Tłumaczenia na język niemiecki:

  • elektrische Zuleitung   
    (  f)

Przykładowe zdania z "przewód elektryczny", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Przyczepy wyposażone w powietrzny przewód sterujący i posiadające elektryczne przenoszenie sterowania, powinny być sprawdzone przy zasilaniu przyczepy prądem elektrycznym przez złącze ISO ‧:‧ (‧ lub ‧ pin
de Anhänger mit Druckluft-Steuerleitung und elektrischer Steuer-Übertragungseinrichtung sind mit dem elektrischen Strom zu prüfen, der dem Anhänger über den Steckverbinder nach ISO ‧:‧ (Fünfstift- oder Siebenstift-Steckverbinder) zugeführt wird
pl Konstruktor badanej powierzchni zostaje powiadomiony o problemie, który może się pojawić, kiedy obszar badania jest ogrzewany rurami lub przewodami elektrycznymi a rdzenie muszą być pobrane z tego obszaru
de Der Hersteller der Prüfstrecke wird darauf aufmerksam gemacht, dass ein Problem auftreten kann, wenn der Prüfbereich mit Rohrleitungen oder elektrischen Leitungen beheizt wird und aus diesen Bereichen Bohrkerne zu entnehmen sind
pl Skuteczność układów hamulcowych, w tym elektrycznego przewodu sterującego, nie może być zakłócana przez działanie pola magnetycznego lub elektrycznego
de Die Wirksamkeit der Bremssysteme einschließlich der elektrischen Steuerleitung darf durch magnetische oder elektrische Felder nicht beeinträchtigt werden
pl Ostatnio podpisano na Węgrzech, dzięki mojej inicjatywie, dobrowolne, wyjątkowe porozumienie w sprawie zahamowania umieralności ptactwa z powodu nadziemnych przewodów elektrycznych.
de Kürzlich wurde eine in Europa einzigartige freiwillige Vereinbarung dank meiner Initiative auch in Ungarn unterzeichnet, die zum Ziel hat, das durch oberirdische Stromleitungen verursachte Vogelsterben aufzuhalten.
pl Musi on również dostarczać informacji co do tego, czy jest wyposażony zgodnie z pkt ‧.‧.‧.‧.‧ w dwa przewody sterujące, czy zgodnie z pkt ‧.‧.‧.‧.‧ tylko w jeden elektryczny przewód sterujący
de Außerdem muss sie Informationen liefern, aus denen hervorgeht, ob das Kraftfahrzeug nach Absatz ‧.‧.‧.‧.‧ mit zwei Steuerleitungen oder nach Absatz ‧.‧.‧.‧.‧ mit nur einer elektrischen Steuerleitung ausgerüstet ist
pl Dodatkowo, przyczepy wyposażone w elektryczny przewód sterujący w przypadku połączenia elektrycznego z pojazdem ciągnącym również wyposażonym w elektryczny przewód sterujący przekazują informację o uszkodzeniu dla uaktywnienia czerwonego sygnału ostrzegawczego określonego w pkt ‧.‧.‧.‧.‧.‧ za pośrednictwem części elektrycznego przewodu sterującego służącej do transmisji danych, gdy nie może być dłużej zapewniona przepisana skuteczność hamowania roboczego przyczepy
de Außerdem muss von Anhängern mit einer elektrischen Steuerleitung, wenn sie mit einem Zugfahrzeug mit einer elektrischen Steuerleitung elektrisch verbunden sind, die Störmeldung zur Auslösung des roten Warnsignals nach Absatz ‧.‧.‧.‧.‧.‧ über das Datenübertragungsteil der elektrischen Steuerleitung übermittelt werden, wenn die vorgeschriebene Bremswirkung des Betriebsbremssystems des Anhängers nicht mehr erreicht werden kann
pl Ponadto takie przypadki awarii elektrycznej w zespole sterującym lub przerwania ciągłości przewodów zewnętrznych w stosunku do elektronicznej(-ych) jednostki(-ek) sterującej(-ych), wyłączając układ zasilania w energię, muszą być sygnalizowane kierowcy za pomocą czerwonego sygnału ostrzegawczego określonego w pkt ‧.‧.‧.‧.‧.‧, migającego przez cały czas, gdy wyłącznik zapłonu (rozruchu) jest w pozycji włączonej (do jazdy), oraz przez co najmniej ‧ sekund po jego wyłączeniu, a zespół sterujący znajduje się w położeniu uruchamiającym układ hamulcowy
