wymowa: IPA: ˌza<sup>j</sup>ĩntɛrɛsɔˈvãɲa

Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Hobbys   
    (  f)

Pozostałe znaczenia:

 
M. mianownik, B. biernik i w rodzaj wspólny lm liczba mnoga od: zainteresowanie
 
ulubione czynności, zajęcia wykonywane w wolnym czasie dla relaksu

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (9)

brak zainteresowania
wenig aussichtsreich
Brak zainteresowania
Wenig aussichtsreich
duże zainteresowanie
sehr aussichtsreich
Duże zainteresowanie
Sehr aussichtsreich
projekt będący przedmiotem zainteresowania WE
Vorhaben von gemeinschaftlichem Interesse
zainteresować
interessieren; interesse
zainteresowanie
Zins; Interesse; Anteilnahme; zinsen
Zainteresowanie
aussichtsreich
zainteresowany
interessiert

Przykładowe zdania z "zainteresowania", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Ponadto brak było jednoznaczności co do oczekiwanej roli ekspertów, gdyż zadania doradcze w odniesieniu do celów projektu w zakresie rozwijania zdolności zazwyczaj musiały być powiązane z działaniami uzupełniającymi, polegającymi na wspieraniu zainteresowanej instytucji w jej stałych zadaniach
de Ferner bestand ein Mangel an Deutlichkeit in Bezug auf die Rolle der Experten, die neben ihren Beratungsaufgaben im Zusammenhang mit den Kapazitätenentwicklungszielen des Projekts in der Regel noch eine Zusatzaufgabe im Zusammenhang mit der Unterstützung der betreffenden Institution bei ihren regulären Aufgaben wahrzunehmen hatten
pl Ponadto Komisja może przesłuchać zainteresowane strony, pod warunkiem, że wystąpiły one z wnioskiem o przesłuchanie, wskazując szczególne powody, dla których powinny zostać wysłuchane
de Die Kommission kann die interessierten Parteien außerdem hören, sofern die Parteien dies beantragen und nachweisen, dass besondere Gründe für ihre Anhörung sprechen
pl Zintensyfikowanie obecnej współpracy służącej zwiększaniu zainteresowania matematyką i naukami przyrodniczymi na wyższych poziomach kształcenia i szkolenia oraz doskonaleniu kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych
de Die bestehende Zusammenarbeit verbessern, damit Mathematik und Naturwissenschaften in den höheren Stufen der allgemeinen und beruflichen Bildung verstärkt vertreten sind und der Unterricht in den Naturwissenschaften ausgebaut werden kann
pl zapewnienie udziału zainteresowanych stron z sektora zarządzania ruchem lotniczym w Europie, a zwłaszcza: instytucji zapewniających służby żeglugi powietrznej, użytkowników przestrzeni powietrznej, stowarzyszeń pracowniczych, portów lotniczych, przemysłu wytwórczego, jak również odpowiednich instytucji naukowych lub środowiska naukowego zajmującego się odnośną dziedziną
de Sicherstellung der Einbeziehung insbesondere folgender Akteure auf dem Gebiet des Flugverkehrsmanagements in Europa: Flugsicherungsorganisationen, Luftraumnutzer, Berufsverbände, Flughäfen und Hersteller sowie die jeweiligen Wissenschaftseinrichtungen oder die jeweiligen Wissenschaftskreise
pl Jedna zainteresowana strona stwierdziła, iż z uwagi na silne powiązania między cenami mineralnego oleju napędowego i cenami biodiesla, wzrost cen biodiesla, który był większy od wzrostu cen mineralnego oleju napędowego, zwłaszcza w Niemczech, mógł spowodować spadek sprzedaży producentów zaopatrujących rynek tego państwa członkowskiego
de Eine interessierte Partei machte geltend, aufgrund einer starken Korrelation zwischen den Preisen von Mineralöldiesel und von Biodiesel habe der Anstieg der Biodieselpreise, der insbesondere in Deutschland stärker ausgefallen sei als der der Mineralöldieselpreise, einen Rückgang der Verkäufe für die den deutschen Markt beliefernden Hersteller verursacht
pl Zainteresowane firmy zostaną powiadomione o charakterze informacji, które zostaną poddane weryfikacji podczas tych wizyt kontrolnych, aczkolwiek nie powinno to stanowić przeszkody w żądaniu przekazania, w trakcie weryfikacji, dalszych szczegółowych informacji w świetle uzyskanych informacji
de Die betreffenden Unternehmen werden über die Art der bei den Kontrollbesuchen zu überprüfenden Informationen und die während dieser Besuche vorzulegenden sonstigen Informationen unterrichtet; dies sollte jedoch nicht ausschließen, daß während des Kontrollbesuchs in Anbetracht der erhaltenen Informationen weitere Einzelheiten erbeten werden
