Tłumaczenia na język niemiecki:

  • fluviatiles sediment   

Pozostałe znaczenia:

 
... litoralne, powstałe w morskich wodach przybrzeżnych
 
... glacyfluwialne; powstają z tajania lodowca lub lądolodu
 
wioski rybackie
 
... abysalne, głębin morskich
 
... limniczne lub jeziorne (jezierne)
 
... paraliczne; powstałe w zatokach, zalewach i lagunach oraz w jeziorach nadbrzeżnych
 
... limniczne powstałe na dnie jeziora
 
... glacjalne; powstają z materiału przyniesionego przez lodowiec lub lądolód
 
... terrygeniczne, morskie powstałe z materiału przyniesionego z lądu
 
... pelagiczne, w dnie mórz głębokich
 
... nerytyczne, powstałe w dnie płytkich mórz

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (25)

akumulacja osadów
ablagerung von sediment
czynny osad
Belebtschlamm
granica faz osad-woda
sediment wasser grenzflaeche
kompost z osadów ściekowych
Müll-Klärschlamm-Kompost
osad
Rückstand; Ablagerung; Belag; Absatz; Bodensatz; Anflug; Relikt; Satz; Depot; Ansatz; Überrest; Niederschlag; Rest; schlamm; Sediment
osad bentosowy
Gewässerboden
osad czynny
belebtschlamm; Belebtschlamm; aktivierter Schlamm; belebter Schlamm; biologischer Schlamm
osad filtracyjny
filterkuchen; Filterrückstand
osad filtracyjny (cukier trzcinowy)
filterschlamm (rohrzucker)
osad nazębny
Zahnbelag
osad odwodniony
entwässerter Schlamm
osad ściekowy
klaerschlamm; Klärschlamm
osad wtórny
Restklärschlamm
osada
Ansiedlung; Weiler; Kolonie; Niederlassung; Siedlung; Ansiedelei
osady morskie
Meeressediment
osady ściekowe
Abwasserschlamm; klärschlamm; Schlamm
osady z oczyszczania
Schlammbeseitigung
osadzanie osadu
verunreinigung
przenoszenie osadów
Feststofftransport
resuspensja osadu
Sedimentmobilisierung
stabilizacja osadu
Schlammstabilisierung

