Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Dienstvertrag   
  • auftrag   

Przykładowe zdania z "umowa zlecenia", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Zlecenie obsługi będzie regulowane umową zgodną ze wzorem, który można otrzymać wraz z warunkami przetargu i wszelkimi pozostałymi niezbędnymi informacjami występując do organu zlecającego, pod adresem
de Der Auftrag zum Erbringen der Dienste wird in einer Vereinbarung nach einem Muster geregelt, das zusammen mit den Ausschreibungsunterlagen und jeder anderen als nützlich erachteten Information vom Auftraggeber unter folgender Anschrift angefordert werden kann
pl Jeżeli zastosowanie ma wskazany termin pięcioletni, to czy art. ‧ rozporządzenia nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. pozwala na jego wyłączenie i czy wyłączenia takiego można odmówić jednostce samorządu terytorialnego, która wnosi o udostępnienie tych informacji w celu zawarcia umowy w przedmiocie zlecenia świadczenia usług użyteczności publicznej w zakresie zaopatrzenia miasta w energię cieplną?
de Für den Fall, dass diese Frist von fünf Jahren gelten sollte: Kann nach Art. ‧ der Verordnung Nr. ‧/‧ von dieser Frist abgewichen werden, und kann nach dieser Bestimmung eine Abweichung von dieser Frist einer Gebietskörperschaft verweigert werden, die um Mitteilung dieser Informationen ersucht, um über einen Vertrag zur Übertragung der öffentlichen Aufgabe der Fernwärme zu verhandeln?
pl nieruchomości w trakcie budowy lub dostosowywania, nad którymi prace prowadzone są na zlecenie osób trzecich (zob. MSR ‧ Umowy o usługę budowlaną
de für Dritte erstellte oder entwickelte Immobilien (siehe IAS ‧ Fertigungsaufträge
pl Zlecenie/Umowa/Faktura
de Arbeitsauftrag/ Bestellung/ Rechnung
pl Umowa agencyjna może zatem mieścić się w zakresie art. ‧ ust. ‧, nawet jeżeli dający zlecenie ponosi całe stosowne ryzyko finansowe i handlowe, gdy ułatwia ona zmowę
de Ein Handelsvertretervertrag kann aber auch in Fällen, in denen der Auftraggeber alle damit verbundenen finanziellen und geschäftlichen Risiken übernimmt, unter Artikel ‧ Absatz ‧ fallen, wenn er abgestimmte Verhaltensweisen (Kollusion) fördert
pl Poszczególne zlecenia, decyzje i umowy w sprawie przyznania dotacji, które realizują takie umowy w sprawie finansowania, są zawierane lub przyjmowane nie później niż w ciągu trzech lat od dnia zawarcia danej umowy w sprawie finansowania
de Die einzelnen Verträge, Finanzhilfeentscheidungen und-vereinbarungen zur Durchführung dieser Finanzierungsvereinbarungen werden binnen drei Jahren ab dem Zeitpunkt des Abschlusses der Finanzierungsvereinbarung geschlossen oder angenommen
pl Poniższe obowiązki ze strony agenta będą zazwyczaj uważane za stanowiące nieodłączną część umowy agencyjnej, ponieważ każdy z nich związany jest ze zdolnością dającego zlecenie do ustalenia zakresu działania agenta w związku z towarami lub usługami objętymi umową, co jest sprawą zasadniczą, jeżeli dający zlecenie ma podejmować ryzyko, a zatem mieć możność określania strategii handlowej
de Folgende Verpflichtungen auf Seiten des Handelsvertreters werden grundsätzlich als Bestandteil eines Handelsvertretervertrags angesehen, da jede für sich die Befugnis des Auftraggebers betrifft, die Tätigkeiten des Vertreters in bezug auf die Vertragswaren bzw. Vertragsdienstleistungen festzulegen, was unerläßlich ist, wenn der Auftraggeber die Risiken übernehmen und in der Lage sein soll, die Geschäftsstrategie festzulegen
pl Państwa Członkowskie gwarantują, że informacja o warunkach umowy obejmuje następujące elementy: (a) opis odpowiednich obowiązków oraz zakresów odpowiedzialności dostawcy i użytkownika usług płatniczych w odniesieniu do dostarczenia i korzystania z usługi płatniczej, w tym zwłaszcza: (i) wyszczególnienie informacji lub podanie jednoznacznego identyfikatora, które muszą być dostarczone przez użytkownika usług płatniczych, aby zlecenie płatnicze mogło zostać prawidłowo zrealizowane
de Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, dass die Mitteilung Folgendes umfasst: a) eine Darstellung der jeweiligen Pflichten sowie der Haftung des Zahlungsdienstleisters und des Zahlungsdienstnutzers im Zusammenhang mit der Erbringung bzw. Nutzung des Zahlungsdienstes, insbesondere i) die vom Zahlungsdienstnutzer zu liefernden Informationen oder Kundenidentifikatoren, die für die ordnungsgemäße Ausführung einer Zahlungsanweisung erforderlich sind
pl Są to inwestycje specjalnie wymagane przy danym rodzaju działalności, do której agent został wyznaczony przez dającego zlecenie, tj. które są konieczne, aby umożliwić agentowi zawarcie i/lub negocjowanie tego rodzaju umowy
de Investitionen, die für die Art der vom Vertreter auszuführenden Tätigkeit erforderlich sind und die dieser benötigt, um den betreffenden Vertrag zu schließen und/oder auszuhandeln
pl Wpisać numer zlecenia, umowy, faktury lub podobny numer referencyjny, aby ułatwić klientowi odszukanie elementu(-ów
de Angabe der Nummer des Arbeitsauftrags, der Bestellung, der Rechnung oder einer anderen Referenznummer, um dem Kunden die Nachverfolgung zu erleichtern
pl Jeżeli umowa agencyjna nie mieści się w zakresie zastosowania art. ‧ ust. ‧, wówczas wszystkie obowiązki nałożone na agenta w związku z umowami zawartymi i/lub negocjowanymi w interesie dającego zlecenie nie mieszczą się w zakresie art. ‧ ust
de Bei Handelsvertreterverträgen, welche nicht unter Artikel ‧ Absatz ‧ fallen, fallen auch sämtliche Verpflichtungen, die dem Vertreter bezüglich der für den Auftraggeber geschlossenen und/oder ausgehandelten Verträge auferlegt werden, nicht unter diese Bestimmung
pl Zlecenie/Umowa/Faktura
de Arbeitsauftrag/Bestellung/Rechnung
pl Istnieje podstawowa różnica między koncesją a zleceniem dotycząca przedmiotu i czasu trwania umowy, warunków finansowania oraz zakresu odpowiedzialności cywilnej
de Zwischen einer Konzession und einem Auftrag bestehen grundlegende Unterschiede, die den Gegenstand und die Dauer der Vereinbarung, die Finanzierungsbedingungen, die Art der Abwicklung und den Umfang der Haftung betreffen
pl Jeżeli jednak agent ponosi jeden lub więcej z rodzajów ryzyka lub kosztów wspomnianych w pkt ‧, ‧ i ‧, umowa pomiędzy agentem a dającym zlecenie nie zostanie uznana za umowę agencyjną
de Sofern der Handelsvertreter jedoch eines oder mehrere der in Randnummern ‧, ‧ und ‧ genannten Risiken oder Kosten zu tragen hat, kann die Vereinbarung zwischen Vertreter und Auftraggeber nicht als Handelsvertretervertrag gewertet werden
pl W takiej sytuacji agent będzie traktowany jako niezależne przedsiębiorstwo, a umowa pomiędzy agentem a dającym zlecenie będzie podlegała przepisom art. ‧ ust. ‧ tak jak każde inne porozumienie wertykalne
de Der Vertreter wird folglich als unabhängiges Unternehmen betrachtet, und die Vereinbarung zwischen dem Vertreter und dem Auftraggeber fällt somit wie jede andere vertikale Vereinbarung unter Artikel ‧ Absatz ‧ AEUV
pl Umowy agencyjne obejmują sytuację, w której osobie prawnej lub fizycznej (agentowi) udzielane jest pełnomocnictwo do negocjowania i/lub zawierania umów w interesie innej osoby (dającego zlecenie), we własnym imieniu albo w imieniu dającego zlecenie, na
de Bei Vereinbarungen dieser Art erhält eine juristische oder natürliche Person (der Handelsvertreter) die Vollmacht, im Auftrag einer anderen Person (der Auftraggeber) entweder im eigenen Namen oder im Namen des Auftraggebers Verträge auszuhandeln und/oder zu schließen, die folgendes zum Gegenstand haben
