wymowa: IPA: /rɔˈʥina/ rɔˈʥ̑ĩna    

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Familie     
  (Noun  f, female) (noun   ) [hyphenation: Fa·mi·lie;]
   
  Eine Gruppe bestehend aus Eltern, Nachkommen und anderen nah mit ihnen verwandten oder verbundenen Personen.
   
  małżonkowie i ich dzieci; także: osoby związane pokrewieństwem, powinowactwem; krewni, powinowaci
   
  Biologisches Taxon, eine Gruppe (verwandter) Arten, Teil einer Ordnung und bestehend aus einer oder mehreren Gattungen
   
  biol. biologia w systematyce: jednostka wyższa od rodzaju;
   
  grupa osób, które łączy pokrewieństwo, małżeństwo, powinowactwo lub inne prawo;
   
  rodzice wraz z ich dziećmi (zwana też rodziną elementarną)
 • familie   
  [biologie]
 • Familienplanung   
  (Noun  f)
 • Geschlecht   
  (noun   )
 • Haushalt   
 • Sippe   
 • Sprachfamilie   
  (Noun  f)
 • verwandtschaft   

Pozostałe znaczenia:

 
grupa osób, które łączy pokrewieństwo, małżeństwo, powinowactwo lub inne prawo
 
pot. potocznie grupa osób, które łączy społeczna więź
 
mat. matematyka, matematyczny zbiór, szczególnie zbiór zbiorów;
 
pot. potocznie grupa obiektów o wspólnych cechach, rodzaj
 
mat. matematyka, matematyczny zbiór, szczególnie zbiór zbiorów
 
jęz. językoznawstwo grupa języków wywodzących się od wspólnego prajęzyka;
 
pot. potocznie grupa osób które łączy społeczna więź

Picture dictionary

Familie
Familie

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (33)

Brytyjska Rodzina KrólewskaBritische Königsfamilie
członek rodzinyFamilienmitglied
głowa rodzinyHaushaltsvorstand
Kronika Rodziny KentówDie Chronik der Kent-Familie
Liga Polskich RodzinLiga Polnischer Familien
ochrona rodzinySchutz der Familie
planowanie rodzinyfamilienplanung; Familienplanung
podatek od członków rodzinyKopfsteuer
praca rodzinyfamilienarbeitskraft
pracownik-członek rodzinymitarbeitender Familienangehöriger; Familienarbeiter
przemoc w rodziniehäusliche Gewalt; familiäre Gewalt
przyjaciel rodzinyHausfreund
ptaki z rodziny brzytwodziobówtordalk
RodzinaKinder Gottes
Rodzina AddamsówThe Addams Family
rodzina bezdzietnakinderlose Familie
rodzina elementarnaKernfamilie
rodzina niepełnaFamilie mit einem Elternteil
rodzina nośnikówMedienfamilie
rodzina nuklearnaKernfamilie
rodzina produktówProduktfamilie
rodzina pszczelabienenvolk
Rodzina SopranoDie Sopranos
rodzina wielodzietnakinderreiche Familie
rodzina zastępczaPflegefamilie; Pflegeverhältnis
rodzina zrekonstruowanaPatchwork-Familie
Święta rodzinaDie heilige Familie
węże z rodziny ColubridaeNattern
wielkość rodzinyfamiliengroesse
Wszystko zostaje w rodzinieMord im Pfarrhaus
założyć rodzinęFamilie gründen
zawartość przyjazna dla rodzinyfamilienfreundliche Inhalte
Znajomi i rodzinaFreunde und Familie

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "rodzina", pamięć tłumaczeniowa

