wymowa: IPA: /rɔˈʥina/ rɔˈʥ̑ĩna    

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Familie     
  (Noun  female, f) (noun   ) [hyphenation: Fa·mi·lie;]
   
  Eine Gruppe bestehend aus Eltern, Nachkommen und anderen nah mit ihnen verwandten oder verbundenen Personen.
   
  małżonkowie i ich dzieci; także: osoby związane pokrewieństwem, powinowactwem; krewni, powinowaci
   
  Biologisches Taxon, eine Gruppe (verwandter) Arten, Teil einer Ordnung und bestehend aus einer oder mehreren Gattungen
   
  biol. biologia w systematyce: jednostka wyższa od rodzaju;
   
  grupa osób, które łączy pokrewieństwo, małżeństwo, powinowactwo lub inne prawo;
   
  rodzice wraz z ich dziećmi (zwana też rodziną elementarną)
   
  Der Zugriff auf den kommunikativen Ereignis ist limitiert auf Familien-Mitglieder.
   
  Dostęp do zdarzenia komunikacyjnego jest ograniczony do krewnych.
 • Geschlecht   
  (Noun  ) (noun   )
 • familie   
  [biologie]
 • Familienplanung   
  (Noun  f)
 • Familienangehörige   
 • Großfamilie   
 • Haushalt   
 • Sippe   
 • Sprachfamilie   
  (Noun  f)
 • Verwandte   
 • Verwandtschaft   
  (noun   )
 • verwandtschaft   

Pozostałe znaczenia:

 
grupa osób, które łączy pokrewieństwo, małżeństwo, powinowactwo lub inne prawo
 
mat. matematyka, matematyczny zbiór, szczególnie zbiór zbiorów
 
pot. potocznie grupa osób, które łączy społeczna więź
 
mat. matematyka, matematyczny zbiór, szczególnie zbiór zbiorów;
 
pot. potocznie grupa obiektów o wspólnych cechach, rodzaj
 
pot. potocznie grupa osób które łączy społeczna więź
 
jęz. językoznawstwo grupa języków wywodzących się od wspólnego prajęzyka;

Did you mean: Rodzina

Picture dictionary

Familie
Familie

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (36)

Brytyjska Rodzina Królewska
Britische Königsfamilie
członek rodziny
Familienmitglied
głowa rodziny
Haushaltsvorstand
Głowa rodziny
Family Guy
Kronika Rodziny Kentów
Die Chronik der Kent-Familie
Liga Polskich Rodzin
Liga Polnischer Familien
ochrona rodziny
Schutz der Familie
planowanie rodziny
familienplanung; Familienplanung; Kontrazeption; Geburtenkontrolle; Bevölkerungskontrolle
praca rodziny
familienarbeitskraft; Familienarbeitskraft
pracownik-członek rodziny
mitarbeitender Familienangehöriger; Familienarbeiter
przemoc w rodzinie
häusliche Gewalt; familiäre Gewalt
Rodzina
Kinder Gottes
Rodzina Addamsów
The Addams Family
rodzina bezdzietna
kinderlose Familie
rodzina królewska
königliche Familie
rodzina niepełna
Familie mit einem Elternteil; Einelternfamilie
rodzina nośników
Medienfamilie
rodzina produktów
Produktfamilie
rodzina pszczela
bienenvolk; Bienenvolk
Rodzina Soprano
Die Sopranos
rodzina wielodzietna
kinderreiche Familie
rodzina zastępcza
Pflegeverhältnis; Pflegefamilie
rodzina zrekonstruowana
Patchwork-Familie
Święta rodzina
Die heilige Familie
wielkość rodziny
familiengroesse; Familiengrösse
założyć rodzinę
Familie gründen
zawartość przyjazna dla rodziny
familienfreundliche Inhalte
Znajomi i rodzina
Freunde und Familie