pl umowy dotyczące zlecenia zadań do realizacji poza jednostką (np. zlecenie przetwarzania danych jednostki
de Outsourcingvereinbarungen (z. B. das Auslagern der Datenverarbeitungsprozesse eines Unternehmens
pl podwykonawca przetwarzania oznacza jakikolwiek podmiot działający na zlecenie podmiotu odbierającego dane lub innego podwykonawcy przetwarzania realizującego zlecenie podmiotu odbierającego dane, który wyraża zgodę na otrzymywanie, od podmiotu odbierającego dane lub innego podwykonawcy przetwarzania realizującego zlecenie podmiotu odbierającego, danych osobowych przeznaczonych wyłącznie do ich przetworzenia w imieniu podmiotu przekazującego po przekazaniu zgodnie z instrukcjami tego ostatniego, standardowymi klauzulami umownymi ustalonymi w załączniku i warunkami sporządzonej na piśmie umowy o podwykonawstwo
de der Begriff Unterauftragsverarbeiter bezeichnet den Auftragsverarbeiter, der im Auftrag des Datenimporteurs oder eines anderen Unterauftragsverarbeiters des Datenimporteurs tätig ist und sich bereit erklärt, vom Datenimporteur oder von einem anderen Unterauftragsverarbeiter des Datenimporteurs personenbezogene Daten ausschließlich zu dem Zweck entgegenzunehmen, diese nach der Übermittlung im Auftrag des Datenexporteurs nach dessen Anweisungen, den Standardvertragsklauseln im Anhang und den Bestimmungen des schriftlichen Unterauftrags zu verarbeiten
pl nie bierze na siebie odpowiedzialności za niewypełnienie umowy przez klienta, z wyjątkiem straty prowizji, o ile nie ponosi winy (na przykład z powodu nieprzestrzegania stosownych środków bezpieczeństwa lub antywłamaniowych albo niedokonania stosownych działań związanych ze zgłoszeniem kradzieży dającemu zlecenie lub policji, bądź też nieprzekazania dającemu zlecenie wszystkich niezbędnych dostępnych mu informacji dotyczących wiarygodności finansowej klienta
de keine Haftung dafür übernimmt, dass Kunden ihre Vertragspflichten erfüllen, mit Ausnahme des Verlustes der Provision des Handelsvertreters, sofern die Schuld nicht bei diesem liegt (wenn er es z. B. versäumt, zumutbare Sicherheitsmaßnahmen oder Diebstahlsicherungen vorzusehen oder zumutbare Maßnahmen zu treffen, um Diebstähle dem Auftraggeber oder der Polizei zu melden oder es unterlässt, dem Lieferanten alle, ihm bekannten Informationen hinsichtlich der Zahlungsverlässlichkeit seiner Kunden, zu übermitteln
pl nie utrzymuje na własny koszt lub ryzyko zapasów towarów objętych umową, z uwzględnieniem kosztów finansowania zapasów oraz kosztów ubytku zapasów, i może zwrócić dającemu zlecenie niesprzedane towary bez opłaty, o ile nie ponosi winy (na przykład za nieprzestrzeganie stosownych środków bezpieczeństwa w celu uniknięcia ubytku zapasów
de nicht auf eigene Kosten oder eigenes Risiko Vertragswaren lagert, was die Kosten für die Finanzierung der Lagerbestände und für den Verlust von Lagerbeständen einschließt, und unverkaufte Waren unentgeltlich an den Auftraggeber zurückgeben kann (außer bei Verschulden des Handelsvertreters), (wenn er es z. B. versäumt, zumutbare Sicherheitsmaßnahmen zu treffen, um den Verlust von Lagerbeständen zu vermeiden
pl Czy art. ‧ pkt ‧ lit. b) rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ w sprawie jurysdykcji i uznawania orzeczeń sądowych oraz ich wykonywania w sprawach cywilnych i handlowych należy interpretować w ten sposób, że umowy dostawy towarów, które mają być wytworzone bądź wyprodukowane, niezależnie od określenia przez zamawiającego wymogów dotyczących pozyskania, obróbki i dostawy produkowanych przedmiotów, łącznie z zapewnieniem jakości produkcji, rzetelności dostawy oraz sprawnej formalnej realizacji zlecenia, należy uznać za sprzedaż rzeczy ruchomych (tiret pierwsze), a nie za świadczenie usług (tiret drugie)?
