Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Anzahlung   
  (Noun  f)
   
  część należności wpłacana lub wypłacana z góry na poczet tej należności
 • Vorschuss   
  (Noun  m)
 • Akontozahlung   
 • Voraus   
 • Vorauszahlung   
 • vorrücken   

Pozostałe znaczenia:

 
Wypłacana na poczet należności
 
gwarancja zakupu towaru
 
akonto
 
Wpłacana na poczet należności
 
Zadatek
 
Awans
 
przedpłata
 
część ceny towaru wpłacona wcześniej z góry
 
część ceny towaru wpłacona w określonym terminie
 
Kilka setek na poczet wypłaty

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (9)

opłata za wyjątkową zaliczkę w gotówceGebühr für Barvorschuss in Notfällen
potrącona kwota zaliczkiabgezogener Vorauszahlungsbetrag
procent zaliczkiVorauszahlungsprozentsatz
zafakturowana kwota zaliczkifakturierter Vorauszahlungsbetrag
zaliczka (na podatek)Voranmeldung
zaliczka %Vorauszahlung %
zaliczka budżetowaVorschuss der Staatskasse
zaliczka, zadatekAnzahlung
zaliczki z tytułu świadczeń alimentacyjnychUnterhaltsvorschüsse

Przykładowe zdania z "zaliczka", pamięć tłumaczeniowa

add example
kwotę otrzymanych zaliczek; orazden Betrag erhaltener Anzahlungen; und
Prezenty, pożyczki lub zaliczki mogą być przekazywane członkowi personelu, który znajduje się w szczególnie trudnej sytuacji między innymi w wyniku ciężkiej lub przedłużającej się choroby lub ze względów rodzinnychBediensteten, die sich-namentlich infolge einer schweren oder längeren Krankheit oder aus familiären Gründen-in einer besonders schwierigen Lage befinden, können Zuwendungen, Darlehen oder vorschüsse gewährt werden
Państwa członkowskie mogą jednakże ustalić inny termin zapłaty tej kwoty lub pobrać zaliczki od tej kwotyDie Mitgliedstaaten können jedoch einen anderen Termin für die Zahlung dieses Betrags festsetzen oder Vorauszahlungen erheben
Dochody ze spłaty zaliczek wprowadzone w pozycji ‧ ‧ ‧ ‧ zestawienia dochodów mogą stanowić podstawę do udostępnienia dodatkowych środków zgodnie z art. ‧ i ‧ rozporządzenia (WE, Euratom) nrGemäß Artikel ‧ und ‧ der Verordnung (EG, Euratom) Nr. ‧/‧ können etwaige Einnahmen aufgrund dieser Rückzahlungen der Vorauszahlung, die in Posten ‧ ‧ ‧ ‧ des Einnahmenplans verbucht werden, als zusätzliche Mittel eingesetzt werden
W odniesieniu do roku gospodarczego ‧/‧, wysokość zaliczki z tytułu jednostkowej kwoty pomocy produkcyjnej wynosiFür das Wirtschaftsjahr ‧/‧ beträgt der einheitliche Betrag der als Vorschuss zahlbaren Erzeugungsbeihilfe
Ponadto, Polska nie dostrzega w swoich działaniach znamion pomocy państwa, ponieważ finansowanie pochodziło z pożyczek udzielanych przez dostawców na zasadach komercyjnych i zaliczek od klientów stalowni, którzy nie chcieli utracić HCz/HSCz jako klientaZudem betrachtet Polen seine Maßnahmen nicht als staatliche Beihilfe, da die Finanzierung über Darlehen, die von Lieferern nach kommerziellen Grundsätzen gewährt wurden, sowie über Vorschüsse von Kunden des Stahlwerks erfolgte, die die HCz bzw. die HSCz als Kunden nicht verlieren wollten
Pomoc w formie zaliczek zwrotnych uznaje się za przejrzystą tylko wówczas, gdy całkowita kwota zaliczki zwrotnej nie przekracza poziomu mającego zastosowanie zgodnie z niniejszym rozporządzeniemBeihilfen in Form rückzahlbarer Vorschüsse gelten nur dann als transparent, wenn der Gesamtbetrag des rückzahlbaren Vorschusses den maßgeblichen Schwellenwert gemäß dieser Verordnung nicht übersteigt
W takim przypadku zaliczkę odejmuje się od ceny faktycznie zapłaconejIn diesem Fall werden die tatsächlich gezahlten Preise um den Betrag der Vorschüsse gekürzt
Warunki licencji- należności i zaliczkiLizenzbedingungen- Gebühren und Vorauszahlungen
W odniesieniu do regionu: zaliczkę zwrotną w wysokości ‧ % na inwestycje poniżej ‧ EUR bez podatku VATfür die Region: einen rückzahlbaren Vorschuss von ‧ % für Investitionen unter ‧ EUR (ohne Steuern
