Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Resonanz   
  • resonanz   
    [physik]

Pozostałe znaczenia:

 
Magnetyczny, metoda diagnostyki medycznej
 
W przenośni: odzew, oddźwięk
 
przen. reperkusja, pogłos, echo
 
przen. następstwo, konsekwencja
 
magnetyczny ...: badanie nazywane: MRI, MR, Tomografia
 
zjawisko wzmocnienia dźwięku
 
przen. podźwięk, odgłos
 
Reakcja
 
mezomeria
 
Wibrowanie przenoszone z jednego materiału na drugi
 
pogłos
 
Odgłos
 
Echo
 
Dobra słyszalność w pomieszczeniu; pogłos
 
Oddźwięk, echo
 
wibracja głosu
 
przen. oddźwięk, reakcja, odzew
 
współbrzmienie, współdrganie
 
odgłos, podźwięk
 
... magnetyczny, jedna z technik tomografii
 
Magnetyczny, badanie stosowane w radiologii
 
magnetyczny ...: metoda obrazowania wnętrza ciała, bezpieczniejsza od rentgenowskiej
 
oddźwięk, pogłos
 
zjawisko akustyczne, pogłos, echo

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (5)

spektroskopia elektronowego rezonansu spinowego
elektronenspinresonanz spektroskop; esr spektroskopie
spektroskopia jądrowego rezonansu magnetycznego
kernmagnetische resonanzspektrosk; nmr spektroskopie

