Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Tastaturzuordnungsschema   

Przykładowe zdania z "schemat mapowania klawiatury", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Ostatecznie, można zmienić wartości, jakie zostaną przesłane do & X-Server; a po naciśnięciu przycisku modyfikatora. Zmiany te można wprowadzić w sekcji Klawisze modyfikatora. Przykładem jest tutaj zmiana mapowania dla klawisza Caps Lock (dość rzadko używanego) tak, aby symulował dodatkowy klawisz & Ctrl;. Jest to przydatne, jeżeli użytkownik wykorzystuje klawiaturę do bezwzrokowego pisania. Naciśnięcie klawisza Caps Lock jest znacznie łatwiejsze niż klawisza & Ctrl; na standardowej klawiaturze
de Schließlich kann man im Abschnitt X-Sondertasten-Zuordnung beeinflussen, was bei einem Tastendruck an den & X-Server; gesendet wird. Ein übliches Beispiel ist die Umdefinierung der selten verwendeten Hochstelltaste als zusätzliche & Ctrl;-Taste. Das ist nützlich, wenn man als Schreibkraft arbeitet, da die Hochstelltaste auf einer Standardtastatur wesentlich günstiger liegt als jede der & Ctrl;-Tasten
pl Ta zakładka konfiguracji nie wymaga zbyt dużo tłumaczenia. Możesz wybrać spomiędzy czterech wstępnie zdefiniowanych schematów kolorów klawiatury. Schematy kolorów można również przełaczać w lociey poprzez opcję menu Ustawenia Schematy kolorów klawiatury
de Auf dieser Seite können Sie zwischen vier vorgegebenen Farbschemata für die Tastatur wählen. Auch während der Übung können Sie mit Einstellungen Farbschemata das Farbschema ändern
pl Wybiera biały schemat kolorów klawiatury: wszystkie są białe, a ten który masz nacisnąć-czarny
de Wählt das Tastaturlayout in Schwarz und Weiß: Alle tasten in weiß, nur die Tasten, die Sie drücken müssen, ist schwarz
pl Schematy & kolorów klawiatury
de Tastaturfarbschemata
pl Łączna ocena skali, rozmieszczenia i intensywności presji oraz zasięgu, podatności i odporności poszczególnych składników ekosystemu, w tym – tam, gdzie to możliwe – ich mapowanie, umożliwia określenie obszarów, na których ekosystemy morskie uległy lub mogły ulec niekorzystnemu oddziaływaniu
de Eine kombinierte Bewertung von Ausmaß, Verteilung und Intensität der Belastungen sowie von Umfang, Anfälligkeit und Widerstandskraft der verschiedenen Ökosystemkomponenten, möglichst einschließlich ihrer Kartierung, ermöglicht es, die Gebiete zu ermitteln, in denen die Meeresökosysteme erwiesenermaßen oder möglicherweise geschädigt sind
pl Zastosuj przekształcenie mapując ten punkt na inny punkt
de Eine Ähnlichkeitsabbildung von diesem Punkt auf einen anderen anwenden
pl W tym przypadku nie ma wątpliwości, że u podstaw europejskiej solidarności powinno leżeć zapobieganie -przykładowo przybierające postać konstrukcji chroniących przed lawinami, wałów przeciwpowodziowych, systemów mapowania i monitoringu.
de Und hier ist bereits bei der Prävention - etwa bei Lawinenschutzbauten, bei Hochwasserverbauten, bei der Kartografierung, bei Überwachungssystemen - europäische Solidarität zu üben, das ist keine Frage.
pl wpisywanie do wykazu i mapowanie aplikacji
de Registrierung und Kartografierung der Anwendungen
pl Mapuj ten trójkąt
de Dieses Dreieck abbilden
pl Dnia 21 grudnia ubiegłego roku wydaliśmy wytyczne dotyczące krajowej oceny ryzyka oraz mapowania, aby zachęcić państwa członkowskie do wszechstronnego zarządzania ryzykiem.
