Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Natron   
    (  n)

Przykładowe zdania z "soda oczyszczona", pamięć tłumaczeniowa

add example
Wypływa ona na powierzchnię w miejscu powstania uskoku tektonicznego z głębokości ‧ m., ma temperaturę ‧ °C i zawiera następujące składniki mineralne: lit, sód, potas, rubid, cez, miedź, beryl, magnez, wapń, stront, cynk, kadm, glin, cyna, ołów, arsen, antymon, selen, mangan, żelazo, kobalt, nikiel, fluorki, chlorki, bromki, siarczany, wodorowęglany, węglany oraz kwas krzemowyEs enthält Lithium, Natrium, Kalium, Rubidium, Caesium, Kupfer, Beryllium, Magnesium, Kalzium, Strontium, Zink, Cadmium, Aluminium, Zinn, Blei, Arsen, Antimon, Selen, Mangan, Eisen, Kobalt, Nickel, Fluoride, Chloride, Bromide, Sulfate, Hydrogencarbonat, Karbonate und Kieselsäure
Państwa członkowskie i Komisja zachęcają dostawców usług audiowizualnych do opracowania sposobów postępowania wobec niestosownych handlowych przekazów audiowizualnych towarzyszących audycjom dla dzieci lub będących elementem tych audycji i stanowiących reklamę artykułów żywnościowych lub napojów, które zawierają składniki odżywcze i substancje o działaniu odżywczym lub fizjologicznym, zwłaszcza takie jak tłuszcze, kwasy tłuszczowe trans, sól/sód i węglowodany, niezalecane w nadmiernych ilościach w codziennej diecieDie Mitgliedstaaten und die Kommission bestärken die Anbieter von Mediendiensten darin, Verhaltenskodizes für unangebrachte audiovisuelle kommerzielle Kommunikation zu entwickeln, die Kindersendungen begleitet oder darin enthalten ist und Lebensmittel und Getränke betrifft, die Nährstoffe oder Substanzen mit ernährungsbezogener oder physiologischer Wirkung enthalten, insbesondere solche wie Fett, Transfettsäuren, Salz/Natrium und Zucker, deren übermäßige Aufnahme im Rahmen der Gesamternährung nicht empfohlen wird
Produkt leczniczy zawiera sód i jest podawany w ‧, ‧ % roztworze chlorku sodu do infuzji (patrz punktDieses Arzneimittel enthält Natrium und wird in intravenöser ‧%iger Natriumchloridlösung verabreicht (siehe Abschnitt
Sprawa T-‧/‧: Wyrok Sądu z dnia ‧ grudnia ‧ r.- Solvay przeciwko Komisji (Konkurencja- Nadużycie pozycji dominującej- Rynek sody we Wspólnocie (z wyjątkiem Zjednoczonego Królestwa oraz Irlandii)- Decyzja stwierdzająca naruszenie art. ‧ WE- Porozumienia w sprawie dostaw zawierane na zbyt długi okres- Upust lojalnościowy- Przedawnienie uprawnień Komisji do nakładania grzywien lub kar- Rozsądny termin- Istotne wymogi proceduralne- Właściwy rynek geograficzny- Istnienie pozycji dominującej- Nadużywanie pozycji dominującej- Prawo dostępu do akt- Grzywna- Waga i czas trwania naruszenia- Okoliczności obciążające- Powrót do naruszenia- Okoliczności łagodząceRechtssache T-‧/‧: Urteil des Gerichts vom ‧. Dezember ‧- Solvay/Kommission (Wettbewerb- Missbrauch einer beherrschenden Stellung- Sodamarkt in der Gemeinschaft (mit Ausnahme des Vereinigten Königreichs und Irlands)- Entscheidung, mit der eine Zuwiderhandlung gegen Art. ‧ EG festgestellt wird- Liefervereinbarungen für einen übermäßig langen Zeitraum- Treuerabatt- Verjährung der Befugnis der Kommission, Geldbußen oder Sanktionen zu verhängen- Angemessener Zeitraum- Wesentliche Formvorschriften- Räumlich relevanter Markt- Vorliegen einer beherrschenden Stellung- Missbräuchliche Ausnutzung der beherrschenden Stellung- Recht auf Akteneinsicht- Geldbuße- Schwere und Dauer der Zuwiderhandlung- Erschwerende Umstände- Wiederholungsfall- Mildernde Umstände
Po rozpuszczeniu preparat Savene zawiera potas i sód: należy brać to pod uwagę przy jego podawaniu pacjentom, u których poziom tych substancji we krwi wymaga kontrolowaniaFertig zubereitet enthält Savene Kalium und Natrium: dies muss bei Patienten berücksichtigt werden, bei denen die Blutspiegel dieser Substanzen kontrolliert werden müssen
