wymowa: IPA: ˈpravɔ ˈjazdɨ

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Führerschein   
  (Noun  m)
   
  Amtliches Dokument, das eine Person berechtigt bestimmte Fahrzeuge zu fahren.
   
  dokument potwierdzający umiejętności jego posiadacza do prowadzenia pojazdów mechanicznych, wydawany przez odpowiednie organy państwowe;
 • Fahrerlaubnis   
  (Noun  f)
 • führerschein und fahrerlaubnis   

Did you mean: Prawo jazdy

Picture dictionary

Führerschein
Führerschein

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (2)

europejskie prawo jazdy
europäischer Führerschein
Prawo jazdy
Führerschein und Fahrerlaubnis

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "prawo jazdy", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl prawa jazdy wszystkich kategorii uprawniają do kierowania pojazdami kategorii AM
de die Führerscheine aller Klassen gelten auch für Fahrzeuge der Klasse AM
pl zmieniająca dyrektywę Rady ‧/‧/EWG w sprawie praw jazdy
de zur Änderung der Richtlinie ‧/‧/EWG des Rates über den Führerschein
pl Zatrzymano mi prawo jazdy.
de Mein Führerschein wurde konfisziert.
pl wyrazy Prawo jazdy wydrukowane dużą czcionką w języku lub w językach państwa członkowskiego wydającego prawo jazdy
de in Blockbuchstaben die Aufschrift Führerschein in der (den) Sprache(n) des Mitgliedstaats, der den Führerschein ausstellt
pl Prawa jazdy są wzajemnie uznawane
de Führerscheine werden gegenseitig anerkannt
pl Podczas oceny egzaminatorzy zwrócą szczególną uwagę na fakt, czy osoba ubiegająca się o prawo jazdy prowadzi pojazd w sposób defensywny i społecznie przyjazny
de Fahrprüfer sollen während ihrer Einschätzung besondere Aufmerksamkeit darauf legen, ob der Bewerber defensiv und rücksichtsvoll fährt
pl nauka jazdy (samochody i motocykle), egzaminy na prawo jazdy i prawo jazdy
de Fahrunterricht (Kraftwagen und Krafträder), Fahrprüfungen und Führerscheine
pl Osoby ubiegające się o prawo jazdy lub o przedłużenie terminu jego ważności muszą wykazać się obuoczną ostrością widzenia, w razie konieczności- przy zastosowaniu soczewek korekcyjnych, wynoszącą przynajmniej ‧,‧ dla obu oczu naraz
de Alle Bewerber um Erteilung oder Erneuerung einer Fahrerlaubnis müssen, gegebenenfalls mit Hilfe von Korrekturgläsern, beim beidäugigen Sehen eine Gesamtsehschärfe von mindestens ‧,‧ haben
pl Różne rodzaje fałszerstw obejmują wiele czynności począwszy od handlu samym dokumentem aż po bezprawne uzyskiwanie wtórników oraz uzyskiwanie nowego prawa jazdy w innym państwie członkowskim podczas gdy w państwie członkowskim pochodzenia dany kierowca ma zakaz prowadzenia pojazdów
de Die Betrügereien reichen vom Handel mit Führerscheinen über die unrechtmäßige Beschaffung von Führerscheinduplikaten bis hin zum Erwerb eines neuen Führerscheins in einem anderen Mitgliedstaat, um das Fahrverbot im eigenen Mitgliedstaat zu unterlaufen
pl Wybrana forma powinna stwarzać pewność, że osoba ubiegająca się o prawo jazdy posiada wymaganą wiedzę w kwestiach wskazanych w pkt od ‧ do
de Die Form ist so zu wählen, dass festgestellt werden kann, ob der Bewerber die erforderlichen Kenntnisse in den Sachgebieten besitzt, die in den Punkten ‧ bis ‧ dieses Anlages angeführt sind
