wymowa: IPA: [ˈʐatkɔ] ˈʒatkɔ  

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • selten   
  (Adverb, Adjectival  )
   
  prawie nigdy, z dużymi odstępami czasowymi między kolejnymi wydarzeniami
 • rar   
   
  prawie nigdy, z dużymi odstępami czasowymi między kolejnymi wydarzeniami
 • singulär   
  (Adjectival  )
 • dünn   

Pozostałe znaczenia:

 
o elementach w zbiorze: daleko od siebie

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (2)

mieć rzadko spotykane hobby
ein ausgefallenes Hobby haben
Nieszczęścia rzadko chodzą parami
Ein Unglück kommt selten allein

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "rzadko", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Zaburzenia układu nerwowego Rzadko-neuropatia obwodowa Szybka poprawa kontroli stężenia glukozy we krwi może być związana ze stanem określanym jako ostra neuropatia bólowa, która zwykle przemija
de Erkrankungen des Nervensystems Selten-Periphere Neuropathie Eine rasche Besserung der Blutzuckerkontrolle kann mit Beschwerden verbunden sein, die als akute schmerzhafte Neuropathie bezeichnet werden und normalerweise reversibel sind
pl Nacieki w płucach, śródmiąższowe zapalenie płuc oraz zapalenie płuc, czasami prowadzące do zgonu pacjenta, obserwowano rzadko u pacjentów leczonych interferonem alfa, w tym u leczonych preparatem IntronA
de Lungeninfiltrate, Pneumonitis und Pneumonie, mit Todesfolge in einigen Fällen, wurden bei mit Interferon alfa behandelten Patienten selten beobachtet, auch bei denen, die mit IntronA behandelt wurden
pl Objawy niepożądane ze strony narządu wzroku (patrz punkt ‧. ‧), w tym krwotoki do siatkówki, kłębki waty i zamknięcie tętnicy lub żyły środkowej siatkówki rzadko obserwowano po leczeniu interferonami alfa
de Über Nebenwirkungen am Auge (siehe Abschnitt ‧) einschließlich Netzhautblutungen, Cotton-Wool-Herde und Verschluss der Netzhautarterien bzw.-venen nach der Behandlung mit alfa-Interferonen wurde in seltenen Fällen berichtet
pl Bardzo rzadko: trombocytopenia (zmniejszenie liczby płytek krwi
de Sehr selten:Thrombozytopenie (geringe Anzahl an Blutplättchen
pl W celu uszeregowania działań niepożądanych według częstości występowania stosowane są następujące określenia: bardzo często (> ‧); często (> ‧, < ‧); niezbyt często (> ‧, < ‧); rzadko (> ‧ ‧, < ‧); bardzo rzadko (< ‧ ‧), łącznie z pojedynczymi przypadkami
de Die folgenden Begriffe werden zur Einteilung der Nebenwirkungen nach Häufigkeit verwendet: sehr häufig (> ‧), häufig (> ‧, < ‧), gelegentlich (> ‧, < ‧), selten (> ‧ ‧, < ‧), sehr selten (< ‧ ‧) einschließlich gemeldeter Einzelfälle
pl Jakby nie było, z jednej strony cały system Schengen zależy od surowej, szczelnej kontroli jego zewnętrznych granic - co mówiąc szczerze nie ma obecnie miejsca - zaś z drugiej strony od rygorystycznego podejścia do problemu przestępczości we wszystkich państwach członkowskich - co spotyka się zbyt rzadko.
de Letztendlich steht und fällt der Schengen-Raum mit einer strengen, wasserdichten Kontrolle seiner Außengrenzen einerseits - die, um es ganz deutlich zu sagen, nicht stattfindet - und einer rigorosen, koordinierten Herangehensweise an die Kriminalität in allen Mitgliedsstaaten andererseits - was viel zu selten der Fall ist.