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "rodzina", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl koń zostanie wysłany bezpośrednio z pomieszczeń miejsca wysyłki do pomieszczeń miejsca przeznaczenia, nie wchodząc w styczność z innymi zwierzętami z rodziny koniowatych o gorszym stanie zdrowia
de das Pferd vom Versandbetrieb auf direktem Weg zum Bestimmungsbetrieb befördert wird, ohne in Kontakt mit Equiden mit einem niedrigeren Gesundheitsstatus zu gelangen
pl Grupa S&D podkreślała już znaczenie jakie miałoby członkostwo Wysokiego Przedstawiciela w tej politycznej rodzinie, ale bez wątpienia równie ważne jest zapewnienie równowagi płci.
de Die S&D-Fraktion hat erwähnt, wie wichtig es wäre, dass der Hohe Vertreter ein Mitglied dieser politischen Familie ist, aber es ist zweifellos auch wichtig für eine Ausgeglichenheit der Geschlechter zu sorgen.
pl Umowa z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie zaliczek, terminów i zwrotu rzeczywistej kwoty świadczenia udzielonego członkom rodziny osoby zatrudnionej lub pracującej na własny rachunek ubezpieczonych w Hiszpanii, jeżeli członek rodziny ma miejsce zamieszkania w Danii, oraz emerytom lub rencistom albo członkom ich rodziny ubezpieczonym w Hiszpanii, lecz mającym miejsce zamieszkania w Danii
de Abkommen vom ‧. Dezember ‧ über Vorschüsse, Fristen und die Erstattung von Kosten in ihrer tatsächlichen Höhe für Leistungen an Familienmitglieder von in Spanien versicherten Beschäftigten oder Selbständigen, deren Familienmitglieder in Dänemark wohnen, und an Rentner und/oder ihre Familienangehörigen, die in Spanien versichert sind, aber in Dänemark wohnen
pl Jeśli instytucje UE nie zaczną lobbować na rzecz prorodzicielskiej polityki wśród rdzennych Europejczyków, promować tradycyjnej wielodzietnej rodziny, podejmować działań przeciwko szeregowi prób w celu zniszczenia tradycyjnej rodziny, np. poprzez wprowadzenie małżeństw homoseksualnych oraz nie powrócą do zasady zero tolerancji wobec imigrantów, również w odniesieniu do ponownego zjednoczenia rodziny, za pięćdziesiąt lat będziemy chwalić powstanie Kosowo w całej Europie, dokładnie tak samo jak w przypadku kwestii Kosowa dziś.
de Wenn das EU-Establishment nicht endlich für eine pro-natalistische Politik für die autochthonen Europäer und für die traditionelle Mehrkindfamilie eintritt und Zerstörungsversuchen der traditionellen Familie, wie etwa durch Homo-Ehen, entgegenwirkt sowie eine Null-Zuwanderung auch im Bereich des Familiennachzugs durchsetzt, werden wir wohl in gut 50 Jahren über die Kosovoisierung Europas palavern, so wie wir dieser Tage über die Kosovo-Frage beraten.
pl Zgubiłeś całą rodzinę w szklanym domu?
de Wie kann man eine ganze Familie in einem Glashaus verlieren?
pl Do celów określenia, kogo zgodnie z art. ‧ lit. i) uznaje się za członka rodziny, termin małżonek odnosi się również do zarejestrowanych partnerów, o których mowa w czeskiej ustawie nr ‧/‧ Coll. o zarejestrowanych związkach partnerskich
de Für die Zwecke der Definition der Familienangehörigen nach Artikel ‧ Buchstabe i umfasst der Ausdruck Ehegatte auch eingetragene Partner nach der Definition im tschechischen Gesetz Nr.‧/‧ Slg. über die eingetragene Partnerschaft
pl uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie, w szczególności jego art
de gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. ‧/‧ des Rates vom ‧. Juni ‧ zur Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbstständige sowie deren Familienangehörige, die innerhalb der Gemeinschaft zu- und abwandern, insbesondere auf Artikel
