Tłumaczenia na język niemiecki:

  • im Stau stehen   

Przykładowe zdania z "stać w korku", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Każdy zestaw produktu InductOs zawiera: • ‧ mg diboterminy alfa w postaci jałowego proszku w fiolce ze szkła typu I o pojemności ‧ ml z korkiem z gumy bromobutylowej zabezpieczonym zrywalnym aluminiowym kapslem i plastikowym wieczkiem; • rozpuszczalnik do odtwarzania w fiolce ze szkła typu I o pojemności ‧ ml z korkiem z gumy bromobutylowej zabezpieczonym zrywalnym aluminiowym kapslem i plastikowym wieczkiem; • jałowe podłoże w opakowaniu blistrowym z polichlorku winylu (PCW) szczelnie zamkniętym wieczkiem Tyvek; • ‧ jałowe jednorazowe strzykawki polipropylenowe o pojemności ‧ ml; • ‧ jałowe igły (ze stali nierdzewnej
de mg des sterilen Dibotermin alfa Pulvers in einer ‧ ml Durchstechflasche (Type I Glas), verschlossen mit Brombutylkautschuk-Stopfen und versiegelt mit einem " Flip-off"-Siegel aus Aluminium und einer Plastikkappe. Lösungsmittel zur Rekonstitution in einer ‧ ml Durchstechflasche (Type I Glas), verschlossen mit Brombutylkautschuk-Stopfen und versiegelt mit einem " Flip-off"-Siegel aus Aluminium und einer Plastikkappe. Eine sterile Matrix in einer Polyvinylchlorid-(PVC) Blisterpackung mit einer verschweißten Tyvek-Versiegelung. Zwei sterile ‧ ml Einweg-Polypropylen-Spritzen. Zwei sterile Nadeln (Edelstahl
pl Roztwór do wstrzykiwań ‧, ‧ ml w ampułko-strzykawce (szkło typu I), z gumowym korkiem i z igłą ze stali nierdzewnej
de ml Injektionslösung in einer Fertigspritze aus Glas Typ I mit einem Gummistopfen und einer Injektionsnadel aus rostfreiem Stahl
pl Teraz musimy sprawić, aby kolejowy transport towarowy stał się atrakcyjniejszy dla firm, bowiem jeśli część towarów zacznie być przewożona koleją zamiast transportem drogowym, oznaczać to będzie zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zmniejszenie liczby samochodów ciężarowych, które utknęły w korkach na drogach i autostradach.
de Wir müssen den Schienengüterverkehr jetzt attraktiver machen für Unternehmen, denn wenn Güter nicht länger auf der Straße sondern mit der Eisenbahn transportiert werden, bedeutet das, dass weniger Treibhausgase ausgestoßen werden und weniger LKWs in Staus auf Autobahnen und Straßen stecken.
pl pytanie zadane zgodnie z regułą niebieskiej kartki, skierowane do posła van der Stoepa - (NL) Panie Przewodniczący! Chciałabym zadać Posłowi van der Stoepowi następujące pytanie: gdyby miano przywrócić kontrole graniczne, to co powiedziałby Pan Poseł van der Stoep holenderskim urlopowiczom wracającym z dwutygodniowych wakacji we Francji, pragnącym przekroczyć granicę pomiędzy Antwerpią a Hazeldonk, którzy w drodze do domu znajdą się w wielokilometrowym korku, tym samym, w którym stoją kierowcy ciężarówek jadący do portu w Rotterdamie, by rozładować swój ładunek?
de eine "Blue-Card"Frage an Herrn van der Stoep. - (NL) Herr Präsident, ich möchte Herrn van der Stoep folgende Frage stellen: Wenn Grenzkontrollen wiedereingeführt werden sollten, was würde Herr van der Stoep den niederländischen Urlaubern sagen, die aus einem vierzehntägigen Urlaub aus Frankreich zurückkehren und die Grenze zwischen Antwerpen und Hazeldonk überqueren wollen und die auf ihrem Heimweg schließlich in einer kilometerlangen Schlange landen, wie auch die LkW-Fahrer auf ihrem Weg zum Hafen von Rotterdam, um ihre Ladung abzuladen?
