Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Anzahlung   
  (Noun  f)
   
  część należności wpłacana lub wypłacana z góry na poczet tej należności
 • Vorschuss   
  (Noun  m)
 • Akontozahlung   
 • Voraus   
 • Vorauszahlung   
 • vorrücken   

Pozostałe znaczenia:

 
Wypłacana na poczet należności
 
gwarancja zakupu towaru
 
akonto
 
Wpłacana na poczet należności
 
Zadatek
 
Awans
 
przedpłata
 
część ceny towaru wpłacona wcześniej z góry
 
część ceny towaru wpłacona w określonym terminie
 
Kilka setek na poczet wypłaty

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (9)

opłata za wyjątkową zaliczkę w gotówce
Gebühr für Barvorschuss in Notfällen
potrącona kwota zaliczki
abgezogener Vorauszahlungsbetrag
procent zaliczki
Vorauszahlungsprozentsatz
zafakturowana kwota zaliczki
fakturierter Vorauszahlungsbetrag
zaliczka %
Vorauszahlung %
zaliczka budżetowa
Vorschuss der Staatskasse

Przykładowe zdania z "zaliczka", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Na wniosek zainteresowanego państwa członkowskiego możliwe jest wypłacenie zaliczki w wysokości ‧ % całkowitej kwoty, o której mowa w załączniku II
de Auf Ersuchen eines Mitgliedstaats kann ein Vorschuss in Höhe von ‧ % der in Anhang ‧ genannten Gesamtsumme geleistet werden
pl Pozostałe nakazy odzyskania środków wystawione w ramach innych rodzajów zarządzania dotyczą odzyskania zaliczek i opiewają na kwotę ‧ mln EUR
de Sonstige Einziehungen im Rahmen anderer Arten der Mittelverwaltung betreffen die Einziehung von Vorfinanzierungen und betragen ‧ Mio. EUR
pl Środki te przeznaczone są na specjalne świadczenia, zgodnie z rozporządzeniem finansowym mającym zastosowanie do Fundacji, dla księgowych i dysponentów zaliczek
de Diese Mittel sind zur Deckung der Sonderzulagen veranschlagt, die gemäß der Finanzregelung Rechnungsführern und Zahlstellenverwaltern gewährt werden
pl Kwoty te obejmują głównie zaliczki przyznane w ramach programów ECIP (‧,‧ mln EUR) i MEDIA (‧,‧ mln EUR
de Bei diesen Beträgen handelt es sich in der Hauptsache um Vorschusszahlungen im Rahmen der Programme ECIP (‧,‧ Mio. EUR) und MEDIA (‧,‧ Mio. EUR
pl Zaliczki, standardowo wypłacane w walucie kraju lub terytorium, gdzie realizowany jest projekt, są ujmowane odrębnie w sprawozdaniu urzędnika zatwierdzającego, tak aby umożliwić ich rozliczenie
de Über die Vorschüsse, die üblicherweise in der Währung des Landes oder Gebietes gezahlt werden, in dem das betreffende Projekt ausgeführt wird, führt der Anweisungsbefugte getrennt Buch, um ihre Abrechnung zu ermöglichen
pl Zabezpieczenie zatrzymane w odniesieniu do kwoty, do której przypisano świadectwo refundacji dla wywożonych towarów może zostać zwolnione albo przeniesione na poczet gwarancji wypłaty zaliczki refundacji zgodnie z rozdziałem ‧ rozporządzenia nr
de Die einbehaltene Sicherheit für den Betrag, auf den die abgeschriebene Erstattungsbescheinigung für getätigte Ausfuhren ausgestellt ist, kann gemäß Kapitel ‧ der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ freigegeben oder als Sicherheit für die Erstattungsvorauszahlung übertragen werden
pl zważywszy, że w tym celu Państwa Członkowskie powinny regularnie przesyłać Komisji swoje prognozy wykorzystania środków własnych Wspólnoty, a wszelkie opóźnienia w realizacji finansowej powinny spowodować spłatę zaliczek i automatyczne anulowanie zobowiązań
de Zu diesem Zweck ist es angezeigt, daß die Mitgliedstaaten der Kommission ihre Prognosen über die Verwendung der Gemeinschaftsmittel regelmäßig übermitteln und daß Verzögerungen bei der finanziellen Abwicklung die Rückerstattung des Vorschusses und die automatische Freigabe der gebundenen Beträge zur Folge haben
