Tłumaczenia na język niemiecki:

  • zukommen   

Pozostałe znaczenia:

 
Przypadać, należeć się
 
należeć się, przypadać w udziale, być należnym

Przykładowe zdania z "przysługiwać", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Przepisy niniejszego rozdziału nie mają wpływu na prawa pasażerów przysługujące na mocy dyrektywy ‧/‧/EWG i rozporządzenia Rady (EWG) nr
de Dieses Kapitel berührt nicht die Rechte der Fluggäste nach der Richtlinie ‧/‧/EWG und der Verordnung (EWG) Nr
pl Te same uprawnienia przysługują członkom personelu, którzy kończą pracę w centrum i wracają do kraju, gdzie zajmowali stanowisko przed rozpoczęciem pracy w centrum; członek personelu otrzymuje kwotę równorzędną, jeżeli przeprowadza się do innego kraju
de Diesen Anspruch auf Reisekostenerstattung hat der Bedienstete auch, wenn er endgültig aus dem Dienst ausscheidet und in das Land zurückkehrt, in dem er vor seiner Einstellung tätig war; entsprechende Kosten werden erstattet, wenn der Bedienstete in ein anderes Land reist
pl Osiągnęliśmy znaczący postęp w zakresie płatności bezpośrednich, kładąc nacisk na potrzebę określenia odpowiedniego minimalnego i maksymalnego poziomu wsparcia przysługującego rolnikom w każdym państwie członkowskim i wyrażonego jako procent średniej UE.
de Wir haben beträchtliche Fortschritte im Hinblick auf das Thema der Direktzahlungen erzielt, indem wir hervorgehoben haben, dass es entscheidend ist, angemessene Mindest- und Höchstgrenzen für die Unterstützung festzulegen, die als Prozentsatz des EU-Durchschnitts ausgedrückt werden, und von den Landwirten jedes Mitgliedstaates bezogen werden können.
pl W przypadku gdy osobom zatrudnionym przez uczestnika lub innym osobom pracującym na jego rzecz przysługują roszczenia dotyczące praw do nowej wiedzy, uczestnik podejmuje odpowiednie kroki aby zapewnić, że wykonywanie tych praw jest możliwe w sposób zgodny ze zobowiązaniami uczestnika wynikającymi z umowy o dotację
de Können Angestellte eines Teilnehmers oder sonstiges für ihn tätiges Personal Rechte an neuen Kenntnissen oder Schutzrechten geltend machen, so sorgt der Teilnehmer dafür, dass diese Rechte in einer Weise ausgeübt werden können, die mit seinen Verpflichtungen aus der Finanzhilfevereinbarung vereinbar sind
pl Proszę o przesłanie mi ... darmowego(-ych) egzemplarza(-y) Dziennika Urzędowego C ‧ A/‧, przysługującego(-ych) mi w ramach prenumeraty
de Bitte schicken Sie mir ... kostenlose(s) Exemplar(e) des Amtsblatts C ‧ A/‧, zu dessen/deren Bezug ich durch mein(e) Abonnement(s) berechtigt bin
pl ZWAŻYWSZY, że bez uszczerbku dla odpowiednich postanowień Traktatu ustanawiającego Wspólnoty Europejskie, niniejsza Umowa ramowa oraz wszelkie czynności realizowane z mocy niniejszej Umowy w żaden sposób nie wpływają na uprawnienia przysługujące Państwom Członkowskim do podejmowania działań dwustronnych z Izraelem w zakresie nauki, technologii, badań i rozwoju oraz zawierania, gdzie stosowne, porozumień w tym celu
de IN DER ERWAEGUNG, dass dieses Abkommen und alle in seinem Rahmen durchgeführten Tätigkeiten unbeschadet der einschlägigen Bestimmungen des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft in keiner Weise die Befugnisse der Mitgliedstaaten berühren, bilaterale Tätigkeiten mit Israel auf dem Gebiet der Wissenschaft, Technologie, Forschung und Entwicklung aufzunehmen und gegebenenfalls Abkommen zu schließen
pl w przypadku gdy ich kraje ojczyste są różne, każdemu z nich przysługuje co dwa lata urlop na wyjazd do własnego kraju
de befinden sich ihre Heimatorte in zwei verschiedenen Ländern, so haben beide alle zwei Jahre Anspruch auf einen Heimaturlaub in diesen Ländern
pl Ponadto, w związku z przedstawieniem przez przedsiębiorstwo BP dalszych dokumentów w odpowiedzi na pisemne zgłoszenie zastrzeżeń, Komisja uznała, że przedsiębiorstwo to spełniło wszystkie warunki wynikające z obwieszczenia w sprawie łagodzenia kar i w związku z tym przysługuje mu zwolnienie z wszelkich grzywien, jakie w przeciwnym wypadku zostałyby na nie nałożone
de Darüber hinaus stellte die Kommission im Anschluss an weitere Erklärungen, die BP in seiner Erwiderung auf die Mitteilung der Beschwerdepunkte abgab, fest, dass BP alle Bedingungen der Kronzeugenregelung erfüllt hat und daher für eine Befreiung von Geldbußen, die ihm andernfalls auferlegt worden wären, in Betracht kommt
pl Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) w ramach możliwości przysługujących tym instytucjom
