wymowa: IPA: ˈpwutnɔ

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Leinen   
  (Noun  neuter, n) []
   
  Stoff, der aus der Faser der Flachspflanze hergestellt wird.
 • Leinwand   
   
  Stoff, der aus der Faser der Flachspflanze hergestellt wird.
 • Linnen   
  (noun   )
   
  Stoff, der aus der Faser der Flachspflanze hergestellt wird.
 • Leinwandgewebe   
 • leinwand   

Pozostałe znaczenia:

 
tkanina rozpięta na ramie i zagruntowana, przeznaczona do malowania obrazów
 
obraz malowany na płótnie
 
tkanina o najprosztszym splocie (płóciennym), najczęściej z surowej lub bielonej przędzy;

Picture dictionary

Leinen, Leinwand, Linnen
Leinen, Leinwand, Linnen

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "płótno", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Istnieje kilka komend sterujących płótnem
de Es gibt mehrere Befehle für die Zeichenfläche
pl Dla konfekcjonowanych wyrobów włókienniczych, do których umieszczony jest odsyłacz do niniejszej uwagi wprowadzającej, materiały włókiennicze, za wyjątkiem podszewek i płótna krawieckiego, które nie spełniają warunków reguły podanej w kolumnie ‧ wykazu dla danego wyrobu konfekcjonowanego, mogą być wykorzystywane, pod warunkiem że są klasyfikowane pod inną pozycją niż produkt i że ich wartość nie jest większa o więcej niż ‧ % od ceny ex-works produktu
de Wird in der Liste auf diese Bemerkung verwiesen, so können textile Vormaterialien (ausgenommen Futter und Einlagestoffe), die nicht die Regel erfüllen, die in Spalte ‧ der Liste für die betreffenden Konfektionswaren vorgesehen ist, dennoch verwendet werden, vorausgesetzt, dass sie zu einer anderen Position gehören als das hergestellte Erzeugnis und ihr Wert ‧ v. H. des Ab-Werk-Preises des hergestellten Erzeugnisses nicht überschreitet
pl płótno lniane oraz inne włókna łykowe
de Leinen-und sonstige Bastfasern
pl Uwaga: Gdy kod jest wykonywany w trybie pełnego ekranu wszystko poza płótnem jest zakryte. Daje to możliwość pisania programów w & kturtle; działających w trybie pełnoekranowym
de Achtung: Wenn Quelltext im Vollbildmodus ausgeführt wird, ist alles außer der Zeichenfläche nicht sichtbar. So können Sie Programme in & kturtle; schreiben, die als Vollbild ausgeführt werden
pl Biała jak płótno
de Du bist ja kreidebleich
pl idźx powoduje przesunięcie żółwia do pozycji X pikseli od lewej strony płótna, podczas gdy wysokość pozostaje bez zmiany
de Mit dem Befehl gehex bewegt sich die Schildkröte auf X Pixel vom linken Rand der Zeichenfläche, bleibt dabei aber auf gleicher Höhe
pl Wartość kontrolująca efekt wygładzania pędzla na płótnie
de Dieser Wert simuliert den glättenden Effekt des Pinsels auf der Leinwand
pl Płótno jest obszarem na którym komendy rysują obrazy. Innymi słowami jest to plac zabaw żółwia. Po wprowadzeniu kodu do edytora kodu, i wykonaniu go przy użyciu menu Plik Wykonaj komendy, mogą zdarzyć się dwie rzeczy: kod wykona się poprawnie i zobaczymy zmiany na płótnie; bądź w kodzie został popełniony błąd i pojawi się komunikat opisujący ten błąd
de Die Zeichenfläche ist der Bereich, wo die Ausgaben der Befehle dargestellt werden und ein Bild zeichnen. Dies ist also der Spielplatz für die Schildkröte. Nach der Eingabe des Quelltextes im Quelltexteditor und der Ausführung mit Datei Ausführen kann folgendes passieren: Entweder der Quelltext wird fehlerfrei ausgeführt und Sie sehen dann Änderungen auf der Zeichenfläche oder Sie haben einen Fehler im Quelltext und es erscheint ein Fenster, das Ihnen die Art des Fehlers meldet
pl Zwolnione z należności celnych przywozowych są różnego rodzaju materiały takie jak sznury, słoma, płótno, papier i karton, drewno i tworzywa sztuczne, które są używane do mocowania i zabezpieczania, łącznie z ochroną przed wysoką temperaturą towarów podczas transportu z państwa trzeciego na obszar celny Wspólnoty, które ze swej natury nie służą do powtórnego użytku
de VON DEN EINGANGSABGABEN BEFREIT SIND SEILE, STROH, PLANEN, PAPIER UND PAPPE, HOLZ, KUNSTSTOFFE UND ÄHNLICHE WAREN, DIE ZUM VERSTAUEN UND ZUM SCHUTZ-AUCH WÄRMESCHUTZ-VON WAREN WÄHREND IHRER BEFÖRDERUNG AUS EINEM DRITTLAND IN DAS ZOLLGEBIET DER GEMEINSCHAFT DIENEN UND NORMALERWEISE NICHT WIEDERVERWENDBAR SIND
pl idźy powoduje przesunięcie żółwia do pozycji Y pikseli od góry płótna, podczas gdy odległość od lewego brzegu pozostaje bez zmian
de Mit dem Befehl gehey bewegt sich die Schildkröte auf Y Pixel vom oberen Rand der Zeichenfläche, bleibt dabei aber auf gleicher Entfernung vom linken Rand der Zeichenfläche
