Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Laufwerk     

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (4)

inteligentna elektronika stacji dyskówIDE-Schnittstelle
stacja dysków twardychFestplatte
stacja, dyskLaufwerk
zintegrowana elektronika stacji dyskówIDE-Schnittstelle

Przykładowe zdania z "stacja dysków", pamięć tłumaczeniowa

add example
Proszę wybrać stację dyskówDiskettenlaufwerk wählen
Brak dostępu do % ‧. Najprawdopodobniej w stacji % ‧ brak dysku albo brak wystarczających praw dostępu do stacjiKein Zugriff auf %‧. Wahrscheinlich befindet sich keine Diskette in Laufwerk %‧, oder Ihre Zugriffsrechte darauf sind unzureichend
Brak dostępu do % ‧. Najprawdopodobniej brak dysku w stacji %Kein Zugriff auf %‧. Es ist vermutlich keine Diskette in Laufwerk in %
Nie można odczytać sektora startowego % ‧. Najprawdopodobniej brak dysku w stacji %Lesen des Startsektors in %‧ nicht möglich. Es ist vermutlich keine Diskette in Laufwerk %
Sprawdź, czy urządzenie jest gotowe (stacje dysków muszą zawierać dyskietki, napędy CD-ROM-płyty, zaś urządzenia zewnętrzne muszą być poprawnie podłączone i włączone) i spróbuj jeszcze razVergewissern Sie sich, dass das Gerät betriebsbereit ist. Wechsellaufwerke müssen ein Medium enthalten und tragbare Geräte müssen angeschlossen und eingeschaltet sein. Versuchen Sie es anschließend erneut
Pasek boczny pokazuje listę urządzeń znajdujących się w Twoim komputerze. Mogą to być urządzenia fizyczne, takie jak twarde dyski, napędy & CD-ROM; lub stacje dyskietek, albo urządzenia wirtualne, takie jak dyski siecioweDes Weiteren enthält die Navigationsleiste eine Liste aller Geräte ihres Computers. Dabei werden sowohl physikalische Laufwerke (wie zum Beispiel Ihre Festplatten, & CD-ROM;-oder Disketten-Laufwerke) als auch virtuelle Laufwerke (wie zum Beispiel Partitionen Ihrer Festplatte oder Netzwerkfreigaben) angezeigt
Na powyższym obrazie, cztery urządzenia są widoczne: jeden twardy dysk sformatowany w systemie reiserfs, z partycją zamontowaną w systemie plików jako/root (/), dwa napędy & CD-ROM;, oraz stację dyskietekIn der Abbildung oben werden vier Geräte gezeigt: eine reiserfs-formatierte Festplatten-Partition als Dateisystembasis (/eingebunden), zwei & CD-ROM;s und eine Diskette
w przypadku JV: optyczne komputerowe stacje dyskówJV: optische Laufwerke
Ta opcja jest podobna do Stacji dyskietek..., ale jest przeznaczona dla dysków twardych lub partycjiDiese Option ähnelt der für Diskettenlaufwerk..., aber dient dem Einbinden von Festplatten bzw. Partitionen
Stacje robocze: Poniżej przedstawiono przykład obliczenia PTEC dla stacji roboczej z dwoma dyskami twardymiArbeitsplatzrechner: Es folgt eine beispielhafte Berechnung des TEC für einen Arbeitsplatzrechner mit zwei Festplattenlaufwerken
W niektórych systemach operacyjnych (jak na razie tylko w & Linux-miejscownik; i FreeBSD) & kde; potrafi dynamicznie wyświetlać ikony dla każdego zamontowanego urządzenia w systemie (na przykład dla stacji & CD-ROM; dysków, dyskietek i udziałów sieciowychAuf einigen Betriebssystemen (derzeit & Linux; und FreeBSD) kann & kde; dynamisch Symbole für jedes verfügbare Gerät, das eingebunden werden kann, auf der Arbeitsfläche darstellen. Das können & CD-ROM;-Laufwerke, Diskettenlaufwerke oder Netzwerkfreigaben sein
Włóż teraz poprawnie sformatowaną dyskietkę do napędu i kliknij ikonę Stacji dyskietek, aby & kde; zamontowało dyskietkę i wyświetliło pliki na niej zawarte. Przed wyciągnięciem dysku z napędu, kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę Stacji dyskietek i z wyświetlonego menu wybierz pozycję OdmontujNun können Sie eine ordnungsgemäß formatierte Diskette in das Laufwerk legen und auf das Diskette-Symbol klicken, um & kde; zum Einbinden des Diskettenlaufwerkes und zur Anzeige der Dateien zu veranlassen. Bevor Sie die Diskette aus dem Laufwerk entfernen, müssen Sie durch Klicken mit der & RMBn; auf das Disketten-Symbol klicken und Laufwerk-Einbindung lösen auswählen
