wymowa: IPA: ˈpravɔ /ˈpravɔ/  

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Recht   
  (Noun  n) (noun   )
   
  praw. prawniczy zbiór przepisów, zezwoleń, obowiązków, przywilejów oraz kar związanych z ich nieprzestrzeganiem
   
  zestaw prawomocnych zasad działania, aprobowanych przez oficjalne organa
   
  praw. prawniczy zbiór przepisów, zezwoleń, obowiązków, przywilejów oraz kar związanych z ich nieprzestrzeganiem;
 • Gesetz   
  (Noun  n) (noun   )
 • Jura   
   
  ogół przepisów, norm prawnych regulujących stosunki między ludźmi danej społeczności, określających zasady ich postępowania lub zawierających zakazy, których naruszenie zagrożone jest karą
 • Rechtswissenschaft   
  [hyphenation: Rechts·wis·sen·schaft;]
   
  ogół przepisów, norm prawnych regulujących stosunki między ludźmi danej społeczności, określających zasady ich postępowania lub zawierających zakazy, których naruszenie zagrożone jest karą
 • Anrecht   
 • Jus   
 • Vorkauf   
 • recht   
 • rechts   
 • rechtwinklig   
 • richtig       

Pozostałe znaczenia:

 
praw. prawniczy przepis, norma prawna
 
przywilej, zezwolenie na coś;
 
przywilej, zezwolenie na coś
 
nauk. naukowy, naukoznawczy dobrze opisana i udowodniona teoria opisująca jakieś podstawowe zjawisko;
 
prawa strona
 
prawo- ...służący do tworzenia wyrazów związanych z prawą stroną czegoś
 
prawo- ...służący do tworzenia wyrazów związanych z prawem
 
nauka o prawie

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (78)

dochodzić praw
geltend machen; für sich beanspruchen
Dwa niebezpieczne zakręty (pierwszy w prawo)
Doppelkurve (rechts beginnend)
Europejska karta praw odbiorców energii
Europäischen Charta der Rechte der Energieverbraucher
Europejska Konwencja Praw Człowieka
Europäische Menschenrechtskonvention
Europejski Trybunał Praw Człowieka
Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte
filozofia prawa
Rechtsphilosophie
konsolidacja prawa wspólnotowego
Konsolidierung des Gemeinschaftsrechts
Konwencja wiedeńska o prawie traktatów
Wiener Übereinkommen über das Recht der Verträge
międzynarodowe prawo humanitarne
internationales humanitäres Recht
międzynarodowe prawo prywatne
internationales Privatrecht
Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych
Internationaler Pakt über wirtschaftliche
naruszenie prawa wspólnotowego
Verstoß gegen Gemeinschaftsrecht
niebezpieczny zakręt w prawo
Kurve (rechts); Rechtskurve
ochrona praw zwierząt
schutz der rechte der tiere
ogólna zasada prawa
allgemeiner Rechtsgrundsatz
Petycja o Prawo
Petition of Right
pozbawienie praw
Aberkennung von Rechten
prawa ekonomiczne
wirtschaftliche Rechte
prawa Murphy’ego
Murphys Gesetz
prawa pacjenta
Patientenrechte
prawie wszędzie
fast überall
prawo (kierunek studiów)
Rechtswissenschaft
prawo buddyjskie
buddhistisches Recht
prawo do demonstracji
Nachweisbarkeit
prawo do integralności fizycznej
Recht auf körperliche Unversehrtheit
prawo do manifestacji
Demonstrationsrecht
prawo do nauki
Recht auf Bildung
prawo do pracy
Recht auf Arbeit
prawo do śmierci
Recht auf Selbstbestimmung
prawo handlowe
handelsrecht; Handelsrecht
prawo informacyjne
Informationsrecht
prawo inicjatywy
Initiativrecht
prawo kanoniczne
kanonisches recht; kanonisches Recht
prawo konkurencji
Wettbewerbsrecht
prawo listy autora
Listenbearbeitungsrecht
prawo lokalne
Landesrecht
prawo miejskie
Gemeinderecht
prawo międzynarodowe
Internationales Recht; internationales Recht; internationales recht; Völkerrecht; völkerrecht
prawo modyfikacji list projektu
Recht "Listen erstellen"
prawo morza
Seerecht; seerecht
prawo nabyte
erworbener Anspruch
prawo natury
Naturrecht
prawo o spółkach
Gesellschaftsrecht
prawo ochrony roślin
Pflanzenschutzrecht
prawo petycji
Aktivlegitimation
prawo podmiotowe
subjektives recht
prawo połowów
Fischereirecht
prawo postoju
Landegebühr
prawo pracy
Arbeitsrecht; arbeitsgesetzgebung; arbeitsrecht
prawo procesowe
Prozessrecht
prawo prywatne europejskie
europäisches Privatrecht
prawo przewozowe
Transportrecht
prawo transportowe
Transportrecht
prawo ubezpieczeń społecznych
Sozialversicherungsrecht
prawo wdrożeniowe
Ausführungsgesetz
prawo wekslowe
Devisenrecht
prawo wojenne
Kriegsrecht
prawo wojskowe
Militärrecht
Usługi zarządzania prawami do informacji
Informationsrechteverwaltungs-Dienst
Wspólnotowa Karta Socjalnych Praw Podstawowych Pracowników
Gemeinschaftscharta der sozialen Grundrechte der Arbeitnehmer
Zdolności dostosowawcze, dialog społeczny i prawa socjalne
Anpassungsfähigkeit, sozialer Dialog und soziale Rechte

