wymowa: IPA: uˈvaʒaʨ̑ /uˈvaʐaʨ/  

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • halten     
  (Verb  )
   
  sądzić coś o kimś lub czymś
   
  uznawać; poczytywać
   
  uznawać; poczytywać
   
  mieć zdanie na jakiś temat; być zdania
   
  sądzić coś o kimś lub czymś
 • aufpassen       
   
  skupiać się
   
  zwracać szczególną uwagę na coś; być ostrożnym
 • achtgeben   
  (Verb  )
 • Obacht geben   
 • Obacht geben auf   
 • achten   
 • ansehen       
 • aufpassen auf   
 • beachten   
 • beherrschen     
 • beherzigen   
 • betrachten     
 • denken       
 • erachten   
 • finden           
 • glauben   
 • halten für   
 • herrschen     
 • kontrollieren   
 • meinen     
 • nachsehen   
 • regieren   
 • schätzen       
 • verstehen         
 • zusehen   
 • überwachen   

Pozostałe znaczenia:

 
sł. kres. słownictwo kresowe szanować

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (3)

uważać stosunki za doskonałe
Beziehungen ausgezeichnet nennen
uważać że
halten für
uważanie
Behandlung; Achtung

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "uważać", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Uważam, że najbardziej odpowiednią metodą zmiany traktatów jest referendum we wszystkich państwach członkowskich.
de Ich glaube, dass die angemessenste Methode zur Änderung der Verträge ein Referendum in allen Mitgliedstaaten ist.
pl Panie i panowie! Należę do tych, którzy są przekonani, że potrzebna jest nam pilnie reforma naszych systemów socjalnych; uważam także, iż całkowicie możliwe jest pogodzenie efektywności gospodarczej z nadzieją na ulepszenia socjalne oraz pogodzenie wolności ze sprawiedliwością, i właśnie dlatego musimy ustalić limity oraz minimalne standardy socjalne dla wszystkich państw członkowskich.
de Meine Damen und Herren, ich gehöre zu denen, die davon überzeugt sind, dass wir eine dringende Reform unserer Sozialsysteme benötigen; ich bin auch davon überzeugt, dass es absolut möglich ist, wirtschaftliche Effizienz mit der Hoffnung auf soziale Verbesserungen sowie Freiheit mit Gerechtigkeit in Einklang zu bringen. Aus diesem Grund müssen wir Grenzen und soziale Mindeststandards für alle Mitgliedstaaten festlegen.
pl EKES uważa za ważne zbadanie niebezpośredniego wpływu zmian klimatu na gospodarkę obszarów wiejskich
de Der Ausschuss hält die Erforschung der durch den Klimawandel ausgelösten Multiplikatoreffekte für die ländlichen Gewerbe für bedeutsam
pl uważa, że w celu zachowania wiarygodności wobec ludności Republiki Mołdowy UE powinna zaangażować się w rozwiązanie obecnego problemu w sposób proaktywny, głęboki i wszechstronny; wzywa Radę do rozważenia możliwości wysłania do Republiki Mołdowy misji dotyczącej państwa prawnego w celu wsparcia organów ścigania w procesie reform, zwłaszcza w obszarach policji i wymiaru sprawiedliwości
de glaubt, dass die Europäische Union zur Wahrung ihrer Glaubwürdigkeit gegenüber der Bevölkerung der Republik Moldau auf aktive, tiefgreifende und umfassende Weise an der Bewältigung der derzeitigen Situation mitwirken sollte; fordert den Rat auf, über die Möglichkeit der Entsendung einer Mission zur Förderung der Rechtsstaatlichkeit in die Republik Moldau nachzudenken, um den für den Vollzug der Gesetze verantwortlichen Behörden – vor allem der Polizei und der Justiz – Hilfestellung beim Reformprozess zu leisten
