wymowa: IPA: ˌv‿mjjɛ̃nʣ̑ɨˈʧ̑aɕɛ

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • in der Zwischenzeit   
   
  pot. potocznie między jednym wydarzeniem a drugim
 • Zwischenzeit   
 • derweil   
 • derweilen   
 • einstweilen   
 • inzwischen   
 • unterdessen   
 • währenddessen   

Przykładowe zdania z "w międzyczasie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl A w międzyczasie...... wezmę jednego z tych pięknych chrabąszczy
de Einstweilen... nehme ich einen dieser wundervollen Eudicella marginalis
pl z zadowoleniem przyjmuje ponadto ważny, wypracowany i ujednolicony w międzyczasie aspekt partnerstwa pomiędzy jednostkami zaangażowanymi w obronę specyficznej sytuacji regionów peryferyjnych oraz podkreśla ważną rolę, jaką w tym procesie odegrała Komisja, czego dowodem są wyżej wspomniane komunikaty w sprawie wzmocnionego partnerstwa na rzecz regionów peryferyjnych
de äußert sich schließlich erfreut über die wichtige Partnerschaftsbeziehung, die mittlerweile zwischen den Einrichtungen geschaffen und gefestigt worden ist, die an der Verteidigung der einzigartigen Lage der Regionen in äußerster Randlage beteiligt sind, und unterstreicht die wichtige Rolle der Kommission in diesem Prozess, die in den Mitteilungen des Jahres ‧ ihren Ausdruck fand
pl Właściwe organy hiszpańskie w międzyczasie poinformowały o wyznaczeniu następujących osób na posłów do Parlamentu Europejskiego, ze skutkiem od dnia ‧.‧.‧ r
de Die zuständigen spanischen Behörden haben in der Zwischenzeit mitgeteilt, dass folgende Personen als Mitglieder des Europäischen Parlaments mit Wirkung vom ‧.‧.‧ benannt worden sind
pl W międzyczasie, poczekaj na nas na górze
de In der Zwischenzeit wartest du oben auf uns
pl Nakład dostarczony przez strony na rynek detaliczny wynosił [‧–‧ kt] ([‧–‧ kt] dla Bertelsmanna; [‧–‧ kt] dla Springera w ‧ r., a dalsze [‧–‧ kt] tych dostaw zostało w międzyczasie przeznaczone do użytku własnego z powodu przejęcia wydawnictw przez strony
de Die von den Parteien auf dem Handelsmarkt gelieferten Mengen beliefen sich auf [‧-‧ kt] ([‧-‧ kt] für Bertelsmann; [‧-‧ kt] für Springer) im Jahr ‧, weitere [‧-‧ kt] dieser Liefermenge wurden wegen des Erwerbs von Verlagen durch die Parteien zum selbst verbrauchten Eigenbedarf
pl W międzyczasie nie możemy jednak zapominać o transporcie gazu do Europy, który może przebiegać jedynie przez kraje regionu Morza Czarnego.
de Zwischenzeitlich dürfen wir jedoch den Transport des Gases nach Europa nicht vergessen, der nur durch die Länder am Schwarzen Meer realisiert werden kann.
pl Raport UNEP stwierdza, że w niektórych krajach europejskich nawet około ‧ % gatunków z pewnych grup, takich jak motyle, ptaki i ssaki, zostało w międzyczasie wytępionych (tłumaczenie nieoficjalne- przyp. tłum
de Im UNEP-Bericht heißt es, dass in manchen europäischen Ländern bis zu ‧ % der Arten bestimmter Kategorien wie Schmetterlinge, Vögel und Säugetiere inzwischen landesweit ausgerottet sind
pl używanie przez personel samochodów firmowych: ‧ funtów za okres lipiec–grudzień ‧ r.; wszystkie kwoty odzyskane; samochody zostały w międzyczasie sprzedane
de Nutzung von Fahrzeugen aus dem Fahrzeugpool durch Bedienstete: ‧ GBP während des Zeitraums Juli- Dezember ‧; alle Kosten wurden erstattet und die Fahrzeuge sind inzwischen verkauft worden
pl Trudno powiedzieć, czym jest to zjawisko, jeżeli uwzględnimy złożone skutki protestów, które wygnały Ben Alego na banicję, a obecnie kołyszą tronem Mubaraka, w międzyczasie powodując również zapobiegawczą dymisję rządu Jordanii.
