Tłumaczenia na język niemiecki:

  • schulnote   

Przykładowe zdania z "szkolna skala ocen", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl doświadczenie w zakresie systematycznego monitorowania i oceny programów i działań interwencyjnych na dużą skalę, najlepiej w dziedzinie żywienia, epidemiologii, programów w kontekście szkolnym
de Erfahrung in der systematischen Überwachung und Bewertung von groß angelegten Programmen und Interventionen, vorzugsweise auf den Gebieten Ernährung, Epidemiologie und schulbezogene Programme
pl Doświadczenie w zakresie systematycznego monitorowania i oceny programów i działań interwencyjnych na dużą skalę, najlepiej w dziedzinie żywienia, epidemiologii, programów w kontekście szkolnym
de Erfahrung in der systematischen Überwachung und Evaluierung von groß angelegten Programmen und Interventionen, vorzugsweise auf den Gebieten Ernährung, Epidemiologie und schulbezogene Programme
pl Taka skala czasowa oceny jest często rozbieżna z oczekiwaniami i potrzebami osób odpowiedzialnych za kształtowanie polityki i konieczny jest kompromis między szybkością dostarczenia informacji dla celów kształtowania polityki, a czasem niezbędnym do pojawienia się wyników
de Diese Bewertungszeiträume sind mit den Erwartungen und Bedürfnissen der Entscheidungsträger vielfach nicht vereinbar, sodass ein Kompromiss gefunden werden muss zwischen der frühen Bereitstellung von Daten für die politische Gestaltung und der Einräumung einer angemessen Zeitspanne, in der die Wirkungen sich entfalten können
pl Aby określić kwotę pomocy, jaka ma być wypłacona członkom-producentom międzybranżowych organizacji produkcji bawełny, skala musi przewidywać metodę podziału całkowitej kwoty pomocy zróżnicowanej między poszczególnymi kategoriami działek rolnych, procedury oceny i klasyfikacji każdej działki w jednej z tych kategorii, obliczenie kwoty pomocy na kwalifikujący się hektar w zależności od budżetu będącego w dyspozycji na każdą kategorię oraz całkowitej liczby hektarów zaliczanych do każdej kategorii
de Im Hinblick auf die Festsetzung des Beihilfebetrags, der den Erzeugern zu zahlen ist, die einem Branchenverband für die Baumwollerzeugung angeschlossen sind, ist im Rahmen der Skala Folgendes vorzusehen: die Methode, nach der der gesamte für die gestaffelte Beihilfe bestimmte Betrag auf die Parzellenkategorien zu verteilen ist, die Verfahren zur Beurteilung der einzelnen Parzellen und für ihre Einstufung in eine dieser Kategorien, die Berechnung des Beihilfebetrags je Hektar beihilfefähige Fläche auf der Grundlage der für die einzelnen Kategorien verfügbaren Mittel und der Gesamthektarzahl in jeder Kategorie
pl Skala ocen/ wymagania dotyczące promocji
de Bewertungsskala/Bestehensregeln
pl Kwestionariusz Oceny Zdrowia (The Health Assessment Questionnaire-HAQ; skala ‧) był zastosowano do oceny zmian sprawności fizycznej pacjenta w odniesieniu do stanu wyjściowego
de Der Health Assessment Questionnaire (HAQ; Skalierung ‧) wurde zur Messung des Verlaufs der durchschnittlichen Änderung der körperlichen Funktionsfähigkeit der Patienten im Vergleich zum Ausgangs-Score verwendet
pl Przy wdrażaniu polityki w różnych dziedzinach należy brać pod uwagę osiągnięte wyniki, a wydatki zmienne powinny podlegać - jeżeli jest to możliwe i jeżeli wymaga tego ich skala - regularnej ocenie kosztów i korzyści.
de Bei der Umsetzung der verschiedenen Strategien müssen die erreichten Ergebnisse berücksichtigt werden und variable Ausgaben sollten, wann immer möglich und wenn es ihr Umfang verlangt, regelmäßigen Kosten-Nutzen-Analysen unterzogen werden.
