Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Elementarunterricht   

Przykładowe zdania z "przedmioty podstawowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl W przypadku ostatniego rodzaju podwykonawstwa objęcie go rozporządzeniem nr ‧/‧ wymaga, aby to licencjonowana technologia stanowiła podstawowy przedmiot porozumienia, a nie dostarczone wyposażenie
de Damit diese Art der Zulieferverträge unter die TT-GVO fällt, darf nicht die gelieferte Ausrüstung, sondern muss die lizenzierte Technologie den Hauptgegenstand der Vereinbarung bilden
pl Państwa Członkowskie przekazują Komisji teksty podstawowych przepisów prawa krajowego, które zostaną przyjęte w dziedzinie będącej przedmiotem niniejszej dyrektywy
de Die Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen
pl Czy decyzja podjęta przez państwo członkowskie na mocy art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Rady nr ‧/‧ (zwanego dalej rozporządzeniem) w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o udzielenie azylu, który to wniosek nie należy do zakresu odpowiedzialności tego państwa zgodnie z kryteriami określonymi w rozdziale ‧ rozporządzenia podlega prawu UE dla potrzeb art. ‧ Traktatu o Unii Europejskiej lub art. ‧ Karty praw podstawowych Unii Europejskiej (zwanej dalej kartą)?
de Fällt die Entscheidung eines Mitgliedstaats nach Art. ‧ Abs. ‧ der Verordnung Nr. ‧/‧ des Rates (im Folgenden: Verordnung) darüber, ob er einen Asylanspruch prüft, der nach den in Kapitel ‧ der Verordnung festgelegten Kriterien nicht in seine Zuständigkeit fällt, in den Anwendungsbereich des EU-Rechts im Sinne von Art. ‧ des Vertrags über die Europäische Union und/oder Art. ‧ der Charta der Grundrechte der Europäischen Union (im Folgenden: Charta)?
pl Przedmiotem wniosku jest przeprowadzenie dostosowania tych dwóch podstawowych aktów prawnych do procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą
de Mit dem Vorschlag sollen diese beiden Basisrechtsakte an das Regelungsverfahren mit Kontrolle angepasst werden
pl Terroryzmu i podważa wcześniejsze reformy w dziedzinie podstawowych wolności i praw człowieka przez ponowne wprowadzenie elementów, które zostały usunięte w wyniku poprzednich reform; mając na uwadze, że ustawa ta może w dalszym stopniu ograniczyć korzystanie z tych praw i wolności poprzez wprowadzenie szerokich definicji terminów akt terrorystyczny i sprawca aktu terrorystycznego, a także poprzez objęcie większej liczby przestępstw swoim zakresem; mając na uwadze, że Turcja powinna, podobnie jak UE, dążyć do unikania ograniczania wolności obywatelskich podyktowanego względami bezpieczeństwa, stanowiącego w całej UE przedmiot troski, która od czasu Rady Europejskiej w Tampere w dniach ‧ i ‧ października ‧ r. jest coraz wyraźniej podkreślana i której dowodem jest niedawne przyjęcie programu haskiego
de Oktober ‧ klar geworden ist und sich in jüngster Zeit durch die Einführung des Haager Programms gezeigt hat
pl A teraz wrócę do podstawowego przedmiotu mojego wystąpienia, a mianowicie odpadów.
de Nun komme ich auf das Grundthema des Abfalls zurück.
