wymowa: IPA: [pʂɛˈvɔdɲik] pʃɛˈvɔdjɲik  

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Leiter   
  (Noun  m)
   
  fiz. fizyka substancja, która dobrze przewodzi prąd elektryczny
   
  osoba, która czemuś przewodzi, pokazuje drogę
   
  fiz. fizyka substancja, która przewodzi prąd elektryczny;
   
  osoba zajmująca się oprowadzaniem wycieczek turystycznych, pokazująca turystom miejsca warte
 • Führer   
  (  m)
   
  osoba, która czemuś przewodzi, pokazuje drogę
   
  osoba zajmująca się oprowadzaniem wycieczek turystycznych, pokazująca turystom miejsca warte
 • Reiseführer   
  (  m)
   
  książka, ulotka, także nagranie audiowizualne, przeznaczone dla turystów, zawierające opis okolicy, ciekawe zabytki, mapy itp.
   
  książka, ulotka, także nagranie audiowizualne, przeznaczone dla turystów, zawierające opis okolicy, ciekawe zabytki, mapy itp.;
 • Anführer   
 • Begleiter   
 • Fremdenführer   
 • Handbuch   
 • Leitfaden   
 • Platzanweiser   
 • Reisebegleiter   
 • Reiseleiter   
 • Richtwert   
 • Vademecum   
 • Wegweiser   
 • führen     

Pozostałe znaczenia:

 
przywódca duchowy lub ideowy
 
rel. religia guru, przywódca duchowy

Picture dictionary

Leiter
Leiter
Führer, Leiter
Führer, Leiter
Reiseführer
Reiseführer

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (8)

Krótki przewodnikSchnelleinführung
pies przewodnikBlindenhund
Pomoc z przewodnikiemInteraktiver Begleiter
przewodnik górskiBergführer
przewodnik planuPlanhinweisliste
Przewodnik po programachTV-Programm
Przewodnik Szybki startErste Schritte
przewodnik żywieniowyernaehrungsrichtlinie

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "przewodnik", pamięć tłumaczeniowa

