wymowa: IPA: ˈtwũmaʧ̑  

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Dolmetscher     
  (Noun  m) (noun   )
   
  osoba przekładająca tekst pisany z jednego języka na inny;
 • Übersetzer   
  (Noun  m, male) [male, generic, hyphenation: Über·set·zer;]
   
  Jemand, der geschriebene Texte von einer Sprache in eine andere übersetzt
   
  osoba przekładająca tekst pisany z jednego języka na inny;
 • Dolmetscherin   
  (Noun  f)
 • Interpret   
 • Interpreter   
 • Übersetzerin   
  (Noun  f)
 • Übersetzung     

Pozostałe znaczenia:

 
2 os. osoba rozk. tryb rozkazujący
 
osoba dokonująca tłumaczenia wypowiedzi ustnej

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (16)

Marpa TłumaczMarpa
potrzebuję tłumaczaich brauche einen Dolmetscher
przysięgły, zaprzysiężony (np. tłumacz)vereidigt
tłumacz niezależnyfreiberuflicher Übersetzer
tłumacz wypowiedzi ustnychDolmetscher
tłumacz zewnętrznyfreiberuflicher Übersetzer
tłumaczeniaÜbersetzungen
tłumaczenieübersetzung; Deutung; Wiedergabe; Übersetzer; Übertragung; translation; Übersetzung; Übersetzen
tłumaczenie amatorskie nnicht offizielle Übersetzung; Nacheifererübersetzung
tłumaczenie automatyczneautomatische Übersetzung; maschinelle Übersetzung
tłumaczenie maszynoweautomatische Übersetzung; maschinelle Übersetzung
tłumaczenie nieprofesjonalne nnicht offizielle Übersetzung; Nacheifererübersetzung
Tłumaczenie Stron InternetowychWeb-Übersetzung
tłumaczenie symultaniczneDolmetschen
tłumaczyćinterpretieren; vorschützen; Übersetzen; übertragen; zurückführen; übersetzen; jemanden der Justiz übergeben; erklären; aufklären; erläutern; dolmetschen; sich; entschuldigen
tłumaczyć z polskiego na naszemit einfachen Worten erklären

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "tłumacz", pamięć tłumaczeniowa