Produktem, którego dotyczy zarzut dumpingu, jest sód luzem, pochodzący ze Stanów Zjednoczonych Ameryki (produkt objęty postępowaniem), zgłaszany zwykle w ramach kodu CN exBei der angeblich gedumpten Ware handelt es sich um Natrium in Bulk-Form, mit Ursprung in den Vereinigten Staaten von Amerika (betroffene Ware), das normalerweise unter dem KN-Code ex‧ eingereiht wird
Rozcieńczalnik zawiera również sód o stężeniu ‧, ‧ g/‧ ml, co może być szkodliwe dla pacjentów stosujących dietę ubogosodowąDas Arzneimittel enthält außerdem Natrium (‧ g/‧ ml), das für Patienten mit natriumarmer Diät schädlich sein kann
W celu zdefiniowania pojęć chemicznych i agronomicznych użytych w niniejszym rozporządzeniu wykorzystano zawarte w rozporządzeniu (WE) nr ‧/‧ (rozporządzenie w sprawie nawozów) definicje podstawowych składników pokarmowych (N, P, K), drugorzędnych składników pokarmowych (jak: wapń, magnez, sód i siarka), mikroskładników pokarmowych (jak: bor, kobalt, miedź, żelazo, mangan, molibden i cynk), nawozów na bazie azotanu amonu o wysokiej zawartości azotu (N powyżej ‧ %), nawozów prostych (z zawartością tylko jednego podstawowego składnika pokarmowego) oraz nawozów wieloskładnikowych (z zawartością więcej niż jednego podstawowego składnika pokarmowegoDie Definition der in dieser Verordnung zugrunde gelegten chemischen und agronomischen Konzepte entspricht den Begriffsbestimmungen in der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ des Rates (nachstehend Düngemittelverordnung genannt) für Primärnährstoffe (N, P, K), Sekundärnährstoffe (Calcium, Magnesium, Natrium und Schwefel), Spurennährstoffe (Bor, Kobalt, Kupfer, Eisen, Mangan, Molybdän und Zink), Ammoniumnitratdünger mit hohem Stickstoffgehalt (über ‧ GHT), Einnährstoffdünger (mit nur einem Primärnährstoff) und Mehrnährstoffdünger (mit mehr als einem Primärnährstoff
Podwójny Jack Daniel' s z sodaEinen doppelten Jack Daniel' s
Ponadto wzrostowi cen energii towarzyszyć może także wzrost cen podstawowych surowców, takich jak soda kalcynowana czy piasek krzemionkowyZusätzlich könnten auch die Preise für Rohstoffe, wie etwa Sodaasche oder Quarzsand, parallel zum Trend bei den Energiepreisen ansteigen
Zawiera sódEnthält Natrium
Inne składniki leku to wolne EDTMP (w postaci EDTMP. H‧O), sól sodowa EDTMP wapnia (w postaci Ca), wolny sód (w postaci Na) oraz woda do wstrzykiwańDie anderen Bestandteile sind Gesamt-EDTMP (als EDTMP.H‧O), Kalzium-EDTMP Natriumsalz (als Ca), Gesamtnatrium (als Na), Wasser für Injektionszwecke
Roztwór albuminy ludzkiej (zawierający sód, sól sodową kwasu kaprynowego oraz N-acetyl DL tryptofanAlbuminlösung vom Menschen (enthält Natrium, Natriumcaprylat und N-Acetyltryptophan (Ph.Eur
Jeśli lekarz poinformował pacjenta o występowaniu u niego nietolerancji na niektóre cukry, należy skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku. • sódBitte nehmen Sie Vimpat erst nach Rücksprache mit Ihrem Arzt ein, wenn Ihnen bekannt ist, dass Sie unter einer Unverträglichkeit gegenüber bestimmten Zuckern leiden. Natrium
W przypadku gdy państwa członkowskie zgłosiły emisje z instalacji produkujących amoniak lub sodę amoniakalną, które zostaną objęte systemem unijnym dopiero, począwszy od ‧ r., emisje służące jako podstawa wyliczenia dostosowań w liczbie uprawnień w całej Unii, określonych w niniejszej decyzji zostały wzięte pod uwagę, przy założeniu, że emisje te stanowią emisje w rozumieniu art. ‧ lit. b) dyrektywy ‧/‧/WESoweit Mitgliedstaaten Emissionen aus Anlagen zur Herstellung von Ammoniak oder Sodaasche mitgeteilt haben, die erst ab ‧ in das EU-System einbezogen werden, wurden die Emissionen berücksichtigt, die die Grundlage für die mit dem vorliegenden Beschluss festgesetzte Anpassung der gemeinschaftsweiten Menge von Zertifikaten bilden, in der Annahme, dass es sich dabei um Emissionen im Sinne von Artikel ‧ Buchstabe b der Richtlinie ‧/‧/EG handelt