pl W przypadku ponowienia, dotacje operacyjne podlegają stopniowemu zmniejszeniu, chyba że w akcie podstawowym zawarto odmienne przepisy w odniesieniu do organów dążących do osiagnięcia celu stanowiącego przedmiot interesu ogólnoeuropejskiego
de Sofern der Basisrechtsakt nichts Gegenteiliges zugunsten von Einrichtungen, die ein Ziel von allgemeinem europäischen Interesse verfolgen, bestimmt, wird bei wiederholter Gewährung einer als Betriebskostenzuschuss dienenden Finanzhilfe zugunsten von Einrichtungen, die ein Ziel von allgemeinem europäischen Interesse verfolgen, deren Betrag degressiv angesetzt
pl Zasada podstawowa: kiedy nabywca stosuje podział ryzyka i korzyści na warunkach rynkowych, usługi badawczo-rozwojowe mogą być przedmiotem zamówienia z zastrzeżeniem klauzul wyłączających w ramach dyrektyw oraz mogą zostać wykorzystane w celu zgłębienia innowacyjnych rozwiązań odpowiadających wymogom (przed ogłoszeniem przetargu na komercyjne rozpowszechniane produkty końcowe), co przyczynia się ogólnie do powstawania innowacyjnych koncepcji
de Zugrunde liegendes Prinzip: Wendet der öffentliche Auftraggeber die Teilung von Risiken und Nutzen zu Marktpreisen an, können FuE-Leistungen unter Berufung auf die Ausnahmebestimmungen in den Richtlinien in Auftrag gegeben und eingesetzt werden für die Sondierung bedarfsgerechter innovativer Lösungen (als Vorläufer für eine Ausschreibung für Endprodukte in gewerblichen Mengen), womit auch innovative Ideen grundsätzlich gefördert werden
pl Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ podstawowego rozporządzenia oraz art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, żaden wyrób nie może być przedmiotem jednocześnie ceł antydumpingowych i wyrównawczych, związanych z jedną i tą samą sytuacją wynikłą z dumpingu lub z dotowania wywozu
de Gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ der Grundverordnung und Artikel ‧ Absatz ‧ der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ dürfen auf eine Ware nicht zugleich Antidumpingzölle und Ausgleichszölle erhoben werden, um ein und dieselbe Situation, die sich aus einem Dumping oder der Gewährung einer Ausfuhrsubvention ergibt, zu bereinigen
pl Dla celów art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia podstawowego urząd, któremu powierzono przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o podjęcie działania, aby ułatwić analizę techniczną produktów będących przedmiotem niniejszego rozporządzenia, może zwrócić się z prośbą o podanie miejsc produkcji lub wytwarzania, sieci dystrybucji lub nazw koncesjonariuszy oraz innych informacji
de Für die Zwecke des Artikels ‧ Absatz ‧ der Grundverordnung kann die Dienststelle, die für die Annahme und Bearbeitung der Anträge auf Tätigwerden zuständig ist, gegebenenfalls die Herstellungsorte, das Vertriebsnetz oder die Namen der Lizenznehmer sowie andere Informationen anfordern, um die technische Analyse der fraglichen Waren zu erleichtern
pl znak stanowiący przedmiot zgłoszenia międzynarodowego nie jest identyczny ze znakiem przedstawionym w podstawowym zgłoszeniu wspólnotowego znaku towarowego lub w podstawowym wspólnotowym znaku towarowym
de die Marke, auf die sich die internationale Anmeldung bezieht, ist nicht mit der Marke, die Gegenstand der Basisanmeldung oder Basiseintragung der Gemeinschaftsmarke ist, identisch
pl wzywa do ostrożności w wysiłkach Komisji mających na celu ogólny przegląd instrumentów ochrony handlu; przypomina, że przemysł motoryzacyjny może być przedmiotem stosowanych przez kraje trzecie praktyk godzących w konkurencję, i wzywa Komisję do zabezpieczenia podstawowych założeń instrumentów ochrony handlu w celu chronienia przemysłu UE przed nieuczciwymi praktykami
de mahnt zur Vorsicht bei den Bemühungen der Kommission um eine grundsätzliche Überprüfung der Handelsschutzinstrumente; weist darauf hin, dass sich die Automobilindustrie wettbewerbswidrigen Verhaltensweisen von Drittländern ausgesetzt sehen kann, und fordert die Kommission nachdrücklich auf, die Grundkonzeption der Handelsschutzinstrumente im Hinblick auf den Schutz der Industrie der Europäischen Union vor unfairen Praktiken zu wahren
pl z podstawowych komponentów broni palnej będących przedmiotem nielegalnego obrotu
de aus wesentlichen Bestandteilen von Feuerwaffen, die aus unerlaubtem Handel stammen
pl Rozmawialiśmy o dyskryminacji i wydaleniach Romów z Francji i Włoch, i można by podać jeszcze kilka przykładów debat o prawach podstawowych będących przedmiotem presji w tym czy innym państwie członkowskim.
de Wir haben über die Ausweisung und Diskriminierung der Roma-Gemeinschaft in Frankreich und Italien diskutiert und es gab noch viele weitere Beispiele von Aussprachen darüber, dass Grundrechte in dem einen oder anderen Mitgliedstaat unter Druck geraten sind.
