wymowa: IPA: [stuw] stuw    

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Tisch   
  (Noun  m) (noun   )
   
  Ein Möbelstück, das üblicherweise aus einer harten, flachen, horizontalen Fläche besteht, die über den Boden erhoben ist und von drei oder mehr Beinen (gewöhnlich vier) stabilisiert wird.
   
  mebel w postaci poziomej płaszczyzny (blatu) podpartej na nogach, służący zwykle do ułatwienia spożywania posiłków lub pracy;
 • Tabelle   
 • Tafel   
  (noun   )
 • Werkbank   
  (Noun  f)
 • tafel   
 • tisch   

Pozostałe znaczenia:

 
urządzenie techniczne o różnych zastosowaniach, w formie blatu stojącego na kilku nogach, będące osobnym stanowiskiem pracy
 
środ. środowiskowy wyraz używany w sformułowaniach bryżowych dotyczących partii lub rozdania, albo zagrywki z wyłożonych kart
 
specjalny blat stojący na nogach, służący do prowadzenia przy nim konkretnej gry sprawnościowej
 
posiłek z wielu dań wyłożonych na stole lub sposób odżywiania się

Picture dictionary

Tisch
Tisch
Tisch
Tisch

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (17)

blat stołu
Tischplatte
dekoracja stołu
Tafelschmuck
nakryć do stołu
den Tisch decken
okrągły stół
runder tisch
Okrągły stół
Runder Tisch
siadać do stołu
sich an den Tisch setzen
stół dla dwóch osób
Tisch für zwei Personen
stół do tenisa
Tischtennistisch
stół kuchenny
Küchentisch
stół operacyjny
Operationstisch
stół rozkładany
Ausziehtisch
stół szachy
Schachtisch
stół tenisowy
Tischtennisplatte
Szwedzki stół
Buffet; Smörgåsbord