de Wir haben am 21. Dezember 2010 einen Leitfaden zur nationalen Risikobewertung und -kartierung veröffentlicht, durch den die Mitgliedstaaten dazu angeregt werden sollen, eine umfassende Kultur des Risikomanagements zu entwickeln.
pl Należy ponadto opracować strategie w zakresie mapowania, zapobiegania wykrywania i łagodzenia skutków przy uwzględnieniu czynników ekonomicznych i społecznych
de Ferner sind Kartierungs-, Vermeidungs-, Erkennungs- und Eindämmungsstrategien zu entwickeln, wobei auch wirtschaftliche und gesellschaftliche Faktoren zu berücksichtigen sind
pl Co więcej, zaproponowałam stworzenie elektronicznego systemu mapowania, z perspektywą stworzenia bazy danych delikatnych morskich ekosystemów, która zredukuje koszty i wysiłek związany z dokonywaniem ocen i wydawaniem pozwoleń na połów.
de Ferner habe ich die Schaffung eines elektronischen Kartierungssystems vorgeschlagen, das die Einrichtung einer Datenbank gefährdeter mariner Ökosysteme ermöglichen soll, damit die Kosten und der Aufwand bei der Bewertung und der Ausstellung der Fangerlaubnis verringert werden können.
pl Kilkakrotnie zwracano się już do Komisji, aby opracowała wspólnotowe wytyczne dotyczące mapowania zagrożeń.
de Die Kommission ist ebenso einige Male aufgefordert worden, Gemeinschaftsleitlinien zur Risikokartierung zu erstellen.
pl Przykładem byłby projekt łączący i harmonizujący formaty przechowywania krajowych agencji mapujących
de So wäre zum Beispiel ein Projekt zur Verknüpfung und Harmonisierung der Formate der Archive der nationalen Kartierungsstellen denkbar
pl Badania powinny odpowiedzieć na potrzeby związane z zarządzaniem danymi, usługami informacyjnymi oraz problemami związanymi z przesyłaniem danych, ich integracją i mapowaniem
de Im Rahmen der Forschungsarbeiten sollten auch die Notwendigkeit des Datenmanagements und von Informationsdiensten sowie Probleme bei Datentransfer, Datenintegration und Datenzuordnung behandelt werden
pl Propozycje te mają zwrócić uwagę na opracowanie krajowych strategii dla łączności szerokopasmowej, obejmujących propagowanie prywatnych inwestycji z zastosowaniem zasad urbanistyki, mapowanie infrastruktury i uporządkowanie pierwszeństwa; czyniąc to, państwa członkowskie mogą znacznie zmniejszyć koszty inwestycji, umożliwiając ich wykonalność.
de Diese Vorschläge werden die Entwicklung von nationalen Breitbandstrategien ins Zentrum rücken, welche die Förderung von privaten Investitionen unter Verwendung von Regelungen für die Städteplanung, von Infrastruktur-Kartierung und der Klärung von Wegerechten abdecken; und damit können die Mitgliedstaaten die Investitionskosten erheblich senken und sie rentabler machen.
pl Niedawno wydane zostało odnośne sprawozdanie pt. "Mapowanie labiryntu: jak sprawić, aby więcej kobiet zajmowało wysokie stanowiska w dziedzinie badań naukowych”.
de Ein diesbezüglicher Bericht wurde kürzlich unter dem Titel "Mapping the maze: getting more women to the top in research" veröffentlicht.