pl Zainteresowane strony zgłaszające uwagi mogą wystąpić z odpowiednio uzasadnionym pisemnym wnioskiem o objęcie ich tożsamości klauzulą poufności
de Beteiligte, die eine Stellungnahme abgeben, können unter Angabe von Gründen schriftlich beantragen, dass ihre Identität nicht offengelegt wird
pl Wnosi wkład w proces szczegółowego opracowania, oceny i przeglądu celów dotyczących zdolności, uwzględniając potrzebę zapewnienia przez zainteresowane państwa członkowskie spójności z DPP NATO i z PARP w ramach PdP zgodnie z ustalonymi procedurami
de Er beteiligt sich am Prozess der Entwicklung, Beurteilung und Überprüfung der Fähigkeitsziele, wobei er dem Umstand Rechnung trägt, dass die betroffenen Mitgliedstaaten die Kohärenz mit dem NATO-Verteidigungsplanungsprozess (DPP) und dem Planungs- und Überprüfungsprozess (PARP) der Partnerschaft für den Frieden (PfP) gemäß den vereinbarten Verfahren sicherstellen müssen
pl po wezwaniu zainteresowanych stron do zgłoszenia uwag zgodnie z pierwszym akapitem art. ‧ ust. ‧ Traktatu i uwzględniając ich uwagi
de nach Aufforderung der Beteiligten zur Äußerung gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ Unterabsatz ‧ und unter Berücksichtigung dieser Stellungnahme
pl Państwo Członkowskie, podczas rozpatrywania wniosku określonego w ust. ‧ akapit drugi, organizuje procedurę sprzeciwu na poziomie krajowym, zapewniając odpowiednią publikację wspomnianego wniosku i przewidując rozsądny termin, w czasie którego każdy podmiot w uzasadniony sposób zainteresowany i mający siedzibę na jego terytorium może zgłosić swój sprzeciw wobec wniosku
de Der Mitgliedstaat führt im Laufe der Prüfung gemäß Absatz ‧ Unterabsatz ‧ ein nationales Einspruchsverfahren durch, das eine angemessene Veröffentlichung des betreffenden Antrags gewährleistet, wobei ein vernünftiger Zeitraum vorgesehen wird, während dessen jede in ihrem berechtigten Interesse betroffene und im Mitgliedstaat ansässige Person Einspruch gegen den Antrag einlegen kann
pl Uwzględniono ustne i pisemne uwagi przedstawione przez zainteresowane strony, a w stosownych przypadkach zmieniono odpowiednio tymczasowe ustalenia
de Nach Prüfung der mündlichen und schriftlichen Stellungnahmen der interessierten Parteien wurden die Feststellungen- soweit angezeigt- entsprechend geändert
pl Strony zainteresowane postępowaniem
de Von dem Verfahren betroffene Parteien
pl Zainteresowane strony miały możliwość wyrażenia swoich poglądów na piśmie i złożenia wniosku o przesłuchanie w ramach limitu czasowego określonego w rozporządzeniu wszczynającym
de Die interessierten Parteien erhielten Gelegenheit, innerhalb der in der Einleitungsverordnung gesetzten Frist schriftlich Stellung zu nehmen und eine Anhörung zu beantragen
pl Struktury regionalne umożliwią wspieranie zrównoważonej polityki przemysłowej w Unii Europejskiej i dlatego niezbędne jest podkreślenie znaczenia ustanowienia jeszcze większej liczby innowacyjnych klastrów oraz szerokiej współpracy pomiędzy zainteresowanymi podmiotami, instytucjami edukacyjnymi i przedsiębiorstwami.
de Regionale Strukturen werden uns ermöglichen, eine nachhaltige Industriepolitik in Europa zu fördern und deshalb müssen wir die Bedeutung von innovativen Zusammenschlüssen und einer breiten Zusammenarbeit zwischen Akteuren, Bildungseinrichtungen und Unternehmen noch stärker hervorheben.
pl Wymaga to ścisłej współpracy wszystkich zainteresowanych podmiotów i odwoływania się do odpowiednich norm międzynarodowych wszędzie tam, gdzie jest to możliwe
de Dies setzt eine enge Zusammenarbeit aller zuständigen Stellen voraus, die sich so weit wie irgend möglich auf die einschlägigen internationalen Normen stützt
pl Uważa jednak, że istnieje ścisły związek między tą kwestią a problemem reprezentatywności, a zatem powinny one zostać zbadane równolegle w ramach szeroko zakrojonej debaty łączącej wszystkie zainteresowane strony, instytucje europejskie i organizacje społeczeństwa obywatelskiego
de Er ist indes der Ansicht, dass diese Thematik eng mit der Frage der Repräsentativität verknüpft ist und dass beide Fragestellungen daher parallel im Rahmen einer umfassenden Debatte, an der alle betroffenen Interessengruppen, die EU-Institutionen und die Organisationen der Zivilgesellschaft zu beteiligen wären, erörtert werden sollten
