wymowa: IPA: [vɨˈs̪ɔkji] vɨˈsɔci  

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • hoch       
  (Adjective  )
   
  mający dużą zawartość czegoś ( zwykle domyślnej cechy )
   
  Von relativ großer Höhe
   
  Mający względnie dużą wysokość.
   
  mający dużą zawartość czegoś (zwykle domyślnej cechy)
   
  mający duży wymiar pionowy
 • groß       
  (Adjective  )
 • lang         
 • luftig   
  (Adjective  )
 • erhaben   
 • gehoben     
 • hohe   
 • hoher   
 • laut           

Pozostałe znaczenia:

 
o dźwięku: mający dużą częstotliwość
 
znajdujący się na dużej wysokości (wysoko)
 
mający duże znaczenie, cieszący się szacunkiem; używane również jako tytuł honorowy

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (74)

Atlas Wysoki
Hoher Atlas
buty na wysokim obcasie
Schuhe mit hohen Absätzen; High Heels
być winnym bankowi wysoką kwotę
Bank einen hohen Betrag schulden
chodzić w butach na wysokim obcasie
auf Stöckelschuhen gehen
Filip V Wysoki
Philipp V.
góry wysokie
Hochgebirge
Helsińska Wyższa Szkoła Handlu
Handelshochschule Helsinki
Kiedy spaść, to z wysokiego konia
Wer nicht wagt, der nicht gewinnt
klasa wyższa
Oberschicht; oberschicht
kształcenie na poziomie wyższym
Hochschulausbildung; hochschulbildung
linia wysokiego napięcia
Hochspannungsleitung
Lista sędziów Sądu Najwyższego USA
Liste der Richter am Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten
Międzynarodowa Organizacja Najwyższych Organów Kontroli
Die Internationale Organisation der Obersten Rechnungskontrollbehörden; INTOSAI
na wysokim obcasie
mit hohem Absatz
Najwyżsi przywódcy
Oberster Rechtsgelehrter
Najwyżsi przywódcy Iranu
Oberster Rechtsgelehrter
najwyższa góra Polski
höchste Berg Polens
Najwyższa Rada Starożytności
Supreme Council of Antiquities
najwyższy
extrem; ultimativ
Najwyższy
Höchste
najwyższy czas
höchste Zeit
organizmy wyższe zmodyfikowane genetycznie
transgener organismus; transgenik
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa
Staatliche Hochschule für Film
para wysokich butów
ein Paar Stiefel
pierwszy stopień kształcenia wyższego
tertiäre Bildung – erste Stufe (ISCED 5)
Prezesi Sądu Najwyższego USA
Chief Justice of the United States
Proces wyższego dowództwa
Prozess Oberkommando der Wehrmacht
przepływ pracy o wysokim poziomie uprawnień
Workflow mit erhöhten Rechten
sąd najwyższy
oberstes gericht; das Oberste Gericht
Sąd Najwyższy
Oberstes Gericht
Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych
Oberster Gerichtshof der Vereinigten Staaten
sądownictwo wyższe
letztinstanzliche Gerichtsbarkeit
Siła wyższa
Höhere Gewalt
stan wyższej konieczności
Befehlsnotstand; notwendigkeit
stopień wyższy
Vergleichsform; Mehrstufe; Komparativ; Höherstufe
szarłat wysoki
inkaweizen
szkolnictwo wyższe
hochschule; Hochschulwesen; Hochschulausbildung; hochschulbildung
szkolnictwo wyższe I stopnia
tertiäre Bildung – erste Stufe (ISCED 5)
szkoła wyższa
Akademie; Hochschule
telewizja o wysokiej rozdzielczości
Hochauflösendes Fernsehen
telewizja wysokiej rozdzielczości
hochauflösendes Fernsehen
uprawy pod szkłem lub wysokimi (dostępnymi) osłonami
Anbau unter Glas oder anderen hohen (betretbaren) Schutzeinrichtungen
witryna najwyższego poziomu
Website auf oberster Ebene
witryna sieci Web najwyższego poziomu
Website auf höchster Ebene
wrażliwość na wysoką temperaturę
hitzeempfindlichkeit; hitzeanfaelligkeit
wykształcenie wyższe
höhere bildung; hochschulbildung
wysoka dostępność
hohe Verfügbarkeit
wysoka góra
Hochgebirge
wysoka pozycja
Hervortreten
wysoka temperatura
hohe temperatur
wysoka ważność
Hohe Priorität
wysoka zawartość białka
high-protein (gehalt)
Wysoki komisarz
Hochkommissar
Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców
Hoher Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen
Wysoki Przedstawiciel dla Bośni i Hercegowiny
Hoher Repräsentant für Bosnien und Herzegowina
Wysoki Przedstawiciel ds. WPZB
Hoher Vertreter für die GASP

