wymowa: IPA: ˈtwũmaʧ̑  

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Dolmetscher     
  (Noun  m) (noun   )
   
  osoba przekładająca tekst pisany z jednego języka na inny;
 • Übersetzer   
  (Noun  m, male) [male, generic, hyphenation: Über·set·zer;]
   
  Jemand, der geschriebene Texte von einer Sprache in eine andere übersetzt
   
  osoba przekładająca tekst pisany z jednego języka na inny;
 • Dolmetscherin   
  (Noun  f)
 • Interpret   
 • Interpreter   
 • Übersetzerin   
  (Noun  f)
 • Übersetzung     

Pozostałe znaczenia:

 
2 os. osoba rozk. tryb rozkazujący
 
osoba dokonująca tłumaczenia wypowiedzi ustnej

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (16)

potrzebuję tłumacza
ich brauche einen Dolmetscher
tłumacz niezależny
freiberuflicher Übersetzer
tłumacz zewnętrzny
freiberuflicher Übersetzer
tłumaczenia
Übersetzungen
tłumaczenie
übersetzung; Deutung; Wiedergabe; Übersetzer; Übertragung; translation; Übersetzung; Übersetzen
tłumaczenie amatorskie n
nicht offizielle Übersetzung; Nacheifererübersetzung
tłumaczenie automatyczne
automatische Übersetzung; maschinelle Übersetzung
tłumaczenie maszynowe
automatische Übersetzung; maschinelle Übersetzung
tłumaczenie nieprofesjonalne n
nicht offizielle Übersetzung; Nacheifererübersetzung
tłumaczyć
interpretieren; vorschützen; Übersetzen; übertragen; zurückführen; übersetzen; jemanden der Justiz übergeben; aufklären; erklären; erläutern; dolmetschen; sich; entschuldigen
tłumaczyć z polskiego na nasze
mit einfachen Worten erklären

