wymowa: IPA: pɔ̃ˈnɔvjɲɛ  

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • erneut   
  (Adverb  ) [hyphenation: er·neut;]
   
  Zuvor schon geschehen seiend.
   
  Zdarzyło się już poprzednio.
 • wieder     
  (Adverb  ) [hyphenation: wie·der;]
   
  Zuvor schon geschehen seiend.
   
  Zdarzyło się już poprzednio.
 • abermals   
  [hyphenation: aber·mals;]
   
  Zuvor schon geschehen seiend.
   
  Zdarzyło się już poprzednio.
 • wiederum   
  [hyphenation: wie·de·r·um;]
   
  Zuvor schon geschehen seiend.
   
  Zdarzyło się już poprzednio.
 • noch einmal   
  (Adverb  )
 • nochmals   
  [hyphenation: noch·mals;]
   
  Zuvor schon geschehen seiend.
   
  Zdarzyło się już poprzednio.
 • wiederholt   
  [hyphenation: wie·der·holt;]
   
  Zuvor schon geschehen seiend.
   
  Zdarzyło się już poprzednio.
 • abermalig   
 • neu       
 • neuerdings   
 • nochmal   
  (Adverb  )
 • schon wieder   
  (Adverb  )
 • von neuem   
 • zurück     

Pozostałe znaczenia:

 
jeszcze raz, znowu, na nowo

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (11)

Ponownie nawiąż konwersację za pomocą wiadomości błyskawicznych...Sofortnachrichtverbindung wiederherstellen...
ponownie rozdzielaćneu verteilen
Ponownie uruchom to źródło wideoDiesen Videobeitrag erneut starten
ponownie uruchomićneu starten
Ponownie ustanów udostępnianie połączenia...Freigabeverbindung wiederherstellen...
ponownie wysłać kwerendęerneut abfragen
ponownie wystawiony dokumentneu gezogenes Dokument
proponować ponownieWiederaufgreifen
wykonać ponowniewiederholen; see term usage note
załadować ponownieerneut laden; aktualisieren
zapieczętować ponownieerneut versiegeln

