Tłumaczenia na język niemiecki:

  • zukommen   

Pozostałe znaczenia:

 
Przypadać, należeć się
 
należeć się, przypadać w udziale, być należnym

Przykładowe zdania z "przysługiwać", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl W opinii władz niemieckich prawodawca może – w ramach przysługującej mu swobody legislacyjnej – dokonać rozróżnienia pomiędzy spółkami kapitału podwyższonego ryzyka a innymi spółkami inwestycyjnymi, ponieważ istnieją obiektywne różnice pomiędzy spółką kapitału podwyższonego ryzyka a innymi spółkami inwestycyjnymi
de Nach Auffassung Deutschlands liegt es im Gestaltungsfreiraum des Gesetzgebers, Wagniskapitalbeteiligungsgesellschaften von anderen Investmentgesellschaften abzugrenzen, da es objektive Unterschiede zwischen Wagniskapitalbeteiligungsgesellschaften und anderen Investmentgesellschaften gebe
pl Decyzje, od których przysługuje odwołanie
de Beschwerdefähige Entscheidungen
pl (FI) Panie Przewodniczący! Pragnę złożyć wyrazy uznania dla Posła Mitchella za jego wystąpienie, jako że pierwotnym prawem człowieka przysługującym każdej dziewczynce i każdemu chłopcu jest oczywiście prawo do przyjścia na świat.
de (FI) Herr Präsident, ich möchte der Rede von Herrn Mitchell Anerkennung zollen, da es natürlich das primäre Menschenrecht jedes Mädchens und jedes Jungen ist, in diese Welt hineingeboren zu werden.
pl W ciągu przysługującej mi minuty pragnę również wskazać, że różne stanowiska w sprawie Kosowa wewnątrz Unii Europejskiej skłoniły Serbię do jasnego opowiedzenia się po stronie Europy, co jest niezbędne z punktu widzenia konsolidacji pokoju i demokracji na Bałkanach oraz wypracowania konstruktywnego podejścia do integracji regionalnej zaprezentowanego podczas spotkania wysokiego szczebla w Sarajewie, do którego doszło 2 czerwca za kadencji prezydencji hiszpańskiej.
de In dieser einen Minute muss ich auch darauf hinweisen, dass die unterschiedlichen Haltungen zum Kosovo innerhalb der Europäischen Union Serbien dazu ermutigt haben, Europa gegenüber eine eindeutige Verpflichtung einzugehen, was für die Konsolidierung des Friedens und der Demokratie auf dem Balkan sowie zum Erreichen eines konstruktiven Ansatzes hinsichtlich der regionalen Integration entscheidend ist, wie das Treffen auf hoher Ebene, das am 2. Juni unter dem spanischen Ratsvorsitz in Sarajevo abgehalten wurde, gezeigt hat.-
pl Konsumentowi nie przysługuje uprawnienie do zrzeczenia się praw nadanych mu w ramach proponowanej dyrektywy
de DE ihm aufgrund der vorgeschlagenen Richtlinie eingeräumten Rechte nicht verzichten
pl Środki te przeznaczone są na pokrycie zwrotu zryczałtowanych kosztów podróży przysługującego personelowi, ich współmałżonkom i osobom na ich utrzymaniu, z miejsca zatrudnienia do kraju pochodzenia
de Veranschlagt sind die Mittel zur Deckung der Pauschalerstattung der Fahrkosten für die jeweiligen Bediensteten, deren Ehegatten und die unterhaltsberechtigten Personen vom Dienstort zum Herkunftsort
pl Na wniosek zainteresowanego podmiotu lub jego przedstawiciela wspomniane decyzje wraz z uzasadnieniem podawane są na piśmie z pouczeniem o prawie do odwołania się przysługującym na mocy obowiązujących przepisów Państwa Członkowskiego dokonującego inspekcji oraz z pouczeniem o procedurze i terminach mających zastosowanie