pl Wszelkie zwroty kończą się po spłaceniu głównej kwoty zaliczki
de Sobald der Vorschussbetrag zurückgezahlt worden ist, hören die Rückzahlungen auf
pl Lokalne grupy działania mogą złożyć wniosek do właściwych agencji płatniczych o wypłatę zaliczki, jeśli taka możliwość jest przewidziana w programie rozwoju obszarów wiejskich
de Lokale Aktionsgruppen können bei den zuständigen Zahlstellen eine Vorschusszahlung beantragen, wenn diese Möglichkeit im Programm zur Entwicklung des ländlichen Raums vorgesehen ist
pl W zasadzie, płatności dokonywane są w postaci zaliczek, wpłat pośrednich i wpłat ostatecznych
de Im Allgemeinen werden die Zahlungen in Form von Vorschüssen, Zwischenzahlungen und einer Restzahlung geleistet
pl Z wyjątkiem przypadków wystąpienia siły wyższej, zabezpieczenie ulega przepadkowi, jeżeli wykorzystana ilość jest mniejsza niż ‧ % ilości, w odniesieniu do której wypłacono zaliczkę
de Außer in Fällen höherer Gewalt verfällt die Sicherheit, wenn die Menge weniger als ‧ % der Menge ausmacht, für die der Vorschuß gezahlt worden ist
pl Pozostała kwota dotyczy głównie zaliczek wypłaconych na poczet kosztów delegacji odbytych przez członków i pracowników Trybunału, które nie zostały jeszcze rozliczone i rozliczeń międzyokresowych czynnych
de Der Saldo bezieht sich überwiegend auf Vorschüsse für Dienstreisekosten, die bereits von den Mitgliedern und dem Personal des Hofes getätigt, aber noch nicht abgerechnet wurden, sowie auf im Voraus festgestellte Aufwendungen
pl wniosek o zaliczkę na podstawie art
de einen Antrag auf Vorschuss gemäß Artikel
pl kaucja lub zaliczka, zażądane zgodnie z art. ‧ ust. ‧, nie zostały złożone bądź wpłacone w ciągu ‧ dni od odpowiedniego żądania sądu wezwanego
de eine Kaution oder ein Vorschuss, die gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ verlangt wurden, nicht innerhalb von ‧ Tagen nach dem entsprechenden Verlangen des ersuchenden Gerichts hinterlegt bzw. einbezahlt werden
pl Inne naliczone dochody obejmują głównie dochody z tytułu odsetek za zwłokę, naliczone odsetki bankowe oraz naliczone odsetki uzyskane z kwot zaliczek
de Ebenfalls bei den antizipativen Aktiva ausgewiesen sind Verzugszinsen, aufgelaufene Bankzinsen und aufgelaufene Zinsen aus Vorfinanzierungen
pl Należy przewidzieć wypłatę jednej lub kilku specjalnych zaliczek dla producentów bananów w najbardziej oddalonych regionach
de Für die Bananenerzeuger in den Regionen in äußerster Randlage sollten eine oder mehrere besondere Vorschusszahlungen vorgesehen werden
pl Sprawa T-‧/‧: Wyrok Sądu z dnia ‧ marca ‧ r.- KEK Diavlos przeciwko Komisji (Pomoc finansowa wypłacona w ramach programu informacyjnego obywateli europejskich (Prince)- Projekt dotyczący przygotowań do wprowadzenia euro w środowisku szkolnym- Decyzja nakazująca zwrot wypłaconej zaliczki- Obowiązek uzasadnienia- Błąd w ocenie
de Rechtssache T-‧/‧: Urteil des Gerichts vom ‧. März ‧- KEK Diavlos/Kommission (Im Rahmen des Programms zur Information des Europäischen Bürgers (Prince) gezahlter Zuschuss- Vorhaben betreffend die Vorbereitung der Schüler auf die Einführung des Euro- Entscheidung, mit der die Rückzahlung des gezahlten Vorschusses angeordnet wird- Begründungspflicht- Beurteilungsfehler
pl Gwarancje zaliczek (zwrot) oraz pożyczki przed dostawą zapewniane przez państwowy Export-Import Bank of Korea (KEXIM
de Anzahlungsgarantien und Vorversanddarlehen der staatlichen Export-Import-Bank von Korea
pl Świadczenie usług, w odniesieniu do których usługobiorca zobowiązany jest do zapłaty VAT zgodnie z art. ‧, a które są wykonywane w sposób ciągły przez okres dłuższy niż jeden rok i nie są związane z wpłatą zaliczki lub płatnościami w tym okresie, uważa się za dokonane z upływem każdego roku kalendarzowego, do czasu zakończenia świadczenia usług
