Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Filmstudio   
    (Noun  )

Przykładowe zdania z "studio filmowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Pomoc państwa- Hiszpania- Pomoc państwa C ‧/‧ (ex NN ‧/‧; ex CP ‧/‧)- Kompleks studiów filmowych Ciudad de la Luz, Alicante- Zaproszenie do zgłaszania uwag zgodnie z art. ‧ ust. ‧ Traktatu WE
de Staatliche Beihilfe- Spanien- Staatliche Beihilfe C ‧/‧ (ex NN ‧/‧; ex CP ‧/‧)- Filmstudiokomplex Ciudad de la Luz, Alicante- Aufforderung zur Stellungnahme gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ des EG-Vertrags
pl Studio jest wynajmowane na produkcje filmowe
de Das Studio wird für Filmproduktionen vermietet
pl W ‧ r. na terenie BAV rozpoczęto budowę nowocześnie wyposażonego studia filmowego (zwanego dalej studiem
de wurde auf einem Gelände der BAV mit dem Bau eines nach den modernsten Gesichtspunkten ausgestatteten Filmstudios (nachstehend Studio) begonnen
pl Ciudad de la Luz jest głównym kompleksem studiów filmowych w Alicante (Walencja
de Ciudad de la Luz ist ein großer Filmstudiokomplex in Alicante (Valencia
pl Takie studia realizują przede wszystkim wielkie produkcje filmowe, przy czym wiele z tych powstających w Europie filmów jest produkowanych lub współprodukowanych przez główne amerykańskie wytwórnie filmowe
de Diese Einrichtungen werden hauptsächlich bei großen Filmproduktionen genutzt und viele der in Europa gedrehten Filme werden von den großen US-amerikanischen Gesellschaften produziert oder ko-produziert
pl Twierdzą oni, że niezgodna z prawem pomoc państwa, udzielona przez regionalny rząd Walencji na budowę i uruchomienie kompleksu studiów filmowych Ciudad de la Luz w Alicante pozwoliła temu podmiotowi na zaniżanie cen na rynku
de Diese Akteure bringen vor, dass rechtswidrige staatliche Beihilfen, die die Regionalregierung von Valencia für den Bau und Betrieb des Filmstudiokomplexes Ciudad de la Luz in Alicante gewährt haben, die Unterbietung der Marktpreise ermöglicht haben
pl Komisja nie jest również przekonana, że kompleks studiów filmowych można uznać za infrastrukturę publiczną, ani że przyznana Ciudad de la Luz pomoc państwa mogłaby być zgodna ze wspólnym rynkiem na mocy przewidzianego w art. ‧ ust. ‧ lit. d) odstępstwa dotyczącego wspierania kultury
de Die Kommission hat ferner Zweifel daran, ob ein Filmstudiokomplex als öffentliche Infrastruktur betrachtet werden kann und ob die staatlichen Beihilfen für Ciudad de la Luz unter Artikel ‧ Absatz ‧ Buchstabe d des EG-Vertrags (Ausnahmeregelung für Kulturbeihilfen) fallen
pl Pomoc państwa C ‧/‧ (ex NN ‧/‧; ex CP ‧/‧)- Kompleks studiów filmowych Ciudad de la Luz, Alicante
de Staatliche Beihilfe C ‧/‧ (ex NN ‧/‧; ex CP ‧/‧)- Filmstudiokomplex Ciudad de la Luz, Alicante
pl Ze względu na skalę działalności kompleks Ciudad de la Luz należy umieścić na europejskim rynku dużych studiów filmowych
de Aufgrund seiner Größe gehört Ciudad de la Luz auf dem europäischen Markt zu den großen Filmstudioeinrichtungen
pl Sprawozdanie w sprawie projektu zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie dziedzictwa filmowego i konkurencyjności związanych z nim działań przemysłowych (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(COD))- Komisja Kultury i Edukacji
de Bericht: Vorschlag für eine Empfehlung des Europäischen Parlaments und des Rates zum Filmerbe und zur Wettbewerbsfähigkeit der einschlägigen Industriezweige (KOM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧ (COD))- Ausschuss für Kultur und Bildung
pl Dotyczy: pomocy na rzecz europejskiej produkcji filmowej
de Betrifft: Unterstützung der europäischen Filmproduktion
pl Dzięki programowi MEDIA Mundus oczywiście zwiększamy mobilność naszych filmów, twórców filmowych i studentów, a także w efekcie końcowym, doprowadzamy do ziszczenia zamierzeń, o których wciąż przypomina nam Wim Wenders, a mianowicie nadajemy Europie nowe oblicze, sprawiamy, że ziszcza się europejski sen.
