Tłumaczenia na język niemiecki:

  • diese Woche   
  • in dieser Woche   

Przykładowe zdania z "w tym tygodniu", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Ja sam dostałem w tym tygodniu takie zapytanie: czy Unia Europejska nie myli celów i środków, i zamiast walczyć ze skutkami ocieplenia, rozpoczyna najdroższą w historii ludzkości walkę z wiatrakami, czyli ze zmianami klimatycznymi?
de Ich habe gerade diese Woche eine solche Frage erhalten: Verwechselt die Europäische Union nicht Mittel und Zweck, denn anstatt gegen die Auswirkungen der Erderwärmung anzukämpfen, fängt sie den teuersten Kampf in der Geschichte der Menschheit gegen Windmühlen an, nämlich den Kampf gegen den Klimawandel.
pl Szczyt G8, który odbył się w ubiegłym tygodniu, i spotkanie w Jeddah w sprawie cen ropy naftowej, które będzie miało miejsce w ten weekend, świadczą o tym, że dany temat plasuje się na czele agendy politycznej.
de Die G8-Tagung in der vergangenen Woche und die Ölpreis-Tagung in Dschiddah an diesem Wochenende zeigen, dass das Problem auf der politischen Agenda ganz obenan steht.
pl Aby wyeliminować jedną z nich, twierdzi się, że dwie różne sesje miesięczne można przeprowadzać w tym samym tygodniu.
de Um sie um eine zu reduzieren, wird gefordert, dass zwei verschiedene Sitzungen in derselben Woche abgehalten werden könnten.
pl Mamy zamiar wysłać do Tunezji delegację ekspertów w celu dokonania oceny prawa wyborczego i zapewnienia doradztwa prawnego tymczasowym władzom w tym zakresie, a w zeszłym tygodniu dyrektor zarządzający ESDZ, pan Hugues Mingarelli, odwiedził Tunezję, by omówić z nimi potrzeby ludności.
de Deshalb stehen wir kurz davor, eine Experten-Mission nach Tunesien zu entsenden, um die Rechtsvorschriften in Bezug auf die Wahlen zu untersuchen und den Übergangsbehörden rechtlichen Beistand zu leisten, und letzte Woche ist auch der stellvertretende Generaldirektor des EAD vor Ort in Tunesien gewesen, um die öffentlichen Forderungen mit der Bevölkerung selbst zu besprechen.
pl Właściwe postępowanie obejmuje omówienie rozwoju wydarzeń w tym tygodniu.
de Zu diesem seriösen Vorgehen gehört: Wir diskutieren in dieser Woche über die Ereignisse.
pl Chciałbym o tym z tobą porozmawiać w przyszłym tygodniu
de Und ich möchte nächste Woche mit dir darüber reden
pl W ubiegłym tygodniu na konferencji w Brukseli rozmawiałam z rolnikiem z Zimbabwe i szkoda wyrządzona bazie produkcji żywności w tym kraju jest dość przerażająca.
de Erst vorige Woche sprach ich auf einer Konferenz in Brüssel mit einem Landwirt aus Simbabwe, und der Schaden, der der Grundlage für die Nahrungsmittelproduktion dieses Landes zugefügt wurde, ist einfach erschreckend.
pl Przewodniczący poinformował w tym tygodniu, że państwa podlegające przeglądowi podczas sesji w kwietni i maju poważnie traktują swe obowiązki.
de Der Präsident berichtete in dieser Woche, dass die Staaten, die auf den Sitzungen im April und Mai überprüft werden, ihre Aufgaben ernst nehmen.
pl Po raz drugi w tym tygodniu ma zawroty głowy
de Zwei Schwindelanfälle in acht Tagen, nicht gut
pl A w tym tygodniu debatujemy nad zmienioną wersją systemu kwot mlecznych.
de In diesee Woche diskutieren wir über ein Milchquotensystem in überarbeiteter Form.
pl W piątek i sobotę w zeszłym tygodniu odbyło się spotkanie przewodniczącego Komisji, pana Barroso, przewodniczącego Parlamentu i przewodniczącego Van Rompuya z przedstawicielami najważniejszych lóż masońskich w Europie, ale nie padło ani jedno słowo o tym, że kobiety nie mają prawa wstępu do większości z nich.
