wymowa: IPA: uˈvaʒaʨ̑ /uˈvaʐaʨ/  

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • halten     
  (Verb  )
   
  sądzić coś o kimś lub czymś
   
  uznawać; poczytywać
   
  uznawać; poczytywać
   
  mieć zdanie na jakiś temat; być zdania
   
  sądzić coś o kimś lub czymś
 • aufpassen       
   
  skupiać się
   
  zwracać szczególną uwagę na coś; być ostrożnym
 • achtgeben   
  (Verb  )
 • Obacht geben   
 • Obacht geben auf   
 • achten   
 • ansehen       
 • aufpassen auf   
 • beachten   
 • beherrschen     
 • beherzigen   
 • betrachten     
 • denken       
 • erachten   
 • finden           
 • glauben   
 • halten für   
 • herrschen     
 • kontrollieren   
 • meinen     
 • nachsehen   
 • regieren   
 • schätzen       
 • verstehen         
 • zusehen   
 • überwachen   

Pozostałe znaczenia:

 
sł. kres. słownictwo kresowe szanować

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (3)

uważać stosunki za doskonałeBeziehungen ausgezeichnet nennen
uważać żehalten für
uważanieBehandlung; Achtung

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "uważać", pamięć tłumaczeniowa

add example
Komisja uważa również, że komunikat z ‧ r. w sprawie pomocy szkoleniowej nie wprowadza znaczących zmian w kwestii oceny pomocy, takiej jak pomoc przewidziana w wyroku w sprawie Freistaat SachsenDie Kommission ist weiterhin der Ansicht, dass die Mitteilung über Ausbildungsbeihilfen aus dem Jahr ‧ keine grundlegenden Änderungen zu den in der Rechtssache Freistaat Sachsen angewandten Bewertungskriterien für Beihilfe aufweist
Jako że EF była tylko akcjonariuszem GFR, roszczeń EF nie uważa się za inwestycje kapitałowe w TBDa EF lediglich ein Aktionär von GFR war, werden die Forderungen von EF nicht als Kapitalanlage in TB betrachtet
To prawda, że w Radzie toczyły się ożywione dyskusje dotyczące najlepszych sposobów zapewnienia, aby peryferyjne państwa członkowskie nie poczuły się odizolowane; w końcu w Radzie uformowała się większość kwalifikowana i mam nadzieję - a uważam, że obecna dyskusja na to wskazuje - że tak będzie także w Parlamencie.Es ist richtig, dass es im Rat hitzige Debatten über die beste Möglichkeit gegeben hat, zu gewährleisten, dass die Mitgliedstaaten in Randlage sich nicht ausgeschlossen vorkommen, wobei schließlich eine geeignete Mehrheit im Rat gebildet wurde, und ich hoffe - und ich bin der Überzeugung, dass die Debatte das auch gezeigt hat - im Parlament ebenfalls.
Wszelkie wypłaty dokonywane przez wspólne przedsięwzięcie z tytułu odpowiedzialności, o której mowa w ust. ‧ i ‧, oraz poniesione w związku z tym koszty i wydatki, uważa się za wydatki wspólnego przedsięwzięcia i pokrywa z jego środkówEtwaige Schadenersatzzahlungen des gemeinsamen Unternehmens aufgrund der Haftung gemäß den Absätzen ‧ und ‧ sowie die damit zusammenhängenden Kosten und Ausgaben gelten als Ausgaben des gemeinsamen Unternehmens und werden aus den Mitteln des gemeinsamen Unternehmens geleistet
Budżet uważa się za ostateczny po ostatecznym uchwaleniu budżetu ogólnego Unii EuropejskiejEr wird nach der endgültigen Feststellung des Gesamthaushaltsplans der Europäischen Union endgültig
Dlatego uważam, że Parlament powinien przede wszystkim właśnie w tej sprawie wywierać nacisk na Komisję i dopilnować, aby kwoty przedmiotowych środków zostały zwiększone.Deshalb betrachte ich es als Hauptaufgabe des Parlaments, in diesem Sinne Druck auf die Kommission auszuüben und zu versuchen, dass die oben genannten Mittel erhöht werden.
Uważam, że celem przedmiotowego sprawozdania, które jutro będzie przedmiotem głosowania, jest ochrona i zwiększenie wartości zbiorów i produktów charakterystycznych dla każdego regionu i państwa członkowskiego Unii Europejskiej.Ich gehe davon aus, dass dieser Bericht, der morgen zur Abstimmung ansteht, den Wert von Agrarerzeugnissen und die Produktionseigenheiten jeder Region und jedes Mitgliedstaats der Europäischen Union schützen und fördern soll.
