wymowa: IPA: ˈtwũmaʧ̑  

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Dolmetscher     
  (Noun  m) (noun   )
   
  osoba przekładająca tekst pisany z jednego języka na inny;
 • Übersetzer   
  (Noun  m, male) [male, generic, hyphenation: Über·set·zer;]
   
  Jemand, der geschriebene Texte von einer Sprache in eine andere übersetzt
   
  osoba przekładająca tekst pisany z jednego języka na inny;
 • Dolmetscherin   
  (Noun  f)
 • Übersetzerin   
  (Noun  f)
 • Interpret   
 • Interpreter   
 • Übersetzung     
 • Übertragung   

Pozostałe znaczenia:

 
2 os. osoba rozk. tryb rozkazujący
 
osoba dokonująca tłumaczenia wypowiedzi ustnej

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (18)

potrzebuję tłumacza
ich brauche einen Dolmetscher
tłumacz niezależny
freiberuflicher Übersetzer
tłumacz symultaniczny
Dolmetscherin; Dolmetscher
tłumacz zewnętrzny
freiberuflicher Übersetzer
tłumaczenia
Übersetzungen
tłumaczenie
übersetzung; Deutung; Wiedergabe; Übersetzer; Übertragung; translation; Übersetzung; Übersetzen; Übersetzung Übersetzen
tłumaczenie amatorskie n
nicht offizielle Übersetzung; Nacheifererübersetzung
tłumaczenie automatyczne
automatische Übersetzung; maschinelle Übersetzung
tłumaczenie maszynowe
automatische Übersetzung; maschinelle Übersetzung
tłumaczenie nieprofesjonalne n
nicht offizielle Übersetzung; Nacheifererübersetzung
tłumaczyć
interpretieren; vorschützen; Übersetzen; übertragen; zurückführen; übersetzen; jemanden der Justiz übergeben; aufklären; erklären; erläutern; dolmetschen; sich; entschuldigen; translatiren
tłumaczyć z polskiego na nasze
mit einfachen Worten erklären

