Tłumaczenia na język niemiecki:

  • viehhaltungsbeschraenkung   

Przykładowe zdania z "ograniczanie swobody zwierzętom", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Nie należy trzymać zwierząt w warunkach ograniczających swobodę ruchów, z wyjątkiem okresów przeznaczonych na przeprowadzenie badania, zabiegu, procedury pobierania próbek, podczas czyszczenia pomieszczenia, gromadzenia zwierząt do wydoju lub załadunku na środki transportu
de Außer bei Untersuchungen, Behandlungen oder Probenahmen, der Reinigung der Unterkünfte oder beim Melken oder Verladen sollten die Tiere nicht auf engem Raum eingesperrt werden
pl W przypadkach takiej sprzeczności możliwości zaspokajania przez zwierzęta podstawowych potrzeb fizjologicznych i zachowawczych (swoboda poruszania się, relacje społeczne w grupie, istotna aktywność, odżywianie, zaspokajanie pragnienia) powinny być ograniczane, o ile to konieczne, wyłącznie przez możliwie najkrótszy okres i w możliwie najniższym stopniu
de In diesem Konflikt sollten die grundlegenden physiologischen und ethologischen Bedürfnisse der Tiere (Bewegungsfreiheit, sozialer Kontakt, sinnvolle Beschäftigung, Ernährung, Wasser) nur für den Zeitraum und in dem Maße eingeschränkt werden, wie es unbedingt erforderlich ist
pl Niezależnie od stosowania zasady kraju pochodzenia, państwa członkowskie nadal mogą podejmować na mocy niniejszej dyrektywy działania, które ograniczają swobodę przepływu przekazów telewizyjnych, jednak z zastrzeżeniem spełnienia warunków i w ramach procedury określonej w niniejszej dyrektywie
de Unbeschadet des Herkunftslandprinzips gestattet diese Richtlinie den Mitgliedstaaten die Ergreifung von Maßnahmen, die eine Einschränkung der freien Erbringung von Fernsehdiensten bedeuten, allerdings nur nach den in dieser Richtlinie festgelegten Bedingungen und Verfahren
pl ograniczają jeszcze bardziej prawa jednostki i swobody obywatelskie.
de weitergehende Einschränkung der Rechte des Einzelnen und der Freiheiten der Völker.
pl Zrzeszenie ICAS nie będzie w żaden sposób ograniczać indywidualnych swobód swoich członków w zakresie nawiązywania porozumień z jakimkolwiek TK w odniesieniu do dostarczenia dalszych informacji lub udzielenia pomocy w stosowaniu rezolucji IACS
de IACS wird die individuelle Freiheit seiner Mitglieder, mit anderen KG eine Vereinbarung über die Bereitstellung weiterer Informationen und Hilfe bezüglich der Anwendung der IACS–Entschließungen zu treffen, nicht beschränken
pl Praktykę handlową uznaje się za agresywną, jeżeli w konkretnym przypadku, biorąc pod uwagę wszystkie jej cechy i okoliczności, poprzez nękanie, przymus, w tym z użyciem siły fizycznej, lub bezprawny nacisk, w znaczny sposób ogranicza lub może ograniczyć swobodę wyboru przeciętnego konsumenta lub jego zachowanie względem produktu i tym samym powoduje lub może spowodować podjęcie przez niego decyzji dotyczącej transakcji, której nie podjąłby w innych okolicznościach
de Eine Geschäftspraxis gilt als aggressiv, wenn im konkreten Fall unter Berücksichtigung aller tatsächlichen Umstände die Entscheidungs- oder Verhaltensfreiheit des Durchschnittsverbrauchers in Bezug auf das Produkt durch Belästigung, Nötigung, einschließlich der Anwendung körperlicher Gewalt, oder durch unzulässige Beeinflussung tatsächlich oder voraussichtlich erheblich beeinträchtigt wird und dieser dadurch tatsächlich oder voraussichtlich dazu veranlasst wird, eine geschäftliche Entscheidung zu treffen, die er andernfalls nicht getroffen hätte
pl Uważa, że konieczność tę wzmagają dodatkowe koszty braku spójności terytorialnej w Europie: koszty związane ze środowiskiem naturalnym, które wynikają w szczególności z przeludnienia obszarów miejskich i ocieplenia klimatu, koszty społeczne generowane przez przestrzenne nagromadzenie się problemów społecznych; brak spójności terytorialnej szkodzi również funkcjonowaniu jednolitego rynku europejskiego, ograniczając dostęp niektórych obszarów do swobód określonych w traktatach
