Tłumaczenia na język niemiecki:

  • elektrische Zuleitung   
    (  f)

Przykładowe zdania z "przewód elektryczny", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Budowa układu (połączenia elektryczne, przewody ciśnieniowe, giętkie przewody kompensacyjne połączeń podciśnieniowych itp
de Systemauslegung (elektrische Verbindungen, Druckausgleichs-Anschlussschläuche usw
pl W przypadku pojazdu o napędzie silnikowym wyposażonego w elektryczny przewód sterujący i połączonego elektrycznie z przyczepą za pomocą elektrycznego przewodu sterującego, czerwony sygnał ostrzegawczy, określony w pkt ‧.‧.‧.‧.‧.‧ powyżej, stosowany być musi również do wskazywania pewnych ściśle określonych uszkodzeń w obrębie wyposażenia hamulcowego przyczepy, ilekroć przyczepa przesyła odpowiednie informacje o uszkodzeniu za pośrednictwem części elektrycznego przewodu sterującego odpowiedzialnej za transmisję danych
de Bei einem Kraftfahrzeug mit einer elektrischen Steuerleitung muss, wenn es mit einem Anhänger mit einer elektrischen Steuerleitung elektrisch verbunden ist, das rote Warnsignal nach Absatz ‧.‧.‧.‧.‧.‧ auch verwendet werden, um bestimmte Störungen in der Bremsanlage des Anhängers anzuzeigen, sobald von dem Anhänger eine entsprechende Störmeldung über das Datenübertragungsteil der elektrischen Steuerleitung übermittelt wird
pl ogólnego układu elementów elektrycznych lub elektronicznych oraz ogólnego układu przewodów instalacji elektrycznej
de allgemeine Anordnung der elektrischen und/oder elektronischen Bauteile und ihrer allgemeinen Verkabelung
pl Sprawdzenie mechanizmu sprzęgającego, przewodów hamulcowych i elektrycznych (wyłącznie kategorie C + E, C‧ + E, D + E, D‧ + E
de den Kupplungsmechanismus, die Bremsen und die elektrischen Verbindungen zu überprüfen (nur für die Klassen C + E, C‧ + E, D + E, D‧ + E
pl Taki punkt odniesienia będzie znajdował się w środku długości pojazdu lub w punkcie położonym na jednym z boków pojazdu wybranym przez producenta w porozumieniu z właściwym organem, z uwzględnieniem rozmieszczenia układów elektronicznych i wszystkich wiązek przewodów elektrycznych
de Dieser Bezugspunkt muss sich im Mittelpunkt der Längsachse des Fahrzeugs oder in einem Punkt an der Seite des Fahrzeugs befinden, der vom Hersteller und der zuständigen Behörde nach Prüfung der Verteilung der elektronischen Systeme und der Kabelführung gewählt wird
pl Podczas przeprowadzania badań układ elektryczny systemu alarmowego pojazdu jest podłączony, a przewód należy podeprzeć co ‧ mm
de Während der Prüfung muss das FAS an die Stromversorgung angeschlossen sein und für das Kabel im Abstand von ‧ mm eine Halterung vorhanden sein
pl Konstruktorowi nawierzchni próbnej przypomina się o problemie, który może powstać, gdy obszar badań jest ogrzewany za pomocą rur lub przewodów elektrycznych i muszą być pobierane rdzenie z tego obszaru
de Beim Bau der Prüfstrecke sind die Probleme zu berücksichtigen, die sich bei der Entnahme von Bohrkernen stellen können, wenn die Prüfstrecke mittels Rohrleitungen oder elektrischen Drähten beheizt wird
pl Wymogi niniejszego załącznika mają zastosowanie wyłącznie do pojazdów ciągnących i przyczep wyposażonych w elektryczny przewód sterujący określony w pkt ‧.‧ regulaminu
de Die Vorschriften dieses Anhangs gelten nur für Zugfahrzeuge und Anhänger mit einer elektrischen Steuerleitung nach Absatz ‧.‧ der Regelung