add example
Warunki mające zastosowanie do kwalifikujących się uczestników oraz do składu konsorcjów są określone w przewodniku programowym w sekcjiDie Bedingungen für förderfähige Teilnehmer sowie für die Zusammensetzung von Konsortien sind in Abschnitt ‧.‧.‧ des Programmleitfadens aufgeführt
Komisja udostępnia wnioskodawcom Przewodniki dla wnioskodawców odnoszące się do poszczególnych zaproszeń, które zawierają informacje o sposobie przygotowania i złożenia wniosku dotyczącego działania pośredniego w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technologicznegoDie Kommission stellt den Antragstellern für diese Aufforderung Leitfäden zur Verfügung, die Informationen zur Abfassung und Einreichung von Vorschlägen für indirekte FTE-Maßnahmen enthalten
W stosownych przypadkach, wskazówki te obejmują przewodnik objaśniający krok po kroku przebieg procedurySofern angebracht, schließt diese Beratung einen einfachen Schritt-für-Schritt-Leitfaden ein
Jak zgodność przedstawicielstwa handlowego (odnośnie do eksponowania etykiety i plakatu i dystrybuowania przewodnika zgodnie z przepisami dyrektywy) zmienia się w zależności od systemów premii (prowizji) stosowanych do nagradzania sprzedawców?Inwieweit hängt die Einhaltung der Bestimmungen der Richtlinie durch die Händler (hinsichtlich der Anbringung des Hinweises und des Aushangs und in Bezug auf die Verbreitung des Leitfadens) von den für das Verkaufspersonal zu Grunde gelegten Bonussystemen (Provisionssystemen) ab?
W analizach wpływu zauważa się tendencję, odpowiadającą wymaganiom metodologicznym zawartym w załączniku (a chodzi de facto o nowy poradnik lub przewodnik sporządzania analiz wpływu), która polega na wyliczaniu finansowych skutków możliwych scenariuszy, co służy jako kryterium podejmowanej decyzjiEine deutliche Tendenz bei den Folgenabschätzungen, die im Übrigen auch den methodo-logischen Anforderungen im Anhang gerecht wird (der Anhang enthält ein neues Handbuch bzw. einen Leitfaden für die Erstellung von Folgenabschätzungen) besteht darin, die Auswirkungen verschiedener Optionen in Geldwert auszudrücken, um so ein zusätzliches Entschei-dungskriterium zur Verfügung zu stellen
Jak duży wpływ wywiera przewodnik?Welcher Einfluss wird dem Leitfaden beigemessen?
mając na uwadze, że Komisja na przełomie lat ‧/‧ dokonała w państwach członkowskich dystrybucji łącznie ‧ tys. egzemplarzy praktycznego przewodnika, lecz że doszło do tego o wiele za późno i w związku z tym konieczne jest podjęcie dodatkowych kroków mających na celu lepsze poinformowanie stron, których ta procedura dotyczy, w szczególności sądów i prawników, na temat rozporządzeniain der Erwägung, dass die Kommission zwar Ende ‧/Anfang ‧ die Verteilung von insgesamt ‧ Exemplaren des Leitfadens an die Mitgliedstaaten veranlasst hat, dass dies aber viel zu spät geschah, und daher mehr und weitere Maßnahmen ergriffen werden müssen, um die am Verfahren Beteiligten, insbesondere Gerichte und Anwälte, besser über die Verordnung zu informieren
Przewodnik określa zbiór stosowanych zasad i precyzuje ich zakres: na przykład, ważna oferta musi być odtąd uznana za terminową oraz zgodną formalnymi wymogami dotyczącymi składania ofertIn diesem Leitfaden werden die anwendbaren Regelungen in ihrer Gesamtheit sowie deren Tragweite erläutert: So werden nunmehr nur Angebote als gültig anerkannt, die fristgerecht eingehen und die formellen Kriterien für die Einreichung erfüllen
odnotowuje uwagi Trybunału Obrachunkowego w sprawie niespójności w procedurach rekrutacyjnych; podkreśla konieczność zapewnienia sprawiedliwej, otwartej i przejrzystej rekrutacji; z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Centrum zamierza przygotować przewodnik w sprawie procedur rekrutacyjnych w ‧ rnimmt Kenntnis von den Bemerkungen des Rechnungshofs über Unstimmigkeiten bei den Einstellungsverfahren; unterstreicht, dass die Einstellungen fair, offen und transparent erfolgen müssen; begrüßt die Absicht des Zentrums, ‧ verfahrenstechnische Richtlinien für Personaleinstellungen aufzustellen
Podobnie, przewodnik po analizie kosztów i korzyści udostępniony państwom członkowskim przez Komisję został udoskonalony zarówno pod względem prezentacji zagadnień teoretycznych, jak i podejścia praktycznegoAuch die den Mitgliedstaaten von der Kommission an die Hand gegebene Anleitung zur Kosten-Nutzen-Analyse wurde sowohl hinsichtlich der Darstellung des theoretischen Rahmens als auch hinsichtlich der Anwendung in der Praxis verbessert
Przewodnik po KDECommentVisuelle Einführung in KDEComment
