Tłumaczenia na język niemiecki:

  • elektrische Zuleitung   
    (  f)

Przykładowe zdania z "przewód elektryczny", pamięć tłumaczeniowa

add example
Budowa układu (połączenia elektryczne, przewody ciśnieniowe, giętkie przewody kompensacyjne itd.): ...Systemplan (elektrische Verbindungen, Unterdruckanschlüsse, Ausgleichschläuche usw.): ...
Energia elektryczna pobierana jest z przewodów trakcyjnych za pomocą co najmniej jednego urządzenia do pobierania energii, zazwyczaj składającego się z dwóch odbieraków (w przypadku systemów komunikacji sterowanej można zastosować pojedynczy odbierak lub pantografDie elektrische Energie muss von Fahrdrähten durch einen oder mehrere Stromabnehmer abgenommen werden, normalerweise bestehend aus zwei Stangenstromabnehmern. (Ein einzelner Stangenstromabnehmer oder ein Scherenstromabnehmer kann bei Spurführung verwendet werden
przedsiębiorstwo PD: międzynarodowe spółka wydobywcze i hutnicza wyspecjalizowana w wydobyciu miedzi, molibdenu, produktów pochodnych procesu przetwórczego, jak również kabli i przewodów elektrycznychPD: Internationales Bergbau- und Metallunternehmen, das hauptsächlich Kupfer, Molybdän und Nebenprodukte der Kupferraffination sowie Elektrodrähte und-kabel herstellt
użycie włącznika i obwodu światła stopu do uruchamiania układu hamulcowego elektrycznego jest dozwolone tylko pod warunkiem, że przewód uruchamiający jest połączony równolegle ze światłem stopu, a istniejący włącznik i obwód światła stopu mogą wytrzymać dodatkowe obciążenieDie Verwendung des Bremslichtschalters und-stromkreises für die Betätigung des elektrischen Bremssystems ist nur zulässig, wenn die Steuerleitung mit dem Bremslicht parallel geschaltet ist und der vorhandene Bremslichtschalter und Bremslichtstromkreis für die zusätzliche Belastung ausgelegt sind
Określenie to obejmuje trolejbusy, tj. pojazdy podłączone do przewodu elektrycznego, ale nie poruszające się po szynachDieser Begriff schließt Oberleitungsomnibusse- d.h. nicht schienengebundene, mit einer elektrischen Leitung verbundene Fahrzeuge- ein
Układ sterowania drzwi wodoszczelnych, włącznie z przewodami hydraulicznymi i kablami elektrycznymi, powinien być umieszczony najbliżej jak jest to możliwe grodzi, w których te drzwi są zamontowane, aby ograniczyć do minimum możliwość ich uszkodzenia w przypadku awarii statkuDie Steuerungen der wasserdichten Türen einschließlich hydraulischer Rohrleitungen und elektrischer Kabel müssen sich so nah wie möglich an dem Schott befinden, in das die Türen eingebaut sind, um die Wahrscheinlichkeit auf ein Mindestmaß zu beschränken, dass sie von einer etwaigen Beschädigung des Schiffes betroffen werden
CPA ‧.‧.‧: Pozostałe przewody elektryczne do napięć ≤ ‧ VCPA ‧.‧.‧: Andere elektrische Leiter, für eine Spannung von ‧ V oder weniger
Phelps Dodge: wydobycie, przetwarzanie i rafinacja miedzi i molibdenu oraz produkcja i sprzedaż przewodów i kabli elektrycznychPhelps Dodge: Gewinnung und Verhüttung von Kupfer und Molybden, sowie Herstellung und Verkauf von elektrischen Kabeln
Elektryczny przewód sterujący pojazdu o napędzie silnikowym musi dostarczać informacji o tym, czy wymogi pkt ‧.‧.‧.‧.‧ mogą być spełnione przez elektryczny przewód sterujący bez pomocy powietrznego przewodu sterującegoDie elektrische Steuerleitung des Kraftfahrzeugs muss Informationen liefern, aus denen hervorgeht, ob die in Absatz ‧.‧.‧.‧.‧ genannten Bedingungen von der elektrischen Steuerleitung ohne Unterstützung durch die Druckluft-Steuerleitung erfüllt werden können
Przykład symulatora dla elektrycznych przewodów sterującychBeispiel eines Simulators für elektrische Steuerleitungen
