Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Laufwerk     

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (4)

stacja, dysk
Laufwerk

Przykładowe zdania z "stacja dysków", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Proszę wybrać stację dysków
de Diskettenlaufwerk wählen
pl Brak dostępu do % ‧. Najprawdopodobniej w stacji % ‧ brak dysku albo brak wystarczających praw dostępu do stacji
de Kein Zugriff auf %‧. Wahrscheinlich befindet sich keine Diskette in Laufwerk %‧, oder Ihre Zugriffsrechte darauf sind unzureichend
pl Brak dostępu do % ‧. Najprawdopodobniej brak dysku w stacji %
de Kein Zugriff auf %‧. Es ist vermutlich keine Diskette in Laufwerk in %
pl Nie można odczytać sektora startowego % ‧. Najprawdopodobniej brak dysku w stacji %
de Lesen des Startsektors in %‧ nicht möglich. Es ist vermutlich keine Diskette in Laufwerk %
pl Sprawdź, czy urządzenie jest gotowe (stacje dysków muszą zawierać dyskietki, napędy CD-ROM-płyty, zaś urządzenia zewnętrzne muszą być poprawnie podłączone i włączone) i spróbuj jeszcze raz
de Vergewissern Sie sich, dass das Gerät betriebsbereit ist. Wechsellaufwerke müssen ein Medium enthalten und tragbare Geräte müssen angeschlossen und eingeschaltet sein. Versuchen Sie es anschließend erneut
pl Pasek boczny pokazuje listę urządzeń znajdujących się w Twoim komputerze. Mogą to być urządzenia fizyczne, takie jak twarde dyski, napędy & CD-ROM; lub stacje dyskietek, albo urządzenia wirtualne, takie jak dyski sieciowe
de Des Weiteren enthält die Navigationsleiste eine Liste aller Geräte ihres Computers. Dabei werden sowohl physikalische Laufwerke (wie zum Beispiel Ihre Festplatten, & CD-ROM;-oder Disketten-Laufwerke) als auch virtuelle Laufwerke (wie zum Beispiel Partitionen Ihrer Festplatte oder Netzwerkfreigaben) angezeigt
pl Na powyższym obrazie, cztery urządzenia są widoczne: jeden twardy dysk sformatowany w systemie reiserfs, z partycją zamontowaną w systemie plików jako/root (/), dwa napędy & CD-ROM;, oraz stację dyskietek
de In der Abbildung oben werden vier Geräte gezeigt: eine reiserfs-formatierte Festplatten-Partition als Dateisystembasis (/eingebunden), zwei & CD-ROM;s und eine Diskette
pl w przypadku JV: optyczne komputerowe stacje dysków
de JV: optische Laufwerke
pl Ta opcja jest podobna do Stacji dyskietek..., ale jest przeznaczona dla dysków twardych lub partycji
de Diese Option ähnelt der für Diskettenlaufwerk..., aber dient dem Einbinden von Festplatten bzw. Partitionen
pl Stacje robocze: Poniżej przedstawiono przykład obliczenia PTEC dla stacji roboczej z dwoma dyskami twardymi
de Arbeitsplatzrechner: Es folgt eine beispielhafte Berechnung des TEC für einen Arbeitsplatzrechner mit zwei Festplattenlaufwerken
pl W niektórych systemach operacyjnych (jak na razie tylko w & Linux-miejscownik; i FreeBSD) & kde; potrafi dynamicznie wyświetlać ikony dla każdego zamontowanego urządzenia w systemie (na przykład dla stacji & CD-ROM; dysków, dyskietek i udziałów sieciowych
de Auf einigen Betriebssystemen (derzeit & Linux; und FreeBSD) kann & kde; dynamisch Symbole für jedes verfügbare Gerät, das eingebunden werden kann, auf der Arbeitsfläche darstellen. Das können & CD-ROM;-Laufwerke, Diskettenlaufwerke oder Netzwerkfreigaben sein
pl Włóż teraz poprawnie sformatowaną dyskietkę do napędu i kliknij ikonę Stacji dyskietek, aby & kde; zamontowało dyskietkę i wyświetliło pliki na niej zawarte. Przed wyciągnięciem dysku z napędu, kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę Stacji dyskietek i z wyświetlonego menu wybierz pozycję Odmontuj
