wymowa: IPA: ˌpɔṭʃɛˈbɔvaʨ̑ /pɔtʂɛˈbɔvaʨ/  

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • benötigen     
  (Verb, Verbal  )
 • brauchen       
  (Verb, Verbal  )
   
  mieć potrzebę/pragnienie posiadania/zrobienia czegoś; pragnąć kogoś w jakimś celu
 • bedürfen   
  (Verbal  )
 • müssen       
 • nötig haben   

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (15)

potrzebować lekarza
einen Arzt benötigen
potrzebowanie
Nachfrage
potrzebujący
bedürftig
potrzebuję
ich brauche ...
potrzebuję gumki
ich brauche ein Kondom
potrzebuję jedzenia
ich brauche Essen
potrzebuję kondoma
ich brauche ein Kondom
potrzebuję lekarza
ich brauche einen Arzt
potrzebuję pańskiej pomocy
ich brauche deine Hilfe; ich brauche Ihre Hilfe
potrzebuję pasty do zębów
Ich brauche Zahnpasta
potrzebuję prawnika
ich brauche einen Anwalt
potrzebuję prezerwatywy
ich brauche ein Kondom
potrzebuję słownik
ich brauche ein Wörterbuch
potrzebuję tłumacza
ich brauche einen Dolmetscher
potrzebuję twojej pomocy
ich brauche deine Hilfe; ich brauche Ihre Hilfe

