wymowa: IPA: /rɔˈʥina/ rɔˈʥ̑ĩna    

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Familie     
  (Noun  female, f) (noun   ) [hyphenation: Fa·mi·lie;]
   
  Eine Gruppe bestehend aus Eltern, Nachkommen und anderen nah mit ihnen verwandten oder verbundenen Personen.
   
  małżonkowie i ich dzieci; także: osoby związane pokrewieństwem, powinowactwem; krewni, powinowaci
   
  Biologisches Taxon, eine Gruppe (verwandter) Arten, Teil einer Ordnung und bestehend aus einer oder mehreren Gattungen
   
  biol. biologia w systematyce: jednostka wyższa od rodzaju;
   
  grupa osób, które łączy pokrewieństwo, małżeństwo, powinowactwo lub inne prawo;
   
  rodzice wraz z ich dziećmi (zwana też rodziną elementarną)
 • familie   
  [biologie]
 • Familienplanung   
  (Noun  f)
 • Geschlecht   
  (noun   )
 • Haushalt   
 • Sippe   
 • Sprachfamilie   
  (Noun  f)
 • verwandtschaft   

Pozostałe znaczenia:

 
grupa osób, które łączy pokrewieństwo, małżeństwo, powinowactwo lub inne prawo
 
mat. matematyka, matematyczny zbiór, szczególnie zbiór zbiorów
 
pot. potocznie grupa osób, które łączy społeczna więź
 
mat. matematyka, matematyczny zbiór, szczególnie zbiór zbiorów;
 
pot. potocznie grupa obiektów o wspólnych cechach, rodzaj
 
jęz. językoznawstwo grupa języków wywodzących się od wspólnego prajęzyka;
 
pot. potocznie grupa osób które łączy społeczna więź

Did you mean: Rodzina

Picture dictionary

Familie
Familie

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (34)

Brytyjska Rodzina Królewska
Britische Königsfamilie
członek rodziny
Familienmitglied
głowa rodziny
Haushaltsvorstand
Kronika Rodziny Kentów
Die Chronik der Kent-Familie
Liga Polskich Rodzin
Liga Polnischer Familien
ochrona rodziny
Schutz der Familie
planowanie rodziny
familienplanung; Familienplanung
praca rodziny
familienarbeitskraft
pracownik-członek rodziny
mitarbeitender Familienangehöriger; Familienarbeiter
przemoc w rodzinie
häusliche Gewalt; familiäre Gewalt
Rodzina
Kinder Gottes
Rodzina Addamsów
The Addams Family
rodzina bezdzietna
kinderlose Familie
rodzina niepełna
Familie mit einem Elternteil
rodzina nośników
Medienfamilie
rodzina produktów
Produktfamilie
Rodzina Soprano
Die Sopranos
rodzina wielodzietna
kinderreiche Familie
rodzina zastępcza
Pflegeverhältnis; Pflegefamilie
rodzina zrekonstruowana
Patchwork-Familie
Święta rodzina
Die heilige Familie
wielkość rodziny
familiengroesse
założyć rodzinę
Familie gründen
zawartość przyjazna dla rodziny
familienfreundliche Inhalte
Znajomi i rodzina
Freunde und Familie