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "prawo", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Przewoźnik lotniczy, który otrzymał zezwolenie na korzystanie z praw przewozowych zgodnie z niniejszymi wytycznymi, uruchamia przedmiotowy przewóz w ciągu dwóch najbliższych sezonów lotniczych
de Ein Luftfahrtunternehmen, dem die Genehmigung zur Nutzung von Verkehrsrechten auf der Grundlage dieser Leitlinien erteilt wurde, muss den geplanten Flugbetrieb innerhalb der folgenden zwei Flugplanperioden aufnehmen
pl Prawa rzeczowe osób trzecich
de Dingliche Rechte Dritter
pl Prawo posiadacza opcji do wymiany aktywów finansowych na potencjalnie korzystnych warunkach i obowiązek wystawcy wymiany aktywów finansowych na potencjalnie niekorzystnych warunkach, są odrębne od bazowego składnika aktywów finansowych, który zostałby wymieniony na skutek wykonania opcji
de Das Recht des Optionsinhabers auf Austausch der Vermögenswerte unter potenziell vorteilhaften Bedingungen und die Verpflichtung des Stillhalters zur Abgabe von Vermögenswerten unter potenziell nachteiligen Bedingungen sind von den betreffenden, bei Ausübung der Option auszutauschenden finanziellen Vermögenswerten zu unterscheiden
pl Chciałabym tu poruszyć jedną kluczową kwestię, jaką jest wezwanie do współpracy między dostawcami usług a podmiotami praw autorskich w egzekwowaniu praw.
de Ich greife nur einen wichtigen Punkt heraus, das ist der Punkt, der eine Zusammenarbeit zwischen service provider und Rechteinhaber bei der Rechtedurchsetzung fordert.
pl z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji dotyczący praw dziecka oraz ich ochrony; odnotowuje, że ustalona strategia dotycząca polityki uwzględniania problematyki równości płci jest bardzo ogólna; oczekuje zatem od Komisji niezwłocznego poinformowania o inicjatywach, jakie zamierza wprowadzić w ‧ r.; wzywa Komisję do zagwarantowania, że Daphne ‧ wejdzie w życie w odpowiednim terminie
de begrüßt den Vorschlag der Kommission bezüglich der Rechte der Kinder und ihres Schutzes; stellt fest, dass die Strategie der Kommission zum so genannten Gender Mainstreaming sehr allgemein gehalten ist; erwartet daher von der Kommission, dass sie umgehend die Details der Initiativen, die sie ‧ einleiten will, darlegt; fordert die Kommission auf, dafür Sorge zu tragen, dass Daphne ‧ rechtzeitig in Kraft tritt
pl Zakładanie wspólnych przedsiębiorstw na Seszelach i transfer statków wspólnotowych do tych przedsiębiorstw odbywa się zgodne z obowiązującymi przepisami prawa Seszeli i Wspólnoty
de Die Errichtung gemischter Gesellschaften in den Seychellen und die Übertragung von Gemeinschaftsschiffen auf solche Gesellschaften erfolgen unter strikter Einhaltung der seychellischen und gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften
pl Przewoźnicy lotniczy, którzy planują świadczenie usług lotniczych na przedmiotowej trasie od dnia ‧ sierpnia ‧ r. zgodnie ze zobowiązaniami z tytułu wykonywania usług publicznych, bez prawa wyłączności i bez żadnej rekompensaty finansowej, powinni zawiadomić o tym szwedzką lub fińską administrację lotnictwa najpóźniej przed upływem terminu składania ofert
de Luftfahrtunternehmen, die den fraglichen Linienflugverkehr ab dem ‧.‧.‧ gemäß der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung aufnehmen wollen, ohne hierfür das ausschließliche Recht oder einen finanziellen Ausgleich zu beanspruchen, und mindestens einen sechsmonatigen Betrieb garantieren, müssen die Aufnahme des Linienflugverkehrs bei der Luftfahrtbehörde in Finnland oder Schweden bis spätestens zum Ablauf der Einreichungsfrist für Angebote anmelden
