wymowa: IPA: /rɔˈʥina/ rɔˈʥ̑ĩna    

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Familie     
  (Noun  female, f) (noun   ) [hyphenation: Fa·mi·lie;]
   
  Eine Gruppe bestehend aus Eltern, Nachkommen und anderen nah mit ihnen verwandten oder verbundenen Personen.
   
  małżonkowie i ich dzieci; także: osoby związane pokrewieństwem, powinowactwem; krewni, powinowaci
   
  Biologisches Taxon, eine Gruppe (verwandter) Arten, Teil einer Ordnung und bestehend aus einer oder mehreren Gattungen
   
  biol. biologia w systematyce: jednostka wyższa od rodzaju;
   
  grupa osób, które łączy pokrewieństwo, małżeństwo, powinowactwo lub inne prawo;
   
  rodzice wraz z ich dziećmi (zwana też rodziną elementarną)
 • familie   
  [biologie]
 • Familienplanung   
  (Noun  f)
 • Geschlecht   
  (noun   )
 • Haushalt   
 • Sippe   
 • Sprachfamilie   
  (Noun  f)
 • verwandtschaft   

Pozostałe znaczenia:

 
grupa osób, które łączy pokrewieństwo, małżeństwo, powinowactwo lub inne prawo
 
mat. matematyka, matematyczny zbiór, szczególnie zbiór zbiorów
 
pot. potocznie grupa osób, które łączy społeczna więź
 
mat. matematyka, matematyczny zbiór, szczególnie zbiór zbiorów;
 
pot. potocznie grupa obiektów o wspólnych cechach, rodzaj
 
jęz. językoznawstwo grupa języków wywodzących się od wspólnego prajęzyka;
 
pot. potocznie grupa osób które łączy społeczna więź

Did you mean: Rodzina

Picture dictionary

Familie
Familie

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (34)

Brytyjska Rodzina Królewska
Britische Königsfamilie
członek rodziny
Familienmitglied
głowa rodziny
Haushaltsvorstand
Kronika Rodziny Kentów
Die Chronik der Kent-Familie
Liga Polskich Rodzin
Liga Polnischer Familien
ochrona rodziny
Schutz der Familie
planowanie rodziny
familienplanung; Familienplanung
praca rodziny
familienarbeitskraft
pracownik-członek rodziny
mitarbeitender Familienangehöriger; Familienarbeiter
przemoc w rodzinie
häusliche Gewalt; familiäre Gewalt
Rodzina
Kinder Gottes
Rodzina Addamsów
The Addams Family
rodzina bezdzietna
kinderlose Familie
rodzina niepełna
Familie mit einem Elternteil
rodzina nośników
Medienfamilie
rodzina produktów
Produktfamilie
Rodzina Soprano
Die Sopranos
rodzina wielodzietna
kinderreiche Familie
rodzina zastępcza
Pflegefamilie; Pflegeverhältnis
rodzina zrekonstruowana
Patchwork-Familie
Święta rodzina
Die heilige Familie
wielkość rodziny
familiengroesse
założyć rodzinę
Familie gründen
zawartość przyjazna dla rodziny
familienfreundliche Inhalte
Znajomi i rodzina
Freunde und Familie

