Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Bruch   
    (Noun  m) (noun   )
  • Hernie   
    (Noun  f)
  • Leistenbruch   
  • hernie   

Pozostałe znaczenia:

 
wrodzone lub nabyte przemieszczanie się trzewi, zwykle jelit
 
przesunięcie się narządów wewnętrznych poza ściany błony
 
Ruptura
 
choroba roślin z rodziny krzyżowych wywołana przez pasożytnicze grzyby

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (2)

przepuklina pępowinowaomphalozele
przepuklina przeponowazwerchfellhernie

Przykładowe zdania z "przepuklina", pamięć tłumaczeniowa

add example
U królików nityzynon powodował uzależniony od wielkości dawki wzrost wad rozwojowych (przepuklina pępkowa i wytrzewienie) poczynając od dawki ‧, ‧-krotnie większej niż maksymalna zalecana dawka dla ludzi (‧ mg/kg/dobęBeim Kaninchen induzierte Nitisinon dosisabhäng Missbildungen (Nabelschnurhernie und Gastrochisen) ab einer ‧-fachen humantherapeutischen Dosierung (‧ mg/kg/Tag
Opisano niewielką liczbę przypadków uszkodzenia cewy nerwowej, w tym przepuklinę oponowo-rdzeniową, lecz nie ustalono, czy istniał związek przyczynowyRetrospektiv wurde in diesem Register über eine geringe Anzahl von Fällen von Neuralrohrdefekten, einschließlich Meningomyelocele berichtet, ein kausaler Zusammenhang konnte jedoch nicht nachgewiesen werden
Czy można nabawić się tej przepukliny, powiedzmy, przez bycie ściśniętym między czyimiś nogami?Bekommt man so eine Hiatushernie,..... wenn man zwischen jemandes Beine eingequetscht wurde?
Badania na zwierzętach dotyczące toksycznego wpływu preparatu na reprodukcję wykazały, że desyrudyna może działać teratogennie i powodować zmiany, takie jak spina bifida u królików i przepuklina pierścienia pępkowego u szczurówIn reproduktionstoxikologischen Untersuchungen an Tieren erwies sich Desirudin als teratogen.Veränderungen zeigten sich in Form von Spina bifida beim Kaninchen und Omphalozele bei der Ratte
Po przeszczepieniu obserwowano przypadki nieprawidłowego gojenia się ran, w tym powierzchniowe rozejście się brzegów ran, przepukliny pooperacyjne, rozejście się zespoleń (np. ran, naczyń, dróg oddechowych, moczowodów, dróg żółciowychÜber Wundheilungsstörungen einschließlich Fasziendehiszenz, Narbenhernie und Anastomoseninsuffizienz (beispielsweise im Bereich der Wunde, der Gefäße, der Luftwege, des Ureters und der Gallenwege) nach Transplantationsoperationen wurde berichtet
Należy zachować ostrożność stosując Emselex u pacjentów z neuropatią autonomicznego układu nerwowego, przepukliną rozworu przełykowego, klinicznie istotnym zatkaniem odpływu pęcherza, ryzykiem zatrzymania moczu, ciężkim zaparciem lub zaburzeniem żołądkowo-jelitowym powodującym niedrożność, takim jak zwężenie odźwiernikaBesondere Vorsicht ist geboten, wenn Emselex bei Patienten mit autonomer Neuropathie, Hiatushernie, klinisch signifikanter Harnwegsobstruktion, Risiko für Harnverhaltung, schwerer Obstipation oder obstruktiven gastrointestinalen Störungen wie beispielsweise Pylorusstenose angewendet wird
Dostaniesz przepuklinyDu hebst dir einen Bruch
Zakażone dzieci są także narażone na powikłania takie jak zapalenie płuc, częściowe zapadnięcie się tkanki płuc, utrata masy ciała, przepuklina, uszkodzenie mózgu (prawdopodobnie związane z niedobor em tlenu).Bei erkrankten Kindern können auch Komplikationen wie Lungenentzündung, ein teilweiser Lungenkollaps, Gewichtsabnahme, Leistenbruch, Krampfanfälle oder Gehirnschäden (vermutlich aufgrund der mangelnden Sauerstoffzufuhr) auftreten.
W styczniu 2008 r. zabrano ją do szpitala na drugą operację przepukliny.Im Januar 2008 wurde er zu einer zweiten Leistenbruchoperation in das Krankenhaus eingeliefert.
Po przeszczepieniu obserwowano przypadki nieprawidłowego gojenia ran, w tym powierzchniowe rozejście się brzegów ran, przepukliny pooperacyjne, rozejście się zespoleń (np. ran, naczyń, dróg oddechowych, moczowodów, dróg żółciowychÜber Wundheilungsstörungen einschließlich Fasziendehiszenz, Narbenhernie und Anastomoseninsuffizienz (beispielsweise im Bereich der Wunde, der Gefäße, der Luftwege, des Ureters und der Gallenwege) nach Transplantationsoperationen wurde berichtet
tu Sporadycznie, wady rozwojowe (bezmózgowie, małoocze, poszerzenie komór mózgu i przepuklina pępkowa) obserwowano w badaniach działania toksycznego na zarodki i płody, przeprowadzonych naBei embryofetalen Toxizitätsstudien an Kaninchen mit Dosierungen, die zu einer mit der klinischen Exposition vergleichbaren Exposition führten, wurden sporadisch Missbildungen beobachtet
