wymowa: IPA: ˈpravɔ /ˈpravɔ/  

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Recht   
  (Noun  n) (noun   )
   
  praw. prawniczy zbiór przepisów, zezwoleń, obowiązków, przywilejów oraz kar związanych z ich nieprzestrzeganiem
   
  zestaw prawomocnych zasad działania, aprobowanych przez oficjalne organa
   
  praw. prawniczy zbiór przepisów, zezwoleń, obowiązków, przywilejów oraz kar związanych z ich nieprzestrzeganiem;
 • Gesetz   
  (Noun  n) (noun   )
 • Jura   
   
  ogół przepisów, norm prawnych regulujących stosunki między ludźmi danej społeczności, określających zasady ich postępowania lub zawierających zakazy, których naruszenie zagrożone jest karą
 • Rechtswissenschaft   
  [hyphenation: Rechts·wis·sen·schaft;]
   
  ogół przepisów, norm prawnych regulujących stosunki między ludźmi danej społeczności, określających zasady ich postępowania lub zawierających zakazy, których naruszenie zagrożone jest karą
 • Anrecht   
 • Jus   
 • Vorkauf   
 • recht   
 • rechts   
 • rechtwinklig   
 • richtig       

Pozostałe znaczenia:

 
nauka o prawie
 
praw. prawniczy przepis, norma prawna
 
prawo- ...służący do tworzenia wyrazów związanych z prawą stroną czegoś
 
prawa strona
 
przywilej, zezwolenie na coś
 
nauk. naukowy, naukoznawczy dobrze opisana i udowodniona teoria opisująca jakieś podstawowe zjawisko;
 
prawo- ...służący do tworzenia wyrazów związanych z prawem
 
przywilej, zezwolenie na coś;

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (72)

derogacja prawa wspólnotowegoAbweichung vom Gemeinschaftsrecht
dotyczący prawa cywilnegozivilrechtlich
egzekwowanie prawa ochrony środowiskaumweltrechtliche Strafverfolgung
Europejska konwencja praw człowiekaEuropäische Menschenrechtskonvention
harmonizacja prawaAngleichung der Rechtsvorschriften; Rechtsvereinheitlichung
historia prawaRechtsgeschichte
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej 2000Grundrechtscharta der Europäischen Union
Konwencja Praw DzieckaKinderrechtskonvention
korzystanie z prawGenuss der Rechte
Lista praw Murphy'egoMurphys Gesetz
międzynarodowe prawo gospodarczeinternationales Wirtschaftsrecht
Międzynarodowy Pakt Praw GospodarczychInternationaler Pakt über wirtschaftliche
naruszenie prawaVerletzung
naruszenie prawa wspólnotowegoVerstoß gegen Gemeinschaftsrecht
niebezpieczny zakręt w prawoKurve (rechts); Rechtskurve
niemiecka ustawa prawa budowlanegoBaugesetz
niezgodnie z prawemunrechtmäßig
ogólna zasada prawaallgemeiner Rechtsgrundsatz
pewność prawaRechtssicherheit
Porozumienie w sprawie handlowych aspektów praw własności intelektualnejÜbereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums
postanowienie (sądowe) m.in. w sprawach karnych lub uchwała podejmowana przez spółki prawa handlowegoBeschluß
pozbawienie prawAberkennung von Rechten
prawagesetz; Rechte; rechts
prawa dzieckaRechte des Kindes
prawa edycji dyskusjiDiskussionsrechte
prawa obywatelskieGrundrecht; Bürgerrechte; Grundrechte; Bürgerrecht
prawa pacjentaPatientenrechte
prawa użytkowania treści multimedialnejMediennutzungsrechte
prawa zachowaniaerhaltungssatz
prawnopodatkowy, dotyczący prawa podatkowegosteuerrechtlich
prawo (kierunek studiów)Rechtswissenschaft
prawo bankoweBankrecht
prawo bliższe obywatelowibürgernahe Justiz
prawo buddyjskiebuddhistisches Recht
prawo budowlaneBauordnung; Baurecht
prawo celneZollrecht; Zollvorschrift
prawo cywilnezivilrecht; Privatrecht; Zivilrecht; privatrecht#allgemeines privatrecht; Bürgerliches Recht
prawo do kontaktówBesuchsrecht
prawo do mieszkaniaRecht auf eine Wohnung
prawo do nieobciążania samego siebieRecht gegen Selbstbelastung
prawo do strajkuStreikrecht
prawo do śmierciRecht auf Selbstbestimmung
prawo do zapisuSchreibzugriff
prawo dostępuZugangsberechtigung
prawo dotyczące leśnictwaForstgesetz
prawo dotyczące ruchu powietrznegoLuftverkehrsgesetz
prawo farmaceutyczneArzneimittelrecht
prawo informacyjneInformationsrecht
prawo inicjatywyInitiativrecht
prawo krajowenationales Recht
prawo listy autoraListenbearbeitungsrecht
prawo lokalneLandesrecht
prawo morzaSeerecht; seerecht
prawo muzułmańskiemuslimisches Recht
prawo nabyteerworbener Anspruch
prawo naturyNaturrecht
prawo o ochronie radiologicznejStrahlenschutzrecht
prawo o spółkachGesellschaftsrecht
prawo ochrony zdrowiaMedizinrecht
prawo onlineOnline-Recht
prawo opiekuńczeSorgerecht
prawo oświatoweSchulrecht
prawo pierwokupuVorkaufsrecht
prawo podmiotowesubjektives recht
prawo połowufischereirecht
prawo pracyArbeitsrecht; arbeitsgesetzgebung; arbeitsrecht
prawo regionalneLandesrecht; regionale Regelung
prawo rodzinneFamilienrecht
prawo telekomunikacyjneRegelung im Telekommunikationswesen
Ruch na Rzecz Praw i WolnościDwischenie sa Prawa i Swobodi
Siedem Praw NoegoNoachidische Gebote
Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych do Spraw Praw CzłowiekaUNHCHR