W związku z tym, na podstawie posiadanych przez nią informacji, Komisja uważa, że przedmiotowy środek pomocy nie jest zgodny z jednolitym rynkiem zgodnie z Wytycznymi wspólnotowymi dotyczącymi pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstwAufgrund ihres aktuellen Kenntnisstands ist die Kommission der Auffassung, dass die fragliche Beihilfemaßnahme unter Anwendung der Leitlinien der Gemeinschaft für staatliche Beihilfen zur Rettung und Umstrukturierung von Unternehmen in Schwierigkeiten nicht mit dem Gemeinsamen Markt vereinbar ist
Komisja ustanawia załącznik do niniejszego rozporządzenia z wykazem produktów i urządzeń, w których przypadku odzysk substancji kontrolowanych lub zniszczenie produktów i urządzeń bez wcześniejszego odzysku substancji kontrolowanych są uważane za osiągalne z technicznego i ekonomicznego punktu widzenia, określając w odpowiednich przypadkach technologie, które należy stosowaćDie Kommission erstellt einen Anhang zu dieser Verordnung, in dem die Produkte und Einrichtungen aufgelistet sind, für die die Rückgewinnung von geregelten Stoffen oder die Zerstörung von Produkten und Einrichtungen ohne vorherige Rückgewinnung von geregelten Stoffen als technisch und wirtschaftlich machbar gilt, wobei sie, soweit angemessen, die anzuwendenden Techniken angibt
Uważamy, że europejskie polityki gospodarcze należy tworzyć właśnie na szczeblu regionu.Wir betrachten die Region als die geeignete Ebene, auf der europäische Wirtschaftspolitiken zu strukturieren sind.
Uważa się go za złożony z chwilą uiszczenia opłatyEr gilt erst als gestellt, wenn die Gebühr entrichtet worden ist
Uważamy jednak, że przedmiotowe sprawozdanie ma duże znaczenie dla ulepszenia obowiązującej dyrektywy, która w wielu państwach członkowskich zapewnia bardzo ograniczone możliwości łączenia pracy i rodzicielstwa.Wir sind jedoch der Ansicht, dass der Bericht in dem Sinne wichtig ist, als er die geltende Richtlinie, die nur sehr beschränkte Möglichkeiten für die Vereinbarung von Beruf und Elternschaft in vielen Mitgliedstaaten der EU bietet, verbessert.
Uważam, że to co jest najważniejsze i konieczne teraz, to zakończenie obecnej destrukcji, przejście do etapu odbudowy oraz podjęcie próby doprowadzenia do pokoju.Ich denke, dass es jetzt vor allem erforderlich ist, dieser Zerstörung ein Ende zu setzen und den Wiederaufbau anzustreben sowie zu versuchen, Frieden herbeizuführen.
Z uwagi na trudny kontekst współpracy w dziedzinie rozwoju Komisja uważa projekty za stosunkowo skuteczneAngesichts des schwierigen Kontexts, in dem sich die Entwicklungszusammenarbeit abspielt, hält die Kommission die Projekte im Großen und Ganzen für wirksam
podkreśla znaczenie usprawnienia dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do środków finansowych z funduszy strukturalnych, aby obywatele europejscy odczuli zwiększenie stosunku między kosztami a zyskami, jakie przynoszą wydatki Unii; uważa w tym aspekcie, że należy sprzyjać większej dywersyfikacji finansowania i postawić sobie w szczególności za cel większe rozwijanie potencjału kapitału ryzykaunterstreicht die Bedeutung eines verbesserten Zugangs der KMU zu den Finanzmitteln der Strukturfonds, um für den europäischen Bürger das Kosten-Nutzen-Verhältnis bei den Ausgaben der Union zu steigern; hält es in dieser Hinsicht für zweckmäßig, eine weitere Diversifizierung der Finanzierung zu unterstützen und dass für die Weiterentwicklung des Potenzials von Risikokapital besondere Anstrengungen unternommen werden
Po zakończeniu pobierania próbek należy zdjąć okładziny na buty/skarpety, uważając, aby nie usunąć przylegającego do nich materiałuAm Ende der Beprobung müssen die Stiefelüberzieher vorsichtig entfernt werden, damit das daran haftende Material nicht abfällt
