wymowa: IPA: [stuw] stuw    

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Tisch   
  (Noun  m) (noun   )
   
  Ein Möbelstück, das üblicherweise aus einer harten, flachen, horizontalen Fläche besteht, die über den Boden erhoben ist und von drei oder mehr Beinen (gewöhnlich vier) stabilisiert wird.
   
  mebel w postaci poziomej płaszczyzny (blatu) podpartej na nogach, służący zwykle do ułatwienia spożywania posiłków lub pracy;
 • Tafel   
  (noun   )
 • Werkbank   
  (Noun  f)
 • -e   
 • -n   
 • Arbeitstisch   
 • Tabelle   
 • Tisch - s   
 • tafel   
 • tisch   

Pozostałe znaczenia:

 
środ. środowiskowy wyraz używany w sformułowaniach bryżowych dotyczących partii lub rozdania, albo zagrywki z wyłożonych kart
 
posiłek z wielu dań wyłożonych na stole lub sposób odżywiania się
 
urządzenie techniczne o różnych zastosowaniach, w formie blatu stojącego na kilku nogach, będące osobnym stanowiskiem pracy
 
specjalny blat stojący na nogach, służący do prowadzenia przy nim konkretnej gry sprawnościowej

Picture dictionary

Tisch
Tisch
Tisch
Tisch

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (17)

blat stołu
Tischplatte
dekoracja stołu
Tafelschmuck
nakryć do stołu
den Tisch decken
okrągły stół
runder tisch; runder Tisch
Okrągły stół
Runder Tisch
siadać do stołu
sich an den Tisch setzen
stół dla dwóch osób
Tisch für zwei Personen
stół do tenisa
Tischtennistisch
stół kuchenny
Küchentisch
stół operacyjny
Operationstisch
stół rozkładany
Ausziehtisch
stół szachy
Schachtisch
stół tenisowy
Tischtennisplatte
Szwedzki stół
Buffet; Smörgåsbord