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "stół", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Stoły będą gotowe na
de Die Tische sind um ‧ ‧. ‧ Uhr fertig
pl (DE) Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! Przy stole siedzą przedstawiciele trzech stron prowadzących negocjacje w sprawie budżetu na rok 2011: Rady, Komisji i Parlamentu.
de Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Am Verhandlungstisch für das Budget 2011 sitzen drei gleichberechtigte Gesprächspartner: Rat, Kommission und Parlament.
pl Na zakończenie pozwolę sobie podkreślić, że w przypadku gdybyśmy odkryli jakiekolwiek problemy, ponownie zasiądziemy do stołu, by znaleźć rozwiązania.
de Abschließend möchte ich hervorheben, dass wir uns im Falle etwaiger Probleme noch einmal zusammensetzen und Lösungen suchen werden.
pl W dobrze funkcjonującym państwie prawa konsumenci mają uzasadnione powody, aby wierzyć, że spożycie żywności, która trafia na ich stół i którą zamierzają podać swoim dzieciom jest bezpieczne.
de In einem gut funktionierenden Rechtsstaat haben die Verbraucher guten Grund zu glauben, dass die Lebensmittel, die auf ihrem Tisch landen und die sie ihren Kindern geben, für den Verzehr geeignet sind.
pl Odłóż to na stół
de Leg die Waffe auf den Tisch
pl Tematy konferencji można wybrać spośród tych, które zostały już omówione w trakcie obrad Okrągłego Stołu, jak na przykład równouprawnienie płci
de Die Themen für diese Konferenzen können unter jenen ausgewählt werden, die bereits im Diskussionsforum zur Sprache gekommen sind, wie etwa die Gleichstellung der Geschlechter
pl Tym razem musimy położyć karty na stół bez przewidywania, a dyskusje muszą się zacząć od zera.
de Diesmal müssen wir alles auf den Tisch legen, ohne irgendwelche Vorbedingungen, und bei der Diskussion muss man wieder von Null anfangen.
pl W celu wyliczenia wysokości emerytury lub renty na podstawie ustawy lov om social pension (ustawa o emeryturach i rentach socjalnych) uznaje się, że okresy pracy najemnej lub pracy na własny rachunek ukończone na podstawie ustawodawstwa Danii przez pracownika przygranicznego lub pracownika przybyłego do Danii w celu wykonania pracy o charakterze sezonowym są okresami zamieszkania ukończonymi w Danii przez pozostałego przy życiu współmałżonka, o ile w tych okresach pozostały przy życiu współmałżonek pozostawał w związku małżeńskim z danym pracownikiem i nie nastąpiła separacja od stołu ani łoża ani separacja faktyczna z powodu niezgodności charakterów oraz o ile w tych okresach małżonek zamieszkiwał na terytorium innego państwa członkowskiego
de Für die Berechnung der Renten nach dem lov om social pension (Gesetz über Sozialrenten) gelten die von einem Grenzgänger oder einem Arbeitnehmer, der sich zur Verrichtung von Saisonarbeit nach Dänemark begeben hat, nach dänischen Rechtsvorschriften zurückgelegten Beschäftigungszeiten oder Zeiten selbstständiger Tätigkeit als von dem hinterbliebenen Ehegatten in Dänemark zurückgelegte Wohnzeiten, sofern der hinterbliebene Ehegatte während dieser Zeiten mit dem oben erwähnten Arbeitnehmer verheiratet war, und zwar ohne Aufhebung der häuslichen Gemeinschaft oder tatsächliches Getrenntleben wegen Unverträglichkeit, und in einem anderen Mitgliedstaat wohnhaft war
pl Forum internetowe oferuje również gotowy kanał komunikacji członkom Okrągłego Stołu między posiedzeniami odbywającymi się dwa razy w roku, biorąc pod uwagę, iż członkowie indyjscy rozrzuceni są po całym kraju
de Das Internet-Forum ist ein Medium, das den Mitgliedern des Diskussionsforums bei ihrer Kommunikation zwischen den zweimal im Jahr stattfindenden Treffen gute Dienste leistet, vor allem wenn man bedenkt, dass seine indischen Mitglieder über den ganzen Subkontinent verstreut sind
pl urzędujący przewodniczący Rady. - (CS) Pani przewodnicząca, panie komisarzu, panie i panowie! Sytuacja w Mołdawii wciąż jest niestabilna, i UE musi kontynuować wzmożone wysiłki w celu doprowadzenia obu stron do stołu negocjacyjnego.
de amtierender Ratspräsident - (CS) Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, meine Damen und Herren, die Situation in Moldawien ist weiterhin heikel und die EU muss ihre intensive Bemühungen, die Parteien an den Verhandlungstisch zu bringen, fortsetzen.
pl Pani komisarz! UE wykonała wspaniałą pracę odnośnie do systemu "od pola do stołu” i konsumenci powinni mieć do niego zaufanie, ale jako punkt dodatkowy, co z ochroną producentów UE?