Przykładowe zdania z "osady", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl użycie, do produkcji wina musującego uzyskanego przez fermentację w butelce i przy użyciu osadów oddzielonych przez odlewanie
de Verwendung zur Bereitung von Schaumwein, der durch Flaschengärung gewonnen wurde und bei dem die Enthefung durch Degorgieren erfolgte
pl Osady powinny spełniać wszystkie inne kryteria oznakowania ekologicznego określone w niniejszym Załączniku, co oznacza, że uznaje się je za wystarczająco ustabilizowane i oczyszczone
de Schlämme müssen allen anderen in diesem Anhang genannten Kriterien für die Vergabe des Umweltzeichens entsprechen; in diesem Fall sind sie als ausreichend stabilisiert und gereinigt anzusehen
pl Tokaji máslás przygotowuje się, wlewając moszcz lub wino do osadu szamorodni lub aszú
de Tokaji máslás wird hergestellt, indem Traubenmost oder Wein auf Weintrub von szamorodni oder aszú aufgegossen wird
pl Stężenie wyżej wspomnianych substancji zanieczyszczających, mierzone w odpowiedniej matrycy (takiej jak fauna i flora, osady i woda) w sposób zapewniający porównywalność z ocenami na mocy dyrektywy ‧/‧/WE
de Messung der Konzentration der genannten Schadstoffe in der relevanten Matrix (Biota, Sediment, Wasser) auf eine Weise, die Vergleiche mit den Bewertungen im Rahmen der Richtlinie ‧/‧/EG ermöglicht
pl Gęstość zaludnienia osad położonych w promieniu (odległości) ‧ km od kamieniołomu: (wagi: ‧,‧–‧,‧, zob. tabela) wskaźnik oddziaływania kamieniołomu (I.‧), wskaźnik jakości powietrza (I.‧), jakości wody (I.‧) oraz poziom hałasu (I.‧) są ważone odpowiednio w trzech zakresach gęstości zaludnienia
de Bevölkerungsdichte von Siedlungen, die innerhalb eines Radius (Entfernung) von ‧ km vom Steinbruch liegen (Gewichtungen: ‧,‧-‧,‧, siehe Tabelle)- Die Indikatoren Wirkungsquotient des Steinbruchs (I.‧), Luftqualität (I.‧), Wasserqualität (I.‧) und Lärm (I.‧) werden anhand von drei Kategorien der Bevölkerungsdichte gewichtet
pl Zabrania się użycia osadów z oczyszczalni ścieków lub produktów pochodnych na łąkach i pastwiskach wykorzystywanych w łańcuchu produkcji sera Beaufort
de Auf den Wiesen, Weiden und Almflächen, die für die Beaufort-Herstellungskette genutzt werden, dürfen keine Klärschlämme oder daraus gewonnene Erzeugnisse ausgebracht werden
pl Uznaje się, że wycofanie drożdżowego osadu winiarskiego odbyło się, gdy osad został zdenaturowany, co uniemożliwia użycie go do produkcji wina oraz wtedy, gdy fakt przekazania zdenaturowanego osadu winiarskiego stronom trzecim został odnotowany w rejestrach prowadzonych zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr
de Die Beseitigung des betreffenden Weintrubs gilt als erfolgt, wenn der Trub denaturiert wird, um seine Verwendung bei der Weinbereitung unmöglich zu machen, und wenn die Lieferung des denaturierten Trubs an Dritte in der Buchführung nach Artikel ‧ Absatz ‧ der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ vermerkt wird
pl obaw o skutki dla organizmów żyjących w osadach w następstwie miejscowego narażenia na skutek produkcji w dwóch miejscach lub miejscowego narażenia wynikającego z zastosowań w produkcji powłok (preparowanie i zastosowanie przemysłowe), w przemyśle tekstylnym (preparowanie i przetwarzanie), w produkcji papieru, celulozy i kartonu (preparowanie i przetwarzanie), w ekstrakcji, uszlachetnianiu i przetwarzaniu metali (przetwarzanie) oraz w preparowaniu i przetwarzaniu w innych sektorach przemysłowych a także w wyniku zastosowań indywidualnych i domowych (preparowanie
de Bedenken hinsichtlich der Auswirkungen auf Sedimentlebewesen infolge der lokalen Exposition aufgrund der Herstellung in zwei Betriebsstätten und der lokalen Exposition aufgrund der Verwendung in der Beschichtungsindustrie (Formulierung und gewerbliche Verwendung), in der Textilindustrie (Formulierung und Verarbeitung), in der Papier-, Zellstoff- und Pappindustrie (Formulierung und Verarbeitung), in der Metallgewinnungs-,-veredelungs- und-verarbeitungsindustrie (Verarbeitung), bei der Formulierung und Verarbeitung in anderen Industriezweigen sowie bei dem persönlichen und Hausgebrauch (Formulierung
pl W pewnych warunkach może zdarzyć się, że metabolizm podstawowych substratów przy znacznie wyższych stężeniach w wodzie lub osadzie spowoduje na tyle duże wydzielenie się CO‧ i wyczerpanie się tlenu, że znacząco zmieni warunki doświadczalne podczas badania
de Unter gewissen Bedingungen kann der Metabolismus von Primärsubstraten in stark erhöhten Konzentrationen im Wasser bzw. im Sediment dazu führen, dass so viel CO‧ entwickelt und so viel Sauerstoff abgebaut wird, dass sich die Versuchsbedingungen während der Testdauer erheblich ändern
pl Z pobranymi częściami przystolonowymi postępować jak zwykle i zawiesić osad w ‧ ml
de Die Nabelenden wie gewöhnlich verarbeiten und das Pellet in ‧ ml resuspendieren
pl Cena skupu wytłoków gronowych, osadu drożdżowego winiarskiego oraz wina dostarczonego do destylacji w ramach niniejszego artykułu będzie wynosiła ‧ EUR na % vol/h
de Der Ankaufspreis für nach diesem Artikel zur Destillation gelieferten Traubentrester, Weintrub und Wein wird auf ‧ EUR je % vol/hl festgesetzt