de Außerdem muss eine solche Störung in der Betätigungseinrichtung oder Unterbrechung der Leitungen, von der die elektronischen Steuergeräte und die Energieversorgung nicht betroffen sind, dem Fahrzeugführer durch das rote Warnsignal nach Absatz ‧.‧.‧.‧.‧.‧ angezeigt werden, das blinken muss, solange sich der Zündschalter (Anlassschalter) in der Ein-Stellung und die Betätigungseinrichtung in angezogener Stellung befindet; außerdem muss es mindestens ‧ Sekunden lang blinken, nachdem der Zündschalter (Anlassschalter) in die Aus-Stellung gebracht worden ist
pl Przerwanie ciągłości przewodów w obrębie elektrycznego zespołu przenoszącego lub awaria elektryczna w zespole sterującym układu hamulcowego postojowego muszą być sygnalizowane kierowcy za pomocą żółtego sygnału ostrzegawczego określonego w pkt
de Eine Unterbrechung der Leitungen in der elektrischen Übertragungseinrichtung oder eine Störung in der Betätigungseinrichtung des Feststellbremssystems muss dem Fahrzeugführer durch das gelbe Warnsignal nach Absatz ‧.‧.‧.‧.‧.‧ angezeigt werden
pl Sprawdzenie mechanizmu sprzęgającego, przewodów hamulcowych i elektrycznych (wyłącznie kategorie C + E, C‧ + E, D + E, D‧ + E
de den Kupplungsmechanismus, die Bremsen und die elektrischen Verbindungen zu überprüfen (nur für die Klassen C + E, C‧ + E, D + E, D‧ + E
pl przy każdym uruchomieniu hamulca wymagana wartość cyfrowa w elektrycznym przewodzie sterującym powinna odpowiadać ciśnieniu ‧ kPa
de Bei jeder Bremsung muss der digitale Belastungswert in der elektrischen Steuerleitung einem Druck von ‧ kPa entsprechen
pl W przypadku przyczep wyposażonych w elektryczny przewód sterujący komunikat zapalić światła stopu musi być przekazywany z przyczepy za pomocą elektrycznego przewodu sterowania, gdy układ hamulcowy przyczepy jest aktywowany podczas zainicjowanego w przyczepie hamowania sterowanego samoczynnie
de Bei Anhängern mit einer elektrischen Steuerleitung muss die Nachricht Bremsleuchten einschalten vom Anhänger über die elektrische Steuerleitung übertragen werden, wenn das Bremssystem des Anhängers während einer automatisch gesteuerten Bremsung betätigt wird, die durch das Bremssystem des Anhängers eingeleitet wird
pl Elektryczny przewód sterujący musi być zgodny z normami ISO ‧-‧ i ‧-‧:‧ oraz musi być typu punkt do punktu z zastosowaniem złącza siedmiostykowego zgodnie z normą ISO ‧-‧ lub
de Die elektrische Steuerleitung muss der Norm ISO ‧-‧ und ‧-‧:‧ entsprechen und eine Punkt-zu-Punkt-Verbindung mit dem Siebenstift-Steckverbinder nach ISO ‧-‧ oder ‧-‧:‧ sein
pl Gdy pojazdy takie połączone są elektrycznie za pomocą elektrycznego przewodu sterującego pojazdu ciągnącego, kierowca jest o tym ostrzegany czerwonym optycznym sygnałem ostrzegawczym określonym w pkt ‧.‧.‧.‧.‧.‧, a gdy układ zostanie zasilony energią, hamulce pojazdu ciągnącego uruchamiane są samoczynnie
de Wenn solche Fahrzeuge über die elektrische Steuerleitung des Zugfahrzeugs elektrisch miteinander verbunden sind, muss der Fahrzeugführer durch das rote optische Warnsignal nach Absatz ‧.‧.‧.‧.‧.‧ gewarnt werden, und wenn das System unter Strom gesetzt wird, müssen die Bremsen am Zugfahrzeug automatisch betätigt werden
pl Musi mieć to miejsce, ilekroć przyczepa przekazuje sygnał żądania hamowania przewodem zasilającym poprzez część elektrycznego przewodu sterującego odpowiedzialną za transmisję danych lub w przypadku długotrwałego braku takiej transmisji danych
de Dies muss geschehen, wenn vom Anhänger über den Datenübertragungsteil der elektrischen Steuerleitung das Signal Bremsanforderung der Vorratsleitung übermittelt wird oder längere Zeit keine Daten übertragen werden
pl Parametry określone w ISO ‧-‧:‧ z poprawką ‧:‧, transmitowane za pomocą elektrycznego przewodu sterującego, są zabezpieczane następująco
de Die in ISO ‧-‧:‧ einschließlich Amd. ‧:‧ definierten Parameter, die über die elektrische Steuerleitung übertragen werden, müssen wie folgt unterstützt werden