de In keinem Fall trage die Klägerin die Beweislast für bestimmte von ihr vorgetragene Sachverhalte in Drittländern (hier: Türkei), welche von der Kommission/OLAF im Rahmen der diesen Behörden eingeräumten Möglichkeiten am besten ermittelt werden könnten und ermittelt werden müssten
pl kosztów podróży z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia przysługujących urzędnikom i pracownikom czasowym, ich współmałżonkom i osobom na ich utrzymaniu
de die Zahlung der Reisekosten des Beamten oder Bediensteten auf Zeit, für seinen Ehegatten und für die unterhaltsberechtigten Personen vom Ort der dienstlichen Verwendung zum Herkunftsort
pl przedkłada dowód, że został objęty lub, jeżeli tak stanowi prawo krajowe, złożył wniosek o objęcie go ubezpieczeniem zdrowotnym chroniącym przed wszystkimi rodzajami ryzyka, od których zazwyczaj ubezpieczeni są obywatele danego państwa członkowskiego, i ważnego przez okresy, w których takie ubezpieczenie i związane z nim świadczenia nie przysługują wnioskodawcy w związku z zawartą umową o pracę ani nie wynikają z tej umowy
de er muss nachweisen, dass er für die Zeiten, in denen er keinen Versicherungsschutz und keinen Anspruch auf die mit einem Arbeitsvertrag einhergehenden Leistungen hat, eine Krankenversicherung abgeschlossen oder, sofern nach den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften vorgesehen, beantragt hat, die sich auf alle Risiken erstreckt, die normalerweise in dem betreffenden Mitgliedstaat für die eigenen Staatsangehörigen abgedeckt sind
pl (DE) Panie Przewodniczący! Jako że nie przysługuje mi już czas na wystąpienie, pragnę zadać pani poseł Lulling następujące pytanie: Pani Poseł Lulling, czy mogłaby Pani powiedzieć Parlamentowi w moim imieniu, że nie chodziło mi przed chwilą o wszystkich greckich posłów, lecz jedynie o dwóch posłów komunistycznych, którzy przemawiali bezpośrednio przede mną - panów posłów Chountisa i Toussasa?
de Herr Präsident! Da ich keine Redezeit mehr habe, stelle ich der Kollegin Lulling folgende Frage: Frau Lulling, wären Sie bereit, dem Parlament in meinem Namen mitzuteilen, dass ich eben nicht alle griechischen Kollegen gemeint habe, sondern nur die beiden kommunistischen Kollegen, die unmittelbar vor mir gesprochen haben, Herrn Chountis und Herrn Toussas.
pl Wreszcie, Komisja uważa, że w pkt ‧ Sąd naruszył prawo poprzez pomieszanie kwestii merytorycznej dotyczącej zgodności z prawem dostosowania z kwestią przysługującego skarżącym prawa do obrony
de Schließlich meint die Kommission, dass das Gericht in Randnr. ‧ rechtlich fehlgehe, wenn es das Kernproblem, ob es rechtmäßig gewesen sei, die Berichtigung vorzunehmen, mit der Frage vermische, ob die Verteidigungsrechte der Klägerinnen beachtet worden seien
pl równorzędnych praw obywateli państw trzecich i członków ich rodzin, którzy w ramach porozumień pomiędzy Wspólnotą i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, a tymi państwami trzecimi, z drugiej, korzystają z prawa do swobodnego przemieszczania się tożsamego z prawem przysługującym obywatelom Unii i członkom ich rodzin
de der gleichwertigen Rechte von Drittstaatsangehörigen und ihren Familienangehörigen, die aufgrund von Übereinkommen zwischen der Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und den betreffenden Drittstaaten andererseits Freizügigkeitsrechte genießen, die denen der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen gleichwertig sind
pl Minimalny płatny urlop przysługujący w ciągu roku nie może być zastępowany żadnym ekwiwalentem pieniężnym, z wyjątkiem sytuacji, kiedy stosunek pracy ustał
de Der bezahlte Mindestjahresurlaub darf außer bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses nicht durch eine finanzielle Vergütung ersetzt werden
pl Musimy szeroko informować wszystkich o przysługujących im prawach podstawowych.
de Wir müssen die Grundrechte eines jeden Menschen proklamieren.
pl czy obywatelowi UE przysługuje prawo pobytu w Zjednoczonym Królestwie tylko w przypadku, gdy spełnia on warunki określone w dyrektywie ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r.?
de steht dann der EU Bürgerin ein Aufenthaltsrecht im Vereinigten Königreich nur zu, wenn sie die in der Richtlinie ‧/‧ des Europäischen Parlaments und des Rates vom ‧. April ‧ genannten Voraussetzungen erfüllt
pl Wykonywanie uprawnień przysługujących podmiotom danych
de Ausübung von Rechten der betroffenen Personen
