wymowa: IPA: ˈvɨjast

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Ausreise   
  (  f)
 • Abfahrt       
  (noun   )
 • Abgang     
 • Abreise   
 • Abzug   
  (noun   )
 • Ausfahrt     
 • Reise     
 • Start   
 • Trip   

Pozostałe znaczenia:

 
podróż, wycieczka, wyprawa
 
miejsce w którym można skądś wyjechać
 
fakt wyjechania skądś, opuszczenia jakiegoś miejsca

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (3)

na wyjeździe
unterwegs; Weg; fort; auswärts
polecenie wyjazdu służbowego
Dienstreiseanweisung

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "wyjazd", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Każdy organ – pod względem swojej organizacji, decyzji finansowych, struktury prawnej i procesu decyzyjnego – jest niezależny od przewoźników, organizatorów wyjazdów grupowych i operatorów terminali
de Jede Stelle ist in Aufbau, Finanzierungsentscheidungen, Rechtsstruktur und Entscheidungsfindung von den Beförderern, Reiseveranstaltern und Terminalbetreibern unabhängig
pl Sednem projektu dyrektywy są dwa rodzaje transgranicznej swobody przepływu usług i zakładania przedsiębiorstw: po pierwsze, gdy usługodawca z jednego państwa członkowskiego chciałby osiedlić się w innym państwie członkowskim, aby tam świadczyć usługi; po drugie, gdy usługodawca chciałby ze swojego państwa członkowskiego pochodzenia świadczyć usługi w innym państwie członkowskim, głównie poprzez okresowe wyjazdy do tegoż innego państwa członkowskiego
de Im Mittelpunkt des Richtlinienvorschlags stehen zwei Arten der grenzüberschreitenden Verkehrsfreiheit bei Dienstleistungen und Niederlassungen: Ein Dienstleistungserbringer aus einem Mitgliedstaat möchte sich in einem anderen Mitgliedstaat niederlassen, um dort Dienstleistungen zu erbringen; und ein Dienstleistungserbringer möchte von seinem Herkunftsmitgliedstaat aus Dienstleistungen in einem anderen Mitgliedstaat erbringen, insbesondere indem er sich vorübergehend in den anderen Mitgliedstaat begibt
pl Ruszanie: po zaparkowaniu, po zatrzymaniu w ruchu; wyjazd z podjazdu
de anfahren: nach Parken und im Verkehr; aus einer Einfahrt herausfahren
pl Rząd Indonezji ułatwia AMM i jej personelowi wjazd na terytorium Republiki Indonezji i wyjazd z niego, w tym poprzez wydawanie niezbędnych zezwoleń na pobyt na terytorium Republiki Indonezji w czasie trwania misji
de Die indonesische Regierung erleichtert der AMM und ihrem Personal die Einreise in das indonesische Hoheitsgebiet sowie das Verlassen dieses Hoheitsgebiets, indem sie u. a. die erforderlichen Genehmigungen für den Aufenthalt im Hoheitsgebiet der Republik Indonesien für die Dauer der Mission erteilt
pl w przypadku gdy ich kraje ojczyste są różne, każdemu z nich przysługuje co dwa lata urlop na wyjazd do własnego kraju
de befinden sich ihre Heimatorte in zwei verschiedenen Ländern, so haben beide alle zwei Jahre Anspruch auf einen Heimaturlaub in diesen Ländern
pl Data wyjazdu
de Datum der Abreise
pl wzywa do zastąpienia obecnych krajowych wiz Schengen jednolitymi europejskimi wizami Schengen, umożliwiającymi równe traktowanie wszystkich osób ubiegających się o wizy; pragnie otrzymywać informacje na temat dokładnych terminów i szczegółów dotyczących zarówno analizy strategii politycznych, jak i przeprowadzonej przez Komisję analizy technicznej możliwości zrealizowania, praktycznych konsekwencji i wpływu systemu, który wprowadziłby dla obywateli krajów trzecich wymóg uzyskania zgody w systemie elektronicznym na odbycie podróży przed wyjazdem do UE (elektronicznego systemu zezwoleń na podróż – ESTA); wzywa do wzmocnienia współpracy między konsulatami państw członkowskich oraz do stopniowego i powoływania wspólnych urzędów konsularnych do spraw wiz
de fordert die Ersetzung der derzeitigen nationalen Schengen-Visa durch einheitliche europäische Schengen-Visa, die eine Gleichbehandlung aller Personen, die ein Visum beantragen, ermöglichen; möchte über den genauen Zeitplan und die Einzelheiten der strategischen und der technischen Studie der Kommission informiert werden, mit der die Durchführbarkeit, die praktischen Folgen und die Auswirkungen eines Systems untersucht werden, wonach Drittstaatsangehörige eine elektronische Reisebewilligung einholen müssen, bevor sie in das EU-Gebiet einreisen (System zur elektronischen Erteilung von Reisebewilligungen, ESTA); fordert eine Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen den Konsulaten der Mitgliedstaaten und die schrittweise Einrichtung gemeinsamer Konsulardienste für Visaangelegenheiten