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "stół", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Chciałbym teraz zaprosić panią minister Malmström do złożenia wspólnych podpisów (podpisu dokonamy przy tym stole).
de Ich möchte Frau Ministerin Malmström nun bitten, mit der gemeinsamen Unterzeichnung fortzufahren, die an diesem Tisch vorgenommen wird.
pl Działania będą zgodne z koncepcją od stołu do gospodarstwa. WCB zapewni zatwierdzenie metod i ujednoliconych procedur dla wielu rodzajów żywności i pasz
de Die Maßnahmen werden mit dem Konzept der Rückverfolgbarkeit vom Tisch bis zum Bauernhof in Einklang stehen
pl Organizacja posiedzeń okrągłego stołu
de Erleichterung der Runden Tische
pl Przestawiłabym ten stół, wypiję szampana i zobaczymy... i te książki, nie zrozum mnie źle, ale nie powinny leżeć na podłodze, niezbyt elegancko
de Den Tisch würde ich wegtun.lch trinke den Champagner, dann gehe ich. Und die Bücher
pl CPA ‧.‧.‧: Stoły i maszyny kreślarskie i pozostałe przyrządy kreślarskie, traserskie lub do obliczeń rachunkowych
de CPA ‧.‧.‧: Zeichentische und-maschinen, andere Zeichen-, Anreiß- oder Recheninstrumente und-geräte
pl Mógłbyś odstawić moją szklankę na stół?
de Stellst du mein Glas auf dem Tisch ab?
pl Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów organizacji posiedzenia okrągłego stołu UE z przedstawicielami Państw Członkowskich, w tym kosztów podróży i zakwaterowania uczestników
de Veranschlagt sind Mittel zur Deckung der Kosten für die Veranstaltung der europäischen Runden Tische mit Vertretern der Mitgliedstaaten einschließlich der Reise- und Aufenthaltskosten der Teilnehmer
pl narzędzia i sprzęt do pracy takie jak: stoły do krojenia, pojemniki, pasy transmisyjne i noże, wykonane z materiałów odpornych na korozję, łatwych do czyszczenia i dezynfekcji
de Ausrüstungsgegenstände und Arbeitsgeräte wie Zurichtungstische, Behältnisse, Fließbänder und Messer aus korrosionsfestem, leicht zu reinigendem und zu desinfizierendem Material
pl Oczywiście Unia w sposób niewolniczy była podporządkowana temu systemowi, mając nadzieję na zdobycie ochłapów spadających ze stołu amerykańskiego mistrza.
de Die Union hat sich natürlich servil in den Dienst dieses Systems gestellt, in der Hoffnung, einige Brosamen vom Tisch des amerikanischen Meisters abzubekommen.
pl Z niecierpliwością wyczekuję konferencji w Kopenhadze, na której elita polityczna będzie siedzieć naokoło stołu, w niewytłumaczalny sposób pomijając bardzo niewygodną kwestię, że świat w rzeczywistości nie ociepla się od dziesięciu lat.
de Ich freue mich auf Kopenhagen, wenn die politische Klasse verlegen um den Tisch sitzt und den riesigen Elefanten, der sich im Raum befindet, nicht erwähnen kann, nämlich dass sich der Globus in den letzten zehn Jahren gar nicht erwärmt hat.
pl Dlatego też Okrągły Stół może mieć duży wkład w wysiłki Państw Członkowskich, Parlamentu Europejskiego oraz Komisji Europejskiej, mające na celu podniesienie statusu UE w Indiach, szczególnie wśród organizacji społeczeństwa obywatelskiego, oraz w stworzenie oddzielnego rozdziału w planie działania na rzecz partnerstwa strategicznego, dotyczącego współpracy kulturalnej, w oparciu o Wspólną deklarację Indie-UE w sprawie współpracy kulturalnej z ‧ listopada ‧ r
de Das Forum kann einen nützlichen Beitrag leisten zu den Bemühungen der Mitgliedstaaten, des Europäischen Parlaments und der Europäischen Kommission, die EU in Indien, vor allem bei den zivilgesellschaftlichen Organisationen, stärker zu profilieren, sowie zur Ausarbeitung eines speziellen Kapitels über kulturelle Zusammenarbeit in dem Aktionsplan für eine strategische Partnerschaft, wobei die gemeinsame Erklärung zur kulturellen Zusammenarbeit zwischen der EU und Indien vom ‧. November ‧ als Grundlage dienen kann
pl Pozostaje pytanie, jaką metodę przywołania wszystkich stron do rozsądku powinniśmy zaproponować, i jak skłonić zwaśnionych, aby usiedli przy stole negocjacyjnym mimo napiętej sytuacji?
de Welche Methode sollten wir aber vorschlagen, um alle Seiten vor dem Hintergrund so übersteigerter Spannungen zur Vernunft und an den Verhandlungstisch zu bringen?
pl W aktówce leżącej na stole jest pewna teczka
de Es gibt eine Mappe in diesem Umschlag auf dem Konferenztisch
pl Nie mieliśmy więcej stołów w San Francisco?
de Hatten wir in San Francisco nicht mehr Tische?
pl Kopenhagę blokują trzy potencjalne przeszkody, nie tylko natury finansowej: oczywisty brak ambicji jeśli chodzi o podjęcie zobowiązań do redukcji emisji ze strony pewnych państw rozwiniętych spoza Unii Europejskiej; opór najbardziej liczących się państw rozwijających się - dużych gospodarek wschodzących - przed przedstawieniem przekonujących propozycji działań łagodzących; a także brak solidnej oferty finansowej ze strony państw uprzemysłowionych zasiadających przy stole negocjacyjnym.
de Es gibt drei potenzielle Haupthindernisse für Kopenhagen, die nicht nur die Finanzierung betreffen: das eindeutige Fehlen ehrgeiziger Zielsetzungen in Bezug auf Zusagen zur Emissionsreduktion seitens einiger entwickelter Länder außerhalb der Europäischen Union; die Zurückhaltung wichtiger Entwicklungsländer - den großen Schwellenländern - beim Einbringen von überzeugenden Vorschlägen für ihre Schutzmaßnahmen; und zudem der Mangel eines tragfähigen Finanzierungsangebots seitens der entwickelten Länder auf dem Verhandlungstisch.
pl Niech pana ludzie położą go na stole
de lhre Männer sollen ihn auf den Tisch legen
pl mając na uwadze, że obecność kobiet przy stołach negocjacyjnych oraz w ramach aktywnych ról w pokojowych procesach przejściowych stanowi niezbędny lecz niewystarczający krok w kierunku demokracji oraz że kobiety te potrzebują pomocy i wsparcia w tego rodzaju procesie rozwoju politycznego
de in der Erwägung, dass die Präsenz von Frauen an den Verhandlungstischen und in aktiven Funktionen bei einem friedlichen Übergang eine notwendige Etappe auf dem Weg der Demokratie darstellt, die aber noch unzureichend ist, so dass diese Frauen der Unterstützung und Begleitung bei dieser politischen Entwicklung bedürfen
pl Kładźcie ją na stół
de Und jetzt auf den Tisch
pl Widelec spadł ze stołu.
de Eine Gabel ist vom Tisch gefallen.
pl Ze swojej strony, EKES mógłby rozszerzyć swe inicjatywy na Indie, których przykładem była wcześniejsza decyzja o zwróceniu się do współprzewodniczącego Okrągłego Stołu ze strony Indii o wzięcie udziału w seminarium na temat WTO po szczycie w Cancun
de Der EWSA könnte schließlich seine eigenen Initiativen gegenüber Indien ausweiten, wozu beispielsweise sein früher gefasster Beschluss gehört, den indischen Ko-Vorsitzenden des Diskussionsforums zur Teilnahme an seinem Seminar über die WTO nach Cancun einzuladen
pl Pod stołem jest guzik
de Ok.Da unten ist ein Schalter
pl Badanie wykonane na sztywnym stole warsztatowym/na pojeździe/na reprezentatywnym elemencie podwozia pojazdu ...
de Die Prüfung wurde durchgeführt auf einem starren Prüfstand/an einem Fahrzeug/an einem charakteristischen Teil des Fahrgestells eines Fahrzeugs ...
pl Następnie należy próbkę częściową rozłożyć na stole przy użyciu pęsety lub stożkowej łopatki i oddzielić ziarna połamane, inne zboża, ziarna porośnięte, ziarna uszkodzone przez szkodniki, ziarna uszkodzone przez mróz, ziarna z przebarwionym zarodkiem, ziarna cętkowane, obce nasiona, sporysz, ziarna uszkodzone, ziarna zbutwiałe, plewy oraz żywe szkodniki i martwe owady
de Anschließend wird diese Teilprobe auf einer Tischplatte zu einer flachen Schicht ausgebreitet, und die Kategorien Bruchkorn, Fremdgetreide, Auswuchs, Schädlingsfraß, frostgeschädigte Körner, Körner mit Keimverfärbungen, fleckige Körner, Fremdkörner, Mutterkorn, verdorbene Körner, Brandbutten, Spelzen, lebende Schädlinge und tote Insekten werden mit Hilfe einer Pinzette oder eines Hornspatels ausgelesen
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 793 zdań frazy stół.Znalezione w 0,524 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.