wymowa: IPA: ˈvɨjast

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Ausfahrt     
  (Noun  )
 • Ausreise   
  (  f)
 • Abfahrt       
  (noun   )
 • Abgang     
 • Abreise   
 • Abzug   
  (noun   )
 • Ausflug       
 • Reise     
 • Start   
 • Trip   
 • Wegfahrt   

Pozostałe znaczenia:

 
podróż, wycieczka, wyprawa
 
miejsce w którym można skądś wyjechać
 
fakt wyjechania skądś, opuszczenia jakiegoś miejsca

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (3)

na wyjeździe
unterwegs; Weg; fort; auswärts; weg
polecenie wyjazdu służbowego
Dienstreiseanweisung

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "wyjazd", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl przed swoim wyjazdem musi być zarejestrowany jako poszukujący pracy i pozostawać w dyspozycji służb zatrudnienia państwa właściwego, co najmniej przez cztery tygodnie od chwili utraty pracy
de Der Arbeitslose muß vor seiner Abreise während mindestens vier Wochen nach Beginn der Arbeitslosigkeit bei der Arbeitsverwaltung des zuständigen Staates als Arbeitsuchender gemeldet gewesen sein und dieser zur Verfügung gestanden haben
pl W ubiegłym tygodniu burmistrzowi Diyarbakiru, Osmanowi Baydemirowi, zabroniono wyjazdu z kraju.
de Letzte Woche wurde dem Bürgermeister von Diyarbakir, Osman Baydemir, verboten, das Land zu verlassen.
pl w przypadku gdy ich kraje ojczyste są różne, każdemu z nich przysługuje co dwa lata urlop na wyjazd do własnego kraju
de befinden sich ihre Heimatorte in zwei verschiedenen Ländern, so haben beide alle zwei Jahre Anspruch auf einen Heimaturlaub in diesen Ländern
pl Powiadomienie, o którym mowa w ust. ‧ lit. a) i w ust. ‧, może zawsze zostać złożone w biurze podróży lub u organizatora wyjazdów grupowych, u których zakupiono bilet
de Die Meldung gemäß Absatz ‧ Buchstabe a und Absatz ‧ kann in jedem Fall bei dem Reisevermittler oder Reiseveranstalter, bei dem der Fahrschein erworben wurde, erfolgen
pl Ruszanie: po zaparkowaniu, po zatrzymaniu w ruchu, wyjazd z podjazdu
de wegzufahren: geparkt oder im Verkehr, die Autobahn zu verlassen
pl Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące- dział ustanawiania przepisów
de Ausgaben für Dienstreisen, Ausgaben für Fahrten und andere Nebenausgaben- Reglementierung
pl Jednak być może powinniśmy skorzystać z doświadczenia naszych kolegów z krajów rozwijających się, którzy mówią, że nie cała migracja, nie wszystkie wyjazdy ich rodaków do Unii Europejskiej mają związek z bezpieczeństwem tych ludzi, ale mają raczej przyczyny ekonomiczne.
de Wir sollten jedoch vielleicht auf die Erfahrungen unsere Kolleginnen und Kollegen aus den Entwicklungsländern zurückgreifen, die sagen, dass nicht alle Wanderungsbewegungen, nicht alle Reisen, die ihre Landsleute in die Europäische Union unternehmen, aus sicherheitspolitischen Einschränkungen, die diese Menschen betreffen, sondern auch aus wirtschaftlichen Gründen erfolgen.
pl PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE
de DIENSTREISEN
pl Data wyjazdu
de Datum des Abtransports
pl Tunele są tak projektowane, że maksymalne wahania ciśnienia (różnice między skrajnymi wartościami szczytowymi nadciśnienia i podciśnienia, po odjęciu naturalnych wahań ciśnienia wynikających z różnicy wysokości między wjazdem do tunelu i wyjazdem z niego) wzdłuż interoperacyjnego pociągu nie przekraczają ‧ paskali w czasie trwania przejazdu pociągu przez tunel przy maksymalnej prędkości konstrukcyjnej
de Die Tunnel müssen so ausgelegt sein, dass die maximale Druckschwankung (Differenz zwischen den extremen Spitzenwerten von Über-und Unterdruck entlang eines interoperablen Zuges einschließlich der eventuellen Druckschwankung aufgrund von Höhenunterschieden zwischen Tunneleinfahrt und Tunnelausfahrt) während der Tunneldurchfahrt mit der für den betreffenden Tunnel vorgesehenen maximal zulässigen Entwurfsgeschwindigkeit den Wert von ‧ kPa nicht überschreitet
