wymowa: IPA: ˌpɔʥ̑ɛ̃ŋkɔˈvãɲɛ

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Dank   
  (  m) (noun   )
   
  rzecz. rzeczownik odczas. odczasownikowy od → podziękować
   
  rzecz. odczas. rzeczownik odczasownikowy od: podziękować (nazwa czynności)
 • Danksagung   
  (  f)
   
  rzecz. rzeczownik odczas. odczasownikowy od → podziękować
   
  Ein Ausdruck von Dankbarkeit
   
  rzecz. odczas. rzeczownik odczasownikowy od: podziękować (nazwa czynności)
 • Dankbezeigung   
   
  Ein Ausdruck von Dankbarkeit

Pozostałe znaczenia:

 
fakt bądź materialny dowód złożenia wyrazów wdzięczności

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (3)

podziękować
danken; danke; sich bedanken; bedanken
podziękować za prezent
für das Geschenk danken
podziękowania
dankeschön; danke schön

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "podziękowanie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl komisarz. -Panie przewodniczący! Cieszę się, że mogę uczestniczyć w debacie nad sprawozdaniem pana Bono i chciałbym podziękować jemu samemu za wkład oraz komisji za jej pracę.
de Mitglied der Kommission. - (EN) Herr Präsident! Es freut mich, dass ich bei der Aussprache zum Bericht von Herrn Bono anwesend sein kann, und ich möchte ihm für seinen Beitrag und dem Ausschuss für seine Tätigkeit danken.
pl komisarz. - Pani przewodnicząca! Pozwolę sobie w pierwszym rzędzie podziękować posłance Oomen-Ruijten i Komisji Spraw Zagranicznych za bardzo solidne, mocne i wyważone sprawozdanie.
de Mitglied der Kommission. - (EN) Frau Präsidentin! Zunächst einmal möchte ich Frau Oomen-Ruijten und dem Ausschuss für auswärtige Angelegenheiten für diesen sehr soliden, konsequenten und ausgewogenen Bericht danken.
pl W tym kontekście pragnę przekazać państwu szczere podziękowania i wdzięczność, w imieniu narodu tego wielkiego poety, za zorganizowanie uroczystości upamiętniających jego życie i twórczość.
de In diesem Sinne möchte ich Ihnen im Namen des Volkes, dem dieser hervorragende Dichter angehört, meinen tiefen Dank dafür aussprechen, dass Sie zu seinem Gedenken Veranstaltungen organisiert haben.
pl Niemniej jednak chciałabym podziękować panu za te ostatnie sześć miesięcy.
de Trotzdem danke für die zurückliegenden sechs Monate!
pl sprawozdawca. - Panie przewodniczący! Nie mogłem dotrzeć do Strasburga, więc chcę bardzo podziękować w imieniu moich kolegów, którzy brali udział w debacie.
de Berichterstatter. - Herr Präsident, ich konnte nicht nach Straßburg kommen und danke Ihnen daher sehr im Namen meiner Kolleginnen und Kollegen, die zur Aussprache beigetragen haben.
pl w imieniu grupy IND/DEM. - (NL) Chciałbym podziękować panu posłowi Groschowi i pani posłance Ţicău za ich pracę i wygłosić trzy uwagi.
de im Namen der IND/DEM-Fraktion. - (NL) Ich möchte Mathieu Grosch und Silvia-Adriana Ţicău für die geleistete Arbeit danken und drei Anmerkungen hinzufügen.
pl Pani przewodnicząca, pani komisarz, panie i panowie! Ja również pragnę wyrazić moje szczere podziękowania dla posła Siekierskiego za jego sprawozdanie.
de im Namen der PPE-DE-Fraktion. - Frau Präsidentin, Frau Kommissarin, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen! Auch ich möchte Herrn Siekierski für seinen Bericht ganz herzlich danken.
pl Poparcie to oczywiście uzyska. Pragnę podziękować mu za całą ciężką pracę, jaką wykonał na tym polu.
de Ich möchte ihm für all die harte Arbeit danken, die er auf diesem Gebiet geleistet hat.
pl w imieniu grupy ALDE. - (DA) Panie przewodniczący, panie komisarzu, panie urzędujący przewodniczący! Sprawozdawczyni, pani poseł Elisabeth Jeggle ponownie wykonała doskonałą pracę, za którą chciałbym jej podziękować.
de im Namen der ALDE-Fraktion. - (DA) Herr Präsident, Frau Kommissarin, Herr Ratspräsident! Die Berichterstatterin, Frau Jeggle, hat erneut eine ausgezeichnete Arbeit geliefert, für die ich ihr danken möchte.
pl Pani komisarz, szanowni państwo! Przede wszystkim chciałbym podziękować pani komisarz Hübner, nie tylko za jej reakcję na to sprawozdanie i tę debatę, ale również za bieżące prace nad ulepszeniem i zwiększeniem skuteczności tej polityki.
de Meine Damen und Herren Abgeordneten! Ich möchte zunächst Kommissarin Hübner danken, nicht nur für ihren Beitrag zu diesem Bericht und zur Debatte, sondern auch für ihre stetigen Bemühungen um Weiterentwicklung und effizientere Gestaltung dieser Politik.
pl Chciałbym przy tej okazji serdecznie podziękować panu Rupelowi, ministrowi spraw zagranicznych, za to, jak dążył do osiągnięcia porozumienia w Radzie w tej trudnej sytuacji.
de Bei dieser Gelegenheit möchte ich mich sehr herzlich bei Außenminister Rupel für die Art und Weise bedanken, wie er in dieser schwierigen Lage versucht hat, im Rat eine Einigung herbeizuführen.
pl Chcę podziękować za umożliwienie mi wyjaśnienia opinii Komisji oraz celów dotyczących tych dwóch zagadnień.
