszpanii, lecz mającym miejsce zamieszkania w Danii
de Abkommen vom ‧. Dezember ‧ über Vorschüsse, Fristen und die Erstattung von Kosten in ihrer tatsächlichen Höhe für Leistungen an Familienmitglieder von in Spanien versicherten Beschäftigten oder Selbständigen, deren Familienmitglieder in Dänemark wohnen, und an Rentner und/oder ihre Familienangehörigen, die in Spanien versichert sind, aber in Dänemark wohnen
pl pomocy w formie zaliczek zwrotnych nie uznaje się za przejrzystą pomoc, jeżeli łączna kwota zaliczek zwrotnych przekracza pułap obowiązujący zgodnie z niniejszym rozporządzeniem
de Beihilfen in Form rückzahlbarer Vorschüsse gelten nicht als transparente Beihilfen, wenn der Gesamtbetrag des rückzahlbaren Vorschusses den entsprechenden Schwellenwert nach Maßgabe dieser Verordnung übersteigt
pl Złożone zabezpieczenie jest zwalniane z chwilą odliczenia całej sumy wypłaconej zaliczki od premii podlegającej wypłacie
de Die geleistete Sicherheit wird zu dem Zeitpunkt freigegeben, an dem der gesamte Vorschuß von den zu zahlenden Prämien abgezogen worden ist
pl W celu przeciwdziałania skutkom opóźnień w wypłacie refundacji, należy ustanowić przepisy umożliwiające wypłatę zaliczki posiadaczowi świadectwa niezwłocznie po poddaniu produktów podstawowych kontroli, w zamian za co na posiadacza świadectwa powinien zostać nałożony obowiązek wpłacenia zabezpieczenia jako gwarancji dla zainteresowanego Państwa Członkowskiego na wypadek, gdyby produkt podstawowy nie został przetworzony zgodnie z warunkami ustanowionymi w świadectwie refundacji
de Um etwaigen Verzögerungen bei der Auszahlung der Erstattung vorzubeugen, empfiehlt es sich, sobald die Kontrolle wirksam geworden ist, die Möglichkeit einer Abschlagszahlung an den Berechtigten des Bescheids vorzusehen; umgekehrt ist als Garantie für den betreffenden Mitgliedstaat die Verpflichtung zur Leistung einer angemessenen Sicherheit vorzusehen für den Fall, dass das betreffende Grunderzeugnis nicht gemäß den im Erstattungsbescheid vorgesehenen Bedingungen verarbeitet worden ist
pl W przypadku gdy dokumenty zostaną otrzymane po dniu ‧ października, wypłata zaliczki odnoszącej się do wydatków poniesionych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr ‧ na miesiąc wrzesień zostaje zawieszona aż do zaliczki odnoszącej się do wydatków na miesiąc październik
de Gehen die vorgenannten Unterlagen nach dem ‧. Oktober ein, so werden die Vorschüsse für die gemäß der Verordnung (EG) Nr. ‧ getätigten Ausgaben für September bis zum Vorschuss für die Ausgaben des Monats Oktober ausgesetzt
pl Wydatkami finansowanymi w ramach kwoty określonej w ust. ‧ zarządza się zgodnie z procedurami i zasadami mającymi zastosowanie do budżetu ogólnego Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem, że jakiekolwiek zaliczki nie pozostają własnością Wspólnoty
de Ausgaben, die aus dem in Absatz ‧ genannten Betrag bestritten werden, werden nach den für den Haushaltsplan der Europäischen Union geltenden Verfahren und Vorschriften verwaltet, mit der Ausnahme, dass eine etwaige Vorfinanzierung nicht im Eigentum der Gemeinschaft verbleibt
pl Komisja odnotowała, że pomoc została przyznana w formie zaliczki, której warunki zwrotu są powiązane ze sprzedażą produktu stworzonego w ramach działalności badawczej
de Die Kommission stellte fest, dass die Beihilfe in Form eines Vorschusses gewährt wurde und dass die Rückzahlungsmodalitäten an den Vertrieb und die Vermarktung des durch die Forschung erzeugten Produkts gekoppelt sind
pl zaliczka zwrotna oznacza pożyczkę na realizację projektu, która jest wypłacana w jednej lub kilku ratach, a warunki spłaty zależą od wyników realizacji projektu B+R+I
de Rückzahlbarer Vorschuss ist ein Vorhabensdarlehen, das in Tranchen ausgezahlt wird und dessen Rückzahlungsbedingungen vom Ergebnis des FuEuI-Vorhabens abhängen
pl W pozycji tej ujęto przede wszystkim kwotę obejmującą zaliczki przyznane w ramach programu MEDIA w wysokości ‧ mln EUR (w ‧ r.: ‧ mln EUR
de Dazu gehören vor allem Vorschüsse im Rahmen des Programms MEDIA in Höhe von ‧ Mio. EUR (‧: ‧ Mio. EUR
pl Po poinformowaniu właściwego organu przez zainteresowaną stronę o produkcie chemicznym, do wytworzenia którego użyto cukru, refundacja produkcyjna lub, w przypadku gdy wypłacono zaliczkę, różnica między kwotą zaliczki, a kwotą refundacji produkcyjnej wypłacana jest
de Nachdem der Begünstigte der zuständigen Stelle mitgeteilt hat, zur Herstellung welches chemischen Erzeugnisses das Grunderzeugnis verwendet worden ist, wird die Produktionserstattung bzw. im Falle einer Abschlagszahlung die Differenz zwischen der Abschlagszahlung und dem Erstattungsbetrag ausgezahlt
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ ustala szacunkową produkcję oliwy z oliwek na rok gospodarczy ‧/‧ oraz wysokość zaliczki wypłacanej z tytułu jednostkowej kwoty pomocy produkcyjnej
