wymowa: IPA: uˈvaʒaʨ̑ /uˈvaʐaʨ/  

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • halten     
  (Verb  )
   
  sądzić coś o kimś lub czymś
   
  uznawać; poczytywać
   
  uznawać; poczytywać
   
  mieć zdanie na jakiś temat; być zdania
   
  sądzić coś o kimś lub czymś
 • aufpassen       
   
  skupiać się
   
  zwracać szczególną uwagę na coś; być ostrożnym
 • achtgeben   
  (Verb  )
 • Obacht geben   
 • Obacht geben auf   
 • achten   
 • ansehen       
 • aufpassen auf   
 • beachten   
 • beherrschen     
 • beherzigen   
 • betrachten     
 • denken       
 • erachten   
 • finden           
 • glauben   
 • halten für   
 • herrschen     
 • kontrollieren   
 • meinen     
 • nachsehen   
 • regieren   
 • schätzen       
 • verstehen         
 • zusehen   
 • überwachen   

Pozostałe znaczenia:

 
sł. kres. słownictwo kresowe szanować

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (3)

uważać stosunki za doskonałe
Beziehungen ausgezeichnet nennen
uważać że
halten für
uważanie
Behandlung; Achtung

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "uważać", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl jest zdania, że wszyscy sędziowie krajowi powinni mieć dostęp do baz danych zawierających oczekujące na rozpatrzenie wnioski o wydanie orzeczeń w trybie prejudycjalnym ze wszystkich państw członkowskich; uważa, że równie pożyteczne byłoby podawanie dalszych informacji o orzeczeniach sądów krajowych, które złożyły wnioski o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym, co poruszył już Trybunał Sprawiedliwości w nocie informacyjnej dotyczącej składania przez sądy krajowe wniosków o wydanie orzeczeń w trybie prejudycjalnym
de vertritt die Auffassung, dass alle einzelstaatlichen Richter Zugang zu Datenbanken mit Vorabentscheidungsersuchen aus allen Mitgliedstaaten erhalten sollten; erachtet es zudem als sinnvoll, dass Urteile vorlegender Gerichte, die eine Vorabentscheidung berücksichtigen, stärker publik gemacht werden, wie dies bereits in den Hinweisen des Gerichtshofs zur Vorlage von Vorabentscheidungsersuchen durch die nationalen Gerichte zum Ausdruck kommt
pl W celu uzyskania informacji, jakie Komisja uważa za niezbędne do przeprowadzenia swojego badania, Komisja wyśle do wybranych eksporterów/producentów z Pakistanu, wszelkich stowarzyszeń eksporterów/producentów, do wybranych importerów, wszelkich stowarzyszeń importerów, które współpracowały w badaniu prowadzącym, do nałożenia środków będących przedmiotem obecnego przeglądu oraz do władz kraju danego eksportera
de Die Kommission wird den in die Stichprobe einbezogenen Ausführern/Herstellern in Pakistan, allen Verbänden von Ausführern/Herstellern, den in die Stichprobe einbezogenen Einführern, allen Verbänden von Einführern, die an der Untersuchung mitarbeiteten, die zu den von dieser Überprüfung betroffenen Maßnahmen führte, sowie den Behörden des betroffenen Ausfuhrlandes Fragebogen zusenden, um die für ihre Untersuchung als notwendig erachteten Informationen einzuholen
pl Rząd duński uważa, że kiedy Sąd w sprawie BP Chemicals twierdzi, że decyzja w sprawie, czy była to jedna i ta sama pomoc, musi uwzględniać sytuację w dniu podjęcia decyzji o każdym zastrzyku; wynika to z faktu, że należy zbadać, czy w okresie między poszczególnymi zastrzykami nastąpiły zmiany w sytuacji finansowej spółki, które dowodziłyby, że zastrzyki – pomimo ich związku chronologicznego oraz wspólnego odbiorcy – w rzeczywistości zaspokajają różne potrzeby