ilości określonych składników odżywczych i innych substancji zawartych w żywności, takich jak tłuszcz, nasycone kwasy tłuszczowe, izomery trans kwasów tłuszczowych, cukry i sól/sódder Mengen bestimmter Nährstoffe und anderer Substanzen, die in dem betreffenden Lebensmittel enthalten sind, wie z.B. Fett, gesättigte Fettsäuren, trans-Fettsäuren, Zucker und Salz/Natrium
Zaleca się kontrolowanie ilości spożywanej soli, ponieważ lek Xyrem zawiera sód (który jest składnikiem soli kuchennej), co może mieć znaczenie jeżeli w przeszłości pacjent miał problemy z ciśnieniem krwi, sercem lub nerkamiSie müssen Ihre Salzaufnahme überwachen, da Xyrem Natrium enthält (das in Speisesalz enthalten ist) und dies Auswirkungen haben könnte, wenn Sie in der Vergangenheit Probleme mit dem Blutdruck, Herz oder Nieren hatten
Sprawa T-‧/‧: Wyrok Sądu z dnia ‧ czerwca ‧ r.- Imperial Chemical Industries przeciwko Komisji (Konkurencja- Nadużycie pozycji dominującej- Rynek sody w Zjednoczonym Królestwie- Decyzja stwierdzająca naruszenie art. ‧ WE- Przedawnienie uprawnień Komisji do nakładania grzywien lub kar- Rozsądny termin- Istotne wymogi proceduralne- Powaga rzeczy osądzonej- Istnienie pozycji dominującej- Nadużywanie pozycji dominującej- Wpływ na handel między państwami członkowskimi- Grzywna- Waga i czas trwania naruszenia- Okoliczności łagodząceRechtssache T-‧/‧: Urteil des Gerichts vom ‧. Juni ‧- Imperial Chemical Industries/Kommission (Wettbewerb- Missbrauch einer beherrschenden Stellung- Sodamarkt im Vereinigten Königreich- Entscheidung, mit der eine Zuwiderhandlung gegen Art. ‧ EG festgestellt wird- Verjährung der Befugnis der Kommission zur Festsetzung von Geldbußen oder Sanktionen- Angemessene Frist- Wesentliche Formvorschriften- Rechtskraft- Vorliegen der beherrschenden Stellung- Missbräuchliche Ausnutzung der beherrschenden Stellung- Beeinträchtigung des Handels zwischen Mitgliedstaaten- Geldbuße- Schwere und Dauer der Zuwiderhandlung- Mildernde Umstände
minerały (sód, potas, magnez, wapń, mangan, żelazo, kobalt, miedź, cynk, nikiel, chrom, chlor, fosfor, fluor, jod, bor, selen) od ‧,‧ do ‧,‧ %Mineralien (Natrium, Kalium, Magnesium, Kalzium, Mangan, Eisen, Kobalt, Kupfer, Zink, Nickel, Chrom, Chlor, Phosphor, Fluor, Jod, Bor, Selen): ‧,‧-‧,‧ %
Fenyloalanina (do ‧, ‧ mg w ‧ fiolce) Sód (mniej niż ‧ mmol na dawkę) Alkohol benzylowy (do ‧ mg w wielodawkowej ampułce z rozpuszczalnikiemPhenylalanin (bis zu ‧ mg pro Durchstechflasche) Natrium (weniger als ‧ mmol pro Dosis) Benzylalkohol (bis zu ‧ mg pro Multidose-Lösungsmittelampulle
Kwas askorbowy Chlorek sodu Wodorotlenek sodu lub kwas solny Woda do wstrzykiwań Ponadto zawiera sódAscorbinsäure Natriumchlorid Natriumhydroxid oder Salzsäure Wasser für Injektionszwecke Enthält außerdem Natrium
składnik odżywczy oznacza białko, węglowodany, tłuszcz, błonnik pokarmowy, sód, witaminy i składniki mineralne, wymienione w załączniku do dyrektywy ‧/‧/EWG, oraz substancje, które należą do jednej z tych kategorii lub stanowią jej składnikiNährstoff ein Protein, ein Kohlenhydrat, ein Fett, einen Ballaststoff, Natrium, eines der im Anhang der Richtlinie ‧/‧/EWG aufgeführten Vitamine und Mineralstoffe, sowie jeden Stoff, der zu einer dieser Kategorien gehört oder Bestandteil eines Stoffes aus einer dieser Kategorien ist
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1129 zdań frazy soda oczyszczona.Znalezione w 0,649 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.