wymowa: IPA: [vɨˈs̪ɔkji] vɨˈsɔci  

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • hoch       
  (Adjective  )
   
  mający dużą zawartość czegoś ( zwykle domyślnej cechy )
   
  Von relativ großer Höhe
   
  Mający względnie dużą wysokość.
   
  mający dużą zawartość czegoś (zwykle domyślnej cechy)
   
  mający duży wymiar pionowy
 • groß       
  (Adjective  )
 • lang         
 • luftig   
  (Adjective  )
 • erhaben   
 • gehoben     
 • hohe   
 • hoher   
 • laut           

Pozostałe znaczenia:

 
o dźwięku: mający dużą częstotliwość
 
znajdujący się na dużej wysokości (wysoko)
 
mający duże znaczenie, cieszący się szacunkiem; używane również jako tytuł honorowy

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (74)

Atlas Wysoki
Hoher Atlas
buty na wysokim obcasie
Schuhe mit hohen Absätzen; High Heels
być winnym bankowi wysoką kwotę
Bank einen hohen Betrag schulden
chodzić w butach na wysokim obcasie
auf Stöckelschuhen gehen
Filip V Wysoki
Philipp V.
góry wysokie
Hochgebirge
Helsińska Wyższa Szkoła Handlu
Handelshochschule Helsinki
Kiedy spaść, to z wysokiego konia
Wer nicht wagt, der nicht gewinnt
klasa wyższa
Oberschicht; oberschicht
kształcenie na poziomie wyższym
Hochschulausbildung; hochschulbildung
linia wysokiego napięcia
Hochspannungsleitung
Lista sędziów Sądu Najwyższego USA
Liste der Richter am Obersten Gerichtshof der Vereinigten Staaten
Międzynarodowa Organizacja Najwyższych Organów Kontroli
Die Internationale Organisation der Obersten Rechnungskontrollbehörden; INTOSAI
na wysokim obcasie
mit hohem Absatz
Najwyżsi przywódcy
Oberster Rechtsgelehrter
Najwyżsi przywódcy Iranu
Oberster Rechtsgelehrter
najwyższa góra Polski
höchste Berg Polens
Najwyższa Rada Starożytności
Supreme Council of Antiquities
najwyższy
extrem; ultimativ
Najwyższy
Höchste
najwyższy czas
höchste Zeit
organizmy wyższe zmodyfikowane genetycznie
transgener organismus; transgenik
Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa
Staatliche Hochschule für Film
para wysokich butów
ein Paar Stiefel
pierwszy stopień kształcenia wyższego
tertiäre Bildung – erste Stufe (ISCED 5)
Prezesi Sądu Najwyższego USA
Chief Justice of the United States
Proces wyższego dowództwa
Prozess Oberkommando der Wehrmacht
przepływ pracy o wysokim poziomie uprawnień
Workflow mit erhöhten Rechten
sąd najwyższy
oberstes gericht; das Oberste Gericht
Sąd Najwyższy
Oberstes Gericht
Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych
Oberster Gerichtshof der Vereinigten Staaten
sądownictwo wyższe
letztinstanzliche Gerichtsbarkeit
Siła wyższa
Höhere Gewalt
stan wyższej konieczności
Befehlsnotstand; notwendigkeit
stopień wyższy
Vergleichsform; Mehrstufe; Komparativ; Höherstufe
szarłat wysoki
inkaweizen
szkolnictwo wyższe
hochschule; Hochschulwesen; Hochschulausbildung; hochschulbildung
szkolnictwo wyższe I stopnia
tertiäre Bildung – erste Stufe (ISCED 5)
szkoła wyższa
Akademie; Hochschule
telewizja o wysokiej rozdzielczości
Hochauflösendes Fernsehen
telewizja wysokiej rozdzielczości
hochauflösendes Fernsehen
uprawy pod szkłem lub wysokimi (dostępnymi) osłonami
Anbau unter Glas oder anderen hohen (betretbaren) Schutzeinrichtungen
witryna najwyższego poziomu
Website auf oberster Ebene
witryna sieci Web najwyższego poziomu
Website auf höchster Ebene
wrażliwość na wysoką temperaturę
hitzeempfindlichkeit; hitzeanfaelligkeit
wykształcenie wyższe
höhere bildung; hochschulbildung
wysoka dostępność
hohe Verfügbarkeit
wysoka góra
Hochgebirge
wysoka pozycja
Hervortreten
wysoka temperatura
hohe temperatur
wysoka ważność
Hohe Priorität
wysoka zawartość białka
high-protein (gehalt)
Wysoki komisarz
Hochkommissar
Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do Spraw Uchodźców
Hoher Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen
Wysoki Przedstawiciel dla Bośni i Hercegowiny
Hoher Repräsentant für Bosnien und Herzegowina
Wysoki Przedstawiciel ds. WPZB
Hoher Vertreter für die GASP

