wymowa: IPA: pɔ̃ˈnɔvjɲɛ  

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • erneut   
  (Adverb, Adjectival  ) [hyphenation: er·neut;]
   
  Zuvor schon geschehen seiend.
   
  Zdarzyło się już poprzednio.
 • wieder     
  (Adverb  ) [hyphenation: wie·der;]
   
  Zuvor schon geschehen seiend.
   
  Zdarzyło się już poprzednio.
 • noch einmal   
  (Adverb  )
 • abermals   
  (Adverbial  ) [hyphenation: aber·mals;]
   
  Zuvor schon geschehen seiend.
   
  Zdarzyło się już poprzednio.
 • wiederum   
  [hyphenation: wie·de·r·um;]
   
  Zuvor schon geschehen seiend.
   
  Zdarzyło się już poprzednio.
 • nochmal   
  (Adverb  )
 • schon wieder   
  (Adverb  )
 • nochmals   
  [hyphenation: noch·mals;]
   
  Zuvor schon geschehen seiend.
   
  Zdarzyło się już poprzednio.
 • wiederholt   
  [hyphenation: wie·der·holt;]
   
  Zuvor schon geschehen seiend.
   
  Zdarzyło się już poprzednio.
 • abermalig   
 • neu       
 • neuerdings   
 • von neuem   
 • zurück     

Pozostałe znaczenia:

 
jeszcze raz, znowu, na nowo

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (14)

Ponownie uruchom to źródło wideo
Diesen Videobeitrag erneut starten
Ponownie ustanów udostępnianie połączenia...
Freigabeverbindung wiederherstellen...
ponownie wystawiony dokument
neu gezogenes Dokument
proponować ponownie
Wiederaufgreifen
wydawać ponownie
neu herausgeben; wieder auflegen
wykonać ponownie
wiederholen; see term usage note
załadować ponownie
erneut laden; aktualisieren
zapieczętować ponownie
erneut versiegeln
zapraszamy ponownie
kommen Sie bald wieder

