Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Filmstudio   

Przykładowe zdania z "studio filmowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
Pomoc państwa- Hiszpania- Pomoc państwa C ‧/‧ (ex NN ‧/‧; ex CP ‧/‧)- Kompleks studiów filmowych Ciudad de la Luz, Alicante- Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. ‧ ust. ‧ Traktatu WEStaatliche Beihilfe- Spanien- Staatliche Beihilfe C ‧/‧ (ex NN ‧/‧; ex CP ‧/‧)- Filmstudiokomplex Ciudad de la Luz, Alicante- Aufforderung zur Stellungnahme gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ des EG-Vertrags
Komisja nie jest również przekonana, że kompleks studiów filmowych można uznać za infrastrukturę publiczną, ani że przyznana Ciudad de la Luz pomoc państwa mogłaby być zgodna ze wspólnym rynkiem na mocy przewidzianego w art. ‧ ust. ‧ lit. d) odstępstwa dotyczącego wspierania kulturyDie Kommission hat ferner Zweifel daran, ob ein Filmstudiokomplex als öffentliche Infrastruktur betrachtet werden kann und ob die staatlichen Beihilfen für Ciudad de la Luz unter Artikel ‧ Absatz ‧ Buchstabe d des EG-Vertrags (Ausnahmeregelung für Kulturbeihilfen) fallen
Ciudad de la Luz jest głównym kompleksem studiów filmowych w Alicante (WalencjaCiudad de la Luz ist ein großer Filmstudiokomplex in Alicante (Valencia
Twierdzą oni, że niezgodna z prawem pomoc państwa, udzielona przez regionalny rząd Walencji na budowę i uruchomienie kompleksu studiów filmowych Ciudad de la Luz w Alicante pozwoliła temu podmiotowi na zaniżanie cen na rynkuDiese Akteure bringen vor, dass rechtswidrige staatliche Beihilfen, die die Regionalregierung von Valencia für den Bau und Betrieb des Filmstudiokomplexes Ciudad de la Luz in Alicante gewährt haben, die Unterbietung der Marktpreise ermöglicht haben
Studio jest wynajmowane na produkcje filmoweDas Studio wird für Filmproduktionen vermietet
Takie studia realizują przede wszystkim wielkie produkcje filmowe, przy czym wiele z tych powstających w Europie filmów jest produkowanych lub współprodukowanych przez główne amerykańskie wytwórnie filmoweDiese Einrichtungen werden hauptsächlich bei großen Filmproduktionen genutzt und viele der in Europa gedrehten Filme werden von den großen US-amerikanischen Gesellschaften produziert oder ko-produziert
Ze względu na skalę działalności kompleks Ciudad de la Luz należy umieścić na europejskim rynku dużych studiów filmowychAufgrund seiner Größe gehört Ciudad de la Luz auf dem europäischen Markt zu den großen Filmstudioeinrichtungen
Pomoc państwa C ‧/‧ (ex NN ‧/‧; ex CP ‧/‧)- Kompleks studiów filmowych Ciudad de la Luz, AlicanteStaatliche Beihilfe C ‧/‧ (ex NN ‧/‧; ex CP ‧/‧)- Filmstudiokomplex Ciudad de la Luz, Alicante
W ‧ r. na terenie BAV rozpoczęto budowę nowocześnie wyposażonego studia filmowego (zwanego dalej studiemwurde auf einem Gelände der BAV mit dem Bau eines nach den modernsten Gesichtspunkten ausgestatteten Filmstudios (nachstehend Studio) begonnen
Czytam prasę filmowąIch lese Filmzeitschriften
udział profesjonalistów z branży filmowej (‧ pktBeteiligung von Filmschaffenden (‧ Punkte
Dzięki programowi MEDIA Mundus oczywiście zwiększamy mobilność naszych filmów, twórców filmowych i studentów, a także w efekcie końcowym, doprowadzamy do ziszczenia zamierzeń, o których wciąż przypomina nam Wim Wenders, a mianowicie nadajemy Europie nowe oblicze, sprawiamy, że ziszcza się europejski sen.Mit MEDIA Mundus stärken wir natürlich die Mobilität unserer Filme, unserer Filmschaffenden und der Lehrenden und Lernenden, und am Ende geschieht das, was Wim Wenders uns immer anmahnt, zu tun, nämlich diesem Europa auch ein Gesicht zu geben, den europäischen Traum Wirklichkeit werden zu lassen.