Urządzenie może nie być gotowe, np. nie ma płyty w napędzie CD-ROM lub dyskietki w stacji dysków. Być może urządzenie peryferyjne nie jest poprawnie podłączone fizycznieDas Gerät ist eventuell nicht betriebsbereit. Vielleicht enthält es kein Medium (z. B. keine CD bei einem CD-ROM-Laufwerk), oder es ist nicht korrekt angeschlossen
Urządzenia. Są tutaj wyświetlone Twoje partycje twardego dysku, stacje dyskietek oraz napędy & CD-ROM;. Kliknięcie lewym przyciskiem myszy na nazwie urządzenia lub partycji spowoduje jej zamontowanie i wyświetli jej zawartość w głównym widoku. Zamontowane urządzenie, lub partycja, może zostać odmontowana po kliknięciu na nią prawym przyciskiem myszy i wybraniu polecenia Odmontuj z podręcznego menuGeräte. Dies ist eine Baumansicht Ihrer Festplattenpartitionen, der Diskette und & CD-ROM;. Ein Linksklick auf einen Geräte-oder Partitionsnamen bindet diesen Eintrag in das Dateisystem ein und zeigt seinen Inhalt in der Hauptansicht an. Die Einbindung eines eingebundenen Gerätes oder einer eingebundenen Partition können Sie wieder lösen, indem Sie nach einem Rechtsklick auf den Eintrag Laufwerk-Einbindung lösen des Kontextmenüs klicken
Skorzystaj z tego polecenia, aby stworzyć ikonę służącą do montowania stacji dyskietek i jednoczesnego jej otwierania w & konqueror-miejscownik; w celu przeglądania jej zawartości. Aby następnie odmontować dysk, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonę i wybrać polecenie Odmontuj. W praktyce nie musi być to stacja dyskietek, ale może być to każdy twardy dysk lub partycja na Twoim systemie, która nie jest normalnie zamontowana. Jakkolwiek, w większości przypadków będziesz chciał, aby tworzona ikona znajdowała się na pulpicieBenutzen Sie diese Option, um ein Symbol zu erstellen, dass das Diskettenlaufwerk ins System einbindet und eine neue Instanz von & konqueror; mit dem Inhalt der Diskette öffnet. Um die Einbindung der Diskette in das Dateisystem wieder zu lösen, klicken Sie mit rechts auf das Symbol und wählen Laufwerkseinbindung lösen. Tatsächlich muss es sich nicht um ein Diskettenlaufwerk handeln--jedes Laufwerk und jede Partition, die nicht beim Systemstart automatisch eingebunden werden, können über ein solches Symbol eingebunden werden. Normalerweise ist die Arbeitsfläche ein guter Platz für dieses Symbol
& kdiskfree; wyświetla wszystkie dostępne urządzenia plikowe (partycje dysków twardych, stacje dyskietek oraz napędy & CD;, & etc;) wraz z informacją o ich całkowitej pojemności, dostępnym miejscu, rodzaju i punkcie montowania. Pozwala również na montowanie oraz odmontowywanie dysków oraz podgląd ich zawartości w menedżerze plików& kdiskfree; zeigt die verfügbaren Plattenbereiche an (Partitionen auf Festplatten, Disketten, CD-ROM-Laufwerke etc;). Zu jedem Bereich wird die Gesamtgröße, der freie Bereich, das Dateisystem und der Ort der Einbindung ins Dateisystem (Mount-Punkt) angezeigt. Mit & kdiskfree; können auch (sofern die Berechtigung vorhanden ist) Laufwerke gemountet/-unmountet und der Dateimanager mit der Anzeige für dieses Laufwerk geöffnet werden
