wymowa: IPA: ˈvɨjast

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Ausreise   
  (  f)
 • Abfahrt       
  (noun   )
 • Abgang     
 • Abreise   
 • Abzug   
  (noun   )
 • Ausfahrt     
 • Reise     
 • Start   
 • Trip   

Pozostałe znaczenia:

 
podróż, wycieczka, wyprawa
 
miejsce w którym można skądś wyjechać
 
fakt wyjechania skądś, opuszczenia jakiegoś miejsca

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (3)

na wyjeździe
unterwegs; Weg; fort; auswärts
polecenie wyjazdu służbowego
Dienstreiseanweisung

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "wyjazd", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Prosimy wyszczególnić w poniższej tabeli działania i wyjazdy zagraniczne planowane w ramach projektu dla wszystkich organizacji biorących udział w projekcie. Prosimy przedstawić działania zaplanowane na dwa lata trwania projektu w kolejności chronologicznej. Działania są uprawnione do realizacji w okresie od 1 sierpnia 2011 do 31 lipca 2013.
de Tragen Sie bitte die geplanten Projektaktivitäten UND Mobilitäten der an der Partnerschaft beteiligten Einrichtungen in diese Tabelle ein. Bitte nennen Sie in chronologischer Abfolge die Aktivitäten für den gesamten Zeitraum der Partnerschaft. Die Projektaktivitäten dürfen frühestens am 01. August 2011 beginnen und müssen spätestens am 31. Juli 2013 beendet sein .
pl Oprócz wynagrodzeń, niniejsza pozycja obejmuje składki na ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i śmierci oraz zwrot kosztów podróży i zryczałtowanego dodatku z tytułu wyjazdów służbowych, dla zewnętrznych tłumaczy konferencyjnych, którzy muszą podróżować ze swojej siedziby do miejsca zatrudnienia
de Die Vergütung umfasst neben dem Honorar auch Beiträge zu einem Versorgungssystem bei Tod und einem Versicherungssystem bei Krankheit, Unfall und Tod, die Erstattung der Fahrkosten für die freiberuflichen Dolmetscher, die ihren beruflichen Wohnsitz nicht am Dienstort haben, sowie die Zahlung von pauschalen Reisekosten
pl organizowanie wysłuchań publicznych i wyjazdów poza miejsca pracy
de Veranstaltung öffentlicher Anhörungen und Ad-hoc-Dienstreisen außerhalb der Arbeitsorte
pl System wjazdu/wyjazdu
de Einreise-/Ausreisesystem
pl Data wyjazdu
de Abreisedatum
pl Panie Przewodniczący! Obecnie, kiedy przygotowuję się do jutrzejszego wyjazdu doraźnej delegacji do Tunezji - i cieszę się, że mogę wziąć w niej udział - myślę przede wszystkim o pomyślności obywateli Tunezji i potrzebie, byśmy wszyscy pamiętali, jak bardzo jest ona istotna i dlaczego szanujemy ich wartości kulturowe i ich tożsamość, kiedy pomagamy im budować nową przyszłość opierającą się na rządach prawa i ideałach demokratycznych.
de Herr Präsident, im Vordergrund stehen für mich im Moment, in dem ich die morgige Ad-hoc-Delegation für Tunesien vorbereite - der auch in angehöre - das Wohlergehen des tunesischen Volkes und die Notwendigkeit für uns alle, uns an die Bedeutung zu erinnern sowie an den Grund für den Respekt ihrer kulturellen Werte und ihrer Identität, wenn wir ihnen dabei helfen, eine neue Zukunft basierend auf dem Prinzip der Rechtsstaatlichkeit und demokratischen Idealen aufzubauen.
pl Każda ze Stron podejmuje wszelkie uzasadnione kroki i dokonuje wszelkich starań w celu ułatwienia wjazdu na i wyjazdu z jej terytorium personelu, studentów, materiałów i sprzętu drugiej Strony zaangażowanych lub wykorzystywanych w ramach współpracy na mocy niniejszej Umowy, zgodnie z ich stosownymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi
