wymowa: IPA: pɔ̃ˈnɔvjɲɛ  

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • erneut   
  (Adverb  ) [hyphenation: er·neut;]
   
  Zuvor schon geschehen seiend.
   
  Zdarzyło się już poprzednio.
 • wieder     
  (Adverb  ) [hyphenation: wie·der;]
   
  Zuvor schon geschehen seiend.
   
  Zdarzyło się już poprzednio.
 • abermals   
  [hyphenation: aber·mals;]
   
  Zuvor schon geschehen seiend.
   
  Zdarzyło się już poprzednio.
 • wiederum   
  [hyphenation: wie·de·r·um;]
   
  Zuvor schon geschehen seiend.
   
  Zdarzyło się już poprzednio.
 • noch einmal   
  (Adverb  )
 • nochmals   
  [hyphenation: noch·mals;]
   
  Zuvor schon geschehen seiend.
   
  Zdarzyło się już poprzednio.
 • wiederholt   
  [hyphenation: wie·der·holt;]
   
  Zuvor schon geschehen seiend.
   
  Zdarzyło się już poprzednio.
 • abermalig   
 • neu       
 • neuerdings   
 • nochmal   
  (Adverb  )
 • schon wieder   
  (Adverb  )
 • von neuem   
 • zurück     

Pozostałe znaczenia:

 
jeszcze raz, znowu, na nowo

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (11)

Ponownie uruchom to źródło wideo
Diesen Videobeitrag erneut starten
Ponownie ustanów udostępnianie połączenia...
Freigabeverbindung wiederherstellen...
ponownie wystawiony dokument
neu gezogenes Dokument
proponować ponownie
Wiederaufgreifen
wykonać ponownie
wiederholen; see term usage note
załadować ponownie
erneut laden; aktualisieren
zapieczętować ponownie
erneut versiegeln