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "potrzebować", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl (DE) Panie przewodniczący! Demokracja potrzebuje rewolucji.
de Herr Präsident! Die Demokratie braucht eine Revolution.
pl Potrzebujemy wspólnej polityki gospodarczej, jednego rynku obligacji i wspólnej koordynacji.
de Wir brauchen eine gemeinsame Wirtschaftspolitik, einen einheitlichen Anleihenmarkt und eine gemeinsame Koordinierung.
pl Przede wszystkim wszyscy, którzy tam teraz są, wyraźnie powiedzą nam, czego potrzebują.
de Zunächst einmal werden diejenigen, die vor Ort sind, uns genau sagen, was sie benötigen.
pl Należy zapytać farmaceutę, co zrobić z lekami, których się już nie potrzebuje
de Fragen Sie Ihren Apotheker wie das Arzneimittel zu entsorgen ist, wenn Sie es nicht mehr benötigen
pl wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej oznacza wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej zgodnie z definicją zawartą w art. ‧ lit. g) dyrektywy Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie minimalnych norm dla kwalifikacji i statusu obywateli państw trzecich lub bezpaństwowców jako uchodźców lub jako osoby, które z innych względów potrzebują międzynarodowej ochrony oraz zawartości przyznawanej ochrony
de Antrag auf internationalen Schutz einen Antrag auf internationalen Schutz im Sinne des Artikels ‧ Buchstabe g der Richtlinie ‧/‧/EG des Rates vom ‧. April ‧ über Mindestnormen für die Anerkennung und den Status von Drittstaatsangehörigen oder Staatenlosen als Flüchtlinge oder als Personen, die anderweitig internationalen Schutz benötigen, und über den Inhalt des zu gewährenden Schutzes
pl To z kolei sugeruje, że potrzebujemy jasnej strategii, a w tym przypadku możemy oczywiście podjąć właściwe działania.
de Da brauchen wir wiederum eine klare Strategie, und hier können wir diese natürlich richtig üben.
pl Czuję, że nie możemy zaprzepaścić szansy na zastosowanie tak ważnego ćwiczenia do wszystkich środków transportu, skoro o wszystkich jest mowa i potrzebujemy wiarygodnych rozwiązań dla nich wszystkich spójnie z projektem współmodalności.
de Ich glaube, wir dürfen uns die Chance nicht entgehen lassen, alle Verkehrsmittel in eine so wichtige Studie einzubeziehen, denn schließlich sind alle betroffen und wir brauchen inm Zusammenhang mit dem Konzept der "Ko-Modalität" glaubwürdige Lösungen für alle.
pl Ważnym czynnikiem przy podejmowaniu decyzji przez władze lokalne i regionalne jest fakt, że dobre przeprowadzenie przetargu na zamówienie przedkomercyjne na usługi badawczo-rozwojowe prowadzi do natychmiastowych wydatków, które ponoszone są w trakcie bieżącego roku budżetowego, natomiast korzyści związane z tym zazwyczaj rozkładają się na długi okres i aby obywatele mieli tego świadomość, będą potrzebowali pewnego czasu, zazwyczaj dłuższego niż między dwoma następującymi po sobie starciami wyborczymi na szczeblu gminy czy regionu
de Ein Faktor, der bei den Entscheidungen der lokalen und regionalen Gebietskörperschaften besonderes Gewicht hat, ist die Tatsache, dass die Ausgaben für die vorkommerzielle Auftragsvergabe für FuE-Dienstleistungen unmittelbar anfallen und im laufenden Verwaltungszeitraum zu Buche schlagen, während die Nutzen gewöhnlich langfristig sind, und dass es gewöhnlich eine Zeitlang dauert, bis sich die Bürgerinnen und Bürger dessen bewusst werden- in der Regel länger als die Zeit, die zwischen zwei aufeinanderfolgenden Wahlen auf lokaler und regionaler Ebene liegt
pl Uważam, że teraz jest odpowiedni czas, kiedy Rosja potrzebuje współpracy z nami i może wykazać większą otwartość na zmiany, lecz aby je przeforsować, musimy wykazać wystarczającą determinację i jedność jako Unia Europejska.
de Ich denke, dass nun die Zeit reif ist, denn Russland ist auf unsere Kooperation angewiesen und könnte daher offener für Änderungen sein. Wir müssen nur die nötige Entschlossenheit und Einigkeit der Europäischen Union an den Tag legen, um dies zu erreichen.
pl Bardziej niż dużej ilości informacji konsumenci potrzebują informacji wysokiej jakości
de Die Verbraucher benötigen Informationen in qualitativer, nicht in quantitativer Hinsicht
pl Moim zdaniem, w Izbie tej potrzebujemy debat i przedkładania argumentów.
de Meiner Meinung nach müssen wir in diesem Haus miteinander diskutieren und Argumente vorbringen.
pl Dlaczego nie możemy rozmawiać o programach renowacji budynków oraz o nowoczesnych pojazdach i systemach transportu, których potrzebujemy, aby osiągnąć ten cel?
de Warum können wir nicht über Gebäudesanierungsprogramme reden, warum können wir nicht über moderne Verkehrsmittel und Verkehrssysteme reden, die wir brauchen, um das bewältigen zu können?
pl Nie potrzebujemy w Strasburgu floty samochodowej.
de Wir brauchen hier in Straßburg keinen Fuhrpark.
pl Potrzebujemy porównywalności, ponieważ porównywalność czyni z Europy gwaranta jedności państw, które pracują razem, obywatelstwa i równych praw z punktu widzenia wolności i statusu każdej osoby.
de Erforderlich ist Vergleichbarkeit, denn diese Vergleichbarkeit lässt Europa zum Garanten der Einheit von miteinander kooperierenden Staaten, der Bürgerschaft und der gleichen Rechte in Bezug auf die Freiheit und den Status jedes Einzelnen werden.
pl A w których miejscach potrzebujemy nieco więcej czasu na dopracowanie kolejnych porozumień na podstawie stosownych procedur prawodawczych?
de Und wo brauchen wir ein wenig mehr Zeit, um nachfolgende Vereinbarungen unter Einbeziehung der erforderlichen Gesetzgebungsverfahren auf den Weg zu bringen?
pl Zdaniem Aegean Airlines to, czego potrzebuje grecki rynek lotniczy to sprawiedliwe regulacje, równe traktowanie i brak specjalnych dotacji, kosztów czy praw dla jednego uczestnika rynku
de Was der griechische Luftverkehrsmarkt nach Auffassung von Aegean Airlines benötigt, sind eine faire Regulierung, gleiche Behandlung der Akteure und keine besonderen Beihilfen, Kosten oder Rechte für einen Marktakteur
pl Z zadowoleniem przyjmuję to sprawozdanie, które wspiera finansowanie badań w celu rozwijania elementów tych sektorów wewnątrz UE, ponieważ potrzebujemy odpowiedzi na nasze przyszłe potrzeby energetyczne.
de Ich begrüße diesen Bericht, der für einen Forschungsfonds für die Entwicklung bestimmter Elemente dieser Industrien innerhalb der EU eintritt, weil wir Lösungen für unseren zukünftigen Energiebedarf brauchen.
pl Tworzenie nowych organów, zajmujących się praktycznie niczym z wyjątkiem sprawowania pewnego nadzoru w czasach, gdy Europa potrzebuje pieniędzy na pomoc dla Grecji, w czasach, gdy Europa potrzebuje pieniędzy na rozwój gospodarczy, jest przejawem beztroskiego traktowania pieniędzy obywateli UE i uważam, że nie przyniesie zadowalających rezultatów.
de In der heutigen Zeit, wo Europa Geld für die Unterstützung Griechenlands und für die Wirtschaftsentwicklung braucht, bedeutet die Schaffung neuer Behörden, die im Grunde nichts tun außer eine gewisse Aufsicht zu führen, einen leichtfertigen Umgang mit dem Geld der EU-Bürger, und dies, so glaube ich, wird keine positiven Ergebnisse bringen.
pl mając na uwadze, że Europa potrzebuje większej liczby naukowców zdolnych, między innymi, prowadzić pionierskie badania, ponieważ są oni niezbędni w sytuacji rosnącej wydajności i konkurencyjności oraz przyczyniają się do osiągnięcia celów strategii lizbońskiej
de in der Erwägung, dass Europa mehr Forscher braucht, die unter anderem in der Lage sind, Pionierforschung zu betreiben, weil sie zur Steigerung seiner Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit unverzichtbar sind und zur Erreichung der Ziele der Lissabon-Strategie beitragen
pl Nie mówiąc o modelach, chciałbym podkreślić, że Ukraina i Mołdawia potrzebują perspektywy członkostwa w Unii i nie powinniśmy im jej zabierać.
de Ohne von Vorbildern sprechen zu wollen, möchte ich betonen, dass die Ukraine und die Republik Moldau die Perspektive eines Beitritts zur Europäischen Union brauchen, und wir sollten sie ihnen nicht verwehren.
pl Musimy powiedzieć "tak” polityce węglowej i właśnie dlatego potrzebujemy nowych technologii dla elektrowni.
de Wir müssen auch ja zur Kohlepolitik sagen; daher brauchen wir neue Kraftwerkstechnologien.
pl Obecnie bardziej niż kiedykolwiek potrzebujemy silnej Europy i silnej Komisji Europejskiej - silna Komisja, powiedzmy sobie szczerze, musi być Komisją polityczną - ale Komisja polityczna nie może być Komisją partyjną.
de Wir brauchen jetzt, mehr denn je, ein starkes Europa und eine starke Europäische Kommission - eine starke Kommission, lassen Sie uns offen sein, muss eine politische Kommission sein - aber eine politische Kommission darf keine parteiische Kommission sein.
pl skreślenie a także środków...dla osób potrzebujących
de Streichung der Worte die für das Programm ... vorgesehenen Mittel
pl Pilnie potrzebujemy tych reform.
de Dies sind die Reformen, die wir dringend benötigen.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 9593 zdań frazy potrzebować.Znalezione w 1,838 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.