Tłumaczenia na język niemiecki:

  • viehhaltungsbeschraenkung   

Przykładowe zdania z "ograniczanie swobody zwierzętom", pamięć tłumaczeniowa

add example
W przypadkach takiej sprzeczności możliwości zaspokajania przez zwierzęta podstawowych potrzeb fizjologicznych i zachowawczych (swoboda poruszania się, relacje społeczne w grupie, istotna aktywność, odżywianie, zaspokajanie pragnienia) powinny być ograniczane, o ile to konieczne, wyłącznie przez możliwie najkrótszy okres i w możliwie najniższym stopniuIn diesem Konflikt sollten die grundlegenden physiologischen und ethologischen Bedürfnisse der Tiere (Bewegungsfreiheit, sozialer Kontakt, sinnvolle Beschäftigung, Ernährung, Wasser) nur für den Zeitraum und in dem Maße eingeschränkt werden, wie es unbedingt erforderlich ist
Nie należy trzymać zwierząt w warunkach ograniczających swobodę ruchów, z wyjątkiem okresów przeznaczonych na przeprowadzenie badania, zabiegu, procedury pobierania próbek, podczas czyszczenia pomieszczenia, gromadzenia zwierząt do wydoju lub załadunku na środki transportuAußer bei Untersuchungen, Behandlungen oder Probenahmen, der Reinigung der Unterkünfte oder beim Melken oder Verladen sollten die Tiere nicht auf engem Raum eingesperrt werden
W ostatnich latach w imię walki z terroryzmem ograniczano coraz więcej swobód.schriftlich. - Im Namen der Terrorbekämpfung wurden in den letzten Jahren immer mehr Freiheitsrechte beschnitten.
To był najwyższy czas, aby przyjąć przedmiotowe środki, które faktycznie ograniczają ogromną swobodę działania, jaką armatorzy cieszą się od wieków.Es war höchste Zeit, dass diese Maßnahmen ergriffen worden sind, denn so lässt sich in der Tat der großzügige Spielraum einschränken, den Schiffseigentümer jahrhundertelang nutzen konnten.
Pierwsza z nich dotyczy reklamy oraz odpowiedzi na pytanie, jak daleko możemy się posunąć w promowaniu praktyk sprzedaży energooszczędnych produktów, nie ograniczając roli swobód obywatelskich czy wolności prasy, druga zaś dotyczy układu graficznego etykiety - czy powinna to być etykieta oparta na ustalonej z góry klasyfikacji, czy też etykieta oparta na skali otwartej.Das erste ist das Thema der Werbung und wie weit wir gehen können, um Verkaufsmethoden für energieeffiziente Produkte zu unterstützen, ohne die Rolle der bürgerlichen Freiheiten und die Freiheit der Presse zu behindern. Und das zweite Thema ist die Gestaltung des Etiketts - sollte es ein geschlossenes Etikett oder ein Etikett mit einer nach oben offenen Skala sein.
Europejskie dyrektywy w sprawie zamówień publicznych opóźniają proces przyznawania zamówień, podrażają go i ograniczają swobodę działania zamawiających.Europäische Richtlinien für das öffentliche Auftragswesen verzögern den Ablauf der Vergabe von Aufträgen, gestalten diese kostspieliger und schränken den Handlungsspielraum des öffentlichen Beschaffers ein.
Jako sprawozdawca odpowiedzialny za przygotowanie opinii Grupy Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) w imieniu Komisji Petycji pragnę podkreślić, iż do Komisji Petycji kierowanych jest niepokojąco wiele skarg dotyczących barier ograniczających swobodę przemieszczania się obywateli w samej Unii Europejskiej.Als Berichterstatter für die Position der Gruppe der Europäischen Volkspartei (Christdemokraten) im Namen des Petitionsausschusses möchte ich betonen, dass beim Petitionsausschuss bei Weitem zu viele Beschwerden in Bezug auf Barrieren der Bewegungsfreiheit von Bürgern innerhalb der Europäischen Union eingehen.
