Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Bademeister   
  (Noun  m) []
   
  osoba pilnująca bezpieczeństwa na kąpielisku
 • Rettungsschwimmer   
  (Noun  m)
 • Retter   
  (  m)
   
  osoba niosąca pomoc w nagłej sytuacji
 • Rettungsschwimmerin   
  (Noun  f)
 • Rettungsassistent   
  (  m)
   
  osoba uprawniona do udzielania pierwszej pomocy
 • Badmeister   
 • Retter Rettungsassistent Bademeister   
 • Strandwächter   
 • rettungsschwimmer   

Pozostałe znaczenia:

 
wybawcza profesja
 
Pracuje na strzeżonym kąpielisku
 
chłopak Moniki
 
Monika z piosenki to jego dziewczyna
 
nie da utopić Marzanny
 
Członek GOPR-u lub WOPR-u
 
potencjalny wybawca
 
strzeże kąpielisko
 
Goprowiec
 
Pomoc niesie w potrzebie
 
służbowo na plaży
 
Wyratował z wody
 
bohater "Słonecznego patrolu"
 
czuwa nad bezpieczeństwem plażowiczów
 
wśród znanych zawodów
 
Opiekun strzeżonej plaży
 
Dyżuruje pod numerem 112
 
Monika jego dziewczyną
 
Musi być czujny na plaży
 
Plażowy stróż
 
Na plaży czuwa
 
Pracuje na strzeżonej plaży

Picture dictionary

Bademeister
Bademeister
Rettungsassistent
Rettungsassistent

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (3)

ratownik medyczny
rettungsassistent; Sanitäterin; Sanitäter
Ratownik Medyczny
Rettungsassistent

