wymowa: IPA: ˌpɔʥ̑ɛ̃ŋkɔˈvãɲɛ

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Dank   
  (Noun  m) (noun   )
   
  rzecz. rzeczownik odczas. odczasownikowy od → podziękować
   
  rzecz. odczas. rzeczownik odczasownikowy od: podziękować (nazwa czynności)
 • Danksagung   
  (  f)
   
  rzecz. rzeczownik odczas. odczasownikowy od → podziękować
   
  Ein Ausdruck von Dankbarkeit
   
  rzecz. odczas. rzeczownik odczasownikowy od: podziękować (nazwa czynności)
 • Dankbezeigung   
   
  Ein Ausdruck von Dankbarkeit

Pozostałe znaczenia:

 
fakt bądź materialny dowód złożenia wyrazów wdzięczności

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (3)

podziękować
danken; danke; sich bedanken; bedanken
podziękować za prezent
für das Geschenk danken
podziękowania
dankeschön; danke schön

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "podziękowanie", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl sprawozdawczyni. - (FR) Panie przewodniczący! Oczywiście chciałabym podziękować wszystkim mówcom oraz jeszcze raz złożyć podziękowania na ręce Komisji za podjęcie inicjatywy na rzecz nowej strategii dla regionów najbardziej oddalonych w ubiegłym tygodniu.
de Berichterstatterin. - (FR) Herr Präsident! Ich möchte natürlich allen, die sich an der Aussprache beteiligt haben, danken und auch der Kommission nochmals meinen Dank für ihre Initiative von letzter Woche zur künftigen Strategie für die Regionen in äußerster Randlage aussprechen.
pl Jak pan zauważył, jest to ostatni moment, w którym pojawia się pan w tej Izbie, a zatem niech mi wolno będzie panu również podziękować za doskonałą współpracę, jaka miała miejsce podczas całej pana kadencji.
de Wie Sie bereits erwähnten, ist dies Ihr letzter Tag in diesem Haus, darum möchte ich Ihnen für die hervorragende Zusammenarbeit mit Ihnen während Ihrer Amtszeit danken.
pl (ES) Chcę podziękować pani poseł Silvii-Adrianie Ţicău za poczynienie we wrześniu 2008 roku przygotowań dla delegacji Komisji Transportu i Turystyki, podczas której to delegacji zrealizowano podróż na całej długości Dunaju, a ponadto odwiedzono ujście rzeki - Deltę Dunaju - gdzie wpada ona do Morza Czarnego.
de (ES) Ich möchte Frau Ţicău dafür danken, dass sie im September 2008 die Vorbereitungen getroffen hat, damit eine Delegation des Ausschusses für Verkehr und Fremdenverkehr die gesamte Donau entlangfahren und darüberhinaus auch das Flussdelta, wo sie ins Schwarze Meer mündet, besuchen konnte.
pl Pani przewodnicząca! Po pierwsze pragnę podziękować Komisji za Plan działań na rzecz logistyki, który uwzględnia większość wcześniejszych wniosków Parlamentu Europejskiego.
de im Namen der PSE-Fraktion. - (ES) Frau Präsidentin! An erster Stelle möchte ich der Kommission für den Aktionsplan Güterverkehrslogistik danken, in dem ein Großteil der früheren Vorschläge des Europäischen Parlaments Berücksichtigung gefunden hat.
pl komisarz. - Panie przewodniczący! Przede wszystkim chciałbym podziękować państwu za możliwość udziału w dyskusji na temat w rocznego przeglądu sytuacji w strefie euro w 2009 roku.
de Mitglied der Kommission. - Herr Präsident, ich möchte Ihnen zunächst für die Möglichkeit danken, die jährliche Erklärung zum Euroraum 2009 hier besprechen zu dürfen.
pl Na koniec chcę serdecznie podziękować sprawozdawczyni za wspaniałe sprawozdanie.
de Abschließend möchte ich noch unserer Berichterstatterin meinen Dank für diese hervorragende Arbeit ausdrücken.
pl Chcę ci podziękować za wszystko
de Ich möchte dir für alles danken, Michael