Przykładowe zdania z "ponownie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Kremu z otwartej saszetki nie należy używać ponownie
de Einmal geöffnete Beutel sollten nicht nochmals verwendet werden
pl ponownie podkreśla kluczowe znaczenie monitorowania proekologicznego wpływu wywieranego globalnie przez UE, gdyż dowodzi on zaangażowania UE w promowanie trwałego rozwoju na całym świecie
de wiederholt die entscheidende Bedeutung einer Überwachung des ökologischen Einflusses der Europäischen Union in der Welt, da dieser das Engagement der Europäischen Union bei der Förderung der nachhaltigen Entwicklung weltweit unter Beweis stellt
pl ponownie wzywa Komisję Europejską do zapewnienia wzrostu świadomości odnośnie do procedury składania i rozpatrywania petycji, a także przywiązywania do niej większej wagi, zwłaszcza w kontekście stosowania procedur dotyczących uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego oraz wymogu informowania Komisji Petycji bezpośrednio i urzędowo o każdym przypadku podjęcia decyzji w sprawie wszczęcia na podstawie art. ‧ i/lub art. ‧ Traktatu WE postępowania dotyczącego kwestii podniesionej w danej petycji
de fordert die Kommission nochmals auf, dafür Sorge zu tragen, dass der Petitionsprozess stärker anerkannt und mehr Gewicht auf diesen Prozess gelegt wird, vor allem mit Blick auf die Anwendung der Vertragsverletzungsverfahren und die Forderung, den Petitionsausschuss direkt und offiziell zu unterrichten, wenn Beschlüsse zur Einleitung von Verfahren gemäß Artikel ‧ und/oder ‧ gefasst werden, die in einzelnen Petitionen geschilderte Sachverhalte betreffen
pl Wykorzystanie wody deszczowej (‧ punkty) i wody ponownie wprowadzanej do obiegu (‧ punkty
de Nutzung von Regenwasser (‧ Punkte) und wieder aufbereitetem Wasser (‧ Punkte
pl Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia podstawowego środki antydumpingowe mogą zostać zawieszone w interesie Wspólnoty, jeżeli warunki rynkowe tymczasowo uległy zmianie w takim zakresie, że wskutek zawieszenia nie powinna ponownie wystąpić szkoda, z zastrzeżeniem, że przemysł wspólnotowy miał możliwość wyrażenia na ten temat opinii, która została uwzględniona
de Gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ der Grundverordnung können Antidumpingmaßnahmen im Interesse der Gemeinschaft ausgesetzt werden, sofern sich die Marktbedingungen vorübergehend derart geändert haben, dass eine erneute Schädigung aufgrund der Aussetzung unwahrscheinlich ist, vorausgesetzt, dem Wirtschaftszweig der Gemeinschaft wurde Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben und diese Stellungnahme wurde berücksichtigt
pl ponownie wyraża swoje pełne poparcie dla wielostronnego podejścia do polityki handlowej oraz dla roli, jaką WTO powinna pełnić jako gwarant zachowania zasad w międzynarodowym systemie handlowym; dlatego ubolewa z powodu bezterminowego zawieszenia negocjacji rundy z Doha w czerwcu ‧ r. i jest szczególnie rozczarowany, że brak elastyczności ze strony niektórych głównych uczestników doprowadził do impasu
de bekräftigt noch einmal, dass es sich uneingeschränkt für einen multilateralen Ansatz in der Handelspolitik einsetzt und die WTO als Garanten eines auf Regeln basierenden internationalen Handels unterstützt; bedauert daher die Tatsache, dass die Verhandlungen der Doha-Runde im Juli ‧ auf unbestimmte Zeit ausgesetzt wurden, und ist besonders enttäuscht darüber, dass der Mangel an Flexibilität einiger der wichtigsten Akteure zu diesem Scheitern geführt hat
pl Ponownie włącz wszystkie ostrzeżenia & quot; Nie pytaj więcejquot
de Alle & quot;Nicht mehr nachfragenquot;-Warnungen wieder einschalten
pl elementy ze sprawozdania dotyczącego krajowego wykazu potrzebne do przygotowania wspólnotowego sprawozdania o gazach cieplarnianych, takie jak informacje dotyczące planu Państwa Członkowskiego zapewnienia jakości/kontroli jakości, ogólne szacunki niepewności, ogólna ocena kompletności oraz informacje o przeprowadzonych ponownie obliczeniach
de die für die Vorbereitung des Berichts über das Treibhausgasinventar der Gemeinschaft erforderlichen Bestandteile des Berichts über ihr nationales Inventar, wie etwa Informationen über den Plan des Mitgliedstaats für die Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle, eine allgemeine Unsicherheitsbewertung, eine allgemeine Vollständigkeitsbewertung und Informationen über durchgeführte neue Berechnungen
pl Jest to także dla nas sposobność, aby ponownie zastanowić się nad bezpieczeństwem żywieniowym w zakresie pomocy humanitarnej.
de Zudem bietet sich uns Gelegenheit, die Ernährungssicherung im Rahmen der humanitären Hilfe zu überdenken.
pl Bułgaria dokonała przeglądu sytuacji w sektorze mleka i ponownie oceniała zakłady wymienione w rozdziałach I i ‧ dodatku do załącznika VI
