wymowa: IPA: ˈtwũmaʧ̑  

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Dolmetscher     
  (Noun  m) (noun   )
   
  osoba przekładająca tekst pisany z jednego języka na inny;
 • Übersetzer   
  (Noun  m, male) [male, generic, hyphenation: Über·set·zer;]
   
  Jemand, der geschriebene Texte von einer Sprache in eine andere übersetzt
   
  osoba przekładająca tekst pisany z jednego języka na inny;
 • Dolmetscherin   
  (Noun  f)
 • Interpret   
 • Interpreter   
 • Übersetzerin   
  (Noun  f)
 • Übersetzung     

Pozostałe znaczenia:

 
2 os. osoba rozk. tryb rozkazujący
 
osoba dokonująca tłumaczenia wypowiedzi ustnej

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (16)

potrzebuję tłumacza
ich brauche einen Dolmetscher
tłumacz niezależny
freiberuflicher Übersetzer
tłumacz zewnętrzny
freiberuflicher Übersetzer
tłumaczenia
Übersetzungen
tłumaczenie
übersetzung; Deutung; Wiedergabe; Übersetzer; Übertragung; translation; Übersetzung; Übersetzen
tłumaczenie amatorskie n
nicht offizielle Übersetzung; Nacheifererübersetzung
tłumaczenie automatyczne
automatische Übersetzung; maschinelle Übersetzung
tłumaczenie maszynowe
automatische Übersetzung; maschinelle Übersetzung
tłumaczenie nieprofesjonalne n
nicht offizielle Übersetzung; Nacheifererübersetzung
tłumaczyć
interpretieren; vorschützen; Übersetzen; übertragen; zurückführen; übersetzen; jemanden der Justiz übergeben; erklären; aufklären; erläutern; dolmetschen; sich; entschuldigen
tłumaczyć z polskiego na nasze
mit einfachen Worten erklären

