Tłumaczenia na język niemiecki:

  • in dieser Woche   

Przykładowe zdania z "w tym tygodniu", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Dobrze być z powrotem, ponieważ to już mój ostatni tydzień w tym, czy w jakimkolwiek innym, Parlamencie.
de Es ist gut, wieder zurück zu sein in dieser meiner letzten Woche in diesem Parlament - oder in jeglichem Parlament.
pl autorka - Na wstępie chciałabym podziękować Konferencji Przewodniczących za przydzielenie w tym tygodniu czasu na debatę, która została zapowiedziana z bardzo krótkim wyprzedzeniem.
de Verfasserin. - Herr Präsident, zunächst möchte ich der Konferenz der Präsidenten danken, dass sie dieser Aussprache einen Platz in dieser Woche eingeräumt hat, und das sehr kurzfristig.
pl Ale jest jedna rzecz, którą powinniśmy dzisiaj stwierdzić: podejmowane przez nas decyzje, jak również oczywiście decyzje, które Rada Europejska podejmie w przyszłym tygodniu, muszą przynieść efekty już w tym roku.
de Aber einen Punkt sollten wir heute festhalten: Die Entscheidungen, die wir treffen, und offensichtlich auch die Entscheidungen, die der Europäische Rat nächste Woche treffen wird, müssen noch dieses Jahr zu Ergebnissen führen.
pl Genesis ma w swym repertuarze fantastyczny utwór pod tytułem "Dance on a Volcano” ("Taniec na wulkanie”), który to tytuł przypomniał mi się w tym tygodniu, gdy zawisł nad nami wulkaniczny pył.
de Sie haben ein großartiges Lied namens "Dance on a Volcano" (Tanz auf einem Vulkan) und dieses Lied ist mir diese Woche wieder eingefallen, die ziemlich von Vulkanasche beherrscht wurde.
pl Wykaz obowiązków będzie zawierał wszystkie szczegółowe informacje, podane w ust. ‧ dla minimalnego okresu obejmującego zarówno tydzień bieżący, jak i tygodnie bezpośrednio poprzedzające i następujące po tym tygodniu
de Der Arbeitszeitplan muß sämtliche in Absatz ‧ aufgeführten Angaben mindestens für die laufende sowie die vorhergehende und die folgende Woche enthalten
pl Po kilku tygodniach ujrzeliśmy dalszy ciąg przemocy; tym razem ofiarą zamachu z 2 marca 2011 r. padł Shahbaz Bhatti, minister ds. mniejszości w pakistańskim rządzie.
de Nur einige Wochen später setzten sich diese Gewalttaten durch den Mord an Herrn Shahbaz Bhatti, dem Minister für Minderheiten der Regierung Pakistans am 2. März 2011 fort.
pl Sukcesy te obejmują przyjęcie pakietu dotyczącego efektywności energetycznej oraz pakietu dotyczącego telekomunikacji, ustanowienie organu finansowego nadzoru ostrożnościowego, zawarcie porozumienia w sprawie budżetu na 2010 rok, zwłaszcza jeśli chodzi o sfinansowanie planu naprawy gospodarczej oraz strategii na rzecz regionu Morza Bałtyckiego, a także uzgodnienie stanowiska na konferencję klimatyczną, która ma się odbyć w tym tygodniu w Kopenhadze.
de Dazu gehören das Energieeffizienzpaket und das Telekom-Paket, die Schaffung einer Finanzaufsichtsbehörde, die Einigung über den Haushaltsplan 2010, insbesondere in Bezug auf die Finanzierung des Europäischen Konjunkturprogramms, die Ostseestrategie und die Vorbereitungen der Klimakonferenz, die diese Woche in Kopenhagen stattfindet.
pl Osoby samozatrudnione (z wyjątkiem pracowników rodzinnych) uznaje się za osoby pracujące, jeśli pracowały w tym charakterze w tygodniu referencyjnym bądź jeśli są czasowo nieobecne w pracy, ale ich działalność gospodarcza nadal funkcjonuje w tym okresie
de Selbständige (außer mithelfenden Familienangehörigen) gelten als erwerbstätig, falls sie in der Bezugswoche gearbeitet haben oder falls sie vorübergehend vom Arbeitsplatz abwesend sind und ihr Unternehmen in dieser Zeit weiterbesteht
pl Grupa G-20, od czasu jej utworzenia, w pewnym stopniu odniosła sukces, ale moim zdaniem sprawdzian, z jakim przyjdzie się jej zmierzyć w najbliższych tygodniach i miesiącach będzie tym najtrudniejszym i najważniejszym, gdyż będziemy musieli zmierzyć się z poważnym ryzykiem utraty impetu działań.
de Die G20 hat sich seit ihrem Beginn in gewisser Weise als erfolgreich erwiesen, aber ich glaube, dass sie ihre schwerste und wichtigste Bewährungsprobe in den nächsten Wochen und Monaten bestehen muss, wenn wir mit der Gefahr konfrontiert sein werden, an Dynamik zu verlieren.