de Für das Wirtschaftsjahr ‧/‧ wurden die geschätzte Erzeugung und die als Vorschuss zahlbare einheitliche Erzeugungsbeihilfe mit der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ der Kommission festgesetzt
pl Bez uszczerbku dla ogólnych zasad przyjętych w zakresie dyscypliny budżetowej, w przypadku gdy informacje, które Państwa Członkowskie są zobowiązane przekazywać Komisji zgodnie z ust. ‧, są niekompletne lub termin ich przedstawienia jest niedotrzymany, Komisja zmniejsza zaliczki na podstawie okresowej i jednolitej w chwili zapisywania na kontach wydatków rolnych
de Falls die Angaben, die die Mitgliedstaaten der Kommission gemäß Absatz ‧ übermitteln müssen, unvollständig sind oder die Frist nicht eingehalten wurde, kürzt die Kommission, unbeschadet der allgemeinen Regeln im Rahmen der Haushaltsdisziplin, die auf der Grundlage der buchmäßigen Erfassung der Agrarausgaben zu gewährenden Vorschüsse auf einer vorübergehenden und pauschalisierten Grundlage
pl Wypłacenie producentom zaliczki na cenę minimalną jest w szczególności jednym z wymagań, które muszą spełnić przedsiębiorstwa dokonujące odziarniania na rachunek własny, aby kwalifikowały się one do przyznania pomocy
de Zu den Bedingungen, die Entkörnungsunternehmen, die für ihre eigene Rechnung entkörnen, erfuellen müssen, um für die Beihilfe in Betracht zu kommen, gehört die Verpflichtung, dem Erzeuger einen Vorschuss auf den Mindestpreis zu zahlen
pl Po przeanalizowaniu sprawozdania i przeprowadzeniu oceny faktycznych potrzeb finansowych programu, a także weryfikacji dostępnych środków Komisja dokonuje płatności całej kwoty wnioskowanej zaliczki lub jej części
de Nach Prüfung dieses Berichts und Bewertung des tatsächlichen Finanzierungsbedarfs des Programms sowie nach Prüfung der Verfügbarkeit der Mittel zahlt die Kommission die beantragte Vorfinanzierung in voller Höhe oder teilweise aus
pl W przypadku komponentu dotyczącego rozwoju regionalnego podczas przeglądu programów operacyjnych, o których mowa w art. ‧, wysokość zaliczek, o których mowa w ust. ‧ niniejszego artykułu, można podwyższyć do maksymalnie ‧ % wkładu Wspólnoty za ostatnie trzy lata
de Bei der Komponente Regionale Entwicklung kann die Vorfinanzierung nach Absatz ‧ zum Zeitpunkt der Änderung der operativen Programme nach Artikel ‧ auf bis zu ‧ % des Beitrags der Gemeinschaft für die letzten drei Jahre erhöht werden
pl Można im przyznać zaliczkę
de Sie können einen Vorschuss erhalten
pl Należy przewidzieć wypłatę salda pomocy na rok ‧ oraz zaliczki w odniesieniu do bananów wprowadzonych do obrotu w styczniu i lutym ‧ r. w terminie dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia
de Es empfiehlt sich nunmehr, die Zahlung des Restbetrags der Beihilfe für das Jahr ‧ sowie des Vorschusses für die im Januar und Februar ‧ vermarkteten Bananen innerhalb von zwei Monaten nach Inkrafttreten dieser Verordnung vorzusehen
pl Wiele umów przewiduje wypłatę zaliczek przed rozpoczęciem prac, realizacją dostaw lub usług
de In zahlreichen Verträgen ist vorgesehen, dass vor Beginn der vereinbarten Arbeiten, Lieferungen oder Dienstleistungen Vorschüsse zu zahlen sind
pl Z zadowoleniem przyjmuję podjętą przez tę Izbę decyzję, aby postępować zgodnie z wytycznymi Komisji Budżetu i państw członkowskich, które często popadają w zadłużenie na skutek nadmiernych unijnych zaliczek gotówkowych.
de Ich begrüße die Entscheidung dieses Hauses, sich an die Leitlinien des Haushaltsausschusses und der Mitgliedstaaten, die sich aufgrund von überhöhten Barvorauszahlungen an die EU häufig verschulden müssen, zu halten.
pl zaliczka na poczet refundacji oznacza kwotę nieprzekraczającą refundacji, wypłacaną od momentu przyjęcia zgłoszenia wywozowego
de Vorauszahlung der Erstattung die Zahlung eines Betrags nach der Annahme der Ausfuhranmeldung, der höchstens der Ausfuhrerstattung entspricht
pl Rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ ustanawia warunki zwrotu zaliczek, który nie powoduje zmniejszenia udziału płatności z Funduszy Strukturalnych w przedmiotowych operacjach
de Die Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ legt die Bedingungen fest, unter denen eine Rückerstattung des Vorschusses erfolgt, die keine Verringerung der Beteiligung der Strukturfonds an der betreffenden Intervention zur Folge hat
pl Dyrektor dał mi zaliczkę
de Der Manager gab mir einen Vorschuss
pl Część zaliczek na poczet rzeczowych aktywów trwałych w budowie powinna być uwzględniona w takim zakresie, w jakim dotyczy budynków i budowli
de Erfasst werden sollte jedoch der Teil der geleisteten Anzahlungen und Anlagen im Bau, der sich auf bestehende Gebäude und Bauten bezieht
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1672 zdań frazy zaliczka.Znalezione w 2,798 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.