wymowa: IPA: ˌza<sup>j</sup>ĩntɛrɛsɔˈvãɲa

Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Hobbys   
    (  f)

Pozostałe znaczenia:

 
M. mianownik, B. biernik i w rodzaj wspólny lm liczba mnoga od: zainteresowanie
 
ulubione czynności, zajęcia wykonywane w wolnym czasie dla relaksu

Lemmas

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (10)

brak zainteresowania
wenig aussichtsreich
Brak zainteresowania
Wenig aussichtsreich
duże zainteresowanie
sehr aussichtsreich
Duże zainteresowanie
Sehr aussichtsreich
projekt będący przedmiotem zainteresowania WE
Vorhaben von gemeinschaftlichem Interesse
w grupie zainteresowanych
auf dem Laufenden
zainteresować
interessieren; interesse
zainteresowanie
Zins; Interesse; Anteilnahme; zinsen
Zainteresowanie
aussichtsreich
zainteresowany
interessiert

Przykładowe zdania z "zainteresowania", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Przewoźnicy lotniczy zainteresowani powyższą trasą mogą uzyskać wszelkie informacje dotyczące przydziału czasu na start lub lądowanie u koordynatora paryskich portów lotniczych
de Weitere Auskünfte zu diesen Zeitnischen können von Luftfahrtunternehmen, die an der Bedienung dieser Strecke interessiert sind, beim Koordinator der Pariser Flughäfen eingeholt werden
pl W tym celu Komisja zażąda od zainteresowanego państwa wskazania zobowiązań, które gotowe jest zaciągnąć w sprawie nielegalnej imigracji i nielegalnego pobytu, w tym repatriacji osób z tego kraju, które przebywają tam nielegalnie, i złoży stosowne sprawozdanie Radzie
de In dieser Hinsicht ersucht die Kommission das betreffende Land um Angabe der Verpflichtungen, die dieses Land hinsichtlich der illegalen Einwanderung und des illegalen Aufenthalts, einschließlich der Rückführung von illegal aufhältigen Personen mit Herkunft aus diesem Land einzugehen bereit ist, und erstattet dem Rat darüber Bericht
pl szczególne działania w zakresie współpracy w każdej dziedzinie tematycznej dotyczące państw trzecich w przypadku wzajemnego zainteresowania współpracą w określonych dziedzinach, które zostaną wybrane na podstawie ich poziomu naukowego i technologicznego oraz potrzeb w tym zakresie
de Vorgesehen sind auf Drittländer zugeschnittene spezielle Kooperationsmaßnahmen in jedem Themenbereich, falls beiderseitiges Interesse an einer Zusammenarbeit bei Einzelthemen besteht; die Auswahl erfolgt auf der Grundlage des wissenschaftlichen und technologischen Niveaus und Bedarfs dieser Länder
pl Podczas wizyty w Dumie Państwowej Federacji Rosyjskiej w kwietniu 2007 miałem okazję zobaczyć na własne oczy, że także Rosja jest niezwykle zainteresowana negocjacjami w kwestiach energetycznych z całą UE.
de Bei meinem Besuch in der Staatsduma der Russischen Förderation im April 2007 konnte ich mich davon überzeugen, dass auch Russland äußerst interessiert daran ist, die Energieverhandlungen mit der EU als Ganzes zu führen.
pl Dziedziny działalności gospodarczej zainteresowanych przedsiębiorstw są następujące
de Die beteiligten Unternehmen sind in folgenden Geschäftsbereichen tätig
pl Zaopatrzenie wstępne kwalifikowanych podmiotów oraz zaopatrzenie wtórne profesjonalnych osób trzecich może mieć miejsce jedynie wówczas gdy przepisy prawne przyszłych uczestniczących państw członkowskich zapewniają odpowiednią ochronę, bądź też gdy doszło do wprowadzenia w umowach zawartych pomiędzy zainteresowanymi stronami odpowiednich postanowień w zakresie: i) pożyczek banknotów i monet euro w celu realizacji zaopatrzenia wstępnego; ii) zaopatrzenia wstępnego; oraz iii) zaopatrzenia wtórnego