pl Członkowie personelu uprawnieni są do zwrotu kosztów poniesionych w związku z wyjazdem służbowym z polecenia dyrektora
de Die Bediensteten haben Anspruch auf Erstattung der Ausgaben bei ihren Dienstreisen auf Anordnung des Direktors
pl Dalsze informacje: bliski współpracownik Osamy bin Ladena, osoba odpowiedzialna za pośredniczenie w wyjazdach w celach terrorystycznych
de Weitere Angaben: Eng verbündet mit Osama bin Laden und Terroristen-Schleuser
pl Wyjazd do Waszyngtonu
de Ihr Flug nach Washington
pl Taki dobrowolny powrót leży zarówno w interesie wyjeżdżającego, pozwalając mu na godny wyjazd, jak i władz ze względu na oszczędność kosztów
de Diese freiwillige Rückkehr liegt sowohl im Interesse der Rückkehrer, die in Würde zurückkehren können, als auch- dank des besseren Kosten-Nutzen-Verhältnisses- im Interesse der Behörden
pl Łączna liczba wyjazdów
de Gesamtanzahl der mobilen Personen
pl Prosimy ocenić następujące aspekty związane z przygotowaniem do wyjazdu.
de Please evaluate the following aspects concerning preparation of your Mobility.
pl Koszty wyjazdów służbowych, koszty podróży oraz inne koszty towarzyszące
de Dienstreise- und Fahrtkosten sowie Nebenkosten
pl Kraj docelowy (tylko dla wyjazdów)
de Zielstaat (nur für Mobilitäten)
pl Wyjazd w przypadku zgubienia lub kradzieży dokumentów
de Ausreise bei Verlust oder Diebstahl von Dokumenten
pl Dokumenty podróży obywateli państw trzecich są systematycznie stemplowane przy wjeździe i wyjeździe zgodnie z art
de Die Reisedokumente von Drittstaatsangehörigen werden bei der Ein- und Ausreise gemäß Artikel ‧ systematisch abgestempelt
pl Przewodniczący oświadczył, że otrzymał od Tatjany Ždanokiej wniosek o skorzystanie z immunitetu i przywilejów w związku ze zdarzeniem, które padła ofiarą podczas wyjazdu do Estonii
de Der Präsident gibt bekannt, dass er von Tatjana Ždanoka wegen eines Zwischenfalls, der ihr während einer Reise nach Estland zugestoßen ist, einen Antrag auf Schutz ihrer Vorrechte und ihrer Immunität erhalten hat
pl Opis wyjazdów zagranicznych (mobilności) i pozostałych działań
de Beschreibung der Mobilitäten UND anderen Aktivitäten
pl Na wyjeździe
de Nicht in der Stadt
pl Sprawozdanie mogłoby stać się bodźcem dla partnerskich wyjazdów za granicę w tych celach, podobnie jak ma to już miejsce z adopcją i sztucznym zapłodnieniem.
de Dieser Bericht kann nämlich in der Folge einen Anreiz für einen Partnerschaftstourismus entfachen, wie er sich bei Adoptionen und künstlichen Befruchtungen bereits entwickelt hat.
pl Brak miejsc pracy mógłby być może wywołać exodus młodzieży z Europy, ale znakomita większość młodzieży, która zmienia kraj, aby znaleźć pracę prawdopodobnie zdecyduje się na wyjazd do innego państwa członkowskiego.
de Der Mangel an Arbeitsplätzen könnte möglicherweise zu einer Abwanderung der jungen Menschen aus Europa führen, aber die große Mehrheit der jungen Menschen, die sich dazu entschließen, das Land zu wechseln, wird sich wahrscheinlich für den Umzug in einen anderen Mitgliedstaat entscheiden.
pl Koszty delegacji i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące
de Dienstreise- und Fahrtkosten sowie Nebenkosten
pl datę wyjazdu i datę zakończenia usługi
de Tag des Beginns und Tag der Beendigung des Verkehrsdienstes
pl Jeżeli nie ma powodów do stwierdzenia, że godziłoby to w cel procedury powrotu, powrót dobrowolny należy przedkładać nad powrót przymusowy, a także wyznaczyć termin dobrowolnego wyjazdu
de Besteht keine Veranlassung zu der Annahme, dass das Rückkehrverfahren dadurch gefährdet wird, ist die freiwillige Rückkehr der Rückführung vorzuziehen, wobei eine Frist für die freiwillige Ausreise gesetzt werden sollte
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1236 zdań frazy wyjazd.Znalezione w 0,472 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.