wymowa: IPA: ˈpwutnɔ

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Leinen   
  (Noun  neuter, n) []
   
  Stoff, der aus der Faser der Flachspflanze hergestellt wird.
 • Leinwand   
   
  Stoff, der aus der Faser der Flachspflanze hergestellt wird.
 • Linnen   
  (noun   )
   
  Stoff, der aus der Faser der Flachspflanze hergestellt wird.
 • Leinwandgewebe   
 • leinwand   

Pozostałe znaczenia:

 
tkanina rozpięta na ramie i zagruntowana, przeznaczona do malowania obrazów
 
obraz malowany na płótnie
 
tkanina o najprosztszym splocie (płóciennym), najczęściej z surowej lub bielonej przędzy;

Picture dictionary

Leinen, Leinwand, Linnen
Leinen, Leinwand, Linnen

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "płótno", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Komenda idź przesuwa żółwia na wskazaną lokalizację na płótnie. Ta lokalizacja to X pikseli od lewej strony płótna oraz Y pikseli od góry płótna. Użycie komendy idź nie powoduje, że żółw rysuje linie
de gehe bewegt die Schildkröte an eine bestimmten Stelle auf der Zeichenfläche. Dieser Ort ist X Pixel vom linken Rand und Y Pixel vom oberen Rand der Zeichenfläche entfernt
pl Aby ułatwić odprowadzenie serwatki oraz wygładzenie skórki, sery owija się w bawełniane płótno
de Um das Ablaufen der Molke zu erleichtern und die Rinde zu glätten, wird der Käse in Baumwolltücher eingewickelt
pl Biała jak płótno
de Du bist ja kreidebleich
pl Podnieś płótno
de Entfernen Sie die Plane
pl Płótna malarskie
de Bemalte Leinwand
pl Komenda czyść usuwa wszystkie rysunki z płótna. Pozostałe rzeczy zostają: pozycja i kąt ruchu żółwia, kolor płótna, widoczność żółwia, i rozmiar płótna. czyść może być użyta za pomocą skrótu cs
de Mit lösche entfernen Sie alle Zeichnungen von der Zeichenfläche. Alle anderen Einstellungen bleiben erhalten: Die Position und die Bewegungsrichtung der Schildkröte, ob die Schildkröte sichtbar ist und Farbe und Größe der Zeichenfläche
pl Zwolnione z należności celnych przywozowych są różnego rodzaju materiały takie jak sznury, słoma, płótno, papier i karton, drewno i tworzywa sztuczne, które są używane do mocowania i zabezpieczania, łącznie z ochroną przed wysoką temperaturą towarów podczas transportu z państwa trzeciego na obszar celny Wspólnoty, które ze swej natury nie służą do powtórnego użytku
de VON DEN EINGANGSABGABEN BEFREIT SIND SEILE, STROH, PLANEN, PAPIER UND PAPPE, HOLZ, KUNSTSTOFFE UND ÄHNLICHE WAREN, DIE ZUM VERSTAUEN UND ZUM SCHUTZ-AUCH WÄRMESCHUTZ-VON WAREN WÄHREND IHRER BEFÖRDERUNG AUS EINEM DRITTLAND IN DAS ZOLLGEBIET DER GEMEINSCHAFT DIENEN UND NORMALERWEISE NICHT WIEDERVERWENDBAR SIND
pl Jeżeli w wykazie dokonuje się odesłania do niniejszej uwagi, materiały włókiennicze (z wyjątkiem podszewek i płótna krawieckiego), które nie spełniają warunków reguły podanej w kolumnie ‧ wykazu dla danego produktu konfekcjonowanego, mogą być wykorzystywane, pod warunkiem że są klasyfikowane w pozycji innej niż produkt, a ich wartość nie przekracza ‧ % ceny ex-works produktu
de Wird in der Liste auf diese Bemerkung verwiesen, so können textile Vormaterialien (ausgenommen Futter und Einlagestoffe), die nicht die Regel erfüllen, die in Spalte ‧ der Liste für die betreffenden Konfektionswaren vorgesehen ist, dennoch verwendet werden, vorausgesetzt, dass sie zu einer anderen Position gehören als das hergestellte Erzeugnis und ihr Wert ‧ v. H. des Ab-Werk-Preises des hergestellten Erzeugnisses nicht überschreitet
pl Przy pomocy komendy zawijaj można wyłączyć zawijanie płótna. Oznacza to, że żółw może wyjść poza płótno i zgubić się. Znaczenie terminu zawijania znajduje się w słowniku
de Mit dem Befehl umbruchaus schalten Sie für die Zeichenfläche den Umbruch aus. Das kann dazu führen, dass sich die Schildkröte über den Rand der Zeichenfläche hinausbewegt und verloren geht.Im Glossar finden Sie mehr über die Bedeutung von Umbruch
pl Ser uformowany w płótnie wiesza się na haku, a następnie układa na półce, której konstrukcja umożliwia odciekanie serwatki
de Der in dem Tuch geformte Käse wird an Haken aufgehängt und später auf ein Brett gelegt, das so konstruiert ist, dass die Molke abfließen kann
pl Tylko kawał płótna
de Nur eine alte Plane
pl podnieś podnosi ołówek z płótna. Gdy ołówek jest podniesiony nie będzie rysowana linia gdy porusza się żółw. Zobacz także opuść. podnieś może być użyte za pomocą skrótu pod
