wymowa: IPA: ˌv‿mjjɛ̃nʣ̑ɨˈʧ̑aɕɛ

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • in der Zwischenzeit   
   
  pot. potocznie między jednym wydarzeniem a drugim
 • Zwischenzeit   
  (Noun  )
 • derweil   
 • einstweilen   
 • inzwischen   
 • unterdessen   
 • derweilen   
 • währenddessen   

Przykładowe zdania z "w międzyczasie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Oczywiście w międzyczasie państwa członkowskie nie mogą w żaden sposób zaniedbywać swoich obowiązków w zakresie informowania, edukowania i zapobiegania.
de In der Zwischenzeit dürfen natürlich die Mitgliedstaaten auf keinen Fall ihre wie auch immer gearteten Verpflichtungen in Bezug auf den Informations-, Ausbildungs- und Schutzsektor vernachlässigen.
pl W międzyczasie, po zawarciu ugody z wierzycielami prywatnymi, jakość ich zabezpieczeń znacząco wzrosła, co dało im dodatkowe zabezpieczenie polegające na tym, że nawet gdyby plan nie spełnił oczekiwań, stopa odzysku ze sprzedaży aktywów byłaby zadowalająca
de Nach Abschluss des Vergleichs mit den privaten Gläubigern waren ihre Sicherheiten deutlich besser gestellt und haben dadurch eine zusätzliche Absicherung erhalten, dass die Beitreibungsquote der Forderungen selbst dann zufriedenstellend gewesen wäre, wenn der Plan die Erwartungen nicht erfüllt hätte
pl W międzyczasie coraz więcej graczy rynkowych powraca do tradycyjnych metod działania, koncentrując się na dużych przedsięwzięciach, zamiast skupić uwagę na tym, czym rzeczywiście jako dostawcy usług powinni się zajmować, a mianowicie na wspieraniu realnej gospodarki.
de Inzwischen gehen mehr und mehr Marktteilnehmer wieder zum Business as usual über. Sie drehen große Räder und konzentrieren sich nicht auf das, was sie eigentlich als Dienstleister tun müssen, nämlich die Realwirtschaft unterstützen.
pl Jeszcze raz przypominam posłom, którzy dołączyli do nas w międzyczasie, by przeszli do przodu, ponieważ przeprowadzamy dziś tu na sali eksperyment.
de Ich möchte auch die Mitglieder, die in der Zwischenzeit zu uns gestoßen sind, daran erinnern, dass wir heute ein Experiment starten. Deshalb bitte ich Sie, in den vorderen Teil des Sitzungssaals zu kommen.
pl W międzyczasie mówiła Pani o pociągnięciu winnych do odpowiedzialności.
de Zwischenzeitlich haben Sie darüber gesprochen, die Schuldigen vor Gericht zu stellen.
pl Nabycie ABX przez SNCB: Chodzi o inwestycje poczynione przez SNCB w latach ‧-‧ w wysokości ‧,‧ milionów EUR (która w międzyczasie została zweryfikowana do ‧,‧ milionów EUR na nabycie sieci ABX, jak również o niektóre wskazówki dotyczące przyznania gwarancji udzielonych bądź przez SNCB, bądź przez państwo na sfinansowanie (re)inwestycji w ABX, odnośnie do których chodziło o zweryfikowanie treści
de Erwerb von ABX durch die SNCB: Hierbei geht es um von der SNCB zwischen ‧ und ‧ getätigte Investitionen in Höhe von ‧,‧ Millionen Euro (der in der Zwischenzeit auf ‧,‧ Millionen Euro korrigiert wurde für den Erwerb des ABX-Netzes sowie um eine Reihe von Hinweisen auf Bürgschaften entweder der SNCB oder des Staates für die Finanzierung der (Re-)Investitionen in ABX, deren Gehalt zu überprüfen war
pl W międzyczasie zaś będziemy nadal dążyć do zaspokojenia interesów Unii Europejskiej w obszarach takich, jak handel i usługi oraz ochrona oznaczeń geograficznych.
