Przykładowe zdania z "weekend", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Co by pan powiedział na weekend w kasynie na nasz koszt... i żetony wartości ‧ $?
de Ein absolut kostenloses Wochenende auf meine Rechnung und $‧. ‧ in Spielchips
pl Uwzględniając szczytowe obciążenia ruchu na przestrzeni roku, związane z terminami wakacji szkolnych oraz świąt (Wszystkich Świętych, Boże Narodzenie, Wielkanoc, Wniebowstąpienie, długie weekendy oraz zwyczajowe dni wyjazdów i powrotów z wakacji letnich) należy zapewnić dodatkową minimalną zdolność przewozową (suma zdolności przewozowej w obie strony), ze szczególnym uwzględnieniem
de angesichts der über das Jahr verteilten Hauptverkehrszeiten, die insbesondere von den Schulferienzeiten und Feiertagsperioden (Allerheiligen, Weihnachten, Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten, Brückentage sowie Sommerferienanfang und-ende) abhängen, sind mindestens folgende zusätzliche Kapazitäten anzubieten (Gesamtkapazität in beiden Richtungen) und zwar hauptsächlich
pl Jeszcze słowo dyskusji, a nie pojadę na ten diabelny weekend!
de Noch ein Wort der Diskussion... und ich fahre überhaupt nicht in dein verdammtes Wochenende!
pl Jeżeli oferty obejmują wykonywanie lotów w weekendy, nie mogą one powodować jakiegokolwiek wzrostu nakładów finansowych ze strony Państwa
de Sehen die Angebote die Durchführung von Wochenendflügen vor, darf damit keine Erhöhung der finanziellen Belastung des Staatshaushalts einhergehen
pl Pan komisarz Michel, który w ubiegły weekend spotkał się z premierem Etiopii Melesem Zenawim i prezydentem Erytrei Isaiasem Afewerkim, namawiał ich do wspierania procesu z Dżibuti, który, choć daleko mu do doskonałości, stanowi realną, jeśli nie jedyną, okazję, by pogodzić różne somalijskie strony.
de Kommissar Michel, der am vergangenen Wochenende mit Premierminister Meles von Äthiopien und mit Präsident Isaias von Eritrea zusammentraf, forderte diese nachdrücklich auf, den Prozess von Dschibuti zu unterstützen, der - obwohl bei Weitem nicht vollkommen - eine reale, wenn nicht gar die einzige Chance bietet, die unterschiedlichen somalischen Akteure an einen Tisch zu bringen.
pl Niestety w ubiegły weekend okazało się, że odbyło się tajne spotkanie, a potem zaprzeczono temu w prasie, co było podwójnym ciosem zadanym już i tak osłabionemu zaufaniu.
de Leider wurde das letztes Wochenende deutlich und dann wurde in der Presse dementiert, dass irgendein Geheimtreffen stattfand, was außerdem doppeltes Pech für das bereits sehr schwache Vertrauen ist.
pl Określenie i uzasadnienie skutków finansowych wykonywania lotów w weekendy (niepowodujących nakładów ze strony państwa członkowskiego) musi zostać odpowiednio wyszczególnione w ofercie przetargowej
de Der Bieter muss die mit der Durchführung der Wochenendflüge verbundenen finanziellen Auswirkungen, die nicht zu Lasten des Staates gehen dürfen, gebührend ausweisen und begründen
pl Jest to główny temat posiedzenia Rady Europejskiej, które odbędzie się w najbliższy weekend; strategia sformułowana i rozbudowana przez Komisję Europejską w dokumencie z 3 marca, z którą zapoznawać się będą przede wszystkim szefowie państw lub rządów w trakcie wiosennej Rady, zasadniczo z punktu widzenia tak zwanych "celów strategicznych”.
de Das ist der Schwerpunkt des Europäischen Rates an diesem Wochenende; eine Strategie, die von der Europäischen Kommission in dem Dokument vom 3. März formuliert und erweitert wurde, und die im Rahmen der Frühjahrstagung des Rates hauptsächlich durch die Staats- und Regierungschefs vor allem in Bezug auf die so genannten strategischen Ziele geprüft wird.
pl Pod koniec ubiegłego roku Unia Europejska przyjęła pakiet klimatyczny, a w ostatni weekend na szczycie unijnym zatwierdzono plan finansowy w ramach systemu rekompensat klimatycznych dla państw rozwijających się.
de Am Ende des vergangenen Jahres hat die Europäische Union das Klimapaket verabschiedet, und letztes Wochenende wurde auf dem EU-Gipfel der Finanzierung für ein Klimaausgleichsprogramm für Entwicklungsländer zugestimmt.
pl W każdym razie jest to zasada, której uczestnicy Rady Europejskiej będą w ten weekend szczególnie świadomi.
de Das ist in jedem Fall der Grundsatz, der auf der Tagung des Europäischen Rates an diesem Wochenende von besonderer Bedeutung sein wird.
pl Panie Przewodniczący! Koledzy posłowie otrzymają ode mnie w poniedziałek e-mail z opisem moich doświadczeń podczas nieoficjalnej wizyty w Kairze w ubiegły weekend.
de Herr Präsident! Meine Kolleginnen und Kollegen werden am Montag eine E-Mail in ihrem Posteingang finden, in der ich von meinen Erfahrungen bei einem inoffiziellen Besuch in Kairo am vergangenen Wochenende berichte.
pl Dzisiaj ponownie skontaktowałem się z niemiecką panią minister, ponieważ zaniepokoiły mnie doniesienia z ostatniego weekendu, według których producenci pasz nie dostarczyli pełnej listy gospodarstw, które otrzymały potencjalnie zanieczyszczoną paszę, oraz dostarczyli błędne informacje dotyczące wykorzystania zanieczyszczonych tłuszczów paszowych w paszach złożonych, co spowodowało zablokowanie dodatkowo kilkuset gospodarstw rolnych.