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "rodzina", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl W celu spełnienia zasadniczych wymogów bezpieczeństwa dopuszcza się wykazanie podobieństwa rodziny urządzeń poprzez obliczenia i/lub na podstawie rysunków projektowych
de Die Ähnlichkeit der unterschiedlichen Ausführungen einer Baureihe hinsichtlich der Einhaltung der grundlegenden Sicherheitsanforderungen darf rechnerisch und/oder anhand von Konstruktionszeichnungen nachgewiesen werden
pl Każdego dnia w nowych państwach członkowskich Unii Europejskiej, a także w krajach kandydujących do członkostwa wzrasta wielka liczba dzieci pozostawionych z dziadkami lub rodzinami.
de Mit jedem Tag steigt in den neuen Mitgliedstaaten der Europäischen Union sowie in den Beitrittsländern die ohnehin schon große Zahl der Kinder, die bei ihren Großeltern oder anderen Angehörigen aufwachsen.
pl Chyba się nie pogniewają, skoro jesteśmy wśród swoich... jeśli powiem, że, któregoś dnia, ta niezwykle mądra dziewczyna... stanie się częścią rodziny!
de Und ich glaube, da wir unter Freunden sind... darf ich sagen, dass, eines Tages, dieses bemerkenswert schlaue Mädchen... auch noch eine andere Partnerin für ihn sein wird!
pl Pracownik przedstawia, na poparcie złożonego wniosku, zaświadczenie dotyczące stanu rodzinnego, wydane przez władze właściwe w sprawach stanu cywilnego w Państwie zamieszkania Członków rodziny
de DER ARBEITNEHMER HAT MIT SEINEM ANTRAG EINE FAMILIENSTANDSBESCHEINIGUNG VORZULEGEN, DIE DIE FÜR PERSONALSTANDSANGELEGENHEITEN ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN DES WOHNLANDS DER FAMILIENANGEHÖRIGEN AUSGESTELLT HABEN
pl postanowienia porozumienia o siedzibie powinny być interpretowane i stosowane, w taki sposób, aby członkowie personelu pracowniczego Europejskiej Agencji Morskiej i członkowie ich rodzin korzystali przynajmniej z takich samych praw, co wszyscy obywatele Unii Europejskiej przenoszący miejsce zamieszkania do Portugalii, w odniesieniu do wprowadzeniu uzywanych samochodów na terytorium Portugalii
de festzustellen, dass die Vorschriften des Sitzabkommens nicht so auszulegen und anzuwenden sind, dass dem Personal der Europäischen Agentur für die Sicherheit des Seeverkehrs und seinen Familienangehörigen nicht zumindest die Rechte zustehen, die jedem Angehörigen eines Mitgliedstaats der Europäischen Union, der seinen Wohnsitz nach Portugal verlegt, bei der Einfuhr gebrauchter Kraftfahrzeuge in das portugiesische Hoheitsgebiet zustehen
pl monarchowie i ważni rangą członkowie rodziny królewskiej, gdy są oni zapraszani przez rządy państw członkowskich lub organizacje międzynarodowe w celach oficjalnych
de Monarchen und andere hochrangige Mitglieder einer königlichen Familie, wenn sie von Regierungen der Mitgliedstaaten oder von internationalen Organisationen zu einem offiziellem Anlass eingeladen werden
pl Zastosowanie współczynników Ki wyznaczonych zgodnie z zawartymi w tym załączniku procedurami homologacji typu pojazdu z układem okresowej regeneracji, określonym w ppkt ‧.‧. niniejszego regulaminu, można rozszerzyć na inne pojazdy wchodzące w skład grupy rodzin o masie odniesienia mieszczącej się w dwóch wyższych klasach bezwładności równoważnej lub mających dowolnie mniejszą bezwładność równoważną
de Die Ki-Faktoren, die für die Genehmigung eines Fahrzeugtyps mit einem periodisch arbeitenden Regenerationssystem nach Absatz ‧.‧ dieser Regelung nach den in diesem Anhang beschriebenen Verfahren bestimmt werden, dürfen auch bei anderen Fahrzeugen derselben Familie verwendet werden, deren Bezugsmasse einem Massewert innerhalb der beiden nächsthöheren Schwungmassenklassen oder einer niedrigeren Schwungmassenklasse entspricht
pl Z zadowoleniem przyjmuję także skoncentrowanie naszych wysiłków na wymianie najlepszych praktyk oraz na prawach chorych i ich rodzin.
de Außerdem ist es erfreulich, dass dem Austausch bewährter Verfahren und den Rechten der Betroffenen und ihrer Angehörigen besondere Aufmerksamkeit gewidmet wird.