pl Dodaje się ustęp: Ser jest kształtowany w pojedynczej formie o średnicy ‧ cm, z płótnem z juty lub lnianym
de Folgender Abschnitt soll hinzugefügt werden: Der Käse wird mit einem Käsetuch aus Jute oder Leinen einzeln in Formen von ‧ cm Durchmesser gegeben und geformt
pl Komenda czyść usuwa wszystkie rysunki z płótna. Pozostałe rzeczy zostają: pozycja i kąt ruchu żółwia, kolor płótna, widoczność żółwia, i rozmiar płótna. czyść może być użyta za pomocą skrótu cs
de Mit lösche entfernen Sie alle Zeichnungen von der Zeichenfläche. Alle anderen Einstellungen bleiben erhalten: Die Position und die Bewegungsrichtung der Schildkröte, ob die Schildkröte sichtbar ist und Farbe und Größe der Zeichenfläche
pl Płótna malarskie
de Bemalte Leinwand
pl Komenda kolor_ tła ustawia kolor płótna. kolor_ tła przyjmuje kombinację RGB jako argument wejściowy. kolor_ tła może być użyty za pomocą skrótu kt
de papierfarbe setzt die Farbe der Zeichenfläche. papierfarbe braucht eine RGB-Kombination als Eingabewert. papierfarbe kann als pf abgekürzt werden
pl powstaje przy zastosowaniu tradycyjnych metod przetwarzania (zakładających użycie naturalnych kultur bakterii, formowanie za pomocą płótna lnianego oraz okrągłej formy do sera Beaufort, której zastosowanie wymaga przewracania sera podczas prasowania
de traditionelle Verarbeitungspraktiken (Verwendung wilder Sauermilchkulturen und Formung des Käselaibs in Leintüchern und dem Beaufort-Reifen, wofür mehrmaliges Wenden während des Pressvorgangs erforderlich ist
pl Drukuje aktualny kod w edytorze bądź aktualny rysunek znajdujący się na płótnie
de Druckt entweder den aktuellen Quelltext oder die Zeichnung
pl & kturtle; bierze swoją nazwę od żółwia, który odgrywa kluczową rolę w środowisku programistycznym. Użytkownik programuje żółwia korzystając z poleceń & logo;, aby ten rysował rysunek na płótnie
de & kturtle; ist nach der Schildkröte benannt, die in der Programmierumgebung die Hauptrolle spielt. Der Benutzer programmiert die Schildkröte mit den & turtlelang;-Befehlen, um ein Bild auf der Zeichenfläche zu malen
pl Za pomocą komendy przeskaluj_ tło można ustawić rozmiar płótna. Komenda przyjmuje jako argumenty wejściowe liczby X i Y, gdzie X jest nową szerokością płótna w pikselach, a Y jest nową wysokością płótna w pikselach. przeskaluj_ tło może być użyte za pomocą skrótu pt
de Mit dem Befehl papiergröße stellen Sie die Größe der Zeichenfläche ein. Als Eingabewert sind X und Y erforderlich, dabei ist X die neue Breite in Pixeln und Y die neue Höhe der Zeichenfläche in Pixeln. papiergröße kann als pg abgekürzt werden
pl środek przesuwa żółwia na środek płótna
de mitte bewegt die Schildkröte in die Mitte der Zeichenfläche
pl Wartość kontrolująca efekt wygładzania ołówka na płótnie
de Dieser Wert legt den glättenden Effekt des Stiftes auf der Leinwand fest
pl podnieś podnosi ołówek z płótna. Gdy ołówek jest podniesiony nie będzie rysowana linia gdy porusza się żółw. Zobacz także opuść. podnieś może być użyte za pomocą skrótu pod
de stifthoch hebt den Stift von der Zeichenfläche. Wenn der Zeichenstift hoch ist, zeichnet die Schildkröte bei ihrer Bewegung keine Linie. Siehe auch stiftrunter. stifthoch kann als sh abgekürzt werden
pl Podnieś płótno
de Entfernen Sie die Plane
pl x = ‧ kontener x zawiera teraz liczbę ‧ W = " Mój wiek to: " ‧ kontener W zawiera teraz łańcuch" Mój wiek to: " ‧ poniższa instrukcja drukuje na płótnie zawartość kontenerów ' W ' i ' x ' pisz W + x
de $ x = ‧ Der Container x enthält jetzt die Zahl ‧ $ W = " Mein Alter ist: " ‧ Der Container W enthält jetzt die Zeichenkette " Mein Alter ist: " ‧ Dies druckt den Inhalt der Container ' W ' und ' x ' auf die Zeichenfläche drucke $ W + $ x
pl Do dolnej części worka włoka można przymocować płótno, tkaninę sieciową lub jakikolwiek inny materiał w celu zminimalizowania uszkodzeń lub zapobiegania im
de Segeltuch, Netzwerk oder anderes Material darf an der Unterseite des Steerts angebracht sein, um Beschädigungen zu mindern oder zu verhüten
pl Płótno, tkanina sieciowa lub jakikolwiek inny materiał może zostać przymocowywany do dolnej części worka włoka w celu zmniejszenia lub zapobiegania uszkodzeniom
de Segeltuch, Netzwerk oder anderes Material darf an der Unterseite des Steerts angebracht sein, um Beschädigungen zu mindern oder zu verhüten
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 55 zdań frazy płótno.Znalezione w 0,573 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.