de Auf Antrag sind dem betroffenen Wirtschaftsteilnehmer oder dem Berechtigten die mit Gründen versehenen Entscheidungen schriftlich mitzuteilen; dabei ist anzugeben, welche Rechtsbehelfe nach der Rechtsordnung des Kontrollmitgliedstaats bestehen und in welcher Form und innerhalb welcher Frist sie einzulegen sind
pl w przypadku gdy ich kraje ojczyste są różne, każdemu z nich przysługuje co dwa lata urlop na wyjazd do własnego kraju
de befinden sich ihre Heimatorte in zwei verschiedenen Ländern, so haben beide alle zwei Jahre Anspruch auf einen Heimaturlaub in diesen Ländern
pl Postanowienia niniejszego załącznika nie mają na celu ustanowienia odstępstwa ani nie mogą być traktowane jako odstępstwo od jakichkolwiek praw przysługujących przekazanej osobie na mocy mającego zastosowanie prawa krajowego lub międzynarodowego
de Diese Bestimmungen bezwecken in keiner Weise eine Abweichung von etwaigen aus dem geltenden innerstaatlichen Recht oder dem geltenden Völkerrecht herrührenden Rechten einer überstellten Person und dürfen auch nicht in diesem Sinne ausgelegt werden
pl W art. 9. ustawy z dnia 23 stycznia 2004 r. dotyczącej ordynacji wyborczej do Parlamentu Europejskiego czytamy, iż prawo wybieralności do tejże instytucji przysługuje osobie, która między innymi nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie lub ścigana z oskarżenia publicznego, a art.
de Wie es in Artikel 9 des Gesetzes vom 23. Januar 2004 über die Wahlordnung zum Europäischen Parlament heißt, kann sich für die Wahlen zum Europäischen Parlament aufstellen lassen, wer - neben anderen Kriterien - nicht für eine vorsätzliche Straftat verurteilt oder unter öffentliche Anklage gestellt wurde. Artikel 142 legt fest, dass ein Mandat zum Beispiel dann zurückgezogen werden kann, wenn die Wahl des Abgeordneten zum Europäischen Parlament für ungültig erklärt wird.
pl Wezwanie w motywie do przeglądu obecnego systemu byłoby możliwe do zakwestionowania również z uwagi na przysługujące Komisji prawo inicjatywy oraz ze względu na zasady lepszego stanowienia prawa
de Die Überprüfung der bestehenden Regelung in einem Erwägungsgrund zu fordern, wäre auch angesichts des Initiativrechts der Kommission und im Hinblick auf die bessere Rechtsetzung bedenklich
pl zarówno katalog, jak i umowa, w jasny sposób informują konsumenta o przysługującym mu prawie do zwrotu towaru dostawcy w okresie nie krótszym niż ‧ dni od jego otrzymania lub prawie do odstąpienia od umowy w tym okresie bez żadnych zobowiązań innych niż zobowiązanie należytego dbania o te towary
de iii)der Katalog und der Vertrag weisen den Verbraucher deutlich auf das Recht hin, dem Lieferer die Waren mindestens binnen sieben Tagen nach Erhalt zurückzusenden oder innerhalb dieser Frist vom Vertrag zurückzutreten, ohne daß ihm dadurch ausser der Verpflichtung, die Waren angemessen zu behandeln, irgendwelche Verpflichtungen entstehen
pl W rezultacie we Francji trzeba byłoby uchylić dwa najważniejsze aquis: przepis dotyczący "ukrytych wad” i przepis stanowiący, że sprzedawca realizujący sprzedaż obwoźną nie może pobierać zapłaty przed upływem przysługującego konsumentowi okresu na odstąpienie od umowy.
de In der Folge hätte man in Frankreich deshalb zwei bedeutende Besitzstände aufgeben müssen: die Vorschrift zum "versteckten Mangel" und das Verbot, bei Haustürgeschäften vor Ende der Widerrufsfrist zu kassieren.