de hält dieses Erfordernis für umso mehr geboten, als das Fehlen eines territorialen Zusammenhalts in Europa zusätzliche Kosten verursacht: Umweltkosten insbesondere infolge von Ver-kehrsüberlastung in den städtischen Gebieten und Klimawandel; soziale Kosten infolge der räumlichen Konzentration sozialer Probleme; nicht zuletzt beeinträchtigt ein mangelnder territorialer Zusammenhalt insofern auch das Funktionieren des europäischen Binnenmarkts, als bestimmte Gebiete nur in eingeschränktem Maße Zugang zu den in den Verträgen veranker-ten Freiheiten haben
pl Udzielaniu licencji wyłącznych lub jedynych często towarzyszą ograniczenia sprzedaży, które ograniczają swobodę stron w zakresie obszaru, na którym mogą sprzedawać produkty, w których wykorzystana jest licencjonowana technologia
de Exklusiv- oder Alleinlizenzen gehen häufig mit Verkaufsbeschränkungen einher, die die Parteien darin beschränken, wo sie die Produkte, die die lizenzierte Technologie enthalten, verkaufen dürfen
pl Jego autorzy dostrzegają, że swoboda przepływu w Europie nie ogranicza się do świadczeń z pierwszego filaru, ale że mobilność jest niezbędna dla skutecznego i efektywnego funkcjonowania rynku pracy.
de Im Bericht wird anerkannt, dass die Freizügigkeit in Europa nicht auf die erste Säule beschränkt ist, sondern dass die Mobilität für einen wirksamen und leistungsstarken Arbeitsmarkt unumgänglich ist.
pl Instrukcje pośrednie oznaczają wszelkie instrukcje ogólne lub szczegółowe, niezależnie od ich formy, udzielane przez podmiot dominujący lub inny podmiot kontrolowany przez podmiot dominujący, ograniczające swobodę spółki zarządzającej lub firmy inwestycyjnej w zakresie wykonywania praw głosu, w celu realizacji specyficznych interesów handlowych podmiotu dominującego lub innego podmiotu kontrolowanego przez podmiot dominujący
de Unter indirekter Anweisung ist jede allgemeine oder spezifische Anweisung zu verstehen, und zwar unabhängig von ihrer Form, die von der Muttergesellschaft oder einem anderen von der Muttergesellschaft kontrollierten Institut erteilt wird und die Ermessensbefugnis der Verwaltungsgesellschaft oder der Wertpapierfirma in Bezug auf die Ausübung der Stimmrechte einschränkt, um spezifischen Geschäftsinteressen der Muttergesellschaft oder eines anderen von ihr kontrollierten Instituts Rechnung zu tragen
pl W opinii skarżącej dyrektywa natomiast nie ogranicza swobody państw członkowskich w zakresie proponowanych zmian
de Die Richtlinie begrenze jedoch nicht die Freiheit der Mitgliedstaaten, Änderungen vorzuschlagen
pl EIOD zwraca uwagę, że także w tym przypadku wcześniejsze istnienie już obowiązujących przepisów wykonawczych do konwencji z Prüm najwyraźniej ogranicza faktyczny margines swobody pozostający Radzie
de Der EDSB stellt fest, dass auch im vorliegenden Fall durch die Tatsache, dass für den Prümer Vertrag bereits vorher Durchführungsbestimmungen in Kraft waren, der Rat in Wirklichkeit nur über einen stark begrenzten Handlungsspielraum verfügt
pl Zdaniem Komisji, prawa związane z posiadaniem tejże akcji ograniczają swobodny przepływ kapitału i swobodę przedsiębiorczości
de Nach Auffassung der Kommission beschränken die mit der besonderen Aktie verbundenen Rechte die Freiheit des Kapitalverkehrs und der Niederlassung
pl To był najwyższy czas, aby przyjąć przedmiotowe środki, które faktycznie ograniczają ogromną swobodę działania, jaką armatorzy cieszą się od wieków.
de Es war höchste Zeit, dass diese Maßnahmen ergriffen worden sind, denn so lässt sich in der Tat der großzügige Spielraum einschränken, den Schiffseigentümer jahrhundertelang nutzen konnten.