de In der Zwischenzeit werden wir uns weiter darum bemühen, dass die Interessen der Europäischen Union in Bereichen wie Handel und Dienstleistungen sowie der Schutz der geografischen Herkunftsangaben berücksichtigt werden.
pl Czechy w międzyczasie wydają się być w nieprzyzwoitym pośpiechu, aby zaakceptować niezgodne z prawem warunki, naruszające politykę wspólnotową i zasadę solidarności.
de Die Tschechische Republik scheint nun eiligst bemüht, die neuen rechtswidrigen Bedingungen zu akzeptieren und damit gegen die Gemeinschaftspolitik und -solidarität zu verstoßen.
pl W międzyczasie Nicolas Sarkozy, prezydent Francji, został upokorzony kompletnym zignorowaniem przez Rosjan porozumienia pokojowego, które sam wynegocjował.
de Unterdessen wurde Frankreichs Präsident Herr Sarkozy ordentlich gedemütigt, als die Russen den von ihm ausgehandelten Friedensvertrag völlig ignorierten.
pl Ocena dobrania nie musi być powtarzana, jeżeli w systemie klimatyzacji nie dokonano zmian lub, w międzyczasie, zmian w zakresie wymogów chłodzenia budynku
de Die Prüfung der Dimensionierung braucht nicht wiederholt zu werden, wenn in der Zwischenzeit an der betreffenden Klimaanlage keine Änderungen vorgenommen wurden oder in Bezug auf den Kühlbedarf des Gebäudes keine Änderungen eingetreten sind
pl W międzyczasie Departament Zdrowia ma przygotować wytyczne postępowania na wypadek epidemii.Na razie tylko do obiegu wewnątrznego
de Die Gesundheitsbehörden sollen Richtlinien erstellen, aber vorerst nur intern
pl Dla ułatwienia zrozumienia tych odniesień do zmienionych w międzyczasie przepisów i w odpowiedzi na żądania o wyjaśnienie, jak ten przepis ma być stosowany, powinien on zostać szczegółowo określony
de Zur Erleichterung des Verständnisses dieser Verweise auf zwischenzeitlich geänderte Rechtsvorschriften sollte dem verschiedentlich geäußerten Klärungsbedarf entsprochen und die Anwendung dieser Bestimmung erläutert werden
pl W międzyczasie chciałabym podziękować wszystkim posłom, a szczególnie panu posłowi Coelho, za wsparcie i chciałabym państwa zapewnić o maksymalnej przejrzystości i zaangażowaniu ze strony Komisji we współpracę z Parlamentem Europejskim przy tym projekcie.
de Lassen Sie mich in der Zwischenzeit allen Mitgliedern, insbesondere Herrn Coelho, für ihre Unterstützung danken und Ihnen von Seiten der Kommission zusammen mit dem Europäischen Parlament in Bezug für dieses Dossier die maximale Transparenz und das größtmögliche Engagement zusichern.
pl W międzyczasie, ponieważ barwnik E ‧ czerwień ‧G może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia we Wspólnocie stosowne jest zawieszenie z natychmiastowym skutkiem stosowania barwnika E ‧ czerwień ‧G w żywności oraz wprowadzania do obrotu czy przywozu żywności zawierającej barwnik E ‧ czerwień ‧G
de Angesichts der Tatsache, dass der Farbstoff E ‧ Rot ‧G geeignet ist, eine ernste Gefährdung der Gesundheit beim Menschen darzustellen, erscheint es zwecks Sicherstellung eines hohen Verbraucherschutzniveaus in der Gemeinschaft angezeigt, die Verwendung des Farbstoffs E ‧ Rot ‧G in Lebensmitteln sowie das Inverkehrbringen und die Einfuhr von Lebensmitteln, die den Farbstoff E ‧ Rot ‧G enthalten, einstweilen mit sofortiger Wirkung auszusetzen
pl Wygląda na to, że politycy robią to, co do nich należy, ale rzecz w tym, że w międzyczasie rzeka umiera.
