Tłumaczenia na język niemiecki:

  • fluviatiles sediment   

Pozostałe znaczenia:

 
... litoralne, powstałe w morskich wodach przybrzeżnych
 
... glacyfluwialne; powstają z tajania lodowca lub lądolodu
 
wioski rybackie
 
... abysalne, głębin morskich
 
... limniczne lub jeziorne (jezierne)
 
... paraliczne; powstałe w zatokach, zalewach i lagunach oraz w jeziorach nadbrzeżnych
 
... limniczne powstałe na dnie jeziora
 
... glacjalne; powstają z materiału przyniesionego przez lodowiec lub lądolód
 
... terrygeniczne, morskie powstałe z materiału przyniesionego z lądu
 
... pelagiczne, w dnie mórz głębokich
 
... nerytyczne, powstałe w dnie płytkich mórz

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (25)

akumulacja osadów
ablagerung von sediment
czynny osad
Belebtschlamm
granica faz osad-woda
sediment wasser grenzflaeche
kompost z osadów ściekowych
Müll-Klärschlamm-Kompost
osad
Rückstand; Ablagerung; Belag; Absatz; Bodensatz; Anflug; Relikt; Satz; Depot; Ansatz; Überrest; Niederschlag; Rest; schlamm; Sediment
osad bentosowy
Gewässerboden
osad czynny
belebtschlamm; Belebtschlamm; aktivierter Schlamm; belebter Schlamm; biologischer Schlamm
osad filtracyjny
filterkuchen; Filterrückstand
osad filtracyjny (cukier trzcinowy)
filterschlamm (rohrzucker)
osad nazębny
Zahnbelag
osad odwodniony
entwässerter Schlamm
osad ściekowy
klaerschlamm; Klärschlamm
osad wtórny
Restklärschlamm
osada
Ansiedlung; Weiler; Kolonie; Niederlassung; Siedlung; Ansiedelei
osady morskie
Meeressediment
osady ściekowe
Abwasserschlamm; klärschlamm; Schlamm
osady z oczyszczania
Schlammbeseitigung
osadzanie osadu
verunreinigung
przenoszenie osadów
Feststofftransport
resuspensja osadu
Sedimentmobilisierung
stabilizacja osadu
Schlammstabilisierung