de Dienstleistungen, für die der Dienstleistungsempfänger nach Artikel ‧ die Steuer schuldet und die kontinuierlich über einen längeren Zeitraum als ein Jahr erbracht werden und die in diesem Zeitraum nicht zu Abrechnungen oder Zahlungen Anlass geben, gelten als mit Ablauf eines jeden Kalenderjahres bewirkt, solange die Dienstleistung nicht eingestellt wird
pl W celu zastosowania zasady memoriałowej intendent oszacował kwotę zaliczek do odzyskania, dla których zlecenia windykacji nie zostały jeszcze wystawione
de Der Anweisungsbefugte hat in Anwendung der Grundsätze der Periodenrechnung den Betrag der einzuziehenden Vorschüsse geschätzt, für die die Einziehungsanordnungen noch auszustellen sind
pl Ponadto FPAP zobowiązuje się do prowadzenia rachunkowości w taki sposób, który umożliwi wgląd, na żądanie, w wykorzystanie zaliczek oraz przeznaczenie zasobów i wydatków
de Ferner verpflichtet sich der FPAP zu einer Rechnungslegung, die es- auf Antrag- ermöglicht, die Verwendung der Vorschüsse sowie die Zuordnung der Mittel und der Ausgaben zu belegen
pl Trzy, a być może cztery, umowy zawarte między państwem a FPAP określają, że ostatecznym celem środków publicznych wypłaconych w formie zaliczek było częściowe zrekompensowanie kosztów paliwa poniesionych przez przedsiębiorstwa rybackie
de Die drei bzw. eventuell vier zwischen dem Staat und dem FPAP geschlossenen Vereinbarungen sehen vor, dass mit den in Form von Vorschüssen gezahlten öffentlichen Mitteln letztendlich der teilweise Ausgleich der Treibstoffkosten der Fischereiunternehmen bezweckt wird
pl Dla tych nowych projektów druga rata zaliczek została wypłacona w ‧ r., zgodnie z wyjaśnieniem w nocie ‧.‧, lecz wystąpiły opóźnienia w realizacji programów przez państwa członkowskie, częściowo wynikające z wymogu zatwierdzenia przez Komisję systemów zarządzania i kontroli państw członkowskich
de Für diese neuen Projekte wurde ‧ eine zweite Vorfinanzierungszahlung geleistet, siehe Erläuterung ‧.‧, allerdings lag eine Verzögerung bei der Durchführung der Programme durch die Mitgliedstaaten vor, die teilweise auf die erforderliche Genehmigung der Verwaltungs- und Kontrollsysteme der Mitgliedstaaten durch die Kommission zurückzuführen war
pl Sprawa T-‧/‧: Wyrok Sądu z dnia ‧ października ‧ r.- Komisja przeciwko Gal-Or (Klauzula arbitrażowa- Umowa przewidująca pomoc finansową zawarta w ramach specjalnego programu badań i rozwoju technologicznego w dziedzinie energii nuklearnej- Niedotrzymanie warunków umowy- Zwrot kwot wypłaconych tytułem zaliczki- Odsetki za zwłokę- Postępowanie zaoczne
de Rechtssache T-‧/‧: Urteil des Gerichts vom ‧. Oktober ‧- Kommission/Gal-Or (Schiedsklausel- Im Rahmen eines spezifischen Programms für Forschung und technologische Entwicklung im Bereich der nichtnuklearen Energien geschlossener Vertrag über finanzielle Unterstützung- Nichteinhaltung des Vertrags- Rückerstattung von Vorschüssen- Verzugszinsen- Versäumnisverfahren
pl Jednakże po otrzymaniu notyfikacji o zaliczce przekazanej władzom Mauritiusa przez Komisję Europejską, statek zostanie włączony do wykazu, który zostanie notyfikowany organom kontroli rybołówstwa Mauritiusa
de Sobald die Behörde von Mauritius den von der Kommission übermittelten Nachweis über die Vorauszahlung erhalten hat, wird das Schiff auf eine Liste gesetzt, die den Fischereiaufsichtsbehörden von Mauritius zugestellt wird
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1672 zdań frazy zaliczka.Znalezione w 0,531 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.