Tłumaczenia na język niemiecki:

  • fluviatiles sediment   

Pozostałe znaczenia:

 
... litoralne, powstałe w morskich wodach przybrzeżnych
 
... glacyfluwialne; powstają z tajania lodowca lub lądolodu
 
wioski rybackie
 
... abysalne, głębin morskich
 
... limniczne lub jeziorne (jezierne)
 
... paraliczne; powstałe w zatokach, zalewach i lagunach oraz w jeziorach nadbrzeżnych
 
... limniczne powstałe na dnie jeziora
 
... glacjalne; powstają z materiału przyniesionego przez lodowiec lub lądolód
 
... terrygeniczne, morskie powstałe z materiału przyniesionego z lądu
 
... pelagiczne, w dnie mórz głębokich
 
... nerytyczne, powstałe w dnie płytkich mórz

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (25)

akumulacja osadówablagerung von sediment
czynny osadBelebtschlamm
fermentacja osadów ściekowychSchlammfaulung
granica faz osad-wodasediment wasser grenzflaeche
kompost z osadów ściekowychMüll-Klärschlamm-Kompost
oczyszczanie osadów ściekowychSchlammbehandlung
osadRückstand; Ablagerung; Belag; Absatz; Bodensatz; Anflug; Relikt; Satz; Depot; Ansatz; Überrest; Niederschlag; Rest; schlamm; Sediment
osad bentosowyGewässerboden
osad czynnybelebtschlamm; Belebtschlamm; aktivierter Schlamm; belebter Schlamm; biologischer Schlamm
osad filtracyjnyfilterkuchen; Filterrückstand
osad filtracyjny (cukier trzcinowy)filterschlamm (rohrzucker)
osad nazębnyZahnbelag
osad odwodnionyentwässerter Schlamm
osad ściekowyklaerschlamm; Klärschlamm
osad wtórnyRestklärschlamm
osadaAnsiedlung; Weiler; Kolonie; Niederlassung; Siedlung; Ansiedelei
osady morskieMeeressediment
osady ściekoweAbwasserschlamm; klärschlamm; Schlamm
osady ściekowe przefermentowaneFaulschlamm
osady z oczyszczaniaSchlammbeseitigung
osadzanie osaduverunreinigung
przenoszenie osadówFeststofftransport
resuspensja osaduSedimentmobilisierung
spopielanie osadów ściekowychSchlammverbrennung
stabilizacja osaduSchlammstabilisierung

