wymowa: IPA: stuˈdɛ̃ntka  

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Studentin   
  (Noun  f)
   
  forma żeńska od: student
 • Student   
  (Noun  m) (noun   )
 • Studierende   
  (Noun  )
 • Studierender   
  (Noun  )

Pozostałe znaczenia:

 
forma żeńska od → student

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "studentka", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Dziś kobiety posiadają wysokie kwalifikacje, lecz liczba kobiet na stanowiskach zarządczych nie zmieniła się od kilku lat, choć na wydziałach ekonomicznych, biznesowych i prawniczych studiuje więcej studentek niż studentów.
de Frauen sind heute hochqualifiziert, der Anteil weiblicher Führungskräfte ist aber in den letzten Jahren unverändert geblieben - unverändert niedrig. Dabei ist der Anteil weiblicher Studierender gerade in den Studienrichtungen Wirtschaftswissenschaften, Betriebswirtschaft und Rechtswissenschaften höher als der der männlichen Studierenden.
pl wzywa instytucje kształcenia wyższego i zawodowego do uwrażliwienia kadry kształcącej i pozostałych pracowników na specyficzne potrzeby studentów i studentek sprawujacych opiekę nad innymi osobami, a w razie konieczności do wprowadzenia usług w zakresie pomocy i doradztwa w celu umożliwienia im rozpoczęcia, kontynuacji lub podjęcia na nowo kształcenia wyższego lub zawodowego
de fordert die Hochschul- und Berufsbildungseinrichtungen auf, ihr Lehr- und sonstiges Personal für die besonderen Bedürfnisse der Studierenden, die Personen betreuen, zu sensibilisieren und, falls erforderlich, Unterstützungs- und Beratungsmöglichkeiten zu schaffen, um ihnen die Aufnahme, Fortsetzung oder Wiederaufnahme ihrer Hochschul- oder Berufsausbildung zu erleichtern
pl " Studentce życia "?
de Eine Studentin des Lebens?
pl zaleca odpowiednio Komisji i państwom członkowskim, by przy opracowywaniu i realizacji programów wspólnotowych i krajowych w dziedzinie edukacji uwzględniały szczególną sytuację studentów i studentek mających zobowiązania rodzinne i zwraca uwagę na znaczenie włączenia do tych programów działań przekrojowych sprzyjających pogodzeniu życia studenckiego i rodzinnego; wzywa system edukacji do elastyczności umożliwiającej matkom po urlopach macierzyńskich kontynuowanie i podjęcie studiów na tym samym poziomie, na którym znajdowały się poprzednio
de empfiehlt der Kommission und den Mitgliedstaaten bei der Ausarbeitung und Umsetzung der gemeinschaftlichen bzw. der nationalen Programme im Bildungsbereich die besondere Situation von Studierenden mit Familienpflichten zu berücksichtigen; weist darauf hin, wie wichtig es ist, dass in diese Programme Querschnittsmaßnahmen zur Förderung der Vereinbarkeit von Studium und Familie aufgenommen werden; fordert ein flexibles Bildungssystem, damit gewährleistet ist, dass Mütter nach ihrem Mutterschaftsurlaub ihre Ausbildung fortsetzen und wieder auf demselben Niveau wie vorher eingegliedert werden können
pl zaleca Radzie, Komisji i państwom członkowskim, by w ramach otwartej metody koordynacji i spotkań ministrów edukacji i spraw socjalnych dokonywały wymiany najlepszych praktyk w dziedzinie wspierania studentów i studentek mających zobowiązania rodzinne, jak również uwzględniały nowatorskie przepisy w tym zakresie wprowadzane w życie w niektórych państwach członkowskich
de empfiehlt dem Rat, der Kommission und den Mitgliedstaaten, im Rahmen der offenen Koordinierungsmethode und der Treffen der Bildungsminister und Sozialminister, bewährte Praktiken zur Unterstützung von Studierenden mit Familienpflichten auszutauschen sowie innovative Maßnahmen, die in diesem Bereich von einigen europäischen Ländern eingeführt wurden, zu berücksichtigen
pl Ostatnio czytałam wspomnienia polskiej studentki, która uczestniczyła w wymianie studentów w Sarajewie i która nie spotkała żadnego obcokrajowca przebywającego tam na wymianie, któremu by się nie podobało.