popiera pomysł przedłużenia do ‧ r. obecnie obowiązującego wyłączenia z reguł konkurencji WE pomocy państwa dla produkcji filmowej i uważa to za ogromne wsparcie dla kreatywnych MŚPunterstützt den Gedanken, die gegenwärtige Freistellung von Filmproduktionen von den für staatliche Beihilfen geltenden Wettbewerbsregeln der Europäischen Gemeinschaft bis ‧ zu verlängern; und ist der Ansicht, dass KMU der Kreativbranche auf diese Weise maßgeblich unterstützt werden können
Przewóz wyposażenia, akcesoriów i zwierząt na imprezy i z imprez teatralnych, muzycznych, kinowych, sportowych lub cyrkowych, wystaw lub targów oraz nagrania na i z nagrań radiowych, filmowych lub telewizyjnychDie Beförderung von Geräten, Zubehör und Tieren zu oder von Theater-, Musik-, Film-, Sport-und Zirkusveranstaltungen, Schaustellungen oder Jahrmärkten sowie zu oder von Rundfunk-, Film-oder Fernsehaufnahmen
Państwa Członkowskie mogą postanowić, że podpisanie umowy między wykonawcą i producentem filmowym w sprawie produkcji filmowej traktowane jest jako zgoda na najem, o ile umowa przewiduje godziwe wynagrodzenie w rozumieniu artDie Mitgliedstaaten können vorsehen, dass die Unterzeichnung des zwischen einem ausübenden Künstler und einem Filmproduzenten geschlossenen Vertrages über eine Filmproduktion als eine Ermächtigung zur Vermietung zu betrachten ist, sofern der Vertrag eine angemessene Vergütung im Sinne von Artikel ‧ vorsieht
W ostatnich latach zastosowanie substancji pochodnych PFOS zmniejszono o co najmniej ‧ % poprzez użycie substytutów w zastosowaniach o mniejszym znaczeniu i dzięki ogólnemu zmniejszeniu wykorzystania błony filmowej przez konsumentów, w sektorze medycznym i przemysłowym na rzecz technologii cyfrowejDie Verwendung von PFOS und verwandten Stoffen ist in den letzten Jahren um mindestens ‧ % zurückgegangen, was darauf zurückzuführen ist, dass sie teilweise durch weniger kritische Anwendungen ersetzt wurden und dass der Gebrauch an Filmen für viele Anwendungen im Verbraucher-, Gesundheits- und Industriebereich im Zuge der digitalen Fotografie allgemein rückläufig ist
Taśma filmowa naświetlona i wywołana, zawierająca ścieżkę dźwiękową lub składająca się wyłącznie ze ścieżki dźwiękowej, negatywy lub pozytywyKINEMATOGRAPHISCHE FILME; BELICHTET UND ENTWICKELT, AUCH MIT TONAUFZEICHNUNG ODER NUR MIT TONAUFZEICHNUNG (NEGATIVE ODER POSITIVE
Obecnie działania te zostały odświeżone dzięki nowym produkcjom, takim jak Dr Who i Torchwood, i w związku z tym Walia staje się znana jako znakomity ośrodek kultury w dziedzinie produkcji filmowej i programowej, a także jako kolebka coraz to nowych dziedzin kreatywnych, jak choćby bardzo dochodowy sektor gier komputerowych.Heutzutage ist diese Vergangenheit durch neue Produktionen wie Dr Who und Torchwood neu belebt worden, sodass sich Wales schnell einen Namen als Zentrum für vorzügliche kulturelle Leistungen im Hinblick auf die Produktion von Filmen und Sendungen und auch als Zuhause für neuere kreative Bereiche macht, wie die äußerst profitable Spieleindustrie.
przygotowywania wspólnych projektów badawczych i edukacyjnych, promując jednocześnie rozwój europejskich sieci szkół filmowych i muzeów kinagemeinsame Forschungs- und Bildungsprojekte auszuarbeiten, und gleichzeitig den Aufbau von europaweiten Netzwerken von Filmschulen und Museen zu fördern
Promowanie powstawania serwisów cyfrowych obejmujących europejskie katalogi twórczości filmowejFörderung des Entstehens digitaler Dienste mit einem europäischen Katalog
Państwa Członkowskie nie mają obowiązku stosowania przepisów art. ‧ ust. ‧ do utworów filmowych i audiowizualnych stworzonych przed dniem ‧ lipca ‧ rDie Mitgliedstaaten brauchen Artikel ‧ Absatz ‧ auf vor dem ‧. Juli ‧ geschaffene Filmwerke und audiovisuelle Werke nicht anzuwenden
Promować i wspierać inicjatywy profesjonalistów, szczególnie prowadzących kina, kanałów telewizyjnych publicznych lub komercyjnych, festiwali oraz instytucji kulturalnych, powstające w ścisłej współpracy z Państwami Członkowskimi oraz Komisją w celu organizacji działań promocyjnych skierowanych do szerokiej publiczności na rzecz europejskiej twórczości filmowej i audiowizualnejFörderung und Unterstützung von Initiativen von Fachleuten, vor allem von Kinobetreibern, öffentlichen oder kommerziellen Fernsehanstalten, Festivals und Kultureinrichtungen, die in enger Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten und der Kommission Promotionsaktivitäten zugunsten des europäischen kinematografischen und audiovisuellen Schaffens für die Zielgruppe breites Publikum durchführen
Jednocześnie stworzy nowe możliwości innowacji w dziedzinie ochrony dziedzictwa filmowegoZugleich werden damit neue Möglichkeiten für Innovationen im Bereich des Schutzes des Filmerbes geschaffen
cyfryzacja kin stwarza bezprecedensowe szanse dla kina europejskiego, ale może wymagać restrukturyzacji rynku, która będzie miała nieproporcjonalny wpływ na wyżej wspomniane kina; w konsekwencji utrudnione może być utrzymanie różnorodności filmów wchodzących na ekrany, a dostęp do produkcji filmowej – ograniczony dla niektórych grup ludnościdie Kino-Digitalisierung zwar nie da gewesene Möglichkeiten für das europäische Kino eröffnet, gleichzeitig aber eine Umstrukturierung des Marktes nach sich ziehen kann, die die genannten Filmtheater unverhältnismäßig hart trifft und dadurch der Vielfalt des Angebots an Filmen abträglich wäre und einem Teil der Bevölkerung den Zugang zur Filmproduktion erschweren würde
W ‧ r. odbyło się również wiele istotnych wydarzeń, takich jak przyznanie nagrody filmowej Lux Prize, Nagrody Dziennikarskiej, Nagrody Karola Wielkiego oraz Europejskie Dni MediówIm Jahr ‧ fanden wichtige Ereignisse wie die Verleihung des LUX-Filmpreises, des Journalismuspreises und des Karlspreises sowie der Europäische Medientag statt
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2033 zdań frazy studio filmowe.Znalezione w 1,687 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.