Przykładowe zdania z "ponownie", pamięć tłumaczeniowa

add example
Po zażyciu zawiesiny wszelkie resztki leku należy ponownie rozpuścić w niewielkiej ilości wody lub soku i wypićNach dem Schlucken der Suspension ist ein etwaiger Rest in einer kleinen Menge Wasser oder Saft nochmals zu suspendieren und zu schlucken
Należy również zapewnić, aby produkty rolne pochodzące ze Wspólnoty i korzystające z refundacji wywozowych nie mogły być ponownie przywożone bez cła do Wspólnoty w ramach procedury kumulacjiFerner sollte verhindert werden, dass landwirtschaftliche Erzeugnisse mit Ursprung in der Gemeinschaft, für die Ausfuhrerstattungen gewährt worden sind, wieder zollfrei in die Gemeinschaft eingeführt werden können
Interpreter Pythona wychwycił błąd podczas wykonywania skryptu. Proszę poprawić skrypt i nacisnąć ponownie przycisk ZakończDer Python-Interpreter fand einen Fehler während der Ausführung Ihres Skriptes. Bitte reparieren Sie es und drücken nochmals auf den Knopf Beenden
Ponownie wzywa do zastosowania systemu współzależności ekologicznej w regulowaniu dostępu do pomocy publicznej, w szczególności w przypadku wspólnej polityki rolnej i wspólnej polityki rybołówstwa; w związku z tym zachęca państwa członkowskie do zadbania o odpowiedni udział różnych sektorów gospodarczych w kosztach przywrócenia funkcji ekosystemówerneuert seine Forderung, zur Regelung des Zugangs zu öffentlichen Beihilfen ein System der Koppelung an ökologische Auflagen anzuwenden, insbesondere im Bereich der Gemeinsamen Agrarpolitik und der Gemeinsamen Fischereipolitik, und fordert die Mitgliedstaaten überdies auf, auf einen gerechten Beitrag aller Wirtschaftssektoren zu den Kosten der Wiederherstellung der Ökosystemleistungen hinzuwirken
Na zakończenie pozwolę sobie podkreślić, że w przypadku gdybyśmy odkryli jakiekolwiek problemy, ponownie zasiądziemy do stołu, by znaleźć rozwiązania.Abschließend möchte ich hervorheben, dass wir uns im Falle etwaiger Probleme noch einmal zusammensetzen und Lösungen suchen werden.
W dniu 23 października ponownie wywołali zamieszki.Am 23. Oktober randalierten sie wieder.
Jeśli rolnikowi zostały przyznane uprawnienia do płatności lub nabył je przed ostateczną datą składania wniosków o ustanowienie uprawnień do płatności na rok ‧ w ramach włączenia wsparcia dla bananów, wartość i liczba jego uprawnień do płatności zostaje ponownie obliczona w następujący sposóbSind dem Betriebsinhaber bis zum Termin für die Beantragung der Bestimmung von Zahlungsansprüchen für ‧ im Rahmen der Einbeziehung der Stützung für Bananen Zahlungsansprüche zugeteilt worden oder hat er bis zu diesem Termin Zahlungsansprüche erworben oder erhalten, so werden Wert und Anzahl seiner Zahlungsansprüche folgendermaßen neu berechnet
stopy referencyjne i dyskontowe ponownie podlegają dostosowaniu w trakcie roku, jeśli różnią się o więcej niż ‧ % od średniej stóp indykatywnych odnotowanych w ciągu ostatnich trzech miesięcy, za które dostępne są danedie Referenz- und Abzinsungssätze werden im Verlauf des Jahres angepasst, wenn sie um mehr als ‧ % vom Durchschnittswert der in den letzten drei Monaten festgestellten Richtsätze abweichen
Niniejsza dyrektywa ma zastosowanie do pojazdów należących do kategorii M‧ i N‧, zgodnie z definicją zawartą w części A załącznika ‧ do dyrektywy ‧/‧/EWG, oraz do nowych lub ponownie używanych części takich pojazdówDiese Richtlinie gilt für die Fahrzeuge der Klaßen M‧ and N‧ im Sinne von Anlage ‧ Abschnitt A der Richtlinie ‧/‧/EWG und für neue oder wiederverwendete Bauteile derartiger Fahrzeuge
