wymowa: IPA: ˈpravɔ /ˈpravɔ/  

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Recht   
  (Noun  n) (noun   )
   
  praw. prawniczy zbiór przepisów, zezwoleń, obowiązków, przywilejów oraz kar związanych z ich nieprzestrzeganiem
   
  zestaw prawomocnych zasad działania, aprobowanych przez oficjalne organa
   
  praw. prawniczy zbiór przepisów, zezwoleń, obowiązków, przywilejów oraz kar związanych z ich nieprzestrzeganiem;
 • Gesetz   
  (Noun  n) (noun   )
 • Jura   
  (Noun  )
   
  ogół przepisów, norm prawnych regulujących stosunki między ludźmi danej społeczności, określających zasady ich postępowania lub zawierających zakazy, których naruszenie zagrożone jest karą
 • Anrecht   
  (Noun  )
 • rechts   
  (Adverbial  )
 • Rechtswissenschaft   
  [hyphenation: Rechts·wis·sen·schaft;]
   
  ogół przepisów, norm prawnych regulujących stosunki między ludźmi danej społeczności, określających zasady ich postępowania lub zawierających zakazy, których naruszenie zagrożone jest karą
 • Anspruch   
 • Berechtigung   
 • Jus   
 • Naturgesetz   
 • Rechtsgrundlage   
 • Vorkauf   
 • recht   
 • rechtwinklig   
 • richtig       

Pozostałe znaczenia:

 
przywilej, zezwolenie na coś;
 
przywilej, zezwolenie na coś
 
prawo- ...służący do tworzenia wyrazów związanych z prawą stroną czegoś
 
prawa strona
 
prawo- ...służący do tworzenia wyrazów związanych z prawem
 
praw. prawniczy przepis, norma prawna
 
nauk. naukowy, naukoznawczy dobrze opisana i udowodniona teoria opisująca jakieś podstawowe zjawisko;
 
nauka o prawie

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (67)

bierne prawo wyborcze
passives Wahlrecht
Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela
Erklärung der Menschen- und Bürgerrechte
dochodzić praw
geltend machen; für sich beanspruchen
Dwa niebezpieczne zakręty (pierwszy w prawo)
Doppelkurve (rechts beginnend)
Europejska karta praw odbiorców energii
Europäischen Charta der Rechte der Energieverbraucher
Europejski Trybunał Praw Człowieka
Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
filozofia prawa
Rechtsphilosophie
Karta Praw Podstawowych
Charta der Grundrechte der Europäischen Union
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej 2000
Grundrechtscharta der Europäischen Union
las tropikalny prawie wiecznie zielony
halbimmergruener tropischer wald; Halbimmergrüner Tropischer Wald
międzynarodowe prawo humanitarne
internationales humanitäres Recht
międzynarodowe prawo podatkowe
internationales Steuerrecht
międzynarodowe prawo prywatne
internationales Privatrecht
O duchu praw
Vom Geist der Gesetze
ograniczone prawa rzeczowe
beschränkt dingliche Rechte
Petycja o Prawo
Petition of Right
pewność prawa
Rechtssicherheit
Powszechna Deklaracja Praw Człowieka
Allgemeine Erklärung der Menschenrechte
prawa
Rechte; Rechtsbruch; Rechtsverletzung; recht; gesetz; rechts
prawa Murphy’ego
Murphys Gesetz
prawa zachowania
erhaltungssatz
prawo atomowe
Atomrecht; Kernenergierecht; Kernenergie-Gesetzgebung
prawo azylu
Asylrecht
prawo celne
Zollvorschrift; Zollrecht
prawo coulomba
coulombsches gesetz
prawo do demonstracji
Nachweisbarkeit
prawo do informacji
Auskunftsanspruch; Informationsfreiheit
prawo do manifestacji
Demonstrationsrecht
prawo do nauki
Recht auf Bildung
prawo do obrony
Rechte der Verteidigung
prawo do pracy
Recht auf Arbeit
prawo do rozwoju
Recht auf wirtschaftliche Entfaltung
prawo handlowe
handelsrecht; Handelsrecht
prawo Hubble'a
Hubble-Konstante
prawo Hubble’a
Hubble-Konstante
prawo informacyjne
Informationsrecht
prawo kanoniczne
kanonisches recht; kanonisches Recht
prawo karne wojskowe
Militärstrafrecht
prawo konstytucyjne
Verfassungsrecht; Verfassungsgesetz
prawo kościelne protestanckie
protestantisches Kirchenrecht
prawo krajowe
nationales Recht
prawo listy autora
Listenbearbeitungsrecht
prawo lokalne
Landesrecht
prawo materialne
materielles Recht
prawo międzynarodowe
Internationales Recht; internationales Recht; internationales recht; Völkerrecht; völkerrecht
prawo modyfikacji list projektu
Recht "Listen erstellen"
prawo muzułmańskie
muslimisches Recht
prawo nabyte
erworbener Anspruch
prawo natury
Naturrecht
prawo o inwestycjach
Investitionsvorschrift
prawo ohma
ohmsches gesetz
prawo patentowe
Patentrecht
prawo penitencjarne
Strafvollzugsrecht
prawo petycji
Aktivlegitimation
prawo pobytu
Aufenthaltsrecht
Specjalne prawa ciągnienia
Sonderziehungsrecht
Stałe Biuro Haskiej Konferencji Prawa Prywatnego Międzynarodowego
Ständiges Büro der Haager Konferenz für Internationales Privatrecht
Wspólnotowa Karta Socjalnych Praw Podstawowych Pracowników
Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer
Zawiadomienie Komisji w sprawie ustalania zasad stosowanych do oceny pomocy państwa niezgodnej z prawem
Bekanntmachung der Kommission über die zur Beurteilung unrechtmäßiger staatlicher Beihilfen anzuwendenden Regeln

