Tłumaczenia na język niemiecki:

  • niederschlagshoehe   

Przykładowe zdania z "suma opadów", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl roczna suma opadów wynosząca ‧ mm
de die Niederschläge von jährlich ‧ mm
pl Alföldi kamillavirágzat zawdzięcza swoje wyjątkowe właściwości (zob. pkt ‧.‧) ekologicznym cechom siedliska, tj. glebie, liczbie godzin nasłonecznienia i rocznej sumie opadów atmosferycznych
de Die Alföldi kamillavirágzat verdankt ihre einzigartigen Eigenschaften (siehe ‧.‧) der ökologischen Beschaffenheit ihres Ursprungsgebiets, also dem Boden, der Anzahl der Sonnenstunden und der jährlichen Niederschlagsmenge
pl Suma rocznych opadów deszczu wynosi od ‧ do ‧ mm, przy czym największe opady występują zimą i na początku wiosny, a latem nie ma ich wcale
de Die jährliche Niederschlagsmenge beträgt zwischen ‧ und ‧ mm, wobei die meisten Niederschläge im Winter und zum Frühlingsanfang zu verzeichnen sind und die Sommer trocken bleiben
pl Średnia roczna suma opadów waha się między ‧–‧ mm
de Die Jahresniederschlagsmenge schwankt zwischen ‧ und ‧ mm
pl Górzysty i półgórzysty teren regionu, umiarkowane roczne opady deszczu (około ‧ mm), łagodne zimy, stosunkowo suche i ciepłe lato (w czasie którego opady deszczu stanowią ‧ % rocznej sumy opadów deszczu), silne nasłonecznienie, suche i umiarkowane północne wiatry oraz pagórkowaty charakter regionu (sprzyjający wyjątkowo intensywnemu naświetleniu i krążeniu powietrza w sadach- niezbędnym elementom wpływającym na jakość oliwy) sprawiają, że produkowana oliwa jest bogata w substancje barwiące, a co za tym idzie, ma intensywniejszy kolor oraz delikatniejszy i lepszy smak
de Die Gebirgs- und Hügellage der Region, die mittlere jährliche Niederschlagsmenge (rund ‧ mm), der milde Winter, ein Sommer, der relativ trocken und warm ist (in dessen Verlauf jedoch willkommene ‧ % der gesamten Jahresniederschlagsmenge fallen), die starke Sonnenbestrahlung, die mäßigen trockenen Nordwinde und die Höhenlage der Region (die für hervorragende Licht- und Windverhältnisse in den Olivenhainen sorgt- bekanntlich wichtige Voraussetzungen für eine hohe Olivenölqualität)- dies alles trägt dazu bei, dass das hier erzeugte Öl reich an Farbstoffen und daher kräftig gefärbt ist, gleichzeitig aber einen milden, angenehmen Geschmack hat
pl Roczna suma opadów wynosi ‧ mm
de Die Jahresniederschlagsmenge beträgt ‧ mm
pl Klimat jest ciepły, minimalne temperatury w okresie zimowym wynoszą około ‧ °C, a maksymalne temperatury w okresie letnim ‧ °C. Na obszarze produkcji jest ponad ‧ dni słonecznych rocznie, a średnia suma opadów, których większość przypada na listopad, grudzień i marzec, wynosi około ‧ l/m‧ rocznie