pl jeżeli chodzi o uzasadnienie, które ma zostać dostarczone, wyraża wątpliwość, czy wniosek Komisji lub tekst Rady spełnia wymogi wyroku we wspomnianej powyżej sprawie Kadi i Al Barakaat International Foundation przeciwko Radzie i Komisji, które dotyczyły obowiązku przekazania informacji o powodach, na podstawie których w tych przypadkach nazwisko osoby lub nazwa podmiotu znalazły się na liście, ze szczególnym uwzględnieniem prawa danych osób lub podmiotów do otrzymania informacji o dowodach przeciwko nim
de hält es in Zusammenhang mit den geforderten Begründungen für fraglich, ob der Vorschlag der Kommission und der Ratstext dem Urteil in der genannten Rechtssache Kadi und Al Barakaat International Foundation/Rat und Kommission nachkommen, was die Verpflichtung, die Gründe mitzuteilen, die in diesen Fällen für die Aufnahme einer Person oder Organisation in die Liste ausschlaggebend sind, und besonders das Recht der betroffenen Personen und Organisationen betrifft, über die gegen sie vorliegenden Beweise informiert zu werden
pl Pani przewodnicząca! Ja też chciałam poruszyć sprawę efektywności energetycznej, ale ponieważ mamy zasadę, że jeżeli nie zgłosiło się żadnej poprawki, nie ma się prawa przedstawiać ustnie wyjaśnienia, przedłożę wyjaśnienie na piśmie.
de Ich wollte mich auch zur Energieeffizienz äußern, aber anscheinend besteht die Regelung, dass, wenn keine Änderungsanträge vorliegen, keine mündlichen Erklärungen abgegeben werden können. Daher werde ich eine schriftliche Erklärung einreichen.
pl Zmniejsza to zaufanie przedsiębiorstw do handlu elektronicznego i przyczynia się do rozdrobnienia przepisów o ochronie praw własności intelektualnej, co z kolei hamuje innowacyjność na jednolitym rynku.
de Dies führt zu einer Minderung des Vertrauens der Unternehmen in den elektronischen Handel und fördert die Fragmentierung der Vorschriften zum Schutz des geistigen Eigentums, was die Innovation auf dem Binnenmarkt einschränkt.
pl Będziemy obserwować ten proces szczególnie uważnie, gdyż dotyczy on praw tysięcy ludzi, które muszą być respektowane na całym terytorium Unii Europejskiej.
de Wir werden diesen Prozess sehr genau beobachten, da er die Rechte von Tausenden von Menschen betrifft; diese Rechte müssen im Hoheitsgebiet der Europäischen Union geachtet werden.
pl Myślę, że niezmiernie ważne jest, by pracownicy mieli prawo do podstawowych norm zatrudnienia.
de Meines Erachtens ist es von entscheidender Bedeutung, dass Hausangestellte einen Anspruch auf grundlegende Arbeitsstandards haben.
pl wyraża pełne poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Gruzji i zwraca uwagę na konieczność rozwiązania w drodze negocjacji, budowy zaufania i przy zastosowaniu wyłącznie pokojowych środków konfliktów w Abchazji i Południowej Osetii, respektując prawo ludów Gruzji do wytyczania własnych celów kulturowych, społecznych, ekonomicznych i politycznych
de bringt seine uneingeschränkte Unterstützung für die Souveränität und territoriale Integrität Georgiens zum Ausdruck und hebt die Notwendigkeit hervor, durch Verhandlungen und vertrauensbildende Maßnahmen- und ausschließlich mit friedlichen Mitteln- zu einer Lösung der Konflikte in Abchasien und Südossetien zu gelangen und dabei das Recht der Völker Georgiens zu achten, ihre eigenen kulturellen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Ziele festzulegen
pl Wykonując swoje prawa na mocy niniejszego ustępu, Republika Libańska nie dyskryminuje przewoźników lotniczych pochodzących ze Wspólnoty ze względu na ich narodowość
de Die Libanesische Republik übt ihre sich aus diesem Absatz ergebenden Rechte aus, ohne die Luftfahrtunternehmen der Gemeinschaft aus Gründen der Staatszugehörigkeit zu diskriminieren
pl Jedynie oryginalne teksty EKG ONZ mają skutek prawny w międzynarodowym prawie publicznym
de Nur die von der UN/ECE verabschiedeten Originalfassungen sind international rechtsverbindlich
pl Jednocześnie ludność cywilna musi mieć zapewnioną ochronę, a prawo międzynarodowe musi być przestrzegane.
de Gleichzeitig müssen die Bürger geschützt und internationales Recht muss eingehalten werden.
