Tłumaczenia na język niemiecki:

  • vorausbezahlen   
  • vorauszahlen   

Przykładowe zdania z "płacić z góry", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Spółka Farice hf. płaciła z góry corocznie obliczaną premię rynkową
de Farice hf. zahlte einen jährlich berechneten marktüblichen Aufschlag im Voraus
pl płatności powinno się dokonywać w postaci płatności finansowych z góry, płatności zaliczkowych oraz płatności końcowego balansu, gdy cała kwota nie jest płacona w jednej racie
de Die Zahlungen erfolgen als Vorfinanzierung, Zwischenzahlung und Zahlung des Restbetrags, wenn der geschuldete Betrag nicht mit einer Einmalzahlung in voller Höhe ausgezahlt wird
pl Musimy także zadbać o przyjęcie przez państwa członkowskie procedur finansowych zapewniających, by pacjenci, zwłaszcza ubożsi, nie musieli zbyt wiele płacić z góry.
de Wir müssen außerdem dafür sorgen, dass die Mitgliedstaaten Finanzverfahren einrichten, um sicherzustellen, dass Patienten, besonders die ärmsten, nicht zu viel vorstrecken müssen.
pl Przeważnie, jak ktoś bez bagażu melduje sie w hotelu, musi płacić z góry
de Das ist mir neu.Andernorts muss man im Voraus bezahlen, wenn man kein Gepäck hat
pl Ponadto twierdzono, że płatność przeterminowana miała miejsce w związku z nieprzewidzianymi okolicznościami, jako że przedmiotowy klient zwykle płaci za towary z góry przed ich wysłaniem
de Außerdem sei die verspätete Zahlung auf unvorhergesehene Umstände zurückzuführen gewesen, normalerweise zahle der betreffende Abnehmer nämlich im Voraus vor Versendung der Ware
pl w przypadkach określonych w pkt. a) wkłady należne w związku z operacją z tytułu art. ‧ ust. ‧ od państw członkowskich, które nie wpłaciły wkładu z góry, płacone są – po zatwierdzeniu przez zainteresowane państwa członkowskie – w ciągu ‧ dni od wysłania stosownego wezwania przez administratora
de in dem unter Buchstabe a) genannten Fall werden die Beiträge, die von den nicht im Voraus zahlenden Mitgliedstaaten für die Operation nach Artikel ‧ Absatz ‧ zu leisten sind, nach Billigung durch die betreffenden Mitgliedstaaten innerhalb von fünf Tagen, nachdem der Verwalter den betreffenden Abruf übermittelt hat, gezahlt
pl wzywa Komisję do wzmocnienia ochrony konsumentów w przypadku, gdy konsument ponosi wszelkie ryzyko umowne, na przykład płacąc z góry, a zwłaszcza w przypadku umów elektronicznych
de fordert die Kommission auf, für jene Fälle, in denen der Verbraucher alle vertraglichen Risiken übernimmt, indem er beispielsweise im Voraus bezahlt, insbesondere bei elektronischen Verträgen, den Verbraucherschutz zu verstärken
pl Płacę za cały rok z góry, OK?
de Ich bezahl schon mal für das ganze Jahr
pl Gwarancja zostaje zwrócona w trakcie lub po odliczeniu płatności finansowanych z góry od płatności zaliczkowych lub płatności sald wykonawcy, zgodnie z warunkami zamówienia
de Ihre Freigabe erfolgt im Zuge der Verrechnung der Vorfinanzierung mit den Zwischenzahlungen oder der Zahlung des Restbetrags, die nach Maßgabe des Vertrags zugunsten des Auftragnehmers geleistet werden
pl Poza ewentualnymi skutkami w postaci zamknięcia dostępu do rynku opłaty za dostęp wnoszone z góry mogą łagodzić konkurencję i ułatwiać zmowę między dystrybutorami
de Zusätzlich zu einer möglichen Marktabschottung kann durch diese Vorauszahlungen eine Aufweichung des Wettbewerbs und Kollusion zwischen Händlern begünstigt werden
pl Układ elementów w dynamicznym badaniu homologacyjnym modelu dolnej części nogi (u góry widok z boku, u dołu widok z góry
de Dynamische Zertifizierungsprüfung des Beinprüfkörpers; Versuchsanordnung (oben: Seitenansicht, unten: Draufsicht
pl Ustalenie z góry przez jednostkę gospodarczą (sponsora lub inną stronę czerpiącą korzyści) zakresu i przebiegu działalności prowadzonej przez SPE, nie stanowi tego rodzaju ograniczenia o jakim mówi Ustęp ‧ b) MSR
de Die Vorherbestimmung der laufenden Tätigkeit einer SPE durch ein Unternehmen (den Sponsor oder eine andere Partei mit einer nutzbringenden Beteiligung) stellt nicht die Art von Restriktionen dar, auf die in IAS ‧(b) Bezug genommen wird
pl Panujący ze szczytu gór w tych śmiesznych ubraniach
de Herrschend auf einem metaphysischen Berggipfel in diesen albernen Kostümen
pl Wkłady wpłacone z góry są uzupełniane przez dane państwa członkowskie biorące udział we wcześniejszym finansowaniu w terminie ‧ dni od przekazania wezwania
de Die im Voraus gezahlten Beiträge werden von den im Voraus zahlenden Mitgliedstaaten innerhalb von ‧ Tagen nach der Übermittlung des betreffenden Abrufs wieder aufgefüllt
pl Pomoc może zostać ustalona z góry albo w drodze procedur przetargowych
de Die Höhe der Beihilfe kann im Voraus oder durch Ausschreibung festgesetzt werden
pl Rozporządzenie Komisji (UE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lutego ‧ r. ustalające z góry stawkę dopłat do prywatnego przechowywania masła na rok
de Verordnung (EU) Nr. ‧/‧ der Kommission vom ‧. Februar ‧ zur Vorausfestsetzung des Betrags der Beihilfe für die private Lagerhaltung von Butter im Jahr
pl Niezależnie od wątpliwości co do praktycznych aspektów wdrożenia takiego systemu, nie należy z góry wykluczać żadnych działań, jeżeli mają one poparcie całej społeczności międzynarodowej i jeżeli istnieją mechanizmy zabezpieczające zapewniające ich prawidłowe działanie oraz zamykające ewentualne furtki.