de (EN) Frau Kommissarin! Die EU hat in ihrem System vom landwirtschaftlichen Erzeuger bis zum Verbraucher Hervorragendes geleistet, und die Verbraucher sollten ihm vertrauen, aber ich frage ich mich, wie es mit dem Schutz der europäischen Produzenten steht.
pl Panie przewodniczący! Nie możemy czekać aż umowa znajdzie się na stole, gdyż już teraz musimy usłyszeć pozytywny głos z Kremla w kilku innych sprawach; bardzo niepokoją mnie pewne wydarzenia: Czeczenia, sprawa TNK kontra BP oraz Abchazja.
de Wir können nicht warten, bis die Einigung auf dem Tisch ist, weil in einigen anderen Punkten positive Signale aus dem Kreml kommen müssen. Bestimmte Entwicklungen beunruhigen mich zutiefst: Tschetschenien, der Fall TNK vs. BP und Abchasien.
pl Chciałabym zwrócić uwagę, że konieczne jest konsekwentne stosowanie zasady "zanieczyszczający płaci” w całym łańcuchu, od koryta aż po stół.
de Ich weise darauf hin, dass es notwendig ist, dass das Verursacherprinzip in der gesamten Kette konsequent greift - vom Futtertrog bis zum Teller.
pl A na stole surówkę i ziemniaki, i wino w zamrażalniku
de Salat auf dem Tisch und Kartoffeln und Wein, gekühlt
pl Na grudniowym posiedzeniu Okrągłego Stołu w Londynie w zaleceniach na szczyt Indie-UE w roku ‧ uznano, iż partnerstwo strategiczne Indie-UE daje szanse na umocnienie i poszerzenie roli społeczeństwa obywatelskiego w tym partnerstwie dzięki forum Okrągłego Stołu
de Bei dem Treffen des Diskussionsforums im Dezember in London wurde in den Empfehlungen zum EU/Indien-Gipfel festgehalten, dass die strategische Partnerschaft EU/Indien die Chance bietet, die Rolle, die der Zivilgesellschaft bei dieser Partnerschaft zufällt, über das Diskussionsforum aufzuwerten und auszubauen
pl Obecnie zasiadają one do rozmów przy okrągłym stole w ramach grupy G-20.
de In den G20-Runden sitzen diese Staaten zwischenzeitlich mit am Tisch.
pl Lecz mimo wszystko wydaje mi się istotny fakt, że po raz pierwszy w historii UE sztuczna koncepcja opracowana przy zielonym stole wymagała w pewnym stopniu dopracowań po jej zetknięciu z rzeczywistością.
de Wichtig ist für mich allerdings die Tatsache, dass zum ersten Mal in der Geschichte der EU ein künstliches Konzept, das am grünen Tisch erarbeitet wurde, nach einer Prüfung auf die Realisierbarkeit in gewissem Umfang überarbeitet werden musste.
pl Mam wrażenie, że wysypaliśmy na stół mnóstwo różności i liczymy na to, że ludzie będą wybierali z tego różne kawałki i dobrze się bawili
de Wir haben den Spielern viele Wege eröffnet und ich hoffe, dass sie sie annehmen und die Erfahrung genießen werden
pl Konieczne jest zgromadzenie parlamentarne, które regularnie obraduje i monitoruje prace omawiane przy stole negocjacyjnym w ramach WTO.
de Wir brauchen eine parlamentarische Versammlung, die sich regelmäßig trifft und die Arbeit am Verhandlungstisch der WTO überwacht.
pl Chciałabym tylko powiedzieć, że inwestycje i stosunki biznesowe będą także omawiane podczas rozpoczynającego się jutro, w czwartek, w Lizbonie okrągłego stołu przemysłowców, w którym będą uczestniczyć Günter Verheugen i Andris Piebalgs.
de Ich möchte nur ergänzen, dass Investitionen und Geschäftsbeziehungen auch Thema des am morgigen Donnerstag beginnenden ERT in Lissabon sein werden, an dem Günter Verheugen und Andris Piebalgs teilnehmen.
pl Jest ona jednak nieodzownym prologiem służącym osłabieniu grup talibów oraz odcięciu wszystkich ich powiązań z Al-Kaidą, co pozwoli im zasiąść przy negocjacyjnym stole.
de Sie ist jedoch ein wichtiger Wegbereiter, um die Taliban-Gruppen zu schwächen und sie dazu zu bringen, alle Verbindungen mit Al-Qaida abzubrechen und sich dann an den Verhandlungstisch zu begeben.
pl Pieniądze są na stole
de Das Geld liegt auf dem Tisch.
pl Podano do stołu
de Essen ist fertig
pl w stosownych przypadkach spotkania o charakterze okresowym i zbiorczym z przewodniczącymi grup roboczych w celu zapewnienia ogólnej strategicznej koordynacji oraz pełnienie roli sekretariatu regionalnego Okrągłego Stołu Europy Południowo-Wschodniej i jego instrumentów
de soweit angebracht, regelmäßige gemeinsame Treffen mit dem Vorsitz der Arbeitstische, um die strategische Gesamtkoordinierung sicherzustellen, und Erledigung der Sekretariatsgeschäfte des Regionaltisches Südosteuropa und seiner Instrumente
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 793 zdań frazy stół.Znalezione w 1,398 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.