add example
Jeśli silniki w obrębie rodziny zawierają inne zmienne cechy, które mogłyby mieć wpływ na emisję zanieczyszczeń, cechy te muszą także być zidentyfikowane i wzięte pod uwagę przy wyborze silnika macierzystegoWeisen die Motoren einer Familie sonstige veränderliche Merkmale auf, denen ein Einfluß auf die Abgasemissionen zugeschrieben werden kann, so sind auch diese Merkmale festzuhalten und bei der Auswahl des Stamm-Motors zu berücksichtigen
Sprawa rodziny al-Kurd (głosowanieDer Fall der Familie al-Kurd (Abstimmung
Myślał w swym gniewie...... by odwiedzić rodziny ofiar Jessy' egoIn den Momenten größter Wut dachte er daran, die Familien von Jesses Opfern zu besuchen
Prawo obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskichAnwendung der Richtlinie ‧/‧/EG über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten
Byłam najmłodsza w rodzinielch war die Jüngste in meiner Familie
Czy art. ‧ ust. ‧, art. ‧ ust. ‧ jak również art. ‧ ust. ‧ lit. d) oraz ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich, zmieniającej rozporządzenie (EWG) nr ‧/‧ i uchylającej dyrektywy ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG i ‧/‧/EWG (zwanej dalej dyrektywą) należy interpretować w ten sposób, że obejmują one swoim zakresem także tych członków rodziny w rozumieniu art. ‧ pkt ‧ dyrektywy, którzy niezależnie od obywatela Unii przybyli do przyjmującego państwa członkowskiego (art. ‧ pkt ‧ dyrektywy) i dopiero tam nabyli status członka rodziny obywatela Unii lub stworzyli z nim wspólnotę rodzinną?Sind die Art. ‧ Abs. ‧, Art. ‧ Abs. ‧ sowie Art. ‧ Abs. ‧ lit. d und Abs. ‧ der Richtlinie ‧/‧/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom ‧. April ‧ über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten, zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. ‧/‧ und zur Aufhebung der Richtlinien ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG und ‧/‧/EWG- im Folgenden RL- so auszulegen, dass sie auch jene Familienangehörigen im Sinn von Art. ‧ Nr. ‧ der RL erfassen, die unabhängig vom Unionsbürger in den Aufnahmemitgliedstaat (Art. ‧ Nr. ‧ der RL) gelangt sind und erst dort die Angehörigeneigenschaft oder das Familienleben mit dem Unionsbürger begründet haben?
Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (Ministerstwo Pracy, Solidarności Społecznej i Rodziny), BucureştiMinisterul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei (Ministerium für Arbeit, soziale Solidarität and Familie), Bucureşti
Widok Wygląd Pokaż rodzinyAnsicht Aussehen Familien anzeigen
uznaje, że warunkiem poprawy liczby urodzeń jest takie społeczeństwo, które czyni z dzieci priorytet swej polityki; podkreśla potrzebę stworzenia prorodzinnego otoczenia i poprawy warunków życia rodzin i dzieci dla umożliwienia rodzinom realizacji ich faktycznych aspiracjibekräftigt, dass eine Gesellschaft, die Kinder ins Zentrum ihrer Politik stellt, die Voraussetzung für eine höhere Geburtenrate ist; betont die Notwendigkeit, ein familienfreundliches Umfeld zu schaffen und die Bedingungen für das Leben der Familien und der Kinder sowie für die Erfüllung reeller Familienwünsche zu verbessern
Koszty podróży (obejmujące członków rodzinyReisekosten (einschließlich derjenigen der Familienmitglieder
dla przywozu na terytorium Wspólnoty zarejestrowanych koni ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Bahrajnu, Egiptu‧, Jordanii, Kuwejtu, Libanu, Libii, Omanu, Kataru, Arabii Saudyjskiej‧ i Syrii oraz zarejestrowanych zwierząt z rodziny koniowatych i koniowatych do celów hodowli i produkcji z Algierii, Izraela, Maroka, Malty, Mauritiusa i Tunezjifür Einfuhren von registrierten Pferden in die Gemeinschaft mit Herkunft aus den Vereinigten Arabischen Emiraten, Bahrain, Ägypten, Jordanien, Kuwait, Libanon, Libyen, Oman, Katar, Saudi-Arabien und Syrien sowie von registrierten Equiden und Zucht-und Nutzequiden aus Algerien, Israel, Marokko, Malta, Mauritius und Tunesien
