Tłumaczenia na język niemiecki:

  • niederschlagshoehe   

Przykładowe zdania z "suma opadów", pamięć tłumaczeniowa

add example
roczna suma opadów wynosząca ‧ mmdie Niederschläge von jährlich ‧ mm
Roczna suma opadów wynosi ‧ mmDie Jahresniederschlagsmenge beträgt ‧ mm
Suma rocznych opadów deszczu wynosi od ‧ do ‧ mm, przy czym największe opady występują zimą i na początku wiosny, a latem nie ma ich wcaleDie jährliche Niederschlagsmenge beträgt zwischen ‧ und ‧ mm, wobei die meisten Niederschläge im Winter und zum Frühlingsanfang zu verzeichnen sind und die Sommer trocken bleiben
Górzysty i półgórzysty teren regionu, umiarkowane roczne opady deszczu (około ‧ mm), łagodne zimy, stosunkowo suche i ciepłe lato (w czasie którego opady deszczu stanowią ‧ % rocznej sumy opadów deszczu), silne nasłonecznienie, suche i umiarkowane północne wiatry oraz pagórkowaty charakter regionu (sprzyjający wyjątkowo intensywnemu naświetleniu i krążeniu powietrza w sadach- niezbędnym elementom wpływającym na jakość oliwy) sprawiają, że produkowana oliwa jest bogata w substancje barwiące, a co za tym idzie, ma intensywniejszy kolor oraz delikatniejszy i lepszy smakDie Gebirgs- und Hügellage der Region, die mittlere jährliche Niederschlagsmenge (rund ‧ mm), der milde Winter, ein Sommer, der relativ trocken und warm ist (in dessen Verlauf jedoch willkommene ‧ % der gesamten Jahresniederschlagsmenge fallen), die starke Sonnenbestrahlung, die mäßigen trockenen Nordwinde und die Höhenlage der Region (die für hervorragende Licht- und Windverhältnisse in den Olivenhainen sorgt- bekanntlich wichtige Voraussetzungen für eine hohe Olivenölqualität)- dies alles trägt dazu bei, dass das hier erzeugte Öl reich an Farbstoffen und daher kräftig gefärbt ist, gleichzeitig aber einen milden, angenehmen Geschmack hat
Klimat jest ciepły, minimalne temperatury w okresie zimowym wynoszą około ‧ °C, a maksymalne temperatury w okresie letnim ‧ °C. Na obszarze produkcji jest ponad ‧ dni słonecznych rocznie, a średnia suma opadów, których większość przypada na listopad, grudzień i marzec, wynosi około ‧ l/m‧ rocznieDas Klima ist warm, die niedrigsten Temperaturen im Winter liegen bei rund ‧ °C, die höchsten Temperaturen im Sommer bei rund ‧ °C. Das Erzeugungsgebiet profitiert von über ‧ Sonnentagen im Jahr und verzeichnet im Jahresdurchschnitt eine Niederschlagsmenge von etwa ‧ Litern pro Quadratmeter, wobei die Niederschläge vor allem in die Monate November, Dezember und März fallen
Alföldi kamillavirágzat zawdzięcza swoje wyjątkowe właściwości (zob. pkt ‧.‧) ekologicznym cechom siedliska, tj. glebie, liczbie godzin nasłonecznienia i rocznej sumie opadów atmosferycznychDie Alföldi kamillavirágzat verdankt ihre einzigartigen Eigenschaften (siehe ‧.‧) der ökologischen Beschaffenheit ihres Ursprungsgebiets, also dem Boden, der Anzahl der Sonnenstunden und der jährlichen Niederschlagsmenge
Chmiel Tettnanger Hopfen uprawiany jest w niespotykanych warunkach klimatycznych (średnia temperatura roczna, nasłonecznienie, suma opadówDer Tettnanger Hopfen findet klimatische Bedingungen vor (Mittelwerte der Jahresdurchschnittstemperatur, Sonnenscheindauer und Niederschlagsmenge) die einzigartig sind
Średnia roczna suma opadów waha się między ‧–‧ mmDie Jahresniederschlagsmenge schwankt zwischen ‧ und ‧ mm
Średnie wartości temperatury (‧,‧ °C), nasłonecznienia (niemal ‧ godzin) i sumy opadów (‧ mm) za ostatnie ‧ lat (stan z ‧ r.) kształtują się znacznie powyżej średniej z innych niemieckich obszarów uprawySo liegen z.B. die Durchschnittswerte der letzten ‧ Jahre (Stand ‧) mit einer Temperatur von ‧,‧ Grad Celsius, knapp ‧ Sonnenstunden und einer Niederschlagsmenge von ‧ mm weit über den ‧ jährigen Durchschnittswerten der anderen deutschen Anbaugebiete
Z klimatycznego punktu widzenia obszar ten charakteryzuje się dobrą sumą opadów (około ‧ mm rocznie) występujących głównie jesienią i wiosnąKlimatisch zeichnet sich die Region durch reichliche Niederschläge (circa ‧ mm/Jahr) aus, die überwiegend im Herbst und im Frühjahr fallen
opad sieci definiowany jest jako suma wysokości oczek (łącznie z węzłami) mokrej sieci rozciągniętej prostopadle do liny nośnejNetztiefe die addierte Höhe der nassen und senkrecht zur Korkleine gestreckten Maschen (einschließlich Knoten