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "rodzina", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Jeśli silniki w obrębie rodziny zawierają inne zmienne cechy, które mogłyby mieć wpływ na emisję zanieczyszczeń, cechy te muszą także być zidentyfikowane i wzięte pod uwagę przy wyborze silnika macierzystego
de Weisen die Motoren einer Familie sonstige veränderliche Merkmale auf, denen ein Einfluß auf die Abgasemissionen zugeschrieben werden kann, so sind auch diese Merkmale festzuhalten und bei der Auswahl des Stamm-Motors zu berücksichtigen
pl Sprawa rodziny al-Kurd (głosowanie
de Der Fall der Familie al-Kurd (Abstimmung
pl Myślał w swym gniewie...... by odwiedzić rodziny ofiar Jessy' ego
de In den Momenten größter Wut dachte er daran, die Familien von Jesses Opfern zu besuchen
pl Prawo obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich
de Anwendung der Richtlinie ‧/‧/EG über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten
pl Byłam najmłodsza w rodzinie
de lch war die Jüngste in meiner Familie
pl Czy art. ‧ ust. ‧, art. ‧ ust. ‧ jak również art. ‧ ust. ‧ lit. d) oraz ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich, zmieniającej rozporządzenie (EWG) nr ‧/‧ i uchylającej dyrektywy ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG i ‧/‧/EWG (zwanej dalej dyrektywą) należy interpretować w ten sposób, że obejmują one swoim zakresem także tych członków rodziny w rozumieniu art. ‧ pkt ‧ dyrektywy, którzy niezależnie od obywatela Unii przybyli do przyjmującego państwa członkowskiego (art. ‧ pkt ‧ dyrektywy) i dopiero tam nabyli status członka rodziny obywatela Unii lub stworzyli z nim wspólnotę rodzinną?
de Sind die Art. ‧ Abs. ‧, Art. ‧ Abs. ‧ sowie Art. ‧ Abs. ‧ lit. d und Abs. ‧ der Richtlinie ‧/‧/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom ‧. April ‧ über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. ‧/‧ und zur Aufhebung der Richtlinien ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG und ‧/‧/EWG- im Folgenden RL- so auszulegen, dass sie auch jene Familienangehörigen im Sinn von Art. ‧ Nr. ‧ der RL erfassen, die unabhängig vom Unionsbürger in den Aufnahmemitgliedstaat (Art. ‧ Nr. ‧ der RL) gelangt sind und erst dort die Angehörigeneigenschaft oder das Familienleben mit dem Unionsbürger begründet haben?
pl Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (Ministerstwo Pracy, Solidarności Społecznej i Rodziny), Bucureşti
de Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (Ministerium für Arbeit, soziale Solidarität and Familie), Bucureşti
pl Widok Wygląd Pokaż rodziny
de Ansicht Aussehen Familien anzeigen
pl uznaje, że warunkiem poprawy liczby urodzeń jest takie społeczeństwo, które czyni z dzieci priorytet swej polityki; podkreśla potrzebę stworzenia prorodzinnego otoczenia i poprawy warunków życia rodzin i dzieci dla umożliwienia rodzinom realizacji ich faktycznych aspiracji
de bekräftigt, dass eine Gesellschaft, die Kinder ins Zentrum ihrer Politik stellt, die Voraussetzung für eine höhere Geburtenrate ist; betont die Notwendigkeit, ein familienfreundliches Umfeld zu schaffen und die Bedingungen für das Leben der Familien und der Kinder sowie für die Erfüllung reeller Familienwünsche zu verbessern
pl Koszty podróży (obejmujące członków rodziny
de Reisekosten (einschließlich derjenigen der Familienmitglieder
pl dla przywozu na terytorium Wspólnoty zarejestrowanych koni ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Bahrajnu, Egiptu‧, Jordanii, Kuwejtu, Libanu, Libii, Omanu, Kataru, Arabii Saudyjskiej‧ i Syrii oraz zarejestrowanych zwierząt z rodziny koniowatych i koniowatych do celów hodowli i produkcji z Algierii, Izraela, Maroka, Malty, Mauritiusa i Tunezji
de für Einfuhren von registrierten Pferden in die Gemeinschaft mit Herkunft aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain, Ägypten, Jordanien, Kuwait, Libanon, Libyen, Oman, Katar, Saudi-Arabien und Syrien sowie von registrierten Equiden und Zucht-und Nutzequiden aus Algerien, Israel, Marokko, Malta, Mauritius und Tunesien