Wnioski dotyczące działań pośrednich w dziedzinie badań naukowych i rozwoju technicznego można również składać przy użyciu formularzy zawartych w Przewodniku dla Wnioskodawców (określane tutaj jako na papierze), lub z wykorzystaniem wersji off-line oprogramowania EPSSVorschläge für indirekte FTE-Maßnahmen können auch unter Verwendung der Formblätter im Leitfaden für Antragsteller (nachstehend auf Papier genannt) oder unter Verwendung der Offline-Version des EPSS abgefasst und eingereicht werden
Przykładami mogą być przewodnik IEC ‧ w obszarze norm technicznych dotyczących produktów elektrotechnicznych i elektronicznych (z powodzeniem wprowadzony w ‧ r. i niedawno uaktualniony), zatwierdzona w ‧ r. norma ISO/TR ‧, obowiązująca w obszarze opracowywania i rozwoju produktów, ponad ‧ Norm jakości dotyczących emisji i odporności (ETSI/CENELEC), jak również Kodeks postępowania ISO/‧ zaproponowany przez Help Desk Environment, jedną z komórek organizacyjnych Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego (CENBeispiele sind der IEC-Leitfaden ‧ im Bereich technische Normen für elektrotechnische und elektronische Erzeugnisse, der ‧ erfolgreich eingeführt und erst unlängst überarbeitet wurde die ‧ bestätigte Norm ISO/TR ‧ im Bereich der Produktentwicklung und die über ‧ Emissions and immunity quality standards der ETSI/CENELEC sowie der von der Umweltstelle (Environment Help Desk) der CEN angeregte Verhaltenskodex ISO
przewodnikEinführung
Ogólny profil kandydatów do pracy w instytucjach europejskich opisano w pkt ‧.‧ przewodnika dotyczącego konkursów otwartychDas allgemeine Anforderungsprofil für Stellen in den EU-Organen kann im Leitfaden für allgemeine Auswahlverfahren unter Ziffer ‧.‧ nachgelesen werden
Informacja może przyjmować różne formy, w tym m.in.: projektów, planów, schematów, modeli, wzorów, tabel, kodu źródłowego, projektów i specyfikacji konstrukcyjnych, przewodników i instrukcji zapisanych lub nagranych na innych nośnikach lub urządzeniach (np. dyskach, taśmach, pamięciach tylko do odczytuInformation kann verschiedene Formen annehmen, einschließlich (aber nicht nur): Blaupausen, Pläne, Diagramme, Modelle, Formeln, Tabellen, Quellcodes, Konstruktionspläne und-spezifikationen, Beschreibungen und Anweisungen in Schriftform oder auf anderen Medien aufgezeichnet (z. B. Magnetplatten, Bänder oder Lesespeicher
Nowa strona internetowa byłaby znakomitym przewodnikiem po kompetencjach instytucji unijnych.Die neue Internetseite wäre ein hervorragender Führer zu den Kompetenzbereichen der europäischen Organe.
Równocześnie funkcją usługi programowanie komputerowe czy towaru programy komputerowe nie jest przedstawienie planów (miasta) lub przewodników (turystycznychAuch vermöge weder die Dienstleistung Erstellen von Programmen für die EDV noch die Ware Computersoftware die Funktion eines (Stadt-)Plans oder (Reise-)Führers darzustellen
W Przewodniku AMI po sektorze produkcji polietylenu w Europie (AMI’s guide to the polyethylene industry in Europe) kategoria ta jest przedstawiona jako inne folie i wyrażona we właściwych dla krajów danych produkcyjnych, i na tym poziomie nie jest zdefiniowana jako torby lub workiDiese Kategorie wird im AMI’s guide to the polyethylene industry in Europe bei den länderspezifischen Produktionszahlen als andere Folien bezeichnet und auf dieser Ebene nicht als Beutel oder Säcke definiert
opracowanie i publikowanie przewodników, sprawozdań i materiałów szkoleniowych poprzez Internet lub inne mediaAusarbeitung und Veröffentlichung von Leitfäden, Berichten und Schulungsmaterial über das Internet oder andere Medien
Po uaktualnieniu, czy przewodnik zawiera wykaz wszystkich nowych samochodów dostępnych w dniu publikacji tego uaktualnienia?Enthält der Leitfaden nach einer Neuauflage eine Übersicht sämtlicher neuer Personenkraftwagen, die zum Zeitpunkt der Neuauflage verfügbar sind?
Daleko temu przewodnikowi do ogarnięcia wszystkich, a nawet większości aspektów, związanych z & kde;. Opisuje on tylko niektóre podstawowe sposoby na wykonanie kilku najbardziej popularnych zadańDie Anleitung deckt bei weitem nicht alle, ja nicht einmal die meisten Aspekte der K Arbeitsfläche ab. Sie beschreibt nur einige elementare Vorgehensweisen, um ein paar der wichtigsten Dinge zu erledigen
Kryteria wyboru i kryteria przyznawania finansowania, które będą stosowane przy ocenie wniosków, są przedstawione w załączniku ‧ do niniejszego zaproszenia, w przewodniku dla wnioskodawców oraz w przewodniku dla oceniającychDie für diese Bewertung herangezogenen Auswahl- und Zuschlagskriterien sind in Anhang ‧ dieses Aufrufs sowie im Leitfaden für Antragsteller und im Leitfaden für Bewerter aufgeführt
Jak często uaktualniany jest przewodnik?Wie oft wird der Leitfaden aktualisiert?
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 866 zdań frazy przewodnik.Znalezione w 0,439 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.