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "wysoki", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Przyjmując, że minimalna zawartość wody wchłonięta podczas obróbki, nieunikniona z technologicznego punktu widzenia, wynosi ‧ %, najwyższa dopuszczalna wartość całkowitej zawartości wody (WG) wyrażona w gramach, oznaczona za pomocą niniejszej metody, wynika z zastosowania poniższego wzoru (uwzględniając przedział ufności
de Angenommen, die technisch unvermeidbare Mindestwasseraufnahme bei der Bearbeitung beträgt ‧ %, so entspricht der nach diesem Verfahren bestimmte zulässige Höchstwert für den Gesamtwassergehalt (WG) in Gramm folgender Formel (einschließlich Konfidenzbereich
pl Pacjenci z wysokim ciśnieniem tętniczym krwi i cukrzycą typu ‧ z chorobą nerek U pacjentów z wysokim ciśnieniem tętniczym krwi i cukrzycą typu ‧, zalecana podtrzymująca dawka w leczeniu współistniejącej choroby nerek wynosi ‧ mg jeden raz na dobę
de Patienten mit hohem Blutdruck und Diabetes mellitus Typ ‧ verbunden mit einer Nierenerkrankung Bei Patienten mit hohem Blutdruck und Typ-‧-Diabetes liegt die bevorzugte Erhaltungsdosis zur Behandlung einer damit verbundenen Nierenerkrankung bei ‧ mg ‧-mal täglich
pl Wsparcie produkcji produktów rolnych wysokiej jakości
de Zur Förderung der Erzeugung von landwirtschaftlichen Erzeugnissen hoher Qualität
pl Zintensyfikowanie obecnej współpracy służącej zwiększaniu zainteresowania matematyką i naukami przyrodniczymi na wyższych poziomach kształcenia i szkolenia oraz doskonaleniu kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych
de Die bestehende Zusammenarbeit verbessern, damit Mathematik und Naturwissenschaften in den höheren Stufen der allgemeinen und beruflichen Bildung verstärkt vertreten sind und der Unterricht in den Naturwissenschaften ausgebaut werden kann
pl Kary nie mają zastosowania jedynie wtedy, gdy wnioskowana refundacja jest wyższa od refundacji stosowanej na podstawie art. ‧ ust. ‧, art. ‧ ust. ‧, art. ‧ ust. ‧ i/lub art
de Ist die beantragte Erstattung nur wegen Anwendung von Artikel ‧ Absatz ‧, Artikel ‧ Absatz ‧, Artikel ‧ Absatz ‧ und/oder Artikel ‧ höher als die geltende Erstattung, so werden keine Sanktionen angewandt
pl Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są najbardziej odpowiednie, aby zapewnić wysoki poziom ochrony
de Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen sind zur Gewährleistung eines hohen Maßes an Schutz am besten geeignet
pl Najwyższy czas, by Unia Europejska powróciła do rozmów na temat tytoniu, ponieważ zbyt długo mieliśmy do czynienia z ciszą wokół całej sprawy.
de Es ist in der Tat höchste Zeit, dass wir in der Europäischen Union das Thema Tabak wieder zur Sprache bringen, denn es ist in diesem Punkt zu lange still gewesen.
pl Jestem przeciwko temu - w szczególności z powodu zaangażowania wysokich kosztów - ale także dlatego, że nie zostały udowodnione zyski i są trudności we wdrożeniu.
de Ich bin dagegen - nicht zuletzt wegen der damit verbundenen hohen Kosten, aber auch der Nutzen ist nicht erwiesen, und es gibt Schwierigkeiten mit der Umsetzung.
pl Wysoka rozdzielczość i bardzo duże obciążenie procesora
de Hohe Bildschirmauflösung und sehr schneller Prozessor
pl W przypadku siły wyższej kwota dodatkowa nie powinna podlegać zwrotowi