Szczególną uwagę należy zwrócić na otoczenie źródeł otwartego ognia, gorących powierzchni silników i urządzeń pomocniczych, odpowietrzeń zbiorników oleju i paliwa, nieosłoniętych przewodów paliwowych i olejowych. Należy unikać prowadzenia przewodów elektrycznych nad nagrzanymi powierzchniami maszynBesonders zu achten ist auf die Umgebung von Geräten, die mit offener Flamme arbeiten, auf heisse Flächen oder Maschinen und Hilfsmaschinen, ausgelaufenes Öl und ausgelaufenen Kraftstoff, nicht abgedeckte Öl-und Kraftstoffleitungen;ferner ist darauf zu achten, daß sich über heissen Maschinenteilen keine Elektroleitungen befinden
przewód ogrzewania elektrycznego, który może być zasilany wszystkimi zaakceptowanymi rodzajami prąduLeitung für elektrische Heizung, die mit allen zulässigen Stromarten versorgt werden kann
Jeżeli badany podzespół elektryczny/elektroniczny składa się z więcej niż jednej jednostki, przewody łączące powinny w idealnym przypadku stanowić zespół przewodów, jaki ma zostać zastosowany w pojeździeBesteht die zu prüfende EUB aus mehr als einem Teil, sollten die Verbindungskabel idealerweise aus der Verkabelung bestehen, die im Fahrzeug Verwendung findet
Symulator powinien wytworzyć wymagany sygnał cyfrowy w elektrycznym przewodzie sterującym zgodnie z wymogami ISO ‧-‧:‧ i powinien dostarczyć właściwą informację do przyczepy przez piny nr ‧ i ‧ złącza ISODer Simulator muss in der elektrischen Steuerleitung nach ISO ‧-‧:‧ ein digitales Anforderungssignal erzeugen und die entsprechende Information über die Stifte ‧ und ‧ des Steckverbinders nach ISO ‧:‧ an den Anhänger übertragen
Wszystkie przewody elektryczne muszą być rozmieszczone w taki sposób, aby żadna część nie miała kontaktu z przewodem paliwowym lub z częścią układu wydechowego ani nie była wystawiona na działanie nadmiernie wysokiej temperatury, o ile nie jest zapewniona odpowiednia specjalna izolacja i zabezpieczenie, na przykład elektromagnetyczny zawór wydechowyAlle elektrischen Kabel sind so anzuordnen, dass kein Teil mit einer Kraftstoffversorgungsleitung oder Teilen der Auspuffanlage in Berührung kommt oder übermäßiger Hitze ausgesetzt ist, es sei denn, es sind eine spezielle Isolierung und ein spezieller Schutz vorgesehen, wie beispielsweise bei einem Abblasventil mit Magnetschalter
Przy silniku pracującym na wolnych obrotach zalecanych przez producenta i włączonych wszystkich urządzeniach elektrycznych dostarczonych przez producenta jako wyposażenie standardowe, napięcie w przewodach elektrycznych, przy maksymalnym poborze prądu przez elektryczny układ hamulcowy (‧ A), nie spada poniżej wartości ‧ V mierzonej na zaciskuLäuft der Motor in der vom Hersteller empfohlenen Leerlaufdrehzahl und sind alle vom Hersteller als Serienausrüstung eingebauten elektrischen Anlagen eingeschaltet, so darf die Spannung in den elektrischen Leitungen bei maximalem Stromverbrauch der elektrischen Bremsanlage (‧ A) nicht weniger als ‧ V betragen, gemessen an der Anschlußstelle
Złącza i przewody elektryczneElektrische Leitungen
W przypadku gdy przyczepy wyposażone w elektryczny przewód sterujący są połączone elektrycznie z pojazdem ciągnącym za pomocą elektrycznego przewodu sterującego, muszą one, gdy funkcja stabilności pojazdu znajduje się w trybie interwencji, przekazać informacje o treści VDC aktywne za pośrednictwem części elektrycznego przewodu sterującego odpowiedzialnej za transmisję danychVon Anhängern mit einer elektrischen Steuerleitung, die mit einem Zugfahrzeug mit einer elektrischen Steuerleitung elektrisch verbunden sind, muss die Nachricht Fahrzeugdynamikregelung aktiv über das Datenübertragungsteil der elektrischen Steuerleitung übermittelt werden, wenn die Fahrzeugstabilisierungsfunktion sich im Auslösemodus befindet