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "prawo", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl wspieranie wzmacniania dobrych rządów oraz instytucji publicznych, a także ochrony praw człowieka, w tym praw dziecka i praw ludności autochtonicznej
de Einsatz für die Stärkung einer verantwortungsvollen Staatsführung und der öffentlichen Institutionen sowie für einen verstärkten Schutz der Menschenrechte, einschließlich der Rechte von Kindern und indigenen Völkern
pl Bez uszczerbku dla struktury dowodzenia szef misji EUSEC DR Konga oraz szef misji EUPOL DR Konga ściśle koordynują swoje działania i dążą do synergii między obiema misjami, w szczególności w kontekście aspektów horyzontalnych RSB w DRK, a także w ramach podziału funkcji między obiema misjami, zwłaszcza jeśli chodzi o problematykę płci i prawa człowieka
de Unbeschadet der Befehlskette stimmen der Leiter der Mission EUSEC RD Congo und der Leiter der Mission EUPOL RD Congo ihr Handeln eng miteinander ab und streben Synergien zwischen diesen Missionen an, insbesondere in Bezug auf die horizontalen Aspekte der Reform des Sicherheitssektors in der DR Kongo sowie im Rahmen der Aufgabenteilung zwischen beiden Missionen, vor allem in den Bereichen Gleichstellung und Menschenrechte
pl inna określona działalność w zakresie wsparcia prawa wspólnotowego i polityk wspólnotowych w dziedzinie rachunkowości i badania sprawozdań finansowych, konwergencji nadzoru lub współpracy
de sonstige besondere Tätigkeiten zur Unterstützung des Gemeinschaftsrechts oder der Gemeinschaftspolitik im Bereich der Rechnungslegung und der Abschlussprüfung oder in Bezug auf die aufsichtliche Konvergenz und Zusammenarbeit
pl Instytucje Unii Europejskiej i rządy Państw Członkowskich muszą propagować prawdziwą kulturę pomocniczości, która obejmuje nie tylko różne szczeble władzy, ale także różne elementy społeczeństwa, w taki sposób, by pokazać obywatelom Europy, że UE będzie działać tylko wtedy, gdy przyniesie to wyraźną wartość dodaną oraz przy poszanowaniu zasady lepszego stanowienia prawa
de Die Institutionen der Europäischen Union und die Regierungen der Mitgliedstaaten müssen eine echte Subsidiaritätskultur fördern, die nicht nur die unterschiedlichen Verwaltungsebenen, sondern auch die verschiedenen Komponenten der Zivilgesellschaft umfasst, um den europäischen Bürgern vor Augen zu führen, dass die EU nur dann agiert, wenn ihr Handeln auch wirklich einen zusätzlichen Nutzen bietet und dem Grundsatz der besseren Rechtsetzung entspricht
pl Artykuł ‧ i ‧ nie mają wpływu na prawa nabyte przez zakłady ubezpieczeń prowadzące działalność na podstawie swobody świadczenia usług przed dniem ‧ lipca ‧ r
de Die Artikel ‧ und ‧ berühren nicht die Rechte, die im Rahmen der Dienstleistungsfreiheit tätige Versicherungsunternehmen vor dem ‧. Juli ‧ erworben haben
pl Po czwarte, i tu już zbliżam się do końca, potrzebne jest nam zapewnienie dotyczące dostępu do leków, a mianowicie, że żadne postanowienie w umowie z CARIFORUM nie zagraża stosowaniu mechanizmu porozumienia w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnej (TRIPS) - trzeba dopilnować, aby nie było żadnych wątpliwości co do tego mechanizmu.
de Und nun zu meinem vierten und letzten Punkt: Hier geht es um den Zugang zu Medikamenten. Wir brauchen eine Zusicherung, die gewährleistet, dass kein Bestandteil des Cariforum-Abkommens die Anwendung des TRIPS-Mechanismus bedroht, denn dieser Mechanismus sollte nicht in Zweifel gezogen werden.
pl Łamanie praw człowieka zostanie zatuszowane przez podanie jakiegoś motywu przestępstwa, na przykład działanie na szkodę bezpieczeństwa narodowego czy wymierzona w reżim propaganda, jak w omawianym dzisiaj przypadku, co byłoby nawet śmieszne, gdyby nie było jednocześnie tak tragiczne.