Iliryjski klimat w południowej Styrii charakteryzuje się wysoką wilgotnością powietrza, stosunkowo dużą ilością opadów atmosferycznych i wysoką temperaturą w okresie wegetacjiDas illyrische Klima in der Südsteiermark zeichnet sich durch eine hohe Luftfeuchtigkeit, relativ hohe Niederschlagsmengen und hohe Temperaturen in der Vegetationsperiode aus
% kosztów składek z tytułu ubezpieczenia plonów (pod warunkiem, że cały obszar upraw danego gospodarstwa kwalifikującego się do ubezpieczenia objęto przynajmniej ubezpieczeniem od: suszy w okresie wzrostu, wymarzania, gradu i nadmiernych opadów% der Versicherungsprämien für Kulturen (sofern die gesamte Anbaufläche des Betriebs, die durch den Versicherer versichert werden kann, mindestens gegen folgende Risiken abgedeckt ist: Dürre während der Wachstumssaison, Erfrieren (Winterkulturen), Hagel und übermäßige Regenfälle
oznacza światło przeznaczone do poprawy oświetlenia drogi w warunkach zamglenia, opadów śniegu, gwałtownego deszczu lub tumanów kurzueine Leuchte, die dazu dient, die Beleuchtung der Fahrbahn bei Nebel, Schneefall, starkem Regen oder Staubwolken zu verbessern
silnych opadówschwerer Niederschläge
Klimat jest zasadniczo łagodny, a w okresie od października do maja występują obfite opady deszczuDas Klima ist vorwiegend mild, und im Zeitraum von Oktober bis Mai fällt reichlich Regen
Silne masy wilgotnego powietrza pochodzące ze stoków tyrreńskich, po przejściu przez krótką nadbrzeżną dolinę natychmiast kondensują się pod wpływem napotkanej przeszkody w postaci łańcucha górskiego, tworząc idący ku górze prąd powietrza powodujący znaczne opadyVom Tyrrhenischen Meer strömen warmen Luftmassen heran, die nach Überqueren der schmalen Küstenebene auf das Bergmassiv prallen, an diesem hochsteigen und sofort kondensieren
Obfite opady deszczu rozkładające się zgodnie z równikowym układem pluwiometrycznym oraz całkowity brak mgieł, które powstają we wszystkich innych rejonach Niziny Padańskiej, nadają specyficzny charakter lokalnemu środowisku i sprawiają, że jest ono szczególnie sprzyjające dla upraw Marrone di Combai CHOGDie großen Niederschlagsmengen, die nach einem äquinoktialen pluviometrischen System verteilt sind, und das Fehlen von Nebel, der in allen anderen Orten der Po-Ebene auftritt, prägen das Gebiet und bewirken, dass es für die Erzeugung der Marrone di Combai g. g. A besonders geeignet ist
Dlatego też Rada departamentu pragnie przyznać pomoc właścicielom szklarni prowadzącym działalność na terenach gmin dotkniętych klęską żywiołową, których obiekty zostały w znacznym stopniu uszkodzone przez opady śnieguDeshalb will der Conseil Général den in den betroffenen Gemeinden ansässigen Gewächshausbetrieben, deren Anlagen durch den Schnee schwer beschädigt worden sind, Beihilfen gewähren
Zasadniczo, zmiany klimatyczne skutkują pogorszeniem się skrajnych zjawisk pogodowych, przez co obserwujemy większe opady i dłuższe okresy suszy.Er äußert sich im Wesentlichen in einer Zuspitzung extremer Ereignisse, weshalb wir stärkere Regenfälle und längere Trockenperioden erleben.
Ubezpieczenie rolne oferuje gwarancje na wypadek wystąpienia opadów do dnia ‧ października, normalnej daty zakończenia zbiorówDie landwirtschaftliche Versicherung bietet bis
Stowarzyszenie Brytyjskich Towarzystw Ubezpieczeniowych szacuje szkody wywołane tymi opadami na do 5 miliardów euro.Der Verband der britischen Versicherer rechnet mit Schäden bis zu 5 Milliarden Euro.
Portugalia jest jednym z tych krajów, ponieważ 23 grudnia nawiedziły ją silne opady deszczu połączone z burzami gradowymi i wichurami, które zniszczyły regiony zachodnie oraz region Algarve.Portugal ist eines dieser Länder, das am 23. Dezember von schwerem Regen getroffen wurde, mit dem Hagelstürme und Orkane einhergingen, die die westlichen Regionen und die Region der Algarve zerstörten.
skutki opadów, oblodzenia oraz uskoku wiatru i turbulencji na małej wysokościdie Auswirkungen von Niederschlag, Eisbildung, Windscherung und Turbulenz in geringen Höhen
System ten stosuje się od marca do września w zależności od opadów deszczuBewässert wird je nach Niederschlagsmenge zwischen März und September
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4279 zdań frazy suma opadów.Znalezione w 4,175 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.