de Die dänische Regierung weist darauf hin, dass der Gerichtshof in der Rechtssache BP Chemicals erklärte, bei der Entscheidung über die Frage, ob es sich um ein und dieselbe Beihilfe handle, müsse die Lage der Tochtergesellschaft zu der Zeit, als die Entscheidungen für die Vornahme jeder dieser Kapitaleinlagen getroffen wurden, berücksichtigt werden, weil zu prüfen sei, ob sich die finanzielle Lage des Unternehmens im Zeitraum zwischen den einzelnen Kapitaleinlagen geändert habe, was beweisen würde, dass die Kapitaleinlagen trotz eines zeitlichen und substanziellen Zusammenhangs in Wahrheit unterschiedlichen Erfordernissen entsprächen
pl Moja grupa uważa, że jest możliwe znalezienie równowagi między budżetowymi środkami oszczędnościowymi a europejskim impetem.
de Meine Fraktion glaubt daran, dass es möglich ist, ein Gleichgewicht zwischen haushaltspolitischer Enthaltsamkeit und europäischem Fortschritt zu finden.
pl Uważam, że procedura ta zapewnia jasność i przejrzystość nie tylko dla państw członkowskich, gdzie zmiany te są dokonywane, ale także dla państw trzecich, które eksportują te produkty do UE.
de Ich glaube, dass dieses Verfahren Klarheit und Transparenz nicht nur für Mitgliedstaaten einbringt, in denen es Änderungen gibt, sondern auch für Drittländer, die betreffende Erzeugnisse in die EU ausführen.
pl Rada uważa, że rejestr powinien być koordynowany przez Europejską Agencję Leków
de Der Rat ist der Ansicht, dass das Register von der Europäischen Arzneimittel-Agentur koordiniert werden sollte
pl Zestaw próbek przedstawionych w celu uzyskania homologacji części jest uważany za spełniający wymagania względem badania za pomocą głowy manekina, jeżeli jest spełniony jeden z następujących warunków
de Ein zur Genehmigung vorgestellter Satz von Prüfmustern wird hinsichtlich der Phantomfallprüfung als zufriedenstellend angesehen, wenn eine der beiden folgenden Bedingungen erfüllt ist
pl Uważa on za pożądane opracowanie bardziej reprezentatywnego wskaźnika spójności, który uwzględniałby, oprócz PKB, takie parametry jak stopa zatrudnienia i stopa bezrobocia, zakres ochrony socjalnej, stopień dostępu do usług użyteczności publicznej etc
de Er dringt daher auf einen repräsentativeren Indikator, der neben dem BIP [...] u. a. auch Parameter wie die Beschäftigungs- und Arbeitslosenquote, den Umfang des sozialen Schutzes und den Grad der Inanspruchnahme von Leistungen der Daseinsvorsorge beinhalten soll
pl uważa, że należy podkreślić, iż Komisja w przeciwieństwie do państw członkowskich nie jest uprawniona do sprawowania kontroli w zakresie analizy produktu w dziedzinie zdrowia publicznego konsumentów w Unii Europejskiej
de hält es für wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Kommission, im Gegensatz zu den Mitgliedstaaten, in Bezug auf die Produktanalyse im Rahmen der Volksgesundheit der Verbraucher der Europäischen Union über keine Kontrollbefugnisse verfügt
pl Komitet uważa, że na tym etapie należy skoncentrować wysiłki na przyjęciu elastycznej dyrektywy, zgodnej z Zasadami Bazylejskimi i zachęcającej do jednolitego wprowadzenia zasad w UE
de Der Ausschuss spricht sich für die Einigung auf eine flexible Richtlinie aus, die sich eng an die Baseler Rahmenvereinbarung anlehnt und somit unionsweit eine konvergente Anwendung fördert
pl Z zadowoleniem przyjmuję wspólny wniosek dotyczący inicjatywy szczepienia przeciwko gruźlicy, ponieważ uważam, że szczepienia w połączeniu z najbardziej skutecznymi testami wykrywającymi zakażenie i jak najlepszym leczeniem to nasza główna broń w walce z tą chorobą.
de Ich begrüße den gemeinsamen Entschließungsantrag zur Tuberkulose-Impfstoff-Initiative, da ich denke, dass die Impfstoffe in Verbindung mit den wirksamsten Tests zum Nachweis der Infektion und den besten Behandlungsmethoden die wichtigste Waffe im Kampf gegen diese Krankheit sind.
