wymowa: IPA: ˌpɔʥ̑ɛ̃ŋkɔˈvãɲɛ

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Dank   
  (  m) (noun   )
   
  rzecz. rzeczownik odczas. odczasownikowy od → podziękować
   
  rzecz. odczas. rzeczownik odczasownikowy od: podziękować (nazwa czynności)
 • Danksagung   
  (  f)
   
  rzecz. rzeczownik odczas. odczasownikowy od → podziękować
   
  Ein Ausdruck von Dankbarkeit
   
  rzecz. odczas. rzeczownik odczasownikowy od: podziękować (nazwa czynności)
 • Dankbezeigung   
   
  Ein Ausdruck von Dankbarkeit

Pozostałe znaczenia:

 
fakt bądź materialny dowód złożenia wyrazów wdzięczności

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (3)

podziękować
danken; danke; sich bedanken; bedanken
podziękować za prezent
für das Geschenk danken
podziękowania
dankeschön; danke schön

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "podziękowanie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Na koniec chcę skorzystać z okazji, by podziękować państwu za daną mi dziś możliwość zabrania głosu.
de Abschließend möchte ich die Gelegenheit nutzen, Ihnen dafür zu danken, dass ich heute hier sprechen durfte.
pl W imieniu prezydencji pragnę podziękować za tę możliwość debaty poświęconej traktatowi lizbońskiemu.
de Im Namen der Präsidentschaft begrüße ich diese Gelegenheit, über den Vertrag von Lissabon zu diskutieren.
pl Chciałbym oczywiście podziękować panu posłowi Staesowi za jego świetną pracę w charakterze sprawozdawcy a także Komisji ds. Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności za jej wkład w dyskusji nad niniejszym projektem rozporządzenia.
de Frau Präsidentin! Ich möchte natürlich Herrn Staes für seine ausgezeichnete Arbeit als Berichterstatter sowie dem Ausschuss für Umweltfragen, Volksgesundheit und Lebensmittelsicherheit und dem Ausschuss für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung für ihre Beiträge zur Debatte über diesen Vorschlag für eine Verordnung danken.
pl (FI) Panie przewodniczący! Chciałbym zacząć od podziękowania panu posłowi Graçy Mourze za doskonale wykonaną pracę.
de (FI) Herr Präsident! Zunächst möchte ich Herrn Graça Moura für seine ausgezeichnete Arbeit danken.
pl Pragnę podziękować panu komisarzowi, przedstawicielom Rady i oczywiście pani poseł Lulling, z którą doskonale mi się współpracuje, a także wszystkim koleżankom i kolegom z Komisji Praw Kobiet i Równouprawnienia.
de Ich möchte dem Kommissar, den Vertretern des Rats und nicht zuletzt Frau Lulling, mit der ich ausgezeichnet zusammengearbeitet habe, sowie all meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Ausschuss für die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter meinen Dank aussprechen.
pl Przede wszystkim chciałabym podziękować wszystkim tym, którzy przygotowywali sprawozdanie roczne.
de im Namen der PPE-DE-Fraktion. - (LT) Eingangs möchte ich allen danken, die den Jahresbericht erarbeitet haben.
pl Po zaprzysiężeniu... podziękujesz Neilowi za służbę dla ojczyzny
de Nach der Vereidigung...... danken Sie Neil für seinen Dienst am Land
pl komisarz. - Pani przewodnicząca! Chciałbym podziękować szanownym posłankom i posłom za przedstawione uwagi.
de Mitglied der Kommission. - Frau Präsidentin, ich möchte den verehrten Damen und Herren Abgeordneten für die vielen von ihnen angesprochenen Punkte danken.
pl autorka - Na wstępie chciałabym podziękować Konferencji Przewodniczących za przydzielenie w tym tygodniu czasu na tę debatę, która została zapowiedziana z bardzo krótkim wyprzedzeniem.
de Verfasserin. - Herr Präsident, zunächst möchte ich der Konferenz der Präsidenten danken, dass sie dieser Aussprache einen Platz in dieser Woche eingeräumt hat, und das sehr kurzfristig.
pl Członek Komisji. - Chciałbym podziękować wszystkim posłom uwagi.
de Mitglied der Kommission. - (EN) Ich möchte allen Abgeordneten für ihre Meinungsäußerungen danken.
pl Na koniec chcę serdecznie podziękować posłom do tego Parlamentu oraz pracownikom Komisji, którzy przez ostatnie kilka miesięcy pomagali sporządzić przedmiotowe sprawozdanie.