de Vergangenen Freitag und Samstag fand ein Treffen mit Würdenträgern der bedeutendsten europäischen Freimaurerlogen statt, dem der Präsident der Kommission Herr Barroso, der Präsident des Parlaments und Präsident Van Rompuy beiwohnten, aber es wurde kein einziges Wort darüber verloren, dass die meisten dieser Logen den Frauen den Beitritt verwehren.
pl Chciałbym zwrócić uwagę koleżanek i kolegów posłów na te wszystkie sprawy, ponieważ chcę was prosić o poparcie dla utworzenia w tym tygodniu intergrupy ds. niepełnosprawności.
de Ich möchte all diese Punkte meinen Kolleginnen und Kollegen in Erinnerung rufen und Sie darum bitten, die Schaffung der interfraktionellen Arbeitsgruppe "Behinderung" in dieser Woche zu unterstützen.
pl Pragniemy uniknąć ewentualnych nadużyć polegających na tym, że co dwa tygodnie będziemy otrzymywać wnioski dotyczące inicjatyw w sprawach całkowicie niedorzecznych, wobec których będziemy musieli wyrażać opinię na temat dopuszczalności, od której następnie wnioskodawcy będą odwoływać się do sądu - inicjatyw, których jedynym uzasadnieniem będzie promowanie własnych interesów potencjalnych organizatorów negatywnych kampanii politycznych.
de Wir möchten einen möglichen Missbrauch vermeiden und nicht jede zweite Woche Vorschläge für Initiativen zu unsinnigen Fragestellungen erhalten, zu denen wir im Hinblick auf die Zugänglichkeit die Pflicht hätten, uns zu äußern, und im Weiteren dafür das Gericht einschalten müssten - Initiativen also, die einzig zur Selbstinszenierung der potenziellen Organisatoren für eine negative politische Agenda eingebracht würden.
pl imprezy organizowane podczas Tygodnia Weterynaryjnego we wszystkich państwach członkowskich dla studentów kierunków weterynaryjnych i dla ogółu społeczeństwa oraz materiały zwiększające świadomość kwestii zdrowia zwierząt, w tym np. strategii UE w zakresie zdrowia zwierząt, identyfikacji i identyfikowalności zwierząt oraz wścieklizny
de Veranstaltungen in allen Mitgliedstaaten für Tiermedizinstudierende und die breite Öffentlichkeit während der Veterinärwoche mit entsprechendem Begleitmaterial, um auf die Tiergesundheit, auch die einschlägige Strategie der EU, die Kennzeichnung und Rückverfolgbarkeit von Tieren und die Tollwut aufmerksam zu machen
pl Czy Komisja Europejska dołączy do mnie w trakcie powitania w tym tygodniu w Strasburgu osób z poważnymi i licznymi upośledzeniami, którzy tworzą część Europejskiej sieci na rzecz niezależnego życia (ENIL)?
de Wird sich die Europäische Kommission meinem Vorhaben anschließen, Menschen mit schweren und mehrfachen Behinderungen, die dem Europäischen Netz für Selbstbestimmtes Leben (European Network for Independent Living - ENIL) angehören, in dieser Woche in Straßburg willkommen zu heißen?
pl W tym samym piśmie Komisja poinformowała skarżącą, że umowa z wygrywającym przetarg oferentem nie będzie zawarta przed upływem dwóch tygodni od dnia otrzymania pisma
de Im selben Schreiben habe sie die Klägerin darüber informiert, dass sie den Vertrag mit dem erfolgreichen Bieter erst nach Ablauf einer Frist von zwei Wochen, gerechnet ab dem Datum des Schreibens, unterzeichnen werde
pl W tym tygodniu mamy przyznać nagrodę imienia Sacharowa.
de Diese Woche verleihen wir den Sacharow-Preis.
pl Chciałbym, jeśli można, dodać, że przygotowaliśmy oświadczenie pisemne w tej kwestii, które w tym tygodniu posłowie Parlamentu Europejskiego mogą podpisywać poza salą i chciałbym zaapelować do wszystkich koleżanek i kolegów posłów o podpisanie tego oświadczenia wspierającego finansowanie przez Unię Europejską tych trzech bardzo ważnych Specjalnych Igrzysk Olimpijskich.