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "wysoki", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Obywatelowi Bośni i Hercegowiny, który nie może opuścić terytorium państwa członkowskiego w terminie określonym w wizie z powodów związanych z działaniem siły wyższej, bezpłatnie przedłuża się wizę zgodnie z przepisami państwa przyjmującego na okres konieczny do powrotu do państwa zamieszkania
de Staatsangehörigen von Bosnien und Herzegowina, die aus Gründen höherer Gewalt nicht vor Ablauf des Visums aus dem Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten ausreisen können, wird gemäß den gesetzlichen Bestimmungen des Aufenthaltslandes gebührenfrei eine Verlängerung ihres Visums gewährt, bis ihre Rückreise in den Staat ihres Wohnsitzes möglich ist
pl W konsekwencji kandydaci do funkcji zarządzającego transportem powinni dysponować wiedzą fachową na wysokim poziomie
de Daher sollten Personen, die die Funktion eines Verkehrsleiters ausüben wollen, qualitativ hochwertige berufliche Kenntnisse besitzen
pl Przy skupie zboża zwraca się uwagę na jego jakość oraz wilgotność, która nie może być wyższa niż ‧ %
de Beim Ankauf von Futtergetreide wird auf dessen Qualität und Feuchtigkeitsgehalt geachtet, der nicht über ‧ % liegen darf
pl Często występującym działaniem niepożądanym w grupie psów otrzymujących wysoką dawkę ‧ mg/kg (choroba lokomocyjna) były wymioty przed rozpoczęciem podróży samochodem
de Eine häufige Nebenwirkung in der Hochdosisgruppe von ‧ mg/kg (Reisekrankheit) war Erbrechen vor Beginn der Autofahrt
pl Grupa wysokiego szczebla zaleciła, aby sprawom dotyczącym środowiska nadać taką samą wagę, jak sprawom bezpieczeństwa i efektywności w systemie lotnictwa, oraz podkreśliła znaczenie współpracy przedstawicieli przemysłu i organów regulacyjnych w celu zagwarantowania, że ATM przyczyni się w jak największym stopniu do zrównoważonego rozwoju
de Die hochrangige Gruppe empfahl, der Umwelt dieselbe Bedeutung beizumessen wie der Sicherheit und Effizienz des Luftverkehrssystems, und legte großen Wert auf die Zusammenarbeit zwischen der Branche und den Regulierungsstellen, um sicherzustellen, dass das ATM so weit wie möglich zur Nachhaltigkeit beiträgt
pl Pojedyncze, wysokie miano roztworu w szczególnym przeciwciele surowicy na grupie serologicznej ‧ L. pneumophila lub innej grupie serologicznej lub innych odmianach choroby legionistów
de Einziger erhöhter Titer des spezifischen Serumantikörpers gegen L. pneumophila Serumgruppe ‧, andere Serumgruppen oder andere Legionellen-Arten
pl Moje pytanie jest takie: czy w ramach różnych środków, o których pan komisarz mówił, myśli się także o wsparciu tego typu szkół wyższych, uniwersytetów, które powstały w różnych miastach na granicy między państwami wewnątrz Unii Europejskiej?
de Ich möchte gerne Folgendes fragen: Ist innerhalb des Rahmens der verschiedenen Schulen, über die Sie gesprochen haben, auch eine Förderung für diese Art von Einrichtung der höheren Bildung vorgesehen? Damit meine ich Universitäten, die in verschiedenen Städten an nationalen Grenzen innerhalb der EU entstanden sind.
pl honoraria niezależnych ekspertów ustali się w wysokości ‧ EUR na osobę za dzień posiedzenia komisji doradczej, przy czym przewodniczący otrzyma honorarium o ‧ % wyższe niż honorarium pozostałych niezależnych ekspertów
de beträgt das Honorar für eine unabhängige Person ‧ EUR pro Sitzungstag des Beratenden Ausschusses; der Vorsitzende erhält ein Honorar, das ‧ % über dem der anderen unabhängigen Personen liegt