de Jede Partei wird alle angemessenen Schritte unternehmen und sich nach besten Kräften dafür einsetzen, in ihrem Gebiet die Ein- und Ausreise von Personal und Studierenden sowie die Ein- und Ausfuhr von Material und Ausrüstung der anderen Partei zu erleichtern, das oder die für Kooperationstätigkeiten im Rahmen dieses Abkommens in Übereinstimmung mit den geltenden Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Parteien eingesetzt oder verwendet wird/werden
pl Ruszanie: po zaparkowaniu, po zatrzymaniu w ruchu, wyjazd z podjazdu
de wegzufahren: geparkt oder im Verkehr, die Autobahn zu verlassen
pl Ponadto rozporządzenie określa zasady prowadzenia kontroli jednocześnie w dwóch lub większej liczbie państw członkowskich oraz zezwala urzędnikom podatkowym na wyjazdy do innych państw członkowskich na przykład w celu zbadania przechowywanej tam dokumentacji lub uczestnictwa w bieżących dochodzeniach
de Darüber hinaus enthält die Verordnung Vorschriften für gleichzeitig in zwei oder mehr Mitgliedstaaten durchgeführte Prüfungen und sieht die Anwesenheit von Steuerbeamten in anderen Mitgliedstaaten vor, beispielsweise um sich Zugang zu dort vorhandenen Unterlagen zu verschaffen oder behördlichen Ermittlungen beizuwohnen
pl Brak miejsc pracy mógłby być może wywołać exodus młodzieży z Europy, ale znakomita większość młodzieży, która zmienia kraj, aby znaleźć pracę prawdopodobnie zdecyduje się na wyjazd do innego państwa członkowskiego.
de Der Mangel an Arbeitsplätzen könnte möglicherweise zu einer Abwanderung der jungen Menschen aus Europa führen, aber die große Mehrheit der jungen Menschen, die sich dazu entschließen, das Land zu wechseln, wird sich wahrscheinlich für den Umzug in einen anderen Mitgliedstaat entscheiden.
pl PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE
de DIENSTREISEN
pl Państwa tranzytu (wjazd i wyjazd
de Durchfuhrstaat(en) (Ein- und Ausgang
pl Data wyjazdu
de Datum des Abtransports
pl Państwa tranzytowe (wjazd i wyjazd
de Durchfuhrstaaten (Ein- und Ausgang
pl DELEGACJE I WYJAZDY SŁUŻBOWE
de DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN
pl Od wyjazdu z Baltimore myślałam o kupnie własnego konia
de Seit ich Baltimore verlassen hatte, wollte ich wieder ein eigenes Pferd
pl A przecież Europa powinna pomagać Włochom w zawracaniu nielegalnych imigrantów, ma również obowiązek wspierać wysiłki włoskiego rządu związane z niedopuszczeniem do dalszych wyjazdów tysięcy ludzi, głównie z Tunezji.
de Europa sollte stattdessen Italien bei der Rückführung der illegalen Einwanderer helfen und muss auch die Bemühungen der italienischen Regierung, Abertausende Menschen am Verlassen ihres Landes - hauptsächlich Tunesien - zu hindern, unterstützen.
pl Poprzez to rozporządzenie chcielibyśmy, aby żaden dłużnik w Europie, żaden dłużnik alimentacyjny nie czuł się bezpieczny, aby nie uważał, że wyjeżdżając ze swego kraju, gdzie zostaje dziecko, na którego utrzymanie alimenty nie są łożone, aby nie uważał, że wyjazd w otwartej Unii Europejskiej, przy zniesionych granicach wewnętrznych, zwłaszcza teraz, gdy nowe państwa wchodzą za kilka dni do systemu Schengen, że ta sytuacja działa na korzyść tego, kto nie bierze odpowiedzialności za swoją rodzinę.
de Mit dieser Verordnung wollen wir erreichen, dass sich in Europa kein Unterhaltspflichtiger sicher fühlt und nicht meint, er brauche nur das Land zu verlassen, in dem ein Kind zurückbleibt, dessen Unterhalt nicht gezahlt wird, er brauche nur in die offene Europäische Union zu reisen, deren Binnengrenzen abgeschafft sind - gerade jetzt, da die neuen Mitgliedstaaten in ein paar Tagen dem Schengen-Raum beitreten -, um so eine Situation ausnutzen zu können, die demjenigen Vorteile verschafft, der keine Verantwortung für seine Familie übernimmt.