de In Fällen höherer Gewalt ist dieser Zuschlag nicht zu entrichten
pl Najwyższy adres & URL; jest w & kget; pobierany pierwszy
de Die erste & URL; der Liste wird von & kget; zuerst herunter geladen
pl Jeśli dane organy nadzoru zawarły porozumienie, o jakim mowa w akapicie pierwszym, nie sprawuje się nadzoru nad grupą na poziomie żadnego najwyższego zakładu dominującego, o którym mowa w art. ‧, obecnego w państwie członkowskim innym niż państwo członkowskie, w którym mieści się podgrupa, o której mowa w pierwszym akapicie niniejszego ustępu
de Haben die betroffenen Aufsichtsbehörden eine Vereinbarung nach Unterabsatz ‧ geschlossen, findet auf Ebene eines in Artikel ‧ genannten obersten Mutterunternehmens keine Gruppenaufsicht statt, wenn sich dieses in einem anderen Mitgliedstaat als die in Unterabsatz ‧ genannte Teilgruppe befindet
pl Potrzebujemy wyższych płac minimalnych i lepszych usług socjalnych w Europie.
de Wir brauchen höhere Mindestlöhne, wir brauchen bessere Sozialleistungen in Europa.
pl Pożywienie owiec stanowią również, choć w mniejszym zakresie, zwarte zespoły zarośli, które tworzą gatunki roślin strączkowych o wysokiej wartości paszowej, takie jak na przykład: Chamaecitisus proliferus znany jako tagasaste oraz szczodrzeniec – te dwa gatunki stanowią autochtoniczne odmiany flory z Wysp Kanaryjskich
de Ein Teil der Schaffütterung, aber in geringerem Ausmaß, entfällt auch auf den engen Buschbestand, der durch Hülsenfruchtarten mit hohem Nährwert gebildet wird und sich auf die folgenden Arten konzentriert: Tagasaste und weißer Zwergginster; diese beiden Arten sind einheimische Varianten der kanarischen Flora
pl Zagranicznym mediom i dziennikarzom pracującym na Węgrzech nie zagrażają już wysokie kary za łamanie węgierskiej ustawy medialnej, choć istnieją też "inne konsekwencje prawne”.
de Ausländische Medienvertreter und Journalisten, die in Ungarn arbeiten, werden nicht länger von harten Strafmaßnahmen bei Verletzung des ungarischen Mediengesetzes bedroht, es gibt jedoch "andere rechtliche Konsequenzen".
pl Sądzę, że musimy robić dużo więcej jako Komisja, poprzez nasze biura przedstawicielskie, aby zmobilizować wyborców i zapewnić sobie wyższą frekwencję w wyborach.
de Ich denke, dass wir uns auch in der Kommission, durch unsere Vertretungen, stärker darum bemühen müssen, Wähler zu mobilisieren und sicherzustellen, dass wir eine höhere Wahlbeteiligung erreichen.
pl Z perspektywy jednostki wzrost wydajności oznacza większą pewność zatrudnienia oraz więcej szans na doskonalenie w pracy i wyższe zarobki
de Der Einzelne profitiert von einem nachhaltigen Produktivitätswachstum dahingehend, dass der Arbeitsplatz sicherer und die Entfaltungsmöglichkeiten am Arbeitsplatz besser werden und die Chance auf ein höheres Einkommensniveau besteht
pl ustanawiająca grupę ekspertów wysokiego szczebla ds. integracji społecznej mniejszości etnicznych i ich pełnego uczestnictwa w rynku pracy
de zur Einsetzung einer hochrangigen Expertengruppe für Fragen der sozialen Integration ethnischer Minderheiten und ihrer uneingeschränkten Beteiligung am Arbeitsmarkt
pl jeżeli rynkowa cena kukurydzy, o której mowa w lit. a), jest wyższa niż ‧ % ceny interwencyjnej, ceną, jaką należy uwzględnić, jest cena interwencyjna zwiększona o ‧,‧ % ceny interwencyjnej