add example
Wykorzystując wideokonferencję do celów tłumaczenia ustnego na odległość, właściwe organy powinny móc opierać się na narzędziach opracowywanych w kontekście europejskiej e-sprawiedliwości (na przykład na informacjach o sądach posiadających sprzęt do wideokonferencji lub instrukcje obsługi do niegoBeim Einsatz von Videokonferenzen zum Zwecke des Ferndolmetschens sollten sich die zuständigen Behörden der Instrumente bedienen können, die im Zusammenhang mit der europäischen E-Justiz entwickelt werden (zum Beispiel Informationen über Gerichte mit Videokonferenzanlagen oder Handbücher
Informacja podlega tłumaczeniu na inne języki urzędoweDiese Angabe wird in die anderen Amtssprachen übersetzt
Tłumaczenie robocze, tłumaczenie ostateczne opublikowane zostanie w Zbiorze Orzeczeń Trybunału SprawiedliwościVorläufige Übersetzung: die endgültige Übersetzung erscheint in der Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofes
Środki te przeznaczone są na usługi tłumaczy zewnętrznych, maszynopisania i wprowadzania danych zlecanych na zewnątrzVeranschlagt sind die Ausgaben für die Leistungen freiberuflicher Übersetzer sowie für nach außerhalb zu vergebende Schreib-und Kodierungsarbeiten
Michał Rudolf (aktualny tłumacz), Nikodem KuźnikEMAIL OF TRANSLATORSThomas DiehlEMAIL OF TRANSLATORS
Potrzebuję tłumacza.Ich brauche einen Dolmetscher.
Dlaczego ja się tłumaczę przed tobą?Und wieso rechtfertige ich mich vor Ihnen?
Tłumaczenie badań, sprawozdań i innych dokumentów roboczych dla działu jakości i standaryzacjiÜbersetzung von Studien, Berichten und anderen Arbeitsunterlagen- Qualität und Normung
Program Kultura (‧-‧)- Zaproszenie do składania wniosków- EACEA/‧/‧- Wsparcie działań kulturalnych: tłumaczenia literackie (częśćProgramm Kultur (‧-‧)- Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen- EACEA/‧/‧- Unterstützung kultureller Projekte: literarische Übersetzung (Aktionsbereich
Wszystkie państwa członkowskie powinny akceptować takie uwierzytelnienie i nie mogą nakładać innych wymogów formalnych poza tym, co przewiduje ust. ‧ i ‧, zgodnie z celem zmniejszenia do koniecznego minimum kosztów tłumaczenia i uwierzytelnieniaSämtliche Mitgliedstaaten haben diese Bescheinigungen zu akzeptieren und dürfen, abgesehen von den in Absatz ‧ und ‧ vorgeschriebenen Formalitäten, keine weiteren offiziellen Anforderungen auferlegen, womit das Ziel, die Kosten für die Übersetzung und die Beglaubigung auf ein Minimum zu senken, erreicht wird
Tłumacze konferencyjniKonferenzdolmetscher
w pełni uwzględnić różnorodność językową – jedną z kluczowych cech dziedzictwa europejskiego – oraz ulepszyć funkcję wielojęzyczności na stronie biblioteki, a zwłaszcza zająć się sprawą wyszukiwania międzyjęzykowego i tłumaczenia automatycznegoder sprachlichen Vielfalt als einem der wesentlichen Kennzeichen des europäischen Erbes uneingeschränkt Rechnung zu tragen und die mehrsprachigen Funktionen der Europeana-Website zu verbessern, insbesondere durch Lösungen für die sprachübergreifende Suche und die automatische Übersetzung
Duża i pogłębiająca się nierównowaga zewnętrzna- którą częściowo tłumaczy się jednym z najwyższych w UE wskaźników inwestycji- jeżeli utrzyma się w średnim okresie, może wpłynąć negatywnie na wyniki gospodarczeDie erheblichen und wachsenden Zahlungsbilanzungleichgewichte, die zum Teil in einer der höchsten Investitionsquoten der EU begründet sind, könnten die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft auf mittlere Sicht gefährden
Oprócz wynagrodzeń, niniejsza pozycja obejmuje składki na ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i śmierci oraz zwrot kosztów podróży i zryczałtowanego dodatku z tytułu wyjazdów służbowych, dla zewnętrznych tłumaczy konferencyjnych, którzy muszą podróżować ze swojej siedziby do miejsca zatrudnieniaDie Vergütung umfasst neben dem Honorar auch Beiträge zu einem Versorgungssystem bei Tod und einem Versicherungssystem bei Krankheit, Unfall und Tod, die Erstattung der Fahrkosten für die freiberuflichen Dolmetscher, die ihren beruflichen Wohnsitz nicht am Dienstort haben, sowie die Zahlung von pauschalen Reisekosten
Tłumaczenie patentów wyłącznie na języki angielski, francuski i niemiecki wyrządziłoby poważną szkodę włoskim przedsiębiorstwom, które musiałyby ponosić niezwykle wysokie koszty technicznych tłumaczeń swoich patentów.Patente ausschließlich ins Englische, Französische und Deutsche zu übersetzen, würde die italienischen Unternehmen erheblich schädigen, die für die technische Übersetzung ihrer eingereichten Patente extrem hohe Kosten auf sich nehmen müssten.
Jeśli dokument nie jest wypełniony w języku urzędowym Państwa Członkowskiego, w którym dokonuje się formalności celnych, eksporter lub importer może zostać zobowiązany do dostarczenia tłumaczenia na język urzędowy tego państwaWurde der Vordruck nicht in einer Amtssprache des Mitgliedstaats ausgefüllt, in dem die Zollformalitäten erledigt werden, so kann von dem Ausführer oder Einführer die Vorlage einer Übersetzung in eine solche Amtssprache verlangt werden