pl Powinny to naprawić inne wnioski legislacyjne - w szczególności wniosek dotyczący kwalifikacji zawodowych - a w tych propozycjach istotne będzie potwierdzenie, że zdrowie jest dziedziną specyficzną: nie towarem rządzącym się wyłącznie prawami rynku, lecz raczej najdroższym skarbem obywateli.
de Dies sollte durch andere Gesetzgebungsvorschläge aufgefangen werden - vor allem durch den Vorschlag über fachliche Qualifikationen -, und es ist wichtig, in diesen Vorschlägen nochmals zu bekräftigen, dass das Gesundheitswesen ein Sektor mit besonderen Eigenschaften ist, und nicht ein Gut, das nur von den Marktgesetzen regiert wird, sondern vielmehr das wertvollste Gut, das die Bürgerinnen und Bürger haben.
pl Pojawia się przypuszczenie, że nie istnieje wpływ dominujący, jeżeli inwestorzy wymienieni w akapicie drugim ust. ‧ nie angażują się bezpośrednio lub pośrednio w zarządzanie przedmiotowym przedsiębiorstwem, bez uszczerbku dla ich praw jako udziałowców
de Es besteht die Vermutung, dass kein beherrschender Einfluss ausgeübt wird, sofern sich die in Absatz ‧ Unterabsatz ‧ genannten Investoren nicht direkt oder indirekt in die Verwaltung des betroffenen Unternehmens einmischen-unbeschadet der Rechte, die sie in ihrer Eigenschaft als Aktionäre oder Gesellschafter besitzen
pl Ustęp ‧ stosuje się również do spółek utworzonych zgodnie z prawem Państwa Członkowskiego, które posiadają siedzibę, zarząd lub przedsiębiorstwo główne wewnątrz Wspólnoty
de Absatz ‧ gilt auch für Unternehmen und Gesellschaften, die entsprechend den Rechtsvorschriften eines Mitgliedstaats gegründet wurden und ihren satzungsmässigen Sitz, ihre Hauptverwaltung oder ihre Hauptniederlassung in der Gemeinschaft haben
pl W ramach połączenia jednostek, jednostka przejmująca może ponownie nabyć prawo, które wcześniej przyznała jednostce przejmowanej, dotyczące użytkowania należących do jednostki przejmującej jednego lub większej liczby ujętych i nieujętych aktywów
de Im Rahmen eines Unternehmenszusammenschlusses kann ein Erwerber ein Recht, einen oder mehrere bilanzierte oder nicht bilanzierte Vermögenswerte des Erwerbers zu nutzen, zurückerwerben, wenn er dieses zuvor dem erworbenen Unternehmen gewährt hatte
pl Po pierwsze, doszło do ważnych zmian w systemie Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącym praw człowieka.
de Erstens waren wichtige Veränderungen im Menschenrechtssystem der Vereinten Nationen zu verzeichnen.
pl Podstawą w zarządzaniu badaniami w dziedzinie NiN powinna być zasada otwartości dla wszystkich zainteresowanych podmiotów, zasada jawności i zasada poszanowania uzasadnionego prawa dostępu do informacji
de Bei der Organisation der NuN-Forschung sollte den Grundsätzen der Öffnung für alle Akteure, der Transparenz und der Berücksichtigung des legitimen Rechts auf Zugang zu Informationen gefolgt werden
pl Wiemy jednak, że w długim okresie każdy z ludzi pożąda i ma prawo do wolności oraz szacunku dla praw człowieka i swobód.
de Wir wissen jedoch, dass es langfristig Freiheit und die Wahrung der Menschenrechte und Freiheiten sind, die jedes Individuum anstrebt und auf die es ein Recht hat.
pl Wszyscy jednomyślnie, w świetle międzynarodowego prawa, uznajemy osiedla ze nielegalne.
de Wir alle sind uns einig darin, dass die Siedlungen nach internationalem Recht illegal sind.
pl Byłoby również dobrze, gdyby pan premier Erdogan zaprowadził porządek w swoim rządzie w dziedzinach, które odnoszą się do sytuacji Kurdów, uznając ludobójstwo Armeńczyków za fakt oraz przyznając równe prawa kobietom.
de Zudem wäre es gut, wenn Ministerpräsident Erdogan Ordnung im eigenen Haus schaffen und die Lage der Kurden klären, den Völkermord an den Armeniern einräumen und den Frauen gleiche Rechte zugestehen würde.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 95468 zdań frazy prawo.Znalezione w 5,981 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.