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "tłumacz", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Istniejące opcje to wydawanie co najmniej 10 milionów euro rocznie na tłumaczenia, których praktycznie nikt nie czyta, lub wydanie tej samej kwoty na bardziej istotne i pilne zaległe tłumaczenia.
de Die Optionen lauten, entweder mindestens 10 Millionen EUR jährlich für Übersetzungen auszugeben, die praktisch niemand liest, oder die gleiche Summe für wichtigere und dringendere anhängige Übersetzungen zu verwenden.
pl Tłumaczenia będą wykonywane głównie przez Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej w Luksemburgu
de Die Übersetzungen werden im Wesentlichen vom Übersetzungszentrum für die Einrichtungen der Europäischen Union in Luxemburg ausgeführt
pl zauważa, że nowe porozumienie utrzymuje najważniejsze dziedziny (infrastrukturę, technologie informatyczne i telekomunikację oraz tłumaczenia, z uwzględnieniem przygotowywania dokumentów) w zakresie uprawnień Wspólnych Służb, natomiast oddzielona jest ograniczona liczba służb, jak służby wewnętrzne, służba socjalno-medyczna, biblioteka i mała poligrafia
de nimmt zur Kenntnis, dass nach der neuen Vereinbarung die wichtigsten Bereiche (Infrastrukturen, IT und Telekommunikationen sowie Übersetzung, einschließlich der Erstellung von Dokumenten) weiterhin im Zuständigkeitsbereich der Gemeinsamen Dienste verbleiben, wenn auch eine begrenzte Anzahl von Diensten abgekoppelt wird, wie etwa interne Dienste, sozialmedizinischer Dienst, Bücherei und Druckvorstufe
pl Tłumaczenie ustne
de Dolmetschleistungen
pl Podczas postępowania karnego przed organami śledczymi i sądowymi, również podczas przesłuchania przez policję, podczas wszystkich rozpraw sądowych oraz wszelkich niezbędnych posiedzeń między rozprawami zapewnia się tłumaczenie ustne, również rozmów między podejrzanym lub oskarżonym a jego doradcą prawnym; tłumaczenie takie może być zapewnione również w innych sytuacjach
de Dolmetschleistungen, einschließlich für die Verständigung zwischen dem Verdächtigen oder Beschuldigten und seinem Rechtsbeistand, werden während der Strafverfahren bei Ermittlungs- und Justizbehörden, einschließlich polizeilicher Vernehmungen, sämtlicher Anhörungen bei Gericht sowie aller zwischenzeitlich nötigen Anhörungen, zur Verfügung gestellt; in sonstigen Situationen können sie zur Verfügung gestellt werden
pl Zewnętrzni tłumacze konferencyjni
de Freiberufliche Dolmetscher und Dolmetscher des gemeinsamen Dolmetscherkonferenzdienstes
pl Będzie to duża zmiana dla nas wszystkich, którzy musimy pracować w ponad 23 językach, gdyż za sprawą tych komputerowych i elektronicznych programów będziemy mogli otrzymywać znakomite tłumaczenia.
de Dass wird für alle hier von uns, die in mehr als 23 Sprachen arbeiten müssen, eine große Veränderung sein, nämlich dank dieser elektronischen Programme eine perfekte Übersetzung bekommen zu können.
pl Ponieważ chodzi o dokument zawierający prawie wyłącznie kody numeryczne, nie byłoby problemów związanych z jego tłumaczeniem na języki wspólnotowe
de Da dieses Dokument fast ausschließlich aus numerischen Codes besteht, wäre die Übersetzung in die Amtssprachen recht problemlos
pl Różnicę między wskaźnikami przedstawionymi przez firmę Vtesse i przez władze Zjednoczonego Królestwa może ponadto tłumaczyć fakt, że władze Zjednoczonego Królestwa obliczyły wskaźnik podatek komunalny/przychód, wykorzystując skorygowane wartości dochodów firm BT i Kingston, uwzględniające nieistotne dochody i znormalizowane w sposób odzwierciedlający przewidywane przyszłe tendencje
de Der Unterschied zwischen den Angaben von Vtesse und denen der britischen Behörden lässt sich des weiteren dadurch erklären, dass die britischen Behörden das Verhältnis zwischen Steuern und Einnahmen anhand berichtigter Erträge für BT und Kingston zur Berücksichtigung nicht relevanter Erträge und der voraussichtlichen künftigen Entwicklung berechnet haben
pl Gdyby La Poste była oceniana jedynie na podstawie swoich wyników, otrzymałaby rating niższy od obecnego, otrzymanego dzięki wyjątkowo silnemu wsparciu państwa, co S & P tłumaczy istnieniem ostatecznej gwarancji ustawowej
de Wäre La Poste anhand ihrer eigenen Leistungen bewertet worden, wäre das Rating somit schlechter als es derzeit aufgrund der extrem starken Unterstützung des Staates, welche S & P mit dem Bestehen der letztinstanzlichen statutarischen Bürgschaft erklärt, ist
pl pokrycie wynagrodzeń oraz składek pracodawcy na system ubezpieczeń społecznych personelu pomocniczego, tłumaczy symultanicznych pomocniczych, pracowników miejscowych i tłumaczy pomocniczych
de die Bezüge sowie den Arbeitgeberbeitrag zur Sozialversicherung der Hilfskräfte, der Hilfsdolmetscher, der örtlichen Bediensteten und der Hilfsübersetzer
pl Wydalanie było ograniczone tempem wchłaniania (model farmakokinetyki typu „ flip-flop ”), co tłumaczy dłuższy t‧ po zastosowaniu systemu transdermalnego (‧, ‧ h) niż po podaniu doustnym lub dożylnym (‧, ‧ do ‧, ‧ h
de Die Elimination wird durch die Resorptionsrate begrenzt (Flip-Flop-Kinetik), was auch erklärt, warum die t1⁄2 nach Applikation des transdermalen Pflasters (‧ h) länger ist als nach oraler oder intravenöser Gabe (‧-‧ h
pl Nie mogą one wymagać przedłożenia dokumentu z innego państwa członkowskiego w oryginale ani w formie poświadczonej kopii lub poświadczonego tłumaczenia, chyba że jest to przewidziane w innych przepisach wspólnotowych lub jeśli taki wymóg jest uzasadniony nadrzędnym interesem publicznym, w tym względami porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego
de Die Mitgliedstaaten dürfen nicht verlangen, dass Dokumente eines anderen Mitgliedstaates im Original, in beglaubigter Kopie oder in beglaubigter Übersetzung vorgelegt werden, außer in den Fällen, in denen dies in anderen Gemeinschaftsrechtsakten vorgesehen ist, oder wenn zwingende Gründe des Allgemeininteresses, einschließlich der öffentlichen Ordnung und Sicherheit dies erfordern
pl uważa, że instytucje powinny poprawiać jakość informacji, jakimi dysponuje administracja do celów kontroli procesu tłumaczenia, z uwzględnieniem proponowanych przez Trybunał wskaźników dotyczących wyników
de vertritt die Ansicht, dass die Organe die für die Überwachung des Übersetzungsprozesses verfügbaren Managementinformationen weiter verbessern und dabei die vom Hof vorgeschlagenen Leistungsindikatoren berücksichtigen müssen
pl Każda delegacja odpowiada za tłumaczenie na język angielski lub francuski wszelkich przekazywanych przez siebie dokumentów
de Jede Delegation sorgt für die Übersetzung aller von ihr vorgelegten Unterlagen ins Englische oder Französische
pl Do celów związanych z przetwarzaniem danych to tłumaczenie oznaczenia VKM jest pomijane
de Diese VHK-Übersetzung wird bei der Datenverarbeitung nicht berücksichtigt
pl Środki dostępne na pokrycie kosztów organizacji spotkań, w tym drukowanie, tłumaczenia ustne, koszty podróży i pobytu pracowników zewnętrznych i wewnętrznych oraz wyżywienie
de Veranschlagt sind Mittel für Sitzungskosten, u. a. den Druck von Unterlagen, die Verdolmetschung, die Reisekosten und Tagegelder von Mitarbeitern des Zentrums und externen Personen sowie die Kosten für Catering
pl Rozumiem jednak, że pojawia się problem z tłumaczeniem tych dwóch pojęć, w związku z czym zwracam się do pani Esteves z prośbą o wprowadzenie koniecznych zmian słownych, aby tekst był właściwie rozumiany we wszystkich językach.
de Mir ist jedoch bewusst, dass es Probleme bei der Übersetzung dieser beiden Begriffe gibt, und ich fordere Frau Esteves daher dazu auf, die erforderlichen Änderungen vorzunehmen, damit der Text korrekt in alle Sprachen übertragen werden kann.
pl Art. ‧ nowej dyrektywy mówi o konieczności publikowania dokumentów w języku urzędowym Wspólnoty i stwierdza, że wystarczające jest tłumaczenie uwierzytelnione zgodnie z procedurą uznaną przez władze danego państwa członkowskiego
de Gemäß Artikel ‧ in der Fassung der neuen Richtlinie müssen die Unterlagen in einer Amtssprache der Gemeinschaft offengelegt werden, und es wird als ausreichend betrachtet, wenn die Übersetzung nach einem von den Behörden eines anderen Mitgliedstaates anerkannten Verfahren beglaubigt wurde
pl Michał Rudolf (aktualny tłumacz), Wojciech MilewskiEMAIL OF TRANSLATORS
de Thomas Diehl, Thomas ReitelbachEMAIL OF TRANSLATORS
pl w wyniku wymiany informacji z Centrum odnotowuje, że cena za stronę przyjęta w budżecie na rok ‧ i fakturowana przez Centrum wynosi ‧,‧ EUR, w której to cenie zawierają się wszystkie koszty ponoszone przez Centrum (kadry, budynki, sprzęt informatyczny, wyposażenie, tłumaczenia zewnętrzne, środki na emerytury i świadczenia socjalne), jak również wewnętrzna weryfikacja jakości językowej, formatowanie i uaktualnianie i wszystkie niezbędne koszty administracyjne związane z angażowaniem podmiotów zewnętrznych; wzywa Komisję do dokonania oceny wydajności i wartości dodanej poszczególnych służb tłumaczeniowych, wraz z przedstawieniem wskaźnika kosztów i korzyści
de stellt nach einem Informationsaustausch mit dem Zentrum fest, dass der im Haushaltsplan ‧ festgesetzte und vom Zentrum in Rechnung gestellte Preis pro Seite ‧,‧ EUR beträgt, der alle Kosten des Zentrums (Personal, Gebäude, IT, Ausstattung, Freelance-Übersetzungen, Versorgungs- und Sozialbeiträge) sowie die interne Kontrolle der sprachlichen Qualität, Formatierung und Aktualisierung sowie alle erforderlichen Verwaltungsausgaben für die Vergabe von Aufträgen nach außen umfasst; fordert die Kommission auf, die Leistung und den Mehrwert der verschiedenen Übersetzungsdienste zusammen mit dem Kosten-Nutzen-Verhältnis zu bewerten
pl Unikniemy sytuacji, w której ci, którzy czekają na transmisję tłumaczenia, głosują nad jedną kwestią, a ci, którzy głosują bez transmisji, głosują już nad następnym punktem.
de Wir können dadurch Situationen vermeiden, in denen diejenigen, die auf die Übertragung der Übersetzung warten, über einen bestimmten Punkt abstimmen, während diejenigen, die ohne Übersetzung auskommen, schon über den nächsten Punkt abstimmen.
pl W żadnym wypadku Rada nie ponosi odpowiedzialności za tłumaczenia; w tekstach tłumaczeń znajdzie się wyraźna wzmianka na ten temat
de Der Rat übernimmt keinerlei Gewähr für diese Übersetzungen; hierauf ist in den Übersetzungen ausdrücklich hinzuweisen
pl Od początku tej debaty powtarzany był błąd w tłumaczeniu punktu 10, zgodnie z którym coś potępiam.
de Das ist überhaupt nicht mein Naturell. Ich missbillige das eine oder andere, aber ich verurteile niemals etwas.
pl Deklaracja ta oraz jej tłumaczenia muszą być sporządzone na tych samych warunkach, co instrukcja (patrz: załącznik I sekcja ‧.‧.‧.‧. lit. a) i b)), w formie maszynopisu lub odręcznie wielkimi literami
de Für die Abfassung dieser Erklärung sowie der Übersetzungen gelten die gleichen Bedingungen wie für die Betriebsanleitung (siehe Anhang I Abschnitt ‧.‧.‧.‧ Buchstaben a und b); sie ist entweder maschinenschriftlich oder ansonsten handschriftlich in Großbuchstaben auszustellen
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2935 zdań frazy tłumacz.Znalezione w 1,639 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.