Przykładowe zdania z "osady", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl W trakcie przechowywania może powstawać biały osad i przezroczysty, bezbarwny płyn powyżej
de Bei Lagerung kann sich eine feine, weiße Ablagerung mit einem klaren, farblosen Überstand bilden
pl losy i rozmieszczenie pozostałości substancji czynnej i istotnych metabolitów, produktów rozpadu i produktów reakcji w środowisku wodnym, osadzie lub rybach
de Verbleib und Verteilung von Rückständen des Wirkstoffs und der Metaboliten, Abbau-und Reaktionsprodukte im Wasser, im Sediment oder in Fischen
pl Na tych terenach przeważają gleby bielicowe lub pseudobielicowe rozwinięte na piaskach, glinach oraz osadach zastoiskowych, średnich i niskich klas bonitacyjnych, które idealnie sprawdzają się w uprawie sadów jabłoniowych
de Die in diesen Gebieten vorherrschenden Böden sind Sand- und Lehmpodsol, Pseudo-Sand- und-Lehmpodsol sowie Bändertone der mittleren und unteren Bonitätsklassen, die sich hervorragend für den Apfelanbau eignen
pl inne informacje uważane przez państwo członkowskie za przydatne, takie jak wskazanie obszarów, na których mogą wystąpić powodzie, którym towarzyszy transport dużej ilości osadów i rumowiska, oraz informacje o innych istotnych źródłach zanieczyszczenia
de weitere Informationen, die der Mitgliedstaat als nützlich betrachtet, etwa die Angabe von Gebieten, in denen Hochwasser mit einem hohen Gehalt an mitgeführten Sedimenten sowie Schutt mitführende Hochwasser auftreten können, und Informationen über andere bedeutende Verschmutzungsquellen
pl Przygotowanie kolb do próby z zawieszonym osadem [do wyboru]
de Vorbereitung der Kolben für Tests mit suspendierten Sedimenten (fakultativ
pl Osad zawiera BiAS
de Der Rückstand enthält die BiAS
pl PRZED PODANIEM PREPARATU RISPOLEPT CONSTA MOŻE BYĆ KONIECZNE WSTRZĄŚNIĘCIE LEKU W ZWIĄZKU Z MOŻLIWOŚCIĄ PONOWNEGO POJAWIENIA SIĘ OSADU PO SPORZĄDZENIU ZAWIESINY
de DA SICH DIE SUSPENSION NACH DER HERSTELLUNG MIT DER ZEIT ABSETZEN KANN, IST VOR DER VERABREICHUNG EINE ERNEUTE SUSPENDIERUNG NOTWENDIG
pl c/produkt został odseparowany od osadu poprzez wlewanie
de durch Degorgieren von seinem Trub getrennt worden ist
pl Podobnie jak w przypadku wszystkich produktów leczniczych przeznaczonych do stosowania pozajelitowego, należy obejrzeć produkt Lucentis przed podaniem, sprawdzając czy nie doszło do wytrącenia osadu i przebarwienia
de Wie alle Parenteralia sollte Lucentis vor der Anwendung visuell auf Verfärbungen und Schwebstoffe untersucht werden
pl Badania podatności na biodegradację w symulowanym teście z osadem czynnym
de Belebtschlamm-Simulationstest zur Prüfung der biologischen Abbaubarkeit
pl Ponadto należy podać następujące informacje o osadzie, jeśli przeprowadzona jest próba zawieszonego osadu
de Bei Tests mit suspendierten Sedimenten sollten außerdem die folgenden Informationen zu den Sedimenten angegeben werden
pl obaw pośrednio związanych z wpływem na osady w wyniku pośredniego narażenia drapieżników poprzez łańcuch pokarmowy, którego pierwsze ogniwo stanowią omułki, na skutek produkcji pigmentów, produkcji tlenku chromu, poprzez sole wykorzystywane w garbarstwie, preparaty do impregnacji drewna, na skutek użytkowania impregnowanego drewna, preparatów do obróbki metali i przy obróbce metali
de Bedenken hinsichtlich nicht kompartimentgebundener Auswirkungen infolge von indirekter Exposition von Raubtieren über die auf Muscheln basierende Nahrungskette aufgrund der Herstellung von Pigmenten und Chromoxid, durch Gerbsalze, infolge der Formulierung von Holzschutzmitteln, der Verwendung von behandeltem Holz, der Formulierung von Metallbehandlungsprodukten und der Metallbehandlung
pl system spalania osadu do skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej (system spalania osadu PCCE
de Errichtung einer Schlammverbrennungsanlage mit Wärme-Kraft-Kopplung (WKK-Schlammverbrennungsanlage
pl Zabrania się użycia osadów z oczyszczalni ścieków lub produktów pochodnych na łąkach i pastwiskach wykorzystywanych w łańcuchu produkcji sera Beaufort
de Auf den Wiesen, Weiden und Almflächen, die für die Beaufort-Herstellungskette genutzt werden, dürfen keine Klärschlämme oder daraus gewonnene Erzeugnisse ausgebracht werden
pl Od zamierzchłych czasów gospodarstwa rolne położone w tym obszarze powstawały na bazie małych osad (caserías), które dążyły do samowystarczalności, poprzez prowadzenie upraw i wytwarzanie produktów pochodzących z hodowli bydła i zwierząt produkujących wełnę
de Seit Vorzeiten siedelten sich in dem Gebiet nur kleine, aus Einzelhöfen bestehende landwirtschaftliche Betriebe an, die sich durch den Anbau von Feldfrüchten und die Herstellung von Erzeugnissen aus der Rinder- und Schafhaltung selbst versorgten
pl Były to przykłady dobrej współpracy na szczeblu władz lokalnych z Romami mieszkającymi w takich osadach, gdzie politycy lokalni faktycznie poczynili starania w kierunku rozwiązania sytuacji z korzyścią dla Romów.
de Dazu gehörten Fälle, in denen es auf Ebene der lokalen Behörden eine sehr gute Zusammenarbeit mit den Roma gab, die in diesen Siedlungen lebten und wir sahen auch positive Beispiele, in denen örtliche Politiker echte Anstrengungen unternahmen, die Situation zugunsten der Roma zu lösen.