pl Uważamy, że to szczególnie znamienne, że UE finansuje programy badawcze dużych wielonarodowych przedsiębiorstw, które zdominowały technologie umożliwiające rządom szpiegowanie użytkowników Internetu, ustanawiając i rozwijając jednocześnie takie agencje jak ENISA, które będą płaciły za korzystanie z tych samych technologii.
de Wir glauben, dass es bezeichnend ist, dass die Union Forschungsprogramme großer multinationaler Konzerne finanziert, die Technologien dominieren, die es Regierungen erlauben, Internetbenutzer auszuspionieren, und gleichzeitig Agenturen wie zum Beispiel die ENISA ins Leben ruft und entwickelt, die für die Benutzung genau dieser Technologien bezahlen werden.
pl Zestaw próbek przedstawionych w celu uzyskania homologacji części jest uważany za spełniający wymagania pod względem zachowania po uderzeniu ciężarem głowy, jeżeli jest spełniony jeden z następujących warunków
de Ein zur Genehmigung vorgestellter Satz von Prüfmustern wird hinsichtlich der Phantomfallprüfung als zufriedenstellend angesehen, wenn eine der beiden folgenden Bedingungen erfüllt ist
pl uważa, że ambitny rozdział dotyczący trwałego rozwoju stanowi zasadniczą część każdej umowy i podkreśla, że niezbędne jest egzekwowanie tych uzgodnionych standardów; jest zdania, że aby to osiągnąć, rozdział ten musi podlegać standardowemu mechanizmowi rozstrzygania sporów
de betrachtet ein ehrgeiziges Kapitel zur nachhaltigen Entwicklung als wesentlichen Bestandteil eines jeden Abkommens und betont, dass die Durchsetzung der vereinbarten Normen von grundlegender Bedeutung ist; vertritt die Ansicht, dass deshalb für dieses Kapitel der übliche Streitbeilegungsmechanismus anwendbar sein muss
pl pragnąłby wzmocnienia struktury organizacji zawodowych małych przedsiębiorstw, w szczególności na szczeblu regionalnym oraz większego ich zaangażowania; uważa, że coroczne konferencje na temat Karty powinny być uzupełniane innymi regularnymi zebraniami pozwalającymi ustrukturować wymianę i rozpowszechnianie najlepszych praktyk; wzywa do promocji projektów współpracy między małymi przedsiębiorstwami
de wünscht, dass die Struktur der Berufsverbände der Kleinunternehmen insbesondere auf regionaler Ebene gestärkt wird und diese Verbände stärker einbezogen werden; vertritt die Auffassung, dass die jährlichen Konferenzen, die die Charta zum Gegenstand haben, durch weitere regelmäßige Treffen ergänzt werden sollten, um dem Austausch und der Verbreitung der bewährten Verfahren eine Struktur zu geben; wünscht, dass Projekte zur Kooperation zwischen Kleinunternehmen gefördert werden
pl popiera przekazywanie bilansów dla aktywów niefinansowych (Tabela ‧ programu przekazywania danych) oraz uważa, że więcej zmiennych zawartych w tej tabeli powinno mieć charakter obowiązkowych
de ie EZB begrüßt die Übermittlung der nichtfinanziellen Vermögensbilanzen (Tabelle ‧ des Datenlieferprogramms) und ist der Ansicht, dass eine größere Anzahl der in dieser Tabelle enthaltenen Variablen verbindlich vorgeschrieben werden sollte
pl Uważam, że możliwe jest dalsze polepszenie stosunków pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi - jak to opisano we wspólnym projekcie rezolucji - poprzez wzmocnienie współpracy gospodarczej i zasad ochrony danych osobowych oraz zwrócenie się do władz USA o zwiększenie przejrzystości prowadzonej przez nie polityki zagranicznej i obronnej.
de Ich bin der Überzeugung, dass sich die Beziehungen zwischen der Europäischen Union und den Vereinigten Staaten, wie dies in dem gemeinsamen Entschließungsantrag erwähnt wird, durch die Stärkung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit und der Datenschutzbestimmungen und mit der Forderung an die Behörden der Vereinigten Staaten nach mehr Transparenz in Bezug auf ihre Außen- und Verteidigungspolitik noch weiter verbessern können.