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "prawo", pamięć tłumaczeniowa

add example
Państwa Członkowskie przekazują Komisji teksty głównych przepisów prawa krajowego przyjętych w dziedzinie objętej niniejszą dyrektywąDie Mitgliedstaaten teilen der Kommission den Wortlaut der wichtigsten innerstaatlichen Rechtsvorschriften mit, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen
właściwe jest, by windykacja takiej pomocy została przeprowadzona zgodnie z procedurami prawa krajowegoDie Rückforderung hat nach den Verfahrensvorschriften des nationalen Rechts zu erfolgen
Prawo do odwołaniaRechtsbehelf
Odnosi się do kwoty składki na zabezpieczenie społeczne pracownika, przewidzianej przez prawo lub układ zbiorowy i przetrzymywanej przez pracodawcęZu erheben ist der Betrag der gesetzlichen oder tariflichen Beiträge der Arbeitnehmer zur Sozialversicherung, die vom Arbeitgeber einbehalten werden
Ponadto zgadzam się z wieloma elementami ujętymi w przedmiotowym sprawozdaniu, takich jak strategia zmierzająca do integracji społecznej Romów, ochrona mniejszości, prawa pracowników migrujących czy ochrona dzieci.Darüber hinaus stimme ich vielen der in dem Bericht angesprochenen Punkte zu, wie zum Beispiel der Strategie zur Integration der Roma, dem Schutz von Minderheiten, den Rechten von Wanderarbeitnehmern oder dem Schutz von Kindern.
Prawo do wniesienia środka zaskarżenia przez pracownikówKlagerecht der Arbeitnehmer
Obejmują one kwestie luk i niedociągnięć prawnych, wykrytych przez Komisję w toku przeglądu dorobku wspólnotowego w dziedzinie praw konsumentów, wynikających między innymi z dyrektywy ‧/‧/WEDazu gehören ebenfalls Fragen, die bisherige Unzulänglichkeiten und Regelungslücken- auch in der Richtlinie ‧/‧ selbst- betreffen, auf die die Kommission im Verlauf der genannten Besitzstands-Überprüfung gestoßen ist
Wszyscy są równi wobec prawa i mają prawo , bez jakiejkolwiek różnicy , do jednakowej ochrony prawnej .Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich und haben ohne Unterschied Anspruch auf gleichen Schutz durch das Gesetz .
autor. - (PL) W czasach komunizmu, gdy Solidarność w Polsce walczyła o prawa człowieka i demokrację powszechny był slogan: "Nie ma wolności bez Solidarności.”Verfasser. - (PL) Zu kommunistischen Zeiten, als die Solidarnosc-Bewegung in Polen für Menschenrechte und Demokratie kämpfte, wurde ein weit verbreiteter Slogan verwendet, der besagte: "Es gibt keine Freiheit ohne Solidarität!"
Głosowałam za przyjęciem rezolucji w sprawie trzynastej sesji Rady Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych, przede wszystkim po to, aby poprzeć inicjatywę na rzecz skłonienia UNHRC, by uznała zagadnienie wpływu globalnych kryzysów gospodarczych i finansowych na przestrzeganie praw człowieka za jeden z priorytetów jej porządku obrad.Ich habe für die Entschließung zur 13. Sitzung des Menschenrechtsrates der Vereinten Nationen gestimmt, erstens, um nachdrücklich die Initiative zu begrüßen, dass die Auswirkungen der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise auf die Umsetzung aller Menschenrechte vom UNHCR ganz oben auf seine Tagesordnung gesetzt werden.
Potwierdza się, że został poinformowany osobiście lub przez przedstawiciela, właściwego zgodnie z prawem państwa wydania, o czasie i miejscu postępowania, które zakończyło się wydaniem wyroku zaocznego, lub że zgłosił właściwemu organowi, iż nie kwestionuje rozstrzygnięciaEs wird bestätigt, dass die betreffende Person persönlich oder über einen nach den nationalen Rechtsvorschriften des Ausstellungsstaats zuständigen Vertreter vom Termin und vom Ort der Verhandlung, die zum Abwesenheitsurteil geführt hat, unterrichtet worden ist oder dass die betreffende Person gegenüber einer zuständigen Behörde angegeben hat, dass sie die Entscheidung nicht anficht