pl w pompach insulinowych; je li FlexPen został upuszczony, zniszczony lub zgnieciony, co mogło spowodowa wyciek insuliny; je li nie był przechowywany wła ciwie lub został zamro ony (patrz punkt ‧.Jak przechowywa NovoMix ‧); je li nie jest jednolicie biały i m tny po wymieszaniu; je li widoczne s grudki materiału lub biały osad przylega do cianek i ko ców wkładu daj c wra enie oszronienia
de in Insulininfusionspumpen wenn der FlexPen fallen gelassen wurde oder beschädigt oder zerdrückt ist; es besteht die Gefahr des Austretens von Insulin wenn es nicht korrekt aufbewahrt worden ist oder wenn es eingefroren war (siehe ‧ Wie ist NovoMix ‧ aufzubewahren?) wenn das Insulin nach dem Mischen nicht einheitlich weiß und trübe ist wenn sich Klumpen gebildet haben oder feste weiße Partikel am Boden oder an der Wand der Patronen haften, wodurch diese wie gefroren aussehen
pl Konieczne jest określenie szczegółowych zasad dotyczących tworzenia tego nowego środka, w szczególności warunków zagospodarowania produktów ubocznych, jak również celu i poziomu maksymalnej wysokości pomocy dla destylacji wytłoków gronowych, wina i winiarskiego osadu drożdżowego
de Dazu sind Durchführungsbestimmungen festzulegen, insbesondere die Bedingungen für den Absatz der Nebenerzeugnisse sowie Zweck und Höchstbetrag der Beihilfen für die Destillation von Trester, Wein und Weintrub
pl Państwa członkowskie przeprowadzają analizę długoterminowych tendencji stężeń tych substancji priorytetowych wymienionych w załączniku I część A, które wykazują tendencję do akumulowania się w osadach lub faunie i florze, ze szczególnym uwzględnieniem substancji nr ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ i ‧, na podstawie wyników monitorowania stanu wody przeprowadzanego zgodnie z art. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE
de Die Mitgliedstaaten sorgen für die langfristige Trendermittlung bezüglich der Konzentrationen der in Anhang I Teil A aufgeführten prioritären Stoffe, die dazu neigen, sich in Sedimenten und/oder Biota anzusammeln, unter besonderer Beachtung der Stoffnummern ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ und ‧, und führen hierzu die Überwachung des Gewässerzustands gemäß Artikel ‧ der Richtlinie ‧/‧/EG durch
pl Pozostawić do oddzielenia się osadu i przenieść pipetą ‧ ml roztworu znad osadu do zlewki
de Absetzen lassen und ‧ ml des Überstands in ein Becherglas pipettieren
pl obaw o skutki dla miejscowego środowiska wodnego (włącznie z osadami) w następstwie narażenia wynikającego z produkcji w jednym zakładzie (wyłącznie osady) oraz ze stosowania w hutnictwie szkła, przemyśle ferrytowym (wyłącznie osady), w produkcji warystorów, przetwarzaniu katalizatorów, preparowaniu smarów, przetwórstwie farb, przygotowywaniu preparatów kosmetyczno-farmaceutycznych oraz ich stosowania do celów prywatnych (wyłącznie osady
de Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen auf die lokale aquatische Umwelt (einschließlich Sedimenten) infolge der Exposition aufgrund der Produktion in einer Betriebsstätte (nur Sedimente) und aufgrund der Verwendung in der glasverarbeitenden Industrie, der Ferritindustrie (nur Sedimente), bei der Varistorherstellung, der Verarbeitung von Katalysatoren, der Formulierung von Schmiermitteln, der Farbenverarbeitung, der Formulierung von Kosmetik- und Arzneimitteln sowie dem Privatgebrauch von Kosmetik- und Arzneimitteln (nur Sedimente
pl może on także obejmować odchody zwierzęce, pozostałości z gospodarstw rybackich oraz osady ściekowe
de hierunter können auch Dung, Abfälle aus Fischzuchtanlagen und Klärschlamm fallen
pl Ta faza kondycjonowania wstępnego powinna uchronić pomiar przed wpływem osadów nagromadzonych w układzie wydechowym w poprzednim badaniu
de Mit der Vorkonditionierungsphase soll zudem verhindert werden, dass die aktuelle Messung durch aus einer früheren Prüfung stammende Ablagerungen in der Auspuffanlage beeinflusst wird
pl W trakcie przechowywania może powstać biały osad i przezroczysty płyn powyżej
de Bei Lagerung kann sich ein weißlicher Bodensatz mit einem klaren Überstand bilden
pl Poprawki ‧, ‧, ‧, ‧ i ‧ dotyczące wyłączeń z zakresu stosowania omawianej dyrektywy zostały częściowo uwzględnione w art. ‧, w odniesieniu do: niezanieczyszczonej gleby i innego materiału występującego w stanie naturalnym, wykorzystywanego do celów budowlanych w miejscu, w którym został on wydobyty, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego (przeznaczonych do zastosowań, których nie uznaje się za czynności gospodarowania odpadami), osadów innych niż niebezpieczne (przemieszczanych w obrębie wód powierzchniowych) oraz odwołania do odrębnych wniosków Komisji (art. ‧ ust. ‧)- ale nie w odniesieniu do dodania wzmianki o wykorzystywaniu osadów ściekowych w rolnictwie
de Die Abänderungen ‧, ‧, ‧, ‧ und ‧ betreffend Ausnahmen vom Anwendungsbereich der Richtlinie wurden teilweise in Artikel ‧ berücksichtigt, was nicht verseuchten Boden und andere natürlich vorkommende Materialien, die zu Bauzwecken an dem Ort, an dem sie ausgehoben wurden, verwendet werden, sowie tierische Nebenprodukte (die für Verwendungen vorgesehen sind, die nicht als Abfallverfahren angesehen werden), nicht gefährliche Sedimente (die innerhalb von Oberflächengewässern umgelagert wurden) und den Verweis auf weitere Kommissionsvorschläge (Artikel ‧ Absatz ‧) anbelangt; die Aufnahme einer Bezugnahme auf in der Landwirtschaft verwendete Klärschlämme hingegen blieb unberücksichtigt
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 752 zdań frazy osady.Znalezione w 1,917 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.