de Lassen Sie mich noch hinzufügen, dass es zu diesem Thema eine schriftliche Erklärung gibt, die die Abgeordneten diese Woche vor dem Parlament unterzeichnen können, und ich möchte alle Kolleginnen und Kollegen um ihre Unterschrift unter dieser Erklärung zur Bereitstellung von EU-Mitteln für diese überaus wichtigen Special Olympics bitten.
pl Po trzecie, w tym tygodniu premier Borysow oświadczył, że "każdy, kto nienawidzi socjalistów w Bułgarii, musi być po naszej stronie”.
de Drittens die Aussage in der vergangenen Woche: "Jeder, der die Sozialisten in Bulgarien hasst, muss mit uns sein."
pl Ale zapłacę ci w tym tygodniu, dobra?
de Aber ich zahle noch diese Woche, ja?
pl W związku z tym należy poprzeć przedmiotową inicjatywę, i jak podkreśliłem w pytaniu skierowanym do Komisji Europejskiej w ubiegłym tygodniu, mając na uwadze, że zmienność cenowa dotyka wszystkie podmioty na rynku, uważam, że należy podjąć szczególne środki w obszarze wspólnej polityki rolnej, aby zwiększyć produkcję, zapewnić lepsze zaopatrzenie rynków oraz większą stabilność cen, jak również zagwarantować proporcjonalność produkcji do potrzeb produkcyjnych Europy.
de Diese Initiative sollte daher begrüßt werden, und wie ich bereits vergangene Woche in einer Anfrage an die Europäische Kommission betont habe, denke ich, dass in Anbetracht der Tatsache, dass Preisschwankungen jeden Marktteilnehmer betreffen, konkrete Maßnahmen im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik getroffen werden müssen, um die Produktion zu erhöhen, die Märkte besser zu versorgen, eine größere Preisstabilität sicherzustellen sowie zu gewährleisten, dass die Produktion dem Produktionsbedarf Europas entspricht.
pl Panie przewodniczący, panie komisarzu! W tym tygodniu amerykańscy senatorowie Bernie Sanders i Sherrod Brown napisali do amerykańskiego urzędu patentowego wniosek o dogłębne sprawdzenie, czy brzmienie negocjowanego porozumienia ACTA można pogodzić z obowiązującymi przepisami amerykańskimi.
de im Namen der GUE/NGL-Fraktion. - Herr Präsident, Herr Kommissar! Die US-Senatoren Bernie Sanders und Sherrod Brown haben diese Woche das US-Patent and Trademark Office schriftlich aufgefordert, gründlich zu prüfen, ob der ausgehandelte ACTA-Text mit der bestehenden Gesetzgebung der USA vereinbar ist.
pl podczas pozostałej części letniego sezonu lotniczego IATA, poza wymienionymi dziesięcioma tygodniami w lecie: ‧ miejsc w ‧ r. przeznaczonych na okresy największego szczytu w tym sezonie- zapewnienie zdolności przewozowej zwiększonej o ‧ % w ‧ r. i o ‧ % w ‧ r
de während der restlichen IATA-Sommerflugplanperiode, außerhalb der genannten zehn Sommerwochen: ‧ Sitze in den Hauptverkehrszeiten für ‧, gesteigerte Kapazität um ‧ % im Jahr ‧ und ‧ % im Jahr
pl W ubiegłym tygodniu byłem w Luksemburgu, natomiast w tym tygodniu udaję się do Słowenii, aby przeprowadzić wspomnianą kontrolę razem z tamtejszymi urzędnikami, których potrzebuję w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania rynku wewnętrznego.
de Daher war ich vergangene Woche in Luxemburg und werde diese Woche in Slowenien sein, um diese Kontrolle mit ihren Beamten durchzuführen. Diese brauche ich, um sicherzustellen, dass der Binnenmarkt ordnungsgemäß funktioniert.
pl Mam też nadzieję, że rola kobiet w europejskiej gospodarce zajmie również ważne miejsce w przyszłej strategii UE 2020, która będzie omawiana w tym tygodniu podczas szczytu informacyjnego w Brukseli.
de Zudem hoffe ich, dass der Rolle der Frauen in der europäischen Wirtschaft ein wichtiger Stellenwert bei der zukünftigen Europa 2020-Strategie eingeräumt wird, die wir diese Woche beim Informationsgipfel in Brüssel erörtern werden.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1735802 zdań frazy w tym tygodniu.Znalezione w 558,604 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.