W tabeli rodzina wyrobów naIn der Tabelle für die Produktfamilie
Modlimy się byś miał w opiece nasze rodzinyWir bitten dich, wache über unsere Familien
Ceny wzrosły w sposób zaskakujący dla zwykłych rodzin pochodzących z klasy robotniczej we wszystkich państwach członkowskich.Die Preise sind in allen Mitgliedstaaten für normale Arbeiterfamilien in Schwindel erregende Höhen gestiegen.
łączenie rodzin – krewny w linii zstępnej (z państwa trzeciegoFamilienzusammenführung- Verwandter in absteigender Linie (Drittstaat
Biedny Teal' c, tak długo ukrywał, że ma rodzinęArmer Teal' c. Es war sicher hart, das alles zu verschweigen
W części ‧ Załącznika do decyzji ‧/EWG, w specjalnej kolumnie dotyczącej zwierząt z rodziny koniowatych, dodaje się następujące wiersze, zgodnie z porządkiem alfabetycznym kodu ISOIm Anhang, Teil ‧, zur Entscheidung ‧/EWG werden in die Sonderrubrik
Dopuszcza się dokarmianie rodzin pszczelich syropem z cukru buraczanego lub syropami glukozowo-fruktozowymiAls Zusatzfutter kann Rübenzuckersirup oder Glucose-Fructose-Sirup verabreicht werden
Mam nadzieję, że w przyszłości znajdziemy rozwiązania i środki, które wzmocnią równość płci i szans kobiet w rodzinie i społeczeństwie.Ich hoffe, dass wir zukünftig Lösungen und Maßnahmen finden werden, um die Gleichstellung von Frauen und Männern und die Chancengleichheit für Frauen in der Familie und in der Gesellschaft zu stärken.
To twoja rodzinaEs geht um deine Familie
Turcja jest zdecydowanie członkiem rodziny europejskiej oraz ważnym partnerem w dialogu międzycywilizacyjnym.Die Türkei ist eindeutig ein Mitglied der europäischen Familie und ein wichtiger Partner im Dialog zwischen den Kulturen.
Podstawowa charakterystyka typu silnika reprezentatywnego dla rodzinyGrundlegende Merkmale des für die Familie repräsentativen Motortyps
Pora, aby podjąć działania w sprawach, które dotyczą rodzin.Wenn es um Familien geht, ist nun die Zeit zum Handeln gekommen.
Centrum pokrywa także koszty podróży i inne wydatki związane z transportem rzeczy osobistych i bagaży żyjących członków rodziny, wymienionych w poprzednim ustępie, powracających do miejsca pochodzenia zmarłego pracownikaFerner erstattet das Zentrum die Reisekosten sowie die Kosten für die Beförderung der persönlichen beweglichen Habe und des Gepäcks der in Unterabsatz ‧ genannten überlebenden Personen bei deren Rückkehr an den Herkunftsort des verstorbenen Bediensteten
wzywa państwa członkowskie do pełnego wdrożenia praw wynikających z obywatelstwa UE, by obywatele UE mogli korzystać z prawa do swobody przemieszczania się wraz z członkami swoich rodzin, co umożliwi im podróżowanie, pracę, studiowanie, przejście na emeryturę, udział w życiu politycznym i demokratycznym oraz prowadzenie życia rodzinnego bez żadnych ograniczeń w całej UE, oraz do jednoczesnego zagwarantowania, że zachowają oni prawo do wszelkich świadczeń socjalnych, niezależnie od miejsca zamieszkania; uważa, że państwa członkowskie powinny zadbać, by obywatele UE mogli bez trudu korzystać z prawa do głosowania w wyborach lokalnychfordert die Mitgliedstaaten auf, die mit der Unionsbürgerschaft verbundenen Rechte vollständig zu verwirklichen, damit die Unionsbürger ihr Recht auf Freizügigkeit zusammen mit ihren Familienangehörigen ausüben und in der ganzen Union uneingeschränkt reisen, arbeiten, studieren, in Ruhestand gehen, am politischen und demokratischen Leben teilnehmen und als Familie leben können, wobei dafür gesorgt werden muss, dass sie unabhängig davon, wo sie leben, den Anspruch auf sämtliche Sozialleistungen behalten; ist der Auffassung, dass die Mitgliedstaaten sicherstellen sollten, dass die EU-Bürger ihr aktives Wahlrecht bei Kommunalwahlen ohne Schwierigkeiten ausüben können
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 7667 zdań frazy rodzina.Znalezione w 2,222 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.