Przykładowe zdania z "ponownie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl ewolucja środków: całość środków na zobowiązania dostępnych w trakcie roku obrachunkowego składa się z następujących elementów: budżet początkowy (ŚNZ + ŚPZ) + budżety korygujące + przyznane dochody + przesunięcia środków + środki na pokrycie zobowiązań przeniesione z poprzedniego roku + nieautomatyczne przeniesienie środków z poprzedniego roku, jeszcze nieprzydzielone + środki na pokrycie zobowiązań anulowane z poprzednich lat i ponownie udostępnione
de Entwicklung der Mittel: Die im Laufe eines Haushaltsjahres insgesamt verfügbaren Mittel für Verpflichtungen setzen sich wie folgt zusammen: ursprünglicher Haushaltsplan (NGM und VE) + Berichtigungshaushaltspläne + zweckgebundene Einnahmen + Mittelübertragungen + aus dem Vorjahr übertragene Verpflichtungsermächtigungen + noch nicht gebundene nicht automatische Übertragungen nicht getrennter Mittel aus dem Vorjahr + freigestellte und wiedereingesetzte Verpflichtungsermächtigungen aus früheren Jahren
pl W ramach połączenia jednostek, jednostka przejmująca może ponownie nabyć prawo, które wcześniej przyznała jednostce przejmowanej, dotyczące użytkowania należących do jednostki przejmującej jednego lub większej liczby ujętych i nieujętych aktywów
de Im Rahmen eines Unternehmenszusammenschlusses kann ein Erwerber ein Recht, einen oder mehrere bilanzierte oder nicht bilanzierte Vermögenswerte des Erwerbers zu nutzen, zurückerwerben, wenn er dieses zuvor dem erworbenen Unternehmen gewährt hatte
pl Poziom uprawnień przywozowych dla każdego podmiotu gospodarczego, który złożył o nie wniosek zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧, powinien jednak być ponownie obliczony dopiero na podstawie nowego współczynnika redukcji, w przypadku gdy dany podmiot gospodarczy jest nadal zainteresowany otrzymaniem większych uprawnień
de Der Umfang der Einfuhrrechte für jeden Marktteilnehmer, der gemäß der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ Einfuhrrechte beantragt hat, sollte jedoch nur dann auf der Grundlage dieses neuen Koeffizienten neu berechnet werden, wenn der betreffende Marktteilnehmer noch daran interessiert ist, mehr Einfuhrrechte zu erhalten
pl W przypadku wątpliwości należy ponownie skontaktować się z lekarzem lub farmaceutą
de Bitte fragen Sie bei Ihrem Arzt oder Apotheker nach, wenn Sie sich nicht ganz sicher sind
pl Ponadto faza spekulacyjna zwykle nie trwa długo, a po jej zakończeniu i zatrzymaniu lub spadku cen stali klienci przemysłu – wielcy dystrybutorzy o dużych możliwościach negocjacyjnych – ponownie wywierają dużą presję cenową
de Solche spekulativen Phasen sind ohnehin meist nicht von Dauer und sobald eine Stagnation oder ein Rückgang der Stahlpreise abzusehen ist, setzt der von den Abnehmern, insbesondere größeren Vertriebsgesellschaften mit einer starken Verhandlungsposition, ausgehende massive Preisdruck erneut ein
pl Można go także stosować w celu zapobiegania nawrotom (gdy objawy pojawiają się ponownie) tych epizodów u osób dorosłych z chorobą dwubiegunową (choroba psychiczna, w której na przemian występują okresy podwyższonego nastroju i depresji), u których wystąpiła odpowiedź na wstępny okres leczenia
de Bei Erwachsenen mit bipolarer Störung (einer psychischen Erkrankung mit sich abwechselnden Phasen der Hochstimmung und der Depression), die auf einen ersten Behandlungszyklus angesprochen haben, kann es ebenfalls angewendet werden, um Rückfälle dieser Episoden (das Wiederauftreten der Symptome) zu verhindern
pl Europejski nakaz aresztowania został wydany w celu ścigania osoby, która jest obywatelem lub rezydentem państwa wykonującego, a państwo to wydało tę osobę pod warunkiem, że zostanie mu ona ponownie przekazana w celu odbycia w nim kary pozbawienia wolności lub wykonania środka zabezpieczającego polegającego na pozbawieniu wolności, które zostały orzeczone względem niej w wydającym państwie członkowskim (art. ‧ ust. ‧ decyzji ramowej w sprawie europejskiego nakazu aresztowania