pl Prawo jazdy i dokumenty pojazdu
de Papiere, bitte
pl Osoba upoważniona do przeprowadzania egzaminu praktycznego na daną kategorię prawa jazdy musi sama prezentować stale wysoki poziom umiejętności w kierowaniu pojazdem danego typu
de Eine Person, die befugt ist, eine praktische Prüfung für eine Führerscheinklasse abzunehmen, muss in der Lage sein, Kraftfahrzeuge des betreffenden Typs mit beständig hohem Fahrniveau zu führen
pl Z uwagi na bezpieczeństwo ruchu drogowego powinny zostać ustanowione minimalne wymagania, jakim podlega wydawanie praw jazdy
de Aus Gründen der Straßenverkehrssicherheit sollten die Mindestvoraussetzungen für die Erteilung einer Fahrerlaubnis festgelegt werden
pl kody ‧ i powyżej: kody krajowe, ważne jedynie w odniesieniu do ruchu na terytorium Państwa Członkowskiego, które wydało prawo jazdy
de Code Nummern ‧ und darüber: einzelstaatliche Codes mit ausschließlicher Geltung für den Verkehr auf dem Hoheitsgebiet des Staats, der den Führerschein ausstellt
pl Powinny zostać określone minimalne wymagania dotyczące dostępu do zawodu egzaminatora oraz wymaganych szkoleń dla egzaminatorów w celu zwiększenia ich wiedzy i umiejętności, a przez to zapewnienia bardziej obiektywnej oceny osób ubiegających się o prawo jazdy i osiągnięcia większej harmonizacji w zakresie testów na prawo jazdy
de Es sollten Mindestanforderungen für den Zugang zum Beruf des Fahrprüfers und Anforderungen an die Ausbildung von Fahrprüfern festlegt werden, damit die Fahrprüfer über bessere Kenntnisse und Fähigkeiten verfügen und damit zugleich sichergestellt wird, dass Führerscheinbewerber objektiver beurteilt und die Fahrprüfungen einheitlicher gestaltet werden
pl A wyobraź sobie, co będę robić kiedy odzyskam już prawo jazdy
de Warte nur, bis ich meinen Führerschein wiederhabe
pl We wniosku Komisji nie przewidziano obowiązkowej wymiany obowiązujących praw jazdy
de Ein Zwangsumtausch bestehender Führerscheine ist im Kommissionsvorschlag nicht vorgesehen
pl wyrazy wzór Wspólnot Europejskich w języku (językach) Państwa Członkowskiego wydającego prawo jazdy oraz wyrazy prawo jazdy w innych językach Wspólnoty, wydrukowane w kolorze różowym jako tło prawa jazdy
de die Aufschrift Modell der Europäischen Gemeinschaften in der (den) Sprache(n) des Mitgliedstaats, der den Führerschein ausstellt, und die Aufschrift Führerschein in den anderen Sprachen der Gemeinschaft in rosafarbenem Druck als Hintergrund des Führerscheins
pl W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do odpowiedniej zdolności widzenia osoby ubiegającej się o prawo jazdy, osoba taka poddaje się badaniu przez właściwy organ medyczny
de In Zweifelsfällen ist der Bewerber von einer zuständigen ärztlichen Stelle zu untersuchen
pl W przypadku gdy upośledzenie nie ma charakteru postępującego, prawa jazdy można wydawać albo przedłużać okres ich ważności bez przeprowadzania regularnych kontrolnych badań lekarskich
de Eine Fahrerlaubnis ohne regelmäßige ärztliche Kontrolle kann erteilt oder erneuert werden, sobald sich die Behinderung stabilisiert hat