ponownie wzywa Komisję, aby zapewniła, że wśród personelu pracującego każdorazowo w każdej delegacji Komisji w państwie trzecim będzie urzędnik odpowiedzialny za dialog dotyczący praw człowieka, i zwraca się do Komisji o zadbanie o to, by osoby zajmujące takie stanowisko były obecne podczas prowadzenia wszelkich form dialogu politycznego, oraz domaga się przyjęcia środków niezbędnych do wywiązania się z tego zadania przez Komisję, łącznie ze zwiększeniem jej zasobów finansowych i ludzkichwiederholt seine Aufforderung an die Kommission, sicherzustellen, dass es unter den Mitarbeitern, die in einer Delegation der Kommission in einem Drittstaat tätig sind, einen EU-Beamten mit Zuständigkeit für die Dialoge und Konsultationen über Menschenrechte gibt, und fordert die Kommission auf, darauf zu achten, dass die für solche Fragen verantwortlichen Personen immer dann anwesend sind, wenn ein wie auch immer gearteter politischer Dialog geführt wird; fordert in diesem Sinne, dass die erforderlichen Maßnahmen ergriffen werden, einschließlich einer Aufstockung ihrer finanziellen und personellen Ressourcen, damit die Kommission diese Aufgabe erfüllen kann
W powyższym przypadku Komisja ponownie posłużyła się metodą zasugerowaną w skardze, a następnie potwierdzoną w odpowiedziach na kwestionariusz chińskich eksporterówAuch hier wandte die Kommission die im Antrag vorgeschlagene Methode an, die später durch die Fragebogenantworten der chinesischen Ausführer bestätigt wurde
Wczytaj ponownie listę & błędów (dla bieżącego produktuFehlerliste neu & laden (für aktuelles Produkt
Jednakże EKES ponownie pragnie wyrazić swe obawy związane z dostępnością bez recepty antybiotyków doustnych, leków przeciwwirusowych lub przeciwgrzybicznych, które winny mieć status jedynie leków na receptęDer Ausschuss wiederholt jedoch die Bedenken hinsichtlich der Verfügbarkeit von rezeptfreien oralen Antibiotika, Virusmitteln oder Fungiziden, deren Abgabestatus auf die Rezeptpflicht beschränkt werden sollte
Ponadto Komisja dysponowała wystarczającymi dowodami prima facie, że w przypadku zlikwidowania środka przeciwdziałającego obejściu, praktyki obchodzenia cła nie byłyby kontynuowane lub nie występowałyby ponownieFerner lagen der Kommission hinreichende Anscheinsbeweise dafür vor, dass bei einem Außerkrafttreten der Antiumgehungsmaßnahme die Umgehungspraktiken nicht anhalten bzw. nicht erneut auftreten würden
Mam szczerą nadzieję, że moje sugestie spotkają się z akceptacją koleżanek i kolegów oraz uzyskają pełne, bezapelacyjne poparcie pana komisarza Barniera, któremu chciałbym ponownie przekazać wyrazy najwyższego szacunku.Ich hoffe wirklich, dass meine Vorschläge von meinen Kolleginnen und Kollegen gebilligt und die volle und auch maßgebliche Unterstützung von Herrn Kommissar Barnier erhalten werden, dem ich nochmals meine Hochachtung aussprechen möchte.
Dlatego chciałbym teraz ponownie zabrać głos w związku z zakończeniem prac nad pakietem, gdyż pragnę zadać w imieniu mojej grupy ważne pytanie go dotyczące.Deshalb hatte ich mich zum Abschluss des Pakets noch einmal gemeldet, weil ich eine für unsere Fraktion wichtige Frage zu diesem Paket stellen möchte.
Nie można przyznać refundacji w odniesieniu do produktów wywożonych ponownie na podstawie art. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧ z wyjątkiem przypadku, gdy wnioski o zwrot lub umorzenie należności przywozowych są następnie odrzucone i jeżeli inne warunki przyznania refundacji zostały spełnioneFür Erzeugnisse, die im Rahmen von Artikel ‧ der Verordnung (EWG) Nr. ‧/‧ wiederausgeführt werden, darf eine Ausfuhrerstattung nur gewährt werden, wenn mit der später getroffenen Entscheidung der Antrag auf Erstattung oder Erlass der Einfuhrabgaben abgewiesen wird und sofern die anderen Bedingungen für die Gewährung einer Erstattung erfüllt sind
Zamknięcia stanowiące cześć opakowania, które nie mogą być ponownie wykorzystane po otwarciu, takie jakVerschlussvorrichtungen, die Bestandteil einer nach dem Öffnen nicht wiederzuverwendenden Verpackung sind, wie
