wymowa: IPA: ˈpwutnɔ

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Leinen   
  (Noun  neuter, n) []
   
  Stoff, der aus der Faser der Flachspflanze hergestellt wird.
 • Leinwand   
   
  Stoff, der aus der Faser der Flachspflanze hergestellt wird.
 • Linnen   
  (noun   )
   
  Stoff, der aus der Faser der Flachspflanze hergestellt wird.
 • Flachs   
 • Leinwandgewebe   
 • Stoff   
 • Tuch   
  (noun   )
 • Wäsche   
 • leinwand   

Pozostałe znaczenia:

 
tkanina rozpięta na ramie i zagruntowana, przeznaczona do malowania obrazów
 
obraz malowany na płótnie
 
tkanina o najprosztszym splocie (płóciennym), najczęściej z surowej lub bielonej przędzy;

Picture dictionary

Leinwand, Leinen, Linnen
Leinwand, Leinen, Linnen

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (1)

z płótna
Lein-; Leinen-; leinen

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "płótno", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Do dolnej części worka włoka można przymocować płótno, tkaninę sieciową lub jakikolwiek inny materiał w celu zminimalizowania uszkodzeń lub zapobiegania im
de Segeltuch, Netzwerk oder anderes Material darf an der Unterseite des Steerts angebracht sein, um Beschädigungen zu mindern oder zu verhüten
pl Dla konfekcjonowanych wyrobów włókienniczych, do których umieszczony jest odsyłacz do niniejszej uwagi wprowadzającej, materiały włókiennicze, za wyjątkiem podszewek i płótna krawieckiego, które nie spełniają warunków reguły podanej w kolumnie ‧ wykazu dla danego wyrobu konfekcjonowanego, mogą być wykorzystywane, pod warunkiem że są klasyfikowane pod inną pozycją niż produkt i że ich wartość nie jest większa o więcej niż ‧ % od ceny ex-works produktu
de Wird in der Liste auf diese Bemerkung verwiesen, so können textile Vormaterialien (ausgenommen Futter und Einlagestoffe), die nicht die Regel erfüllen, die in Spalte ‧ der Liste für die betreffenden Konfektionswaren vorgesehen ist, dennoch verwendet werden, vorausgesetzt, dass sie zu einer anderen Position gehören als das hergestellte Erzeugnis und ihr Wert ‧ v. H. des Ab-Werk-Preises des hergestellten Erzeugnisses nicht überschreitet
pl Przy pomocy komendy zawijaj można wyłączyć zawijanie płótna. Oznacza to, że żółw może wyjść poza płótno i zgubić się. Znaczenie terminu zawijania znajduje się w słowniku
de Mit dem Befehl umbruchaus schalten Sie für die Zeichenfläche den Umbruch aus. Das kann dazu führen, dass sich die Schildkröte über den Rand der Zeichenfläche hinausbewegt und verloren geht.Im Glossar finden Sie mehr über die Bedeutung von Umbruch
pl powstaje przy zastosowaniu tradycyjnych metod przetwarzania (zakładających użycie naturalnych kultur bakterii, formowanie za pomocą płótna lnianego oraz okrągłej formy do sera Beaufort, której zastosowanie wymaga przewracania sera podczas prasowania
de traditionelle Verarbeitungspraktiken (Verwendung wilder Sauermilchkulturen und Formung des Käselaibs in Leintüchern und dem Beaufort-Reifen, wofür mehrmaliges Wenden während des Pressvorgangs erforderlich ist
pl Dostrzegamy to, obserwując farbę na płótnie
de Nur vom Betrachten einer Leinwand
pl po około ‧ minutach osadzony skrzep jest bezpośrednio ściskany ręcznie i formowany na kształt grudy przy użyciu płótna
de Nach etwa ‧ Minuten beginnt man damit, den abgesetzten Käsebruch direkt von Hand zu pressen und mithilfe eines Tuches zu Klumpen zu formen
pl Istnieją dwie komendy czyszczące płótno
de Es gibt zwei Befehle, um die Zeichenfläche nach einem Fehler wieder aufzuräumen
pl Komendy do zarządzania płótnem
de Befehle für die Zeichenfläche