de Bulgarien hat nunmehr die Lage im Milchsektor überprüft und die in den Kapiteln I und ‧ der Anlage zu Anhang ‧ aufgeführten Betriebe erneut bewertet
pl Wielkość konsumpcji została zatem ponownie obliczona na podstawie danych dostarczonych przez strony współpracujące w dochodzeniu
de Die Verbrauchsmenge wurde deshalb anhand der Angaben der kooperierenden Parteien neu berechnet
pl Nieustannie wspominana i uważana za nietykalną "wolna konkurencja” jest chroniona bez względu na koszty i ponownie spełnia rolę filaru, na którym opiera się przedmiotowa inicjatywa.
de Der "freie Wettbewerb", der ständig erwähnt wird und als unantastbar angesehen wird, wird um jeden Preis verteidigt und ist erneut die Säule, auf die sich diese Initiative stützt.
pl Bez dostępu do skutecznych antybiotyków pospolite choroby zakaźne mogą ponownie stać się śmiertelnym zagrożeniem, zaś wiele procedur medycznych i terapeutycznych, takich jak leczenie raka i przeszczepy, będzie niosło ze sobą wysokie ryzyko
de Stehen keine wirksamen Antibiotika zur Verfügung, so können gewöhnliche Infektionskrankheiten wieder zu lebensgefährlichen Bedrohungen werden und gehen zahlreiche medizinische und therapeutische Verfahren wie Krebsbehandlungen und Transplantationen mit hohen Risiken einher
pl Następujące sumy można wykorzystać ponownie zgodnie z pozycją, na którą został poniesiony pierwotny wydatek
de in der Linie, in der die ursprüngliche Ausgabe verbucht wurde, folgende Beträge wiederverwendet werden
pl Ponadto należy podkreślić, iż ustalenia w sprawie nałożenia ceł antydumpingowych dokonane na potrzeby niniejszego rozporządzenia mają charakter tymczasowy i mogą zostać ponownie rozważone przy nakładaniu wszelkiego ostatecznego cła
de Außerdem ist darauf hinzuweisen, dass alle Feststellungen zur Einführung von Antidumpingzöllen im Rahmen dieser Verordnung vorläufig und im Hinblick auf etwaige endgültige Zölle möglicherweise zu überprüfen sind
pl Środki nr ‧, ‧ i ‧ stanowią zatem pomoc istniejącą, której Komisja nie musi ponownie oceniać
de Folglich stellen die Maßnahmen ‧, ‧ und ‧ bestehende Beihilfen dar, die nicht nochmals von der Kommission zu bewerten sind
pl W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą
de Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind
pl Może być konieczne długotrwałe doustne podawanie węglowodanów i obserwacja pacjenta, ponieważ hipoglikemia może wystąpić ponownie po krótkotrwałej poprawie klinicznej
de Es kann notwendig sein, Kohlenhydrat-Aufnahme und Beobachtung fortzuführen, da eine Hypogly-kämie nach nur scheinbarer Genesung nochmals auftreten kann
pl komisarz - Pani Przewodnicząca! Chciałbym ponownie pogratulować wszystkim komisjom, które uczestniczyły w tej dyskusji, a także w przygotowaniu sprawozdań.
de Mitglied der Kommission. - Frau Präsidentin, ich möchte erneut all den Ausschüssen gratulieren, die an dieser Aussprache und auch an der Entwicklung der Berichte beteiligt waren.
pl Przewiduje się, że w latach ‧ i ‧ przemysł wspólnotowy rozpocznie ponownie większe inwestycje, a prognozowany poziom inwestycji w ‧ r. ma przekroczyć dane z ‧ r
de und ‧ will der Wirtschaftszweig der Gemeinschaft seine Investitionstätigkeit wieder intensivieren, so daß die Investitionen im Jahr ‧ das Niveau von ‧ übersteigen dürften
pl Dobrze pamiętam, że pani poseł Palacio powiedziała kiedyś, iż kwestia ta stanie ponownie na porządku dziennym, kiedy zdarzy się następna katastrofa jądrowa.
de Ich kann mich noch gut erinnern, die Kommissarin Palacio hat einmal gesagt, das Thema wird erst dann zu bewegen sein, wenn der nächste Supergau kommt.
pl Poprosiłbym jednak ponownie wszystkich posłów z wszystkich grup o to, by mogli się łaskawie powstrzymać od wykorzystywania tej przejściowej umowy z Turkmenistanem jako karty przetargowej, dzięki której można by uzyskać większe prawa dla Parlamentu względem Rady i Komisji.
de Ich bitte jedoch nochmals alle Kollegen in allen Fraktionen: Bitte nutzen Sie dieses Interims-Abkommen mit Turkmenistan nicht als Geisel dafür, damit wir als Parlament unsere Parlamentsrechte gegenüber Rat und Kommission stärken.
pl Jeżeli w tym terminie Parlament Europejski przyjmie rezolucję, Komisja powinna ponownie rozpatrzyć projekt zmian lub środków
de Nimmt das Europäische Parlament innerhalb dieser Frist eine Entschließung an, so sollte die Kommission den Entwurf von Änderungen oder Maßnahmen erneut prüfen
pl To dzięki nim, ponownie jesteśmy po stronie demokracji, wolności i praw”.
de Ihnen ist es zu verdanken, dass wir erneut auf der Seite von Demokratie, Recht und Freiheit stehen".
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 7822 zdań frazy ponownie.Znalezione w 1,247 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.