z zadowoleniem przyjmuje perspektywę przekształcenia Kodeksu we wspólne stanowisko; podkreśla, iż nie powinno to ograniczać swobody Państw Członkowskich w negocjacjach dotyczących innych działań na skalę międzynarodową i regionalną w sprawie kontroli wywozu broni; wyraża jednak ubolewanie, że to jeszcze nie nastąpiło, i wzywa Państwa Członkowskie do nadania Kodeksowi mocy prawnejbegrüßt die Aussicht, den Kodex in einen Gemeinsamen Standpunkt umzuwandeln; betont, dass dies die Freiheit der Mitgliedstaaten, andere internationale und regionale Maßnahmen im Bereich der Waffenausfuhrkontrollen auszuhandeln, nicht einschränken sollte; bedauert aber, dass dies immer noch nicht geschehen ist, und fordert die Mitgliedstaaten auf, den Kodex rechtsverbindlich werden zu lassen
Zgodnie z celami Traktatu, należy promować harmonijny i zrównoważony rozwój gospodarczy w całej Wspólnocie przez zniesienie wszelkich przeszkód ograniczających swobodę przedsiębiorczości i swobodę świadczenia usług we WspólnocieNach den Zielen des Vertrags ist eine harmonische und ausgewogene Entwicklung des Wirtschaftslebens in der ganzen Gemeinschaft durch Beseitigung aller Behinderungen der Niederlassungsfreiheit und des freien Dienstleistungsverkehrs in der Gemeinschaft zu fördern
Ponadto skarżąca stwierdza, że zaskarżone środki ograniczają swobodę przepływu towarów i w związku z tym naruszają art. ‧, ‧ i ‧ Porozumienia o EOGAußerdem behinderten die beanstandeten Maßnahmen den freien Warenverkehr und verletzten somit die Artikel ‧, ‧ und ‧ des EWR-Abkommens
Zrzeszenie ICAS nie będzie w żaden sposób ograniczać indywidualnych swobód swoich członków w zakresie nawiązywania porozumień z jakimkolwiek TK w odniesieniu do dostarczenia dalszych informacji lub udzielenia pomocy w stosowaniu rezolucji IACSIACS wird die individuelle Freiheit seiner Mitglieder, mit anderen KG eine Vereinbarung über die Bereitstellung weiterer Informationen und Hilfe bezüglich der Anwendung der IACS–Entschließungen zu treffen, nicht beschränken
Zanim to nastąpi należy położyć kres ograniczaniu wolności zgromadzeń, stowarzyszeń i swobody wypowiedzi, w tym również w Internecie i przez telefon komórkowy.Unterdessen müssen die Einschränkungen der Versammlungs- und der Vereinigungsfreiheit sowie der freien Meinungsäußerung, einschließlich Einschränkungen des Internets und der Mobiltelefonie, ein Ende finden.
