wymowa: IPA: ˌpɔṭʃɛˈbɔvaʨ̑ /pɔtʂɛˈbɔvaʨ/  

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • benötigen     
  (Verb  )
 • brauchen       
  (Verb  )
   
  mieć potrzebę/pragnienie posiadania/zrobienia czegoś; pragnąć kogoś w jakimś celu
 • bedürfen   
 • müssen       
 • nötig haben   

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (8)

potrzebować lekarza
einen Arzt benötigen
potrzebowanie
Nachfrage
potrzebujący
bedürftig
potrzebuję gumki
ich brauche ein Kondom
potrzebuję kondoma
ich brauche ein Kondom
potrzebuję lekarza
ich brauche einen Arzt
potrzebuję prezerwatywy
ich brauche ein Kondom
potrzebuję tłumacza
ich brauche einen Dolmetscher

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "potrzebować", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Cóż, ja również kogoś potrzebowałam
de Nun, ich brauchte auch jemanden
pl Drugą kwestią jest to, że potrzebujemy równowagi pomiędzy podażą a popytem.
de Der zweite Punkt ist, dass wir eine Balance zwischen Angebot und Nachfrage brauchen.
pl Pani przewodnicząca, szanowni państwo! Z mojego punktu widzenia dzisiejsze wnioski na ten temat są bardzo pozytywne i stanowią bardzo jasno przesłanie dla państw członkowskich, mianowicie że europejski system kolejowy potrzebuje korytarzy specjalnie przeznaczonych dla transportu towarów.
de Frau Präsidentin, meine Damen und Herren Abgeordnete, die heutigen Zusammenfassungen zu diesem Thema sind von meiner Perspektive aus außerordentlich positiv und helfen dabei, eine klare Botschaft an die Mitgliedstaaten zu senden, nämlich, dass das europäische Eisenbahnsystem Korridore benötigt, die auf die ein oder andere Art dem Güterverkehr vorbehalten sind.
pl Muszę dodać, że oprócz wielkich osiągnięć, technologia kosmiczna oferuje coraz więcej instrumentów, których potrzebujemy dla realizacji naszych celów politycznych.
de Ich muss aber auch sagen, dass die Raumfahrttechnik jenseits der ganz großen Dinge immer mehr Instrumente bietet, die wir brauchen, um unsere Politikziele erfolgreich umzusetzen.
pl Dzieci te nie zawsze otrzymują ochronę, której potrzebują, ponieważ ich rodzicom brakuje koniecznych środków.
de Diese Kinder erhalten nicht immer den Schutz, den sie brauchen, denn ihre Eltern haben nicht die Mittel dazu.
pl Należy zatem potwierdzić, że państwa członkowskie potrzebują wystarczającej elastyczności, by móc uwzględnić swoje szczególne potrzeby w odniesieniu do upraw GMO na poziomie regionalnym i lokalnym i w ten sposób ograniczyć do minimum ewentualne występowanie GMO w uprawach ekologicznych i pozostałych, w przypadkach gdy inne środki nie mogą zapewnić wystarczającego poziomu czystości
de Es muss daher anerkannt werden, dass die Mitgliedstaaten einen ausreichend großen Gestaltungsspielraum brauchen, um ihren besonderen regionalen und lokalen Bedürfnissen beim Anbau von GVO Rechnung zu tragen, damit das Vorhandensein von GVO in ökologischen und sonstigen Kulturen möglichst gering ausfällt, wenn ausreichende Reinheitsgrade nicht anders erreicht werden können
pl Usłyszeliśmy dziś, że cyklon Nargis przyniósł zniszczenie dwu i pół milionom Birmańczyków i jak powiedział pan komisarz, sytuacja pogorszyła się w wyniku decyzji reżimu o odmowie przyjęcia pomocy zagranicznej, tak więc tylko jedna czwarta osób potrzebujących pilnej pomocy faktycznie ją otrzymała.
de Wir haben heute erfahren, dass Zyklon "Nargis" die Lebensgrundlage von zweieinhalb Millionen Menschen in Birma zerstört hat. Wie der Kommissar sagte, hat die starrsinnige Ablehnung ausländischer Hilfe durch das Regime die Situation soweit verschlimmert, dass nur ein Viertel der Menschen, die dringender Hilfe bedürfen, diese auch erhalten haben.
pl Proszę./ Potrzebuję twojej pomocy
de Ja?Ich brauche nur Ihre Hilfe