de Die vorzeitige Abgabe an zugelassene Geschäftspartner und die Weitergabe an professionelle Dritte darf nur erfolgen, wenn die gesetzlichen Bestimmungen der künftig teilnehmenden Mitgliedstaaten hinsichtlich der folgenden Punkte ausreichenden Schutz bieten oder zwischen den betreffenden Beteiligten diesbezügliche vertragliche Regelungen getroffen werden: i) Ausleihe von Euro-Banknoten und-Münzen zur vorzeitigen Abgabe; ii) vorzeitige Abgabe und iii) Weitergabe
pl W pełni rozumiem stałe zainteresowanie tym tematem wśród posłów Parlamentu, odzwierciedlone przez projekt rezolucji złożony w trakcie tej sesji, który przeczytałem.
de Ich verstehe vollkommen das anhaltende Interesse dieses Parlaments an dieser Thematik, wie dies ja auch dem in der heutigen Sitzung eingebrachten Entschließungsantrag zu entnehmen ist, den ich ebenfalls gelesen habe.
pl Mogą być one podejmowane jedynie wtedy, gdy zainteresowane Państwo Członkowskie lub Państwa Członkowskie podjęły środki weterynaryjne i zdrowotne w celu szybkiego stłumienia wybuchu choroby oraz wyłącznie w stopniu i na okres ściśle niezbędny dla wsparcia danego rynku
de Sie dürfen nur erlassen werden, wenn der (die) betroffene(n) Mitgliedstaat(en) die für eine rasche Beendigung der Seuchenausbreitung notwendigen veterinär- und gesundheitsrechtlichen Maßnahmen getroffen hat (haben), und nur in dem Umfang und für den Zeitraum, die für die Stützung dieses Marktes unbedingt erforderlich sind
pl Zainteresowane państwo członkowskie niezwłocznie powiadamia Komisję o powyższych informacjach szczegółowych i szczegółach wszelkich wprowadzonych do nich zmian
de Der betreffende Mitgliedstaat teilt diese Einzelheiten und Änderungen unverzüglich der Kommission mit
pl Wszelkie oświadczenia pisemne, łącznie z informacjami wymaganymi w niniejszym zawiadomieniu, odpowiedzi na pytania zawarte w kwestionariuszu i korespondencję dostarczaną przez zainteresowane strony na zasadzie poufności należy oznakować Limited oraz, zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia podstawowego, dołączyć do nich wersję bez klauzuli poufności, oznakowaną DO WGLĄDU ZAINTERESOWANYCH STRON
de Alle Schriftstücke, einschließlich der in dieser Bekanntmachung angeforderten Informationen, Fragebogenantworten und Schreiben, die die interessierten Parteien auf vertraulicher Basis übermitteln, müssen den Vermerk Zur eingeschränkten Verwendung tragen und gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ der Grundverordnung zusammen mit einer nicht vertraulichen Zusammenfassung übermittelt werden, die den Vermerk ZUR EINSICHTNAHME DURCH INTERESSIERTE PARTEIEN trägt
pl Dlatego wyjątkowo cieszy mnie rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie walki z rakiem w rozszerzonej UE oraz zaproponowane przez Komisję partnerstwo europejskie na rzecz walki z rakiem na lata 2009-2013, które stanowi nową próbę połączenia wszystkich zainteresowanych stron we wspólnym działaniu w duchu owocnego partnerstwa.
de Ich begrüße daher insbesondere die Entschließung des Europäischen Parlaments zur Krebsbekämpfung in der erweiterten EU und die von der Europäischen Kommission gegründete Europäische Partnerschaft für Maßnahmen zur Krebsbekämpfung im Zeitraum 2009-2013, die einen neuen Versuch darstellt, alle Interessengruppen an einen Tisch zu holen, um gemeinsam im Sinne einer fruchtbaren Partnerschaft zusammenzuarbeiten.
pl Nadszedł już czas na negocjacje z zainteresowanymi stronami o utworzeniu sił międzynarodowych - jak proponowali inni koledzy - i wysłaniu ich do Gazy ze znacznym udziałem sił policyjnych z krajów arabskich, aby szkolić i wspierać palestyńskie służby policyjne w ramach szerokiego mandatu ONZ, w celu narzucenia prawa i porządku, a także sił europejskich w celu doprowadzenia do zakończenia ostrzału rakietowego i przemytu broni oraz pełnego otwarcia przejść granicznych.