pl W przypadku gdy licencja na znak towarowy jest bezpośrednio związana z wykorzystaniem, sprzedażą lub odsprzedażą towarów i usług i nie stanowi podstawowego przedmiotu porozumienia, porozumienie licencyjne jest objęte aktem, o którym mowa w pkt ‧ załącznika ‧ Porozumienia EOG (rozporządzenie (WE) nr ‧/‧) w sprawie stosowania art. ‧ ust. ‧ porozumienia EOG do kategorii porozumień wertykalnych i praktyk uzgodnionych (zwanym dalej rozporządzeniem nr
de Wenn eine Warenzeichenlizenz unmittelbar mit der Nutzung, dem Verkauf oder dem Weiterverkauf von Waren und Dienstleistungen verbunden ist und nicht den Hauptgegenstand der Vereinbarung darstellt, fällt die Lizenzvereinbarung unter den in Ziffer ‧ von Anhang ‧ zum EWR-Abkommen genannten Rechtsakt (Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ der Kommission über die Anwendung von Artikel ‧ Absatz ‧ EWR-Abkommen auf Gruppen von vertikalen Vereinbarungen und aufeinander abgestimmten Verhaltensweisen, nachstehend Gruppenfreistellung für vertikale Vereinbarungen
pl W celu polepszenia stanu zdrowia i kondycji fizycznej dzieci w wieku szkolnym, zalecamy uczynienie wychowania fizycznego przedmiotem obowiązkowym w szkołach podstawowych i średnich oraz umożliwienie dzieciom aktywności fizycznej przynajmniej trzy razy w tygodniu w ramach programu nauczania.
de Zur Verbesserung des gesundheitlichen und körperlichen Zustands von Kindern im Schulalter empfehlen wir, den Sportunterricht an Grund- und Sekundarschulen zum Pflichtfach zu machen und den Kindern die Möglichkeit zu geben, als Teil des Lehrplans mindestens drei Mal wöchentlich Sport zu treiben.
pl Istnieje podstawowa różnica między koncesją a zleceniem dotycząca przedmiotu i czasu trwania umowy, warunków finansowania oraz zakresu odpowiedzialności cywilnej
de Zwischen einer Konzession und einem Auftrag bestehen grundlegende Unterschiede, die den Gegenstand und die Dauer der Vereinbarung, die Finanzierungsbedingungen, die Art der Abwicklung und den Umfang der Haftung betreffen
pl W tym celu należy przede wszystkim ujednolicić istniejące przepisy prawne, w szczególności, z jednej strony, przyjąć precyzyjne definicje naruszeń prawa, o których mowa, oraz okoliczności wyłączających odpowiedzialność, co jest przedmiotem niniejszej dyrektywy, a z drugiej strony, określić podstawowe zasady wymierzania kar, odpowiedzialności i jurysdykcji, co stanowi przedmiot ramowej decyzji Rady ‧/.../WSiSW z dnia ..... odnośnie do wzmocnienia uregulowań prawnokarnych celem egzekwowania przestrzegania przepisów dotyczących zapobiegania zanieczyszczeniom pochodzącym ze statków
de Zu diesem Zweck ist es von wesentlicher Bedeutung, die bestehenden Rechtsvorschriften anzugleichen; insbesondere umfasst dies zum einen die genaue Definition des betreffenden Verstoßes und der Ausnahmen, was Gegenstand dieser Richtlinie ist, und zum anderen Mindestvorschriften für Strafen, die Verantwortlichkeit und die Gerichtsbarkeit, was Gegenstand des Rahmenbeschlusses ‧/.../JI des Rates vom ... zur Verstärkung des strafrechtlichen Rahmens zur Bekämpfung der Verschmutzung durch Schiffe ist
pl Polityka Unii Europejskiej opiera się na innych wartościach, a podstawowym przedmiotem jej zainteresowania są odnawialność zasobów i status skutecznego partnerstwa.
de Die Politik der Europäischen Union beruht auf anderen Werten, und ihre wichtigsten Anliegen sind die Nachhaltigkeit der Ressourcen sowie eine effektive Partnerschaft.