pl Poprawę jakości życia mierzono do ‧. tygodnia (‧ miesięcy) i w okresie tym stwierdzono utrzymywanie się poprawy
de Die Verbesserung der Lebensqualität wurde bis zu ‧ Wochen (‧ Monate) bestimmt, und die Verbesserung hielt über diesen Zeitraum an
pl Panie Przewodniczący Barroso! W ubiegłym tygodniu Komisja wprowadziła limity oparte na rozporządzeniu przywoływanym zawsze wtedy, gdy pojawiają się problemy z radioaktywnością wpływające na przywozy żywności, w tym przypadku z Japonii.
de im Namen der Verts/ALE-Fraktion. - Sehr geehrter Herr Barroso! Die Kommission hat in der letzten Woche Grenzwerte festgelegt auf der Grundlage einer Verordnung, die immer dann aktiviert wird, wenn es Probleme mit Radioaktivität gibt, und die für Nahrungsmittelimporte gilt, in diesem Fall aus Japan.
pl W okresie ostatnich trzech miesięcy, i paradoksalnie jeszcze w tym tygodniu, sytuacja na rynkach długu państwowego ujawniła nowe niepokojące zjawiska.
de In den vergangenen drei Monaten, und paradoxerweise auch diese Woche noch, hat die Situation auf den Staatsschuldenmärkten neue Bedenken ans Licht gebracht.
pl (HU) Podobnie jak w przypadku poprzedniej ważnej debaty, która miała miejsce w tym tygodniu w Parlamencie Europejskim, a mianowicie debaty w sprawie ubóstwa, politycy z Unii Europejskiej ponownie są zaskoczeni i zasmuceni, ponieważ sytuacja obywateli Europy zamiast się poprawiać, raczej nieustannie się pogarsza.
de (HU) Wie schon bei der vorherigen wichtigen Debatte in dieser Woche hier im Europäischen Parlament, nämlich der Debatte über Armut, sind die Politiker der Europäischen Union wieder einmal erstaunt und traurig darüber, dass sich die Situation der Bürgerinnen und Bürger in Europa nicht verbessert, sondern vielmehr kontinuierlich verschlechtert.
pl Może w związku z tym zaistnieć konieczność, szczególnie u pacjentów z dyskinezami, zredukowania dawkowania lewodopy o ‧ % w pierwszych dniach lub tygodniach od rozpoczęcia leczenia preparatem Stalevo
de Es kann daher insbesondere bei Patienten mit vorbestehenden Dyskinesien erforderlich sein, die Levodopa-Dosis innerhalb der ersten Tage bis Wochen nach Aufnahme der Behandlung mit Stalevo um ‧ % zu reduzieren
pl Największym sukcesem ubiegłego tygodnia jest, że wreszcie jesteśmy w stanie skoncentrować się na tym, co musimy zrobić w kwestiach politycznych i tym, czego ludzie od nas potrzebują.
de Der große Erfolg des vergangenen Wochenendes ist, dass wir uns endlich darauf konzentrieren können, was politisch getan werden muss, was die Menschen von uns erwarten.
pl Ponieważ większość obywateli jest przeciwna tym genetycznie modyfikowanym organizmom, mamy obowiązek odbyć w tym tygodniu debatę w sprawie przedmiotowego dopuszczenia do uprawy i ofensywy, która być może jeszcze nas czeka.
de Da die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger gegen diese genetisch veränderten Organismen ist, sind wir in der Pflicht, die Debatte über diese Zulassung und über die Offensive, die da vielleicht noch auf uns zurollt, in dieser Woche zu führen.
pl Czy mógłbym prosić, aby pan to odwołał i poszukał innego sposobu, byśmy nie musieli siedzieć tu przez godzinę, aby następnie nas nie wyczytano, ponieważ - i naprawdę nie narzekam, wiem że to dla pana trudne zadanie - wtedy przynajmniej można byłoby nam powiedzieć, abyśmy nie pojawiali się tu w tym tygodniu, lub cokolwiek innego.
de Darf ich Sie vielleicht darum bitten, sich noch einmal Gedanken darüber zu machen, wie es geregelt werden könnte, dass wir nicht eine Stunde lang hier sitzen und dann nicht aufgerufen werden - und dies ist keine Beschwerde, ich weiß, dass Sie eine schwierige Aufgabe haben - so könnte uns zumindest mitgeteilt werden, diese Woche nicht zu erscheinen oder so.
pl Jeśli opowiemy się za rezolucją, wówczas zadecydujemy, czy rezolucja zostanie przyjęta w tym tygodniu czy też w czasie sesji październikowej.
de Wenn es dafür ein Ja gibt, entscheiden wir darüber, ob es diese Entschließung in dieser Woche oder während der Oktober-Tagung geben wird.
pl Tym razem w Europie ważne jest, abyśmy odczekali kilka tygodni, aż będziemy mieli tekst, który szanuje nasze ramy proceduralne, i podobnie jak pani poseł in 't Veld, jest mi przykro, że nie ma tu z nami Rady, ponieważ jest to przede wszystkim sprawa Rady.