pl w celu ustanowienia najwyższych dopuszczalnych poziomów pozostałości pestycydów obowiązujących na poziomie wspólnotowym konieczne jest przeniesienie przepisów z dyrektywy ‧/EWG do dyrektywy ‧/EWG w odniesieniu do następujących pestycydów: amitrol, atrazyna, binapakryl, etylobromofos, kaptafol, DDT, dichloroprop, dinozeb, dioksantion, endryna, dibromek etylenu, fenchlorofos, heptachlor, hydrazyd kwasu maleinowego, bromek metylowy (z wyjątkiem niektórych produktów), parakwat, TEPP, ‧,‧-T oraz toksafen
de Um zwingende Hoechstgehalte an Rückständen von Schädlingsbekämpfungsmitteln auf Gemeinschaftsebene festzulegen, müssen Bestimmungen über Hoechstrückstandsgehalte für Amitrol, Atrazin, Binapacryl, Bromophosethyl, Captafol, DDT, Dichlorprop, Dinoseb, Dioxathion, Endrin, Ethylendibromid, Fenchlorphos, Heptachlor, Maleinsäurehydrazid, Methylbromid (ausgenommen bestimmte Erzeugnisse), Paraquat, TEPP, ‧,‧-T und Toxaphen aus der Richtlinie ‧/EWG in die Richtlinie ‧/EWG übertragen werden
pl Jednakże powszechnie wiadomo, że przekształcenie opon letnich o wyższych parametrach zajmie więcej czasu, nie wspominając już o oponach do samochodów wyścigowych i samolotów
de Generell wird jedoch angenommen, dass die Umstellung bei den von den Eigenschaften her anspruchsvolleren Sommerreifen und erst recht bei Reifen für Rennwagen und Luftfahrzeuge weitaus mehr Zeit brauchen wird
pl Maksymalna cena skupu określona w procedurach przetargowych zgodnie z ust. ‧ jest nie wyższa
de Der im Rahmen des Ausschreibungsverfahrens gemäß Absatz ‧ festgesetzte Ankaufshöchstpreis darf folgende Beträge nicht überschreiten
pl zwrócił uwagę, że wydatki administracyjne wykazują wysoki, prawie ‧ % odsetek przeniesień; zachęcał Centrum do poprawy polityki zamówień w celu uniknięcia przeniesień środków
de festgestellt hat, dass bei den Sachausgaben eine hohe Übertragungsrate von fast ‧ % zu verzeichnen war, und die Beobachtungsstelle aufgefordert hat, ihre Auftragsvergabe besser zu organisieren, um die Übertragung von Mitteln zu vermeiden
pl Aum Shinrikyo (vel AUM, vel Aum – Najwyższa Prawda, vel Aleph
de Aum Shinrikyo (alias AUM, alias Aum Supreme Truth, alias Aleph
pl Znaczną część naszej agendy zajmuje wysoki stopień porozumienia między Komisją a Parlamentem co do potrzeby działania i posuwania się naprzód.
de Bei einem Großteil unserer Agenda sind sich die Kommission und das Parlament sowohl über die Dringlichkeit des Handlungsbedarfs als auch über die Vorgehensweise weitgehend einig.
pl Z powodów podyktowanych wyższą koniecznością i z właściwie umotywowanych przyczyn handlowych agencja interwencyjna, pod swym nadzorem i zgodnie z niniejszym rozporządzeniem, zezwala na zmianę zamierzonego wykorzystania lub metody włączania w odniesieniu do całkowitej ilości objętej ofertą określoną w art
de Aus zwingenden und ausreichend gerechtfertigten wirtschaftlichen Gründen erlaubt die Interventionsstelle unter ihrer Überwachung und unter Einhaltung der Bedingungen dieser Verordnung für das gesamte Angebot gemäß Artikel ‧ eine Änderung des Verwendungszwecks oder des Beimischungsverfahrens
pl Na przykład w jednym przypadku wysokie znaczenie konsekwencji niepożądanego skutku może być powiązane z niewielkim prawdopodobieństwem jego wystąpienia, w wyniku czego będzie się ono mieścić w zakresie od wysokiego ryzyka do niewielkiego ryzyka
de Beispielsweise kann in einem Fall das große Ausmaß einer schädlichen Auswirkung mit einer zu vernachlässigenden Wahrscheinlichkeit des Eintretens verbunden sein, was dazu führen kann, dass bei der Einschätzung des Risikos das gesamte Spektrum von einem hohen Risiko bis zu einem zu vernachlässigenden Risiko angegeben werden könnte