Przykładowe zdania z "osady", pamięć tłumaczeniowa

add example
W trakcie przechowywania może powstawać biały osad i przezroczysty, bezbarwny płyn powyżejBei Lagerung kann sich eine feine, weiße Ablagerung mit einem klaren, farblosen Überstand bilden
losy i rozmieszczenie pozostałości substancji czynnej i istotnych metabolitów, produktów rozpadu i produktów reakcji w środowisku wodnym, osadzie lub rybachVerbleib und Verteilung von Rückständen des Wirkstoffs und der Metaboliten, Abbau-und Reaktionsprodukte im Wasser, im Sediment oder in Fischen
Na tych terenach przeważają gleby bielicowe lub pseudobielicowe rozwinięte na piaskach, glinach oraz osadach zastoiskowych, średnich i niskich klas bonitacyjnych, które idealnie sprawdzają się w uprawie sadów jabłoniowychDie in diesen Gebieten vorherrschenden Böden sind Sand- und Lehmpodsol, Pseudo-Sand- und-Lehmpodsol sowie Bändertone der mittleren und unteren Bonitätsklassen, die sich hervorragend für den Apfelanbau eignen
inne informacje uważane przez państwo członkowskie za przydatne, takie jak wskazanie obszarów, na których mogą wystąpić powodzie, którym towarzyszy transport dużej ilości osadów i rumowiska, oraz informacje o innych istotnych źródłach zanieczyszczeniaweitere Informationen, die der Mitgliedstaat als nützlich betrachtet, etwa die Angabe von Gebieten, in denen Hochwasser mit einem hohen Gehalt an mitgeführten Sedimenten sowie Schutt mitführende Hochwasser auftreten können, und Informationen über andere bedeutende Verschmutzungsquellen
Przygotowanie kolb do próby z zawieszonym osadem [do wyboru]Vorbereitung der Kolben für Tests mit suspendierten Sedimenten (fakultativ
Osad zawiera BiASDer Rückstand enthält die BiAS
PRZED PODANIEM PREPARATU RISPOLEPT CONSTA MOŻE BYĆ KONIECZNE WSTRZĄŚNIĘCIE LEKU W ZWIĄZKU Z MOŻLIWOŚCIĄ PONOWNEGO POJAWIENIA SIĘ OSADU PO SPORZĄDZENIU ZAWIESINYDA SICH DIE SUSPENSION NACH DER HERSTELLUNG MIT DER ZEIT ABSETZEN KANN, IST VOR DER VERABREICHUNG EINE ERNEUTE SUSPENDIERUNG NOTWENDIG
c/produkt został odseparowany od osadu poprzez wlewaniedurch Degorgieren von seinem Trub getrennt worden ist
Podobnie jak w przypadku wszystkich produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania pozajelitowego, należy obejrzeć produkt Lucentis przed podaniem, sprawdzając czy nie doszło do wytrącenia osadu i przebarwieniaWie alle Parenteralia sollte Lucentis vor der Anwendung visuell auf Verfärbungen und Schwebstoffe untersucht werden
Badania podatności na biodegradację w symulowanym teście z osadem czynnymBelebtschlamm-Simulationstest zur Prüfung der biologischen Abbaubarkeit
Ponadto należy podać następujące informacje o osadzie, jeśli przeprowadzona jest próba zawieszonego osaduBei Tests mit suspendierten Sedimenten sollten außerdem die folgenden Informationen zu den Sedimenten angegeben werden
obaw pośrednio związanych z wpływem na osady w wyniku pośredniego narażenia drapieżników poprzez łańcuch pokarmowy, którego pierwsze ogniwo stanowią omułki, na skutek produkcji pigmentów, produkcji tlenku chromu, poprzez sole wykorzystywane w garbarstwie, preparaty do impregnacji drewna, na skutek użytkowania impregnowanego drewna, preparatów do obróbki metali i przy obróbce metaliBedenken hinsichtlich nicht kompartimentgebundener Auswirkungen infolge von indirekter Exposition von Raubtieren über die auf Muscheln basierende Nahrungskette aufgrund der Herstellung von Pigmenten und Chromoxid, durch Gerbsalze, infolge der Formulierung von Holzschutzmitteln, der Verwendung von behandeltem Holz, der Formulierung von Metallbehandlungsprodukten und der Metallbehandlung
system spalania osadu do skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej (system spalania osadu PCCEErrichtung einer Schlammverbrennungsanlage mit Wärme-Kraft-Kopplung (WKK-Schlammverbrennungsanlage
Zabrania się użycia osadów z oczyszczalni ścieków lub produktów pochodnych na łąkach i pastwiskach wykorzystywanych w łańcuchu produkcji sera BeaufortAuf den Wiesen, Weiden und Almflächen, die für die Beaufort-Herstellungskette genutzt werden, dürfen keine Klärschlämme oder daraus gewonnene Erzeugnisse ausgebracht werden
Od zamierzchłych czasów gospodarstwa rolne położone w tym obszarze powstawały na bazie małych osad (caserías), które dążyły do samowystarczalności, poprzez prowadzenie upraw i wytwarzanie produktów pochodzących z hodowli bydła i zwierząt produkujących wełnęSeit Vorzeiten siedelten sich in dem Gebiet nur kleine, aus Einzelhöfen bestehende landwirtschaftliche Betriebe an, die sich durch den Anbau von Feldfrüchten und die Herstellung von Erzeugnissen aus der Rinder- und Schafhaltung selbst versorgten
Były to przykłady dobrej współpracy na szczeblu władz lokalnych z Romami mieszkającymi w takich osadach, gdzie politycy lokalni faktycznie poczynili starania w kierunku rozwiązania sytuacji z korzyścią dla Romów.Dazu gehörten Fälle, in denen es auf Ebene der lokalen Behörden eine sehr gute Zusammenarbeit mit den Roma gab, die in diesen Siedlungen lebten und wir sahen auch positive Beispiele, in denen örtliche Politiker echte Anstrengungen unternahmen, die Situation zugunsten der Roma zu lösen.