pl Jednak nawet na trasach, gdzie strony mają wspólnie wysoki udział w rynku i gdzie wzrost udziału w rynku jest znaczny, strony mają kilku silnych konkurentów, którzy będą ograniczać ich swobodę działania już po zawarciu transakcji
de Dennoch stehen den beteiligten Unternehmen sogar bei den Strecken, bei denen sie einen hohen gemeinsamen Marktanteil haben und bei denen es zu einer deutlichen Erhöhung der Marktanteile kommt, mehrere starke Wettbewerber gegenüber, die nach dem Zusammenschluss Wettbewerbsdruck ausüben können
pl Ponadto skarżąca stwierdza, że zaskarżone środki ograniczają swobodę przepływu towarów i w związku z tym naruszają art. ‧, ‧ i ‧ Porozumienia o EOG
de Außerdem behinderten die beanstandeten Maßnahmen den freien Warenverkehr und verletzten somit die Artikel ‧, ‧ und ‧ des EWR-Abkommens
pl usunie z ustawy o stowarzyszeniach wszelkie antydemokratyczne ograniczenia i powstrzyma się od ograniczania w praktyce swobody funkcjonowania organizacji społecznych
de die Türkei beseitigt alle antidemokratischen Züge aus dem Vereinigungsrecht und unterlässt in der Praxis jegliche Behinderung der freien Arbeit von Organisationen der Zivilgesellschaft, einschließlich religiöser Stiftungen
pl Art. ‧ tej dyrektywy ustala warunki, jakie należy uwzględnić przy ocenie zagrożenia dla zdrowia publicznego: Chorobami, które uzasadniają wprowadzenie środków ograniczających swobodę przemieszczania się, są potencjalne choroby epidemiczne określone przez odpowiednie instrumenty Światowej Organizacji Zdrowia oraz inne choroby zakaźne lub zakaźne choroby pasożytnicze, jeżeli są przedmiotem przepisów ochronnych mających zastosowanie do obywateli przyjmującego Państwa Członkowskiego
de Artikel ‧ dieser Richtlinie legt die Bedingungen für eine Anwendung des Kriteriums der Gefahr für die öffentliche Gesundheit fest: Als Krankheiten, die eine die Freizügigkeit beschränkende Maßnahme rechtfertigen, gelten ausschließlich die Krankheiten mit epidemischem Potenzial im Sinne der einschlägigen Rechtsinstrumente der Weltgesundheitsorganisation und sonstige übertragbare, durch Infektionserreger oder Parasiten verursachte Krankheiten, sofern gegen diese Krankheiten Maßnahmen zum Schutz der Staatsangehörigen des Aufnahmemitgliedstaats getroffen werden
pl Budynek tego radia nadal otoczony jest przez tunezyjską policję, skutkiem czego ograniczana jest swoboda dostępu do informacji oraz wolność słowa.
de Dieser Radiosender ist immer noch von der tunesischen Polizei umstellt, und Informations- und Meinungsfreiheit werden dadurch untergraben.
pl Komisja utrzymuje zasadniczo, że wymogi nałożone przez stronę pozwaną w przypadku delegowania pracowników będących obywatelami państw trzecich przez usługodawców mających siedzibę w państwie członkowskim innym niż Belgia ograniczają swobodę świadczenia usług, ponieważ dyskryminują tych usługodawców w porównaniu z ich konkurentami mającymi siedzibę na terytorium belgijskim
de Die Kommission trägt im Wesentlichen vor, dass die Anforderungen, die der Beklagte für die Entsendung drittstaatsangehöriger Arbeitnehmer durch in einem anderen Mitgliedstaat als Belgien ansässige Dienstleistungserbringer aufgestellt habe, den freien Dienstleistungsverkehr einschränkten und zugleich diese Dienstleistungserbringer im Verhältnis zu ihren in Belgien ansässigen Konkurrenten diskriminierten
pl Co więcej, państwo członkowskie nie powinno mieć możliwości przyznawania żadnych korzyści usługodawcom, którzy mają określone narodowe lub lokalne powiązania społeczno-ekonomiczne, ani też nie powinno mieć możliwości ograniczania- z uwagi na miejsce prowadzenia przedsiębiorstwa- ich swobody korzystania z praw i towarów lub ich nabywania i zbywania, ani też nie powinno być w stanie ograniczać dostępu do różnych form kredytu lub lokali, o ile możliwości te są przydatne z punktu widzenia podejmowania działalności lub jej faktycznego prowadzenia