pl Współpraca z prywatnymi placówkami administracyjnymi, biurami podróży i organizatorami wyjazdów grupowych (bezpośrednimi organizatorami wyjazdów i przedstawicielami) musi być omawiana w czasie regularnych spotkań organizowanych w ramach wspólnej współpracy konsularnej
de Die Zusammenarbeit mit den Beratungsstellen, Reisebüros und Reiseveranstaltern (Reiseunternehmen und Endverkäufer) muss eines der Themen sein, die in den im Rahmen der gemeinsamen konsularischen Zusammenarbeit regelmäßig anberaumten Sitzungen erörtert werden
pl Pozostałe ‧,‧ mln dotyczy umów będących w toku realizacji, za które nie otrzymano jeszcze faktur, oraz zobowiązań tymczasowych pokrywających koszty związane z wyjazdami służbowymi pracowników i ekspertów
de Die verbleibenden ‧,‧ Millionen Euro betreffen laufende Verträge, für die noch keine Rechnungen eingegangen sind, und vorläufige Mittelbindungen für Kosten im Zusammenhang mit Dienstreisen und Sachverständigen
pl Końcowa wersja tekstu zawiera wszystkie priorytety polityczne poparte przez grupę PPE w trakcie negocjacji - w szczególności: dookreślenie tych elementów rozporządzenia, które mogą być zmieniane na podstawie aktów delegowanych; wprowadzenie definicji "wyjazdów jednodniowych”, która jest konieczna do uwzględnienia w gromadzonych danych statystycznych wszystkich tych osób, które podróżują w ciągu jednego dnia w celu uzyskania informacji na temat turystyki konferencyjnej; doprecyzowanie, które dane statystyczne będą gromadzone - między innymi dane na temat wydatków dokonywanych przez turystów tranzytowych na żywność i napoje w barach i restauracjach, które stanowią znaczącą część naszego przemysłu turystycznego. Priorytety te zostały zaakceptowane - nawet jeśli odbywało się to na zasadzie dobrowolności - przez Radę.
de Der endgültige Text enthält alle strategischen Prioritäten, die von der PPE-Fraktion während der Verhandlungen unterstützt wurden;- -vor allem eine bessere Definition der durch delegierte Rechtsakte veränderbaren Teile der Verordnung, Einführung der Definition "Tagesausflüge", die wesentlich ist, um in die Datenerhebung auch all diejenigen aufzunehmen, die Tagesgäste sind, und somit auch das Phänomen des Konferenztourismus beinhaltet, eine bessere Definition der zu erhebenden Daten, darunter die Reiseausgaben der Touristen für Mahlzeiten und Getränke in Gaststätten und Restaurants, die einen wesentlichen Teil der Tourismusindustrie ausmachen und vom Rat, - wenn auch nur auf freiwilliger Basis- akzeptiert wird, und Daten über die Zugänglichkeit für Personen mit eingeschränkter Mobilität.
pl Jakiś miesiąc po moim wyjeździe do Europy dostałem telefon z St.Claire... od Waltera
de Etwa einen Monat, nachdem ich nach Europa bin, habe ich einen Anruf aus St. Claire' s bekommen,... von Walter
pl Nawet w przypadku uproszczenia odprawy straż graniczna stempluje dokumenty podróży obywateli państw trzecich przy wjeździe i wyjeździe zgodnie z art
de Auch bei einer Lockerung der Kontrollen muss der Grenzschutzbeamte die Reisedokumente von Drittstaatsangehörigen sowohl bei der Einreise als auch bei der Ausreise gemäß Artikel ‧ abstempeln
pl Obowiązki ubezpieczonego w odniesieniu do złożenia wniosku o wydanie uprzedniego zezwolenia na wyjazd powinny zostać określone podobnie jak obowiązki instytucji wobec pacjenta w odniesieniu do warunków wydawania zezwolenia
de Die Pflichten des Versicherten bei Beantragung einer vorherigen Genehmigung sollten präzisiert werden, ebenso die Verpflichtungen der Träger gegenüber den Patienten in Bezug auf die Genehmigungsbedingungen
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1236 zdań frazy wyjazd.Znalezione w 0,777 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.