w pompach insulinowych; je li FlexPen został upuszczony, zniszczony lub zgnieciony, co mogło spowodowa wyciek insuliny; je li nie był przechowywany wła ciwie lub został zamro ony (patrz punkt ‧.Jak przechowywa NovoMix ‧); je li nie jest jednolicie biały i m tny po wymieszaniu; je li widoczne s grudki materiału lub biały osad przylega do cianek i ko ców wkładu daj c wra enie oszronieniain Insulininfusionspumpen wenn der FlexPen fallen gelassen wurde oder beschädigt oder zerdrückt ist; es besteht die Gefahr des Austretens von Insulin wenn es nicht korrekt aufbewahrt worden ist oder wenn es eingefroren war (siehe ‧ Wie ist NovoMix ‧ aufzubewahren?) wenn das Insulin nach dem Mischen nicht einheitlich weiß und trübe ist wenn sich Klumpen gebildet haben oder feste weiße Partikel am Boden oder an der Wand der Patronen haften, wodurch diese wie gefroren aussehen
Konieczne jest określenie szczegółowych zasad dotyczących tworzenia tego nowego środka, w szczególności warunków zagospodarowania produktów ubocznych, jak również celu i poziomu maksymalnej wysokości pomocy dla destylacji wytłoków gronowych, wina i winiarskiego osadu drożdżowegoDazu sind Durchführungsbestimmungen festzulegen, insbesondere die Bedingungen für den Absatz der Nebenerzeugnisse sowie Zweck und Höchstbetrag der Beihilfen für die Destillation von Trester, Wein und Weintrub
Państwa członkowskie przeprowadzają analizę długoterminowych tendencji stężeń tych substancji priorytetowych wymienionych w załączniku I część A, które wykazują tendencję do akumulowania się w osadach lub faunie i florze, ze szczególnym uwzględnieniem substancji nr ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ i ‧, na podstawie wyników monitorowania stanu wody przeprowadzanego zgodnie z art. ‧ dyrektywy ‧/‧/WEDie Mitgliedstaaten sorgen für die langfristige Trendermittlung bezüglich der Konzentrationen der in Anhang I Teil A aufgeführten prioritären Stoffe, die dazu neigen, sich in Sedimenten und/oder Biota anzusammeln, unter besonderer Beachtung der Stoffnummern ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ und ‧, und führen hierzu die Überwachung des Gewässerzustands gemäß Artikel ‧ der Richtlinie ‧/‧/EG durch
Pozostawić do oddzielenia się osadu i przenieść pipetą ‧ ml roztworu znad osadu do zlewkiAbsetzen lassen und ‧ ml des Überstands in ein Becherglas pipettieren
obaw o skutki dla miejscowego środowiska wodnego (włącznie z osadami) w następstwie narażenia wynikającego z produkcji w jednym zakładzie (wyłącznie osady) oraz ze stosowania w hutnictwie szkła, przemyśle ferrytowym (wyłącznie osady), w produkcji warystorów, przetwarzaniu katalizatorów, preparowaniu smarów, przetwórstwie farb, przygotowywaniu preparatów kosmetyczno-farmaceutycznych oraz ich stosowania do celów prywatnych (wyłącznie osadyBedenken hinsichtlich der Auswirkungen auf die lokale aquatische Umwelt (einschließlich Sedimenten) infolge der Exposition aufgrund der Produktion in einer Betriebsstätte (nur Sedimente) und aufgrund der Verwendung in der glasverarbeitenden Industrie, der Ferritindustrie (nur Sedimente), bei der Varistorherstellung, der Verarbeitung von Katalysatoren, der Formulierung von Schmiermitteln, der Farbenverarbeitung, der Formulierung von Kosmetik- und Arzneimitteln sowie dem Privatgebrauch von Kosmetik- und Arzneimitteln (nur Sedimente
może on także obejmować odchody zwierzęce, pozostałości z gospodarstw rybackich oraz osady ściekowehierunter können auch Dung, Abfälle aus Fischzuchtanlagen und Klärschlamm fallen
Ta faza kondycjonowania wstępnego powinna uchronić pomiar przed wpływem osadów nagromadzonych w układzie wydechowym w poprzednim badaniuMit der Vorkonditionierungsphase soll zudem verhindert werden, dass die aktuelle Messung durch aus einer früheren Prüfung stammende Ablagerungen in der Auspuffanlage beeinflusst wird
W trakcie przechowywania może powstać biały osad i przezroczysty płyn powyżejBei Lagerung kann sich ein weißlicher Bodensatz mit einem klaren Überstand bilden
Poprawki ‧, ‧, ‧, ‧ i ‧ dotyczące wyłączeń z zakresu stosowania omawianej dyrektywy zostały częściowo uwzględnione w art. ‧, w odniesieniu do: niezanieczyszczonej gleby i innego materiału występującego w stanie naturalnym, wykorzystywanego do celów budowlanych w miejscu, w którym został on wydobyty, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (przeznaczonych do zastosowań, których nie uznaje się za czynności gospodarowania odpadami), osadów innych niż niebezpieczne (przemieszczanych w obrębie wód powierzchniowych) oraz odwołania do odrębnych wniosków Komisji (art. ‧ ust. ‧)- ale nie w odniesieniu do dodania wzmianki o wykorzystywaniu osadów ściekowych w rolnictwieDie Abänderungen ‧, ‧, ‧, ‧ und ‧ betreffend Ausnahmen vom Anwendungsbereich der Richtlinie wurden teilweise in Artikel ‧ berücksichtigt, was nicht verseuchten Boden und andere natürlich vorkommende Materialien, die zu Bauzwecken an dem Ort, an dem sie ausgehoben wurden, verwendet werden, sowie tierische Nebenprodukte (die für Verwendungen vorgesehen sind, die nicht als Abfallverfahren angesehen werden), nicht gefährliche Sedimente (die innerhalb von Oberflächengewässern umgelagert wurden) und den Verweis auf weitere Kommissionsvorschläge (Artikel ‧ Absatz ‧) anbelangt; die Aufnahme einer Bezugnahme auf in der Landwirtschaft verwendete Klärschlämme hingegen blieb unberücksichtigt
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 752 zdań frazy osady.Znalezione w 2,046 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.