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "tłumacz", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Wykorzystując wideokonferencję do celów tłumaczenia ustnego na odległość, właściwe organy powinny móc opierać się na narzędziach opracowywanych w kontekście europejskiej e-sprawiedliwości (na przykład na informacjach o sądach posiadających sprzęt do wideokonferencji lub instrukcje obsługi do niego
de Beim Einsatz von Videokonferenzen zum Zwecke des Ferndolmetschens sollten sich die zuständigen Behörden der Instrumente bedienen können, die im Zusammenhang mit der europäischen E-Justiz entwickelt werden (zum Beispiel Informationen über Gerichte mit Videokonferenzanlagen oder Handbücher
pl Informacja podlega tłumaczeniu na inne języki urzędowe
de Diese Angabe wird in die anderen Amtssprachen übersetzt
pl Tłumaczenie robocze, tłumaczenie ostateczne opublikowane zostanie w Zbiorze Orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości
de Vorläufige Übersetzung: die endgültige Übersetzung erscheint in der Sammlung der Rechtsprechung des Gerichtshofes
pl Środki te przeznaczone są na usługi tłumaczy zewnętrznych, maszynopisania i wprowadzania danych zlecanych na zewnątrz
de Veranschlagt sind die Ausgaben für die Leistungen freiberuflicher Übersetzer sowie für nach außerhalb zu vergebende Schreib-und Kodierungsarbeiten
pl Michał Rudolf (aktualny tłumacz), Nikodem KuźnikEMAIL OF TRANSLATORS
de Thomas DiehlEMAIL OF TRANSLATORS
pl Potrzebuję tłumacza.
de Ich brauche einen Dolmetscher.
pl Dlaczego ja się tłumaczę przed tobą?
de Und wieso rechtfertige ich mich vor Ihnen?
pl Tłumaczenie badań, sprawozdań i innych dokumentów roboczych dla działu jakości i standaryzacji
de Übersetzung von Studien, Berichten und anderen Arbeitsunterlagen- Qualität und Normung
pl Program Kultura (‧-‧)- Zaproszenie do składania wniosków- EACEA/‧/‧- Wsparcie działań kulturalnych: tłumaczenia literackie (część
de Programm Kultur (‧-‧)- Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen- EACEA/‧/‧- Unterstützung kultureller Projekte: literarische Übersetzung (Aktionsbereich
pl Wszystkie państwa członkowskie powinny akceptować takie uwierzytelnienie i nie mogą nakładać innych wymogów formalnych poza tym, co przewiduje ust. ‧ i ‧, zgodnie z celem zmniejszenia do koniecznego minimum kosztów tłumaczenia i uwierzytelnienia
de Sämtliche Mitgliedstaaten haben diese Bescheinigungen zu akzeptieren und dürfen, abgesehen von den in Absatz ‧ und ‧ vorgeschriebenen Formalitäten, keine weiteren offiziellen Anforderungen auferlegen, womit das Ziel, die Kosten für die Übersetzung und die Beglaubigung auf ein Minimum zu senken, erreicht wird
pl Tłumacze konferencyjni
de Konferenzdolmetscher
pl w pełni uwzględnić różnorodność językową – jedną z kluczowych cech dziedzictwa europejskiego – oraz ulepszyć funkcję wielojęzyczności na stronie biblioteki, a zwłaszcza zająć się sprawą wyszukiwania międzyjęzykowego i tłumaczenia automatycznego
de der sprachlichen Vielfalt als einem der wesentlichen Kennzeichen des europäischen Erbes uneingeschränkt Rechnung zu tragen und die mehrsprachigen Funktionen der Europeana-Website zu verbessern, insbesondere durch Lösungen für die sprachübergreifende Suche und die automatische Übersetzung
pl Duża i pogłębiająca się nierównowaga zewnętrzna- którą częściowo tłumaczy się jednym z najwyższych w UE wskaźników inwestycji- jeżeli utrzyma się w średnim okresie, może wpłynąć negatywnie na wyniki gospodarcze
de Die erheblichen und wachsenden Zahlungsbilanzungleichgewichte, die zum Teil in einer der höchsten Investitionsquoten der EU begründet sind, könnten die Leistungsfähigkeit der Wirtschaft auf mittlere Sicht gefährden
pl Oprócz wynagrodzeń, niniejsza pozycja obejmuje składki na ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i śmierci oraz zwrot kosztów podróży i zryczałtowanego dodatku z tytułu wyjazdów służbowych, dla zewnętrznych tłumaczy konferencyjnych, którzy muszą podróżować ze swojej siedziby do miejsca zatrudnienia
de Die Vergütung umfasst neben dem Honorar auch Beiträge zu einem Versorgungssystem bei Tod und einem Versicherungssystem bei Krankheit, Unfall und Tod, die Erstattung der Fahrkosten für die freiberuflichen Dolmetscher, die ihren beruflichen Wohnsitz nicht am Dienstort haben, sowie die Zahlung von pauschalen Reisekosten
pl Tłumaczenie patentów wyłącznie na języki angielski, francuski i niemiecki wyrządziłoby poważną szkodę włoskim przedsiębiorstwom, które musiałyby ponosić niezwykle wysokie koszty technicznych tłumaczeń swoich patentów.
de Patente ausschließlich ins Englische, Französische und Deutsche zu übersetzen, würde die italienischen Unternehmen erheblich schädigen, die für die technische Übersetzung ihrer eingereichten Patente extrem hohe Kosten auf sich nehmen müssten.
pl Jeśli dokument nie jest wypełniony w języku urzędowym Państwa Członkowskiego, w którym dokonuje się formalności celnych, eksporter lub importer może zostać zobowiązany do dostarczenia tłumaczenia na język urzędowy tego państwa