de Heute habe ich die deutsche Ministerin erneut kontaktiert, da ich mir aufgrund der jüngsten Nachrichten von vergangener Woche Sorgen machte, dass ein Futtermittelhersteller nicht eine vollständige Liste von landwirtschaftlichen Betrieben abgab, die möglicherweise kontaminierte Futtermittel erhalten haben, und fehlerhafte Informationen hinsichtlich der Verwendung von kontaminiertem Futtermittelfett in Mischfutter abgab, was zu einer zusätzlichen Blockierung von mehreren hundert Höfen führte.
pl Rysunek ‧ przedstawia schematyczny przykład kopiarki pracującej z szybkością ‧ ipm, która wykonuje ‧ zadania rano i ‧ zadania po południu, ma dwa okresy końcowe i pozostaje w trybie automatycznego wyłączenia przez resztę dnia roboczego i przez cały weekend
de Abbildung ‧ zeigt ein schematisches Beispiel eines Kopierers mit ‧ ipm, der am Vormittag und am Nachmittag je vier Aufträge erledigt, zwei Schlussphasen und einen für den Rest des Arbeitstages und das gesamte Wochenende andauernden Selbstabschaltungszustand durchläuft
pl Nie wiem co robisz w ten weekend... ale moja mama wyjeżdża z miasta... i pozwoliła mi pożyczyć swój samochód, więc wiesz
de Ich weiß nicht, was du am Wochenende vorhast, aber meine Mutter fährt zufälligerweise weg, und sie überläßt mir ihren Wagen
pl Wkraczamy w trzeci rok po kryzysie finansowym, dlatego teraz zadaję sobie pytanie, czy byłby Pan w stanie zgodzić się na przyspieszenie wprowadzenia pakietu ratowania euro - oczywiście środka dodatkowego - czy raczej musimy się spodziewać, że do weekendu Pan i pozostali odrzucicie kolejny zestaw wniosków.
de Wir befinden uns im dritten Jahr nach der Finanzkrise. Und jetzt frage ich, ob Sie der Aufstockung des Euro-Rettungsschirms zustimmen könnten - das wäre ja eine weitere Maßnahme -, oder ob wir damit zu rechnen haben, dass zum Wochenende wieder eine Menge Vorschläge von Ihnen und von anderen abgelehnt wird.
pl Robię to przez cały weekend
de lch habe das ganze Wochenende nicht geschlafen
pl Poza tym aspektem, odnoszącym się do przepisów UE, należy wspomnieć o przepisach krajowych, które w części państw członkowskich wprowadzają zakaz ruchu samochodów ciężarowych w weekendy
de Neben dieser Überlegung in Bezug auf EU-Rechtsvorschriften sollte darauf hingewiesen werden, dass in einigen Mitgliedstaaten nationale Rechtsvorschriften den Schwerlastverkehr am Wochenende untersagen
pl Koleżanki i koledzy posłowie mówili o bezprecedensowej powodzi, która wystąpiła w Irlandii podczas weekendu.
de Kolleginnen und Kollegen haben bereits über die beispiellosen Überschwemmungen des vergangenen Wochenendes in Irland gesprochen.
pl W ostatni weekend znowu uczestniczyłam w rozmowach, z których bardzo wyraźnie wynikło, że Komisja musi przedstawić zapewnienia zgodne z tymi, które pani komisarz przedstawiła w sprawie Wspólnoty Rozwoju Afryki Południowej.
de Ich hatte am vergangenen Wochenende noch einmal ein Gespräch geführt, in dem sehr deutlich wurde, dass es Rückversicherungen von Seiten der Kommission geben muss, was im Übrigen in voller Übereinstimmung mit den Zusicherungen steht, die die Kommissarin bereits im Fall von SADC gegeben hat.
pl W każdy weekend spotykam ludzi biznesu, którzy nie mogą dostać kredytu, szczególnie w moim kraju.
de Jedes Wochenende treffe ich Geschäftsleute, die keinen Kredit bekommen, vor allem in meiner Heimat.
pl Uwzględniając szczytowe obciążenia ruchu na przestrzeni roku, związane z terminami wakacji szkolnych oraz świąt (Wszystkich Świętych, Boże Narodzenie, Wielkanoc, Wniebowstąpienie, długie weekendy oraz zwyczajowe dni wyjazdów i powrotów z wakacji letnich), należy zapewnić dodatkową minimalną zdolność przewozową (suma zdolności przewozowej w obie strony) i wynoszącą
de angesichts der über das Jahr verteilten Hauptverkehrszeiten, die insbesondere von den Schulferienzeiten und Feiertagsperioden (Allerheiligen, Weihnachten, Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten, Brückentage sowie Sommerferienanfang und-ende) abhängen, sind mindestens folgende zusätzliche Kapazitäten anzubieten (Gesamtkapazität in beiden Richtungen) und zwar hauptsächlich
pl Gdyby Travis wyjeżdżał na weekendy
de Wenn Travis die Wochenenden übernehmen würde
pl Możemy wszyscy zostać na weekend?
de Bleiben wir doch alle übers Wochenende
pl Panie przewodniczący! Chciałabym odnieść się do części krytycznych uwag dotyczących "ekologicznych” żarówek, które ponownie pojawiły się w weekend w mediach, zwłaszcza eurosceptycznych.
de Herr Präsident, ich möchte kurz auf einige der Kritiken zu "grünen" Glühlampen eingehen, die am Wochenende wieder in den Medien, insbesondere den euroskeptischen Medien, formuliert wurden.
Pokazuję stronę 2. Znaleziono 309 zdań frazy weekend.Znalezione w 0,359 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.