pl Działania w ramach akcji Wyjazdy Indywidualne Uczniów w programie Comenius oparte są na decyzji dotyczącej programu Uczenie się przez całe życie, która obejmuje okres od ‧ do ‧ r
de Die Comenius-Aktion Individuelle Schülermobilität stützt sich auf den Beschluss über das Programm für lebenslanges Lernen (PLL), das den Zeitraum von ‧ bis ‧ abdeckt
pl Zryczałtowany dodatek z tytułu wyjazdów służbowych
de Pauschalabgeltung von Fahrtkosten
pl Prosimy opisać, w jaki sposób przygotowywał(a) się Pan(i) do wyjazdu (uczestnictwo w kursach językowych, wybór kraju przyjmującego i instytucji przyjmującej, poznanie kultury kraju przyjmującego, zapoznanie się z programem pracy instytucji przyjmującej itd...).
de Explain how you have prepared yourself for this Mobility with reference to linguistic courses attended, choice of host country and organisation, host country culture and work organisation, etc.
pl Plan działania powinien uwypuklać potrzebę współpracy z państwami pochodzenia, w tym współpracę służącą ułatwieniu powrotów osób nieletnich, jak również zapobiegania dalszym wyjazdom
de In dem Aktionsplan sollte das Erfordernis der Zusammenarbeit mit den Herkunftsländern, einschließlich der Zusammenarbeit zur Erleichterung der Rückführung von Minderjährigen sowie zur Vermeidung weiterer Ausreisen, hervorgehoben werden
pl Immunitet przewidziany w ust. ‧ ustaje, jeżeli po piętnastu kolejnych dniach liczonych od dnia, w którym obecność przekazanej osoby nie jest już wymagana przez organy wymiaru sprawiedliwości, osoba ta miała możliwość wyjazdu, a mimo to pozostała na terytorium, lub po jego opuszczeniu na nie powróciła
de Die Immunität nach Absatz ‧ endet, wenn die überstellte Person während ‧ aufeinander folgender Tage ab dem Tag, an dem ihre Anwesenheit von den Justizbehörden nicht länger verlangt wird, die Möglichkeit gehabt hat, das Hoheitsgebiet zu verlassen, und trotzdem dort verbleibt oder wenn sie nach Verlassen des Gebiets dorthin zurückgekehrt ist
pl Koszty podróży i wyjazdów służbowych oraz inne koszty towarzyszące
de Dienstreise- und Fahrtkosten sowie Nebenkosten
pl W ciągu ostatnich lat udział chronionych wyjazdów wakacyjnych spadł z poziomu 90 % do poziomu 60 %.
de In der Tat ist der Anteil von Reiseangeboten, die dem Verbraucher Schutz gewährt, in den letzten Jahren von etwa 90% auf etwa 60% gesunken.
pl Po powrocie do kraju pochodzenia, a zwłaszcza po długotrwałym okresie mobilności, uczestnikom należy udzielić wskazówek dotyczących wykorzystania umiejętności i kwalifikacji zdobytych na wyjeździe
de Nach der Rückkehr, vor allem nach einer Langzeitmobilitätsphase, sollten die Teilnehmer beraten werden, wie sie ihre während des Auslandsaufenthaltes erworbenen Fertigkeiten und Kompetenzen nutzen können
pl Nakłoń mamę do wyjazdu z hotelu, dobra?
de Sorg einfach dafür, dass deine Mutter aus diesem Hotel auszieht, ja?
pl datę wyjazdu i datę zakończenia usługi
de Tag des Beginns und Tag der Beendigung des Verkehrsdienstes
pl w dniu: (data) przedmiotowe zwierzęta zostały poddane badaniu w ciągu ‧ godzin przed wyjazdem i nie wykazywały objawów klinicznych choroby zakaźnej lub wirusowej
de die Tiere am... (Tag), innerhalb der letzten ‧ Stunden vor ihrer Versendung, untersucht worden sind und keine klinischen Anzeichen für eine infektöse oder ansteckende Krankheit aufwiesen
pl zwiększanie oferty wyjazdów zagranicznych dla nauczycieli, aby mogli podejmować dalsze kształcenie i szkolenie, zdobywać nowe doświadczenia zawodowe i poprawiać znajomość języków obcych
de mehr Möglichkeiten für Lehrkräfte zu schaffen, zeitweise in einem anderem Mitgliedstaat zu arbeiten, damit sie ihre eigene Bildung erweitern, zusätzliche Berufserfahrung erwerben und ihre Fremdsprachenkenntnisse ausbauen können
pl Jeśli chodzi o system wjazdu/wyjazdu, to uważam, że musimy działać ostrożniej.
de Was das Einreise-/Ausreisesystem betrifft, so glaube ich, dass wir vorsichtiger sein sollten.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1236 zdań frazy wyjazd.Znalezione w 0,626 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.