wymowa: IPA: /rɔˈʥina/ rɔˈʥ̑ĩna    

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Familie     
  (Noun  female, f) (noun   ) [hyphenation: Fa·mi·lie;]
   
  Eine Gruppe bestehend aus Eltern, Nachkommen und anderen nah mit ihnen verwandten oder verbundenen Personen.
   
  małżonkowie i ich dzieci; także: osoby związane pokrewieństwem, powinowactwem; krewni, powinowaci
   
  Biologisches Taxon, eine Gruppe (verwandter) Arten, Teil einer Ordnung und bestehend aus einer oder mehreren Gattungen
   
  biol. biologia w systematyce: jednostka wyższa od rodzaju;
   
  grupa osób, które łączy pokrewieństwo, małżeństwo, powinowactwo lub inne prawo;
   
  rodzice wraz z ich dziećmi (zwana też rodziną elementarną)
 • familie   
  [biologie]
 • Familienplanung   
  (Noun  f)
 • Geschlecht   
  (noun   )
 • Haushalt   
 • Sippe   
 • Sprachfamilie   
  (Noun  f)
 • verwandtschaft   

Pozostałe znaczenia:

 
grupa osób, które łączy pokrewieństwo, małżeństwo, powinowactwo lub inne prawo
 
mat. matematyka, matematyczny zbiór, szczególnie zbiór zbiorów
 
pot. potocznie grupa osób, które łączy społeczna więź
 
mat. matematyka, matematyczny zbiór, szczególnie zbiór zbiorów;
 
pot. potocznie grupa obiektów o wspólnych cechach, rodzaj
 
jęz. językoznawstwo grupa języków wywodzących się od wspólnego prajęzyka;
 
pot. potocznie grupa osób które łączy społeczna więź

Picture dictionary

Familie
Familie

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (34)

Brytyjska Rodzina KrólewskaBritische Königsfamilie
członek rodzinyFamilienmitglied
głowa rodzinyHaushaltsvorstand
Kronika Rodziny KentówDie Chronik der Kent-Familie
Liga Polskich RodzinLiga Polnischer Familien
ochrona rodzinySchutz der Familie
planowanie rodzinyfamilienplanung; Familienplanung
podatek od członków rodzinyKopfsteuer
praca rodzinyfamilienarbeitskraft
pracownik-członek rodzinymitarbeitender Familienangehöriger; Familienarbeiter
przemoc w rodziniehäusliche Gewalt; familiäre Gewalt
przyjaciel rodzinyHausfreund
przysposobienie do życia w rodzinie (przedmiot)Sexualerziehung
ptaki z rodziny brzytwodziobówtordalk
RodzinaKinder Gottes
Rodzina AddamsówThe Addams Family
rodzina bezdzietnakinderlose Familie
rodzina elementarnaKernfamilie
rodzina niepełnaFamilie mit einem Elternteil
rodzina nośnikówMedienfamilie
rodzina nuklearnaKernfamilie
rodzina produktówProduktfamilie
rodzina pszczelabienenvolk
Rodzina SopranoDie Sopranos
rodzina wielodzietnakinderreiche Familie
rodzina zastępczaPflegeverhältnis; Pflegefamilie
rodzina zrekonstruowanaPatchwork-Familie
Święta rodzinaDie heilige Familie
węże z rodziny ColubridaeNattern
wielkość rodzinyfamiliengroesse
Wszystko zostaje w rodzinieMord im Pfarrhaus
założyć rodzinęFamilie gründen
zawartość przyjazna dla rodzinyfamilienfreundliche Inhalte
Znajomi i rodzinaFreunde und Familie

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "rodzina", pamięć tłumaczeniowa