pl Wstrzymałem się od głosu w sprawie poprawki 6, dotyczącej wprowadzenia w życie obowiązku śledzenia członków rodzin przez takie organizacje jak Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc.
de Bezüglich Änderungsantrag 6, in dem es darum geht, "dass für Organisationen wie das Rote Kreuz oder den Roten Halbmond eine Pflicht eingeführt werden sollte, selbst die Initiative zu ergreifen und nach Familienangehörigen zu forschen", habe ich mich der Stimme enthalten.
pl Środki te przeznaczone są na pomoc rodzinom, nowoprzybyłym, pomoc prawną, dodatki dla harcerzy i przewodników oraz dodatki na sekretariat stowarzyszenia rodziców
de Veranschlagt sind Mittel sind zur Deckung der Ausgaben für Unterstützungsleistungen zugunsten von Familien, neu angekommenen Bediensteten, für Rechtsberatung, Zuschüsse für Pfadfinder, Zuschüsse für das Sekretariat der Elternvereinigung
pl Do celów stosowania art. ‧ rozporządzenia podstawowego ubezpieczony lub członkowie jego rodziny mają obowiązek zarejestrowania się w instytucji swojego miejsca zamieszkania
de Bei der Anwendung von Artikel ‧ der Grundverordnung müssen sich der Versicherte und/oder seine Familienangehörigen beim Träger ihres Wohnorts eintragen lassen
pl To wsparcie, jakiego potrzebują teraz te rodziny.
de Jetzt ist allerdings der richtige Zeitpunkt, an dem ihre Familien diese Unterstützung benötigen.
pl Państwa Członkowskie zapewniają, że rodzinom i osobom zajmującym się problemami żywienia niemowląt i małych dzieci udostępniana jest obiektywna i spójna informacja dotycząca odżywiania niemowląt i małych dzieci w zakresie planowania, dostarczania, projektowania i upowszechniania informacji, jak również kontroli nad nią
de Die Mitgliedstaaten sorgen dafür, daß objektive und umfangreiche Informationen über die Ernährung von Säuglingen und Kleinkindern an Familien und Beschäftigte des Bereichs Säuglings-und Kleinkindnahrung weitergeleitet werden, wozu auch die Planung, Bereitstellung, Aufmachung, und Verteilung von Informationen und deren Kontrolle gehört
pl Osoby wymagające pielęgnacji potrzebują zazwyczaj wielu form opieki medycznej i niemedycznej, co rodzi potrzebę dobrej współpracy między rodzinami, zawodowymi opiekunami oraz personelem medycznym
de Pflegebedürftige Personen benötigen normalerweise mehrere Formen medizinischer und nicht medizinischer Betreuung, was eine gute Zusammenarbeit zwischen Familien, professionellen Pflegekräften und medizinischem Personal voraussetzt
pl Szałwia hiszpańska (Salvia hispanica) jest kwitnącą latem jednoroczną rośliną zielną należącą do rodziny wargowatych (Labiatae
de Chia (Salvia hispanica) ist eine einjährige krautige Sommerpflanze aus der Familie der Labiatae
pl Nie wpłynie to na konkurencję, a raczej będzie szansą, by nieco podreperować produkcję, stymulować konsumpcję, tworzyć nowe miejsca pracy oraz wesprzeć firmy i rodziny.
de Stattdessen bietet sie eine Chance, die Produktion leicht zu steigern und den Konsum zu erhöhen. Dadurch entstehen neue Arbeitsplätze, und die Betriebe sowie Familien werden unterstützt.
pl Ktos z rodziny, chyba matka, choc nie na pewno, w zdenerwowaniu podjela decyzje
de Jemand, der ihm nahe stand, die Mutter wohl, obwohl nie bewiesen... sie war in Sorge und traf eine Entscheidung
pl (SK) Chciałabym wspomnieć o tym, że wczoraj w Rzymie, w wieku 72 lat zmarł przewodniczący Papieskiej Rady ds. Rodziny - kardynał Alfonso López Trujillo.
