Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Freizeitgestaltung   
    (  f)

Przykładowe zdania z "spędzanie wolnego czasu", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Kluczowe słowa, takie jak kształcenie, mobilność, indywidualizacja, wymogi rozwoju demograficznego, higieny i zdrowia, godzenie życia rodzinnego z zawodowym, jak również zmienione przyzwyczajenia dotyczące komunikacji i spędzania czasu wolnego są dowodem na to, że istnieje potrzeba usług społecznych, zarówno dla poszczególnych osób, jak i dla firm
de Stichworte wie Bildung, Mobilität, Individualisierung, Anforderungen an demografische Entwicklung, an Pflege und Gesundheit, Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie veränderte Kommunikations- und Freizeitgewohnheiten weisen auf zusätzlichen und neuen Bedarf an sozialen, personenbezogenen aber auch kommerziellen Diensten hin
pl Ponadto, należy zwrócić uwagę na inne dziedziny objęte dotychczas w znacznie mniejszym stopniu prewencją, takie jak przebywanie w domu, spędzanie czasu wolnego, wypadki sportowe oraz prewencja zdrowotna w odniesieniu do dzieci i osób starszych
de Darüber hinaus sollten andere Bereiche, die bisher weniger Berücksichtigung fanden, wie Heim-, Freizeit- und Sportunfälle sowie die Prävention bei Kindern und älteren Mitbürgern, Aufmerksamkeit finden
pl Pomimo faktu, iż w różnych dziedzinach bezpieczeństwa, takich jak ruch drogowy lub miejsca pracy, poczyniono znaczny postęp, wciąż istnieją dziedziny objęte w znacznie mniejszym stopniu prewencją zdrowotną, takie jak dom, spędzanie czasu wolnego, uprawianie sportów, wypadki oraz prewencja zdrowotna w odniesieniu do dzieci, kobiet i osób starszych
de Obwohl in mehreren Bereichen wie im Straßenverkehr oder am Arbeitsplatz beträchtliche Fortschritte erzielt wurden, finden andere Bereiche weit weniger Berücksichtigung, zum Beispiel Heim-, Freizeit- und Sportunfälle sowie die Prävention bei Kindern, Frauen und älteren Mitbürgern
pl podkreśla, że osoby starsze znacznie przyczyniają się do osiągnięcia spójności społecznej i gospodarczej oraz że ich aktywne działania w dziedzinie solidarności rodzinnej i międzypokoleniowej wzmacnia istniejące w obrębie rodziny znaczenie rozdziału zasobów; uważa również, że należy ułatwiać im udział w działalności na zasadzie wolontariatu i zachęcać do niego; na koniec uważa, że ich zapotrzebowanie na towary i usługi, korzystanie przez nich z usług związanych ze spędzaniem wolnego czasu, zabiegami i poprawianiem samopoczucia napędza rozwijający się sektor gospodarki i nowe bogactwo zwane siwym złotem; zwraca się więc do państw członkowskich o promowanie i rozszerzanie udziału osób starszych w gospodarce i społeczeństwie, czuwając zwłaszcza nad ich dobrym stanem fizycznym i dobrymi warunkami życia społecznego i finansowymi
de erinnert an den gewaltigen Beitrag, den ältere Personen zum sozialen Zusammenhalt und zur Wirtschaft leisten, und daran, dass ihre aktive Rolle bezüglich der Solidarität innerhalb der Familie und zwischen den Generationen die Bedeutung der Umverteilung der Familienressourcen verstärkt; glaubt andererseits, dass ihre ehrenamtliche Tätigkeit erleichtert und gefördert werden muss; weist darauf hin, dass durch ihren Konsum von Gütern und Dienstleistungen im Freizeit-, Pflege- und Wellness-Bereich ein aufstrebender Wirtschaftszweig und ein neuer Wert, das so genannte graue Gold, entstehen; fordert daher die Mitgliedstaaten auf, die Teilnahme der älteren Menschen am wirtschaftlichen und sozialen Leben zu unterstützen und auszubauen und dabei insbesondere auf ihr physisches Wohlergehen und gute soziale und finanzielle Lebensbedingungen zu achten
pl W obszarze spędzania wolnego czasu badania będą skoncentrowane na systemach inteligentnych i ruchomych oraz na zastosowaniu w przemyśle rozrywkowym
de Forschungsarbeiten im Bereich Freizeit werden sich auf intelligente und mobile Systeme und Anwendungen für die Unterhaltung konzentrieren
pl Liczne dodatkowe czynniki jak np. różne ceny gruntów w miastach i na terenach pozamiejskich, niewłaściwe planowanie przestrzenne i regionalne, przepisy podatkowe, decyzje lokalizacyjne przedsiębiorstw sytuujące zakłady i infrastrukturę handlową na przedmieściach spowodowały nasilenie się ruchu drogowego oraz wydłużenie drogi do pracy, szkoły, punktów handlowo-usługowych i miejsc spędzania wolnego czasu