pl komisarz. - Komisja podziela obawy, wyrażone przez szanownego pana posła, że wzrost liczby ludności w Afryce i długookresowy wpływ wysokiej dzietności może w znacznej mierze przyczynić się do zwiększonej presji na zasoby naturalne Afryki i wywrzeć istotny wpływ na trendy rozwojowe kontynentu afrykańskiego.
de Mitglied der Kommission. - Die Kommission stimmt mit der Sorge der Frau Abgeordneten überein, dass das Bevölkerungswachstum in Afrika sowie die langfristigen Folgen der hohen Geburtenziffern maßgeblich zum Druck auf die natürlichen Ressourcen in Afrika sowie auf den Entwicklungsverlauf des afrikanischen Kontinents beitragen könnten.
pl Celem tych krajów jest silny rozwój społeczno-gospodarczy i dążenie do wyższego standardu życia swoich obywateli.
de Sie streben eine sozioökonomische Entwicklung an und streben nach höherem Lebensstandard für ihre Bürger.
pl Wspominam o tym z powodu kosztów, które - mimo że wydają się bardzo wysokie - są jedynie szacunkowe, ponieważ nie było do tej pory przypadku o takiej skali, jak likwidacja elektrowni jądrowej w Bułgarii.
de Ich erwähne diesen Punkt, weil, obwohl die Kosten bereits hoch genug erscheinen, es lediglich Schätzungen gibt, weil es bisher noch keinen Präzedenzfall für die Stilllegung eines Kernkraftwerks in Bulgarien gegeben hat.
pl Uproszczenie sprawdzania prawdziwych turystów pozwoli nam skupić się na podróżnych stanowiących wysokie ryzyko.
de Die Vereinfachung der Kontrollen von Bona-fide-Reisenden gibt uns die Möglichkeit, unsere Ressourcen auf Reisende zu konzentrieren, die ein hohes Risiko darstellen.
pl mając na uwadze, że certyfikat przestrzegania dobrych praktyk w produkcji gwarantuje wysoką jakość czynnych substancji farmaceutycznych
de in der Erwägung, dass das Zertifikat über die gute Herstellungspraxis eine hohe Qualität von Arzneimittel-Wirkstoffen gewährleistet
pl Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ przewiduje otwarcie i zarządzanie w wieloletniej perspektywie wieloma kontyngentami na wołowinę wysokiej jakości
de In der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ der Kommission ist die Eröffnung und Verwaltung einer Reihe von Zollkontingenten für hochwertiges Rindfleisch auf einer mehrjährigen Grundlage vorgesehen
pl Rynek PWB uległ silnej koncentracji w Belgii, we Francji i we Włoszech, a bariery wejścia na ten rynek są wysokie
de Der PWB-Markt in Belgien, Frankreich und Italien ist stark konzentriert, und die Marktzutrittsschranken sind hoch
pl Wiadomo na przykład, że Václav Klaus przez lata odmawiał wyznaczenia pewnego prawnika na sędziego, dlatego że kiedyś przegrał z nim w sądzie, i że nie szanuje decyzji Najwyższego Sądu Administracyjnego.
de Es ist eine Tatsache, dass Václav Klaus sich jahrelang geweigert hat, einen bestimmten Anwalt zum Richter zu ernennen aus dem einfachen Grunde, dass er vor Gericht einen Streit mit ihm verloren hat. Auch respektiert er die Entscheidungen des Obersten Verwaltungsgerichts nicht.
pl W obliczu faktu, że polityka wspólnotowa w zakresie opieki długoterminowej nie jest możliwa ze względów prawnych, EKES podkreśla, że otwarta metoda koordynacji jest niezwykle ważnym środkiem służącym realizacji celów modernizacji i rozwoju trwałej opieki długoterminowej wysokiej jakości, która byłaby dostępna dla wszystkich
de Angesichts der Tatsache, dass eine Gemeinschaftspolitik im Bereich der Langzeitpflege rechtlich nicht möglich ist, betont der EWSA, dass die offene Koordinierungsmethode ein außerordentlich wichtiges Mittel darstellt, um die Ziele der Modernisierung und Entwicklung einer qualitativ hochwertigen, für alle zugängliche und nachhaltige Langzeitpflege zu unterstützen
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 37497 zdań frazy wysoki.Znalezione w 8,646 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.