Państwa członkowskie zapewniają procedurę lub mechanizm sprawdzający, czy podejrzani lub oskarżeni mówią w języku postępowania karnego i czy go rozumieją oraz czy potrzebują pomocy tłumacza ustnegoDie Mitgliedstaaten stellen sicher, dass es ein Verfahren oder einen Mechanismus gibt, um festzustellen, ob verdächtige oder beschuldigte Personen die Sprache des Strafverfahrens sprechen und verstehen und ob sie die Unterstützung durch einen Dolmetscher benötigen
Pani komisarz, panie i panowie! Nim oddam głos uczestnikom debaty, pozwolę sobie - jako osoba odpowiedzialna za kwestie wielojęzyczności w Prezydium Parlamentu - odczytać zalecenie z ulotki przygotowanej dla nowych posłów o sposobie przemawiania umożliwiającym prawidłowe tłumaczenie, aby ten cud bez precedensu w żadnej innej instytucji mógł bez przeszkód funkcjonować.- Frau Kommissarin, meine Damen und Herren! Bevor ich das Wort an die verschiedenen Redner für diese Aussprache weitergebe, möchte ich mir erlauben, Ihnen selbst - als die für die mehrsprachigen Themen des Präsidiums verantwortliche Person - aus einer Broschüre vorzulesen, die an neue Abgeordnete gerichtet ist und ihnen Tipps zum richtigen Sprechen gibt, damit das Gesagte korrekt gedolmetscht werden kann und dieses Wunder des Dolmetschens. das es in dieser Art in keiner anderen Institution gibt, sich auch weiterhin täglich wiederholen kann.
W większości przypadków spotkania komitetów odbywają się z tłumaczeniem na trzy do siedmiu językówIn den meisten Fällen werden für diese Sitzungen Dolmetschleistungen in drei bis sieben Sprachen angeboten
Państwa członkowskie powinny opracować wytyczne skierowane do przedstawicieli zawodów związanych ze służbą zdrowia, nauczycieli i pracowników socjalnych w celu informowania rodziców w taktowny sposób i w razie potrzeby za pośrednictwem tłumaczy ustnych o ryzyku związanym z okaleczaniem żeńskich narządów płciowych.Die Mitgliedstaaten sollten für Angehörige der Gesundheitsberufe, Erzieher und Sozialarbeiter Leitfäden und Richtlinien mit dem Ziel ausarbeiten, die Eltern in respektvoller Weise und erforderlichenfalls mit Hilfe von Dolmetschern über die enormen Gefahren der Genitalverstümmelungen bei Frauen zu informieren.
Przyjęcie jednolitego tytułu wykonawczego dla środków egzekucyjnych we współpracującym państwie członkowskim, a także przyjęcie jednolitego wzoru formularza służącego powiadomieniu o tytułach wykonawczych i decyzjach dotyczących wierzytelności, powinno rozwiązać problemy związane z uznawaniem i tłumaczeniem tytułów wykonawczych wydanych w innym państwie członkowskim, co stanowi jedną z głównych przyczyn braku skuteczności obowiązujących ustaleń w sprawie pomocyMit der Annahme eines einheitlichen Titels für Vollstreckungsmaßnahmen in dem ersuchten Mitgliedstaat und der Annahme eines einheitlichen Standardformblatts für die Zustellung von Rechtstiteln und Entscheidungen im Zusammenhang mit der Forderung dürften die Probleme der Anerkennung und Übersetzung von Rechtstiteln eines anderen Mitgliedstaats, die Hauptursache der mangelnden Wirksamkeit der derzeitigen Amtshilfemodalitäten sind, ausgeräumt werden
W takim przypadku oraz w innych przypadkach, gdy właściwe organy wzywają wnioskodawcę, koszty pomocy tłumacza są pokrywane ze środków publicznychIn diesem Fall und in anderen Fällen, in denen die zuständigen Behörden den Antragsteller vorladen, trägt die Kosten für den Dolmetscher die öffentliche Hand
Uwzględniając sytuację określoną powyżej oraz na wniosek rządu maltańskiego, należy podjąć decyzję, że, na zasadzie wyjątkowej i przejściowej, instytucje Unii nie mają obowiązku sporządzania wszystkich aktów prawnych, w tym orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości, w języku maltańskim lub ich tłumaczenia na ten językAufgrund der vorstehenden Erwägungen und auf Antrag der maltesischen Regierung ist es angezeigt, zu beschließen, dass die Organe der Europäischen Union ausnahmsweise und vorübergehend von der Verpflichtung entbunden sind, alle Rechtsakte, einschließlich der Urteile des Gerichtshofs, in maltesischer Sprache abzufassen oder in diese zu übersetzen
ROZDZIAŁ ‧ ‧- PUBLIKACJE I TŁUMACZENIAKAPITEL ‧ ‧- VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN
Środki przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z usługami tłumaczy niezależnych lub zastępczych, lub zleceniami maszynopisania i innymi zleceniami udzielanymi na zewnątrz przez służby tłumaczenioweDiese Mittel decken die Ausgaben für Leistungen freiberuflicher oder vorübergehend beschäftigter Übersetzer oder für vom Übersetzungsdienst nach außen vergebene Schreib- oder sonstige Arbeiten
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2935 zdań frazy tłumacz.Znalezione w 2,148 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.