de Mit MEDIA Mundus stärken wir natürlich die Mobilität unserer Filme, unserer Filmschaffenden und der Lehrenden und Lernenden, und am Ende geschieht das, was Wim Wenders uns immer anmahnt, zu tun, nämlich diesem Europa auch ein Gesicht zu geben, den europäischen Traum Wirklichkeit werden zu lassen.
pl dostosowały istniejące instrumenty ustanawiające obowiązkowe – w myśl prawa lub na zasadzie umowy – deponowanie dzieł filmowych będących częścią ich dziedzictwa audiowizualnego, biorąc pod uwagę przejście do produkcji i dystrybucji cyfrowej, oraz zagwarantowały prawidłowe stosowanie tych instrumentów
de das bestehende Instrumentarium durch eine gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung zur Hinterlegung der zu ihrem audiovisuellen Erbe gehörenden Filmwerke anzupassen, wobei der Übergang zur digitalen Produktion und zum digitalen Vertrieb zu berücksichtigen ist, und eine entsprechende Anwendung dieses Instrumentariums sicherzustellen
pl Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny zgadza się ze stwierdzeniem, że należy poprawić warunki konkurencyjności działalności przemysłowej związanej z dorobkiem filmowym, w tym zwłaszcza wykorzystania nowoczesnych technologii takich jak digitalizacja
de Der EWSA teilt die Auffassung, dass die Voraussetzungen für die Wettbewerbsfähigkeit der industriellen Aktivitäten im Zusammenhang mit dem Filmerbe verbessert werden müssen, insbesondere was die Nutzung der technischen Neuerungen (z.B. Digitalisierung) anbelangt
pl W celu zapewnienia, że europejskie dziedzictwo filmowe zostanie przekazane przyszłym pokoleniom, należy je w sposób metodyczny gromadzić, katalogować, zachowywać i restaurować, w każdym przypadku w zgodności z prawami autorskimi i pokrewnymi
de Um sicherzustellen, dass das europäische Filmerbe für künftige Generationen erhalten bleibt, muss es- in allen Fällen unter Wahrung des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte- systematisch erfasst, katalogisiert, bewahrt und restauriert werden
pl promowanie produkcji filmowej i innych dzieł audiowizualnych
de Förderung der Produktion von Filmen und anderen audiovisuellen Werken
pl materiały związane z filmem są cennym elementem dziedzictwa filmowego
de das filmbegleitende Material ein wertvoller Bestandteil des Filmerbes ist
pl wsparcie produkcji filmowej
de Förderung von Filmproduktionen
pl laboratoria drukarskie i laboratoria filmowe
de Kopier-und Entwicklungsanstalten
pl Na tym terenie znajduje się siedziba BAV, miasteczko filmowe Geiselgasteig w Wolnym Państwie Bawaria
de Auf diesem Gelände liegt der Stammsitz der BAV, die Filmstadt Geiselgasteig im Freistaat Bayern
pl Czytam prasę filmową
de Ich lese Filmzeitschriften
pl Przedłużenie realizacji programów dotyczących wsparcia produkcji audiowizualnej oraz wsparcia dla przedsiębiorstw zajmujących się produkcją filmową do dnia ‧ stycznia ‧ r
de Verlängerung der Regelungen zur Förderung audiovisueller Produktionen und zur Förderung für Filmproduktionsgesellschaften bis ‧. Januar
pl Dotyczy: środków na przeprowadzenie festiwalu filmowego
de Betrifft: Gelder für die Durchführung eines Filmfestivals
pl Właściwie to mój materiał filmowy i dzięki obojgu was, mam nowy kąt widzenia na temat
de Actually, This Is My Footage, And Thanks To Both Of You,I Think I Got A New Angle On My Subject
pl Działanie przygotowawcze MEDIA International ma na celu zbadanie i przetestowanie działań w zakresie współpracy między europejskimi specjalistami filmowymi a specjalistami z krajów trzecich
de Durch die vorbereitende Maßnahme MEDIA International soll die Zusammenarbeit zwischen europäischen Filmschaffenden und Fachkräften aus Drittländern geprüft und erprobt werden
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2033 zdań frazy studio filmowe.Znalezione w 1,074 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.