pl podkreśla, że niedopuszczalna jest sytuacja, w której samochody ciężarowe stoją w kolejkach sięgających ‧ km po unijnej stronie granicy, i dlatego wzywa Rosję do usprawnienia procedur na granicach i wprowadzenia środków uzgodnionych z UE w celu ograniczenia korków
de betont, dass bis zu ‧ Kilometer lange Lastwagenstaus auf der EU-Seite der Grenze unannehmbar sind, und fordert Russland daher auf, seine Verfahren an den Grenzen zu straffen und die mit der EU vereinbarten Maßnahmen zur Reduzierung dieser Staus umzusetzen
pl Strzykawka znajdująca się w półautomatycznym wstrzykiwaczu wykonana jest ze szkła typu I, z gumowym korkiem i z igłą ze stali nierdzewnej; strzykawka zawiera roztwór do wstrzykiwań ‧, ‧ ml
de Die Spritze in dem Fertigpen ist aus Glas Typ I mit einem Gummistopfen und einer Injektionsnadel aus rostfreiem Stahl hergestellt und enthält ‧ ml Injektionslösung
pl Dlaczego? 400 milionów Europejczyków mieszka w miastach. Te 400 milionów osób marnuje mnóstwo czasu stojąc codziennie w korkach, co ma znaczny wpływ na ich życie.
de Warum? 400 Millionen Europäer leben in Städten und diese 400 Millionen Europäer sind von Lebensumständen betroffen, die sie dazu zwingen, täglich Zeit in Verkehrsstaus zu verschwenden.
pl Z pomocą Komisji powinniśmy być w stanie znaleźć różne dźwignie finansowe, by zlikwidować lub zmniejszyć korki, które paraliżują życie miast i ich mieszkańców.
de Mit Hilfe der Kommission sollten wir in der Lage sein, unterschiedliche finanzielle Hebel anzusetzen, um die Verkehrsstaus zu beseitigen oder abzubauen, die das Leben der Städte und ihrer Bewohner lahmlegen.
pl Korek, bambus i pierwotne drewno, musi pochodzić w całości z lasów, w których prowadzona jest gospodarka realizująca zasady i środki zmierzające do zapewnienia zrównoważonej gospodarki leśnej
de Kork, Bambus und neues Holz müssen durchweg aus Wäldern stammen, deren Bewirtschaftung die Prinzipien und Maßnahmen für die Zertifizierung einer nachhaltigen Forstwirtschaft gewährleisten
pl Proszek jest dostarczany w ‧ ml fiolkach (szkło typu I) z korkiem (guma bromobutylowa) i aluminiowym kapslem
de Das Pulver befindet sich in einer ‧ ml Durchstechflasche (Glas Typ I) mit Brombutyl-Gummistopfen und Aluminiumversiegelung und abtrennbarer Plastikkappe
pl Foscan dostępny jest w ‧ ml fiolkach typu I ze szkła bursztynowego z korkiem z elastomeru bromobutylowego i aluminiowym kapslem
de Foscan wird in ‧ ml-Durchstechflaschen aus Braunglas Typ I mit einem Stopfen aus Bromobutylelastomer und einer Aluminiumversiegelung bereitgestellt
pl Proszek w fiolce (szkło typu ‧) z korkiem (guma butylowa) i rozpuszczalnik w ampułko-strzykawce (szkło typu ‧) z tłoczkiem i końcówką (chlorobutylowa guma), bez igły, w opakowaniu po ‧, ‧ lub
de Pulver in einem Fläschchen (Glasart I) mit einem Stopfen (Butyl-Gummi) und Lösungsmittel in einer Fertigspritze (Glasart I) mit Kolbenstopfen und Verschlusskappe (Chlorobutyl-Gummi), ohne Kanüle, in Packungsgrößen zu ‧x‧, ‧x‧ und ‧x‧ Impfdosis
pl Produkcja korka oraz artykułów nie opartych na drewnie (jagody, grzyby oraz usługi związane ze środowiskiem naturalnym) powinna zostać w pełni włączona do analizy przyszłych zmian
de Die Erzeugung von Kork und Nicht-Holzprodukten wie Beeren, Pilzen und Umweltdiensten sollte bei der Analyse des sich abzeichnenden Wandels sorgfältig einbezogen werden
pl Zawiesina w fiolce o pojemności ‧ ml (z bezbarwnego szkła typu I) zamkniętej korkiem (z gumy chlorobutylowej (typu I)), zdejmowanym wieczkiem (polipropylenowym) i otoczonej nasadką (aluminiową
de ml Suspension in einer Durchstechflasche (farbloses Glas, Typ ‧) mit einer Bördelkappe (Aluminium), einem Stopfen (Chlorbutylgummi, Typ ‧) und einem Abreißdeckel (Polypropylen