de Ein Europäischer Haftbefehl wurde zwecks Strafverfolgung einer Person ausgestellt, die Staatangehöriger des Vollstreckungsstaats ist oder in diesem wohnhaft ist, und der Vollstreckungsstaat hat die Person unter der Voraussetzung übergeben, dass sie zur Verbüßung der Freiheitsstrafe oder der freiheitsentziehenden Maßregel der Sicherung, die im Ausstellungsmitgliedstaat gegen sie verhängt wird, in den Vollstreckungsstaat rücküberstellt wird (Artikel ‧ Absatz ‧ des Rahmenbeschlusses über den Europäischen Haftbefehl
pl Ponieważ sprawcy przestępstw seksualnych wobec dzieci charakteryzują się tym, że często ponownie popełniają to samo przestępstwo, musimy stworzyć obejmujący całą UE rejestr nazwisk potencjalnych sprawców przestępstw seksualnych, pedofilów i osób z podobnymi problemami behawioralnymi.
de Da Triebtäter, die sich an Kindern vergreifen, eine hohe Wiederholungsrate aufweisen, müssen wir eine EU-weite Datei mit den Namen potenzieller Sexualstraftäter, Pädophiler und einschlägig Verhaltensauffälliger errichten.
pl powtarza żądanie, aby rząd tymczasowy, który zostanie ustanowiony, był neutralny i ponownie wyraża zaniepokojenie faktem, że o składzie rządu tymczasowego decyduje samodzielnie prezydent Musharraf
de wiederholt seine Forderung, dass die geschäftsführende Regierung, die eingesetzt werden soll, neutral sein muss, und bringt erneut seine Besorgnis darüber zum Ausdruck, dass die Zusammensetzung der geschäftsführenden Regierung von Präsident Musharraf im Alleingang entschieden werden wird
pl Powracają oni do władzy po to tylko, żeby jej ponownie nadużywać.
de Sie kehren an die Macht zurück, nur um sie erneut zu missbrauchen.
pl Próba statyczna: badanie, podczas którego maszyna podnosząca lub osprzęt nośny są poddawane oględzinom, a następnie poddawane działaniu siły odpowiadającej maksymalnemu udźwigowi pomnożonemu przez odpowiedni współczynnik przeciążenia dla prób statycznych i ponownie skontrolowane bezpośrednio po zdjęciu obciążenia w celu upewnienia się, że nie nastąpiło żadne uszkodzenie
de Statische Prüfung: Prüfung, bei der die Maschine zum Heben von Lasten oder das Lastaufnahmemittel zunächst überprüft und dann mit einer Kraft gleich dem Produkt aus der maximalen Tragfähigkeit und dem vorgesehenen statischen Prüfungskoeffizienten belastet wird und nach Entfernen der Last erneut überprüft wird, um sicherzustellen, dass keine Schäden aufgetreten sind
pl Ponadto, skuteczna ochrona polityka ochrony zdrowia oznacza, że należy ponownie przeanalizować interakcje między opieką zdrowotną a pomocą socjalną, tak, aby wyłonić te struktury i rodzaje leczenia oraz usług, które lepiej odpowiadają obecnej i przyszłej sytuacji i potrzebom społecznym
de Im Sinne einer wirksamen Gesundheitspolitik müssen jedoch auch die Wechselbeziehungen zwischen Gesundheitsversorgung und Sozialfürsorge überdacht werden, um zu Strukturen, Behandlungsverfahren und Leistungsprofilen zu gelangen, die den heutigen und künftigen Anforderungen sowie den Bedürfnissen der Bevölkerung besser gerecht werden
pl Po piąte musimy zbadać wspólnie z Komisją możliwość przejściowego zwolnienia z podatków działalności gospodarczej i prac budowlanych, które powinny, jak wszyscy mamy nadzieję, ponownie podźwignąć region Abruzji.
de Fünftens müssen wir mit der Kommission die Möglichkeit von Steuervergünstigungen für die wirtschaftlichen Aktivitäten und Bauarbeiten untersuchen, die hoffentlich bald in den Abruzzen wieder aufgenommen werden.
pl Tekst ostatecznie skierowano ponownie do komisji.
de Der Text wurde schließlich an den Ausschuss zurückverwiesen.
pl Komisja ds. Pryszczycy i Innych Epizootii Międzynarodowego Biura Epizootycznego (OIE) oceniła dokumentację dotyczącą zwalczania pryszczycy, przedłożoną przez delegata Zjednoczonego Królestwa, oraz, zgodnie z rezolucją nr ‧ (Przywracanie statusu Państwa Członkowskiego uznanego za wolny od pryszczycy) przyjętą przez Międzynarodowy Komitet OIE w czasie ‧. Posiedzenia Generalnego (maj ‧), dnia ‧ stycznia ‧ r., ponownie uznała uprzednio przyznany mu status kraju wolnego od pryszczycy bez prowadzenia szczepień