pl informacje, czy przedsiębiorstwo zamierza wystąpić o ustalenie dla siebie indywidualnego marginesu (takie prawo przysługuje tylko producentom
de Erklärung, ob das Unternehmen die Berechnung einer individuellen Dumpingspanne beantragen will (kommt nur für Hersteller in Betracht
pl Żadne postanowienie niniejszej Umowy nie stanowi przeszkody dla przyjmowania, w zakresie przysługujących każdej ze Stron uprawnień i kompetencji, środków, które
de Dieses Abkommen hindert eine Vertragspartei nicht daran, im Rahmen ihrer Zuständigkeiten und Befugnisse Maßnahmen zu ergreifen
pl zwraca się do prezydent Filipin, Glorii Macapagal-Arroyo, o zastosowanie przysługującego jej prawa łaski w celu całkowitego zniesienia kary dla Francisca Larrañagi i zapewnienia mu natychmiastowego zwolnienia z więzienia oraz o zamianę kary śmierci dla więźniów oczekujących na wykonanie wyroku na inną karę, szczególnie w przypadku skazanych osiemnaściorga dzieci
de fordert die Präsidentin der Philippinen, Frau Gloria Macapagal-Arroyo, auf, ihre Befugnisse wahrzunehmen, indem sie Francisco Larrañaga begnadigt und seine sofortige Freilassung aus dem Gefängnis sicherstellt, und fordert ferner die Umwandlung der Todesstrafe gegen die in der Todeszelle wartenden Häftlinge, insbesondere die ‧ Personen, die in ihrer Kindheit Straftaten begangen haben
pl Na trasach, na których Ministerstwo Transportu i Komunikacji wykupuje usługi lotnicze na podstawie zobowiązań z tytułu świadczenia usług publicznych, zniżki przysługują następującym grupom osób
de Auf Strecken, auf denen das norwegische Ministerium für Verkehr und Kommunikation aufgrund von gemeinwohlorientierten Verpflichtungen für Flugverkehrsdienste aufkommt, wird folgenden Personengruppen eine Tarifermäßigung gewährt
pl (RO) Jest oczywiste, że ci konsumenci, którzy są dobrze poinformowani o przysługujących im prawach mogą osiągnąć wysoki poziom satysfakcji i bronić swoich interesów.
de (RO) Es liegt auf der Hand, dass sich Verbraucher, die gut über ihre Rechte Bescheid wissen, besser durchsetzen und ihre Interessen verteidigen können.
pl zwraca się do państw członkowskich o wzmocnienie mechanizmów kontroli treści programów telewizyjnych w porze, kiedy najwięcej dzieci zasiada przed telewizorami, a także kontroli rodzicielskiej, poprzez odpowiednie i jednolite informowanie o programach telewizyjnych; podkreśla, że technologie informatyczne dają dzieciom coraz więcej możliwości uzyskiwania dostępu do programów telewizyjnych o każdej porze z jakiegokolwiek komputera podłączonego do internetu; zauważa, że należy poświęcić więcej uwagi poddaniu przeglądowi prawo do pełnego dostępu do dzieci, jakie przysługuje środkom masowego przekazu, oraz prawo dziecka do pełnego dostępu do środków masowego przekazu
de fordert die Mitgliedstaaten auf, die Mechanismen zur Kontrolle der Programminhalte des Fernsehens in Sendezeiten, zu denen die meisten Kinder zuschauen, sowie die elterliche Kontrolle durch geeignete und einheitliche Informationen über die Fernsehprogramme zu stärken; betont, dass die Informationstechnologie den Kindern noch weitere Zugangsmöglichkeiten zu Fernsehprogrammen zu jeder Zeit von jedem Computer mit Internetanschluss bietet; weist darauf hin, dass eingehender überprüft werden muss, ob die Massenmedien ein Recht auf ungehinderten Zugang zu Kindern und die Kinder ein Recht auf ungehinderten Zugang zu den Massenmedien haben
pl dostaw gazu H dla małych odbiorców, którzy wykorzystali przysługujące im prawo wyboru dostawcy w każdej z pięciu stref oraz w strefie północnej w odniesieniu do gazu L
de H-Gas-Versorgung von Kleinkunden, die von ihrem Recht auf freie Wahl des Gasversorgers in allen fünf Regelzonen Gebrauch gemacht haben, sowie Versorgung von Kleinkunden mit L-Gas in der Regelzone Nord
pl przyjmuje z zadowoleniem rosnące przekonanie, że otwarcie rynków musi być ostrożnie stopniowane i podkreśla jednak, że zakłada ono prawo przysługujące krajom rozwijającym się do określenia rytmu i kierunków, jakie przyjmie liberalizacja handlu w oparciu o ich cele rozwoju
de begrüßt die zunehmende Erkenntnis, dass zu einer Marktöffnung eine sorgfältige Abfolge von Schritten erforderlich ist, unterstreicht aber, dass dies das Recht der Entwicklungsländer voraussetzt, das Tempo und die Richtungen der Handelsliberalisierung auf der Grundlage ihrer Entwicklungsziele selbst zu bestimmen
pl Jeżeli podróżują Państwo z Brukseli do Amsterdamu samolotem - przysługuje Państwu ochrona, a jeżeli autokarem - nie.