de Die Verletzung wird durch ein strafrechtliches Motiv verschleiert, das lächerlich wäre, wäre es nicht so tragisch, wie Aktivitäten gegen die nationale Sicherheit oder staatsfeindliche Propaganda, wie in dem Fall, den wir heute diskutieren.
pl (DE) Panie Przewodniczący! Fakt bezpodstawnego cofnięcia prawa parlamentarnego - a mianowicie prawa do tury pytań - ze względu na ewentualne przyszłe zmiany budzi moje zastrzeżenia.
de Herr Präsident, was ich fraglich finde, ist, dass man im Hinblick auf mögliche künftige Änderungen einfach ohne jede Grundlage ein parlamentarisches Recht - nämlich die Fragestunde - streicht.
pl Ponadto prawa obywateli będą chronione przez kartę praw podstawowych, wiążącego narzędzia prawnego zapisanego w traktacie.
de Darüber hinaus werden die Rechte der Bürger durch die Charta der Grundrechte geschützt, deren Rechtsverbindlichkeit durch den Vertrag abgesichert ist.
pl Dlaczego Parlament Europejski debatuje nad tą kwestią, traktując ją jako przejaw naruszenia praw człowieka i uznając za pilną?
de Warum debattiert das Europäische Parlament diese Angelegenheit als einen Fall von Menschenrechtsverletzungen und als dringlich?
pl W rachunku zysków i strat jednostka gospodarcza powinna zaprezentować podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję w podziale na wszystkie rodzaje akcji zwykłych, które różnią się między sobą prawem do udziału w zysku netto danego okresu
de Ein Unternehmen hat die unverwässerten und verwässerten Ergebnisse je Aktie in der Gewinn-und Verlustrechnung für jede Klasse von Stammaktien, welche ein unterschiedliches Recht am Periodenergebnis hat, getrennt auszuweisen
pl W odniesieniu do statków uprawnionych do pływania pod banderą Państwa Członkowskiego regularnie uczestniczących w rejsach przybrzeżnych u wybrzeży innego Państwa Członkowskiego lub innej strony Konwencji STCW, Państwo Członkowskie, pod którego banderą ma prawo pływać dany statek, ustala wymogi dotyczące wyszkolenia, doświadczenia lub wydawania świadectw w stosunku do marynarzy służących na tych statkach, co najmniej równe tym dla Państwa Członkowskiego lub strony Konwencji STCW, u których wybrzeży statek pływa, pod warunkiem że nie wykraczają one poza wymogi zawarte w niniejszej dyrektywie w odniesieniu do statków nieuczestniczących w rejsach przybrzeżnych
de In Bezug auf Schiffe, die die Flagge eines Mitgliedstaats zu führen berechtigt sind und regelmäßig auf küstennahen Reisen vor der Küste eines anderen Mitgliedstaats oder einer anderen Vertragspartei des STCW-Übereinkommens eingesetzt werden, schreibt der Mitgliedstaat, dessen Flagge das Schiff zu führen berechtigt ist, für die auf solchen Schiffen Dienst tuenden Seeleute hinsichtlich der Ausbildung, der Erfahrung und der Erteilung von Befähigungszeugnissen Anforderungen vor, die mindestens denjenigen des Mitgliedstaats oder der Vertragspartei des STCW-Übereinkommens entsprechen müssen, vor dessen Küste das Schiff eingesetzt wird, sofern sie nicht über die Anforderungen dieser Richtlinie für nicht auf küstennahen Reisen eingesetzte Schiffe hinausgehen
pl zwraca uwagę, że Komisja oraz liczne krajowe organy zajmujące się kwestiami konkurencji wielokrotnie stwierdzały, że wielostronne opłaty interchange (MIF) nie są jako takie zakazane na mocy art. ‧ traktatu WE; zwraca jednak uwagę, że Komisja koncentrowała się ostatnio na zgodności systemu MIF ze wspólnotowym prawem w zakresie konkurencji; zaleca Komisji zaproponowanie jasnych wytycznych oraz wskazówek mających na celu poprawienie niedoskonałości rynku; przypomina Komisji o znaczeniu, jakie pewność prawna ma dla uczestników rynku jak również dla nowych podmiotów wchodzących na rynek, aby rozwijali i unowocześniali swoje usługi