pl zauważa, że w Indiach zaczyna powstawać dość liczna i rosnąca klasa średnia- grupa, która mogłaby nie tylko być uważana za ważnego odbiorcę niektórych wyrobów handlowych, ale także, i przede wszystkim, jest otwarta na kulturę europejską
de stellt fest, dass sich in Indien eine beachtliche und wachsende Mittelschicht herausbildet, die nicht nur als Abnehmer bestimmter Handelsprodukte in Frage kommt, sondern und vor allem auch aufnahmebereit für die europäische Kultur ist
pl W związku z tym Komisja uważa, że przedmiotowy środek nie może korzystać z odstępstw przewidzianych w pkt ‧ lit. d) wyżej wymienionych zasad ramowych
de Infolgedessen ist die Kommission der Auffassung, dass die Ausnahmen gemäß Nummer ‧ Buchstabe d des genannten Gemeinschaftsrahmens nicht auf die fraglichen Maßnahmen angewendet werden können
pl Stanowczo uważam jednak, że byłoby całkowicie nie do zniesienia i nie go zaakceptowania, gdyby Kosowo jednostronnie ogłosiło swą niezależność, a my w mniejszym lub większym stopniu zgodzilibyśmy się.
de Aber meiner Überzeugung nach wäre es absolut unerträglich und unakzeptabel, wenn es eine einseitige Erklärung des Kosovo gäbe und wir gewissermaßen dem folgten.
pl za ważne zadanie strony europejskiej TRG uważa przekonanie transatlantyckich partnerów UE o potrzebie wypracowania do ‧ r. dalekosiężnego, ambitnego i prawnie wiążącego systemu w zakresie emisji gazów cieplarnianych na okres po wygaśnięciu protokołu z Kioto oraz o potrzebie nakreślenia wielkiego transatlantyckiego projektu dotyczącego wymiany inwestycji i technologii w dziedzinie bezpiecznego i czystego wytwarzania energii
de ist der Überzeugung, dass eine wichtige Aufgabe der europäischen Seite im TWR darin besteht, die transatlantischen Partner der Europäischen Union davon zu überzeugen, dass man zu einer weitreichenden, anspruchsvollen und rechtlich verbindlichen Post-Kyoto-Regelung über Treibhausgasemissionen bis ‧ gelangen und ein groß angelegtes transatlantisches Projekt für den Investitions- und Technologieaustausch im Bereich sicherer und umweltfreundlicher Energieerzeugung gestalten muss
pl Uważamy, że w sprawozdaniu nie stwierdzono dość jasno, iż punktem wyjścia dla opracowywania polityki rybołówstwa muszą być kryteria środowiskowe i zrównoważonego rozwoju.
de Wir glauben, der Bericht stellt nicht deutlich heraus, dass die Fischereipolitik von umweltpolitischen Aspekten und Kriterien der Nachhaltigkeit ausgehend aufgestellt werden muss.
pl W tym kontekście uważam, że należy dodać ust. 14 z mojej opinii, w którym odnoszę się do tej kwestii, szczególnie w zakresie opiekunów.
de In diesem Zusammenhang hätte ich mir gewünscht, dass Ziffer 14 aus meiner Stellungnahme, in der ich speziell auf Pflegende eingehe, übernommen wird.
pl uważa ponadto, że należy wspierać działalność rolniczą służącą zachowaniu okrywy roślinnej, aby nie dopuścić do zasolenia koryt rzek spowodowanego erozją
de hält es außerdem für notwendig, Anreize für landwirtschaftliche Maßnahmen zur Erhaltung der Pflanzendecke zu bieten, damit es nicht zu einer erosionsbedingten Versalzung der Flussbetten kommt
pl Tym samym informacje, które można odczytać z profili DNA powinny być uważane za informacje o charakterze dynamicznym
de Die Informationen aus DNS-Profilen sollten daher als dynamische Informationen betrachtet werden
pl Uważasz, że został zamordowany?
de Glauben Sie, dass er ermordet wurde?