pl Pierwszy lub pojedynczy nieprowokowany napad: osobę ubiegającą się o prawo jazdy, która miała pierwszy nieprowokowany napad, można uznać za zdolną do kierowania pojazdami, jeżeli w okresie pięciu lat, mimo niestosowania leków przeciwpadaczkowych, nie wystąpiły kolejne napady i jeżeli dokonano odpowiedniej oceny neurologicznej
de Erster oder einmaliger nicht provozierter Anfall: Bewerber, die erstmals einen nicht provozierten epileptischen Anfall erlitten haben, können auf der Grundlage einer ordnungsgemäßen neurologischen Bewertung nach fünf anfallsfreien Jahren ohne Einnahme von Antiepileptika als zum Führen eines Fahrzeugs geeignet erklärt werden
pl Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Verwaltungsgericht Sigmaringen- Wykładnia art. ‧ ust. ‧, art. ‧ ust. ‧ lit. a) i art. ‧ ust. ‧ i ‧ oraz załącznika ‧ do dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie praw jazdy (Dz.U. L ‧, s. ‧), zmienionej dyrektywą Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ lipca ‧ r. zmieniającą dyrektywę ‧/‧/EWG w sprawie praw jazdy (Dz.U. L ‧, s. ‧)- Odmowa uznania ważności prawa jazdy uzyskanego w innym państwie członkowskim w drodze wyłudzenia przez posiadacza, wobec którego w państwie miejsca zamieszkania wydano decyzję administracyjną w sprawie cofnięcia krajowego prawa jazdy z powodu używania narkotyków- Nadużycie prawa
de Vorabentscheidungsersuchen des Verwaltungsgerichts Sigmaringen (Deutschland)- Auslegung der Art. ‧ Abs. ‧, ‧, ‧ Absatz ‧ Buchstabe a sowie ‧ Absätze ‧ undund Anhang ‧ der Richtlinie ‧/‧/EWG des Rates vom ‧. Juli ‧ über den Führerschein (ABl. L ‧, S. ‧) in der durch die Richtlinie ‧/‧/EG des Rates vom ‧. Juli ‧ zur Änderung der Richtlinie ‧/‧/EWG über den Führerschein (ABl. L ‧, S. ‧) geänderten Fassung- Versagung der Anerkennung der Gültigkeit einer Fahrerlaubnis, die in einem anderen Mitgliedstaat durch betrügerische Handlungen eines Inhabers erlangt worden ist, die Gegenstand einer verwaltungsbehördlichen Fahrerlaubnisentziehung im Wohnstaat wegen Drogenkonsums waren- Rechtsmissbrauch
pl Jeżeli prawo jazdy Klasse ‧ zostało uzyskane przed ‧.‧.‧ r. (przed ‧.‧.‧ r. w Kraju Związkowym Saary), posiadacz jest ponadto uprawniony do prowadzenia pojazdów kategorii B ‧ (≤ ‧ cm‧) bez konieczności wymiany prawa jazdy
de Wurde ein Führerschein der Klasse ‧ vor dem ‧.‧.‧ (vor dem ‧.‧.‧ im Saarland) erworben, so ist der Inhaber zusätzlich berechtigt, ein Fahrzeug der Klasse B ‧ (≤ ‧ cm‧) zu führen, ohne seinen Führerschein umtauschen zu müssen
pl Dowód spełniania minimalnych wymagań dotyczących fizycznej i psychicznej zdolności do kierowania przez kierowców pojazdami używanymi do przewozu osób lub rzeczy powinien być przedstawiany w momencie wydawania prawa jazdy, a później w określonych przedziałach czasowych
de Der Nachweis der Einhaltung der Mindestanforderungen an die körperliche und geistige Tauglichkeit zum Führen eines Kraftfahrzeugs durch Fahrer von Fahrzeugen zur Personen- oder Güterbeförderung sollte zum Zeitpunkt der Ausstellung des Führerscheins und danach in regelmäßigen Abständen erbracht werden
pl KWALIFIKACJA WSTĘPNA I OKRESOWE SZKOLENIA EGZAMINATORÓW NA PRAWO JAZDY
de GRUNDQUALIFIKATION UND WEITERBILDUNG DER FAHRPRÜFER
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 97042 zdań frazy prawo jazdy.Znalezione w 7,695 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.