pl pływający przewód elektryczny nadający się do trałowania min magnetycznych
de schwimmfähige elektrisch leitende Kabel zum Räumen magnetischer Minen
pl w przypadku SEI: produkcja i sprzedaż przewodów, zespołu przewodów oraz kabli elektrycznych, a także światłowodów i optycznych kabli telefonicznych do zastosowań naziemnych
de SEI: Herstellung und Vertrieb von elektrischen Drähten, Kabelbäumen und Kabeln sowie von Glasfasern und Telekommunikations-Glasfaserkabeln für terrestrische Anwendungen
pl Wszystkie przewody elektryczne rozmieszczone są w taki sposób, aby żadna część nie miała kontaktu z przewodem paliwowym lub z częścią układu wydechowego ani nie była wystawiona na działanie nadmiernie wysokiej temperatury, o ile nie jest zapewniona odpowiednia specjalna izolacja i ochrona, na przykład elektromagnetyczny zawór wydechowy
de Alle elektrischen Kabel sind so anzuordnen, dass kein Teil mit einer Kraftstoffversorgungsleitung oder Teilen der Auspuffanlage in Berührung kommt oder übermäßiger Hitze ausgesetzt ist, es sei denn, es sind eine spezielle Isolierung und ein spezieller Schutz vorgesehen, wie beispielsweise bei einem Abblaseventil mit Magnetschalter
pl Do czasu ustanowienia norm wspólnotowych w tej sprawie przewody i sprzęt elektryczny muszą być zainstalowane zgodnie z obowiązującymi normami krajowymi, w celu uniknięcia porażenia prądem
de Solange keine einschlägigen Gemeinschaftsregeln vorliegen, sind zur Vermeidung elektrischer Schläge elektrische Leitungen und Geräte nach den geltenden einzelstaatlichen Vorschriften einzubauen
pl Dodatkowo, przyczepy wyposażone w elektryczny przewód sterujący w przypadku połączenia elektrycznego z pojazdem ciągnącym również wyposażonym w elektryczny przewód sterujący przekazują informację o uszkodzeniu dla uaktywnienia czerwonego sygnału ostrzegawczego określonego w pkt ‧.‧.‧.‧.‧.‧ za pośrednictwem części elektrycznego przewodu sterującego służącej do transmisji danych, gdy nie może być dłużej zapewniona przepisana skuteczność hamowania roboczego przyczepy
de Außerdem muss von Anhängern mit einer elektrischen Steuerleitung, wenn sie mit einem Zugfahrzeug mit einer elektrischen Steuerleitung elektrisch verbunden sind, die Störmeldung zur Auslösung des roten Warnsignals nach Absatz ‧.‧.‧.‧.‧.‧ über das Datenübertragungsteil der elektrischen Steuerleitung übermittelt werden, wenn die vorgeschriebene Bremswirkung des Betriebsbremssystems des Anhängers nicht mehr erreicht werden kann
pl Ponadto przyczepy wyposażone w elektryczny przewód sterujący i elektrycznie połączone z pojazdem ciągnącym za pomocą elektrycznego przewodu sterującego powinny przekazywać informację o uszkodzeniu uruchomiającą czerwony sygnał ostrzegawczy określony w pkt ‧.‧.‧.‧.‧.‧ za pośrednictwem części elektrycznego przewodu sterującego służącej do transmisji danych
de Außerdem muss von Anhängern mit einer elektrischen Steuerleitung, wenn sie mit einem Zugfahrzeug mit einer elektrischen Steuerleitung elektrisch verbunden sind, die Störmeldung zur Auslösung des roten Warnsignals nach Absatz ‧.‧.‧.‧.‧.‧ über das Datenübertragungsteil der elektrischen Steuerleitung übermittelt werden
pl Budowa układu (połączenia elektryczne, połączenia podciśnieniowe, przewody kompensacyjne itp.): ...
de Systemauslegung (elektrische Verbindungen, Druckausgleichs- Anschlussschläuche usw.): ...