Badania kliniczne nie wykazały skuteczności terapii tlenkiem azotu stosowanym wziewnie u pacjentów z wrodzoną przepukliną przeponowąIn klinischen Studien wurde keine Wirksamkeit von inhaliertem Stickstoffmonoxid bei Patienten mit angeborener Zwerchfellhernie gezeigt
Opisano niewielką liczbę ‧ przypadków uszkodzenia cewy nerwowej, w tym przepuklinę oponowo-rdzeniową, lecz nie ustalono, czy istniał związek przyczynowyRetrospektiv wurde in diesem Register über eine geringe Anzahl von Fällen von Neuralrohrdefekten, einschließlich Meningomyelocele, berichtet, ein kausaler Zusammenhang konnte jedoch nicht nachgewiesen werden
Nieprawidłowości płodu wywołane podczas organogenezy obejmowały: nieprawidłowości OUN (egzencefalia/przepuklina mózgowa), anomalie kończyn (mikromelia, stopa zdeformowana, syndaktylia, oligodaktylia) i inne (mikrognatia, wytrzewienie, obrzęk i nieprawidłowości żeberDie während der Organogenese verursachten fetalen Anomalien umfassten:Missbildungen des ZNS (Exenzephalie/Enzephalozele), der Gliedmaßen (Mikromelie, Klumpfuß, Syndaktylie, Oligodaktylie) und andere (Mikrognathie, Gastroschisis, Ödem und Rippenmissbildungen
Samoistne nadciśnienie płucne u noworodka (PPHN) występuje jako pierwotna wada rozwojowa lub jako stan wtórny wywołany innymi chorobami, takimi jak zespół aspiracji smółki (MAS), zapalenie płuc, posocznica, choroba błon szklistych, wrodzona przepuklina przeponowa (CDH) oraz niedorozwój płucPersistierende pulmonale Hypertonie von Neugeborenen (PPHN) tritt als primäre Fehlentwicklung oder als sekundäre Erkrankung in Folge anderer Krankheiten wie Mekoniumaspirationssyndrom (MAS), Lungenentzündung, Sepsis, hyaline Membrankrankheit, angeborene Zwerchfellhernie (CDH) und pulmonale Hypoplasie auf
Obserwowano działanie teratogenne (przepuklina pierścienia pępkowego) u królikówTeratogene Effekte (Omphalozele) wurden bei Kaninchen beobachtet
Jak myślisz, skąd mam przepuklinę?Was gIaubst du, wo ich meine Hernie her habe
W badaniach nad teratogennością (szczury oraz króliki) obumarcie i resorpcja płodu oraz wady wrodzone występowały u szczurów po podaniu dawki wynoszącej ‧ mg/kg/dobę (wrodzony brak oczu, wrodzony brak żuchwy oraz wodogłowie) a u królików dawki wynoszącej ‧ mg/kg/dobę (wrodzone wady układu sercowo-naczyniowego oraz nerek; takie jak: ektopia serca, ektopia nerek, przepuklina przeponowa i pępkowa) przy braku objawów toksycznych u matkiIn teratologischen Studien an Ratten und Kaninchen kam es mit ‧ mg kg-‧ Tag-‧ bei Ratten beziehungsweise ‧ mg kg-‧ Tag-‧ bei Kaninchen zu fetaler Fruchtresorption und zu Missbildungen (wie Anophthalmie, Agnathie und Hydrocephalus [ bei Ratten ] bzw. kardiovaskulären und renalen Anomalien, wie z.B.Ektopie des Herzens und der Nieren, Hernia diaphragmatica und Hernia umbilicalis [ bei Kaninchen ]), ohne dass beim Muttertier toxische Symptome auftraten
Gdy adefowir podawano dożylnie ciężarnym samicom szczurów w dawkach, mających związek z widocznym działaniem toksycznym na przebieg ciąży (ekspozycja ogólnoustrojowa ‧ razy wyższa niż uzyskiwana u ludzi po podaniu dawki leczniczej), obserwowano działanie embriotoksyczne i zwiększoną częstotliwość występowania wad rozwojowych płodu (puchlina, zahamowanie uwypuklenia oczu, przepuklina pępkowa oraz załamany ogonBei intravenöser Applikation von Adefovir an trächtigen Ratten wurden im maternaltoxischen Dosisbereich (systemische Exposition um das ‧fache höher als bei der therapeutischen Dosis für Menschen) embryotoxische Wirkungen und eine höhere Inzidenz fetaler Fehlbildungen (Anasarka, verringertes Vorwölben der Augen, Nabelbruch und Knick im Schwanz) beobachtet
tu Sporadycznie, wady rozwojowe (bezmózgowie, małoocze, poszerzenie komór mózgu i przepuklina pępkowa) obserwowano w badaniach działania toksycznego na zarodki i płody, przeprowadzonych naBei embryofetalen Toxizitätsstudien an Kaninchen mit Dosierungen, die zu einer mit der klinischen Exposition vergleichbaren Exposition führten, wurden sporadisch Missbildungen beobachtet (Anenzephalie, Mikrophthalmie, erweiterte Ventrikel im Gehirn und Omphalozele
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 27 zdań frazy przepuklina.Znalezione w 0,502 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.