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "tłumacz", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Tłumaczenia w Centrum Tłumaczeń dla Organów Unii Europejskiej (CDT
de Übersetzungen des Übersetzungszentrums
pl Tłumaczy się to różnorodnością rodzajów odchodów, płynnych, stałych, a najczęściej mieszanych, i związku z tym ich składowaniem, zarówno odnośnie do ich typu (płyty obornikowe, kanały gnojowe), jak ich pojemności, oraz w związku z faktem, że te inwestycje dotyczące składowania, powierzchni betonowanych i zadaszenia miejsc składowania podlegają ograniczeniom technicznym lub wyjątkowo niskim pułapom finansowym
de Dies erklärt sich durch die verschiedenen Typen von Wirtschaftsdünger- flüssig, fest, oder meistens gemischt- und somit von Lagervorrichtungen, sowohl nach ihrer Art (Mistgrube, Jauchetank) wie nach ihrer Kapazität, sowie durch die technischen Begrenzungen bzw. besonders niedrigen Förderhöchstsätze für diese Lagerinvestitionen wie für betonierte bzw. abgedeckte Stall- und Auslaufflächen
pl Powtarzam to również po angielsku w razie gdyby tłumaczenie było niedokładne, ponieważ jest to najważniejsza część mojej przemowy.
de Ich wiederhole dies auf Englisch, für den Fall, dass dies bei der Übersetzung nicht klar zum Ausdruck kommt, denn dies ist der wichtigste Teil meines Redebeitrags.
pl Sekretarze Generalni instytucji, świadomi konieczności lepszego wykorzystania dostępnych zasobów ludzkich [pkt ‧ lit. b)], w znacznym stopniu zwiększyli współpracę międzyinstytucjonalną i przygotowali program wzajemnego udostępniania stałych tłumaczy; wyrażają oni determinację zwiększenia współpracy w tej dziedzinie
de Die Generalsekretäre der Institutionen haben angesichts der Notwendigkeit eines besseren Einsatzes der verfügbaren Humanressourcen (Ziffer ‧, Buchstabe b) die interinstitutionelle Zusammenarbeit ganz erheblich verstärkt und ein Programm für die gegenseitige Bereitstellung beamteter Dolmetscher eingeleitet; sie sind entschlossen, die Zusammenarbeit in diesem Bereich zu intensivieren
pl kopię zezwolenia udzielonego przez państwo członkowskie odniesienia oraz tłumaczenie zezwolenia na jeden z języków urzędowych państwa członkowskiego otrzymującego wniosek
de eine Kopie der vom Referenzmitgliedstaat erteilten Zulassung sowie eine Übersetzung der Zulassung in eine Amtssprache des Mitgliedstaats, für den die Zulassung bestimmt ist
pl Stałe Przedstawicielstwo Hiszpanii składa w Sekretariacie Generalnym Rady, co najmniej siedem tygodni przed danym posiedzeniem Rady, wniosek przedstawiciela Hiszpanii zamierzającego używać jednego z wymienionych języków podczas swoich wystąpień ustnych (poprzez tłumaczenie ustne z tego języka); ostateczne potwierdzenie wniosku nastąpi najpóźniej ‧ dni kalendarzowych przed posiedzeniem Rady
de Die Ständige Vertretung Spaniens übermittelt dem Generalsekretariat des Rates mindestens sieben Wochen vor der betreffenden Ratstagung den Antrag eines Vertreters Spaniens, der bei seinen mündlichen Beiträgen eine der vorgenannten Sprachen verwenden möchte (passive Verdolmetschung); spätestens ‧ Kalendertage vor der Ratstagung ist dieser Antrag endgültig zu bestätigen
pl Usługi translatorskie niezbędne do działania Urzędu są, co do zasady, świadczone przez Ośrodek Tłumaczenia dla Organów Unii
de Die für die Arbeit des Amtes erforderlichen Übersetzungen werden grundsätzlich von der Übersetzungszentrale für die Einrichtungen der Union angefertigt
pl w przypadku umowy timeshare dotyczącej jednej konkretnej nieruchomości przedsiębiorca zapewniał konsumentowi uwierzytelnione tłumaczenie umowy w języku lub jednym z języków państwa członkowskiego, w którym położona jest nieruchomość, o ile jest to język urzędowy Wspólnoty
de im Falle eines Teilzeitnutzungsvertrags über eine bestimmte Immobilie händigt der Gewerbetreibende dem Verbraucher eine beglaubigte Übersetzung des Vertrags in der Sprache oder in einer der Sprachen des Mitgliedstaats aus, in dem die Immobilie belegen ist, sofern es sich dabei um eine Amtssprache der Gemeinschaft handelt
pl wyraża zadowolenie z podjęcia przez Komisję środków mających na celu położenie kresu opóźnieniu w tłumaczeniu na nowe języki UE tekstów będących w trakcie kodyfikacji; ubolewa nad faktem, że Komisja przedstawiła Parlamentowi Europejskiemu tylko ‧ inicjatyw na rzecz kodyfikacji w roku ‧, pomimo że zapowiedziała około ‧, oraz ‧ inicjatyw w roku ‧, chociaż zapowiedziała około
de ist erfreut über die Tatsache, dass die Kommission Maßnahmen getroffen hat, um den Rückstand bei der Übersetzung der Texte, die kodifiziert werden, in die neuen Sprachen der Europäischen Union abzubauen; bedauert, dass die Kommission trotz ihrer Ankündigung, etwa ‧ Kodifizierungsinitiativen für ‧ und etwa ‧ für ‧ vorzulegen, dem Parlament nur ‧ bzw. ‧ Vorschläge übermittelt hat
pl Zaspokojenie zapotrzebowania na tłumaczenia ustne z nowych języków urzędowych wzrasta w miarę zwiększania wysiłków podejmowanych w instytucjach na rzecz informowania i dodatkowego szkolenia
de Die Abdeckung des Bedarfs an Dolmetschleistungen für die neuen Amtssprachen verbessert sich allmählich dank der erheblichen Anstrengungen, die die Institutionen bei der weiteren Rekrutierung und Fortbildung von Dolmetschern unternehmen
pl Czy wszystkie dokumenty BREF (lub niektóre z nich) są tłumaczone?
de Gibt es Übersetzungen der BVT-Merkblätter (oder von Teilen von ihnen)?
pl wydatki związane z organizacją konferencji, seminariów, targów handlowych i spotkań, z wyjątkiem wydatków dotyczących istniejącej infrastruktury oraz wynagrodzeń dla tłumaczy konferencyjnych