pl Ponadto zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia podstawowego koszty oblicza się zazwyczaj w oparciu o zapisy przechowywane przez stronę będącą przedmiotem dochodzenia, pod warunkiem że zapisy te są zgodne z zasadami rachunkowości powszechnie przyjętymi w danym kraju oraz że zostanie wykazane, iż zapisy te właściwie dokumentują koszty związane z produkcją i sprzedażą rozpatrywanego produktu
de Abgesehen davon werden die Kosten gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ der Grundverordnung normalerweise anhand der Aufzeichnungen der untersuchten Partei berechnet, sofern diese Aufzeichnungen den allgemein anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen des betreffenden Landes entsprechen und nachgewiesen wird, dass diese Aufzeichnungen die mit der Produktion und dem Verkauf der betreffenden Ware verbundenen Kosten in angemessener Weise widerspiegeln
pl Na ogół większość danych związanych z wpływem na gatunki niebędące przedmiotem zwalczania, wymaganych w odniesieniu do zezwolenia na środki ochrony roślin, zostanie przedłożona i poddana ocenie w celu włączenia substancji czynnej do załącznika I. Informacje o losach i zachowaniu się w środowisku, uzyskane i przedłożone zgodnie z ppkt ‧-‧ oraz o poziomach pozostałości w roślinach uzyskane i przedłożone zgodnie z pkt ‧, mają podstawowe znaczenie przy ocenie wpływu na gatunki niebędące przedmiotem zwalczania, która dostarcza informacje o charakterze i zakresie potencjalnego lub rzeczywistego narażenia
de Im allgemeinen dürften zahlreiche der für die Zulassung eines Pflanzenschutzmittels erforderlichen Angaben über die Auswirkungen auf nicht zu den Zielgruppen gehörende Arten für die Aufnahme des (der) Wirkstoffs(e) in Anhang I bereits vorgelegt worden sein. Die Angaben über Verbleib und Verhalten in der Umwelt, die gemäß Abschnitt ‧ Nummer ‧ bis ‧ zu ermitteln und vorzulegen sind, sowie die Angaben zu den gemäß Abschnitt ‧ gewonnenen und vorgelegten Rückstandsgehalten in Pflanzen, haben für die Bewertung der Auswirkungen auf die nicht zu den Zielgruppen gehörenden Arten eine zentrale Bedeutung, da sie Auskunft über die Art und das Ausmaß einer möglichen oder tatsächlichen Exposition geben
pl EBC zaleca, aby organ zasięgający opinii załączył również krótką informację uzupełniającą, opisującą: przedmiot regulacji i jej podstawowe cele, etap, na jakim znajduje się proces legislacyjny, jak również nazwisko i dane teleadresowe osoby wyznaczonej do kontaktów w tej sprawie. W przypadku
de Die EZB empfiehlt der anhörenden Behörde, auch eine kurze Begründung beizufügen, die folgende Angaben enthält: den Gegenstand und die Hauptziele des Entwurfs, das im nationalen Rechtsetzungsprozess erreichte Stadium sowie den Namen und die Kontaktadresse eines Ansprechpartners. Wenn der Entwurf viele Rechtsvorschriften enthält, die unterschiedliche Angelegenheiten betreffen, empfiehlt die EZB der anhörenden Behörde darüber hinaus anzugeben, zu welchen Rechtsvorschriften die EZB insbesondere um Stellungnahme ersucht wird
pl Rosnąca gama podaży produktów konserwowanych, będących we Wspólnocie przedmiotem obrotu i prezentowanych w ten sam sposób co konserwowane sardynki, wymaga dostarczania konsumentom wystarczających informacji na temat tożsamości produktu i jego podstawowych cech
de Das immer vielfältigere Angebot an Konserven, die in der Gemeinschaft auf dieselbe Art und Weise wie Sardinenkonserven angeboten und vermarktet werden, macht es erforderlich, dem Verbraucher ausreichende Informationen über die Zusammensetzung und die wichtigsten Merkmale des Erzeugnisses zur Verfügung zu stellen
pl W tym celu proponuję stworzenie nowej, obowiązkowej dziedziny, ukierunkowanej przede wszystkim na zdobywanie wiedzy o zagrożeniach związanych z korzystaniem z Internetu i środków komunikacji, zwłaszcza wynikających ze stosowania nieuczciwych praktyk reklamowych w stosunku do dzieci ze szkół podstawowych, a także wprowadzenie obowiązkowego przedmiotu na ostatnim roku studiów lub szkolenia dla nauczycieli szkół podstawowych i pracowników zajmujących się opieką nad dziećmi, by nauczyć ich, jak należy przygotowywać dzieci do bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z Internetu i środków komunikacji. Należy również stale kształcić w tej dziedzinie specjalistów od dydaktyki.
de Zu diesem Zweck schlage ich die Schaffung neuer, bindender Maßnahmen vor, die speziell darauf abzielen, über die Risiken, die mit der Nutzung des Internets und der Kommunikationsmittel verbunden sind, insbesondere in Bezug auf unlautere Werbepraktiken, die sich an Grundschulkinder richten, zu informieren. Außerdem schlage ich ein Pflichtfach im letzten Jahr des Studiums oder der Ausbildung von Grundschullehrern und Erziehern vor, in dem sie lernen, wie sie Kindern eine sichere und verantwortliche Nutzung des Internets und der Kommunikationsmittel beibringen, sowie ständige Weiterbildung von Bildungsfachkräften in diesem Bereich.
pl Pierwsza część ust. ‧ zawiera zasadę podstawową i odzwierciedla potrzebę właściwej równowagi pomiędzy prawami podstawowymi będącymi przedmiotem zainteresowania
de Der erste Teil von Absatz ‧ enthält die generelle Regelung und berücksichtigt den Umstand, dass zwischen den beiden zu achtenden Rechten ein ausgewogenes Verhältnis gewahrt werden muss
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 50326 zdań frazy przedmioty podstawowe.Znalezione w 4,673 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.