Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Filmstudio   

Przykładowe zdania z "studio filmowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
Takie studia realizują przede wszystkim wielkie produkcje filmowe, przy czym wiele z tych powstających w Europie filmów jest produkowanych lub współprodukowanych przez główne amerykańskie wytwórnie filmowe
Diese Einrichtungen werden hauptsächlich bei großen Filmproduktionen genutzt und viele der in Europa gedrehten Filme werden von den großen US-amerikanischen Gesellschaften produziert oder ko-produziert
Ciudad de la Luz jest głównym kompleksem studiów filmowych w Alicante (Walencja
Ciudad de la Luz ist ein großer Filmstudiokomplex in Alicante (Valencia
Pomoc państwa- Hiszpania- Pomoc państwa C ‧/‧ (ex NN ‧/‧; ex CP ‧/‧)- Kompleks studiów filmowych Ciudad de la Luz, Alicante- Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. ‧ ust. ‧ Traktatu WE
Staatliche Beihilfe- Spanien- Staatliche Beihilfe C ‧/‧ (ex NN ‧/‧; ex CP ‧/‧)- Filmstudiokomplex Ciudad de la Luz, Alicante- Aufforderung zur Stellungnahme gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ des EG-Vertrags
Twierdzą oni, że niezgodna z prawem pomoc państwa, udzielona przez regionalny rząd Walencji na budowę i uruchomienie kompleksu studiów filmowych Ciudad de la Luz w Alicante pozwoliła temu podmiotowi na zaniżanie cen na rynku
Diese Akteure bringen vor, dass rechtswidrige staatliche Beihilfen, die die Regionalregierung von Valencia für den Bau und Betrieb des Filmstudiokomplexes Ciudad de la Luz in Alicante gewährt haben, die Unterbietung der Marktpreise ermöglicht haben
W ‧ r. na terenie BAV rozpoczęto budowę nowocześnie wyposażonego studia filmowego (zwanego dalej studiem
wurde auf einem Gelände der BAV mit dem Bau eines nach den modernsten Gesichtspunkten ausgestatteten Filmstudios (nachstehend Studio) begonnen
Ze względu na skalę działalności kompleks Ciudad de la Luz należy umieścić na europejskim rynku dużych studiów filmowych
Aufgrund seiner Größe gehört Ciudad de la Luz auf dem europäischen Markt zu den großen Filmstudioeinrichtungen
Komisja nie jest również przekonana, że kompleks studiów filmowych można uznać za infrastrukturę publiczną, ani że przyznana Ciudad de la Luz pomoc państwa mogłaby być zgodna ze wspólnym rynkiem na mocy przewidzianego w art. ‧ ust. ‧ lit. d) odstępstwa dotyczącego wspierania kultury
Die Kommission hat ferner Zweifel daran, ob ein Filmstudiokomplex als öffentliche Infrastruktur betrachtet werden kann und ob die staatlichen Beihilfen für Ciudad de la Luz unter Artikel ‧ Absatz ‧ Buchstabe d des EG-Vertrags (Ausnahmeregelung für Kulturbeihilfen) fallen
Studio jest wynajmowane na produkcje filmowe
Das Studio wird für Filmproduktionen vermietet
Pomoc państwa C ‧/‧ (ex NN ‧/‧; ex CP ‧/‧)- Kompleks studiów filmowych Ciudad de la Luz, Alicante
Staatliche Beihilfe C ‧/‧ (ex NN ‧/‧; ex CP ‧/‧)- Filmstudiokomplex Ciudad de la Luz, Alicante
I na zakończenie, choć to kwestia nie mniej ważna, chciałbym powiedzieć, że moim zdaniem dzięki programowi lepiej wykorzystana zostania wartość dodana generowana przez branżę filmową w państwach członkowskich.
Zum Abschluss möchte ich meine Überzeugung darüber äußern, dass der in der Filmindustrie in den Mitgliedstaaten erarbeitete Mehrwert auf diese Weise besser eingesetzt werden kann.
W związku z tym program MEDIA Mundus stanowi świetną platformę do nawiązywania kontaktów z twórcami filmowymi i dystrybutorami w krajach trzecich, a także do wymiany wiedzy i informacji z zakresu tematyki związanej z filmem.
Aus diesem Grund ist MEDIA Mundus eine hervorragende Plattform, um Kontakte mit Filmemachern und Verleihern in Drittländern zu knüpfen und Kenntnisse und Informationen aus dem Filmbereich auszutauschen.
wsparcie dla szkół filmowych
die Unterstützung für Filmschulen
Ten proces jednocześnie przyczynił się do stworzenia właściwego środowiska umożliwiającego rozwój utalentowanych reżyserów. I dziś litewscy reżyserzy filmowi otrzymują międzynarodowe nagrody i są znani w całej Europie, a także na świecie.