de weist darauf hin, dass die Kommission und zahlreiche nationale Wettbewerbsbehörden wiederholt unterstrichen haben, dass Interbankentgelte (MIF) gemäß Artikel ‧ des EG-Vertrags nicht als solche verboten sind; weist jedoch darauf hin, dass sich die Kommission kürzlich mit der Frage befasst hat, ob ein MIF-System mit dem Wettbewerbsrecht der Gemeinschaft vereinbar ist; empfiehlt der Kommission, klare Leitlinien und Hinweise zur Korrektur von Marktschwächen vorzuschlagen; weist die Kommission darauf hin, wie wichtig Rechtssicherheit für die vorhandenen und die neuen Marktteilnehmer ist, damit sie ihre Dienstleistungen weiterentwickeln und Innovationen vornehmen können
pl Przewidziany w pierwotnej umowie przegląd został przeprowadzony w roku 2009 i wprowadził ważne zmiany do polityki na rzecz rozwoju, w szczególności w zakresie współpracy przy kwestiach związanych z rozbrojeniem i nierozprzestrzenianiem broni masowego rażenia, uwzględnienia zasady praworządności i praw człowieka, zasady skuteczności pomocy, zwłaszcza w sprawach dotyczących zwalczania ubóstwa, i realizacji milenijnych celów rozwoju.
de Die Überarbeitung dieses Abkommens, die darin vorgesehen war, wurde 2009 abgeschlossen und führte zu wichtigen Änderungen der Entwicklungspolitik, insbesondere hinsichtlich der Zusammenarbeit bei Fragen der Abrüstung und der Nichtverbreitung von Massenvernichtungswaffen, der Aufnahme des Grundsatzes der Rechtsstaatlichkeit und der Menschenrechte, des Grundsatzes der Wirksamkeit der Hilfe, insbesondere in Angelegenheiten, die den Kampf gegen die Armut und das Erreichen der Millenniumsentwicklungsziele betreffen.
pl Komisja Europejska pracuje nad propozycją zmiany unijnego prawa, tak by dać krajom członkowskim więcej swobody w decydowaniu, czy chcą u siebie genetycznie modyfikowanych organizmów, gdyż w chwili obecnej według unijnego prawa nie można wprowadzić zakazu GMO w krajach członkowskich.
de Die Europäische Kommission arbeitet an einem Vorschlag zur Änderung des EU-Rechts, um den Mitgliedstaaten bei der Entscheidung, ob sie gentechnisch veränderte Organismen zulassen wollen, mehr Freiheit einzuräumen, da es derzeit gemäß EU-Recht nicht möglich ist, ein Verbot von GVO in den Mitgliedstaaten einzuführen.
pl Źródła konfliktu w Kiwu można odnaleźć w ludobójstwie w Rwandzie na początku lat dziewięćdziesiątych, jednocześnie pamiętając, że jest wiele lokalnych czynników - takich jak niewystarczająca reprezentacja polityczna etnicznych mniejszości, plądrowanie zasobów naturalnych, problemów z prawem do ziemi - które znacząco przyczyniły się do niestabilności i braku bezpieczeństwa we wschodniej Demokratycznej Republice Konga.
de Die Wurzeln des Kivu-Konflikts lassen sich bis zu dem Anfang der 1990er-Jahre in Ruanda verübten Genozid zurückverfolgen. Dabei darf man nicht vergessen, dass es mehrere lokale Komponenten gibt, beispielsweise die unzureichende politische Repräsentiertheit ethnischer Minderheiten, der Raubbau an natürlichen Ressourcen und Streitfragen zum Landbesitz, die entscheidend zur Destabilisierung und Unsicherheit im Osten der Demokratischen Republik Kongo beitragen.
pl Istnieje możliwość odwołania się od tej decyzji, także w przypadku jej braku, do sądu, z zachowaniem przepisów prawa krajowego
de Gegen diese Entscheidung oder gegen die Unterlassung einer Entscheidung kann ein gerichtlicher Rechtsbehelf nach innerstaatlichem Recht eingelegt werden