de Die Kommission über Maul-und Klauenseuche sowie andere Epizootien des Internationalen Tierseuchenamtes (OIE) hat Unterlagen über die Tilgung der Maul-und Klauenseuche geprüft, die der Delegierte des Vereinigten Königreichs vorgelegt hatte und hat gemäß der Entschließung Nr. ‧ (Wiederherstellung der Anerkennung des MKS-Status der Mitgliedsländer), die vom Internationalen Ausschuss des OIE auf seiner ‧. Plenartagung im Mai ‧ verabschiedet worden ist, am ‧. Januar ‧ anerkannt, dass dieses Land seinen vormals anerkannten Status als maul-und klauenseuchefreies Land ohne Impfung wiedererlangt hat
pl Nikt nie może być ponownie sądzony lub ukarany w postępowaniu przed sądem tego samego państwa za przestępstwo, za które został uprzednio skazany prawomocnym wyrokiem lub uniewinniony zgodnie z ustawą i zasadami postępowania karnego tego państwa
de Niemand darf wegen einer Straftat, wegen der er bereits nach dem Gesetz und dem Strafverfahrensrecht eines Staates rechtskräftig verurteilt oder freigesprochen worden ist, in einem Strafverfahren desselben Staates erneut verfolgt oder bestraft werden
pl produkty mogą zostać ponownie wywiezione z kraju przeznaczenia do jednego z innych krajów wymienionych w art. ‧ i
de die Erzeugnisse aus dem Bestimmungsland in eines der in den Artikeln ‧ und ‧ genannten anderen Länder wieder ausgeführt werden können
pl ponownie wzywa władze Iranu do całkowitego zniesienia kary śmierci, a zanim to się stanie – do wprowadzenia moratorium na wykonywanie egzekucji, zgodnie z rezolucjami Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych ‧/‧ i
de bekräftigt seinen Aufruf an die iranischen Behörden, die Todesstrafe vollkommen abzuschaffen und in der Zwischenzeit ein Moratorium für Hinrichtungen zu verhängen, wie von den Resolutionen ‧/‧ und ‧/‧ der UN-Generalversammlung gefordert
pl Marginesy zaniżania ceny dla Chorwacji i Ukrainy zostały ponownie obliczone w świetle dowodów przedłożonych przez zainteresowane strony w odniesieniu do cen niektórych kategorii produktów i grupowania rur bezszwowych do celów porównań cenowych
de Die Preisunterbietungsspannen für Kroatien und die Ukraine wurden unter Berücksichtigung der Beweise, die die interessierten Parteien zu den Preisen bestimmter Warenkategorien und der Unterteilung der nahtlosen Rohre zum Zwecke des Preisvergleichs vorlegten, nochmals berechnet
pl & Ponownie zdefiniuj
de & Neu festlegen
pl Na przykład: dokumenty przywozowe, świadectwa przewozowe, faktury, oświadczenia producenta itd., odnoszące się do produktów stosowanych do produkcji lub do towarów ponownie wywożonych w tym samym stanie
de Zum Beispiel: Einfuhrpapiere, Warenverkehrsbescheinigungen, Rechnungen, Erklärungen des Herstellers usw. über die bei der Herstellung verwendeten Erzeugnisse oder die in unverändertem Zustand wieder ausgeführten Waren
pl Przede wszystkim władze polskie ponownie wyjaśniły powody tak późnego zgłoszenia zmian w planie restrukturyzacji, obwiniając o to długotrwałe procedury wewnętrzne
de Die polnischen Behörden erläuterten vor allem noch einmal die Gründe für die verspätete Meldung der Änderungen im Umstrukturierungsplan und führten diese auf die langwierigen internen Verfahren zurück
pl W tym terminie może zostać podjęta decyzja zgodnie z procedurą przewidzianą w art. ‧, by ponownie potwierdzić lub odwołać status danego Państwa Członkowskiego lub danej części terytorium
de Gemäß der Richtlinie ‧/EWG, zuletzt geändert durch die Richtlinie ‧/EWG, müssen hinsichtlich der Tiere, von denen Fleisch gewonnen wird, bestimmte tierseuchenrechtliche Bedingungen erfüllt sein
pl Dzisiaj młody człowiek często szuka pracy za granicą i musi tam zdawać ponownie te same egzaminy.
de Junge Menschen suchen heutzutage oft Arbeit in anderen Ländern, wo sie noch einmal die gleichen Prüfungen ablegen müssen, die sie in ihren Heimatländern bereits abgelegt haben.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 7822 zdań frazy ponownie.Znalezione w 1,216 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.