pl (IT) Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie! Ja również chciałabym podziękować panu posłowi Cancianowi za jego wysiłki na rzecz dojścia do tego trudnego kompromisu.
de (IT) Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, ich möchte ebenfalls Herrn Cancian meinen Dank für seine Bemühungen bei der Ausarbeitung dieses schwierigen Kompromisses aussprechen.
pl Panie Przewodniczący! Chciałem przede wszystkim podziękować za zainteresowanie się tematyką transportu obszarów zurbanizowanych.
de (PL) Herr Präsident! Zunächst einmal möchte ich meinen Dank für das Interesse am Thema städtischer Nahverkehr aussprechen.
pl Panie przewodniczący! Chciałabym wyrazić podziękowania oraz powitać panią komisarz.
de (EN) Herr Präsident! Ich möchte Ihnen danken und den Herrn Kommissar begrüßen.
pl Chciałabym gorąco podziękować wszystkim moim kolegom i koleżankom posłom za ich propozycje, a w szczególności kontrsprawozdawcom, sekretariatowi Grupy Socjalistycznej w Parlamencie Europejskim oraz Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, ponieważ uważam, że to dzięki ich pomocy udało nam się wzmocnić dyrektywę w sprawie etykiet efektywności energetycznej.
de Ich möchte meinen Kollegen herzlich für ihre Vorschläge danken, insbesondere den Schattenberichterstattern, dem PSE-Sekretariat und dem Ausschuss für Industrie, Forschung und Energie, denn mit ihrer Hilfe haben wir es - denke ich - geschafft, die Richtlinie zur Energiekennzeichnung zu stärken.
pl Panie przewodniczący! Pragnę podziękować panu Solanie oraz pani komisarz Ferrero-Waldner za niesłychanie ciężką pracę, jaką wykonali w odniesieniu do kwestii Islamskiej Republiki Iranu, która wywołuje mnóstwo obaw i wzbudza troskę tak wielu osób na całym świecie, jak również w Radzie Bezpieczeństwa ONZ.
de (EN) Herr Präsident! Ich danke Herrn Solana und Kommissarin Ferrero-Waldner für die überaus schwierige Arbeit an der Problematik der Islamischen Republik Iran, die so vielen Menschen weltweit und dem Sicherheitsrat der Vereinten Nationen so viel Kopfzerbrechen und so große Sorgen bereitet.
pl Chciałabym podziękować kontrsprawozdawcom za ich pomoc w przygotowywaniu i opracowywaniu projektu tego sprawozdania, a także potępić fakt, że pewne nieskończenie małostkowe siły polityczne w Parlamencie uniemożliwiły wspomnienie w moim sprawozdaniu o organizacji akademickiej, która zapewniła temu sprawozdaniu jego podstawę.
de Ich möchte den Schattenberichterstattern für Ihre Hilfe bei der Vorbereitung und Ausarbeitung dieses Berichts danken, und möchte außerdem deutlich meinen Unmut darüber zum Ausdruck bringen, dass einige unendlich kleingeistige politische Kräfte in diesem Parlament verhinderten, dass mein Bericht eine akademische Organisation erwähnt, die eine Studie beigetragen hat, die als Grundlage des Berichts diente.
pl Z powodu odejścia Jeana-Louisa Bourlanges z dniem ‧.‧.‧ r., Przewodniczący podziękował mu za pracę wykonaną w trakcie trwania jego mandatu
de Der Präsident dankt Jean-Louis Bourlanges, der am ‧.‧.‧ ausscheidet, für die im Rahmen seines Mandats geleistete Arbeit
pl komisarz. - Chciałbym podziękować szanownemu panu posłowi Gklavakisowi, za istotne pytanie, które umożliwia mi wyrażenie swojego stanowiska w tej kluczowej sprawie, a także poruszenie kwestii przygotowywanych w tej dziedzinie reform.
de Mitglied der Kommission. - (EN) Ich möchte Herrn Gklavakis für die wichtige Frage danken, die er gestellt hat und die mir die Möglichkeit gibt, meinen Standpunkt in dieser bedeutenden Angelegenheit darzulegen und dabei auch die in diesem Bereich anstehende Reform anzusprechen.