de Ich habe kürzlich die Erinnerungen einer polnischen Studentin gelesen, die an einem Studentenaustausch in Sarajevo teilnahm - sie traf keinen einzigen ausländischen Studenten, der im Rahmen des Austauschs dort war und Sarajevo nicht mochte.
pl Ona jest studentką.
de Sie ist Schülerin.
pl W 2003 roku w moim kraju, Irlandii, utworzono Komisję ds. Nauki, Inżynierii i Technologii, która przedstawia zalecenia dotyczące strategii wzmacniania asymilacji pomiędzy kobietami oraz uczennicami przedmiotów ścisłych i wyższej matematyki na drugim poziomie edukacji oraz zwiększania ilości studentek wybierających kursy z inżynierii i technologii naukowej na trzecim poziomie edukacji.
de 2003 wurde in meinem Heimatland Irland ein Ausschuss für Wissenschaft, Ingenieurwesen und Technologie eingerichtet, der Empfehlungen für Strategien erarbeiten soll, mit denen sich die Teilnahme von Frauen und Mädchen an wissenschaftlichen Fächern und höherer Mathematik in den weiterführenden Schulen, sowie die Zahl weiblicher Teilnehmer an Studiengängen für Wissenschaft, Ingenieurwesen und Technologie an Hochschulen erhöhen ließe.
pl W tym czasie była studentką na uniwersytecie Yale.
de Damals war sie Studentin in Yale.
pl uważa, że promowanie systemu edukacyjnego uwzględniające różnice płci oraz obowiązkowego w nim udziału uczennic i studentek, których rodziny żyją na obszarach peryferyjnych, polepszy standardy społeczne i skłoni społeczeństwo do otwartego podejścia w kwestii społeczno-kulturowej tożsamości płci; dlatego też zachęca do procesu uwrażliwienia edukacji w tym względzie na przykład poprzez zmianę materiałów edukacyjnych zgodnie z art. ‧ CEDAW i wzywa rząd do zapewnienia, aby zarówno chłopcy, jak i dziewczynki otrzymali informacje dotyczące praw kobiet i równości płci
de ist der Auffassung, dass die Förderung eines geschlechtsbewussten Bildungssystems und der obligatorischen Beteiligung von Schülerinnen/Studentinnen, deren Familien zumeist in abgelegenen Regionen leben, das soziale Niveau verbessern und die Sensibilisierung der Gesellschaft für Fragen der Geschlechtergleichstellung in Gang setzen würde; unterstützt daher den Prozess einer geschlechtsbewussteren Bildung, zum Beispiel durch Überarbeitung von Lehrmaterial im Einklang mit Artikel ‧ des CEDAW, und fordert die Regierung auf, dafür zu sorgen, dass Mädchen und Jungen in Fragen der Rechte der Frauen und der Gleichstellung der Geschlechter unterrichtet werden
pl Na studiach wyższych studentek jest więcej niż studentów, a 40 % wykładowców to kobiety.
de Auf universitärer Ebene übertrifft die Zahl der Studentinnen die der Studenten und 40 % der Lehrerschaft sind Frauen.
pl wzywa państwa członkowskie i instytucje kształcenia wyższego i zawodowego do zagwarantowania równego traktowania i niedyskryminacji w dostępie, kontynuowaniu i powrocie na studia studentek w ciąży i matek małych dzieci, i do szczególnego uwzględniania ich potrzeb
de fordert die Mitgliedstaaten und die Hochschul- und Berufsbildungseinrichtungen auf, die Gleichbehandlung und Nichtdiskriminierung beim Zugang zum Studium sowie der Fortsetzung und der Wiederaufnahme des Studiums für schwangere Studentinnen und Mütter mit kleinen Kindern zu gewährleisten und ihre Bedürfnisse besonders zu berücksichtigen
pl Ona jest studentką.
de Sie ist Studentin.
pl Ja jestem studentką i daję lekcję języka niemieckiego
de Ich bin Studentin und gebe deutschen Sprachunterricht
pl Jestem nauczycielem, a ona studentką
de Denn ich bin der Dozent und sie ist Studentin
pl Dotyczy: problemów studentki z UE
de Betrifft: Schwierigkeiten einer EU-Studentin
pl Mogą studiować, ale wykład mężczyzny studentki oglądają na video.
de Sie können studieren, doch können weibliche Studierende die von den Männern gehaltenen Vorlesungen nur über Video verfolgen.
pl Studentka drugiego roku?
de Eine College- Studentin im ‧. Jahr?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 33 zdań frazy studentka.Znalezione w 0,757 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.