de Ich möchte mich abschließend ganz herzlich bei den Kolleginnen und Kollegen hier im Parlament und auch bei den Mitarbeitern der Kommission bedanken, die in den letzten Monaten bei der Erstellung dieses Berichts mitgeholfen haben.
pl sprawozdawczyni - Panie Przewodniczący! Chciałabym wszystkim podziękować za pomoc i konstruktywną postawę, które pomogły w przeprowadzeniu dzisiejszej debaty.
de Berichterstatterin. - Herr Präsident! Ich möchte Ihnen allen für die hilfreiche und konstruktive Art und Weise, in der wir die heutige Aussprache geführt haben, danken.
pl (SV) Chciałabym zacząć od podziękowania Claudio i wszystkim innym, dzięki którym sprawozdanie to było możliwe.
de (SV) Ich möchte zunächst einmal Claudio Fava und allen anderen, die diesen Bericht ermöglicht haben, danken.
pl W imieniu Grupy Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy chciałabym podziękować pani poseł Jędrzejewskiej za fachowe kierowanie głosowaniem nad budżetem.
de Im Namen der Fraktion der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa möchte ich Frau Jędrzejewska für ihre professionelle Verwaltung der Stimmabgabe über den Haushaltsplan danken.
pl Na początku pragnę podziękować panu posłowi Surjánowi, który współpracował w kwestii reagowania na dobre sygnały.
de Ich möchte beginnen, indem ich Herrn Surjan danke, der an der Reaktion auf gute Signale mitgewirkt hat.
pl w imieniu grupy EFD - Pani Przewodnicząca! Chciałabym podziękować Panu Posłowi Audy'emu za doskonałe sprawozdanie.
de im Namen der EFD-Fraktion. - Frau Präsidentin! Ich möchte Herrn Audy für seinen hervorragenden Bericht danken.
pl Chcę także podziękować przewodniczącemu Rady za jego ciepłe słowa.
de Ich möchte dem Herrn Ratsvorsitzenden außerdem für seine herzlichen Worte danken.
pl Dlatego chciałabym podziękować państwu za zaangażowanie w pomoc we wdrażaniu tych dwóch instrumentów i w pomoc obywatelom Europy w pełnym korzystaniu z zalet wewnętrznego rynku usług.
de Daher möchte ich Ihnen für Ihr hilfreiches Engagement bei der Durchsetzung dieser beiden Instrumente danken; danken möchte ich Ihnen auch dafür, dass Sie den europäischen Bürgerinnen und Bürgern dabei behilflich sind, die Vorzüge des Binnenmarktes für Dienstleistungen umfassend zu genießen.
pl Pani Przewodnicząca! Ja również pragnę podziękować wszystkim, którzy uczestniczyli w debacie i wszystkim, którzy poparli nas jednoznacznymi argumentami.
de Berichterstatterin. - (NL) Frau Präsidentin! Auch ich möchte allen danken, die an der Debatte teilgenommen haben und allen, die uns mit klaren Argumenten unterstützt haben.
pl Współpraca okazała się bardzo konstruktywna i składam za to serdeczne podziękowania.
de Es war eine sehr, sehr gute Zusammenarbeit, für die ich mich auch herzlich bedanken möchte.
pl (DE) Panie Przewodniczący! Ten komunikat i to sprawozdanie są bardzo dobre i dlatego chciałbym podziękować panu komisarzowi Dalliemu i pani poseł Matias.
de Die Mitteilung und der Bericht sind sehr gut. Deswegen mein Dank an Kommissar Dalli und Kollegin Matias.
pl Na zakończenie chcę dodać, że poprosiłem o głos przede wszystkim po to, żeby podziękować panu posłowi Oneście za jego pracę.
de Schließlich habe ich das Wort vor allem deswegen ergriffen, um Herrn Onesta für seine Arbeit zu danken.
pl Dlatego też popieram to sprawozdanie i chciałbym podziękować wszystkim zaangażowanym osobom za ich oddanie i współpracę.
de Deswegen bin ich für den Bericht, und ich danke allen Beteiligten für das engagierte Mittätigwerden.
pl Pani przewodnicząca! Pragnę podziękować posłowi Íñigo za świetnie wykonaną pracę, zaś wszystkim koleżankim i kolegom, którzy w tym procesie uczestniczyli, za współpracę.
de Frau Präsidentin! Ich möchte Íñigo für seine großartige Arbeit und auch allen Kolleginnen und Kollegen, die mitgearbeitet haben, danken.
pl Chciałbym z głębi serca podziękować wszystkim posłom sprawozdawcom za ich współpracę.
de Für die Zusammenarbeit möchte ich mich bei allen Berichterstattern recht herzlich bedanken.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6515 zdań frazy podziękowanie.Znalezione w 1,359 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.