add example
W celu spełnienia zasadniczych wymogów bezpieczeństwa dopuszcza się wykazanie podobieństwa rodziny urządzeń poprzez obliczenia i/lub na podstawie rysunków projektowychDie Ähnlichkeit der unterschiedlichen Ausführungen einer Baureihe hinsichtlich der Einhaltung der grundlegenden Sicherheitsanforderungen darf rechnerisch und/oder anhand von Konstruktionszeichnungen nachgewiesen werden
Każdego dnia w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej, a także w krajach kandydujących do członkostwa wzrasta wielka liczba dzieci pozostawionych z dziadkami lub rodzinami.Mit jedem Tag steigt in den neuen Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie in den Beitrittsländern die ohnehin schon große Zahl der Kinder, die bei ihren Großeltern oder anderen Angehörigen aufwachsen.
Chyba się nie pogniewają, skoro jesteśmy wśród swoich... jeśli powiem, że, któregoś dnia, ta niezwykle mądra dziewczyna... stanie się częścią rodziny!Und ich glaube, da wir unter Freunden sind... darf ich sagen, dass, eines Tages, dieses bemerkenswert schlaue Mädchen... auch noch eine andere Partnerin für ihn sein wird!
Pracownik przedstawia, na poparcie złożonego wniosku, zaświadczenie dotyczące stanu rodzinnego, wydane przez władze właściwe w sprawach stanu cywilnego w Państwie zamieszkania Członków rodzinyDER ARBEITNEHMER HAT MIT SEINEM ANTRAG EINE FAMILIENSTANDSBESCHEINIGUNG VORZULEGEN, DIE DIE FÜR PERSONALSTANDSANGELEGENHEITEN ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DES WOHNLANDS DER FAMILIENANGEHÖRIGEN AUSGESTELLT HABEN
postanowienia porozumienia o siedzibie powinny być interpretowane i stosowane, w taki sposób, aby członkowie personelu pracowniczego Europejskiej Agencji Morskiej i członkowie ich rodzin korzystali przynajmniej z takich samych praw, co wszyscy obywatele Unii Europejskiej przenoszący miejsce zamieszkania do Portugalii, w odniesieniu do wprowadzeniu uzywanych samochodów na terytorium Portugaliifestzustellen, dass die Vorschriften des Sitzabkommens nicht so auszulegen und anzuwenden sind, dass dem Personal der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs und seinen Familienangehörigen nicht zumindest die Rechte zustehen, die jedem Angehörigen eines Mitgliedstaats der Europäischen Union, der seinen Wohnsitz nach Portugal verlegt, bei der Einfuhr gebrauchter Kraftfahrzeuge in das portugiesische Hoheitsgebiet zustehen
monarchowie i ważni rangą członkowie rodziny królewskiej, gdy są oni zapraszani przez rządy państw członkowskich lub organizacje międzynarodowe w celach oficjalnychMonarchen und andere hochrangige Mitglieder einer königlichen Familie, wenn sie von Regierungen der Mitgliedstaaten oder von internationalen Organisationen zu einem offiziellem Anlass eingeladen werden
Zastosowanie współczynników Ki wyznaczonych zgodnie z zawartymi w tym załączniku procedurami homologacji typu pojazdu z układem okresowej regeneracji, określonym w ppkt ‧.‧. niniejszego regulaminu, można rozszerzyć na inne pojazdy wchodzące w skład grupy rodzin o masie odniesienia mieszczącej się w dwóch wyższych klasach bezwładności równoważnej lub mających dowolnie mniejszą bezwładność równoważnąDie Ki-Faktoren, die für die Genehmigung eines Fahrzeugtyps mit einem periodisch arbeitenden Regenerationssystem nach Absatz ‧.‧ dieser Regelung nach den in diesem Anhang beschriebenen Verfahren bestimmt werden, dürfen auch bei anderen Fahrzeugen derselben Familie verwendet werden, deren Bezugsmasse einem Massewert innerhalb der beiden nächsthöheren Schwungmassenklassen oder einer niedrigeren Schwungmassenklasse entspricht
Z zadowoleniem przyjmuję także skoncentrowanie naszych wysiłków na wymianie najlepszych praktyk oraz na prawach chorych i ich rodzin.Außerdem ist es erfreulich, dass dem Austausch bewährter Verfahren und den Rechten der Betroffenen und ihrer Angehörigen besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird.