de Für uns ist es schwierig zu sagen, um welches von beiden es sich handelt, angesichts der komplizierten Folgen der Proteste, die Ben Ali ins Exil geschickt haben und nun an Mubaraks Thron rütteln, wobei in der Zwischenzeit auch die jordanische Regierung dabei ist, zu stürzen, was als Präventivmaßnahme der Regierung angesehen werden kann.
pl W międzyczasie wspieramy sport i aktywność fizyczną poprzez program "Uczenie się przez całe życie”, program "Młodzież w działaniu” i program "Europa dla obywateli”.
de In der Zwischenzeit unterstützen wir Sport und körperliche Betätigung mit dem Programm für lebenslanges Lernen, dem Programm "Jugend in Aktion" und dem Programm "Europa für Bürgerinnen und Bürger".
pl Aby umożliwić jej udzielenie wsparcia w zakresie przewidywania i stawiania czoła wyzwaniom, przekazaliśmy również przewodnictwo tej grupy Felipe Gonzálezowi, jednemu z wielkich Europejczyków w historii Europy, który powraca do aktywności politycznej w celu objęcia przywództwa w grupie refleksji, wspomagającej realizację projektu europejskiego, w jego opinii jednego z najszlachetniejszych ideałów, wspólnie z wiceprzewodniczącymi, panią Vike-Freibergą i panem Jormą Ollilą, którzy pomogą mu w przewodniczeniu utworzonej w międzyczasie grupie.
de Er kehrt ins politische Leben zurück, um die Leitung der Reflexionsgruppe zu übernehmen und seine Kraft in den Dienst eines seiner höchsten Ideale - des europäischen Projekts - zu stellen. Vaira Vike-Freiberga und Jorma Ollila werden ihn als Vizevorsitzende bei der Leitung der inzwischen gebildeten Gruppe unterstützen.
pl Ten aport do kapitału powinien umożliwić ABX-NL przywrócenie poziomu środków własnych na dzień ‧ grudnia ‧ r., z-‧,‧ milionów EUR (w międzyczasie kwota został aktualizowana na-‧,‧ milionów EUR) do ‧,‧ milionów EUR
de Mit dieser Kapitaleinlage soll ABX-NL ihr Eigenkapital von-‧,‧ Millionen Euro zum Stichtag ‧.‧.‧ (unterdessen auf-‧,‧ Millionen Euro aktualisiert) auf ‧,‧ Millionen Euro zurückführen können
pl przypomina EKES, że podczas zeszłorocznej procedury udzielenia absolutorium złożył on publiczne zapewnienie, że (...) nie występują już żadne dalsze nieprawidłowości dotyczące rozliczania kosztów podróży służbowych; krytykuje zatem EKES w związku z faktem, że Trybunał znalazł dowody, iż w trzech wypadkach dodatek podróżny wypłacony członkom był dwukrotnie wyższy od kwoty przewidzianej w przepisach komitetu; zauważa, że w międzyczasie EKES doprecyzował zasady zwrotu kosztów podróży; ponadto, wzywa Trybunał Obrachunkowy do dalszego prześledzenia ustaleń zawartych w sprawozdaniu z absolutorium za ‧ r
de erinnert den EWSA daran, dass er im Rahmen des letztjährigen Entlastungsverfahrens versichert hat, dass bei Reisekostenabrechnungen keinerlei Unregelmäßigkeiten mehr aufgetreten sind; wirft dem EWSA vor, dass der Rechnungshof Beweise dafür gefunden hat, dass in drei Fällen Mitgliedern doppelt so hohe Dienstreisevergütungen ausgezahlt wurden wie in der eigenen Regelung des Ausschusses vorgesehen ist; stellt fest, dass der EWSA inzwischen die Regelung für Dienstreisevergütungen präzisiert hat; fordert den Europäischen Rechnungshof auf, seine Feststellungen in seinem Prüfungsbericht ‧ weiterzubehandeln
pl wyraża zaniepokojenie w związku ze znacząco niższą jakością tłumaczeń na języki UE-‧ (tłumaczenie na języki urzędowe ‧ państw członkowskich, które przystąpiły do UE w ‧ r.) w niektórych instytucjach w ‧ r., spowodowaną głównie brakiem wykwalifikowanych tłumaczy; odnotowuje, że w międzyczasie Komisja zajęła się tym problemem i że wszystkie instytucje dokonały, z pomocą państw członkowskich, postępu w rekrutacji wykwalifikowanych tłumaczy
de ist allerdings besorgt über die erheblich niedrigere Qualität der EU-‧-Übersetzungen (die Übersetzungen in die Amtssprachen der zehn Mitgliedstaaten, die ‧ beigetreten sind) in einigen Organen im Jahr ‧, die hauptsächlich auf einen Mangel an qualifizierten Übersetzern zurückzuführen ist; stellt fest, dass die Kommission das Problem inzwischen angegangen ist und dass alle Organe mit Unterstützung der Mitgliedstaaten Fortschritte bei der Einstellung qualifizierter Übersetzer erzielt haben
pl Po drodze i w międzyczasie musimy sprawdzić, czy nasze standardy bezpieczeństwa oraz przepisy i wytyczne oraz zespoły bezpieczeństwa są na najwyższym poziomie.