de Kosten für die Veranstaltung von Konferenzen, Kongressen, Seminaren, Messen und Sitzungen, ausgenommen die Kosten für die bestehende Infrastruktur und die an die Sitzungsdolmetscher gezahlten Vergütungen
pl za tłumaczenie informacji lub dokumentów określonych w lit. b) i c) odpowiada UCITS i tłumaczenie to odzwierciedla wiernie treść oryginalnych informacji
de Übersetzungen von Informationen und/oder Unterlagen gemäß den Buchstaben b und c werden unter der Verantwortung des OGAW erstellt und müssen den Inhalt der ursprünglichen Informationen getreu wiedergeben
pl Oprócz wynagrodzeń, niniejsza pozycja obejmuje składki na ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie zdrowotne, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków i śmierci oraz zwrot kosztów podróży i zryczałtowanego dodatku z tytułu wyjazdów służbowych, dla zewnętrznych tłumaczy konferencyjnych, którzy muszą podróżować ze swojej siedziby do miejsca zatrudnienia
de Die Vergütung umfasst neben dem Honorar auch Beiträge zu einem Versorgungssystem bei Tod und einem Versicherungssystem bei Krankheit, Unfall und Tod, die Erstattung der Fahrtkosten für die freiberuflichen Dolmetscher, die ihren beruflichen Wohnsitz nicht am Dienstort haben, sowie die Zahlung von pauschalen Reisekosten
pl Państwa członkowskie podejmują konkretne środki w celu zapewnienia, aby tłumaczenie ustne i pisemne charakteryzowało się dostateczną jakością, tak by podejrzany lub oskarżony oraz osoba będąca przedmiotem europejskiego nakazu aresztowania byli w pełni zdolni do wykonywania swoich praw
de Die Mitgliedstaaten ergreifen konkrete Maßnahmen, um dafür zu sorgen, dass Dolmetschleistungen und Übersetzungen in einer angemessenen Qualität bereitgestellt werden, so dass es der verdächtigen oder beschuldigten Person oder einer Person, gegen die ein Europäischer Haftbefehl vollstreckt wird, möglich ist, ihre Rechte uneingeschränkt wahrzunehmen
pl Kierownik działu tłumaczeń ustnych odpowiedzialny jest nie tyko za realizację zadań administracyjnych, ale także za nadzór nad tłumaczeniem terminologii Unii Europejskiej na język węgierski.
de Der Leiter des Dolmetscherdienstes ist nicht nur für administrative Aufgaben verantwortlich, sondern beaufsichtigt auch die Übertragung von EU-Terminologie in das Ungarische.
pl Dostarcza on wsparcia administracyjnego niezbędnego dla prowadzenia prac komitetu, w tym również w zakresie tłumaczenia dokumentów
de Es leistet die für die Arbeiten des Ausschusses erforderliche verwaltungstechnische Unterstützung einschließlich der Übersetzung von Schriftstücken
pl Podział środków budżetowych przeznaczonych na dotacje na działania polegające na tłumaczeniu i testowaniu modułu ankiety na temat wiktymizacji
de Aufgliederung des Budgets für maßnahmenbezogene Zuschüsse für die Übersetzung und den Test eines Moduls für eine Erhebung über Kriminalitätsopfer
pl Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów usług zewnętrznych tłumaczy ustnych i urzędników zaangażowanych w prace związane z konferencjami, które nie mogą być wykonane przez członków personelu tymczasowego
de Diese Mittel sind veranschlagt zur Begleichung der Kosten für die Inanspruchnahme der Dienste von externen Dolmetschern und Konferenzmitarbeitern, deren Leistungen in Anspruch genommen werden, wenn diese nicht allein von Bediensteten auf Zeit ausgeführt werden können
pl W zależności od potrzeb organy celne Państwa Członkowskiego, w którym formularz musi zostać przedstawiony, mogą zażądać przedstawienia tłumaczenia na język urzędowy lub jeden z języków urzędowych tego Państwa Członkowskiego
de Soweit erforderlich, können die Zollbehörden eines Mitgliedstaats, in dem der Vordruck vorzulegen ist, eine Übersetzung in die oder eine Amtssprache dieses Mitgliedstaats verlangen
pl Tłumaczenie badań, sprawozdań i dokumentów roboczych
de Übersetzung von Studien, Berichten und Arbeitsdokumenten
pl zachęca instytucje do restrukturyzacji służb tłumaczeniowych, zwłaszcza co do liczby i długości zlecanych do tłumaczenia tekstów; zwraca się do instytucji o przedstawienie sprawozdania z opłacalności swoich służb tłumaczeniowych
de ersucht die Organe, die Übersetzungsdienste umzustrukturieren und dabei insbesondere die Anzahl und Länge der zu übersetzenden Texte zu berücksichtigen; ersucht die Organe, einen Bericht über das Kosten-Nutzen-Verhältnis ihrer Übersetzungsdienste vorzulegen
pl określenie wszelkich sposobów ułatwienia zrozumienia przekazywanych informacji i ich automatycznego tłumaczenia
de die Festlegung sämtlicher Modalitäten, die das Verständnis der übermittelten Informationen und ihre automatische Übersetzung erleichtern
pl Rada umieszcza uwierzytelnione tłumaczenia w swoich archiwach i wydaje ich kopie na wniosek każdego obywatela Unii, o ile to możliwe w formie elektronicznej
de Der Rat verwahrt die beglaubigten Übersetzungen in seinen Archiven und stellt jedem Unionsbürger auf Antrag eine Abschrift davon- möglichst in elektronischer Form- zur Verfügung
pl Oprócz fizycznej integracji sekcji językowych zracjonalizowano i uproszczono metody pracy w dziedzinie tłumaczenia pisemnego
de Zusätzlich zu der räumlichen Zusammenlegung der Sprachreferate wurden die Arbeitsmethoden im Übersetzungsbereich rationalisiert und vereinfacht
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2935 zdań frazy tłumacz.Znalezione w 1,489 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.