pl Stosowano zmodyfikowaną całkowitą skalę Sharp (ang. modified Total Sharp Score – mTSS), która obejmowała dystalne stawy międzypaliczkowe (tzn. nie była taka sama jak skala TSS stosowana w ocenie reumatoidalnego zapalenia stawów
de Für die Auswertung wurde ein modifizierter Total Sharp Score (mTSS) verwendet, der die distalen Interphalangealgelenke mit einschloss (d. h. nicht identisch mit dem TSS, der bei der rheumatoiden Arthritis verwendet wurde
pl Zalecana skala oceny barwienia metodą IHC jest następująca
de Das folgende Bewertungssystem wird für die Beurteilung der IHC-Färbungsmuster empfohlen
pl Osiem badań z udziałem ‧ pacjentów dotyczyło leczenia uogólnionych zaburzeń lękowych; w badaniach tych skuteczność preparatu Lyrica oceniano za pomocą kwestionariusza lęku (Hamilton Anxiety Rating Scale – Skala oceny lęku Hamiltona
de An den insgesamt acht Studien zur Behandlung der generalisierten Angststörung nahmen über ‧ Patienten teil, wobei die Wirksamkeit von Lyrica anhand eines Angstfragebogens (Hamilton-Angstskala) ermittelt wurde
pl Komitet stwierdził również, że zawarta w porozumieniu skala urazów w porównaniu z innymi powszechnie uznanymi metodami oceny poziomu dobrostanu jest pozbawiona podstaw naukowych
de Außerdem folgerte der Ausschuss, dass es der im Übereinkommen angewandten Verletzungsskala im Vergleich zu anderen gängigen Methoden zur Beurteilung schlechten Befindens an einer stichhaltigen wissenschaftlichen Grundlage mangelte
pl Skala klasyfikacji Magnusson/Kligman do oceny szkodliwych reakcji na łatę prowokacyjną
de Bewertungsskala nach Magnusson/Kligman für Reaktionen auf Provokations-Läppentests
pl Skala określa procedury pozwalające na dokonanie oceny każdej działki rolnej z uwzględnieniem tych kryteriów i zaklasyfikowanie jej do określonej kategorii
de Im Rahmen der Skala werden die Verfahren zur Beurteilung der einzelnen Parzellen anhand dieser Kriterien und für ihre Einstufung in eine der festgelegten Kategorien aufgestellt
pl Przy tej ocenie istotne jest między innymi rozważenie, jaka jest minimalna skala umożliwiająca efektywne świadczenie różnego rodzaju usług trampowych
de Bei dieser Beurteilung ist u. a. zu erwägen, was die effiziente Mindestgröße bei den unterschiedlichen Trampdiensten ist
pl * Skuteczność szczepionki = względna poprawa wyników oceny parametru końcowego w grupie zaszczepionej w porównaniu z grupą placebo ** Znaczący klinicznie ból związany z półpaścem, który utrzymuje się lub pojawia w okresie przynajmniej ‧ dni po wystąpieniu wysypki *** Skala nasilenia bólu w przebiegu półpaśca jest to złożona skala, która uwzględnia częstość występowania, nasilenie i czas trwania ostrego i przewlekłego bólu związanego z półpaścem w ciągu ‧-miesięcznej obserwacji
de * Wirksamkeit des Impfstoffs = relativer Rückgang des Endpunkts in der ZOSTAVAX-Gruppe im Vergleich zur Placebogruppe ** Klinisch signifikanter Zoster-Schmerz, der ‧ Tage nach Ausbruch des Exanthems oder länger persistiert oder neu aufgetreten ist. *** Die HZ-Schmerz-Skala umfasst Inzidenz, Schwere und Dauer von akutem und chronischem Zoster-Schmerz über einen Beobachtungszeitraum von ‧ Monaten
pl Punktem wyjścia dla oceny Komisji dotyczącej konieczności podjęcia takich środków są wielkość, skala i zakres działań, jakie prowadził będzie bank po zrealizowaniu wiarygodnego planu restrukturyzacji zgodnie z sekcją
de Bei der Prüfung der Notwendigkeit solcher Maßnahmen geht die Kommission zunächst von Umfang, Reichweite und Art der Geschäftstätigkeiten aus, denen die betreffende Bank bei Umsetzung eines plausiblen Umstrukturierungsplans im Einklang mit Abschnitt ‧ nachgehen würde
pl Skala oceny w przypadku tego wskaźnika opisowego może stwarzać szczególne problemy ze względu na nieregularny charakter elementów niektórych ekosystemów bentosowych oraz na szereg presji ze strony człowieka
de Für diesen Deskriptor ist die Bewertungsskala aufgrund des ungleichmäßigen Vorkommens von Merkmalen einiger benthischer Ökosysteme und von Belastungen durch etliche menschliche Tätigkeiten vermutlich besonders schwierig
pl Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ dyrektywy, jeżeli charakter lub skala danej pracy zmieni się znacznie lub stanie się osiągalna nowa wiedza naukowa lub techniczna taka, że dana ocena ryzyka nie jest już stosowna, ocenę ryzyka należy przeprowadzić ponownie w świetle zaistniałych zmian
de Für den Fall, dass eine erhebliche Änderung der Art oder des Umfangs der Arbeit oder neue wissenschaftliche und technische Erkenntnisse die Risikobewertung als nicht mehr angemessen erscheinen lassen, ist nach Artikel ‧ Absatz ‧ der Richtlinie die Risikobewertung unter Zugrundelegung dieser Änderungen zu überprüfen
pl Przy ocenie istotne jest między innymi rozważenie, jaka jest minimalna skala efektywności na danym rynku
de Bei dieser Beurteilung ist u. a. zu erwägen, was die effiziente Mindestgröße in dem fraglichen Markt ist
pl mając na uwadze, że wykazano, iż skala A-G jest dla konsumentów zrozumiała, ale Komisja nie przeprowadziła żadnej oceny wpływu ukazującej, czy klasy A-‧ %, A-‧ %, A-‧ % obok pustych niższych klas są dla konsumentów pomocne, czy wprowadzają ich w błąd
de in der Erwägung, dass die Verbraucher die Skala von A-G nachweislich als verständlich empfinden, dass die Kommission aber keine Folgenabschätzung vorgenommen hat, aus der hervorgeht, ob die Kennzeichnungen A-‧ %, A-‧ % und A-‧ % neben leeren niedrigeren Effizienzklassen für die Verbraucher nützlich oder missverständlich sind
pl Skala ocen, sposób ich przyznawania
de Notenskala und Anmerkungen zur Vergabe von Noten
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 53637 zdań frazy szkolna skala ocen.Znalezione w 10,567 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.