Członkowie rodziny, którzy zamieszkują w innym Państwie CzłonkowskimFamilienangehörige, die in einem anderen Mitgliedstaat wohnen
Rodzina Watsona nie wie, że jest agentem InterpoluWatsons Familie... weiß nicht, dass er lnterpol- Agent ist
W drodze odstępstwa, w przypadku gdy dziecko ma więcej niż ‧ lat i przybędzie niezależnie od pozostałej rodziny, Państwo Członkowskie może, przed zezwoleniem na wjazd i pobyt na mocy niniejszej dyrektywy, sprawdzić, czy dziecko to spełnia warunki integracji określone w istniejącym ustawodawstwie tego Państwa Członkowskiego na dzień wykonania niniejszej dyrektywyAbweichend davon kann ein Mitgliedstaat bei einem Kind über ‧ Jahre, das unabhängig vom Rest seiner Familie ankommt, prüfen, ob es ein zum Zeitpunkt der Umsetzung dieser Richtlinie in den nationalen Rechtsvorschriften dieses Mitgliedstaats vorgesehenes Integrationskriterium erfuellt, bevor er ihm die Einreise und den Aufenthalt gemäß dieser Richtlinie gestattet
podkreśla, że mobilność pracowników nie powinna być rozumiana przez niektórych pracodawców jako okazja do zmniejszenia wynagrodzeń, zabezpieczeń społecznych, lub ogólnie mówiąc do pogorszenia warunków pracy; wzywa państwa członkowskie do podjęcia odpowiednich środków nie tylko w celu wyeliminowania wszelkich form dyskryminacji, lecz również w celu zagwarantowania jak najlepszych warunków działalności pracowników migracyjnych i ich rodzinbetont, dass die Mobilität von Arbeitnehmern nicht von bestimmten Arbeitgebern als Gelegenheit zur Senkung der Löhne, zu Einschnitten bei der sozialen Absicherung oder ganz allgemein zur Verschlechterung der Arbeitsbedingungen betrachtet werden darf; fordert die Mitgliedstaaten deshalb auf, geeignete Maßnahmen zu treffen, damit nicht nur jede Form von Diskriminierung beseitigt wird, sondern auch die bestmöglichen Bedingungen für die Tätigkeit der Arbeitnehmer und ihrer Familien im Rahmen der Mobilität gewährleistet werden
Jednak w odniesieniu do drugiej kwestii chciałbym poinformować tutaj o fakcie, nad którym głęboko ubolewam, że wielokrotnie ofiary są lekceważone, a nawet karane; a ich rodziny są prześladowane, a nawet oskarżane o szkodzenie dobremu wizerunkowi miasta lub kraju po prostu dlatego, że chcą one podnieść świadomość problemu i ponieważ chcą żądać i żądają sprawiedliwości.Was letztere Frage angeht, so möchte ich hier die zutiefst bedauerliche Tatsache anprangern, dass die Opfer häufig verachtet und sogar kriminalisiert werden und ihre Familien Verfolgungen und sogar Anschuldigungen ausgesetzt sind, sie würden das gute Image der Stadt oder des Landes beschädigen, nur weil sie auf das Problem aufmerksam machen wollen und weil sie Gerechtigkeit fordern wollen und auch fordern.
Nie później niż po pięciu latach pobytu oraz pod warunkiem, że członkowi rodziny nie udzielono dokumentu pobytowego ze względów innych niż łączenie rodziny, małżonek lub niepoślubiony partner i dziecko, które osiągnęło pełnoletność, mają prawo, po złożeniu wniosku, jeśli jest wymagany, do samoistnego dokumentu pobytowego, niezależnego od dokumentu pobytowego członka rodziny rozdzielonejSpätestens nach fünfjährigem Aufenthalt und unter der Voraussetzung, dass dem Familienangehörigen kein Aufenthaltstitel aus anderen Gründen als denen der Familienzusammenführung erteilt wurde, haben der Ehegatte oder der nicht eheliche Lebenspartner und das volljährig gewordene Kind-falls erforderlich auf Antrag-das Recht auf einen eigenen Aufenthaltstitel, der unabhängig von jenem des Zusammenführenden ist
Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lit. c) dyrektywy ‧/‧/EWG oraz zgodnie z załącznikiem D rozdział ‧ sekcja A pkt ‧ do dyrektywy ‧/‧/EWG koniowate oraz ich nasienie, komórki jajowe oraz zarodki zwierząt z rodziny koniowatych muszą pochodzić z państw trzecich lub części ich terytoriów, na których od sześciu miesięcy nie wystąpiła nosaciznaGemäß Artikel ‧ Absatz ‧ Buchstabe c der Richtlinie ‧/‧/EWG und Anhang D Kapitel ‧ Teil A Nummer ‧ der Richtlinie ‧/‧/EWG müssen Equiden sowie Equidensperma,-eizellen und-embryonen aus Drittländern oder Teilen ihres Hoheitsgebiets stammen, die seit mindestens sechs Monaten frei von Rotz sind