pl zauważa, że trójwymiarowe mapowanie dna morskiego będzie miało ogromne znaczenie nie tylko dla przemysłu rybackiego, ale również dla sektora energetycznego, ekologów i interesów obronności; stwierdza, że wysoka wartość handlowa takich map jest oczywista i dlatego może pomóc w rozwiązaniu kwestii finansowania działań w tym zakresie; uważa, że lepsze dane w sektorze morskim pozwoliłyby na sporządzanie lepszych prognoz pogody, dostarczyłyby informacji na temat przewidywanej wysokości fali oraz wielu kwestii wzmacniających bezpieczeństwo i rozwój
de verweist darauf, dass eine dreidimensionale Raumordnung des Meeresboden von riesigem Wert nicht nur für die Fischereiindustrie sondern auch für den Energiesektor, Naturschützer sowie für die Verteidigungsinteressen sein wird; stellt fest, dass der beachtliche kommerzielle Wert derartiger Raumordnungen offensichtlich ist und sie somit dazu beitragen können, die Frage der Finanzierung dieser Aktivität zu klären; verweist ferner darauf, dass verbesserte Daten zum maritimen Bereich bessere Wettervorhersagen, Informationen über zu erwartende Wellenhöhen und eine Reihe von Faktoren, die die Sicherheit und Entwicklung stärken, einschließen könnten
pl szczep posiada stały niedobór materiału genetycznego, który określa wirulencję lub posiada stałe mutacje, o których wiadomo, że w wystarczającym stopniu zmniejszają wirulencję (badania patogeniczne, badanie genetyczne – sonda genetyczna, wykrycie fagów i plazmidów, restrykcyjne mapowanie enzymu, sekwencjowanie, sonda proteinowa) oraz że istnieje dowód bezpieczeństwa
de der Stamm hinsichtlich des die virulenten Eigenschaften bestimmenden Genmaterials dauerhaft defizient ist oder stabile Mutationen aufweist, die die Virulenz bekanntermaßen genügend vermindern (Pathogenitätstests, genetische Untersuchung- Gensonden, Nachweis von Phagen und Plasmiden, Restriktionsenzymkartierung, Sequenzierung, Proteinsonden) und deren Unbedenklichkeit hinreichend nachgewiesen ist
pl Ten plik zawiera metadane, ustawienia i mapowania wskazujące które segmenty są włączone i wyłączone w motywie fourteen-segment-sample. svgName
de Diese Datei enthält Metadaten, Konfigurationseinstellungen und die Zuordnungen die kontrollieren, welche Segmente im Design fourteen-segment-sample.svg an oder aus sein sollenName
pl Ten plik zawiera metadane, ustawienia i mapowania pomiędzy cyframi i numerami identyfikacyjnymi elementów motywu individual-digit-sample. svgName
de Diese Datei enthält Metadaten, Konfigurationseinstellungen und die Zuordnungen zwischen Ziffern und den Bezeichnungen für das Design individual-digit-sample.svg Name
pl mając na uwadze, że sprawozdanie Komisji z ‧ r. zatytułowane Mapping the Maze: Getting More Women to the Top in Research (Mapowanie labiryntu: jak sprawić, aby więcej kobiet zajmowało wysokie stanowiska w dziedzinie badań naukowych) wykazuje, iż przejrzyste i sprawiedliwe procedury oceny i promocji są koniecznymi instrumentami, lecz same w sobie nie wystarczą- aby poprawić równowagę płci w procesie podejmowania decyzji w dziedzinie badań naukowych konieczna jest zmiana w kulturze
de in der Erwägung, dass aus dem Bericht der Kommission ‧ mit dem Titel Mapping the Maze: Getting More Women to the Top in Research hervorgeht, dass transparente und faire Beurteilungs- und Förderungsverfahren zwar notwendige Instrumente sind, alleine jedoch nicht ausreichen: ein Kulturwandel ist erforderlich, um das Geschlechtergleichgewicht in Entscheidungsprozessen in der Forschung zu verbessern
pl Wybierz punkt, który ma być mapowany na inny punkt
de Wählen Sie den Punkt, der mit der Ähnlichkeit auf einen anderen Punkt abgebildet werden soll
pl Zastosuj przekształcenie podobieństwa mapując pewien punkt na ten punkt
de Eine Ähnlichkeitsabbildung eines Punkte auf diesen Punkt anwenden
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2679 zdań frazy schemat mapowania klawiatury.Znalezione w 1,921 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.