Komisja uważa, że środki te wpisują się w bardziej ogólne ramy reform systemów emerytalnych w państwach członkowskich, których to reform oczekuje zarówno Rada jak i KomisjaDie Kommission vertritt die Auffassung, dass die Maßnahmen daher im allgemeineren Rahmen der Reform der Ruhegehaltssysteme der Mitgliedstaaten zu sehen sind, die sowohl vom Rat als auch von der Kommission gewünscht wird
Komisja uważa, że w tych szczególnych okolicznościach nałożenie grzywny w pełnej kwocie nie wydaje się konieczne w celu osiągnięcia skutecznego efektu odstraszającegoUnter diesen besonderen Umständen ist die Auferlegung des voll Geldbußenbetrages nach Auffassung der Kommission nicht notwendig, um eine wirksame Abschreckung zu erzielen
uważa, że przyszłym celem WPR powinno być zniesienie przeszkód, jakie napotykają obecnie młodzi ludzie pragnący rozpocząć działalność rolniczą, zaś wymiana pokoleń powinna być jednym z jej priorytetówist der Ansicht, dass die GAP künftig zum Ziel haben muss, die Hemmnisse zu beseitigen, die dem Zugang junger Menschen zur landwirtschaftlichen Tätigkeit heute im Wege stehen, indem der Generationswechsel zu einem der vorrangigen Ziele der GAP gemacht wird
W odpowiedzi na to, co moim zdaniem jest spowodowane przez propagowany do tej pory model biznesowy oraz poziom chciwości w Europie, uważam, że mając na uwadze przyszłość, musimy na pierwszym miejscu postawić ludzi.Als Reaktion auf diesen Umstand, der meiner Ansicht nach von dem Unternehmensmodell herrührt, das bis jetzt propagiert wurde und von dem Maß an Gier, das wir in Europa haben, denke ich, dass wir angesichts dieser Zukunft die Menschen in den Mittelpunkt stellen müssen.
Uważam, że Parlament powinien w większym zakresie uczestniczyć w powoływaniu członków Zarządu EBC - również następnego prezesa EBC - zgodnie z precedensem, który niedawno powstał w związku z procedurą przyjętą w celu powołania nowego wiceprezesa tej instytucji.Ich glaube, dass das Parlament stärker an den Ernennungen der EZB-Vorstandsmitglieder beteiligt sein sollte - dies schließt den nächsten EZB-Präsidenten ein -, indem der Präzedenzfall verfolgt wird, der vor kurzem durch das Vorgehen für die Ernennung des neuen Vizepräsidenten der Institution konstituiert wurde.
Mając na uwadze niedawne wygaśnięcie kontyngentów przywozowych na duże ilości obuwia pochodzącego z ChRL, w dochodzeniu wykazano, że rynek obuwia ze skórzanymi cholewkami wciąż znajduje się na etapie reorientacji, zgodnie ze szczegółowymi wyjaśnieniami w powyższych motywach i następnych, dlatego też Rada uważa za rozsądne, aby w warunkach takiej wyjątkowej sytuacji rynkowej okres obowiązywania środków został ograniczonyFür einen erheblichen Teil der Schuhe mit Ursprung in der VR China ist erst vor kurzem eine Mengenbeschränkung aufgehoben worden, und die Untersuchung hat gezeigt, dass sich der Markt für Schuhe mit Oberteil aus Leder noch immer in einer Phase der Umorientierung befindet, wie unter Randnummer ff. erläutert, deshalb hält der Rat es für geboten, in dieser außergewöhnlichen Marktsituation die Dauer der Maßnahmen zu begrenzen
Uważam, że nasilenie klęsk żywiołowych to również wynik działalności człowieka skutkującej zmianą klimatu.Ich bin der Überzeugung, dass die Intensität von Naturkatastrophen auch auf den menschengemachten Klimawandel zurückzuführen ist.
Powiadomienie dokonane przed wejściem w życie niniejszego rozporządzenia na podstawie art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧ oraz dla którego termin sześciu miesięcy nie upłynął w dniu ‧ kwietnia ‧ r. uważa się za dokonane na podstawie art. ‧ niniejszego rozporządzeniaAnmeldungen, die vor Inkrafttreten der vorliegenden Verordnung gemäß Artikel ‧ der Verordnung (EG) Nr. ‧ erfolgt sind und bei denen die Sechsmonatsfrist am ‧. April ‧ noch nicht abgelaufen ist, gelten als Anmeldungen im Sinne des Artikels ‧ der vorliegenden Verordnung
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 37812 zdań frazy uważać.Znalezione w 7,683 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.