pl paliwa, smary i spoiwa węglowodorowe oraz, ogółem, wszystkie materiały używane przy wykonywaniu zamówień na roboty budowlane uważa się za zakupione na rynku lokalnym i podlegają one zasadom fiskalnym mającym zastosowanie w ramach ustawodawstwa obowiązującego w KTZ będącym beneficjentem
de Kraftstoffe, Schmierstoffe und Kohlenwasserstoff-Bindemittel sowie generell alle Materialien, die bei einem Bauauftrag verwendet werden, gelten als auf dem Inlandsmarkt gekauft und unterliegen der nach den Rechtsvorschriften des begünstigten ÜLG geltenden Steuerregelung
pl Uważam, że należy poprzeć przedłożone nam dziś sprawozdanie, gdyż "Klauzula Napraw” wprowadza równowagę między ochroną prawną własności intelektualnej, a wolną konkurencją i ochroną konsumentów.
de Ich denke, dass wir den uns heute vorliegenden Bericht unterstützen sollten, da mit der so genannten Reparaturklausel ein Ausgleich zwischen dem rechtlichen Schutz von geistigem Eigentum und dem freien Wettbewerb und dem Verbraucherschutz erreicht wird.
pl Powinniśmy uważać, żebyśmy sami nie przyjmowali przepisów prawa, które dążąc do ograniczenia jednej formy ekstremizmu, w rzeczywistości przychodzą tym ludziom w sukurs lub wywołują lęki wśród członków innych społeczności.
de Wir müssen darauf achten, dass wir als Reaktion auf einen Fall von Extremismus keine Gesetze erlassen, die diesen Leuten sogar noch dienlich sind oder andere Gemeinschaften in Angst versetzen.
pl Rumunia uważa, że kryteria oceny wynikające z rozporządzenia w sprawie wyłączeń różnią się częściowo od kryteriów wynikających z rozporządzenia (WE) nr
de Rumänien vertritt die Ansicht, dass sich die in der AGVO festgelegten Bewertungskriterien teilweise von denen der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ unterscheiden
pl Jakikolwiek środek ograniczający wydawanie pozwoleń na przywóz określonej kategorii osób uważa się za środek o skutku równoważnym z ograniczeniem ilościowym
de Als Maßnahme gleicher Wirkung wie eine mengenmäßige Beschränkung gilt unter anderem die Begrenzung der Erteilung von Einfuhrlizenzen auf eine bestimmte Gruppe von Empfangsberechtigten
pl Koniecznie należy ściśle przestrzegać paktu stabilności i wzrostu, ale uważam, że należy wprowadzić do niego zmiany.
de Der Stabilitäts- und Wachstumspakt muss streng respektiert werden, aber ich denke, er sollte überarbeitet werden.
pl Jednakże, gdzie indziej także istnieją problemy, jak można wywieść z naruszeń: za wiele uprawnień jest przekazywanych specjalnym komisarzom, istnieje za wiele zamieszania pomiędzy regulacjami dotyczącymi odpadów i energii, prowadząc do niedopuszczalnych praktyk, na przykład praktyka, zgodnie z którą energia produkowana z odpadów przez lata była uważana we Włoszech za energię odnawialną, wyposażoną w ogromne zachęty - 30 miliardów euro przez 10 lat, w ramach środka zwanego CIP 6 - która poważnie zakłóciła zarówno politykę dotyczącą energii jak i politykę dotycząca odpadów, a także doprowadziła do pewnych paradoksalnych sytuacji, w których na przykład w Kampanii jest siedem milionów ton palet odpadów paliwowych, które nawet gdyby został otwarty piec do spopielania, który powinien je zlikwidować, nie mogłyby być spalone.