Producent pojazdu sporządza wykaz zawierający opis wszystkich stosownych układów lub podzespołów elektrycznych/elektronicznych pojazdu, typów nadwozia, wariantów materiału nadwozia, ogólnego układu przewodów instalacji elektrycznej, wariantów silnika, wersji przystosowanych do ruchu prawo- lub lewostronnego oraz wersji rozstawu osiDer Fahrzeughersteller muss eine Liste aufstellen, in der alle wichtigen elektrischen/elektronischen Systeme des Fahrzeugs oder elektrischen/elektronischen Unterbaugruppen sowie Ausführungen des Aufbaus, unterschiedliche Aufbauwerkstoffe, die allgemeine Verkabelung, verschiedene Motorvarianten, Versionen für Links-/Rechtsverkehr und Radstandversionen aufgeführt sind
Pojazd o napędzie silnikowym, połączony elektrycznie z przyczepą za pomocą elektrycznego przewodu sterującego, musi dawać kierowcy wyraźne ostrzeżenie, ilekroć przyczepa przekaże informację o uszkodzeniu, wskazującą że energia zgromadzona w którejkolwiek części układu hamulcowego roboczego przyczepy spada poniżej poziomu ostrzegawczego, jak określono w pkt ‧.‧.‧.‧ poniżejIn einem Kraftfahrzeug, das mit einem Anhänger über eine elektrische Steuerleitung elektrisch verbunden ist, muss dem Fahrzeugführer nach den Vorschriften von Absatz ‧.‧.‧.‧ eindeutig angezeigt werden, wenn vom Anhänger die Störmeldung übermittelt wird, nach der die in einem beliebigen Teil des Betriebsbremssystems des Anhängers gespeicherte Energie unter die Warngrenze absinkt
W przypadku uszkodzenia elektrycznego przewodu sterowania roboczego układu hamulcowego pojazdu ciągnącego wyposażonego w elektryczny przewód sterowania, zgodnie z pkt ‧.‧.‧.‧.‧ lub ‧.‧.‧.‧.‧, zapewnione zostaje pełne uruchomienie hamulców przyczepyBei einer Störung in der elektrischen Steuer-Übertragungseinrichtung des Betriebsbremssystems eines Zugfahrzeugs mit einer elektrischen Steuerleitung nach Absatz ‧.‧.‧.‧.‧ oder ‧.‧.‧.‧.‧ muss die volle Betätigung der Bremsen des Anhängers weiterhin gewährleistet sein
Jeżeli przyczyną sygnału ostrzegawczego jest przerwanie ciągłości przewodów w obrębie elektrycznego przenoszenia sterowania w układzie hamulcowym postojowym, to ww. żółty sygnał ostrzegawczy musi pojawiać się niezwłocznie po wystąpieniu uszkodzeniaBei einer Unterbrechung der Leitungen in der elektrischen Steuer-Übertragungseinrichtung des Feststellbremssystems muss dieses gelbe Warnsignal unverzüglich ausgelöst werden
W przypadku zapalników elektrycznych, nieelektrycznych i elektronicznych jednoznaczne oznaczenie składa się z etykiety samoprzylepnej na przewodach lub tulei albo etykiety samoprzylepnej lub bezpośredniego nadruku, lub pieczęci na osłonie zapalnikaBei elektrischen, nichtelektrischen und elektronischen Zündern steht die eindeutige Kennzeichnung entweder auf einem Aufklebetikett auf den Drähten oder der Umhüllung oder auf einem Klebetikett oder wird direkt auf die Kapsel des Zünders aufgedruckt oder gestempelt
Przewody wewnętrzne nie były umocowane, grożąc porażeniem prądem elektrycznymWegen der nicht befestigten internen Verkabelung bestand die Gefahr eines Stromschlags
lampa żarowa oznacza lampę, w której źródłem światła jest cienki przewód rozżarzony na skutek przepływu prądu elektrycznegoGlühlampe bezeichnet eine Lampe, bei der das Licht erzeugt wird, indem ein feiner Draht von einem ihn durchfließenden Strom zum Glühen gebracht wird
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 10490 zdań frazy przewód elektryczny.Znalezione w 3,416 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.