pl Tylko kawał płótna
de Nur eine alte Plane
pl Jeżeli w wykazie dokonuje się odesłania do niniejszej uwagi, materiały włókiennicze (z wyjątkiem podszewek i płótna krawieckiego), które nie spełniają warunków reguły podanej w kolumnie ‧ wykazu dla danego produktu konfekcjonowanego, mogą być wykorzystywane, pod warunkiem że są klasyfikowane w pozycji innej niż produkt, a ich wartość nie przekracza ‧ % ceny ex-works produktu
de Wird in der Liste auf diese Bemerkung verwiesen, so können textile Vormaterialien (ausgenommen Futter und Einlagestoffe), die nicht die Regel erfüllen, die in Spalte ‧ der Liste für die betreffenden Konfektionswaren vorgesehen ist, dennoch verwendet werden, vorausgesetzt, dass sie zu einer anderen Position gehören als das hergestellte Erzeugnis und ihr Wert ‧ % des Ab-Werk-Preises des hergestellten Erzeugnisses nicht überschreitet
pl Biała jak płótno
de Du bist ja kreidebleich
pl Pętla dla jest pętlą zliczającą, & ie; zlicza za użytkownika. dla x = ‧ do ‧ [ pisz x * ‧ naprzód ‧ ] Za każdym razem gdy kod w nawiasach jest wykonywany wartość zmiennej x zwiększa się o ‧, dopóki zmienna x nie osiągnie wartości ‧. Kod w nawiasach wypisuje wartość zmiennej x pomnożonej przez ‧. Po wykonaniu programu na płótnie będzie można zobaczyć tabele wielokrotności liczby
de Die von-Schleife ist eine zählende Schleife, d. h. zählt sie für Sie: von $ x = ‧ bis ‧ { drucke $ x * ‧ vorwärts ‧ } Jedes Mal, wenn der Quelltext zwischen den Klammern ausgeführt wird, vergrößert sich der Wert von x um eins, bis x den Wert ‧ erreicht. Der Quelltext zwischen den Klammern druckt den Wert von x multipliziert mit ‧. Nach dem Ende dieses Programms sehen Sie das ‧x‧ auf der Zeichenfläche
pl Płótno, tkanina sieciowa lub jakikolwiek inny materiał może zostać przymocowywany do dolnej części worka włoka w celu zmniejszenia lub zapobiegania uszkodzeniom
de Segeltuch, Netzwerk oder anderes Material darf an der Unterseite des Steerts angebracht sein, um Beschädigungen zu mindern oder zu verhüten
pl opuść kładzie ołówek na płótnie. Gdy ołówek jest położony będzie rysowana linia gdy porusza się żółw. Zobacz także podnieś. opuść może być użyte za pomocą skrótu opu
de stiftrunter drückt den Stift auf die Zeichenfläche. Wenn der Zeichenstift runter ist, zeichnet die Schildkröte eine Linie bei ihrer Bewegung. Siehe auch stifthoch. stiftrunter kann als sr abgekürzt werden
pl Komenda idź przesuwa żółwia na wskazaną lokalizację na płótnie. Ta lokalizacja to X pikseli od lewej strony płótna oraz Y pikseli od góry płótna. Użycie komendy idź nie powoduje, że żółw rysuje linie
de gehe bewegt die Schildkröte an eine bestimmten Stelle auf der Zeichenfläche. Dieser Ort ist X Pixel vom linken Rand und Y Pixel vom oberen Rand der Zeichenfläche entfernt
pl Płótna malarskie
de Bemalte Leinwand
pl Uwaga: Gdy kod jest wykonywany w trybie pełnego ekranu wszystko poza płótnem jest zakryte. Daje to możliwość pisania programów w & kturtle; działających w trybie pełnoekranowym
de Achtung: Wenn Quelltext im Vollbildmodus ausgeführt wird, ist alles außer der Zeichenfläche nicht sichtbar. So können Sie Programme in & kturtle; schreiben, die als Vollbild ausgeführt werden