Przykładowe zdania z "rezonans", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Środek kontrastowy do badań diagnostycznych z zastosowaniem metody rezonansu magnetycznego (NMR), służący do wykrywania zmian ogniskowych w wątrobie o charakterze przerzutów nowotworowych lub raka wątroby
de Kontrastmittel für die diagnostische Magnetresonanz-Tomographie (MRT) zur Erkennung von Leberläsionen bei Patienten mit Verdacht auf Lebermetastasen oder Leberzellkarzinom
pl Pacjenci muszą czekać sześć do ośmiu tygodni na badanie za pomocą tomografii komputerowej czy metodą rezonansu magnetycznego oraz na rozpoczęcie leczenia.
de Patienten müssen sechs bis acht Wochen auf einen CT- oder MRT-Termin sowie auf den Beginn ihrer Behandlung warten.
pl konstrukcja, wytwarzanie i zatwierdzenie-zastosowana jakość stali-wytrzymałość-tłumienie drgań, rezonans drgań skrętnych (jednostka trakcyjna
de Entwurf, Herstellung und Zulassung-Verwendete Stahlsorte-Widerstand-Schwingungsdämpfung, kritische Verwindungsresonanz (Triebfahrzeug
pl jeśli pacjent wymaga wykonania badania przy użyciu rezonansu magnetycznego (metoda
de wenn bei Ihnen eine Kernspintomografie (Verfahren zur Darstellung der inneren Organe und
pl Moja pacjentka nie wyda zgody na rezonans i ultrasonograf
de Meine Patientin willigt weder MRTs noch Ultraschall ein
pl zwraca się do Komisji o znalezienie rozwiązania pozwalającego na przyspieszenie wdrożenia dyrektywy ‧/‧/WE, co zapewni pracownikom rzeczywistą ochronę przed polami elektromagnetycznymi, na wzór istniejącej ochrony przed hałasem i wibracjami, zapewnianej przez dwa inne akty wspólnotowe, oraz o wprowadzenie odstępstwa dla techniki obrazowania rezonansem magnetycznym na mocy art. ‧ tej dyrektywy
de fordert die Kommission auf, eine Lösung zu finden, damit die Durchführung der Richtlinie ‧/‧/EG beschleunigt wird, und so sicherzustellen, dass die Arbeitnehmer ebenso wirksam gegen EMF geschützt sind, wie sie das bereits gegen Lärm und Vibration nach zwei anderen gemeinschaftlichen Texten sind, sowie in Artikel ‧ der genannten Richtlinie eine Ausnahmeregelung für die MRT vorzusehen
pl Leczenie produktem TYSABRI należy rozpocząć i kontynuować pod kontrolą lekarzy mających doświadczenie w rozpoznawaniu i leczeniu schorzeń neurologicznych, w ośrodkach z bezpośrednim dostępem do obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (ang.MRI
de Die Einleitung und Überwachung der TYSABRI-Therapie muss durch einen in der Diagnosestellung und Behandlung von neurologischen Erkrankungen erfahrenen Spezialisten (Facharzt) in Zentren mit raschem Zugang zu einem MRT erfolgen
pl Rezonans nie wykazał żadnych przerzutów
de Das MRT zeigt keinerlei Metastasen
pl Obustronne wzgórzowe reakcje wysokie podczas badania jądrowego rezonansu magnetycznego MRI
de Beidseitig hohes Pulvinar-Signal im Kernspintomogramm
pl Wibracje w formie fali sinusoidalnej o częstotliwości ‧,‧ – ‧ Hz i maksymalnej amplitudzie ‧ m/s‧, z uwzględnieniem rezonansu, o ile występuje
de einer sinusförmigen Schwingung mit einer Frequenz von ‧,‧ Hz-‧ Hz und einer größten Amplitude von ‧ m/s‧ einschließlich etwaiger Resonanzschwingungen
pl Aby uniknąć oparzeń skóry, plaster Neupro należy zdjąć przed wykonaniem u pacjenta rezonansu magnetycznego (NMR) lub kardiowersji (zabieg przywracający prawidłowy rytm serca
de Um Verbrennungen der Haut vorzubeugen, sollte Neupro entfernt werden, wenn sich der Patient einer Kernspintomographie (MRI) oder einer Kardioversion (eine Behandlung, durch die der normale Herzrhythmus wiederhergestellt wird) unterziehen muss
pl Jeżeli w czasie trwania próby nastąpi zmiana częstotliwości rezonansowej, to czas wystąpienia tej zmiany należy zarejestrować oraz niezwłocznie wyregulować częstotliwość w celu utrzymania warunków największego rezonansu
de Ändert sich die Resonanzfrequenz während der Prüfung, so ist der Zeitpunkt des Auftretens aufzuzeichnen und die Frequenz sofort auf Spitzenresonanz einzustellen
pl Rezonans komorowy
de Raumresonanz
pl przeprowadzić kontrole próbek za pomocą jądrowego rezonansu magnetycznego w celu sprawdzenia właściwości alkoholu w momencie jego końcowego wykorzystania
de zur Überprüfung der Beschaffenheitsmerkmale des Alkohols bei seiner Endverwendung eine Stichprobenkontrolle durch kernresonanzmagnetische Analyse vornehmen
pl Przed rozpoczęciem leczenia produktem TYSABRI wymagany jest dostęp do niedawno uzyskanego (zwykle w ciągu ostatnich ‧ miesięcy) obrazu wykonanego metodą rezonansu magnetycznego
de Vor Beginn der Behandlung mit TYSABRI sollte eine aktuelle MRT-Aufnahme vorliegen (gewöhnlich nicht älter als ‧ Monate
pl Należy określić i podać następujące widma, włącznie z tabelą charakterystyki sygnału potrzebną do celów interpretacyjnych: ultrafioletowe/widzialne (UV/VIS), podczerwień (R), jądrowy rezonans magnetyczny (NMR) i widmo masowe (MS) oczyszczonej substancji czynnej i ekstynkcja cząsteczkowa przy odpowiednich długościach fal
de Es müssen folgende Spektren, zusammen mit einer Aufstellung der charakteristischen Signale, aufgenommen und berichtet werden: Ultraviolett/sichtbar-(UV/vis), Infrarot-(IR), Kernresonanz-(NMR) und Massenspektrum (MS) des gereinigten Wirkstoffs sowie die molare Extinktion bei den relevanten Wellenlängen
pl Produkt Gadovist jest środkiem kontrastowym do stosowania w czasie obrazowania metodą rezonansu magnetycznego (NMR) mózgu, kręgosłupa, naczyń, wątroby i nerek
de Gadovist ist ein Kontrastmittel für die Magnetresonanztomographie (MRT oder auch Kernspintomographie) von Gehirn, Wirbelsäule, Gefäßen, Leber und Nieren
pl Wyniki korelacji izotopu deuteru etanolu mierzonego przy zastosowaniu magnetycznego rezonansu jądrowego (MRJ
de Ergebnis des anhand kernresonanzmagnetischer Messungen ermittelten Isotopenverhältnisses von Deuterium in Ethanol
pl W listopadzie ‧ r. wskazanie rozszerzono o„ Kontrastowe wzmocnienie w angiografii rezonansu magnetycznego ” (CE-MRA
de Im November ‧ folgte eine Erweiterung der Produktkennzeichnung (Label Extension) um die Indikation Kontrastverstärkung bei der Magnet-Resonanz-Angiographie (CE-MRA
pl należy unikać efektu rezonansu
de Resonanzeffekte sind zu vermeiden
pl Dane spektralne (promieniowanie ultrafioletowe, podczerwone, magnetyczny rezonans jądrowy lub widmo masowe
de Spektraldaten (Ultraviolett-, Infrarot-, NMR-, Massenspektrografie
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 107 zdań frazy rezonans.Znalezione w 0,55 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.