de Welche Zweifel an der praktischen Umsetzung eines solchen Systems auch immer bestehen - keine Maßnahme sollte für abwegig erklärt werden, solange sie die Unterstützung der gesamten internationalen Gemeinschaft hat und solange es Garantien gibt, die gewährleisten, dass das System funktioniert und nicht umgangen werden kann.
pl W odpowiednich przypadkach umowa o dotację może stanowić, że Komisja musi zostać z góry powiadomiona o każdym planowanym przeniesieniu prawa własności do nowej wiedzy na stronę trzecią
de Gegebenfalls kann in der Finanzhilfevereinbarung geregelt werden, dass die Kommission im Voraus über jede beabsichtigte Übertragung des Eigentums an neuen Kenntnissen und Schutzrechten an Dritte zu unterrichten ist
pl stosowaniu wymogu opłacania z góry podatków związanych z przywozem
de die Einfuhrabgaben sind im Voraus zu entrichten
pl Lowca zszedl z gór
de Der Jäger kehrt nach Hause zurück
pl Osoby wskazane przez pana na nowe wysokie stanowiska UE mogą teraz wypełniać swoją rolę bez przyjętych z góry wyobrażeń, ponieważ dla większości obywateli są jak na razie w znacznej mierze nieznane.
de Die von Ihnen ausgewählten Persönlichkeiten für die neuen wichtigen EU-Ämter können diese nun unvorbelastet prägen, sie sind den meisten EU-Bürgern bisher nicht bekannt.
pl Jak wyjaśniono powyżej, z uwagi na ustalone z góry ilości, które rosyjski eksporter może wywozić do WE, ma on zachętę do wywożenia na rynek Wspólnoty gatunków charakteryzujących się wysoką wartością na tonę
de Wie oben erläutert, bestand für den russischen Ausführer aufgrund der vorgegebenen Ausfuhrmengen ein Anreiz, SiC hoher Qualität mit einem hohen Wert je Tonne in die Gemeinschaft auszuführen
pl Jednak sprzeciwiam się temu, że porozumienia PNR nie określają z góry warunków i kryteriów jednakowych dla wszystkich państw i nie określają danych, które musimy ujawniać. Sprzeciwiam się także temu, że nie znamy dokładnie celu, do którego władze będą te dane wykorzystywać.
de Wogegen ich mich aber verwahre ist die Tatsache, dass PNR-Abkommen keine vorher festgelegten Bedingungen und Kriterien in gleicher Weise für alle Länder bestimmen, dass sie nicht bestimmen, welche Daten wir offen legen müssen und dass wir den genauen Zweck, für den solche Daten von den Behörden verwendet werden, nicht kennen.
pl stwierdza, że odpowiedzialność budżetowa Komisji wymaga ściślejszego powiązania agencji z Komisją; wzywa Komisję i Radę do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu przyznania Komisji do dnia ‧ grudnia ‧ r. mniejszości blokującej w organach nadzorczych agencji regulacyjnych oraz do przewidywania takiej sytuacji z góry w przypadku powoływania nowych agencji
de stellt fest, dass die Haushaltsverantwortung der Kommission eine engere Anbindung der Agenturen an die Kommission erforderlich macht; fordert Kommission und Rat auf, alle nötigen Schritte einzuleiten, um der Kommission bis ‧. Dezember ‧ eine Sperrminorität in den Aufsichtsgremien der Regelungsagenturen einzuräumen und bei Neugründungen dies von vornherein so vorzusehen
pl Rada uważa, że treść poprawki ‧ jest w praktyce niewykonalna, ponieważ opieka zdrowotna, z której pacjent może skorzystać za granicą, ani jej koszt nie są znane z góry
de Er ist der Auffassung, dass Abänderung ‧ in der Praxis nicht durchführbar ist, da im Voraus nicht abzusehen ist, welche Gesundheitsversorgung der Patient im Ausland erhalten wird und wie hoch die Kosten sein werden
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 827701 zdań frazy płacić z góry.Znalezione w 95,232 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.