de Ich bin dankbar für die Gelegenheit, die Ansichten und Ziele der Kommission hinsichtlich dieser beiden Themen zu erklären.
pl (IT) Panie przewodniczący, panie i panowie! Chciałbym podziękować komisarzowi za jego analizę wyjaśniającą.
de (IT) Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Dem Kommissar sei für seine präzise Analyse gedankt.
pl (FI) Pani przewodnicząca! Nowa strategia UE dotycząca zwalczania terroryzmu jest właściwa, ale podziękowania nie należą się nowym urzędnikom, instytucjom czy organizacjom.
de (FI) Frau Präsidentin! Die neue EU-Strategie zur Bekämpfung des Terrorismus ist richtig, aber nicht dank der neuen Beamten, Institutionen oder Organisationen.
pl wiceprzewodnicząca Komisji. - Panie przewodniczący! Chciałabym podziękować posłowi Swobodzie i jego współpracownikom za zadanie ustnego pytania w sprawie europejskiego szczytu w sprawie Romów.
de Vize-Präsidentin der Kommission. - Herr Präsident, ich möchte Herrn Swoboda und seinen Kollegen für diese mündliche Anfrage zum Europäischen Roma-Gipfel danken.
pl na piśmie - Chciałabym skorzystać z okazji, by podziękować sprawozdawczyni za naświetlenie tej ważnej kwestii.
de schriftlich. - Ich möchte diese Gelegenheit nutzen, um der Berichterstatterin zu danken, dass sie Licht in dieses wichtige Thema gebracht hat.
pl Podsumowując, chciałbym podziękować sprawozdawczyni i powiedzieć, że rok 2010 po prostu musi być szczególnie owocny, jeżeli chodzi o inicjatywy na rzecz zwalczania ubóstwa i wykluczenia społecznego - walki, którą należy teraz postawić na pierwszym miejscu.
de Abschließend, Herr Präsident, möchte ich der Berichterstatterin danken und darauf hinweisen, dass 2010 ein besonders erfolgreiches Jahr im Kampf gegen Armut und soziale Ausgrenzung sein muss; und dieser Kampf muss zudem noch stärker in den Blickpunkt der Öffentlichkeit gerückt werden.
pl sprawozdawca - Panie Przewodniczący! Pragnę podziękować wszystkim szanownym posłom za ich wkład, szczególnie kontrsprawozdawcom za doskonałą współpracę.
de Berichterstatter. - Herr Präsident! Zunächst möchte ich allen beteiligten Abgeordneten für ihre interessanten Beiträge und insbesondere den Schattenberichterstattern für die ausgezeichnete Zusammenarbeit danken.
pl komisarz. - Pani przewodnicząca! Proszę pozwolić mi przede wszystkim podziękować posłom za bardzo rzeczową dyskusję, która moim zdaniem pokazuje znaczenie perspektywy europejskiej dla Zachodnich Bałkanów.
de Mitglied der Kommission. - (EN) Frau Präsidentin! Als Erstes möchte ich den Abgeordneten meinen Dank aussprechen für eine sehr stichhaltige Debatte, die meines Erachtens die Bedeutung der europäischen Perspektive für den westlichen Balkan unterstreicht.
pl W tym kontekście chciałbym zabrać głos, aby podziękować prezydencji szwedzkiej oraz szczególnie prezydencji czeskiej, ponieważ mogły one całkowicie zaprzepaścić to drugie czytanie: mogły odmówić zgody na procedurę pojednawczą.
de In diesem Zusammenhang wollte ich das Wort ergreifen und der schwedischen Ratspräsidentschaft und insbesondere der tschechischen Ratspräsidentschaft danken, da sie die zweite Lesung komplett hätten ruinieren können: Sie hätten es ablehnen können, nach einer Vermittlung zu streben.
pl Chciałbym podziękować panu posłowi Rapkayowi za przygotowanie tego wniosku, w ścisłej współpracy z Grupą Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów).
de Ich möchte dem Kollegen Rapkay dafür danken, dass er in enger Kooperation mit der EVP-Fraktion diesen Vorschlag erarbeitet hat.
pl (LT) Na wstępie pragnę podziękować sprawozdawcy, panu posłowi Tarabelli, za wykonaną pracę.
de (LT) Zunächst möchte ich dem Berichterstatter, Herrn Tarabella, für seine Arbeit danken.
pl (ES) Pani przewodnicząca! Chciałabym podziękować przede wszystkim posłowi Sierkierskiemu za sprawozdanie, które uważam za wspaniałe, i które zyskało sobie znaczne poparcie w Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
de (ES) Frau Präsidentin, zunächst möchte ich Herrn Siekierski für seinen Bericht, den ich hervorragend finde, gratulieren. Er hat umfangreiche Unterstützung innerhalb des Ausschusses für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung erhalten.
pl Chciałabym podziękować szczególnie pani komisarz Hübner.
de Frau Hübner, an Sie einen besonderen Dank!
pl (PT) Panie przewodniczący! Na początku chciałbym podziękować sprawozdawcy, panu posłowi Lambsdorffowi, oraz sprawozdawczyniom pomocniczym, w szczególności pani poseł Weiler.
de (PT) Herr Präsident! Zunächst einmal möchte ich dem Berichterstatter, Herrn Lambsdorff, und den Schattenberichterstatterinnen, insbesondere Frau Weiler, meine Anerkennung aussprechen.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6515 zdań frazy podziękowanie.Znalezione w 2,612 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.