de Wenn man mit dem Flugzeug von Brüssel nach Amsterdam reist, ist man geschützt; wenn man mit dem Bus reist, ist man nicht geschützt.
pl Różnica pomiędzy kwotami wskazanymi w punktach ‧ i ‧ preambuły wynika z zastosowania w odniesieniu do wartości aktywów rezerwy walutowej już wniesionych przez Central Bank of Cyprus na podstawie art. ‧ ust. ‧ Statutu ESBC obowiązujących kursów walut, o których mowa w art. ‧ ust. ‧ Statutu ESBC oraz ze zmian w zakresie wierzytelności przysługujących na podstawie art. ‧ ust. ‧ Statutu ESBC innym uczestniczącym KBC, które spowodowane zostały dostosowaniem klucza kapitałowego EBC dokonanym z dniem ‧ stycznia ‧ r. na podstawie art. ‧ ust. ‧ Statutu ESBC oraz rozszerzeniami klucza kapitałowego EBC dokonanymi z dniami ‧ maja ‧ r. i ‧ stycznia ‧ r. na podstawie art. ‧ ust. ‧ Statutu ESBC
de Die Differenz zwischen den in den Erwägungsgründen ‧ und ‧ genannten Beträgen beruht auf der Anwendung des in Artikel ‧.‧ der ESZB-Satzung genannten jeweiligen Wechselkurses auf den Wert der Währungsreserven, die bereits gemäß Artikel ‧.‧ der ESZB-Satzung durch die Zentralbank von Zypern übertragen wurden, und auf den Auswirkungen, die einerseits die Anpassung des Schlüssels für die Kapitalzeichnung der EZB am ‧. Januar ‧ gemäß Artikel ‧.‧ der ESZB-Satzung sowie andererseits die Erweiterungen des Schlüssels für die Kapitalzeichnung der EZB am ‧. Mai ‧ und am ‧. Januar ‧ gemäß Artikel ‧.‧ der ESZB-Satzung auf die Forderungen haben, die gemäß Artikel ‧.‧ der ESZB-Satzung von den anderen teilnehmenden NZBen gehalten werden
pl Potrzebujemy większego zaangażowania europejskich obywateli i korzystania przez nich z przysługujących im praw obywatelskich.
de Es ist erforderlich, dass sich die europäische Öffentlichkeit vermehrt einbringt und ihre Bürgerschaft aktiv umsetzt.
pl Z zastrzeżeniem ciążących na nim zobowiązań dotyczących zachowania poufności, w przypadku gdy uczestnik projektu zobowiązany jest przenieść swoje zobowiązania dotyczące przyznawania praw dostępu, powiadamia o planowanym przeniesieniu pozostałych uczestników z co najmniej ‧-dniowym wyprzedzeniem, przekazując wraz z powiadomieniem odpowiednie informacje o przewidywanym nowym właścicielu nowej wiedzy, aby umożliwić pozostałym uczestnikom skorzystanie z przysługujących im praw dostępu
de Vorbehaltlich etwaiger Vertraulichkeitsvorschriften informiert ein Projektteilnehmer, der seine Pflicht zur Einräumung von Zugangsrechten weiterübertragen muss, die übrigen Teilnehmer mindestens ‧ Tage vorher über die geplante Übertragung sowie eingehend über den Empfänger der neuen Kenntnisse und Schutzrechte, um den Teilnehmern die Wahrnehmung ihrer Zugangsrechte zu ermöglichen
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2896 zdań frazy przysługiwać.Znalezione w 0,731 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.