wymowa: IPA: ˌvɨkɔpaˈljiska

Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Ausgrabungen   
    (  f)
  • ausgrabung   

Pozostałe znaczenia:

 
prace archelogiczne mające prowadzić do wydobycia spod ziemi produktów ludzkiej działalności będących pozostałościami z dawnych wieków
 
lm liczba mnoga od → wykopalisko

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (1)

wykopaliskoFundstück; Ausgrabung

Przykładowe zdania z "wykopaliska", pamięć tłumaczeniowa

add example
Polscy archeolodzy prowadzą wykopaliska w Sudanie.Polnische Archäologen führen Ausgrabungen im Sudan durch.
Za tydzień egiptologia i wykopaliska Naukratis z ‧ rokuNächste Woche:Ägyptologie und die Ausgrabung von Naukratis
ochrony, zachowania i wspierania dziedzictwa kulturowego, materialnego i niematerialnego oraz międzynarodowej współpracy, w tym przez wymianę doświadczeń w świetle wspomnianej wyżej konwencji UNESCO z ‧ roku, w dziedzinie zapobiegania i przeciwdziałania kradzieży dóbr kultury oraz nielegalnemu obrotowi tymi dobrami, w szczególności dobrami nielegalnie zdobytymi podczas nielegalnych wykopalisk lub grabieży pomników kulturyden Schutz, die Erhaltung und die Aufwertung des materiellen und immateriellen kulturellen Erbes und die internationale Zusammenarbeit, u. a. durch den Erfahrungsaustausch auf der Grundlage des vorgenannten UNESCO-Übereinkommens von ‧, im Bereich der Verhütung und Bekämpfung des Diebstahls von und des illegalen Handels mit Kulturgütern, insbesondere Gütern, die in Verbindung mit illegalen Ausgrabungen oder der Plünderung von Monumenten unrechtmäßig erworben wurden
Znak graficzny został specjalnie stworzony na podstawie ilustracji antefiksu etruskiego, z terakoty, odkrytego na wykopaliskach w Acquarossa (ViterboEs ist passenderweise einem etruskischen Antefix (einem verzierten Stirnziegel) aus Terrakotta nachempfunden, der von Ausgrabungen in Acquarossa (Viterbo) stammt
Jednakże, bez uszczerbku dla ust. ‧ państwo członkowskie, które jest właściwe zgodnie z lit. a) lub b) akapitu pierwszego, jest upoważnione, aby nie wymagać pozwoleń na wywóz dóbr kultury określonych w tiret pierwszym i drugim kategorii A.‧ załącznika I, jeżeli mają one ograniczoną wartość archeologiczną lub naukową, oraz pod warunkiem, że nie pochodzą one bezpośrednio z wykopalisk, odkryć lub terenów archeologicznych w państwie członkowskim oraz że ich obecność na rynku jest zgodna z prawemUnbeschadet des Absatzes ‧ ist jedoch der nach Buchstaben a oder b des Unterabsatzes ‧ zuständige Mitgliedstaat ermächtigt, keine Ausfuhrgenehmigungen für die im Anhang I unter dem ersten und zweiten Gedankenstrich der Kategorie A.‧ aufgeführten Kulturgüter zu verlangen, wenn diese von archäologisch oder wissenschaftlich beschränktem Wert sind, vorausgesetzt, dass sie nicht unmittelbar aus Grabungen, archäologischen Funden und archäologischen Stätten in einem Mitgliedstaat stammen oder dass der Handel mit ihnen rechtmäßig ist
Wykopaliska są ogromneDie Ausgrabungsarbeiten sind umfangreich
Należy również wprowadzić w różnych krajach sieci lub trasy zwiedzania obiektów kultury, na przykład sieci budowli historycznych, takich jak zamki czy pałace, sieci wykopalisk archeologicznych (na przykład sieci miast Wielkiej Grecji), tudzież sieci szczególnych rodzajów muzeów, których przykładem mogą być muzea przedsiębiorstw, lub też trasy transeuropejskie takie jak Via FracigenaFerner sollten Netze oder Routen zur Verbindung von Kulturgütern in verschiedenen Ländern geschaffen werden, wie z.B. Netzwerke von Schlössern oder historischen Palästen, von archäologischen Stätten (wie z.B. das Netzwerk der Städte der Magna Grecia) oder von besonderen Museen, wie z.B. Betriebsmuseen, oder transeuropäische Wege wie z.B. die Via Francigena
Niniejsza opinia została nazwana przez EKES deklaracją z Paestum w nawiązaniu do przesłuchania publicznego, które odbyło się w listopadzie ‧ r. w tym fascynującym miejscu wykopalisk archeologicznych we WłoszechDie vorliegende Stellungnahme wird vom Ausschuss angesichts der öffentlichen Anhörung, die im November ‧ in der faszinierenden archäologischen Stätte in Süditalien abgehaltenen wurde, als Erklärung von Paestum bezeichnet
Dotyczy: wykopalisk archeologicznych w Jerozolimie i działań zwiększających zaufanieBetrifft: Archäologische Ausgrabungen in Jerusalem und vertrauensbildende Maßnahmen
Z niektórymi wyjątkami, takimi jak wykopaliska i wysypiska, grunty posiadają nieograniczony okres użytkowania i dlatego nie są amortyzowaneGrundstücke haben mit einigen Ausnahme, wie Steinbrüche und Müllgruben, eine unbegrenzte Nutzungsdauer und werden deshalb nicht abgeschrieben
Podczas wykopalisk archeologicznych oprócz nasion lnianki znaleziono tam również szczątki urządzenia służącego do wytłaczania olejuBei Ausgrabungen wurden dort neben Leindottersamen auch Überreste einer Vorrichtung zum Ölpressen gefunden
podkreśla znaczenie ochrony terenów wykopalisk archeologicznych Iraku, takich jak starożytne miasto Babilon oraz wzywa Radę i Komisję Europejską do wsparcia UNESCO do sfinansowania projektów restaurowania zabytków w ramach odbudowy krajubetont die Notwendigkeit des Schutzes des archäologischen Erbes des Irak, wie der antiken Stadt Babylon und fordert den Rat und die Kommission auf, die UNESCO im Rahmen der Bemühungen zum Wiederaufbau des Landes bei der Finanzierung von Sanierungsprojekten zu unterstützen
Najbardziej tradycyjnym segmentem turystyki kulturalnej jest materialne dziedzictwo artystyczne, na które składają się centra miast, muzea i miejsca wykopalisk archeologicznychDer klassischste Teilbereich des Kulturtourismus betrifft das materielle Kunsterbe, bestehend aus historischen Stadtzentren, Museen und archäologischen Stätten
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 16 zdań frazy wykopaliska.Znalezione w 0,396 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.