de Offensichtlich leisten die Politiker ihren Beitrag, aber Tatsache ist, dass der Fluss in der Zwischenzeit stirbt.
pl Grupa Socjalistyczna w międzyczasie starała się zapewnić, by przy wybieraniu numeru telefonu awaryjnego z telefonu komórkowego automatycznie transmitowana była lokalizacja, co tym samym umożliwiłoby udzielenie danej osobie szybkiej pomocy.
de Die Sozialdemokratische Fraktion hat außerdem durchgesetzt, dass bei einem Notruf vom Handy aus der Standort automatisch übermittelt und so schnelle Hilfe ermöglicht wird.
pl Niższe ceny są korzystne dla konsumentów, a w średnim okresie spowodują większy popyt, ale w międzyczasie wielu producentów poniosło duże straty.
de Niedrigere Preise nützen den Verbrauchern und führen mittelfristig zu einer gesteigerten Nachfrage, aber in der Zwischenzeit werden viele Produzenten hart davon getroffen.
pl Jednak w razie konieczności wykazy te mogą być w międzyczasie zmieniane według tej samej procedury
de Sie können jedoch zwischenzeitlich bei Bedarf nach demselben Verfahren geändert werden
pl W międzyczasie nikt nie tyka europejskich warzyw, a kryzys zdrowotny zmienił się w kryzys społeczny, a także oczywiście kryzys gospodarczy.
de Bis dahin wird niemand europäisches Gemüse anfassen, und so hat sich diese Gesundheitskrise natürlich auch zu einer sozialen und wirtschaftlichen Krise gewandelt.
pl jeżeli inspekcję można przeprowadzić podczas kolejnego zawinięcia statku do tego samego państwa członkowskiego, pod warunkiem, że statek w międzyczasie nie zawija do żadnego innego portu lub kotwicowiska na terenie Wspólnoty ani regionu objętego Paryskim protokołem ustaleń, a odroczenie nie przekracza piętnastu dni; lub
de wenn die Überprüfung durchgeführt werden kann, wenn das betreffende Schiff das nächste Mal den gleichen Mitgliedstaat anläuft, sofern das betreffende Schiff in der Zwischenzeit keinen anderen Hafen oder Ankerplatz in der Gemeinschaft oder einer unter die Pariser Vereinbarung fallenden Region anläuft und die Zurückstellung nicht mehr als ‧ Tage dauert, oder
pl W międzyczasie omawiamy zmiany klimatyczne, strategię energetyczną itd., ale wszystkie te środki, jak już wspomniałam, muszą być skoordynowane, a ich skutki gospodarcze ocenione.
de Inzwischen diskutieren wir über Klimawandel, Energiestrategie usw., aber all diese Maßnahmen müssen, wie schon gesagt, koordiniert und ihre Auswirkungen auf die Wirtschaft bewertet werden.
pl W międzyczasie nowe Państwa Członkowskie przystąpiły do UE i nie istnieje już płaszczyzna do zawierania kolejnych umów dwustronnych pomiędzy UE a tymi Państwami w dziedzinach objętych kompetencjami UE
de Mittlerweile sind die neuen Mitgliedstaaten der EU beigetreten, und es besteht keine Möglichkeit für den Abschluss weiterer bilateraler Vereinbarungen zwischen der EU und diesen Staaten in Bereichen, die in die Zuständigkeit der EU fallen
pl W międzyczasie musimy znaleźć Armusa
de Jetzt müssen wir erst mal Armus finden
pl Państwa Członkowskie mogą zatwierdzić takie umowy po ‧ dniach roboczych od powiadomienia Komisji, stosownie do ust. ‧, chyba że Komisja podjęła w międzyczasie specjalne środki
de Die Mitgliedstaaten können die betreffenden Verträge nach einer Frist von zehn Arbeitstagen nach der in Absatz ‧ genannten Mitteilung an die Kommission genehmigen, sofern die Kommission inzwischen keine besonderen Maßnahmen getroffen hat
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1480801 zdań frazy w międzyczasie.Znalezione w 227,394 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.