wyraża zaniepokojenie w związku z odnotowanymi przez Trybunał Obrachunkowy anomaliami z zakresu zarządzania finansowego, w tym także braku jakiegokolwiek odniesienia w poprawkach budżetowych do zewnętrznego transferu środków oraz powodów ich zaistnienia, a także niepoinformowaniu Rady Zarządzającej o przeniesieniach środków i płatnościach zaliczek poza ramami budżetuseine Besorgnis über die Anomalien zum Ausdruck gebracht hat, die der Rechnungshof in der Haushaltsführung festgestellt hat, darunter das Fehlen von Angaben in den Berichtigungshaushaltsplänen zu vorgenommenen Mittelübertragungen oder zu den Gründen für deren Vornahme, die fehlende Unterrichtung des Verwaltungsrats über die Mittelübertragungen und die Zahlung von Vorschüssen außerhalb des Haushaltsplans
Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (czwarta izba) z dnia ‧ grudnia ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Cour d'appel de Liège- Belgia)- État belge- SPF Finances przeciwko Truck Center SA (Swoboda przedsiębiorczości- Artykuł ‧ traktatu WE (obecnie, po zmianie, art. ‧ WE) i art. ‧ traktatu WE (obecnie art. ‧ WE)- Swobodny przepływ kapitału- Artykuł ‧b i art. ‧d traktatu WE (obecnie, odpowiednio, art. ‧ WE i art. ‧ WE)- Opodatkowanie osób prawnych- Dochody z kapitału i z dóbr ruchomych- Opodatkowanie u źródła- Zaliczka na podatek od dochodów kapitałowych- Pobór zaliczki na podatek od dochodów kapitałowych od odsetek wypłacanych spółkom niebędącym rezydentami- Brak poboru zaliczki na podatek od dochodów kapitałowych od odsetek wypłacanych spółkom będącym rezydentami- Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania- Ograniczenie- BrakRechtssache C-‧/‧: Urteil des Gerichtshofs (Vierte Kammer) vom ‧. Dezember ‧ (Vorabentscheidungsersuchen des Cour d'appel de Liège [Belgien])- État belge- SPF Finances/Truck Center SA (Niederlassungsfreiheit- Art. ‧ EG-Vertrag [nach Änderung jetzt Art. ‧ EG] und ‧ EG-Vertrag [jetzt Art. ‧ EG]- Freier Kapitalverkehr- Art. ‧ b und ‧ d EG-Vertrag [jetzt Art. ‧ EG und ‧ EG]- Besteuerung juristischer Personen- Einkünfte aus Kapitalvermögen und beweglichen Gütern- Steuerabzug an der Quelle- Mobiliensteuervorabzug- Erhebung des Mobiliensteuervorabzugs auf die gebietsfremden Gesellschaften gezahlten Zinsen- Keine Erhebung des Mobiliensteuervorabzugs auf die gebietsansässigen Gesellschaften gezahlten Zinsen- Abkommen zur Vermeidung der Doppelbesteuerung- Keine Beschränkung
Organizacja podmiotów gospodarczych, która przedkłada wniosek zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lit. h), otrzymuje, zgodnie z warunkami określonymi w ust. ‧ niniejszego artykułu, zaliczkę w wysokości maksimum ‧ % wydatków kwalifikujących się przewidzianych w zatwierdzonym programie prac na dany rokMarktteilnehmerorganisationen erhalten nach Stellung eines Antrags gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ Buchstabe h unter den Bedingungen gemäß Absatz ‧ dieses Artikels einen Vorschuss von insgesamt höchstens ‧ % der für jedes Jahr des genehmigten Arbeitsprogramms vorgesehenen zuschussfähigen Ausgaben
Powinna zostać określona procedura składania wniosków o wypłatę pomocy w odniesieniu do prywatnego składowania oraz procedura udzielania zaliczek, a także wielkość odpowiednich zabezpieczeńEs ist angezeigt, das Verfahren für die Beantragung der Beihilfe zur privaten Lagerhaltung ebenso wie das Verfahren für die Gewährung von Vorschüssen sowie die Höhe der zu stellenden Sicherheit festzulegen
Wydatkami pokrywanymi w ramach kwoty określonej w ust. ‧ zarządza się zgodnie z procedurami i zasadami mającymi zastosowanie do budżetu ogólnego Unii Europejskiej, z zastrzeżeniem, że jakiekolwiek zaliczki nie pozostają własnością WspólnotyAusgaben, die aus dem in Absatz ‧ festgelegten Betrag getätigt werden, werden nach den für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union geltenden Verfahren und Vorschriften verwaltet, außer dass eine etwaige Vorfinanzierung nicht im Eigentum der Gemeinschaft verbleibt