pl Uważam, że bardzo ważne jest odróżnienie nadużyć od błędów.
de Meiner Ansicht nach ist es äußerst wichtig, zwischen Betrug und Fehler zu unterscheiden.
pl Parlament Europejski uważa, że bezpieczeństwo pasażerów i personelu pracującego w branży transportu lotniczego jest niezmiernie ważne.
de Das Europäische Parlament ist der Ansicht, dass die Sicherheit der Passagiere und Mitarbeiter in der Luftfahrt sehr wichtig ist.
pl Miano przeciwciał anty-HBs równe lub większe niż ‧ mj. m./ml oraz anty-D i anty-T równe lub większe niż ‧, ‧ j. m./ml stwierdzane po ‧ do ‧ miesięcy po trzecim szczepieniu, uważane jest za zapewniające ochronę przed zachorowaniem na wzw B, błonicę i tężec
de Ein anti-HBs-Titer von ‧ mI.E./ml oder mehr bzw. von ‧ I.E./ml oder mehr anti-D und anti-T, die sich ‧ bis ‧ Monate nach der dritten Dosis entwickeln, vermitteln Schutz gegen eine Hepatitis B-Infektion, bzw. gegen Diphtherie und Tetanus
pl Uważam, że dokonując przeglądu planu działania na rzecz efektywności energetycznej, Komisja Europejska powinna poważnie wziąć pod uwagę fakt niewykorzystywania przez państwa członkowskie w dostatecznym stopniu możliwości w zakresie oszczędzania energii zapobiegającemu wzrostowi uzależnienia od importu energii.
de Ich bin der Ansicht, dass die Europäische Kommission bei der Überarbeitung des Aktionsplans für Energieeffizienz die Tatsache, dass Mitgliedstaaten ihr Energiesparpotenzial nicht ausreichend nutzen, berücksichtigen muss, denn dadurch wird eine stärkere Unabhängigkeit der EU in Energiefragen verhindert.
pl Jeżeli państwo członkowskie lub Komisja uważa, że norma nie odpowiada w zupełności podstawowym wymogom, które obejmuje, Komisja lub dane państwo członkowskie przygotowuje swoje argumenty i przedstawia sprawę komitetowi ustanowionemu dyrektywą ‧/‧/WE
de Ist ein Mitgliedstaat oder die Kommission der Auffassung, dass eine Norm den wesentlichen Anforderungen, die sie abdeckt, nicht vollständig Rechnung trägt, so legt der Mitgliedstaat oder die Kommission die Angelegenheit dem durch die Richtlinie ‧/‧/EG eingesetzten Ausschuss unter Darlegung der Gründe vor
pl EKES uważa, że wdrażanie i egzekwowanie przepisów jest nieodłącznym elementem lepszego stanowienia prawa, a zatem ma charakter politycznego priorytetu
de Der EWSA ist der Ansicht, dass die Durchführung und Durchsetzung des EU-Rechts unverzichtbare Bestandteile einer besseren Rechtsetzung sind und deshalb zu den politischen Prioritäten gehören
pl Komisja uważa, że postanowienia dotyczące swobodnego przepływu płatności związanych z inwestycjami wykonanymi w ramach umów dwustronnych dotyczących inwestycji zawartych z Koreą, Zielonym Przylądkiem, Chinami, Malezją, Federacją Rosyjską i Turcją są niezgodne z traktatem WE
de Die Kommission ist der Auffassung, dass die Bestimmungen über den freien Transfer der im Zusammenhang mit einer Investition stehenden Zahlungen der bilateralen Investitionsabkommen, die die Republik Österreich vor ihrem Beitritt zur Europäischen Gemeinschaft mit Korea, Kap Verde, China, Malaysia, der Russischen Föderation und der Türkei abgeschlossen hat, mit dem EG-Vertrag unvereinbar sind
pl Panie Premierze Orbán! Znamy się od dawna i uważam Pana za wielkiego Europejczyka.
de Ministerpräsident Orbán, wir kennen uns seit langem, und ich halte Sie für einen großen Europäer.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 37812 zdań frazy uważać.Znalezione w 7,236 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.