pl Członkowie rodziny, którzy zamieszkują w innym Państwie Członkowskim
de Familienangehörige, die in einem anderen Mitgliedstaat wohnen
pl Rodzina Watsona nie wie, że jest agentem Interpolu
de Watsons Familie... weiß nicht, dass er lnterpol- Agent ist
pl W drodze odstępstwa, w przypadku gdy dziecko ma więcej niż ‧ lat i przybędzie niezależnie od pozostałej rodziny, Państwo Członkowskie może, przed zezwoleniem na wjazd i pobyt na mocy niniejszej dyrektywy, sprawdzić, czy dziecko to spełnia warunki integracji określone w istniejącym ustawodawstwie tego Państwa Członkowskiego na dzień wykonania niniejszej dyrektywy
de Abweichend davon kann ein Mitgliedstaat bei einem Kind über ‧ Jahre, das unabhängig vom Rest seiner Familie ankommt, prüfen, ob es ein zum Zeitpunkt der Umsetzung dieser Richtlinie in den nationalen Rechtsvorschriften dieses Mitgliedstaats vorgesehenes Integrationskriterium erfuellt, bevor er ihm die Einreise und den Aufenthalt gemäß dieser Richtlinie gestattet
pl podkreśla, że mobilność pracowników nie powinna być rozumiana przez niektórych pracodawców jako okazja do zmniejszenia wynagrodzeń, zabezpieczeń społecznych, lub ogólnie mówiąc do pogorszenia warunków pracy; wzywa państwa członkowskie do podjęcia odpowiednich środków nie tylko w celu wyeliminowania wszelkich form dyskryminacji, lecz również w celu zagwarantowania jak najlepszych warunków działalności pracowników migracyjnych i ich rodzin
de betont, dass die Mobilität von Arbeitnehmern nicht von bestimmten Arbeitgebern als Gelegenheit zur Senkung der Löhne, zu Einschnitten bei der sozialen Absicherung oder ganz allgemein zur Verschlechterung der Arbeitsbedingungen betrachtet werden darf; fordert die Mitgliedstaaten deshalb auf, geeignete Maßnahmen zu treffen, damit nicht nur jede Form von Diskriminierung beseitigt wird, sondern auch die bestmöglichen Bedingungen für die Tätigkeit der Arbeitnehmer und ihrer Familien im Rahmen der Mobilität gewährleistet werden
pl Jednak w odniesieniu do drugiej kwestii chciałbym poinformować tutaj o fakcie, nad którym głęboko ubolewam, że wielokrotnie ofiary są lekceważone, a nawet karane; a ich rodziny są prześladowane, a nawet oskarżane o szkodzenie dobremu wizerunkowi miasta lub kraju po prostu dlatego, że chcą one podnieść świadomość problemu i ponieważ chcą żądać i żądają sprawiedliwości.
de Was letztere Frage angeht, so möchte ich hier die zutiefst bedauerliche Tatsache anprangern, dass die Opfer häufig verachtet und sogar kriminalisiert werden und ihre Familien Verfolgungen und sogar Anschuldigungen ausgesetzt sind, sie würden das gute Image der Stadt oder des Landes beschädigen, nur weil sie auf das Problem aufmerksam machen wollen und weil sie Gerechtigkeit fordern wollen und auch fordern.
pl Nie później niż po pięciu latach pobytu oraz pod warunkiem, że członkowi rodziny nie udzielono dokumentu pobytowego ze względów innych niż łączenie rodziny, małżonek lub niepoślubiony partner i dziecko, które osiągnęło pełnoletność, mają prawo, po złożeniu wniosku, jeśli jest wymagany, do samoistnego dokumentu pobytowego, niezależnego od dokumentu pobytowego członka rodziny rozdzielonej
de Spätestens nach fünfjährigem Aufenthalt und unter der Voraussetzung, dass dem Familienangehörigen kein Aufenthaltstitel aus anderen Gründen als denen der Familienzusammenführung erteilt wurde, haben der Ehegatte oder der nicht eheliche Lebenspartner und das volljährig gewordene Kind-falls erforderlich auf Antrag-das Recht auf einen eigenen Aufenthaltstitel, der unabhängig von jenem des Zusammenführenden ist
pl Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ lit. c) dyrektywy ‧/‧/EWG oraz zgodnie z załącznikiem D rozdział ‧ sekcja A pkt ‧ do dyrektywy ‧/‧/EWG koniowate oraz ich nasienie, komórki jajowe oraz zarodki zwierząt z rodziny koniowatych muszą pochodzić z państw trzecich lub części ich terytoriów, na których od sześciu miesięcy nie wystąpiła nosacizna
de Gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ Buchstabe c der Richtlinie ‧/‧/EWG und Anhang D Kapitel ‧ Teil A Nummer ‧ der Richtlinie ‧/‧/EWG müssen Equiden sowie Equidensperma,-eizellen und-embryonen aus Drittländern oder Teilen ihres Hoheitsgebiets stammen, die seit mindestens sechs Monaten frei von Rotz sind
pl Numer homologacji typu silnika/rodziny silników
de Nummer der Typgenehmigung für den Motor/die Motorenfamilie
pl utrzymanie i wzmocnienie rodzinnych możliwości opieki, w szczególności poprzez mechanizmy motywacyjne oraz ofertę świadczeń odciążających osoby opiekujące się członkami rodziny (np. opieka krótkoterminowa, na czas urlopu, placówki pobytu dziennego
de die Erhaltung und Stärkung der familiären Pflegeressourcen, insbesondere durch Anreizmechanismen und Entlastungsangebote (z.B. Kurzzeitpflege, Urlaubspflege, Tagesbetreuungseinrichtungen
pl w przypadku wirusowego zapalenia mózgu i rdzenia u koni (wszystkich typów) – sześć miesięcy, licząc od dnia, w którym zwierzęta z rodziny koniowatych cierpiące na tę chorobę zostały ubite, z wyjątkiem przypadków zarażenia się wirusem gorączki zachodniego Nilu, kiedy okres sześciu miesięcy liczy się od dnia, w którym zakażone koniowate zdechło, zostało usunięte z gospodarstwa lub wyzdrowiało
de bei Pferdeenzephalomyelitis jeder Art: sechs Monate ab dem Tag, an dem die erkrankten Equiden getötet wurden; bei Infektion mit dem West-Nil-Fieber-Virus dauert die Sperre jedoch sechs Monate ab dem Tag, an dem die infizierten Equiden gestorben sind, aus dem Betrieb entfernt wurden bzw. vollständig genesen sind
pl Saint Pierre i Miquelon są włączone do części ‧ decyzji ‧/EWG i w związku z tym w zasadzie dopuszcza się przywóz zwierząt z rodziny koniowatych do Państw Członkowskich
de Da Saint Pierre und Miquelon in Teil ‧ der Entscheidung ‧/EWG erfasst sind, ist die Einfuhr von Equiden aus diesen Territorien grundsätzlich zulässig
pl Do osób poza rodziną biologiczną zaliczają się osoby należące do nierodzinnych gospodarstw domowych lub do rodzinnych gospodarstw domowych, jeżeli nie są członkami żadnej rodziny biologicznej w tym gospodarstwie domowym
de Die Kategorie Personen in keiner Kernfamilie umfasst alle Personen, die entweder in einem Nichtfamilienhaushalt oder in einem Familienhaushalt leben, ohne dass sie zu einer Kernfamilie im Haushalt gehören
pl Należy rozważyć poproszenie członka rodziny lub bliskiego przyjaciela, aby pomógł pacjentowi rozpoznać objawy depresji lub zmiany w jego zachowaniu
de Vielleicht hilft es Ihnen, Familienangehörige oder enge Freunde zu bitten, Sie bei der Erkennung von etwaigen Anzeichen einer Depression oder von Verhaltensänderungen zu unterstützen
pl Podstawowym surowcem wykorzystywanym do produkcji oleju rydzowego jest lnianka należąca do rodziny roślin krzyżowych (Cruciferae), do rodzaju Camelina, obejmującego szereg gatunków
de Der wichtigste Ausgangsstoff für die Herstellung von Leindotteröl ist der Saat-Leindotter, der zur Familie der Kreuzblütengewächse (Cruciferae) und der Gattung Camelina gehört, die mehrere Arten umfasst
pl Bierność rządów powoduje to, że coraz więcej rodzin chrześcijańskich decyduje się na emigrację.
de Es liegt an der Passivität der Regierungen, dass immer mehr christliche Familien beschließen auszuwandern.
pl Chciałabym zwrócić uwagę na znaczenie artykułu dotyczącego włączenia punktu widzenia rodziny poprzez umożliwienie elastycznych godzin pracy i zapewnienie lepszych usług w zakresie opieki nad dzieckiem, dla pogodzenia życia rodzinnego z karierą zawodową.
de Ich möchte darauf aufmerksam machen, wie wichtig der Passus zur Integration des Aspekts der Familie durch die Möglichkeit flexibler Arbeitszeiten und die Schaffung von Kinderbetreuungseinrichtungen, um Familie und berufliche Entwicklung miteinander zu vereinbaren, ist.
pl Jestem twoim mężem, jesteśmy jedną rodziną
de Ich bin dein Mann, wir sind eine Familie
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 7667 zdań frazy rodzina.Znalezione w 2,44 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.