wymowa: IPA: ˌpɔṭʃɛˈbɔvaʨ̑ /pɔtʂɛˈbɔvaʨ/  

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • benötigen     
  (Verb  )
 • brauchen       
  (Verb  )
   
  mieć potrzebę/pragnienie posiadania/zrobienia czegoś; pragnąć kogoś w jakimś celu
 • bedürfen   
 • müssen       
 • nötig haben   

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (8)

potrzebować lekarza
einen Arzt benötigen
potrzebowanie
Nachfrage
potrzebujący
bedürftig
potrzebuję gumki
ich brauche ein Kondom
potrzebuję kondoma
ich brauche ein Kondom
potrzebuję lekarza
ich brauche einen Arzt
potrzebuję prezerwatywy
ich brauche ein Kondom
potrzebuję tłumacza
ich brauche einen Dolmetscher

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "potrzebować", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Nie potrzebujemy resetować naszych stosunków, a raczej nieustannie je regulować.
de Ein "Reset" unserer Beziehungen ist nicht vonnöten, aber sehr wohl kontinuierliches Feintuning.
pl Potrzebujemy zatem projektu prawa umów, wspólnych ram odniesienia.
de Darum brauchen wir das Projekt Vertragsrecht, den gemeinsamen Referenzrahmen.
pl Potrzebujemy wyższych płac minimalnych i lepszych usług socjalnych w Europie.
de Wir brauchen höhere Mindestlöhne, wir brauchen bessere Sozialleistungen in Europa.
pl W pierwszym rzędzie potrzebujemy zdecydowanego, spójnego i nastawionego na wynik działania ze strony Unii Europejskiej.
de In erster Linie benötigen wir ein entschlossenes, kohärentes und ergebnisorientiertes Vorgehen seitens der Europäischen Union.
pl Potrzebujemy tych regulacji jeśli chcemy być konkurencyjni, dynamiczni i innowacyjni oraz jeśli chcemy rozwijać nasze społeczeństwo.
de Diese Rechte sind notwendig, wenn wir weiterhin wettbewerbsfähig, dynamisch und innovativ sein und eine gesellschaftliche Entwicklung ermöglichen wollen.
pl Reformy gospodarcze, wizja globalna, gospodarka niskoemisyjna: są to współzależne cele, do których należy zmierzać równolegle, a tylko Unia Europejska może zapewnić takie zasięg i spójność, jakich Europa tak bardzo potrzebuje.
de Wirtschaftsreformen, eine globale Vision, eine kohlenstoffarme Wirtschaft, all das sind ineinander greifende Ziele, die parallel verfolgt werden müssen, und nur die Europäische Union kann die weitreichende Wirkung und Kohärenz bieten, die Europa so dringend braucht.
pl Zwiększenie funduszu kryzysowego może stanowić jedynie pierwszy krok; potrzebujemy znacznie więcej planów na wypadek bankructwa któregoś z krajów i pomysłu na rozwiązanie poważnych problemów społecznych, których pojawienie się jest pewne jak amen w pacierzu.
de Die Aufstockung der Krisenfonds kann nur ein erster Schritt sein, wir brauchen viel mehr Pläne für den Fall, dass ein Land in die Pleite schlittert, und wir brauchen Konzepte für die massiven sozialen Probleme, die so sicher auf uns zukommen wie das Amen im Gebet.
pl Pojawia się konsensus, wg którego, by wygrać walkę ze zmianami klimatu, potrzebujemy globalnych wysiłków i wg którego na Bali należy ustanowić proces i treść porozumienia w sprawie klimatu po 2012 r.
de Es bildet sich ein dahingehender Konsens heraus, dass globale Anstrengungen erforderlich sind, um den Kampf gegen den Klimawandel zu gewinnen, und dass in Bali der Prozess und der Inhalt des Klimaabkommens für die Zeit nach 2012 vorgezeichnet werden müssen.
pl Potrzebujemy siły napędowej, kogoś, kto zapewni uwzględnienie praw kobiet we wszystkich naszych propozycjach, ponieważ jest to bardzo istotne.
de Sie ist eine treibende Kraft, die wir brauchen, jemand, der sicherstellt, dass all unsere Vorschläge den Frauenrechten Rechnung tragen, da dies von immenser Bedeutung ist.
pl Jeżeli komisarz zgadza się z takim twierdzeniem, to zastanawiam się, czy może wyjaśnić, dlaczego Komisja potrzebowała całego roku, by zorganizować i ocenić pierwszą rundę konsultacji z partnerami społecznymi dotyczących zranień na skutek ukłuć igłą, mimo iż w ramach tychże konsultacji udzielono zaledwie 10 odpowiedzi.