de Nun können Sie eine ordnungsgemäß formatierte Diskette in das Laufwerk legen und auf das Diskette-Symbol klicken, um & kde; zum Einbinden des Diskettenlaufwerkes und zur Anzeige der Dateien zu veranlassen. Bevor Sie die Diskette aus dem Laufwerk entfernen, müssen Sie durch Klicken mit der & RMBn; auf das Disketten-Symbol klicken und Laufwerk-Einbindung lösen auswählen
pl Urządzenie może nie być gotowe, np. nie ma płyty w napędzie CD-ROM lub dyskietki w stacji dysków. Być może urządzenie peryferyjne nie jest poprawnie podłączone fizycznie
de Das Gerät ist eventuell nicht betriebsbereit. Vielleicht enthält es kein Medium (z. B. keine CD bei einem CD-ROM-Laufwerk), oder es ist nicht korrekt angeschlossen
pl Urządzenia. Są tutaj wyświetlone Twoje partycje twardego dysku, stacje dyskietek oraz napędy & CD-ROM;. Kliknięcie lewym przyciskiem myszy na nazwie urządzenia lub partycji spowoduje jej zamontowanie i wyświetli jej zawartość w głównym widoku. Zamontowane urządzenie, lub partycja, może zostać odmontowana po kliknięciu na nią prawym przyciskiem myszy i wybraniu polecenia Odmontuj z podręcznego menu
de Geräte. Dies ist eine Baumansicht Ihrer Festplattenpartitionen, der Diskette und & CD-ROM;. Ein Linksklick auf einen Geräte-oder Partitionsnamen bindet diesen Eintrag in das Dateisystem ein und zeigt seinen Inhalt in der Hauptansicht an. Die Einbindung eines eingebundenen Gerätes oder einer eingebundenen Partition können Sie wieder lösen, indem Sie nach einem Rechtsklick auf den Eintrag Laufwerk-Einbindung lösen des Kontextmenüs klicken
pl Skorzystaj z tego polecenia, aby stworzyć ikonę służącą do montowania stacji dyskietek i jednoczesnego jej otwierania w & konqueror-miejscownik; w celu przeglądania jej zawartości. Aby następnie odmontować dysk, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonę i wybrać polecenie Odmontuj. W praktyce nie musi być to stacja dyskietek, ale może być to każdy twardy dysk lub partycja na Twoim systemie, która nie jest normalnie zamontowana. Jakkolwiek, w większości przypadków będziesz chciał, aby tworzona ikona znajdowała się na pulpicie
de Benutzen Sie diese Option, um ein Symbol zu erstellen, dass das Diskettenlaufwerk ins System einbindet und eine neue Instanz von & konqueror; mit dem Inhalt der Diskette öffnet. Um die Einbindung der Diskette in das Dateisystem wieder zu lösen, klicken Sie mit rechts auf das Symbol und wählen Laufwerkseinbindung lösen. Tatsächlich muss es sich nicht um ein Diskettenlaufwerk handeln--jedes Laufwerk und jede Partition, die nicht beim Systemstart automatisch eingebunden werden, können über ein solches Symbol eingebunden werden. Normalerweise ist die Arbeitsfläche ein guter Platz für dieses Symbol
pl & kdiskfree; wyświetla wszystkie dostępne urządzenia plikowe (partycje dysków twardych, stacje dyskietek oraz napędy & CD;, & etc;) wraz z informacją o ich całkowitej pojemności, dostępnym miejscu, rodzaju i punkcie montowania. Pozwala również na montowanie oraz odmontowywanie dysków oraz podgląd ich zawartości w menedżerze plików
de & kdiskfree; zeigt die verfügbaren Plattenbereiche an (Partitionen auf Festplatten, Disketten, CD-ROM-Laufwerke etc;). Zu jedem Bereich wird die Gesamtgröße, der freie Bereich, das Dateisystem und der Ort der Einbindung ins Dateisystem (Mount-Punkt) angezeigt. Mit & kdiskfree; können auch (sofern die Berechtigung vorhanden ist) Laufwerke gemountet/-unmountet und der Dateimanager mit der Anzeige für dieses Laufwerk geöffnet werden
pl Ta opcja wyłącza testy podczas zapisywania konfiguracji. Ta opcja nie powinna być używana w typowych sytuacjach, ale jest użyteczna, gdy np. chcemy ustanowić możliwość rozruchu z dyskietki bez konieczności trzymania dyskietki w stacji dysków za każdym razem, gdy uruchamiamy lilo. Spowoduje to wstawienie opcji unsafe do lilo. conf