de Dies ist der richtige Zeitpunkt, um - wie von anderen Kollegen vorgeschlagen - mit den interessierten Parteien zu verhandeln, und zwar über die Bildung sowohl einer internationalen Streitkraft, die mit einer von arabischen Ländern gebildeten großen Polizeieinheit in Gaza stationiert wird, um eine Polizeitruppe der Palästinensischen Behörde im Rahmen eines großen UN-Mandats zur Einführung von Recht und Ordnung zu schulen und zu unterstützen, als auch einer europäischen Streitkraft, um sicherzustellen, dass der Raketenbeschuss und Waffenschmuggel beendet und die Grenzübergänge vollständig geöffnet werden.
pl Wszystkie zainteresowane strony niniejszym wzywa się do przedstawienia swoich opinii, a także informacji innych niż odpowiedzi udzielone na pytania zawarte w kwestionariuszu oraz do dostarczenia dowodów potwierdzających zgłaszane fakty
de Alle interessierten Parteien werden aufgefordert, ihren Standpunkt unter Vorlage sachdienlicher Beweise darzulegen und gegebenenfalls auch Informationen zu übermitteln, die über den Fragebogen hinausgehen
pl Nalegam, aby wszystkie zainteresowane strony zrozumiały, że sytuacja taka jak ta to nie problem lokalny, ale europejski.
de Ich bestehe allen Beteiligten gegenüber darauf, dass wir es in solchen Situationen nicht mit einem lokalen, sondern mit einem europäischen Problem zu tun haben.
pl Pozostała szóstka nominowana jest przez zainteresowane Państwa Członkowskie w konsultacji z Komisją Europejską
de Die restlichen sechs Mitglieder werden vom betreffenden Mitgliedstaat in Konsultation mit der Kommission benannt
pl Należy przewidzieć odpowiedni okres czasu, zanim substancja czynna zostanie włączona do załącznika I, w celu umożliwienia państwom członkowskim i zainteresowanym stronom przygotowania się do spełnienia nowych wymogów wynikających z włączenia oraz zagwarantowania wnioskodawcom, którzy przygotowali dokumenty, możliwości pełnego wykorzystania ‧-letniego okresu ochrony informacji, który – zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lit. c) ppkt (ii) dyrektywy ‧/‧/WE – rozpoczyna się od dnia włączenia
de Vor der Aufnahme eines Wirkstoffs in Anhang I ist eine angemessene Frist einzuräumen, damit die Mitgliedstaaten und die Betroffenen sich auf die Erfüllung der neuen Anforderungen vorbereiten können und damit sichergestellt ist, dass die Antragsteller, die Unterlagen eingereicht haben, die volle zehnjährige Datenschutzfrist nutzen können, die gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ Buchstabe c Ziffer ii der Richtlinie ‧/‧/EG ab dem Zeitpunkt der Aufnahme zu laufen beginnt
pl Zainteresowane strony zachęca się do nadsyłania wszelkich znaczących informacji i uwag w terminie do ‧ miesięcy od daty publikacji niniejszego zawiadomienia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej na adres
de Interessierte Parteien werden ersucht, binnen vier Monaten ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Bekanntmachung im Amtsblatt der Europäischen Union zweckdienliche Informationen und Anmerkungen an folgende Anschrift zu senden
pl Jeżeli zainteresowana strona nie współpracuje lub współpracuje jedynie częściowo i z tego względu ustalenia opierają się na dostępnych faktach zgodnie z art. ‧ rozporządzenia podstawowego, wynik może być mniej korzystny dla wymienionej strony niż w przypadku, gdyby strona ta współpracowała