de überschreitet der unter Buchstabe a genannte Marktpreis für Mais ‧ % des Interventionspreises für Mais, so entspricht der zu berücksichtigende Preis dem Interventionspreis, erhöht um ‧,‧ % des Interventionspreises
pl Musimy podjąć bardziej konkretne działania, które wprowadzą zmiany, a także musimy mieć wyższe cele redukcji.
de Wir brauchen mehr konkrete Maßnahmen für Veränderungen und höhere Reduzierungsziele.
pl Panie i Panowie! Wyraziliście obawy w odniesieniu do płac i górnej granicy wieku wyższej kadry zarządzającej tych urzędów.
de Meine Damen und Herren, Sie haben Bedenken hinsichtlich der Gehälter und der Altersgrenze für die hochrangigen Beamten dieser Behörden geäußert.
pl wyraża najwyższe zaniepokojenie doniesieniami o ustawicznym prześladowaniu mniejszości chrześcijańskich przez rząd Erytrei w całym regionie; dodatkowo stwierdza z zaniepokojeniem, że Erytrea jest nadal państwem jednopartyjnym oraz że nadal nie są tam planowane żadne wybory; wnosi o natychmiastowe uwolnienie wszystkich więźniów politycznych i dziennikarzy zatrzymanych w kraju; wzywa władze erytrejskie do odwrócenia tendencji pogarszania się sytuacji pod względem praw człowieka
de ist alarmiert über Berichte, dass die Regierung von Eritrea weiterhin christliche Minderheiten in der gesamten Region verfolgt; nimmt mit zusätzlicher Sorge zur Kenntnis, dass Eritrea weiterhin ein Einparteienstaat ist und dass weiterhin kein Termin für die Durchführung von Wahlen geplant ist; fordert die unverzügliche Freilassung aller in Eritrea inhaftierten politischen Gefangenen und Journalisten; fordert die eritreischen Behörden auf, die Tendenz zur Verschlechterung der Menschenrechtslage umzukehren
pl Dyrektor stoi na straży wysokiego poziomu umiejętności i profesjonalizmu Centrum, jak również wydajności i efektywności w wypełnianiu jego zadań
de Der Direktor sorgt ferner dafür, dass Fachwissen und Professionalität des Zentrums auf einem hohen Niveau gehalten werden und die Aufgaben effizient und effektiv ausgeführt werden
pl Ocenę Rady Prezesów, że w perspektywie średniookresowej istnieje ryzyko wzrostu inflacji powyżej poziomu zgodnego z definicją stabilności cen, potwierdza utrzymująca się bardzo wysoka dynamika agregatów pieniężnych i akcji kredytowej oraz fakt, że-- w kontekście napiętej sytuacji na rynkach finansowych-- jak dotąd nie pojawiły się istotne ograniczenia podaży kredytów bankowych
de Zudem wird die Einschätzung des EZB-Rats, dass auf mittlere Sicht Aufwärtsrisiken für die Preisstabilität bestehen, durch das weiterhin sehr kräftige Geldmengen- und Kreditwachstum sowie durch die Tatsache bestätigt, dass bei den Bankkrediten vor dem Hintergrund anhaltender Spannungen an den Finanzmärkten bislang keine nennenswerte Angebotsverknappung vorliegt
pl Hurtowe ceny energii elektrycznej we Włoszech należą do najwyższych w Europie, a ceny na Sardynii do najwyższych we Włoszech
de Die Großhandelspreise für Strom in Italien zählen zu den höchsten in Europa, und die Preise auf Sardinien zu den höchsten in Italien. ‧ lag der nationale Einheitspreis (prezzo unico nazionale PUN) bei ‧,‧ EUR pro MWh, der mittlere Preis für die Zone Sardinien bei ‧ EUR pro MWh (‧: ‧ EUR/MWh
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 37497 zdań frazy wysoki.Znalezione w 5,165 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.