de Diese Einstellung schaltet einige Integritätsprüfungen während des Schreibens der gewählten Konfiguration aus. Unter normalen Umständen sollte diese Einstellung nicht benutzt werden. Benutzen Sie sie, um von einer Diskette booten zu können, ohne jedesmal eine Diskette ins Laufwerk einlegen zu müssen, wenn Sie LILO installieren. Mit dieser Einstellung wird das Schlüsselwort unsafe in die Datei lilo.conf geschrieben
pl Ta opcja wyłącza testy podczas zapisywania konfiguracji. Ta opcja nie powinna być używana w typowych sytuacjach, ale jest użyteczna, gdy np. chcemy ustanowić możliwość rozruchu z dyskietki bez konieczności trzymania dyskietki w stacji dysków za każdym razem, gdy uruchamiamy lilo. Spowoduje to wstawienie opcji unsafe do lilo. conf
de Diese Einstellung schaltet einige Integritätsprüfungen während des Schreibens der gewählten Konfiguration aus. Unter normalen Umständen sollte diese Einstellung nicht benutzt werden. Benutzen Sie sie, um von einer Diskette booten zu können, ohne jedesmal eine Diskette ins Laufwerk einlegen zu müssen, wenn Sie LILO ausführen. Mit dieser Einstellung wird das Schlüsselwort unsafe in die Datei lilo.conf geschrieben
pl Ten wykres przedstawia zużycie pamięci fizycznej w Twoim systemie. Większość systemów operacyjnych (w tym Linux) używa tyle dostępnej pamięci fizycznej, na ile pozwala pamięć podręczna dysku, aby przyspieszyć działanie systemu. Oznacza to, że jeśli wartość Wolnej pamięci fizycznej jest niewielka, zaś wartość Pamięci podręcznej dysku jest duża, Twój system jest prawidłowo skonfigurowany
de Diese Graphik zeigt einen Überblick der Verwendung des physischen Speichers auf Ihrem System.Die meisten Betriebssysteme (einschießlichLinux) verwenden möglichst viel physischen Speicher als Zwischenspeicher fürVorgänge auf der Festplatte und erhöhen auf diese Weise die Systemleistung.Das bedeutet normalerweise, dass Sie nur wenig freien physischenSpeicher und viel Festplattenspeicher zur Verfügung haben, fallsIhr System optimal eingerichtet ist
pl Zapisuje bieżący stan gry na dysku
de Speichert den aktuellen Spielstand auf die Festplatte
pl procent wolnego miejsca na dysku (jako pasek oraz jako liczba
de Die Belegung der Partition in Prozent und als Auslastungsgraph
pl nienaświetlone filmy, rolki i dyski do użytku w fotografice lub kinematografii
de unbelichtete Filme und Disketten für fotografische oder kinematografische Verwendung
pl Niektóre wartości niematerialne mogą zawierać się w lub na przedmiotach materialnych, takich jak dyski kompaktowe (w przypadku programu komputerowego), mieć postać dokumentacji prawnej (w przypadku licencji lub patentu) lub filmu
de Einige immaterielle Vermögenswerte können in oder auf einer physischen Substanz enthalten sein, wie beispielsweise einer Compact Disk (im Fall von Computersoftware), einem Rechtsdokument (im Falle einer Lizenz oder eines Patents) oder einem Film
pl Formatowanie spowoduje utratę wszystkich danych na dysku. Kontynuować?
de Durch das Formatieren gehen alle Daten auf der Diskette verloren. Trotzdem fortfahren?
pl sprzęt gimnastyczny, do ćwiczeń fizycznych i sprzęt sportowy, taki jak piłki, siatki, rakiety, kije, narty, kije golfowe, szable, tyczki, sztangi, dyski, ekspandery i inne przyrządy do ćwiczeń kulturystycznych
de Gymnastik-, Körperertüchtigungs- und Sportausrüstung wie Bälle, Netze, Schläger, Skier, Florette, Stöcke, Gewichte, Diskusse, Expander und andere Bodybuilding-Ausrüstung
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2857 zdań frazy stacja dysków.Znalezione w 2,211 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.