de Probleme gibt es indes auch anderswo, wie die Vertragsverletzungen zeigen: Zu viele Behördeninstanzen haben Sonderbeauftragte eingesetzt, Bestimmungen für den Abfall- und den Energiebereich wurden zu stark miteinander verwoben, was zu unzulässigen Methoden führte, wie etwa zu der Praxis, wonach aus Abfällen gewonnene Energie in Italien jahrelang als erneuerbare Energiequelle galt, wofür erhebliche Fördermittel - 30 Milliarden Euro innerhalb von zehn Jahren im Rahmen einer als CIP 6 bekannten Maßnahme - bereitgestellt wurden, durch die sich massive Verzerrungen sowohl bei der Energie- wie der Abfallpolitik ergaben und darüber hinaus recht paradoxe Situationen entstanden sind, wie beispielsweise sieben Millionen Tonnen in Ballen verpackter Müll in Kampanien, die selbst bei Öffnung der Verbrennungsanlage, in der sie entsorgt werden sollten, dort nicht verbrannt werden könnten.
pl uważa, że porty europejskie wchodzą w konkurencję z portami w krajach trzecich, które często nie podlegają takim samym zasadom co porty UE, a także spotykają się z dyskryminującą polityką gospodarczą ze strony państw sąsiadujących z UE, np. za pośrednictwem dyskryminacyjnej polityki taryfowej
de stellt fest, dass die EU-Häfen in Konkurrenz zu Häfen von Drittstaaten stehen, die oft nicht denselben Vorschriften unterliegen wie die Häfen der Union, und dass sie sich mit einer diskriminierenden Wirtschaftspolitik auseinandersetzen müssen, die von Nachbarländern der Europäischen Union beispielsweise durch eine diskriminierende Preispolitik betrieben wird
pl Państwa Członkowskie podejmują takie działania w zakresie ochrony środowiska, jakie uważają za stosowne w odniesieniu do szczególnej sytuacji obszarów rolnych użytkowanych do produkcji bawełny
de Die Mitgliedstaaten führen die Umweltschutzmaßnahmen durch, die sie angesichts des besonderen Zustands der für die Baumwollerzeugung genutzten Flächen für erforderlich halten
pl Uważa jednak, że istnieje ścisły związek między tą kwestią a problemem reprezentatywności, a zatem powinny one zostać zbadane równolegle w ramach szeroko zakrojonej debaty łączącej wszystkie zainteresowane strony, instytucje europejskie i organizacje społeczeństwa obywatelskiego
de Er ist indes der Ansicht, dass diese Thematik eng mit der Frage der Repräsentativität verknüpft ist und dass beide Fragestellungen daher parallel im Rahmen einer umfassenden Debatte, an der alle betroffenen Interessengruppen, die EU-Institutionen und die Organisationen der Zivilgesellschaft zu beteiligen wären, erörtert werden sollten
pl Uważam więc, iż konieczne jest bardzo staranne zrewidowanie sytuacji wraz z partnerami społecznymi.
de Ich ehe daher die Notwendigkeit, die Situation sehr sorgfältig mit den Sozialpartnern zu überdenken.
pl (ES) Panie przewodniczący, panie przewodniczący Rady, panie wiceprzewodniczący Komisji, panie i panowie! Uważam, że powinniśmy rozpocząć od publicznego uznania dla prac prezydencji portugalskiej w dniu, który jest bardzo ważny dla Parlamentu Europejskiego, czego przykładem jest ozdobny front podium prezydencji opisujący uroczystą deklarację Karty praw podstawowych.
de Sehr verehrte Damen und Herren! Nach meinem Dafürhalten sollten wir anfangen, die Arbeit des portugiesischen Vorsitzes an einem Tag öffentlich zu würdigen, der für das Europäische Parlament große Bedeutung trägt, wie an der geschmückten Front des Präsidentschaftspodiums zu erkennen ist, das die feierliche Deklaration der Charta der Grundrechte zeigt.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 37812 zdań frazy uważać.Znalezione w 13,722 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.