de Das Klima ist warm, die niedrigsten Temperaturen im Winter liegen bei rund ‧ °C, die höchsten Temperaturen im Sommer bei rund ‧ °C. Das Erzeugungsgebiet profitiert von über ‧ Sonnentagen im Jahr und verzeichnet im Jahresdurchschnitt eine Niederschlagsmenge von etwa ‧ Litern pro Quadratmeter, wobei die Niederschläge vor allem in die Monate November, Dezember und März fallen
pl Chmiel Tettnanger Hopfen uprawiany jest w niespotykanych warunkach klimatycznych (średnia temperatura roczna, nasłonecznienie, suma opadów
de Der Tettnanger Hopfen findet klimatische Bedingungen vor (Mittelwerte der Jahresdurchschnittstemperatur, Sonnenscheindauer und Niederschlagsmenge) die einzigartig sind
pl Średnie wartości temperatury (‧,‧ °C), nasłonecznienia (niemal ‧ godzin) i sumy opadów (‧ mm) za ostatnie ‧ lat (stan z ‧ r.) kształtują się znacznie powyżej średniej z innych niemieckich obszarów uprawy
de So liegen z.B. die Durchschnittswerte der letzten ‧ Jahre (Stand ‧) mit einer Temperatur von ‧,‧ Grad Celsius, knapp ‧ Sonnenstunden und einer Niederschlagsmenge von ‧ mm weit über den ‧ jährigen Durchschnittswerten der anderen deutschen Anbaugebiete
pl Z klimatycznego punktu widzenia obszar ten charakteryzuje się dobrą sumą opadów (około ‧ mm rocznie) występujących głównie jesienią i wiosną
de Klimatisch zeichnet sich die Region durch reichliche Niederschläge (circa ‧ mm/Jahr) aus, die überwiegend im Herbst und im Frühjahr fallen
pl opad sieci definiowany jest jako suma wysokości oczek (łącznie z węzłami) mokrej sieci rozciągniętej prostopadle do liny nośnej
de Netztiefe die addierte Höhe der nassen und senkrecht zur Korkleine gestreckten Maschen (einschließlich Knoten
pl Renifery jedzą grzyby zawsze aż do pierwszych opadów śniegu i wygrzebują ich pozostałości spod śniegu jeszcze na przełomie jesieni i zimy
de Die Rentiere fressen Pilze bis der erste Schnee fällt und scharren ihre Reste noch im Spätherbst und Frühwinter unter dem Schnee hervor
pl Portugalia wystąpiła z wnioskiem o pomoc z Funduszu Solidarności po tym, jak w lutym 2010 roku opady o nietypowej i nadzwyczajnej intensywności na Maderze wywołały osunięcie ziemi i powódź, uszkadzając poważnie infrastrukturę publiczną i prywatną, zarówno w sektorze przedsiębiorstw, jak i w rolnictwie.
de Portugal beantragte infolge außergewöhnlich starker Regenfälle auf der Insel Madeira im Februar 2010, die Erdrutsche und Überschwemmungen auslösten und öffentliche und private Infrastruktur, Unternehmen und die Landwirtschaft stark schädigten, Hilfe aus dem Solidaritätsfonds.
pl Wszystkie wspomniane kraje zwróciły się o pomoc do funduszu po tym, jak wiosną i latem ubiegłego roku wystąpiły tam osuwiska ziemi, powodzie i ciągłe opady, które je sparaliżowały.
de Alle genannten Länder haben Unterstützung aus dem Fonds beantragt, nachdem sie in den Frühjahr- und Sommermonaten des letzten Jahres von Erdrutschen, Hochwasserwellen und beinahe andauerndem Regen getroffen und gelähmt wurden.