Ta opcja wyłącza testy podczas zapisywania konfiguracji. Ta opcja nie powinna być używana w typowych sytuacjach, ale jest użyteczna, gdy np. chcemy ustanowić możliwość rozruchu z dyskietki bez konieczności trzymania dyskietki w stacji dysków za każdym razem, gdy uruchamiamy lilo. Spowoduje to wstawienie opcji unsafe do lilo. confDiese Einstellung schaltet einige Integritätsprüfungen während des Schreibens der gewählten Konfiguration aus. Unter normalen Umständen sollte diese Einstellung nicht benutzt werden. Benutzen Sie sie, um von einer Diskette booten zu können, ohne jedesmal eine Diskette ins Laufwerk einlegen zu müssen, wenn Sie LILO installieren. Mit dieser Einstellung wird das Schlüsselwort unsafe in die Datei lilo.conf geschrieben
Ta opcja wyłącza testy podczas zapisywania konfiguracji. Ta opcja nie powinna być używana w typowych sytuacjach, ale jest użyteczna, gdy np. chcemy ustanowić możliwość rozruchu z dyskietki bez konieczności trzymania dyskietki w stacji dysków za każdym razem, gdy uruchamiamy lilo. Spowoduje to wstawienie opcji unsafe do lilo. confDiese Einstellung schaltet einige Integritätsprüfungen während des Schreibens der gewählten Konfiguration aus. Unter normalen Umständen sollte diese Einstellung nicht benutzt werden. Benutzen Sie sie, um von einer Diskette booten zu können, ohne jedesmal eine Diskette ins Laufwerk einlegen zu müssen, wenn Sie LILO ausführen. Mit dieser Einstellung wird das Schlüsselwort unsafe in die Datei lilo.conf geschrieben
Ten wykres przedstawia zużycie pamięci fizycznej w Twoim systemie. Większość systemów operacyjnych (w tym Linux) używa tyle dostępnej pamięci fizycznej, na ile pozwala pamięć podręczna dysku, aby przyspieszyć działanie systemu. Oznacza to, że jeśli wartość Wolnej pamięci fizycznej jest niewielka, zaś wartość Pamięci podręcznej dysku jest duża, Twój system jest prawidłowo skonfigurowanyDiese Graphik zeigt einen Überblick der Verwendung des physischen Speichers auf Ihrem System.Die meisten Betriebssysteme (einschießlichLinux) verwenden möglichst viel physischen Speicher als Zwischenspeicher fürVorgänge auf der Festplatte und erhöhen auf diese Weise die Systemleistung.Das bedeutet normalerweise, dass Sie nur wenig freien physischenSpeicher und viel Festplattenspeicher zur Verfügung haben, fallsIhr System optimal eingerichtet ist
Zapisuje bieżący stan gry na dyskuSpeichert den aktuellen Spielstand auf die Festplatte
procent wolnego miejsca na dysku (jako pasek oraz jako liczbaDie Belegung der Partition in Prozent und als Auslastungsgraph
nienaświetlone filmy, rolki i dyski do użytku w fotografice lub kinematografiiunbelichtete Filme und Disketten für fotografische oder kinematografische Verwendung
Niektóre wartości niematerialne mogą zawierać się w lub na przedmiotach materialnych, takich jak dyski kompaktowe (w przypadku programu komputerowego), mieć postać dokumentacji prawnej (w przypadku licencji lub patentu) lub filmuEinige immaterielle Vermögenswerte können in oder auf einer physischen Substanz enthalten sein, wie beispielsweise einer Compact Disk (im Fall von Computersoftware), einem Rechtsdokument (im Falle einer Lizenz oder eines Patents) oder einem Film
Formatowanie spowoduje utratę wszystkich danych na dysku. Kontynuować?Durch das Formatieren gehen alle Daten auf der Diskette verloren. Trotzdem fortfahren?
sprzęt gimnastyczny, do ćwiczeń fizycznych i sprzęt sportowy, taki jak piłki, siatki, rakiety, kije, narty, kije golfowe, szable, tyczki, sztangi, dyski, ekspandery i inne przyrządy do ćwiczeń kulturystycznychGymnastik-, Körperertüchtigungs- und Sportausrüstung wie Bälle, Netze, Schläger, Skier, Florette, Stöcke, Gewichte, Diskusse, Expander und andere Bodybuilding-Ausrüstung
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2857 zdań frazy stacja dysków.Znalezione w 2,201 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.