pl Sprawozdanie w sprawie wpływu ekstensywnej urbanizacji w Hiszpanii na indywidualne prawa obywateli europejskich, środowisko i stosowanie prawa UE w oparciu o otrzymane petycje [‧/‧(INI)]- Komisja Petycji
de Bericht: Die Auswirkungen der ungezügelten Bautätigkeit in Spanien auf die individuellen Rechte von europäischen Bürgern, auf die Umwelt und auf die Anwendung des EU-Rechts (auf der Grundlage eingegangener Petitionen) [‧/‧(INI)]- Petitionsausschuss
pl Na przeciwną stronę ulicy, na prawo
de Einen Block hinauf und einen quer
pl wzywa Komisję i Państwa Członkowskie do przechowywania danych dotyczących przypadków kobiet należących do grup mniejszościowych i pracujących bez ubezpieczeń społecznych i prawa do emerytury oraz do pomocy im w pomyślnym włączeniu się w struktury rynku pracy
de ersucht die Kommission und die Mitgliedstaaten, die Fälle von Frauen zu erfassen, die Minderheiten angehören und die ohne Sozialschutz und Rentenansprüche arbeiten, und diese Frauen dabei zu unterstützen, sich reibungslos in den Arbeitsmarkt einzugliedern
pl Moim zadaniem jest właśnie uczenie się na podstawie państwa sugestii i krytyki, abym w przyszłości lepiej służył obywatelom jako Rzecznik Praw Obywatelskich.
de Aus genau diesem Grund bin ich hier: um von Ihren Verbesserungsvorschlägen und Ihrer Kritik zu profitieren, damit die Tätigkeit des Bürgerbeauftragten zum besseren Nutzen für Bürgerinnen und Bürgern weiterentwickelt werden kann.
pl W związku z tym ta ostatnia zastrzega sobie prawo odpowiedniego zmieniania niniejszego oświadczenia, przy czym nie stanowi to warunku wykonywania posiadanych przez nią kompetencji w odniesieniu do spraw uregulowanych przez protokół kolejowy
de Die Europäische Gemeinschaft behält sich folglich das Recht vor, diese Erklärung entsprechend zu ändern, ohne dass dies jedoch in Bezug auf Fragen, die unter das Eisenbahnprotokoll fallen, eine Voraussetzung für die Wahrnehmung ihrer Zuständigkeit darstellt
pl Przed przyznaniem jakiejkolwiek pomocy na mocy niniejszego rozporządzenia państwa członkowskie upewniają się, czy finansowane środki i ich skutki są zgodne z prawem Wspólnoty
de Bevor ein Mitgliedstaat eine unter diese Verordnung fallende Beihilfe gewährt, überprüft er, ob die finanzierten Maßnahmen und deren Auswirkungen mit dem Gemeinschaftsrecht vereinbar sind
pl W roku ‧ EDF posiadało w swoich księgach dwa rodzaje rezerw utworzonych ze zwolnień podatkowych na odnowienie RAG: rezerwy jeszcze niewykorzystane w kwocie ‧,‧ miliarda franków francuskich (FRF) i prawa udzielającego koncesji, odpowiadające już zrealizowanym operacjom odnowienia na kwotę ‧,‧ miliarda FRF
de Im Jahr ‧ verzeichnete EDF in seiner Rechnungslegung zwei Arten von Rücklagen, die im Rahmen der Steuerfreigrenze für die Erneuerung des RAG gebildet wurden: die noch nicht verwendeten Rücklagen in Höhe von ‧,‧ Mrd. FRF und die Ansprüche des Abtretenden, die den bereits durchgeführten Erneuerungsmaßnahmen entsprechen, in Höhe von ‧,‧ Mrd. FRF
pl w celu ochrony dobrego samopoczucia fizycznego i mienia konsumenta, należy ustalać wadliwość produktu przez odwoływanie się nie do jego przydatności do użytku lecz do braku bezpieczeństwa, którego ogół społeczeństwa ma prawo oczekiwać
de Damit der Verbraucher in seiner körperlichen Unversehrtheit und seinem Eigentum geschützt wird, ist zur Bestimmung der Fehlerhaftigkeit eines Produkts nicht auf dessen mangelnde Gebrauchsfähigkeit, sondern auf einen Mangel an Sicherheit abzustellen, die von der Allgemeinheit berechtigterweise erwartet werden darf
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 95468 zdań frazy prawo.Znalezione w 6,797 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.