Gleichzeitig entstand dadurch ein guter Nährboden für talentierte Regisseure, und heute erhalten die litauischen Filmregisseure internationale Auszeichnungen, sie sind in Europa und der ganzen Welt bekannt.
Reżyserzy i producenci filmowi, teatralni i pokrewni
Regisseure und Produzenten im Film- und Bühnenbereich sowie in verwandten Bereichen
W celu zapewnienia, że europejskie dziedzictwo filmowe zostanie przekazane przyszłym pokoleniom, należy je w sposób metodyczny gromadzić, katalogować, zachowywać i restaurować, w każdym przypadku w zgodności z prawami autorskimi i pokrewnymi
Um sicherzustellen, dass das europäische Filmerbe für künftige Generationen erhalten bleibt, muss es- in allen Fällen unter Wahrung des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte- systematisch erfasst, katalogisiert, bewahrt und restauriert werden
CPA ‧.‧.‧: Kamery filmowe
CPA ‧.‧.‧: Filmkameras
Jednocześnie stworzy nowe możliwości innowacji w dziedzinie ochrony dziedzictwa filmowego
Zugleich werden damit neue Möglichkeiten für Innovationen im Bereich des Schutzes des Filmerbes geschaffen
w sprawie dziedzictwa filmowego i konkurencyjności związanych z nim działań przemysłowych
zum Filmerbe und zur Wettbewerbsfähigkeit der einschlägigen Industriezweige
Zebranie i ochrona artystycznego i kulturowego dziedzictwa państw członkowskich Unii Europejskiej poprzez ustanowienie platformy multimedialnej, w której zebrane będą obrazy, dźwięki i materiały filmowe, w celu stworzenia zasobu, który będzie równocześnie biblioteką, muzeum i archiwum: oto cel uruchomionego w 2008 roku projektu Europeana, w ramach którego dzięki udziałowi ponad tysiąca instytucji kulturalnych gromadzone jest europejskie dziedzictwo artystyczne.
Die Erfassung und Bewahrung des künstlerischen und kulturellen Erbes der Mitgliedstaaten der Europäischen Union durch die Einrichtung einer Multimedia-Plattform, die Bilder, Töne und Videos zusammenfasst, um eine Ressource zu schaffen, die zugleich Bibliothek, Museum und Archiv ist: das ist das Ziel des Projekts Europeana, welches nach seinem Start 2008 jetzt das europäische künstlerische Erbe ins Netz stellt, und das dank der Beiträge von mehr als 1 000 kulturellen Einrichtungen.
ułatwianie organizacji wydarzeń i inicjatyw promujących znajomość dzieł sztuki filmowej skierowanych w szczególności do młodych widzów i mających na celu wspieranie różnorodności utworów audiowizualnych na szczeblu międzynarodowym oraz zwiększenie zapotrzebowania widzów na zróżnicowane kulturowo treści audiowizualne
Erleichterung der Organisation von Veranstaltungen und Initiativen zur Verbesserung der Filmkompetenz, die sich insbesondere an ein junges Publikum richten und darauf abzielen, die Vielfalt audiovisueller Werke auf internationaler Ebene zu fördern und die Nachfrage der Öffentlichkeit nach kulturell vielfältigen audiovisuellen Inhalten zu steigern
przeanalizowały szczegółowo wyzwania i możliwości związane z erą cyfrową dla instytucji zajmujących się ochroną dziedzictwa filmowego
die mit dem digitalen Zeitalter verbundenen Herausforderungen und Chancen für die mit der Erhaltung des Filmerbes betrauten Institutionen ausführlich zu untersuchen
wspieranie inwestycji w produkcję filmową
Förderung von Investitionen in die Filmproduktion
promowanie szkolenia zawodowego we wszystkich dziedzinach związanych z dziedzictwem filmowym w celu wspierania zwiększonego wykorzystania przemysłowego potencjału dziedzictwa filmowego
die berufliche Bildung in allen Bereichen, die mit dem Filmerbe zusammenhängen, fördern, um eine verstärkte Nutzung des industriellen Potenzials des Filmerbes zu unterstützen
przestrzegając praw własności intelektualnej, ułatwiały upowszechnianie i promowanie dziedzictwa filmowego poprzez, między innymi
die Weitergabe und Förderung des Filmerbes, unter Achtung der Rechte des geistigen Eigentums, unter anderem durch Folgendes zu erleichtern
udział profesjonalistów z branży filmowej (‧ pkt
Beteiligung von Filmschaffenden (‧ Punkte
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2033 zdań frazy studio filmowe.Znalezione w 1,744 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.