de Arbeitet eine interessierte Partei nicht oder nur zum Teil mit und stützen sich die Feststellungen daher gemäß Artikel ‧ der Grundverordnung auf die verfügbaren Informationen, so kann dies zu einem Ergebnis führen, das für diese Partei weniger günstig ist, als wenn sie mitgearbeitet hätte
pl Wszelkie przepisy wprowadzone w życie przez Państwa Członkowskie w ramach przepisów art. ‧ pierwsze cztery tiret drugiej dyrektywy Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. przestają obowiązywać w każdym z zainteresowanych Państw Członkowskich, od odpowiedniego momentu wejścia w życie przepisów wymienionych w art. ‧ ustęp drugi niniejszej dyrektywy
de Die von den Mitgliedstaaten gegebenenfalls im Rahmen der Befugnis der ersten vier Gedankenstriche des Artikels ‧ der zweiten Richtlinie des Rates vom ‧. April ‧ in Kraft gesetzten Vorschriften sind für jeden der betreffenden Mitgliedstaaten vom jeweiligen Zeitpunkt des Inkrafttretens der in Artikel ‧ Absatz ‧ genannten Vorschriften an nicht mehr anwendbar
pl wzywa Komisję, aby zaproponowała wszystkim zainteresowanym stronom odpowiednie stosowanie juz istniejących środków wspierających migrantów oraz ich dzieci, które nie opuściły kraju pochodzenia
de fordert die Kommission auf, allen interessierten Parteien die angemessene Anwendung bereits bestehender Instrumente zur Unterstützung von Migranten und ihren Kindern, die im Herkunftsland verbleiben, vorzuschlagen
pl Jeśli ustny wniosek o udzielenie informacji okaże się zbyt skomplikowany lub zbyt obszerny, aby go przyjąć, pracownik zaleca osobie zainteresowanej sformułowanie swojego żądania na piśmie
de Ist ein mündlich vorgetragenes Informationsbegehren zu kompliziert oder zu umfassend, legt der/die Bedienstete der betreffenden Person nahe, ihren Antrag schriftlich zu formulieren
pl Nowa rejestracja i wykreślenie ze starego rejestru muszą zgodnie z art. ‧ zostać opublikowane w zainteresowanych Państwach Członkowskich
de Die neue Eintragung und die Löschung der früheren Eintragung werden gemäß Artikel ‧ in den betreffenden Mitgliedstaaten offen gelegt
pl Dane będące podstawą w określaniu cen reprezentatywnych, o których mowa w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, powinny być łatwo i stale dostępne, wiarygodne i niezależne od zainteresowanych podmiotów
de Die Festsetzung der repräsentativen Preise gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ muss sich auf leicht zugängliche, ständig verfügbare, verlässliche und unabhängige Daten der betreffenden Marktteilnehmer stützen
pl Ponieważ Unia Europejska jest zainteresowana jedynie znalezieniem sposobów na infiltrację tego regionu, proponuje ona zorganizowanie konferencji "3+3” w sprawie bezpieczeństwa i współpracy na Południowym Kaukazie, w której wezmą udział następujące państwa "3+3”: trzy kraje Południowego Kaukazu plus Unia Europejska, Stany Zjednoczone i Rosja.
de Da die Europäische Union nur an Wegen interessiert ist, die Region zu infiltrieren, schlägt sie vor, eine "Drei-plus-Drei"Konferenz über Sicherheit und Zusammenarbeit im Südkaukasus zu organisieren, die die Teilnahme der "Drei-plus-drei-Staaten" - d. h. der drei Länder des Südkaukasus plus Europäische Union, Vereinigte Staaten und Russland - vorsieht.
pl Tam gdzie to było możliwe, Komisja poinformowała zainteresowane strony, że zamierza uchylić ich zwolnienie i dała im możliwość zgłoszenia komentarzy
de Die Kommission teilte den betroffenen Parteien soweit möglich mit, dass sie beabsichtigte, deren Befreiung zu widerrufen, und gab ihnen Gelegenheit zur Stellungnahme
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 28944 zdań frazy zainteresowania.Znalezione w 4,055 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.