Niestety ponownie zgasł zapał Komisji do przeprowadzenia reform, którego maleńki przebłysk mogliśmy po raz kolejny wykryć w minionym roku.Leider ist der Reformeifer der Kommission, von dem man im letzten Jahr wieder einen kleinen Funken erahnen konnte, bereits wieder erloschen.
Z wyjątkiem przewidzianym w art. ‧ i ‧, jeżeli produkty pochodzące wywiezione ze Wspólnoty lub ze Szwajcarii do innego kraju są przywożone ponownie, należy je uważać za niepochodzące, chyba że zgodnie z wymogami organów celnych można wykazać, żeUrsprungswaren, die aus der Gemeinschaft oder aus der Schweiz in ein Drittland ausgeführt und anschließend wieder eingeführt werden, gelten vorbehaltlich der Artikel ‧ und ‧ als Erzeugnisse ohne Ursprungseigenschaft, es sei denn, den Zollbehörden kann glaubhaft dargelegt werden
Ponadto, ponad połowa przywozów łososia hodowlanego odbywa się do Danii, a prawie całość przywozów do Polski i innych nowych Państw Członkowskich jest ponownie sprzedawana w strefie euro po przetworzeniuAußerdem wird mehr als die Hälfte der Zuchtlachseinfuhren nach Dänemark und nahezu die Gesamtheit der Zuchtlachseinfuhren nach Polen und in die anderen neuen Mitgliedstaaten nach der Verarbeitung in die Euro-Zone weiterverkauft
Co więcej, niedawno, w czerwcu 2009 roku zostało ono ponownie potwierdzone przez 27 ministrów.Darüber hinaus wurde er vor kurzem, im Juni 2009, noch einmal von den 27 Ministern bestätigt.
ponownie wyraża swe zaniepokojenie opóźnieniami w akredytacji Rozszerzonego Zdecentralizowanego Systemu Wdrażania (EDIS) w Bułgarii i ponagla Komisję oraz władze bułgarskie do nasilenia współpracy i wysiłków, aby zapewniono przygotowanie struktur właściwego zarządzania i kontroli oraz infrastrukturę administracyjną, które pozwoliłyby na skuteczne funkcjonowanie EDISbekräftigt erneut seine Besorgnis über die Verzögerungen bei der Akkreditierung des erweiterten dezentralen Durchführungssystems (EDIS) in Bulgarien und fordert die Kommission und die bulgarischen Behörden nachdrücklich auf, ihre Zusammenarbeit auszuweiten, um sicherzustellen, dass geeignete Management- und Kontrollstrukturen sowie Verwaltungskapazitäten aufgebaut werden, um ein wirksames Funktionieren des EDIS zu gestatten
ponownie wyraża pogląd dotyczący korzyści wynikających z przeniesienia obciążeń podatkowych z pracy na degradację środowiska i uważa, że jest to skuteczny sposób podejścia do problemów związanych zarówno ze środowiskiem, jak i z zatrudnieniem; jest również zdania, że należy zmniejszyć obciążenia związane z zatrudnieniem, aby stworzyć więcej miejsc pracy i zwalczać nielegalną działalność gospodarcząbekräftigt seine Ansicht, dass es Vorzüge bringt, die Steuerlast von der Arbeit auf die Verschlechterung der Umwelt zu verlagern, und glaubt, dass es sich hier um ein effektives Instrument handelt, um sowohl Umwelt- als auch Beschäftigungsprobleme anzugehen; vertritt die Auffassung, dass die Belastung der Arbeit verringert werden muss, um mehr Arbeitsplätze zu schaffen und die Schattenwirtschaft zu bekämpfen
Po upływie wspomnianych wyżej sześciu miesięcy Rada ponownie przeanalizuje sytuację na Białorusi i oceni postępy poczynione przez władze Białorusi w zakresie reformy ordynacji wyborczej, mające na celu dostosowanie jej do zobowiązań podjętych w ramach OBWE i do innych norm międzynarodowych w dziedzinie wyborów demokratycznychNach Ablauf dieses Zeitraums von sechs Monaten wird der Rat bei der erneuten Prüfung der Lage in Belarus beurteilen, inwiefern die belarussischen Behörden Fortschritte in Bezug auf die Reform des Wahlgesetzes erzielt haben, wodurch dieses mit den Verpflichtungen im Rahmen der OSZE und anderen internationalen Standards für demokratische Wahlen in Einklang gebracht werden soll
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 7822 zdań frazy ponownie.Znalezione w 1,84 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.