pl cech konstrukcji pozwalających uniknąć dodatkowej emisji par w przypadku braku korka wlewu paliwa
de konstruktive Maßnahmen zur Vermeidung überhöhter Verdunstungsemissionen bei fehlendem Tankdeckel
pl Utknąłem w korku
de Saß im Stau fest
pl Trzymając pionowo strzykawkę z wodą do wstrzykiwań (SWFI), chwycić pręt tłoka w połowie i przytwierdzić do strzykawki poprzez wkręcenie go zgodnie z ruchem wskazówek zegara w korek (C
de Halten Sie die sterile wassergefüllte Spritze aufrecht, nehmen Sie den Kolbenstempel wie in der Abbildung gezeigt und schrauben Sie den Stempel durch Drehen im Uhrzeigersinn in den Gewindestopfen (C
pl Roztwór w fiolce o pojemności ‧ ml (ze szkła bezbarwnego typu I) zamkniętej korkiem (gumowym) otoczonym (aluminiowym) kapslem i zdejmowanym wieczkiem
de ml Lösung in einer Durchstechflasche (farbloses Glas, Typ I) mit einem Gummistopfen (Elastomer, Bördelkappe aus Aluminium) und einem Abreißdeckel
pl Wkłuć w korek przyrządu igłę na głębokość około ‧ cm i powoli wstrzyknąć rozpuszczalnik do fiolki
de Stechen Sie die Kanüle durch den Verschluss etwa ‧ cm tief ein und injizieren Sie langsam das Lösungsmittel in die Durchstechflasche
pl Umieścić koniec strzykawki w otworze znajdującym się w białym korku
de Stecken Sie die Spitze der Pipette in die Öffnung des weißen Stopfens
pl Roztwór ‧, ‧ ml we wkładzie (szkło silikonowane typu I) zamkniętym korkiem (z gumy halobutylowej), zatyczką (poliizopren/laminat z gumy bromobutylowej/aluminium) umieszczony w jednorazowym wstrzykiwaczu
de ml Lösung in Patrone (silikonisiertes Typ I Glas) mit einem Stopfen (Halobutyl-Gummi), Verschlussscheibe (Polyisopren, Bromobutyl-Gummi Laminat)/Aluminium in einem Injektor
pl Proszek w fiolce (szkło typu I) z korkiem (butylowa guma) i wieczkiem typu flip-off (aluminium) i rozpuszczalnik w fiolce (szkło typu I) z korkiem (chlorobutylowa guma) i wieczkiem typu flip-off (aluminium) w opakowaniu po ‧ lub
de Pulver in einem Fläschchen (Glasart I) mit einem Stopfen (Butyl-Gummi) und Flip-off-Verschluss (Aluminium) und Lösungsmittel in einem Fläschchen (Glasart I) mit Stopfen (Chlorobutyl-Gummi) und Flip-off-Verschluss (Aluminium) in Packungsgrößen zu ‧x‧ und ‧x‧ Impfdosis
pl Przed każdym pobraniem leku zdjąć z urządzenia kapturek ochronny i odkazić korek alkoholem w celu uniknięcia skażenia podczas wielokrotnego nakłuwania igłą
de Vor jeder Entnahme ist der Gummiverschluss des Entnahmesystems mit Alkohol zu desinfizieren, um eine Kontamination des Inhalts durch wiederholtes Einstechen der Kanülen zu verhindern
pl Do produktów pośrednich znajdujących się w butelkach zaopatrzonych w korek w kształcie grzybka umocowany za pomocą węzłów lub spinek albo cechujących się nadciśnieniem wynoszącym co najmniej trzy bary, spowodowanym obecnością dwutlenku węgla w roztworze Państwa Członkowskie mają prawo stosować taką samą stawkę, jak stawka przewidziana dla produktów objętych zakresem stosowania art. ‧ ust. ‧, pod warunkiem że stawka ta jest wyższa niż krajowa stawka podatku od produktów pośrednich
de Auf Zwischenerzeugnisse, die in Flaschen mit Schaumweinstopfen, die durch besondere Haltevorrichtungen befestigt sind, abgefüllt sind oder einen auf gelöstes Kohlendioxid zurückzuführenden Überdruck von ‧ bar oder mehr aufweisen, können die Mitgliedstaaten den Satz anwenden, der für Erzeugnisse im Sinne des Artikels ‧ Nummer ‧ gilt, sofern dieser Satz den nationalen Verbrauchsteuersatz für Zwischenerzeugnisse übersteigt
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1490840 zdań frazy stać w korku.Znalezione w 274,542 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.