pl Podejmowane są także wysiłki mające na celu uświadomienie zainteresowanym stronom (władzom krajowym i lokalnym), iż w okresie programowania niezbędne jest przeznaczenie i udostępnienie dalszych środków i zasobów ludzkich w celu zapewnienia właściwego zarządzania i trwałości efektów projektów inwestycyjnych po ich wdrożeniu i zakończeniu
de Gleichzeitig werden die Bemühungen fortgesetzt, allen Beteiligten (nationale Behörden, örtliche Behörden) noch stärker bewusst zu machen, dass schon bei der Programmplanung zusätzliche Mittel und Kräfte für die Projekte bereitgestellt werden müssen, damit nach deren Fertigstellung und Inbetriebnahme Nachhaltigkeit und eine ordnungsgemäße Verwaltung sichergestellt sind
pl Wszystkie zainteresowane strony mogą składać wnioski o przesłuchanie przez Komisję w takim samym terminie ‧ dni
de Innerhalb derselben Frist von ‧ Tagen können die interessierten Parteien auch einen Antrag auf Anhörung durch die Kommission stellen
pl Różne zainteresowane strony miały zastrzeżenia co do wyboru Meksyku, jako właściwego państwa trzeciego o gospodarce rynkowej do celów ustanowienia normalnej wartości dla ChRL
de Mehrere interessierte Parteien erhoben Einwände gegen die Wahl Mexikos als Drittland mit Marktwirtschaft zur Ermittlung des Normalwertes für die VRC
pl procedura wspólnotowa nie powinna powstrzymywać Państw Członkowskich przed dopuszczeniem do obrotu na ich terytorium, w ograniczonym czasie, środków ochrony roślin zawierających substancje czynne, które jeszcze nie zostały zamieszczone we wspólnotowym wykazie, pod warunkiem, że zainteresowana strona przedłożyła dokumentację spełniającą wspólnotowe wymogi, a dane Państwo Członkowskie uznało, że można oczekiwać, iż substancja czynna i środki ochrony roślin spełnią ustalone dla nich wspólnotowe kryteria
de Das Gemeinschaftsverfahren sollte einen Mitgliedstaat nicht daran hindern, für einen begrenzten Zeitraum Pflanzenschutzmittel in seinem Gebiet zuzulassen, die einen noch nicht in die Gemeinschaftsliste aufgenommenen Wirkstoff enthalten, sofern sichergestellt ist, daß der Bewerber den gemeinschaftlichen Auflagen entsprechende Unterlagen vorgelegt und der betreffende Mitgliedstaat zu dem Schluß gelangt ist, daß der Wirkstoff und die Pflanzenschutzmittel den von der Gemeinschaft festgesetzten Anforderungen entsprechen dürften
pl Wszystkie zainteresowane strony niniejszym wzywa się do przedstawienia opinii i informacji innych niż odpowiedzi udzielone na pytania zawarte w kwestionariuszu oraz dostarczenie dowodów potwierdzających
de Alle interessierten Parteien werden aufgefordert, ihren Standpunkt unter Vorlage sachdienlicher Beweise darzulegen und gegebenenfalls auch andere Informationen als die Antworten auf den Fragebogen zu übermitteln
pl Niektóre zainteresowanych stron zakwestionowały stosowanie danych dostarczonych przez przemysł Wspólnoty tylko dla okresu od ‧ r., podczas gdy rozwój rynku przed tym okresem opierał się na informacji pochodzącej z niezależnych badań rynku
de Einige interessierte Parteien erhoben Einwände dagegen, dass die Angaben des Wirtschaftszweigs der Gemeinschaft nur für die Zeit ab ‧ verwendet wurden, während die Marktentwicklungen in der Zeit davor anhand unabhängiger Marktforschungsdaten ermittelt wurden
pl Co do innych spraw poruszonych przez pana Agnoletto, to szczególnie zainteresowała mnie problematyka TRIPS.
de Was die anderen, von Herrn Agnoletto angesprochenen Punkte angeht, habe ich mit großem Interesse die Ausführungen zum TRIPS-Übereinkommen verfolgt.
pl Niezależnie od przepisów ust. ‧, w odniesieniu do tras, na których oczekiwana liczba pasażerów korzystających z przewozu lotniczego jest niższa niż ‧ rocznie, nota informacyjna dotycząca obowiązku użyteczności publicznej jest publikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo w dzienniku urzędowym zainteresowanego państwa członkowskiego
de Ungeachtet der Bestimmungen von Absatz ‧ wird für Strecken, auf denen die erwartete Zahl der Fluggäste des Flugdienstes unter ‧ pro Jahr liegt, die Bekanntmachung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen entweder im Amtsblatt der Europäischen Union oder im Amtsblatt des betreffenden Mitgliedstaats veröffentlicht
pl Deklaracja europejskiego zainteresowania
de Erklärung eines europäischen Interesses
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 28944 zdań frazy zainteresowania.Znalezione w 9,22 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.