Tłumaczenia na język niemiecki:

  • rasse   
  • rasse (tier)   

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (1)

rasy zwierząt gospodarskichviehrasse

Przykładowe zdania z "rasa zwierząt", pamięć tłumaczeniowa

add example
koliduje z nazwą odmiany roślin lub rasy zwierząt i może z tego powodu wprowadzić w błąd konsumenta co do prawdziwego pochodzenia danego produktuDer vorgeschlagene Name kollidiert mit dem Namen einer Pflanzensorte oder einer Tierrasse und ist deshalb geeignet, den Verbraucher in Bezug auf den tatsächlichen Ursprung des Erzeugnisses irrezuführen
zachowanie i udoskonalanie łotewskich ras zwierząt hodowlanych oraz ich puli genetycznejdie lettischen Zuchtrassen und deren genetisches Potenzial zu erhalten und zu verbessern
Decyzja ‧/‧/EWG nie zawiera szczegółowych postanowień dotyczących zakładania ksiąg zwierząt zarodowych dla nowych ras i zezwala jedynie na wpisywanie do głównej sekcji księgi zwierząt zarodowych danej rasy zwierząt czystorasowych tej samej rasyDie Entscheidung ‧/‧/EWG enthält keine besonderen Bestimmungen über die Einrichtung von Zuchtbüchern für neue Rassen; nur reinrassige Tiere dürfen in die Hauptabteilung des Zuchtbuches für eine bestimmte Rasse eingetragen werden
Hodowcy wykorzystują jedynie zwierzęta ras mięsnych (mamki) lub ich krzyżówkiDie Züchter arbeiten nur mit Tieren aus Fleischrassen (Mutterkuhhaltung) oder entsprechenden Kreuzungen dieser Rassen
Zgodnie z warunkami określonymi w art. ‧ ust. ‧ wsparcie techniczne będzie dostępne dla wszystkich właścicieli zwierząt wpisanych do księgi hodowlanej danej rasy, a członkostwo w stowarzyszeniu nie będzie warunkiem dostępu do usługiEntsprechend den Voraussetzungen nach Artikel ‧ Absatz ‧ muss die technische Hilfe allen Haltern von im Herdbuch der Rasse eingetragenen Tieren zur Verfügung stehen; die Mitgliedschaft bei der Vereinigung darf keine Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Dienstleistung sein
kiedy rasy zagrożone są wyginięciem, jak określono w załączniku ‧ do rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧, przy czym w takim przypadku zwierzęta tej rasy nie muszą być nieródkamiwenn Rassen als im Sinne von Anhang ‧ der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ der Kommission gefährdet sind, der landwirtschaftlichen Nutzung verloren zu gehen; in diesem Falle muss es sich bei den Tieren der betreffenden Rassen nicht unbedingt um Tiere handeln, die noch nicht geworfen haben
Plan wspierania i zachowania rasy owiec guirra, obejmujący koszty kwalifikowalne identyfikowania zwierząt i porad technicznych w celu prowadzenia księgi hodowlanej (art. ‧), koszty szkolenia hodowców w zakresie technik oceny osobników, koszty prowadzenia owczarni i zarządzania nimi oraz koszty popularyzacji rasy i szerzenia wiedzy o niej poprzez organizowanie pokazów i wystaw, a także koszty drukowanie publikacji (artPlan zur Förderung und Erhaltung der Schafrasse Guirra, der die zuschussfähigen Kosten zu Folgendem umfasst: Kennzeichnung der Tiere und technische Beratung beim Anlegen und Führen des Herdbuches (Artikel ‧); Fortbildung der Viehzüchter in Techniken der Tierbewertung und auf dem Gebiet der Pflege und Führung von Schafhaltungsbetrieben; Verbreitung von Erkenntnissen über die Rasse durch Veranstaltung von Leistungsschauen und Ausstellungen sowie den Druck von Publikationen (Artikel