pl Panie przewodniczący, panie komisarzu, panie i panowie! Ja także chciałabym rozpocząć od podziękowań dla sprawozdawcy.
de Herr Präsident, Herr Kommissar, meine sehr geehrten Damen und Herren! Ich möchte auch zuerst ganz herzlich unserem Berichterstatter für die geleistete Arbeit danken.
pl Panie pośle Sumberg, ponieważ zwrócił się pan do Przewodniczącego Parlamentu, po pierwsze, chciałbym panu podziękować za słowa uznania.
de Herr Sumberg, da Sie sich an den Parlamentspräsidenten wenden, möchte ich Ihnen zunächst für Ihre Wertschätzung danken.
pl Chciałabym również wyrazić podziękowanie sekretariatowi IMCO i prezydencji belgijskiej, a szczególnie panu Vertessenowi i panu Haerynckowi, za całą wykonaną przez nich pracę.
de Außerdem möchte ich noch dem IMCO-Sekretariat und dem belgischen Ratsvorsitz meinen Dank aussprechen, insbesondere Herrn Vertessen und Herrn Haerynck für ihre engagierte Arbeit.
pl Pani przewodnicząca! Kieruję moje podziękowania do wszystkich mówców, którzy w znacznej mierze poparli proces likwidacji wiz dla trzech wiodących państw bałkańskich.
de Frau Präsidentin, ich möchte mich bei allen Rednern bedanken, die zum größten Teil das Verfahren für die Visumabschaffung für die drei führenden Balkanstaaten unterstützt haben.
pl Chciałbym jednak szczerze podziękować naszym kolegom z dyrekcji generalnych za wykazaną elastyczność.
de Ich möchte aber unseren Kollegen aus den Generaldirektionen für ihre Flexibilität aufrichtig danken.
pl Podziękowania dla wielu innych
de Der Dank geht noch an viele weitere!
pl W imieniu naszej kontrsprawozdawczyni, pani poseł Westlund, chciałabym także podziękować pozostałym kontrsprawozdawcom za konstruktywną współpracę, dzięki której możemy dzisiaj głosować nad wnioskiem, którego przyjęcie jesteśmy w stanie wszyscy poprzeć.
de Im Namen unserer Schattenberichterstatterin, Frau Westlund, möchte ich auch den anderen Schattenberichterstattern für die konstruktive Zusammenarbeit danken, die uns in die Lage versetzt, heute über einen Vorschlag abzustimmen, den wir alle unterstützen können.
pl Nie wiem, czego nauczono go w domu, ale zawsze myślałem, że dobrym obyczajem będzie podziękowanie tym osobom, które umożliwiły powstanie tego pakietu.
de Ich weiß nicht, was man ihm zu Hause beigebracht hat, aber ich dachte immer, es gehört sich einfach, dass man sich bei den Menschen bedankt, die dieses Paket ermöglicht haben.
pl Ould Guelaye (Mauretania) podziękował władzom Rwandy, a w szczególności prezydentowi Paulowi Kagame i parlamentowi Rwandy za ich gościnność oraz za trud włożony w organizację ‧. sesji Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego w Kigali i imprez towarzyszących
de Ould Guelaye (Mauretanien) dankt den ruandischen Staatsorganen und insbesondere dem Präsidenten Kagame sowie dem ruandischen Parlament für ihre Gastfreundschaft sowie ihre Bemühungen um die Organisation der ‧. Tagung der Paritätischen Parlamentarischen Versammlung in Kigali sowie die Rahmenveranstaltungen
pl Chciałbym również podziękować panu komisarzowi za odpowiedź na moje pytanie dotyczące niepewności co do agencji i jej roli.
de Auch möchte ich dem Kommissar für seine Antwort auf meine Frage über die Unsicherheit im Hinblick auf die Agentur und ihre Rolle danken.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 6515 zdań frazy podziękowanie.Znalezione w 1,075 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.