Zidentyfikowane przeze mnie dziedziny obejmują edukację, zdrowie, współpracę gospodarczą, handel, sprawiedliwość i prawa człowieka, i mogę powiedzieć, że we wszystkich tych dziedzinach posiadam ogromne doświadczenie.Ich habe die Themen Bildung, Gesundheit, wirtschaftliche Entwicklung, Wirtschaftsverkehr, Gerichtswesen und Menschenrechte bezeichnet, alles Punkte, bei denen ich wirklich umfassende Erfahrungen in den Ring werfen kann.
Jeśli pani Bhutto ma być potraktowana poważnie jako postępowy przywódca bardziej nowoczesnego Pakistanu, musi ona zapewnić, że Pakistan będzie respektował swoje zobowiązania międzynarodowe podjęte na mocy konwencji o prawach człowieka.Wenn sie als fortschrittliche Führerin eines moderneren Pakistans ernst genommen werden will, wird sie beweisen müssen, dass Pakistan seine internationalen Verpflichtungen hinsichtlich der Menschenrechtskonventionen respektiert.
W prostym przykładzie, proszę wziąć pod uwagę osobę, która ma podpisać umowę wynajmu samochodu na lotnisku: konsument nie ma możliwości przeczytania treści umowy, nie jest świadom praw, którym podlega umowa, a jeżeli nie ma ochrony prawnej - jest zdany całkowicie na osobę proponującą umowę.Um ein einfaches Beispiel zu geben: Nehmen Sie eine Person, die am Flughafen einen Automietvertrag unterschreiben muss: Der Verbraucher hat keine Möglichkeit, den Inhalt des Vertrags zu lesen, er weiß nicht, nach welchem Recht sich der Vertrag regelt und ob er einen rechtlichen Schutz genießt, er ist der Person, die den Vertrag anbietet, völlig ausgeliefert.
Spójrzmy na oparte na prawach własności systemy w Islandii i Nowej Zelandii, gdzie, jak powiedział przedmówca, dba się o społeczności nadbrzeżne, ponieważ daje się im dożywotnio prawa, które mogą sprzedać, którymi mogą handlować lub które mogą pozostawić przyszłym pokoleniom.Schauen wir uns doch nur die auf Eigentumsrechten basierenden Systeme in Island und in Neuseeland an, wo, wie mein Vorsprecher sagte, die Küstenfischer in guten Händen sind, weil sie ihre Rechte dauerhaft erhalten und diese weiterverkaufen, damit handeln oder sie zukünftigen Generationen hinterlassen können.
dołączenia do porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie lepszego stanowienia prawa, zawartego między Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją Europejską, protokołu porozumienia z Komitetem Regionów, w szczególności w sprawie wdrożenia niektórych mechanizmów oceny i konsultacjidass die interinstitutionelle Vereinbarung zwischen dem Europäischen Parlament, dem Rat und der Europäischen Kommission über bessere Rechtsetzung ein Vereinbarungsprotokoll mit dem Ausschuss der Regionen über die Umsetzung bestimmter Bewertungs- und Konsultationsmechanismen enthält
Akredytacja i nadzór rynkowy odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu ***I- Wspólne ramy dotyczace wprowadzenia produktów do obrotu ***I- Stosowanie niektórych krajowych przepisów technicznych do produktów wprowadzonych zgodnie z prawem do obrotu w innym państwie członkowskim ***I- Oznaczenia bezpieczeństwa na produktach przeznaczonych do konsumpcji (debataAkkreditierung und Marktüberwachung im Zusammenhang mit der Vermarktung von Produkten ***I- Gemeinsamer Rechtsrahmen für die Vermarktung von Produkten ***I- Anwendung nationaler technischer Vorschriften für Produkte, die in einem anderen Mitgliedstaat rechtmäßig in den Verkehr gebracht worden sind ***I- Sicherheitskennzeichnung auf Konsumgütern (Aussprache