Warunki przyznawania pomocy ustanawia się, uwzględniając w szczególności wymagania dotyczące dostaw na Azory i Maderę, pozwalające na rozpoczęcie produkcji i genetycznego ulepszania zwierząt hodowlanych oraz zapotrzebowania na rasy najlepiej przystosowane do lokalnych warunkówFür die Gewährung der Beihilfen werden insbesondere der Versorgungsbedarf der Regionen Azoren und Madeira während der Anlaufphase in dem jeweiligen Wirtschaftszweig, die genetische Verbesserung der Tierbestände und die an die örtlichen Bedingungen am besten angepassten Rassen berücksichtigt
Ojcem zwierzęcia musi być byk wpisany z tytułu pochodzenia do księgi zwierząt hodowlanych rasy Rouge des présDas Vatertier muss ein im Stammbuch der Rasse Rouge des prés als Ursprungsbezeichnung eingetragener Bulle sein
Ponadto należy wybierać rasy zwierząt, zwracając uwagę na zdolność zwierząt do przystosowania się do lokalnych warunkówDarüber hinaus sollte bei der Wahl der Tierrassen deren Fähigkeit zur Anpassung an die lokalen Verhältnisse berücksichtigt werden
cechy produkcji mlecznej dla zwierząt ras mlecznychMilchleistungsmerkmale bei Tieren von Milchrassen
Xygalo Siteias jest wyjątkowym produktem wytwarzanym w oparciu o długą tradycję chowu zwierząt i serowarstwa w geograficznym regionie Sitia oraz z zastosowaniem specjalnej techniki produkcji i mleka o szczególnych cechach, które związane są z lokalnymi rasami kóz i owiec, tradycyjną metodą chowu, klimatem i florąDer Käse Xygalo Siteias ist ein einzigartiges Erzeugnis, das in der seit Jahrhunderten im geografischen Gebiet von Siteia gepflegten Tradition der Tierhaltung und Käseherstellung in einem besonderen Verfahren aus einer Milch mit besonderen Merkmalen gewonnen wird, die den ortseigenen Schaf- und Ziegenrassen, der traditionellen Art der Haltung, dem Klima und der Flora zu verdanken sind
Opis techniczny gotowego produktu noszącego nazwę podaną w pkt. ‧, wraz ze wszelkimi wymogami dotyczącymi wykorzystania określonych ras zwierząt lub odmian roślin.]Technische Beschreibung des Enderzeugnisses, für das der Name unter Punkt ‧ gilt, einschließlich etwaiger Anforderungen in Bezug auf die Verwendung bestimmter Tierrassen oder Pflanzensorten.]
Do produkcji redykołki wykorzystuje się wyłącznie mleko pochodzące od ras zwierząt przystosowanych do warunków klimatycznych i tradycyjnych systemów chowu na PodhaluZur Herstellung von Redykołka wird ausschließlich Milch von Tierrassen verwendet, die den klimatischen Bedingungen und traditionellen Haltungsweisen in der Podhale-Region angepasst sind
Owce rasy Sitia są idealnie przystosowane do środowiska, w jakim są hodowane, czego dowodzi ich odporność na babeszjozę (dotykającą rocznie prawie ‧ zwierzę na ‧, z czego zaledwie ‧ % przypadków kończy się zgonemDie Siteia-Schafe sind vollständig an ihr Haltungsgebiet angepasst, was sich auch an ihrer Resistenz gegen Babesiose zeigt (nur eine Erkrankung unter ‧ Tieren jährlich, davon nur ‧ % mit Todesfolge
zwraca uwagę, że w Międzynarodowym traktacie o zasobach genetycznych roślin dla wyżywienia i rolnictwa Unia Europejska zobowiązała się do wdrożenia środków na rzecz zachowania zasobów genetycznych; wzywa Komisję do utworzenia specjalnych programów wsparcia sprzedaży, promujących stosowanie odmian roślin zagrożonych zmianami genetycznymi; podkreśla, że powinno to zwiększyć atrakcyjność uprawy przez rolników i ogrodników odmian wymienionych jako zasoby genetyczne roślin oraz utworzenia programów wspierania zbytu ras zwierząt użytkowych zagrożonych wyginięciemmacht darauf aufmerksam, dass die Europäische Union sich im Internationalen Vertrag über pflanzengenetische Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft verpflichtet, Maßnahmen zur Erhaltung genetischer Ressourcen durchzuführen; fordert die Kommission daher auf, besondere Absatzförderungsprogramme aufzulegen, die die Verwendung von Pflanzensorten fördern, die von genetischer Erosion bedroht sind; unterstreicht, dass damit die Attraktivität des Anbaus von Sorten, die als pflanzengenetische Ressourcen gelistet sind, für Landwirte und Gärtner erhöht werden soll und dass für vom Aussterben bedrohte Nutztierrassen entsprechende Absatzförderprogramme geschaffen werden sollen