pl W tej bitwie musimy osiągnąć takie prawodawstwo, które gwarantuje obywatelom prawa w zakresie przysługującej im opieki - korzyści i bezpieczeństwa - a nie tylko już przysługujące im prawo do przemieszczania się między państwami członkowskimi.
de In diesem Kampf müssen wir Rechtsvorschriften erreichen, die die Rechte der Bürgerinnen und Bürger in Bezug auf die Versorgung, die sie erhalten sollten - Leistung und Sicherheit -, sicherstellen, und nicht nur das bloße Recht, das sie aufgrund der Mobilität zwischen den Mitgliedstaaten bereits haben.
pl Niemniej nowo wprowadzone elementy, do których należy wydłużenie urlopu macierzyńskiego do 18 tygodni oraz 6 tygodni obowiązkowego urlopu macierzyńskiego po urodzeniu dziecka, wprowadzenie wynagrodzenia w pełnej wysokości dotychczasowych zarobków kobiety, zwiększona ochrona przez zwolnieniem oraz wprowadzenie prawa do wnioskowania o elastyczny system pracy, niezależnie od przysługujących państwom członkowskim możliwości określenia różnych ograniczeń i utrzymania korzystniejszych przepisów, oznaczają, że naprawdę czynimy krok naprzód.
de Jedoch bedeuten die neu eingebrachten Punkte, dass wir tatsächlich einen Schritt nach vorne machen. Zu diesen Punkten gehören: die Verlängerung des Mutterschaftsurlaubs auf 18 Wochen und 6 Wochen verpflichtender Mutterschaftsurlaub nach der Entbindung; die Einführung des vollen Arbeitsentgelts in Bezug auf das übliche Gehalt der Frau; der verbesserte Schutz vor Entlassungen und die Einführung des Rechts, flexible Arbeitszeiten einzufordern, wobei es den Mitgliedstaaten möglich ist, abweichende Grenzwerte einzuführen und noch wohlwollendere Vorkehrungen zu treffen.
pl Bez uszczerbku dla swoich kompetencji do podejmowania działań w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa krajowego przyjętego na mocy rozdziałów II, III, V i ‧ dyrektywy ‧/‧/WE, właściwe organy w państwach członkowskich mogą wykonywać przysługujące im obecnie uprawnienia do zakazania lub zawieszenia przekazywania danych do państw trzecich w celu ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania ich danych osobowych, w przypadkach, w których
de Unbeschadet ihrer Befugnisse, tätig zu werden, um die Einhaltung nationaler Vorschriften gemäß den Kapiteln II, III, V und ‧ der Richtlinie ‧/‧/EG zu gewährleisten, können die zuständigen Kontrollstellen in den Mitgliedstaaten ihre Befugnisse ausüben und zum Schutz von Privatpersonen bei der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten die Datenübermittlung in Drittländer verbieten oder aussetzen, wenn
pl Zawarcie związku partnerskiego w kraju, w którym prawa i uprawnienia stanowiące odpowiednik praw i uprawnień przysługujących małżeństwom obowiązują z mocy prawa, pozwoli występować partnerom życiowym w państwie pochodzenia z roszczeniami, które przysługują w nim tylko małżeństwom.
de Durch den Abschluss einer Partnerschaft in einem Land, in dem ehegleiche Rechte und Ansprüche Gesetzeskraft haben, könnten die Vertragspartner auch in ihrem Stamm- oder Herkunftsland dann Ansprüche durchsetzen, die dort nur für die Ehe gelten.
pl Przedsiębiorcy przysługuje prawo przedstawienia swojego punktu widzenia w ciągu ‧ dni kalendarzowych od daty otrzymania powiadomienia
de Der betreffende Wirtschaftsbeteiligte kann innerhalb von ‧ Kalendertagen ab Erhalt der Mitteilung Stellung nehmen
pl zostaje wyznaczony kontrolowany teren, do którego dostęp przysługuje jedynie osobom, które otrzymały właściwe wskazówki oraz który jest kontrolowany zgodnie z pisemnymi procedurami określonymi przez przedsiębiorstwo
de Der Kontrollbereich ist abzugrenzen und der Zugang ist auf Personen zu beschränken, die entsprechende Anweisungen erhalten haben; ferner sind Zugangskontrollen gemäß von dem Unternehmen festgelegten schriftlichen Verfahren durchzuführen
pl Komisja przyjęła decyzję zgodnie z art. ‧ ust. ‧ Traktatu WE, ustanawiając szczególne środki w celu naprawienia antykonkurencyjnych skutków naruszenia stwierdzonego w decyzji Komisji z dnia ‧ marca ‧ r. (decyzja z marca ‧ r.) w sprawie przyznania lub utrzymania w mocy przez Republikę Grecką praw do wydobycia węgla brunatnego przysługujących przedsiębiorstwu Public Power Corporation S.A
de Aufrechterhaltung von Genehmigungen zur Braunkohlegewinnung zugunsten der Public Power Corporation S.A. durch die Hellenische Republik festgestellten Zuwiderhandlung
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2896 zdań frazy przysługiwać.Znalezione w 1,345 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.