pl Energia elektryczna pobierana jest z przewodów trakcyjnych za pomocą co najmniej jednego urządzenia do pobierania energii, zazwyczaj składającego się z dwóch odbieraków (w przypadku systemów komunikacji sterowanej można zastosować pojedynczy odbierak lub pantograf
de Die elektrische Energie muss von Fahrdrähten durch einen oder mehrere Stromabnehmer abgenommen werden, normalerweise bestehend aus zwei Stangenstromabnehmern. (Ein einzelner Stangenstromabnehmer oder ein Scherenstromabnehmer kann bei Spurführung verwendet werden
pl przedsiębiorstwo PD: międzynarodowe spółka wydobywcze i hutnicza wyspecjalizowana w wydobyciu miedzi, molibdenu, produktów pochodnych procesu przetwórczego, jak również kabli i przewodów elektrycznych
de PD: Internationales Bergbau- und Metallunternehmen, das hauptsächlich Kupfer, Molybdän und Nebenprodukte der Kupferraffination sowie Elektrodrähte und-kabel herstellt
pl Sprawdzenie mechanizmu sprzęgającego, przewodów hamulcowych i elektrycznych (wyłącznie kategorie CE, C‧E, DE, D‧E
de den Kupplungsmechanismus, die Bremsen und die elektrischen Verbindungen überprüfen (nur für die Klassen CE, C‧E, DE und D‧E
pl Dla silnika pracującego na biegu jałowym z prędkością obrotową zalecaną przez producenta i po włączeniu wszystkich urządzeń elektrycznych dostarczonych przez producenta jako wyposażenie podstawowe pojazdu napięcie w przewodach elektrycznych przy maksymalnym poborze prądu (‧ A) przez elektryczny układ hamulcowy nie może spaść poniżej wartości ‧,‧ V zmierzonej na zaciskach
de Läuft der Motor mit der vom Hersteller empfohlenen Leerlaufdrehzahl und sind alle vom Hersteller als Serienausrüstung eingebauten elektrischen Anlagen des Fahrzeugs eingeschaltet, so darf die Spannung in den elektrischen Leitungen bei maximalem Stromverbrauch des elektrischen Bremssystems (‧ A) nicht unter ‧,‧ V fallen, gemessen an der Anschlussstelle
pl Budowa układu (połączenia elektryczne, połączenia podciśnieniowe, przewody kompensacyjne itp.): ...
de Systemauslegung (elektrische Verbindungen, Druckausgleichs- Anschlussschläuche usw.): ...
pl Wykonuje się następujące badania kontrolne: kontrolę filtra powietrza, wszystkich pasków napędowych, poziomu wszystkich płynów, korka chłodnicy, wszystkich przewodów podciśnieniowych oraz przewodów instalacji elektrycznej związanych z układem zapobiegającym emisji zanieczyszczeń, pod względem ich integralności; kontrolę zapłonu, podzespołów urządzeń dozujących paliwo oraz kontrolujących emisję zanieczyszczeń pod względem nieprawidłowego ustawienia lub ingerencji osób niepowołanych
de Folgende Überprüfungen sind vorzunehmen: Zustand des Luftfilters, aller Antriebsriemen, aller Flüssigkeitsstände, der Kühlerdeckel, aller Unterdruckschläuche und der elektrischen Leitungen im Zusammenhang mit der Emissionsminderungssystem; Überprüfung der Bauteile der Zündvorrichtung, des Kraftstoffzuteilungssystems und der emissionsmindernden Einrichtung auf Einstellungsfehler und/oder unbefugte Eingriffe
pl NACE ‧.‧: Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli
de NACE ‧.‧: Herstellung von sonstigen elektronischen und elektrischen Drähten und Kabeln
pl pływający przewód elektryczny nadający się do trałowania min magnetycznych
de schwimmfähige elektrisch leitende Kabel zum Räumen magnetischer Minen
pl Elektryczne układy hamulcowe są wykonane tak, aby nawet w przypadku spadku napięcia w przewodach łączących do ‧ V utrzymana była skuteczność hamowania równa ‧ % (sumy) maksymalnego statycznego obciążenia na oś(osie
de Elektrische Bremsanlagen müssen so beschaffen sein, daß selbst bei einem Spannungsabfall in den Verbindungsleitungen von ‧ V eine Bremswirkung von ‧ % der Kraft, die der (Summe der) maximalen statischen Achslast entspricht, aufrechterhalten wird
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 10490 zdań frazy przewód elektryczny.Znalezione w 2,236 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.