de Eine Vielzahl zusätzlicher Faktoren wie z.B. die unterschiedlichen Bodenpreise zwischen städtischen und ländlichen Räumen, eine verfehlte Raum- und Regionalplanung, die Steuergesetzgebung sowie die Standortentscheidungen von Unternehmen (Gewerbe- und Handelsgebiete im Außenbereich) haben das Verkehrsaufkommen sowie die Länge der Wege zwischen Arbeit, Ausbildung, Versorgung und Freizeit insgesamt anwachsen lassen
pl Powszechnie kultywowanym zwyczajem było spędzanie wolnego, niedzielnego czasu na spacerach całymi rodzinami w parku nad Prosną
de Es war allgemein üblich, in der freien Zeit am Sonntag mit der ganzen Familie im Stadtpark an der Prosna spazieren zu gehen
pl oferty spędzania wolnego czasu i uprawiania turystyki, z uwzględnieniem specyficznych potrzeb kulturalnych
de Freizeitangebote und Tourismus unter Berücksichtigung spezifischer kultureller Bedürfnisse
pl poprawa infrastruktury socjalnej dla rodzin, co ma umożliwić ludziom, którzy mają kogoś pod opieką, podjęcie i utrzymanie pracy, zapewniając w szczególności przystępne cenowo i dobrej jakości usługi opieki nad dziećmi i innymi członkami rodziny, obejmujące dostępność poradnictwa, kursów dla rodziców oraz szkoleń dla opiekunów, a także dzienną opiekę i obiekty służące spędzaniu wolnego czasu przeznaczone dla młodzieży
de Verbesserung der sozialen Infrastruktur für Familien, die es Menschen mit Betreuungsverantwortung ermöglichen, ein Beschäftigungsverhältnis einzugehen und aufrecht zu erhalten, indem erschwingliche, zugängliche und qualitativ gute Betreuung insbesondere für Kinder und andere abhängige Personen bereitgestellt wird, einschließlich Beratungs-, Elternbildungs- und Betreuungsausbildungsangeboten sowie Tagesbetreuungs- und Freizeiteinrichtungen für Jugendliche
pl Jednocześnie obok znaczenia dla edukacji i promocji zdrowia, a także konstruktywnego spędzania czasu wolnego i wypoczynku, rozwój turystyki znacząco wpływa na zatrudnienie, gdyż liczne zawody zależą od ruchu turystycznego, a wiele z nich powiązanych jest z infrastrukturą turystyczną i działalnością pokrewną
de Gleichzeitig hat die Entwicklung des Tourismus- neben seiner Bedeutung für Bildung und Gesundheitsförderung sowie für eine sinnvolle Freizeitgestaltung und Erholung- auch erhebliche Auswirkungen auf die Beschäftigungslage, da viele Berufe von Tourismusströmen abhängen und zahlreiche Fachkräfte im Fremdenverkehr und angrenzenden Bereichen tätig sind
pl Jest ona ważnym zasobem dla działań gospodarczych, warunkuje wielorakie możliwości uprawiania sportu, spędzania wolnego czasu, wypoczynku i profilaktyki zdrowotnej, a w niektórych przypadkach również terapię medyczną
de Sie dient als wichtige Ressource für wirtschaftliche Tätigkeiten und ist außerdem Voraussetzung für eine Vielzahl von Sport-, Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten, für die Gesundheitsfürsorge und im Einzelfall auch die medizinische Therapie
pl Uwzględnianiu faktu, że dostęp do sportu dla wszystkich jest ważny, co obejmuje także dostępność obiektów sportowych, infrastruktury i imprez sportowych dla jak największej grupy osób, w szczególności niepełnosprawnych, oraz znaczenie zapewnienia niepełnosprawnym uczestnictwa w aktywności rekreacyjnej, sportowej i związanej ze spędzaniem wolnego czasu na takich samych zasadach jak osobom zdrowym
de bedacht wird, dass der Zugang zum Breitensport wichtig ist, einschließlich der Zugänglichkeit und Verfügbarkeit von Sporteinrichtungen,-infrastrukturen und-anlagen für möglichst viele Menschen, insbesondere Menschen mit Behinderungen, und dass es wichtig ist, dass Menschen mit Behinderungen in gleichem Maße wie andere an Erholungs-, Freizeit- und Sportaktivitäten teilnehmen können
pl polecenia co do sposobu zachowania, miejsca pobytu, kształcenia i szkolenia, spędzania czasu wolnego, lub zawierające ograniczenia lub warunki prowadzenia działalności zawodowej
de Weisungen, die das Verhalten, den Aufenthalt, die Ausbildung und Schulung oder die Freizeitgestaltung betreffen oder die Beschränkungen oder Modalitäten der Ausübung einer beruflichen Tätigkeit beinhalten
pl na piśmie. - (HU) Sport to obecnie coś znacznie więcej niż sposób spędzania wolnego czasu: jest nieodłącznie związany z gospodarką i społeczeństwem.