de Desgleichen sollte ein Mitgliedstaat keinerlei Begünstigungen für Dienstleistungserbringer vorsehen, die eine besondere Bindung zur nationalen oder regionalen Wirtschaft und Gesellschaft haben; er sollte ferner die Freiheit des Dienstleistungserbringers, Rechte und Güter zu erwerben, zu nutzen oder zu übertragen, sowie seinen Zugang zu verschiedenen Formen von Finanzierungen oder Geschäftsräumen nicht aufgrund des Niederlassungsortes beschränken, soweit diese Möglichkeiten für die Aufnahme und tatsächliche Ausübung seiner Dienstleistungstätigkeit von Nutzen sind
pl W celu zagwarantowania przejezdności sieci drogowej konieczne jest, by stale i nieprzerwanie dostępne były aktualne informacje i dane o określonych zdarzeniach i zjawiskach, które częściowo lub całkowicie ograniczają przejezdność w danym miejscu lub na danym odcinku sieci drogowej. ITS muszą zapewniać w czasie rzeczywistym dokładne, wiarygodne i jednolite informacje, aby użytkownicy mieli swobodę wyboru
de Zur Sicherstellung der Befahrbarkeit der Verkehrswege und des störungsfreien Verkehrsablaufs müssen kontinuierlich und unterbrechungsfrei die aktuellsten Straßeninformationen und-daten über Ereignisse und Vorfälle zur Verfügung stehen, die den freien Verkehr an einem bestimmten Punkt bzw. in einem bestimmten Streckenabschnitt vollständig oder teilweise behindern. IVS müssen genaue, zuverlässige und einheitliche Straßenverkehrsdaten in Echtzeit bieten, um den Nutzern eine freie Wahl zu ermöglichen
pl podkreśla, że podział europejskich rynków audiowizualnych na rynki krajowe nie ogranicza ryzyka koncentracji mediów na poziomie europejskim, a naruszenie swobody wypowiedzi oraz przestrzegania pluralizmu i różnorodności spowodowane koncentracją mediów w jednym z Państw Członkowskich stanowi również czynnik ryzyka dla wspólnotowego porządku instytucjonalnego i demokratycznego
de betont, dass die Aufsplitterung der europäischen audiovisuellen Märkte in nationale Märkte das Risiko einer Medienkonzentration auf europäischer Ebene nicht mindert und dass ein Verstoß gegen die Meinungsfreiheit und die Nichtachtung von Pluralismus und Meinungsvielfalt, verursacht durch die Medienkonzentration in einem Mitgliedstaat, ebenfalls einen Risikofaktor für die institutionelle und demokratische Ordnung der Gemeinschaft darstellt
pl Krajowe przepisy ograniczające ilość produktów, które mogą być przywożone w określonych rodzajach opakowań na napoje, byłyby również sprzeczne z klauzulą dotyczącą swobody wprowadzania do obrotu w art. ‧ dyrektywy
de Nationale Vorschriften zur mengenmäßigen Begrenzung der Produkte, die in einer bestimmten Getränkeverpackungsart eingeführt werden dürfen, würden ebenfalls gegen die Freiheit des Inverkehrbringens nach Artikel ‧ der Richtlinie verstoßen
pl mając na uwadze, że nowy projekt ustawy dotyczącej statusu osobistego kobiet szyickich, zatwierdzony niedawno przez obie izby afgańskiego parlamentu, poważnie ogranicza swobodę poruszania się kobiet, zakazując im opuszczania domu poza przypadkami uzasadnionego celu, wymagając od kobiet podporządkowania się potrzebom seksualnym ich mężów, tym samym legalizując gwałt małżeński, a także wzmacniając dyskryminację kobiet w zakresie małżeństwa, rozwodu, dziedziczenia i dostępu do edukacji, co jest niezgodne z międzynarodowymi standardami praw człowieka, a szczególnie praw kobiet
de in der Erwägung, dass der von den beiden Kammern des afghanischen Parlaments kürzlich gebilligte Gesetzesentwurf zum persönlichen Statut schiitischer Frauen, die Bewegungsfreiheit der Frauen in hohem Maße einschränkt, da ihnen das Recht, ihre Wohnung zu verlassen, versagt wird, es sei denn, dies erfolgt zu legitimen Zwecken, da von den Frauen verlangt wird, dass sie sich den sexuellen Wünschen ihrer Ehemänner unterwerfen und damit die eheliche Vergewaltigung legitimiert wird, und da die Diskriminierung von Frauen in den Bereichen Eheschließung, Scheidung, Erbrecht und Zugang zu Bildung gefördert wird, was alles den internationalen Normen im Bereich der Menschenrechte und insbesondere im Bereich der Rechte der Frau widerspricht
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 39312 zdań frazy ograniczanie swobody zwierzętom.Znalezione w 17,037 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.