pl Choć Rada zgadza się z Komisją co do celu przedmiotowego wniosku, podejście Rady skutkowało wprowadzeniem kilku dostosowań, które służą zwiększeniu bezpieczeństwa statków rybackich o całkowitej długości przekraczającej ‧ metrów dzięki wyposażeniu ich w systemy automatycznej identyfikacji statków (AIS), ustanowieniu zasad udzielania zgody na przyjęcie statku potrzebującego pomocy w miejscach schronienia i zasad odmowy ich przyjęcia oraz usprawnieniu monitorowania statków za pomocą systemu wymiany informacji SafeSeaNet
de Der Rat teilt zwar die Auffassung der Kommission hinsichtlich des Ziels des Vorschlags, er hat aber verschiedene Anpassungen vorgenommen, die darauf abzielen, die Sicherheit von Fischereifahrzeugen mit einer Länge von mehr als ‧ Metern durch die Ausrüstung mit automatischen Identifizierungssystemen (AIS) zu verbessern, Regeln für die Aufnahme oder Zurückweisung von auf Hilfe angewiesenen Schiffen in Notliegeplätzen aufzustellen und die Überwachung von Schiffen durch das Informationsaustauschsystem SafeSeaNet zu verstärken
pl Ponieważ Komisja jest odpowiedzialna za organizowanie sprzedaży pewnych alkoholi winnych, potrzebuje bardziej szczegółowych informacji dotyczących transakcji przeprowadzanych na rynku alkoholi
de Damit die Kommission ihrer Aufgabe gerecht werden kann, für den Absatz von bestimmtem, aus Wein gewonnenem Alkohol Sorge zu tragen, bedarf sie einer besseren Kenntnis über die Transaktionen auf dem Markt für Alkohol
pl Jeżeli ktokolwiek w Europie ma wątpliwości co do konieczności istnienia Unii Europejskiej, to właśnie to są te obszary polityki, które pokazują, dlaczego dziś, bardziej niż kiedykolwiek, potrzebujemy silnej Unii Europejskiej.
de Wenn manche in Europa an der Notwendigkeit einer Europäischen Union zweifeln, so sind es genau diese politischen Ansätze, die verdeutlichen, warum wir mehr denn je eine starke Europäische Union brauchen.
pl Obywatele ci potrzebują wyjaśnień i powinniśmy je zapewniać, udowadniając, że jesteśmy dobrymi nauczycielami.
de Sie brauchen Erklärungen, die wir ihnen geben und uns dabei als gute Pädagogen erweisen sollten.
pl Oprócz nowych struktur nadzoru potrzebujemy także mocniejszych podstaw kapitałowych, rosnących wraz ze wzrostem ryzyka, jak również długofalowych - nie zaś krótkofalowych - systemów bodźców, skoordynowanej strategii uwalniania się od pomocy państwa, ograniczenia protekcjonizmu, zgodnych uregulowań w miejsce arbitrażu regulacyjnego, skończenia z procyklicznością oraz rozwiązania problemu "zbyt wielcy, aby upaść”. Ponad wszystko jednak musimy pozostać wierni sprawdzonej społecznej gospodarce rynkowej.
de Neben neuen Aufsichtsstrukturen brauchen wir eine höhere und progressiv zum Risiko steigende Eigenkapitalausstattung, langfristig - nicht kurzfristig - ausgerichtete Anreizsysteme, eine koordinierte Ausstiegsstrategie aus der Staatshilfe, Eindämmung von Protektionismus, Regulierungskongruenz anstatt Regulierungsarbitrage, Überwindung der Prozyklizität und eine Lösung für das "Too big to fail"Problem, und vor allem müssen wir an der bewährten sozialen Marktwirtschaft festhalten.
pl Pan potrzebuje pewnych produktów z apteki
de Der Herr benötigt gewisse Arzneimittel vom Apotheker
pl Potrzebujemy konkretnych inwestycji w zatrudnienie, kształcenie i zmianę ekologiczną - bez zmuszania systemów gospodarczych do wyniszczających diet przy pomocy dyscypliny budżetowej.
de Wir brauchen größere Investitionen in Jobs, Weiterbildung und in die grüne Wende und keine Diät für magersüchtige Volkswirtschaften durch Haushaltsdisziplin.
pl A teraz potrzebują twojego numeru karty kredytowej
de Jetzt brauche ich nur noch Ihre Kreditkartennummer