pl Cechy geomorfologiczne to przeplatające się występujące osady gliniaste, piaszczyste i ich przewarstwienia, należące do warstw dolnego pliocenu i obecnego czwartorzędu
de Geomorphologische Merkmale sind die lehmhaltigen und sandigen Sedimente bzw. deren Wechsel, die zu den Ablagerungen des unteren Pliozän und des aktuellen Quartär gehören
pl Gazy (ropa naftowa), osady podestylacyjne odpędzania propanu w oleju napędowym krakowanym katalitycznie, bogate w C‧ i niezawierające kwasów (CAS nr ‧-‧-‧), jeśli zawierają > ‧,‧ % wagowych butadienu
de Gase (Erdöl), katalytisch gekracktes Gasöl Depropanisierer Boden, C‧-reich säurefrei (CAS-Nr. ‧-‧-‧), falls der Butadiengehalt > ‧,‧ Gew.-% beträgt
pl Chodzi o te przepisy, które nie odzwierciedlają podejścia portfelowego i w związku z tym uniemożliwiają stosowanie rachunkowości zabezpieczeń do portfela depozytów tworzących osad, oraz o te przepisy, które utożsamiają ryzyko przedpłaty z ryzykiem stopy procentowej i z tego powodu stanowią przeszkodę w utrzymaniu technik zarządzania ryzykiem uznanych za dopuszczalne przez nadzorców bankowych
de Sie betreffen diejenigen Bestimmungen, die einem Portfolio-Ansatz nicht entsprechen und daher die Anwendung der Bilanzierung von Sicherungsgeschäften auf ein Portfolio von Kernanlagen verhindern, und diejenigen Vorschriften, die ein Vorauszahlungsrisiko mit einem Zinsrisiko gleichstellen und somit verhindern, dass von der Bankenaufsicht als akzeptabel anerkannte Risikomanagementtechniken weiter angewandt werden
pl Państwo Członkowskie nie udziela zezwolenia dla produktu biobójczego, jeżeli przewidywane stężenie substancji czynnej, substancji potencjalnie niebezpiecznej, metabolitów, produktów redukcji lub reakcji, po użyciu produktu biobójczego w proponowanych warunkach użytkowania w wodach powierzchniowych lub ich osadach
de Der Mitgliedstaat läßt das betreffende Biozid-Produkt nicht zu, wenn die vorhersehbare Konzentration des Wirkstoffs oder eines bedenklichen Stoffs oder einschlägiger Stoffwechsel-, Abbau-oder Reaktionsprodukte nach Verwendung des Biozid-Produkts unter den vorgeschlagenen Verwendungsbedingungen in Oberflächenwasser oder seinen Sedimenten
pl Dotyczy: wsparcia działań mających na celu usunięcie osadów aluwialnych z portu rybackiego w Aguda (Vila Nova de Gaia, Portugalia
de Betrifft: Unterstützung der Entsandung des Fischereihafens von Aguda, Vila Nova de Gaia
pl Od zamierzchłych czasów gospodarstwa rolne położone w tym obszarze powstawały na bazie małych osad (caserías), które dążyły do samowystarczalności, poprzez prowadzenie upraw i wytwarzanie produktów pochodzących z hodowli bydła i zwierząt produkujących wełnę
de Seit Vorzeiten siedelten sich in dem Gebiet nur kleine, aus Einzelhöfen bestehende landwirtschaftliche Betriebe an, die sich durch den Anbau von Feldfrüchten und die Herstellung von Erzeugnissen aus der Rinder- und Schafhaltung selbst versorgten
pl i szeroka strefa pływów z osadami drobnych piasków dla Macoma Balthica lub drobnych i średnich piasków pochodzenia zwierzęcego niskiego poziomu
de weitläufige Wattflächen mit Sedimenten aus feinkörnigem Sand in Macoma Balthica oder fein- bis mittelkörnigem Sand tierischen Ursprungs im Niederwasserbereich
pl Zawartość suchej masy substancji zawieszonych ciał stałych w aktywnym osadzie, w zbiorniku napowietrzającym, powinna być określana dwa razy w tygodniu
de Die Belebtschlammtrockensubstanz in g/l im Belüftungsgefäß ist zweimal wöchentlich zu ermitteln
pl Obowiązujący zakaz nadmiernego tłoczenia winogron, zacieru i osadu winiarskiego okazał się skuteczny, jeśli chodzi o gwarantowanie jakości w produkcji wina i zapobieganie ewentualnym nadużyciom
de Das geltende Verbot für das vollständige Auspressen von Weintrauben, von Maische und von Weintrub hat sich bewährt, um die Qualität der Weinerzeugnisse zu gewährleisten und eventuellen Missbrauch zu vermeiden
pl Substancje hamujące pienienie, które unieczynniają osad aktywny lub zawierają MBAS nie powinny być używane
de Jedoch dürfen keine Entschäumer verwendet werden, die eine hemmende Wirkung auf den Belebtschlamm ausüben oder MBAS enthalten
pl Do przeprowadzenia pomiaru wykorzystuje się małą instalację z czynnym osadem, pokazaną schematycznie na rysunku ‧ i bardziej dokładnie na rysunku
de Die Messung erfolgt unter Verwendung einer Belebtschlammanlage, die in Abbildung ‧ schematisch und in Abbildung ‧ ausführlicher dargestellt ist
pl Jeśli roztwór jest mętny lub zawiera osad, nie należy go podawać
de Sollte die Lösung trüb sein oder Ausfällungen aufweisen, darf sie nicht verwendet werden
pl Taka ekspertyza powinna wziąć pod uwagę, czy wpływ na bezkręgowce żyjące w osadach jest prawdopodobny, porównując dane EC‧ toksyczności dla bezkręgowców wodnych zamieszczone w ppkt ‧.‧ i ‧.‧ z przewidywanymi poziomami substancji czynnej w osadach podanymi w załączniku ‧ pkt
de Dieses Sachverständigengutachten muß berücksichtigen, ob aufgrund eines Vergleichs des EC‧-Wertes gemäß den Nummern ‧.‧ und ‧.‧ mit den für wasserbewohnende Wirbellose gemäß Anhang ‧ Abschnitt ‧ vorhergesagten Wirkstoffkonzentrationen im Sediment auch Auswirkungen auf sedimentbewohnende Wirbellose zu erwarten sind
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 752 zdań frazy osady.Znalezione w 1,239 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.