pl W tabeli rodzina wyrobów na
de In der Tabelle für die Produktfamilie
pl Modlimy się byś miał w opiece nasze rodziny
de Wir bitten dich, wache über unsere Familien
pl Ceny wzrosły w sposób zaskakujący dla zwykłych rodzin pochodzących z klasy robotniczej we wszystkich państwach członkowskich.
de Die Preise sind in allen Mitgliedstaaten für normale Arbeiterfamilien in Schwindel erregende Höhen gestiegen.
pl łączenie rodzin – krewny w linii zstępnej (z państwa trzeciego
de Familienzusammenführung- Verwandter in absteigender Linie (Drittstaat
pl Biedny Teal' c, tak długo ukrywał, że ma rodzinę
de Armer Teal' c. Es war sicher hart, das alles zu verschweigen
pl W części ‧ Załącznika do decyzji ‧/EWG, w specjalnej kolumnie dotyczącej zwierząt z rodziny koniowatych, dodaje się następujące wiersze, zgodnie z porządkiem alfabetycznym kodu ISO
de Im Anhang, Teil ‧, zur Entscheidung ‧/EWG werden in die Sonderrubrik
pl Dopuszcza się dokarmianie rodzin pszczelich syropem z cukru buraczanego lub syropami glukozowo-fruktozowymi
de Als Zusatzfutter kann Rübenzuckersirup oder Glucose-Fructose-Sirup verabreicht werden
pl Mam nadzieję, że w przyszłości znajdziemy rozwiązania i środki, które wzmocnią równość płci i szans kobiet w rodzinie i społeczeństwie.
de Ich hoffe, dass wir zukünftig Lösungen und Maßnahmen finden werden, um die Gleichstellung von Frauen und Männern und die Chancengleichheit für Frauen in der Familie und in der Gesellschaft zu stärken.
pl To twoja rodzina
de Es geht um deine Familie
pl Turcja jest zdecydowanie członkiem rodziny europejskiej oraz ważnym partnerem w dialogu międzycywilizacyjnym.
de Die Türkei ist eindeutig ein Mitglied der europäischen Familie und ein wichtiger Partner im Dialog zwischen den Kulturen.
pl Podstawowa charakterystyka typu silnika reprezentatywnego dla rodziny
de Grundlegende Merkmale des für die Familie repräsentativen Motortyps
pl Pora, aby podjąć działania w sprawach, które dotyczą rodzin.
de Wenn es um Familien geht, ist nun die Zeit zum Handeln gekommen.
pl Centrum pokrywa także koszty podróży i inne wydatki związane z transportem rzeczy osobistych i bagaży żyjących członków rodziny, wymienionych w poprzednim ustępie, powracających do miejsca pochodzenia zmarłego pracownika
de Ferner erstattet das Zentrum die Reisekosten sowie die Kosten für die Beförderung der persönlichen beweglichen Habe und des Gepäcks der in Unterabsatz ‧ genannten überlebenden Personen bei deren Rückkehr an den Herkunftsort des verstorbenen Bediensteten
pl wzywa państwa członkowskie do pełnego wdrożenia praw wynikających z obywatelstwa UE, by obywatele UE mogli korzystać z prawa do swobody przemieszczania się wraz z członkami swoich rodzin, co umożliwi im podróżowanie, pracę, studiowanie, przejście na emeryturę, udział w życiu politycznym i demokratycznym oraz prowadzenie życia rodzinnego bez żadnych ograniczeń w całej UE, oraz do jednoczesnego zagwarantowania, że zachowają oni prawo do wszelkich świadczeń socjalnych, niezależnie od miejsca zamieszkania; uważa, że państwa członkowskie powinny zadbać, by obywatele UE mogli bez trudu korzystać z prawa do głosowania w wyborach lokalnych
de fordert die Mitgliedstaaten auf, die mit der Unionsbürgerschaft verbundenen Rechte vollständig zu verwirklichen, damit die Unionsbürger ihr Recht auf Freizügigkeit zusammen mit ihren Familienangehörigen ausüben und in der ganzen Union uneingeschränkt reisen, arbeiten, studieren, in Ruhestand gehen, am politischen und demokratischen Leben teilnehmen und als Familie leben können, wobei dafür gesorgt werden muss, dass sie unabhängig davon, wo sie leben, den Anspruch auf sämtliche Sozialleistungen behalten; ist der Auffassung, dass die Mitgliedstaaten sicherstellen sollten, dass die EU-Bürger ihr aktives Wahlrecht bei Kommunalwahlen ohne Schwierigkeiten ausüben können
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 7667 zdań frazy rodzina.Znalezione w 3,467 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.