pl Obecnie znajdujemy się na odpowiedniej pozycji, aby dostarczyć ogólnej wizji, której potrzebuje świat dla wielostronnego porządku, systemu bezpieczeństwa zbiorowego, otwartego i uczciwego handlu oraz zrównoważonego rozwoju, który uwzględnia równowagę środowiskową naszej planety.
de Wir haben ebenfalls eine gute Grundlage für die Vermittlung der globalen Vision, dass die Welt eine multilaterale Ordnung braucht, ein System der kollektiven Sicherheit, offenen und freien Handel sowie eine nachhaltige Entwicklung, bei der das ökologische Gleichgewicht auf unserem Planeten respektiert wird.
pl Odnosząc się także do przyszłości kwot mlecznych staję na stanowisku, że decyzja w tym zakresie potrzebuje szerszej debaty i wielu głębszych analiz.
de Was die Zukunft der Milchquoten anbelangt, bin ich weiterhin davon überzeugt, dass wir für die Entscheidung in diesem Bereich eine umfassendere Debatte und gründlichere Analyse brauchen.
pl Jako wykładowca uniwersytecki wiem, że Europa potrzebuje więcej naukowców w celu poprawy swojej wydajności i konkurencyjności, w szczególności w obliczu konkurencji z innymi dużymi gospodarkami światowymi, takimi jak USA i Japonia, oraz innymi rozwijającymi się gospodarkami, jak Indie i Chiny.
de Als Hochschullehrer verstehe ich, dass Europa mehr Forscher benötigt, um seine Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit zu verbessern, insbesondere angesichts der Konkurrenz anderer großer Volkswirtschaften wie den Vereinigten Staaten und Japan, wie auch anderer aufstrebender Volkswirtschaften wie Indien und China.
pl A zatem aby chronić glebę, potrzebujemy całkiem nowych metod i podejść, gdyż leży to w interesie wszystkich rolników europejskich W obecnym systemie jest ogromna ilość irracjonalnych działań, na przykład rośliny uprawne nie są sadzone po żniwach, co powoduje straty energii.
de Es gibt in diesem System zahlreiche irrationale Dinge, zum Beispiel dass Agrarpflanzen nicht gleich nach der Ernte gepflanzt werden und deshalb Energie verloren geht.
pl Charlie ‧ potrzebuje więcej ludzi
de Charlie ‧ wird nicht damit fertig
pl komisarz - Panie Przewodniczący! W oczekiwaniu na nasze rozmowy trójstronne oraz odpowiadając na dwa szczególne pytania, które zadali pan Capoulas Santos i pani Grelier, broniący programu żywnościowego na rzecz "osób najbardziej potrzebujących”, chcę wygłosić krótki komentarz.
de Mitglied der Kommission. - Herr Präsident! Ich habe eine kurze Anmerkung im Vorgriff auf unseren Trilog und als Antwort auf zwei konkrete Fragen von Herrn Capoulas Santos und Frau Grelier, die das Nahrungsmittelprogramm für "bedürftige Bevölkerungsgruppen" verteidigt haben.
pl Należy zapytać farmaceutę co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje
de Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen
pl Po trzecie, musimy zacząć przygotowywać plany naprzód, na okres, w którym w Zimbabwe będzie funkcjonował prawowity rząd i kiedy kraj ten będzie potrzebował ogromnego wsparcia międzynarodowego.
de Drittens müssen wir uns jetzt auf die Zeit vorbereiten, in der Simbabwe eine rechtmäßige Regierung haben und ein großes internationales Unterstützungspaket benötigen wird.
pl (ES) Ja również chciałabym omówić sprzeczną sytuację, w której się dzisiaj znaleźliśmy, nieustannie wspierając proces przystąpienia Turcji, ponieważ potrzebujemy jej w Unii Europejskiej z wielu powodów.
de (ES) Ich möchte ebenfalls gerne näher auf die widersprüchliche Situation, in der wir uns derzeit befinden, eingehen, in der wir den Beitrittsprozess der Türkei fortwährend unterstützen, weil wir die Türkei aus vielen Gründen in der Europäischen Union brauchen.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 9593 zdań frazy potrzebować.Znalezione w 1,913 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.