pl Biały mak jest szczególnym, rzadko stosowanym surowcem
de Weißmohn ist ein ganz besonderer, nur selten verwendeter Rohstoff
pl Przypadek zakładów publicznych, których misja uległa zakończeniu jest rzadko spotykany
de Der Fall des Zeitablaufs kommt bei öffentlichen Unternehmen recht selten vor
pl Pacjenci z rzadko występującą dziedziczną nietolerancją galaktozy, niedoborem laktozy (typu Lapp) lub zespołem złego wchłaniania glukozy-galaktozy nie powinni przyjmować tego leku
de Patienten mit den seltenen erblichen Störungen Galactose-Intoleranz, Lapp-Lactase-Mangel oder Glucose-Galactose-Malabsorption sollten dieses Arzneimittel nicht einnehmen
pl Zgłaszano również pozytywny wynik testu Coombsa zarówno dla lewodopy podawanej z karbidopą, jak i dla samej lewodopy, ale niedokrwistość hemolityczna występuje nadzwyczaj rzadko
de Sowohl unter Levodopa/Carbidopa als auch unter Levodopa-Monotherapie wurden positive Coombs-Tests berichtet; hämolytische Anämie ist jedoch äußerst selten
pl Zaburzenia mięśniowo-szkieletowe, tkanki łącznej i kości:-Rzadko
de Skelettmuskulatur-und Bindegewebserkrankungen
pl Bardzo rzadko obserwowano nasilenie objawów zapalenia stawów
de Sehr selten wurde eine Verschlechterung von arthritischen Symptomen beobachtet
pl w imieniu grupy PPE-DE. - (FR) Panie przewodniczący, panie i panowie! Pragnę powitać brytyjskiego premiera Gordona Browna, który za kilka dni będzie gospodarzem szczytu G20, na którym Europa oczekiwana jest jak rzadko wcześniej .
de im Namen der PPE-DE-Fraktion. - (FR) Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Ich möchte den britischen Premierminister Gordon Brown herzlich willkommen heißen, der in wenigen Tagen Gastgeber eines G20-Gipfel sein wird, bei dem Europa so sehnlich erwartet wird, wie selten zuvor.
pl Rzadko obserwowano epizody nagłego zasypiania w czasie aktywności dziennej, w niektórych przypadkach nieuświadomione i bez objawów ostrzegawczych
de Plötzliches Einschlafen während Alltagsaktivitäten, manchmal ohne Wahrnehmung von Warnzeichen, wurde gelegentlich berichtet
pl Jako ktoś, kto mieszka w mieście, przez które w ciągu roku przejeżdżają miliony pojazdów ciężarowych, mogę potwierdzić, że cierpienia ludności, której to dotyczy, są rzadko brane pod uwagę.
de Als jemand, der in einer Stadt lebt, durch die jedes Jahr Millionen von schweren Nutzfahrzeugen fahren, kann ich bestätigen, dass die Belastungen für die betroffene Bevölkerung nur selten berücksichtigt werden.
pl W Tabeli ‧ przedstawiono działania niepożądane zarejestrowane w obu trwających ‧ tygodnie badaniach, NV-‧B-‧ GLOBE i NV-‧B-‧, z uwzględnieniem klasyfikacji układów narządowych i częstotliwości wg następującej konwencji: bardzo często (≥‧); często (≥‧ do < ‧); niezbyt często (≥‧ ‧ do < ‧); rzadko (≥‧ ‧ do < ‧ ‧); bardzo rzadko
de Tabelle ‧ enthält die in den gepoolten ‧-wöchigen Studien NV-‧B-‧ GLOBE und NV-‧B-‧ dokumentierten unerwünschten Wirkungen nach Systemorganklasse und Häufigkeit, wobei die folgende Konvention verwendet wurde: sehr häufig; häufig (‧, < ‧); gelegentlich (‧.‧, < ‧); selten (‧.‧, < ‧.‧); sehr selten