Zgodnie z warunkami określonymi w art. ‧ ust. ‧ wsparcie techniczne będzie dostępne dla wszystkich właścicieli zwierząt wpisanych do księgi hodowlanej danej rasy, a członkostwo w stowarzyszeniu nie będzie warunkiem dostępu do usługiGemäß Artikel ‧ Absatz ‧ der Verordnung steht die technische Hilfe allen Besitzern von in das Herdbuch der Rasse eingetragenen Tieren zur Verfügung, wobei die Mitgliedschaft in der Vereinigung keine Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Dienste ist
Oznaczenia ogólne, odmiany roślin, rasy zwierzątGattungsbezeichnungen, Pflanzensorten, Tierrassen
Warunki przyznawania pomocy ustanawia się z uwzględnieniem, w szczególności, wymagań dotyczących dostaw na Wyspy Kanaryjskie, pozwalających na rozpoczęcie produkcji i genetycznego ulepszania zwierząt gospodarskich oraz zapotrzebowania na rasy najlepiej przystosowane do lokalnych warunkówFür die Gewährung der Beihilfen werden insbesondere der Versorgungsbedarf der Kanarischen Inseln während der Anlaufphase in dem jeweiligen Wirtschaftszweig, die genetische Verbesserung der Tierbestände und die an die örtlichen Bedingungen am besten angepassten Rassen berücksichtigt
Hodowane w warunkach zbliżonych do naturalnych świnie i świnki miniaturowe nie powinny być odstawiane od matek przed czwartym tygodniem życia, jagnięta, koźlęta i cielęta ras mięsnych przed szóstym tygodniem życia, a koniowate przed dwunastym tygodniem życia, chyba że istnieją ku temu uzasadnione przesłanki natury weterynaryjnej lub dotyczące dobrostanu zwierzątNatürlich aufgezogene Schweine und Miniaturschweine sollten nicht vor ihrer vierten, junge Schafe, Ziegen und Kälber nicht vor ihrer sechsten und Pferdefohlen nicht vor ihrer zwanzigsten Lebenswoche abgesetzt werden, sofern dies nicht aus veterinärmedizinischer oder tierschützerischer Sicht erforderlich ist
Zwierzę rasy Bazadaise, Blonde d'Aquitaine lub stanowiące krzyżówkę tych dwóch rasRinder der Rasse Bazadaise, Blonde d'Aquitaine oder aus der Kreuzung dieser beiden Rassen
Nazwa odmiany roślin lub rasy zwierząt może być używana w nazwie gwarantowanej tradycyjnej specjalności, pod warunkiem że nie wprowadza ona w błąd co do właściwości produktuDer Name einer Pflanzensorte oder Tierrasse kann im Namen einer garantiert traditionellen Spezialität verwendet werden, sofern er in Bezug auf die Art des Erzeugnisses nicht irreführend ist
Przeprowadzanie analiz urzędowych kontroli mleczności w Księstwie Asturii, jako podstawowe narzędzie oceny genetycznej zwierząt hodowlanych gatunków i ras mlecznych, a zatem główny element programów podnoszenia jakości bydłaDurchführung der Analysen zur amtlichen Kontrolle der Milchproduktion in Asturien, die ein wesentliches Instrument zur genetischen Bewertung der Zuchttiere von Milchviehrassen und somit ein grundlegender Bestandteil der Programme zur Verbesserung des Viehbestandes sind
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 25765 zdań frazy rasa zwierząt.Znalezione w 3,993 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.