de Wurde der Vordruck nicht in einer Amtssprache des Mitgliedstaats ausgefüllt, in dem die Zollformalitäten erledigt werden, so kann von dem Ausführer oder Einführer die Vorlage einer Übersetzung in eine solche Amtssprache verlangt werden
pl Państwa członkowskie zapewniają procedurę lub mechanizm sprawdzający, czy podejrzani lub oskarżeni mówią w języku postępowania karnego i czy go rozumieją oraz czy potrzebują pomocy tłumacza ustnego
de Die Mitgliedstaaten stellen sicher, dass es ein Verfahren oder einen Mechanismus gibt, um festzustellen, ob verdächtige oder beschuldigte Personen die Sprache des Strafverfahrens sprechen und verstehen und ob sie die Unterstützung durch einen Dolmetscher benötigen
pl Pani komisarz, panie i panowie! Nim oddam głos uczestnikom debaty, pozwolę sobie - jako osoba odpowiedzialna za kwestie wielojęzyczności w Prezydium Parlamentu - odczytać zalecenie z ulotki przygotowanej dla nowych posłów o sposobie przemawiania umożliwiającym prawidłowe tłumaczenie, aby ten cud bez precedensu w żadnej innej instytucji mógł bez przeszkód funkcjonować.
de - Frau Kommissarin, meine Damen und Herren! Bevor ich das Wort an die verschiedenen Redner für diese Aussprache weitergebe, möchte ich mir erlauben, Ihnen selbst - als die für die mehrsprachigen Themen des Präsidiums verantwortliche Person - aus einer Broschüre vorzulesen, die an neue Abgeordnete gerichtet ist und ihnen Tipps zum richtigen Sprechen gibt, damit das Gesagte korrekt gedolmetscht werden kann und dieses Wunder des Dolmetschens. das es in dieser Art in keiner anderen Institution gibt, sich auch weiterhin täglich wiederholen kann.
pl W większości przypadków spotkania komitetów odbywają się z tłumaczeniem na trzy do siedmiu języków
de In den meisten Fällen werden für diese Sitzungen Dolmetschleistungen in drei bis sieben Sprachen angeboten
pl Państwa członkowskie powinny opracować wytyczne skierowane do przedstawicieli zawodów związanych ze służbą zdrowia, nauczycieli i pracowników socjalnych w celu informowania rodziców w taktowny sposób i w razie potrzeby za pośrednictwem tłumaczy ustnych o ryzyku związanym z okaleczaniem żeńskich narządów płciowych.
de Die Mitgliedstaaten sollten für Angehörige der Gesundheitsberufe, Erzieher und Sozialarbeiter Leitfäden und Richtlinien mit dem Ziel ausarbeiten, die Eltern in respektvoller Weise und erforderlichenfalls mit Hilfe von Dolmetschern über die enormen Gefahren der Genitalverstümmelungen bei Frauen zu informieren.
pl Przyjęcie jednolitego tytułu wykonawczego dla środków egzekucyjnych we współpracującym państwie członkowskim, a także przyjęcie jednolitego wzoru formularza służącego powiadomieniu o tytułach wykonawczych i decyzjach dotyczących wierzytelności, powinno rozwiązać problemy związane z uznawaniem i tłumaczeniem tytułów wykonawczych wydanych w innym państwie członkowskim, co stanowi jedną z głównych przyczyn braku skuteczności obowiązujących ustaleń w sprawie pomocy
de Mit der Annahme eines einheitlichen Titels für Vollstreckungsmaßnahmen in dem ersuchten Mitgliedstaat und der Annahme eines einheitlichen Standardformblatts für die Zustellung von Rechtstiteln und Entscheidungen im Zusammenhang mit der Forderung dürften die Probleme der Anerkennung und Übersetzung von Rechtstiteln eines anderen Mitgliedstaats, die Hauptursache der mangelnden Wirksamkeit der derzeitigen Amtshilfemodalitäten sind, ausgeräumt werden
pl W takim przypadku oraz w innych przypadkach, gdy właściwe organy wzywają wnioskodawcę, koszty pomocy tłumacza są pokrywane ze środków publicznych
de In diesem Fall und in anderen Fällen, in denen die zuständigen Behörden den Antragsteller vorladen, trägt die Kosten für den Dolmetscher die öffentliche Hand
pl Uwzględniając sytuację określoną powyżej oraz na wniosek rządu maltańskiego, należy podjąć decyzję, że, na zasadzie wyjątkowej i przejściowej, instytucje Unii nie mają obowiązku sporządzania wszystkich aktów prawnych, w tym orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości, w języku maltańskim lub ich tłumaczenia na ten język
de Aufgrund der vorstehenden Erwägungen und auf Antrag der maltesischen Regierung ist es angezeigt, zu beschließen, dass die Organe der Europäischen Union ausnahmsweise und vorübergehend von der Verpflichtung entbunden sind, alle Rechtsakte, einschließlich der Urteile des Gerichtshofs, in maltesischer Sprache abzufassen oder in diese zu übersetzen
pl ROZDZIAŁ ‧ ‧- PUBLIKACJE I TŁUMACZENIA
de KAPITEL ‧ ‧- VERÖFFENTLICHUNGEN UND ÜBERSETZUNGEN
pl Środki przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych z usługami tłumaczy niezależnych lub zastępczych, lub zleceniami maszynopisania i innymi zleceniami udzielanymi na zewnątrz przez służby tłumaczeniowe
de Diese Mittel decken die Ausgaben für Leistungen freiberuflicher oder vorübergehend beschäftigter Übersetzer oder für vom Übersetzungsdienst nach außen vergebene Schreib- oder sonstige Arbeiten
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2935 zdań frazy tłumacz.Znalezione w 1,16 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.