Numer homologacji typu silnika/rodziny silnikówNummer der Typgenehmigung für den Motor/die Motorenfamilie
utrzymanie i wzmocnienie rodzinnych możliwości opieki, w szczególności poprzez mechanizmy motywacyjne oraz ofertę świadczeń odciążających osoby opiekujące się członkami rodziny (np. opieka krótkoterminowa, na czas urlopu, placówki pobytu dziennegodie Erhaltung und Stärkung der familiären Pflegeressourcen, insbesondere durch Anreizmechanismen und Entlastungsangebote (z.B. Kurzzeitpflege, Urlaubspflege, Tagesbetreuungseinrichtungen
w przypadku wirusowego zapalenia mózgu i rdzenia u koni (wszystkich typów) – sześć miesięcy, licząc od dnia, w którym zwierzęta z rodziny koniowatych cierpiące na tę chorobę zostały ubite, z wyjątkiem przypadków zarażenia się wirusem gorączki zachodniego Nilu, kiedy okres sześciu miesięcy liczy się od dnia, w którym zakażone koniowate zdechło, zostało usunięte z gospodarstwa lub wyzdrowiałobei Pferdeenzephalomyelitis jeder Art: sechs Monate ab dem Tag, an dem die erkrankten Equiden getötet wurden; bei Infektion mit dem West-Nil-Fieber-Virus dauert die Sperre jedoch sechs Monate ab dem Tag, an dem die infizierten Equiden gestorben sind, aus dem Betrieb entfernt wurden bzw. vollständig genesen sind
Saint Pierre i Miquelon są włączone do części ‧ decyzji ‧/EWG i w związku z tym w zasadzie dopuszcza się przywóz zwierząt z rodziny koniowatych do Państw CzłonkowskichDa Saint Pierre und Miquelon in Teil ‧ der Entscheidung ‧/EWG erfasst sind, ist die Einfuhr von Equiden aus diesen Territorien grundsätzlich zulässig
Do osób poza rodziną biologiczną zaliczają się osoby należące do nierodzinnych gospodarstw domowych lub do rodzinnych gospodarstw domowych, jeżeli nie są członkami żadnej rodziny biologicznej w tym gospodarstwie domowymDie Kategorie Personen in keiner Kernfamilie umfasst alle Personen, die entweder in einem Nichtfamilienhaushalt oder in einem Familienhaushalt leben, ohne dass sie zu einer Kernfamilie im Haushalt gehören
Należy rozważyć poproszenie członka rodziny lub bliskiego przyjaciela, aby pomógł pacjentowi rozpoznać objawy depresji lub zmiany w jego zachowaniuVielleicht hilft es Ihnen, Familienangehörige oder enge Freunde zu bitten, Sie bei der Erkennung von etwaigen Anzeichen einer Depression oder von Verhaltensänderungen zu unterstützen
Podstawowym surowcem wykorzystywanym do produkcji oleju rydzowego jest lnianka należąca do rodziny roślin krzyżowych (Cruciferae), do rodzaju Camelina, obejmującego szereg gatunkówDer wichtigste Ausgangsstoff für die Herstellung von Leindotteröl ist der Saat-Leindotter, der zur Familie der Kreuzblütengewächse (Cruciferae) und der Gattung Camelina gehört, die mehrere Arten umfasst
Bierność rządów powoduje to, że coraz więcej rodzin chrześcijańskich decyduje się na emigrację.Es liegt an der Passivität der Regierungen, dass immer mehr christliche Familien beschließen auszuwandern.
Chciałabym zwrócić uwagę na znaczenie artykułu dotyczącego włączenia punktu widzenia rodziny poprzez umożliwienie elastycznych godzin pracy i zapewnienie lepszych usług w zakresie opieki nad dzieckiem, dla pogodzenia życia rodzinnego z karierą zawodową.Ich möchte darauf aufmerksam machen, wie wichtig der Passus zur Integration des Aspekts der Familie durch die Möglichkeit flexibler Arbeitszeiten und die Schaffung von Kinderbetreuungseinrichtungen, um Familie und berufliche Entwicklung miteinander zu vereinbaren, ist.
Jestem twoim mężem, jesteśmy jedną rodzinąIch bin dein Mann, wir sind eine Familie
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 7667 zdań frazy rodzina.Znalezione w 1,514 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.