de Ist Art. ‧ Nr. ‧ Buchst. b der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ über die gerichtliche Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen dahin auszulegen, dass Verträge über die Lieferung herzustellender oder zu erzeugender Ware trotz bestimmter Vorgaben des Auftraggebers zu Beschaffung, Verarbeitung und Lieferung der herzustellenden Gegenstände einschließlich einer Sicherung der Herstellungsqualität, der Lieferzuverlässigkeit und der reibungslosen administrativen Auftragsabwicklung als Verkauf beweglicher Sachen (erster Spiegelstrich) und nicht als Erbringung von Dienstleistungen (zweiter Spiegelstrich) zu qualifizieren sind?
pl Państwa członkowskie mogą również przewidzieć, że wybrany oferent może spełnić wymóg dotyczący zlecenia podwykonawstwa określony w art. ‧ ust. ‧ lub ‧ poprzez powierzenie podwykonawstwa na podstawie umowy ramowej zawartej zgodnie z zasadami określonymi w art. ‧ i ‧ oraz w ust. ‧–‧ niniejszego artykułu
de Die Mitgliedstaaten können ferner vorsehen, dass der erfolgreiche Bieter die Anforderungen an die Vergabe von Unteraufträgen gemäß Artikel ‧ Absätze ‧ oder ‧ erfüllen kann, indem Unteraufträge auf der Grundlage einer Rahmenvereinbarung vergeben werden, die unter Einhaltung der Vorschriften der Artikel ‧ und ‧ sowie der Absätze ‧ bis ‧ dieses Artikels geschlossen wurde
pl produktów pochodnych chmielu przetworzonych na podstawie umowy, na zlecenie browarnika, pod warunkiem że produkty te zostaną wykorzystane przez samego browarnika
de Hopfenerzeugnisse, die unter Vertrag und für Rechnung einer Brauerei verarbeitet werden, sofern diese Erzeugnisse von der Brauerei selbst verwendet werden
pl Papier bezkalkowy (zwany również papierem samokopiującym) używany jest do wykonywania bez kalki kopiującej kopii dokumentów takich jak faktury (jedna trzecia całkowitej konsumpcji), formularze wewnętrzne (pokwitowania wydatków, dokumenty inwentaryzacyjne), dokumenty transportowe (zlecenia transportowe), zamówienia zakupu i umowy
de Selbstdurchschreibepapier dient zur Anfertigung von Kopien ohne Kohleschicht, z. B. für Rechnungen (ein Drittel des Gesamtverbrauchs), interne Formbögen (Kostenaufstellungen, Aufzeichnungen über Lagerbestände), Transportdokumente (Bestellscheine), Kaufaufträge und Verträge
pl Aby uniknąć włączania takiego najpoważniejszego ograniczenia konkurencji do umowy, agent powinien zatem mieć pozostawioną swobodę obniżania faktycznej ceny zapłaconej przez klienta bez zmniejszania dochodu dającego zlecenie
de Um zu vermeiden, dass diese Kernbeschränkung in die Vereinbarung aufgenommen wird, sollte der Handelsvertreter also die Freiheit haben, den vom Kunden tatsächlich zu zahlenden Preis zu senken, ohne dass dadurch das Einkommen des Auftraggebers geschmälert wird
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 56679 zdań frazy umowa zlecenia.Znalezione w 10,161 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.