nalega, by Komisja ustanowiła przejrzystą, przyspieszoną procedurę dla postępowań w sprawie naruszenia prawa wspólnotowego w precedensowych przypadkach dotyczących rynku wewnętrznego oraz by informowała Parlament Europejski o tym, w jaki sposób jej kryteria pierwszeństwa w rozpatrywaniu takich naruszeń zapowiedziane w wyżej wymienionym komunikacie Komisji w sprawie lepszego monitorowania stosowania prawa wspólnotowego są w rzeczywistości sprawdzane i zgłaszane stronie skarżącejbesteht darauf, dass die Kommission ein transparentes und zügiges Verstoßverfahren für Testfälle im Bereich des Binnenmarktes einführt und das Parlament darüber unterrichtet, wie die vorrangigen Kriterien der Kommission für die Behandlung von Verstößen- wie in ihrer oben genannten Mitteilung zur besseren Kontrolle der Anwendung des Gemeinschaftsrechts angekündigt- in der Praxis überprüft und den Beschwerdeführern zur Kenntnis gebracht werden
Prawo obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskichAnwendung der Richtlinie ‧/‧/EG über das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mitgliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten
Niezależnie od tego, czy chodzi o wolność słowa, dostęp publiczny, prywatność czy cokolwiek innego, prawa człowieka są zawsze nienaruszalne.Unabhängig davon, ob es um freie Meinungsäußerung, öffentlichen Zugang, Privatsphäre oder ein anderes Thema geht, die Menschenrechte sind immer unantastbar.
Właściciel tego prawa może przedłużyć okres ochrony na jeden lub więcej okresów pięcioletnich, łącznie do ‧ lat od daty dokonania zgłoszeniaDer Rechtsinhaber kann die Schutzdauer einmal oder mehrmals um einen Zeitraum von jeweils fünf Jahren bis zu einer Gesamtlaufzeit von ‧ Jahren ab dem Anmeldetag verlängern lassen
Prawie umarła w BagdadzieSie wäre fast gestorben in Bagdad
Powinny one mieć zastosowanie bez uszczerbku dla bardziej rygorystycznych wymogów odprowadzania odpadów przez statki, przyjętych zgodnie z prawem międzynarodowymDies sollte unbeschadet strengerer Entladeanforderungen für Schiffe gelten, die in Einklang mit dem Völkerrecht verabschiedet werden
Taryfy pobierane przez przewoźnika(-ów) lotniczego(-ych) wyznaczonego(-ych) przez Republikę Albanii zgodnie z umową wymienioną w załączniku I zawierającą postanowienie wymienione w załączniku ‧ lit. e) za przewóz w całości wewnątrz Wspólnoty Europejskiej podlegają prawu Wspólnoty EuropejskiejDie Tarife, die die Luftfahrtunternehmen, die von der Republik Albanien nach einem der in Anhang I genannten und eine der Bestimmungen in Anhang ‧ Buchstabe e enthaltenden Abkommen bezeichnet wurden, für Beförderungen innerhalb der Europäischen Gemeinschaft anwenden, unterliegen dem Recht der Europäischen Gemeinschaft
Państwo Członkowskie udziela odstępstw, określonych w ust. ‧ i ‧, po przeprowadzeniu dwustronnych konsultacji z przedstawicielami pracodawców i pracowników zgodnie z krajowym prawem i praktykąDie Ausnahmen im Sinne der Absätze ‧ und ‧ werden von den Mitgliedstaaten nach der Anhörung der Sozialpartner geregelt, die gemäß den innerstaatlichen Rechtsvorschriften und Gepflogenheiten durchgeführt wird
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 95468 zdań frazy prawo.Znalezione w 34,057 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.