pl Objawy niepożądane zostały przedstawione zgodnie z częstością ich występowania, z zastosowaniem następującej klasyfikacji: bardzo często (≥ ‧); często (≥ ‧ do < ‧); niezbyt często (≥‧ do < ‧), rzadko (≥‧ do < ‧), bardzo rzadko (< ‧), nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych
de Die Nebenwirkungen sind nach Häufigkeit gemäß folgender Definition geordnet: sehr häufig; häufig (‧, < ‧); gelegentlich (‧.‧, < ‧); selten (‧.‧, < ‧.‧); sehr selten (< ‧.‧), nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar
pl Podobnie jak w przypadku innych szczepionek podawanych w postaci wstrzyknięć, zawsze muszą być dostępne niezbędne leki, w tym adrenalina, na wypadek reakcji anafilaktycznej rzadko występującej po podaniu szczepionki
de Wie bei allen Impfstoffen, die durch Injektion verabreicht werden, sollten geeignete Behandlungsmaßnahmen für den Fall von seltenen anaphylaktischen Reaktionen nach Gabe des Impfstoffs bereitstehen
pl bzip jest programem do kompresji plików. Obecnie jest raczej rzadko używany i został zastąpiony przez program bzip‧, który zapewnia o wiele lepszy stopień kompresji
de bzip ist ein Kompressionsprogramm. Es wird heute nur noch selten genutzt, da es von bzip‧ ersetzt wurde, das eine weit bessere Kompression bietet
pl Jednakże, rzadko podczas leczenia wysokiego ciśnienia tętniczego krwi, mogą wystąpić zawroty głowy lub uczucie zmęczenia
de Während der Behandlung eines hohen Blutdrucks können jedoch gelegentlich Schwindel oder Müdigkeit auftreten
pl Bardzo rzadko informowano również o występowaniu: kołatania serca, szybkiego bicia serca, bólów brzucha, nudności (uczucie mdłości), wymiotów, rozstroju żołądka, biegunki, zawrotów głowy, senności, bezsenności, bólów mięśni, omamów, drgawek, niepokoju z nadmierną aktywnością ruchową, zapalenia wątroby i nieprawidłowości w testach czynności wątroby
de Über Fälle von Herzklopfen, Herzjagen, Bauchschmerzen, Übelkeit, Erbrechen, Magenverstimmung, Durchfall, Schwindel, Benommenheit, Schlaflosigkeit, Muskelschmerzen, Halluzinationen, Anfälle, Rastlosigkeit mit vermehrter körperlicher Aktivität, Leberentzündung und ungewöhnlichen Leberfunktionswerten wurde ebenfalls sehr selten berichtet
pl Bardzo rzadko-retinopatia cukrzycowa Długotrwała poprawa kontroli glikemii zmniejsza ryzyko post pu retinopatii cukrzycowej
de Gelegentlich-Diabetische Retinopathie Eine langfristige Verbesserung der Blutzuckereinstellung verringert das Risiko des Fortschreitens einer diabetischen Retinopathie
pl Trudno nie zgodzić się z takim podejściem. EKES zauważa jednak, że w decyzjach Rady ECOFIN niezwykle rzadko jest mowa o UGW jako o podmiocie bezpośrednio lub pośrednio zainteresowanym decyzjami
de Diesem Ansatz ist rückhaltlos zuzustimmen; der EWSA weist jedoch darauf hin, dass in den Entscheidungen des ECOFIN-Rates nur sehr selten auf die WWU als direkt oder indirekt betroffene Partei verwiesen wird
pl Bardzo często (≥‧); często (≥‧ do < ‧); niezbyt często (≥‧ do < ‧); rzadko (≥‧ do < ‧); bardzo rzadko (< ‧), nie znana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych
de Sehr häufig; häufig (‧, < ‧); gelegentlich (‧.‧, < ‧); selten (‧.‧, < ‧.‧); sehr selten (< ‧.‧), nicht bekannt (Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2394 zdań frazy rzadko.Znalezione w 0,599 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.