de Wenn er diese Ansicht teilt, dann wüsste ich gern, ob er erklären kann, wieso die Kommission ein ganzes Jahr gebraucht hat, um die erste Konsultationsrunde mit den Sozialpartnern zu Verletzungen mit Injektionsnadeln durchzuführen und zu bewerten, obwohl die Konsultation nur zehn Antworten erbracht hat.
pl Głosowałem za przyjęciem przedmiotowego projektu rezolucji, gdyż zgadzam się, że Europa potrzebuje więcej naukowców.
de Ich habe für diesen Entschließungsantrag gestimmt, weil ich der Idee zustimme, dass Europa mehr Forscher benötigt.
pl Potrzebuję tłumacza.
de Ich brauche einen Dolmetscher.
pl Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje
de Fragen Sie Ihren Apotheker, wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen
pl jeśli komunikat dotyczy działania, dla którego maszynista potrzebuje szczególnej autoryzacji (np. przesyłanie sygnału w razie niebezpieczeństwa itd
de wenn es sich um eine Meldung im Zusammenhang mit einer Aktion handelt, die der Triebfahrzeugführer nicht ohne Sicherheitsrisiko selbst vornehmen kann (z. B. Überfahren eines haltzeigenden Signals usw
pl Dzisiaj nasza wspólnota europejska zapewne najbardziej potrzebuje wspólnotowej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa.
de Zweifellos ist das, was wir in der Europäischen Union heute am dringendsten brauchen, die Gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik.
pl Wreszcie bądźmy utopistami i miejmy nadzieję, że wykorzystanie stworzonej w ten sposób bańki finansowej zacznie wreszcie uwalniać środki na długoterminowe inwestycje, których Europa potrzebuje, aby sprostać wyzwaniu klimatycznemu i energetycznemu.
de Seien wir utopisch und hoffen wir, dass die Nutzung der so entstandenen Finanzblase es endlich ermöglicht, die Finanzmittel für die langfristigen Investitionen aufzubringen, die Europa zur Bewältigung der klimatischen und energetischen Herausforderungen braucht.
pl Uważam, że UE potrzebuje dzisiaj właśnie tego nowego planu politycznego.
de Ich glaube, dass diese neue politische Agenda genau das ist, was die EU heute braucht.
pl Zgodnie ze sprawozdaniem Komisji z własnej inicjatywy w tym względzie mamy do czynienia z dwiema dobrymi informacjami: pozytywne perspektywy na przyszłość oznaczają, że rynek potrzebuje dodatkowych ilości mleka, w związku z czym na ten rok proponuje się 2% zwiększenie kwot.
de In diesem Zusammenhang haben wir dem Bericht der Kommission zufolge zwei gute Nachrichten: Positive Aussichten für die Zukunft bedeuten, dass der Markt nach zusätzlichen Milchmengen verlangt, deshalb wird für dieses Jahr eine Erhöhung von 2 % vorgeschlagen.
pl Czego oni potrzebują od nas, od Europejskiego Banku Inwestycyjnego, od Banku Unii Afrykańskiej, Stanów Zjednoczonych i innych partnerów?
de Was brauchen Sie von uns, der Europäischen Investitionsbank, der Afrikanischen Zentralbank, den Vereinigten Staaten, Ihren anderen Partnern?
pl Jednakże rolnicy potrzebują wsparcia, aby móc przestrzegać tych standardów.
de Die Landwirte brauchen jedoch Unterstützung, um diese Standards einhalten zu können.
pl Właśnie tego potrzebujemy, by wyjść z recesji.
de Genau das brauchen wir, um aus der Rezession zu kommen.
pl Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekiem, którego się już nie potrzebuje
de Erkundigen Sie sich bei Ihrem Apotheker über die Entsorgung nicht länger benötigter Arzneimittel
pl Konsumenci potrzebują więcej żywności w Europie i to jest sygnał na tyle poważny, że cały cel Wspólnej Polityki Rolnej powinien być zweryfikowany.
de Die Verbraucher in Europa fragen verstärkt nach Nahrungsmittel, und dies ist ein derart wichtiges Signal, dass die gesamte Zielsetzung der Gemeinsamen Agrarpolitik überprüft werden muss.
pl Serbia potrzebuje podnieść swoją kulturę polityczną, ponieważ jej dotychczasowe wyniki w tym obszarze mogą zahamować proces akcesji.
de Serbien muss seine politische Kultur optimieren, da seine bisherigen Leistungen diesbezüglich den Beitrittsprozess behindern könnten.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 9593 zdań frazy potrzebować.Znalezione w 4,517 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.