de schriftlich. - (HU) Sport ist weit mehr als eine Freizeitaktivität: Durch ihn sind die gesamte Wirtschaft und Gesellschaft miteinander verflochten.
pl Gospodarczy i społeczny potencjał rozwoju systemu zasobów cyfrowych rozszerza się na kulturę, edukację, kształcenie i sektory gospodarki związane ze spędzaniem wolnego czasu
de Die Sektoren Kultur, Bildung und Ausbildung sowie Freizeit haben am wirtschaftlichen und sozialen Potenzial der Entwicklung der digitalen Inhalte teil
pl stwierdza, że kombinacja wielu czynników – kolejnych etapów rozszerzenia Unii Europejskiej, większej mobilności wynikającej z utworzenia jednolitego rynku, dawnych i obecnych fal imigracji, częstszych wymian z innymi częściami świata dzięki handlowi, edukacji, sposobom spędzania wolnego czasu oraz globalizacji w ogóle, nasila wzajemne kontakty między obywatelami w Europie
de stellt fest, dass eine Kombination verschiedener Faktoren- mehrere Erweiterungen der Europäischen Union, aufgrund des Binnenmarktes gestiegene Mobilität, alte und neue Migrationsbewegungen, der intensivere weltweite Austausch in den Bereichen Handel, Bildung und Freizeit sowie die allgemeine Globalisierung- dazu führt, dass die Interaktionen zwischen den Bürgern in Europa ständig zunehmen
pl Prosimy krótko opisać cele projektu, podjęte dzialania, organizację przyjmującą, współpracę, warunki zakwaterowania, sposoby spędzania wolnego czasu podczas wymiany, itp...
de Please provide a brief description of the objectives, programme, activities, host organisation, networking, conditions for accommodation, free time activities, etc.
pl Bez równego dostępu do transportu ludzie niepełnosprawni nie mogą dojechać do pracy, na zakupy ani uczestniczyć w wydarzeniach kulturalnych czy innych formach spędzania wolnego czasu.
de Wenn sie keinen gleichen Zugang zur Beförderung haben, können Menschen mit Behinderungen weder zur Arbeit oder zum Einkaufen fahren, noch an kulturellen und anderen Freizeitaktivitäten teilhaben.
pl opowiada się za zintensyfikowaniem wysiłków mających na celu poprawę integracji oraz spójności społecznej i terytorialnej, zwłaszcza poprzez usunięcie braków natury urbanistycznej i poprawę warunków środowiskowych, przy jednoczesnym realizowaniu zrównoważonej polityki rozwojowej obszarów miejskich, szczególnie poprzez ustabilizowanie sytuacji w dzielnicach będących źródłem problemów i przedstawienie atrakcyjnej oferty mieszkaniowej, jak również oferty w zakresie pracy i spędzania czasu wolnego
de setzt sich dafür ein, die Anstrengungen zu verstärken, um Integration, soziale Kohäsion und territorialen Zusammenhalt zu verbessern, insbesondere durch die Überwindung städtebaulicher Mängel und eine Verbesserung der Umweltbedingungen sowie durch eine ausgewogene Entwicklungspolitik für den städtischen Raum, und zwar durch die Stabilisierung von Problemquartieren und die Schaffung attraktiver Angebote für Wohnen, Arbeiten und Freizeit
pl Domy wakacyjne obejmują wszystkie rodzaje lokali mieszkalnych służących do spędzania wolnego czasu, takie jak domy położone w pobliżu stałego miejsca zamieszkania, w których użytkownicy spędzają weekendy lub krótkie okresy wiele razy w roku, a także położone dalej domy urlopowe, z których korzystają przez dłuższe okresy, ale tylko kilka razy w roku
de Als Freizeitwohnungen gelten alle Arten von zu Freizeitzwecken genutztem Wohnraum, und zwar sowohl das nahe gelegene Wochenendhaus, das viele Male im Jahr für kürzere Zeiträume genutzt wird, als auch die weiter entfernt gelegene Ferienwohnung, die für längere Zeiträume, dafür aber nur wenige Male im Jahr bewohnt wird
pl nakazy związane z trybem życia, miejscem pobytu, kształceniem się i szkoleniem zawodowym, działalnością zawodową lub spędzaniem czasu wolnego
de Anordnungen, die die Lebensführung, den Aufenthalt, die allgemeine und berufliche Bildung, die berufliche Tätigkeit oder die Freizeitgestaltung betreffen
pl Formy spędzania wolnego czasu przez młodzież
de Jugend Freizeitgestaltung
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 64128 zdań frazy spędzanie wolnego czasu.Znalezione w 11,141 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.