de stifthoch hebt den Stift von der Zeichenfläche. Wenn der Zeichenstift hoch ist, zeichnet die Schildkröte bei ihrer Bewegung keine Linie. Siehe auch stiftrunter. stifthoch kann als sh abgekürzt werden
pl Komenda kolor_ tła ustawia kolor płótna. kolor_ tła przyjmuje kombinację RGB jako argument wejściowy. kolor_ tła może być użyty za pomocą skrótu kt
de papierfarbe setzt die Farbe der Zeichenfläche. papierfarbe braucht eine RGB-Kombination als Eingabewert. papierfarbe kann als pf abgekürzt werden
pl & kturtle; bierze swoją nazwę od żółwia, który odgrywa kluczową rolę w środowisku programistycznym. Użytkownik programuje żółwia korzystając z poleceń & logo;, aby ten rysował rysunek na płótnie
de & kturtle; ist nach der Schildkröte benannt, die in der Programmierumgebung die Hauptrolle spielt. Der Benutzer programmiert die Schildkröte mit den & turtlelang;-Befehlen, um ein Bild auf der Zeichenfläche zu malen
pl Komenda zeruj czyści bardziej dokładnie niż komenda czyść. Po wykonaniu komendy zeruj płótno wygląda jak po rozpoczęciu pracy & kturtle;. Żółw umieszczony jest na środku ekranu, kolor płótna jest biały, żółw rysuje czarną linię
de zurücksetzen räumt gründlicher auf als der Befehl lösche. Nach der Ausführung des Befehls zurücksetzen sind alle Einstellungen wie beim Start von & kturtle;. Die Schildkröte steht mitten auf einer weißen Zeichenfläche, zeichnet die Linien mit schwarzer Farbe und die Papiergröße beträgt ‧ x ‧ Pixel
pl środek przesuwa żółwia na środek płótna
de mitte bewegt die Schildkröte in die Mitte der Zeichenfläche
pl idźy powoduje przesunięcie żółwia do pozycji Y pikseli od góry płótna, podczas gdy odległość od lewego brzegu pozostaje bez zmian
de Mit dem Befehl gehey bewegt sich die Schildkröte auf Y Pixel vom oberen Rand der Zeichenfläche, bleibt dabei aber auf gleicher Entfernung vom linken Rand der Zeichenfläche
pl Drukuje aktualny kod w edytorze bądź aktualny rysunek znajdujący się na płótnie
de Druckt entweder den aktuellen Quelltext oder die Zeichnung
pl Za pomocą komendy przeskaluj_ tło można ustawić rozmiar płótna. Komenda przyjmuje jako argumenty wejściowe liczby X i Y, gdzie X jest nową szerokością płótna w pikselach, a Y jest nową wysokością płótna w pikselach. przeskaluj_ tło może być użyte za pomocą skrótu pt
de Mit dem Befehl papiergröße stellen Sie die Größe der Zeichenfläche ein. Als Eingabewert sind X und Y erforderlich, dabei ist X die neue Breite in Pixeln und Y die neue Höhe der Zeichenfläche in Pixeln. papiergröße kann als pg abgekürzt werden
pl po około ‧ minutach osadzony skrzep jest bezpośrednio ściskany ręcznie i formowany na kształt grudy przy użyciu płótna
de Nach etwa ‧ Minuten beginnt man damit, den abgesetzten Käsebruch direkt von Hand zu pressen und mithilfe eines Tuches zu Klumpen zu formen
pl Płótno jest obszarem na którym komendy rysują obrazy. Innymi słowami jest to plac zabaw żółwia. Po wprowadzeniu kodu do edytora kodu, i wykonaniu go przy użyciu menu Plik Wykonaj komendy, mogą zdarzyć się dwie rzeczy: kod wykona się poprawnie i zobaczymy zmiany na płótnie; bądź w kodzie został popełniony błąd i pojawi się komunikat opisujący ten błąd
de Die Zeichenfläche ist der Bereich, wo die Ausgaben der Befehle dargestellt werden und ein Bild zeichnen. Dies ist also der Spielplatz für die Schildkröte. Nach der Eingabe des Quelltextes im Quelltexteditor und der Ausführung mit Datei Ausführen kann folgendes passieren: Entweder der Quelltext wird fehlerfrei ausgeführt und Sie sehen dann Änderungen auf der Zeichenfläche oder Sie haben einen Fehler im Quelltext und es erscheint ein Fenster, das Ihnen die Art des Fehlers meldet
pl Do dolnej części worka włoka można przymocować płótno, tkaninę sieciową lub jakikolwiek inny materiał w celu zminimalizowania uszkodzeń lub zapobiegania im
de Segeltuch, Netzwerk oder anderes Material darf an der Unterseite des Steerts angebracht sein, um Beschädigungen zu mindern oder zu verhüten
pl Ser uformowany w płótnie wiesza się na haku, małe formowane sery wyciąga się z form, a tak powstałe kształty dojrzewają na drewnianej półce, której konstrukcja umożliwia odciekanie serwatki
de Der in Tüchern geformte Käse wird an Haken aufgehängt, die geformten Käse werden aus den Modellen genommen und reifen auf hölzernen Regalen, die so konstruiert sind, dass die Molke abfließen kann
pl płótno lniane oraz inne włókna łykowe
de Leinen-und sonstige Bastfasern
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 55 zdań frazy płótno.Znalezione w 0,262 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.