Przykładowe zdania z "ratownik", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Ratownicy są prawie na miejscu
de Der Bergungstrupp ist unterwegs
pl Przedwczoraj, kiedy tam byłam, na miejscu było 1 200 ratowników ze służb ochrony ludności, ochrony środowiska, służb zdrowia i policyjnych, którzy niestrudzenie pracowali w terenie.
de Gestern, als ich da war, haben rund 1200 Helfer von Katastrophenschutz, Umwelt-, Gesundheits- und Polizeidiensten unermüdlich vor Ort gearbeitet.
pl ochronę ratowników i osób trzecich
de Schutz der Feuerwehr-und/oder Katastrophenschutzleute sowie der Umstehenden
pl GHS (Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów): wprowadzony w UE na mocy rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ system proponujący klasyfikację substancji i mieszanin według znormalizowanych rodzajów i poziomów zagrożeń fizycznych, zdrowotnych i środowiskowych oraz omawiający odpowiednie elementy komunikacyjne, takie jak piktogramy, hasła ostrzegawcze, zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia, zwroty wskazujące środki ostrożności i karty charakterystyki substancji i produktów niebezpiecznych, aby przekazać informacje na temat ich działań niepożądanych w celu zapewnienia ochrony ludzi (w tym pracowników, robotników, przewoźników, konsumentów i ratowników) i środowiska
de GHS (Globales Harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien): Ein System zur Klassifizierung von Substanzen und Gemischen nach standardisierten Typen und Stufen physikalischer, gesundheitlicher und ökologischer Gefahren und zur entsprechenden Kennzeichnung durch Piktogramme, Signalwörter, Gefahrenhinweise, Sicherheitshinweise und Sicherheitsdatenbögen, um zum Schutz des Menschen (einschließlich Arbeitgeber, Arbeiter, Spediteure, Verbraucher und Notfall-Einsatzkräfte) und der Umwelt Informationen über die schädlichen Wirkungen der betreffenden Chemikalien zu verbreiten ; in der EU umgesetzt durch die Verordnung (EG) Nr
pl Ratownicy medyczni
de Feldscher und vergleichbare paramedizinische Praktiker
pl ochronę ratowników i osób trzecich
de Schutz von Katastrophenschutzleuten und Umstehenden
pl Cieszę się, że ratownicy słowaccy znaleźli się wśród pierwszych, którzy przyszli z pomocą naszym węgierskim kolegom.
de Ich bin sehr erfreut darüber, dass slowakische Retter unter den ersten waren, die unseren ungarischen Freunden zu Hilfe kamen.
pl Międzynarodowi ratownicy, poszukiwacze
de Internationale Retter, Lehrer
pl Banki niemieckie są tak głęboko uwikłane w kryzys w irlandzkim sektorze finansowym, że ratunek jest równie ważny dla ratowników, jak i dla ratowanych.
de Deutsche Banken sind so tief in die Krise des irischen Finanzsektors verstrickt, dass der Schirm für die Retter ebenso notwendig ist wie für die Geretteten.
pl Chciałabym tutaj złożyć hołd nie tylko ofiarom i ich rodzinom, ale także strażakom i wszystkim ratownikom za ich wyjątkową odwagę.
de Ich möchte an dieser Stelle nicht nur den Opfern und ihren Familien gedenken, sondern auch den herausragenden Mut der Feuerwehrleute und aller Rettungskräfte hervorheben.
pl Nie martw się, mam plan jak dać znać ratownikom
de Keine Sorge.Ich habe einen Rettungsplan
pl Kabiny maszynisty na końcach pociągu powinny mieć przynajmniej jedną parę drzwi albo korytarz zapewniający dostęp dla ratowników w sytuacji awaryjnej
de Die Führerstände an den Fahrzeugenden müssen mindestens eine Tür oder einen Gang aufweisen, über die das Rettungspersonal bei einem Notfall in den Führerstand gelangen kann
pl Ratownicy nas dzisiaj nie znajdą
de Heute findet man uns nie
pl Chiny przyjęły pomoc zagraniczną, włączając japońskich ratowników, którzy obecnie pracują w obszarze katastrofy, zezwalając zarówno chińskim, jak i zagranicznym mediom na śledzenie tragedii i jej następstw.
de China hat die Hilfe des Auslands begrüßt, einschließlich der japanischen Rettungskräfte, die gegenwärtig in dem Gebiet tätig sind, und hat auch den chinesischen und ausländischen Medien die Berichterstattung über die Katastrophe und deren Folgen gestattet.
pl Być może udałoby się uratować więcej osób, gdyby ratownicy mogli dotrzeć do rejonu trzęsienia, lecz napotykają na obiektywne trudności, a brakuje też odpowiedniego sprzętu.
de Vielleicht wäre es möglich, mehr Leben zu retten, wenn die Rettungsmannschaften in die betroffenen Gebieten gelangen könnten, aber objektive Schwierigkeiten sowie ein Mangel an geeigneter Ausrüstung verhindern dies.
pl Liczne helikoptery dowożą ratowników i sprzęt.
de Retter und Hilfe werden von zahlreichen Hubschraubern eingeflogen.
pl Wyślijcie tam ratowników, trzeba to zgasić
de Ein Sanitätsteam in den Schaltraum
pl kroków, które powinni podjąć pracownicy, wliczając ratowników, w razie zagrożenia lub w celu zapobiegania zagrożeniu
de Maßnahmen, die von den Arbeitnehmern, insbesondere von den Rettungsmannschaften, bei Zwischenfällen und zur Verhütung von Zwischenfällen zu treffen sind
pl Bez bezgranicznego poświęcenia ratowników, łącznie z wolontariuszami z sąsiednich krajów, poradzenie sobie z tego typu katastrofą, jaką jest trzęsienie ziemi, jest praktycznie niemożliwe; w takiej sytuacji przydaje się wyłącznie natychmiastowa pomoc.
de Ohne den unermüdlichen Einsatz von Hilfskräften - zu denen auch Freiwillige aus den Nachbarländern gehören - ist eine solche Erdbebenkatastrophe kaum zu bewältigen, denn nur schnelle Hilfe hilft.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 37 zdań frazy ratownik.Znalezione w 0,37 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.