de Und auf dem Weg dorthin und in der Zwischenzeit müssen wir prüfen, ob unsere Sicherheitsstandards und Gesetze und Richtlinien und Sicherheitsteams höchstes Niveau bedeuten.
pl W międzyczasie jednak zaszły liczące się zmiany.
de In der Zwischenzeit haben sich jedoch wichtige Änderungen ergeben.
pl W międzyczasie możemy jedynie zachęcać państwa członkowskie, by zajmując się wnioskami wizowymi złożonymi przez obywateli Kosowa wykorzystywały wszystkie udogodnienia przewidziane w zmienionym kodeksie wizowym.
de In der Zwischenzeit können wir die Mitgliedstaaten nur zur Nutzung aller Möglichkeiten ermutigen, die durch den geänderten Visum-Kodex eingeräumt werden, wenn sie die von Bürgerinnen und Bürger des Kosovo vorgelegten Visumsanträge behandeln.
pl Muszę zwrócić uwagę na to, że to pytanie ustne jest już nieaktualne, ponieważ w międzyczasie pojawiło się inne orzeczenie sądu, ale amerykańskie sądy posługują się argumentem, że jeśli raz skorzystasz z Twittera - tak jak w tym przypadku - to nigdy już oczekiwanie zachowania prywatności nie będzie uzasadnione.
de Ich muss darauf hinweisen, dass diese mündliche Anfrage bereits ein wenig überholt ist, da unterdessen ein weiterer Gerichtsentscheid vorliegt, doch das Argument der US-Gerichte ist: Wer, wie in diesem Fall, Twitter verwendet, kann sich nicht mehr auf Datenschutz berufen.
pl Strony przyjmują, że na potrzeby niniejszej Umowy za osobę, która bezpośrednio wjechała z terytorium Czarnogóry, uznaje się osobę, która przybyła na terytorium państwa członkowskiego drogą lotniczą, lądową lub morską, nie wjeżdżając w międzyczasie na terytorium państwa trzeciego
de Die Vertragsparteien kommen überein, dass aus dem Hoheitsgebiet Montenegros auf direktem Wege einreisen im Sinne dieser Bestimmungen bedeutet, dass die betreffende Person ohne vorherige Einreise in ein Drittland auf dem Land-, Luft- oder Seeweg in das Hoheitsgebiet des ersuchenden Staates gelangt ist
pl W międzyczasie chcielibyśmy poprosić, aby zażądał pan w imieniu całego Parlamentu, aby izraelski rząd niezwłocznie zwolnił wszystkie dzieci przetrzymywane w izraelskich więzieniach, jak również te osoby, w przypadku których nie przestrzegano procedur prawnych...
de In der Zwischenzeit möchten wir Sie darum bitten, dass Sie im Namen des gesamten Parlaments die israelischen Behörden auffordern, unverzüglich alle in israelischen Gefängnissen festgehaltenen Kinder sowie jene Gefangene, bei deren Festnahme die normalen gesetzlichen Verfahren nicht eingehalten wurden, freizulassen.
pl Starałem się uzyskać wówczas z Niemiec dalsze opinie naukowe i w międzyczasie dotarły one do mnie.
de Ich habe mich damals darum gekümmert, weitere wissenschaftliche Meinungen aus Deutschland einzuholen, die mir inzwischen vorliegen.
pl W międzyczasie musimy jednak znaleźć rozwiązania na rzecz tych, którzy mają trudności.
de In der Zwischenzeit müssen jedoch Lösungen für all jene Menschen gefunden werden, denen es nicht so gut geht.
pl Ja przedstawiam swoją rezolucję w marcu 2010 roku, a w międzyczasie niewiele się zmieniło.
de Seitdem hat sich nicht viel geändert und ich reiche meine hier im März 2010 ein.
pl W międzyczasie Tajwan przeznaczył 42 miliony euro na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi.
de Mittlerweile hat Taiwan Hilfe für die Erdbebenopfer in Höhe von 42 Millionen Euro zugesichert.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1480801 zdań frazy w międzyczasie.Znalezione w 624,257 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.