pl Po wygaszeniu ognia dół oczyszcza się, usuwając wszelkie pozostałości popiołu; na dnie przygotowuje się z płyt z nieobrobionego drewna podest, który ma umożliwić odciekanie płynnego tłuszczu wydzielającego się w procesie fermentacji sera podczas sezonowania; wyścielane są również ściany dołu warstwami słomy zbożowej o grubości co najmniej ‧ cm, podtrzymywanymi palisadą z pionowo ustawionych trzcin; dół wypełniany jest w ten sposób, że zapakowane w worki sery układane są warstwami jedne na drugich aż do całkowitego zapełnienia dołu; po okresie stabilizacji, nie dłuższym niż ‧ dni, można uzupełnić powstałą przestrzeń produktami tego samego rodzaju; po całkowitym wypełnieniu dołu zamyka się otwór płachtami niebarwionego płótna odpowiedniego do zastosowań spożywczych lub słomą, co ma na celu uniemożliwienie parowania
de Nach dem Löschen des Feuers erfolgt die Reinigung, bei der alle Aschereste entfernt werden; auf dem Boden wird mithilfe von unbehandelten Holzbrettern eine erhöhte Fläche geschaffen, dies ermöglicht das Abfließen der fetthaltigen Flüssigkeit, die bei der Fermentation des Käses entstehen; die Wände werden mit einer mindestens ‧ cm dicken Strohschicht verkleidet, die mit senkrechten Stäben abgestützt wird; die Grube wird gefüllt, indem die Stoffsäcke mit dem Käse bis zur Öffnung aufgestapelt werden; nach höchstens zehn Tagen, wenn sich der Käse gesetzt hat, kann der hierbei entstandene Raum mit weiteren Mengen dieses Produkts gefüllt werden; danach wird die Öffnung mit ungefärbten und für den Kontakt mit Lebensmitteln geeigneten Tüchern und/oder Stroh verschlossen, um die Verdunstung zu vermeiden
pl Dodaje się ustęp: Ser jest kształtowany w pojedynczej formie o średnicy ‧ cm, z płótnem z juty lub lnianym
de Folgender Abschnitt soll hinzugefügt werden: Der Käse wird mit einem Käsetuch aus Jute oder Leinen einzeln in Formen von ‧ cm Durchmesser gegeben und geformt
pl x = ‧ kontener x zawiera teraz liczbę ‧ W = " Mój wiek to: " ‧ kontener W zawiera teraz łańcuch" Mój wiek to: " ‧ poniższa instrukcja drukuje na płótnie zawartość kontenerów ' W ' i ' x ' pisz W + x
de $ x = ‧ Der Container x enthält jetzt die Zahl ‧ $ W = " Mein Alter ist: " ‧ Der Container W enthält jetzt die Zeichenkette " Mein Alter ist: " ‧ Dies druckt den Inhalt der Container ' W ' und ' x ' auf die Zeichenfläche drucke $ W + $ x
pl Kawałki pakowane po co najmniej ‧ gramów mogą nie wykazywać śladów nacierania mieszanką morge, pod warunkiem że zawsze posiadają część ziarnistej skórki, na której widoczne są jeszcze ślady odbitego płótna lub formy
de Bei abgepackten Portionen unter ‧ g kann die Schmiere entfernt werden, wenn ein Stück gekörnte Rinde erhalten bleibt, auf der sich der Abdruck des Tuchs oder der Form abzeichnet
pl Drukuje aktualny kod w edytorze bądź aktualny rysunek znajdujący się na płótnie
de Druckt entweder den aktuellen Quelltext oder die Zeichnung
pl płótno lniane oraz inne włókna łykowe
de Leinen-und sonstige Bastfasern
pl Płótna mogą być zapisywane jako obraz lub drukowane
de Die Zeichenfläche kann als Bild gespeichert oder ausgedruckt werden
pl Zwolnione z należności celnych przywozowych są różnego rodzaju materiały takie jak sznury, słoma, płótno, papier i karton, drewno i tworzywa sztuczne, które są używane do mocowania i zabezpieczania, łącznie z ochroną przed wysoką temperaturą towarów podczas transportu z państwa trzeciego na obszar celny Wspólnoty, które ze swej natury nie służą do powtórnego użytku
de VON DEN EINGANGSABGABEN BEFREIT SIND SEILE, STROH, PLANEN, PAPIER UND PAPPE, HOLZ, KUNSTSTOFFE UND ÄHNLICHE WAREN, DIE ZUM VERSTAUEN UND ZUM SCHUTZ-AUCH WÄRMESCHUTZ-VON WAREN WÄHREND IHRER BEFÖRDERUNG AUS EINEM DRITTLAND IN DAS ZOLLGEBIET DER GEMEINSCHAFT DIENEN UND NORMALERWEISE NICHT WIEDERVERWENDBAR SIND
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 55 zdań frazy płótno.Znalezione w 0,322 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.