pl Z powodu szczególnie trudnych warunków klimatycznych w Grecji, w szczególności znacznie wyższego poziomu opadów deszczu niż średnia sezonowa i znacząco niższego poziomu temperatur, działania związane z pakowaniem i dostawą tytoniu zostały znacząco opóźnione
de Infolge der äußerst ungünstigen Witterungsbedingungen in Griechenland und insbesondere der für die Jahreszeit weit überdurchschnittlichen Niederschlagsmengen und weit unterdurchschnittlichen Temperaturen haben sich Aufbereitung und Lieferung des Tabaks stark verzögert
pl mając na uwadze, że po przymrozkach nastąpiła długotrwała susza w Hispanii, która w alarmujący sposób zwiększa ryzyko pożarowe w lasach; mając na uwadze, że w niektórych regionach ryzyko pożaru znajduje się w tym momencie bardzo blisko poziomu wysokiego zagrożenia, oraz że prognozy meteorologiczne na najbliższe miesiące zapowiadają wysokie temperatury i brak opadów
de in der Erwägung, dass die Dürreperiode in Spanien nach den Frösten immer noch anhält und dass diese Situation der extremen Dürre auf alarmierende Art und Weise die Gefahr von Waldbränden erhöht, dass in einigen autonomen Regionen die Waldbrandgefahr bereits so hoch ist, dass sie nahe an die höchste Gefahrenstufe herankommt, und dass die Wettervorhersage für die kommenden Monate auf hohe Temperaturen und das Ausbleiben von Niederschlägen hinweist
pl Rolnicy w ‧ z całkowitej liczby ‧ okręgów Rumunii poważnie ucierpieli z powodu długiego okresu bez opadów, który spowodował poważne szkody w sektorach uprawy roślin i hodowli zwierząt, szacowane na około ‧ mln EUR (‧ mln RON), nie włączając w to utraconego zysku ze sprzedaży zboża
de In ‧ von insgesamt ‧ Bezirken sind die rumänischen Landwirte von der anhaltenden Trockenperiode schwer getroffen worden, welche zu großen Schäden in den Bereichen Pflanzen und Tierzucht geführt hat, die sich auf schätzungsweise ‧ Mio. EUR (‧ Mio. RON)- ohne Berücksichtigung entgangener Gewinne aus dem Getreideverkauf- belaufen
pl Strefa nasadzeń drzew orzecha znajduje się przede wszystkim na przedgórzu Masywu Centralnego, gdzie występują ciepłe lata i duże opady deszczu
de Das Nussanbaugebiet liegt hauptsächlich am Fuß des Zentralmassivs, in einer Region, die von heißen und niederschlagsreichen Sommern geprägt ist
pl W departamencie Seine-Maritime, ze względu na rodzaj gleby w nim występującej, regularnie zdarzają się obsunięcia błotnistej ziemi spowodowane obfitymi opadami, częstymi na wiosnę i pod koniec jesieni
de Das Departement Seine-Maritime leidet wegen seiner Bodenbeschaffenheit regelmäßig unter Schlammabträgen nach starken Niederschlägen, hauptsächlich im Spätherbst und im Frühjahr
pl Portugalia wystąpiła z wnioskiem o pomoc ze środków Funduszu Solidarności po tym, jak w lutym 2010 roku opady o niezwykłej intensywności wywołały osunięcia ziemi i wielką powódź na Maderze, uszkadzając infrastrukturę publiczną i prywatną oraz powodując szkody w sektorze przedsiębiorstw i w rolnictwie.
de schriftlich. - Portugal beantragte eine Unterstützung aus dem Solidaritätsfonds, nachdem im Februar 2010 ungewöhnliche Regenfälle auf der Insel Madeira Erdrutsche und schwere Überschwemmungen verursacht hatten, die Schäden an der öffentlichen und privaten Infrastruktur sowie für die Wirtschaft und die Landwirtschaft zur Folge hatten.
pl Oprócz zwyczajowych czynności uprawowych dokonuje się również nawadniania, w zależności od ilości opadów
de Zwischen den üblichen Pflanzvorgängen wird je nach Niederschlagsverlauf in unterschiedlichem Maße bewässert
pl Średnioroczne opady wynoszą od ‧ do ‧ mm, wilgotność względna od ‧ do ‧ %, a średnioroczne światło dzienne od ‧ do ‧ godzin
de Die mittlere jährliche Niederschlagsmenge liegt zwischen ‧ und ‧ mm, die relative Luftfeuchtigkeit zwischen ‧ und ‧ % und die durchschnittliche jährliche Sonnenscheindauer zwischen ‧ und ‧ Stunden
pl Celem niniejszej pomocy jest rekompensata strat w zbiorach poniesionych przez rolników na skutek burzowych opadów deszczu, gradu oraz wiatrów, nieobjętych polisami ubezpieczeniowymi
de Die Beihilfe dient der Behebung der den Landwirten durch die starken Unwetter, mit Regen, Hagel und Wind entstandenen Ernteschäden, die nicht durch Versicherungen abgedeckt sind
pl Ilość deszczu, jaka spadła w ciągu dwóch dni była równa opadom miesięcznym.
de In zwei Tagen hat es so viel geregnet wie normalerweise in einem Monat.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4279 zdań frazy suma opadów.Znalezione w 3,502 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.