W ramach powyższej kwoty ‧ mln EUR dotyczy odzyskania wydatków, a ‧ mln EUR odzyskania zaliczekDavon betreffen ‧ Mio. EUR die Wiedereinziehung von Ausgaben und ‧ Mio. EUR die Wiedereinziehung von Vorfinanzierungen
Kwota zabezpieczenia składanego w przypadku, gdy wnioski o wypłatę zaliczek składane są na drugą połowę ‧ r., wynosi ‧ ECU/‧ kgDie bei Einreichung des Antrags auf Vorschußzahlung zu leistende Sicherheit beträgt für das zweite Halbjahr ‧,‧ ECU/‧ kg
Obecnie prowadzony jest przegląd otwartych projektów w celu ustalenia statusu wszystkich zaliczek, co umożliwi określenie ostatecznej kwoty podlegającej zwrotowi do KomisjiDerzeit läuft eine Überprüfung aller noch offenen Vorschussdossiers, um den jeweiligen Sachstand und die der Kommission zurückzuerstattenden Beträge zu ermitteln
Wydatkami pokrywanymi w ramach kwoty określonej w ust. ‧ zarządza się zgodnie z procedurami i zasadami mającymi zastosowanie do budżetu ogólnego Unii Europejskiej z zastrzeżeniem, że jakiekolwiek zaliczki nie pozostają własnością WspólnotyAusgaben, die aus dem in Absatz ‧ genannten Betrag getätigt werden, werden nach den für den Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union geltenden Verfahren und Vorschriften verwaltet, außer dass eine etwaige Vorfinanzierung nicht im Eigentum der Gemeinschaft verbleibt
Zaliczki na poczet refundacji wypłacane są jedynie na specjalny wniosek eksportera przez Państwo Członkowskie, na którego terytorium została przyjęta deklaracja płatnościDie Erstattung wird nur auf spezifischen Antrag des Ausführers von dem Mitgliedstaat im voraus gezahlt, in dessen Hoheitsgebiet die Zahlungserklärung angenommen wurde
Warunki licencji – Należności i zaliczkiLizenzbedingungen- Gebühren und Vorauszahlungen
W przypadku gdy zaliczka przekracza cała kwotę, do której przedsiębiorstwo przetwórcze jest uprawnione po zastosowaniu art. ‧, przedsiębiorca zwraca nadwyżkę właściwemu organowi Państwa Członkowskiego na jego żądanieIst die Vorschusszahlung höher als der Beihilfebetrag, auf den das Verarbeitungsunternehmen unter Berücksichtigung des Artikels ‧ Anspruch hat, so muss das Unternehmen den zu viel gezahlten Teil nach entsprechender Aufforderung an die zuständige Behörde des Mitgliedstaats zurückzahlen
Fundusz korzystał z zaliczek ze strony państwa francuskiego, mających przede wszystkim na celu zapobieganie fluktuacjom cen ropy poprzez nabywanie i sprzedaż praw zakupu na rynku transakcji terminowych, jak również poprzez częściowe rekompensowanie wysokich kosztów paliwa statkom należącym do przedsiębiorstw rybackich będących członkami funduszu, w przypadku gdy cena paliwa przekraczała określony pułapEr hat Vorschüsse des französischen Staates erhalten, um erstens gegen die Ölpreisschwankungen vorzugehen, indem Optionen auf den Ölterminmärkten erworben und wiederverkauft werden, und zweitens die hohen Treibstoffkosten von Schiffen der diesem Fonds angeschlossenen Fischereiunternehmen teilweise ausgleichen zu können, wenn der Treibstoffpreis eine bestimmte Schwelle überschreitet
W związku z tym należy wprowadzić system zaliczek, aby pomoc mogła być wypłacana na rzecz przedsiębiorców z góry po złożeniu odpowiednich zabezpieczeń, które uchronią właściwe władze przed ryzykiem dokonywania nienależnych wypłatUnter diesen Umständen ist eine Vorschußregelung mit dem Ziel einzuführen, daß den Betrieben die Beihilfen im voraus gezahlt werden, wobei die zuständigen Stellen durch eine angemessene Sicherheit gegen die Gefahr einer unrechtmäßigen Zahlung geschützt werden
Producent powinien mieć jednak możliwość uzyskania zaliczki przed zakończeniem kontroliDer Hersteller sollte jedoch vor Abschluss der Kontrollen einen Vorschuss erhalten können
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1672 zdań frazy zaliczka.Znalezione w 0,927 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.