de Nun wäre es einmal wichtig, in Europa ein paar Wochen abzuwarten, bis wir einen Text haben, der die verfahrensrechtlichen Rahmenbedingungen berücksichtigt. Wie Frau in 't Veld bedaure ich es auch, den Rat nicht hier zu sehen, denn das ist in erster Linie eine Angelegenheit des Rates.
pl Sądzę, że nie uda nam rozwiązać wszystkiego w tym tygodniu, ale mam wielką nadzieję, że wniesiemy pozytywny i konstruktywny wkład.
de Ich glaube nicht, dass es uns in dieser Woche gelingen wird, alles zu lösen, aber ich hoffe sehr, dass wir einen positiven und konstruktiven Beitrag leisten werden.
pl Pragniemy uniknąć ewentualnych nadużyć polegających na tym, że co dwa tygodnie będziemy otrzymywać wnioski dotyczące inicjatyw w sprawach całkowicie niedorzecznych, wobec których będziemy musieli wyrażać opinię na temat dopuszczalności, od której następnie wnioskodawcy będą odwoływać się do sądu - inicjatyw, których jedynym uzasadnieniem będzie promowanie własnych interesów potencjalnych organizatorów negatywnych kampanii politycznych.
de Wir möchten einen möglichen Missbrauch vermeiden und nicht jede zweite Woche Vorschläge für Initiativen zu unsinnigen Fragestellungen erhalten, zu denen wir im Hinblick auf die Zugänglichkeit die Pflicht hätten, uns zu äußern, und im Weiteren dafür das Gericht einschalten müssten - Initiativen also, die einzig zur Selbstinszenierung der potenziellen Organisatoren für eine negative politische Agenda eingebracht würden.
pl Obserwacja i zakończenie leczenia Test ciążowy wykonywany pod nadzorem lekarza musi być powtarzany co ‧ tygodnie, w tymtygodnie po zakończeniu leczenia, z wyjątkiem przypadków potwierdzonej sterylizacji przez podwiązanie jajowodów
de Nachbeobachtung und Therapieende Ein medizinisch überwachter Schwangerschaftstest muss alle ‧ Wochen wiederholt werden, einschließlich ‧ Wochen nach Beendigung der Behandlung, außer im Fall einer bestätigten Sterilisation (Tubenligatur
pl Pytanie, które chciałbym zadać Radzie, jest następujące: co stanie się z tymi, którzy złowili mniej niż pozwala na to ich kwota w tym roku, jako że Komisja zamknęła tereny połowowe w ubiegłym tygodniu?
de Ich möchte den Rat dazu fragen: Was geschieht mit jenen, die in diesem Jahr weniger als ihre Quote gefangen haben, da die Kommission die Fanggründe letzte Woche geschlossen hat?
pl urzędujący przewodniczący Rady. - (PT) Panie przewodniczący, pani komisarz, panie i panowie! Jak wiadomo, w piątek w tym tygodniu w mieście Mafra w Portugalii odbędzie się 20. szczyt UE-Rosja.
de amtierender Ratspräsident. - (PT) Herr Präsident, Herr Kommissar, meine Damen und Herren! Wie Sie wissen, wird am kommenden Freitag das 20. Gipfeltreffen EU-Russland im portugiesischen Mafra stattfinden.
pl W sprawozdaniu pana posła Albertiniego, nad którego przyjęciem będziemy w tym tygodniu głosować, zaapelowaliśmy również, by krajowa polityka wspierała stanowiska UE i Pani, a ja wzywam te koleżanki i tych kolegów tu, w Parlamencie Europejskim, którzy należą do partii rządzących w ich krajach: proszę powiedzieć Państwa ministrom spraw zagranicznych i premierom, by wsparli wspólną politykę europejską, a nie tylko zajmowali się własnymi interesami krajowymi, w tym w dziedzinie polityki zagranicznej, bowiem w przeciwnym razie nigdy nie dojdziemy do wspólnej europejskiej polityki zagranicznej, której Pani, Pani Baronesso Ashton, powinna przewodzić, prezentując ambicję i odwagę w Pani zobowiązaniach.
de Im Albertini-Bericht, über den wir diese Woche abstimmen, fordern wir auch, dass die nationale Politik die EU-Positionen und Sie unterstützen solle, und ich fordere meine Kolleginnen und Kollegen hier im Europäischen Parlament, alle jene, die Mitglieder der Regierungen ihrer eigenen Länder sind, auf: Sagen Sie Ihren Außenministern und Ihren Regierungschefs, sie sollen die gemeinsame europäische Politik unterstützen und nicht nur auf die eigenen nationalen Interessen wie beispielsweise die Außenpolitik schauen, ansonsten werden wir nie eine gemeinsame europäische Außenpolitik bekommen, für die wir Ihre Führung, ehrgeizigen Ziele und mutiges Engagement brauchen, Baroness Ashton.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1735802 zdań frazy w tym tygodniu.Znalezione w 385,092 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.