pl Schemat lub rysunek ogólnego układu części elektrycznych lub elektronicznych (których dotyczy niniejszy regulamin) oraz ogólnego układu wiązki przewodów
de Schema oder Zeichnung der allgemeinen Anordnung der elektrischen und/oder elektronischen Bauteile (die unter diese Regelung fallen) und der allgemeinen Anordnung der Kabel
pl Badany podzespół elektryczny/elektroniczny oraz jego zespół przewodów powinny być umieszczone na wysokości ‧ mm nad drewnianym lub wykonanym z innego nieprzewodzącego materiału stołem
de Die zu prüfende EUB und ihre Verkabelung sind ‧ ± ‧ mm über einem hölzernen oder einem gleichwertigen nichtleitenden Tisch anzubringen
pl CPA ‧.‧.‧: Kabel koncentryczny i pozostałe przewody elektryczne koncentryczne
de CPA ‧.‧.‧: Koaxialkabel und andere koaxiale elektrische Leiter
pl Pojazd o napędzie silnikowym, połączony elektrycznie z przyczepą za pomocą elektrycznego przewodu sterującego, musi dawać kierowcy wyraźne ostrzeżenie, ilekroć przyczepa przekaże informację o uszkodzeniu, wskazującą że energia zgromadzona w którejkolwiek części układu hamulcowego roboczego przyczepy spada poniżej poziomu ostrzegawczego, jak określono w pkt ‧.‧.‧.‧ poniżej
de In einem Kraftfahrzeug, das mit einem Anhänger über eine elektrische Steuerleitung elektrisch verbunden ist, muss dem Fahrzeugführer nach den Vorschriften von Absatz ‧.‧.‧.‧ eindeutig angezeigt werden, wenn vom Anhänger die Störmeldung übermittelt wird, nach der die in einem beliebigen Teil des Betriebsbremssystems des Anhängers gespeicherte Energie unter die Warngrenze absinkt
pl każdy pojazd spełnia odpowiednie wymogi załącznika ‧ do niniejszego regulaminu w odniesieniu zarówno do elektrycznych jak i powietrznych przewodów sterujących; oraz
de Jedes Fahrzeug muss den einschlägigen Vorschriften des Anhangs ‧ dieser Regelung hinsichtlich der elektrischen und der Druckluft-Steuerleitungen entsprechen; und
pl Phelps Dodge: wydobycie, przetwarzanie i rafinacja miedzi i molibdenu oraz produkcja i sprzedaż przewodów i kabli elektrycznych
de Phelps Dodge: Gewinnung und Verhüttung von Kupfer und Molybden, sowie Herstellung und Verkauf von elektrischen Kabeln
pl Przez żaden przewód elektryczny stosowany w obwodzie elektrycznym nie płynie prąd przewyższający wielkość dopuszczalną dla tego przewodu z uwzględnieniem sposobu jego instalacji i przy maksymalnej temperaturze otoczenia
de Kein Kabel darf höheren Stromstärken ausgesetzt sein als denen, für die das jeweilige Kabel unter Berücksichtigung seiner Verlegung und der höchsten Umgebungstemperatur ausgelegt ist
pl Określenie to obejmuje trolejbusy, tj. pojazdy podłączone do przewodu elektrycznego, ale nie poruszające się po szynach
de Dieser Begriff schließt Oberleitungsomnibusse- d.h. nicht schienengebundene, mit einer elektrischen Leitung verbundene Fahrzeuge- ein
pl Minimalna wielkość płaszczyzny uziemiającej zależy od wielkości badanego podzespołu elektrycznego/elektronicznego, ale powinna ona umożliwiać rozłożenie zespołu przewodów i elementów konstrukcyjnych PZE
de Die Mindestgröße der Grundplatte hängt von der Größe der zu prüfenden EUB ab, sollte aber die Anordnung der Verkabelung und der Einzelteile der EUB erlauben
pl Wszystkie przewody elektryczne są dobrze izolowane, a wszystkie przewody oraz wyposażenie elektryczne wytrzymują warunki temperatury i wilgotności, którym są poddawane
de Alle Kabel müssen gut isoliert sein, und die Kabel und die elektrische Ausrüstung müssen den Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen, denen sie ausgesetzt sind, standhalten
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 10490 zdań frazy przewód elektryczny.Znalezione w 4,629 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.