de - (SK) Ich möchte darauf aufmerksam machen, dass Kardinal Alfonso López Trujillo, Präsident des Päpstlichen Rates für die Familie, gestern im Alter von 72 Jahren in Rom verstorben ist.
pl Zamiast rozdzielania dzieci od ich rodzin musimy zastanowić się, w jaki sposób wspierać rodziców i rodzinę w ich obowiązkach.
de Anstatt Kinder aus ihren Familien herauszureißen, sollten wir uns darüber Gedanken machen, wie wir Eltern und Familien in ihren gemeinsamen Aufgaben unterstützen können.
pl Podstawowe właściwości typu silnika w rodzinie
de Wesentliche Merkmale des Motortyps innerhalb der Motorenfamilie
pl Oświadczenie Królestwa Hiszpanii zgodnie z art. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧ Rady z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie
de Erklärung des Königreichs Spanien gemäß Artikel ‧ der Verordnung (EWG) Nr. ‧/‧ des Rates vom ‧. Juni ‧ zur Anwendung der Systeme der sozialen Sicherheit auf Arbeitnehmer und Selbstständige sowie deren Familien
pl Moim zdaniem musimy, opierając się na naszej wspólnocie wartości, zapewnić w Europie prawo wyboru, szczególnie kobietom zakładającym rodziny, pomiędzy zupełną rezygnacją z pracy zawodowej a pracą w niepełnym wymiarze godzin, umożliwiającą opiekę nad dzieckiem po jego urodzeniu.
de Ich bin der Meinung, dass wir in Europa auch aufgrund unserer Wertegemeinschaft dafür sorgen müssen, dass insbesondere Frauen, die Mutter werden, das Recht haben, frei zu wählen, ob sie nach der Geburt ihre Erwerbstätigkeit ganz oder teilweise einstellen, um sich ihrem Kind zu widmen.
pl Na zakończenie pozwolę sobie na chwilę zadumy nad ofiarami huraganu Klaus we Francji, Hiszpanii i Włoszech, przkazując wyrazy współczucia dla ich rodzin.
de Lassen Sie mich, bevor ich zum Ende komme, der Opfer des Sturmtiefs Klaus in Frankreich, Spanien und Italien gedenken und ihren Familien meine Unterstützung aussprechen.
pl Moje serce ubolewa z jego rodziną i z jego ukochaną Sashą
de Ich fühle mit seiner Familie und seiner geliebten Freundin Sasha
pl Czy na art. ‧ zdanie ‧ decyzji ‧/‧ może powołać się także osoba, która otrzymała zezwolenie na pobyt jako członek rodziny obywatela tureckiego, dla którego podstawą prawa pobytu a tym samym dostępu do legalnego rynku pracy państwa członkowskiego jest wyłącznie azyl polityczny udzielony z powodu prześladowań politycznych w Turcji?
de Kann sich auf Art. ‧ Satz ‧ ARB ‧/‧ auch berufen, wer als Familienangehöriger eine Zuzugsgenehmigung erhalten hat zu einem solchen türkischen Staatsangehörigen, dessen Aufenthaltsrecht und damit dessen Zugang zum regulären Arbeitsmarkt eines Mitgliedstaates allein auf der Gewährung politischen Asyls wegen politischer Verfolgung in der Türkei beruht?
pl Szczególnie niepokojące jest to, że obecny kryzys zakładów w Kremikovtzi, stojących wobec realnego zagrożenia zamknięciem i pozbawieniem tysięcy pracowników i ich rodzin środków do życia, jest bezpośrednim skutkiem działań ludzi powiązanych zarówno z podziemiem przestępczym, jak i z establishmentem.
de Besonders alarmierend ist, dass die gegenwärtige Krise bei Kremikovtzi, wo die reale Gefahr besteht, dass das Werk schließen muss und damit Zehntausende von Arbeitern und deren Familien Lohn und Brot verlieren, das unmittelbare Ergebnis des Handelns von Menschen ist, die Verbindungen sowohl zur kriminellen Unterwelt als auch zum Establishment haben.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 7667 zdań frazy rodzina.Znalezione w 2,928 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.