Uwzględniając rodzaj statku powietrznego, podczas startu i lądowania oraz kiedy tylko dowódca uzna to za konieczne ze względów bezpieczeństwa, każdy członek załogi powinien pozostawać na swoim stanowisku i używać znajdujących się tam urządzeń ograniczających swobodę ruchuJe nach Luftfahrzeugmuster muss jedes Besatzungsmitglied bei Start und Landung, und wenn es der verantwortliche Luftfahrzeugführer aus Sicherheitsgründen für notwendig hält, auf seinem Platz sitzen und je nach Luftfahrzeugmuster mit dem vorhandenen Haltesystem angeschnallt sein
uważa, że strategiczne wytyczne nie mogą ograniczać postanowień rozporządzeń dotyczących poszczególnych funduszy, lecz że powinny jedynie wyjaśniać strategiczne priorytety UE i w związku z tym podkreśla, że regiony muszą mieć wystarczająco dużo swobody, aby móc w odpowiedni sposób reagować na potrzeby regionów, ponieważ istnieją różne sposoby i możliwości osiągnięcia skutecznego i trwałego rozwoju, zwłaszcza wówczas, gdy w regionalnych strategiach w pełni uwzględnia się doświadczenia regionów i lokalnych związków regionalnych wraz z ich własnym potencjałem rozwojowymist der Auffassung, dass die strategischen Leitlinien nicht die Verordnungen zu den Einzelfonds einengen dürfen, sondern nur strategische Prioritäten der Union verdeutlichen sollen, und weist in diesem Zusammenhang auf die Notwendigkeit hin, dass die Regionen genügend Flexibilität haben, um auf die Erfordernisse in den Regionen auch spezifisch reagieren zu können, da es eine Vielzahl von Wegen und Möglichkeiten gibt, um zu einer erfolgreichen nachhaltigen Entwicklung zu gelangen, insbesondere dann, wenn die Erfahrungen der Regionen und lokalen Gebietskörperschaften mit ihren eigenen Entwicklungspotentialen in die regionalen Strategien voll mit einbezogen werden
Art. ‧ tej dyrektywy ustala warunki, jakie należy uwzględnić przy ocenie zagrożenia dla zdrowia publicznego: Chorobami, które uzasadniają wprowadzenie środków ograniczających swobodę przemieszczania się, są potencjalne choroby epidemiczne określone przez odpowiednie instrumenty Światowej Organizacji Zdrowia oraz inne choroby zakaźne lub zakaźne choroby pasożytnicze, jeżeli są przedmiotem przepisów ochronnych mających zastosowanie do obywateli przyjmującego Państwa CzłonkowskiegoArtikel ‧ dieser Richtlinie legt die Bedingungen für eine Anwendung des Kriteriums der Gefahr für die öffentliche Gesundheit fest: Als Krankheiten, die eine die Freizügigkeit beschränkende Maßnahme rechtfertigen, gelten ausschließlich die Krankheiten mit epidemischem Potenzial im Sinne der einschlägigen Rechtsinstrumente der Weltgesundheitsorganisation und sonstige übertragbare, durch Infektionserreger oder Parasiten verursachte Krankheiten, sofern gegen diese Krankheiten Maßnahmen zum Schutz der Staatsangehörigen des Aufnahmemitgliedstaats getroffen werden
Przepisy dotyczące agresywnych praktyk handlowych powinny obejmować te praktyki, które w istotny sposób ograniczają konsumentom swobodę wyboruDie Bestimmungen über aggressive Handelspraktiken sollten solche Praktiken einschließen, die die Wahlfreiheit des Verbrauchers wesentlich beeinträchtigen
Swobody rynku wewnętrznego, które mógłbym przy okazji wymienić, zbyt często ograniczają się wyłącznie do wolności międzynarodowych koncernów, które wykupują miejscowych pracodawców, czyli małe i średnie przedsiębiorstwa.Und überhaupt gehen die Freiheiten des Binnenmarkts allzu oft nur mit den Freiheiten der multinationalen Konzerne einher, die die Arbeitgeber vor Ort, also die Klein- und Mittelbetriebe verdrängen.
Dotyczy to w szczególności klauzul ograniczających swobodę odsprzedawców lub użytkowników dokonywania przywozów lub wywozówDies gilt insbesondere für Klauseln, welche die Einfuhr- oder Ausfuhrmöglichkeiten für Wiederverkäufer oder Nutzungsberechtigte einschränken
przepisy nieobowiązkowe, które ograniczają się do sformułowania ogólnych celów, zostawiając państwom członkowskim dość duży margines swobody w wyborze krajowych środków transpozycjifakultative Bestimmungen, die sich darauf beschränken, allgemeine Ziele zu nennen, und den Mitgliedstaaten bei der Wahl der nationalen Umsetzungsmaßnahmen einen relativ großen Spielraum lassen
Proszę Komisję, aby w ramach swych kompetencji jako strażnik traktatów, potwierdziła jednoznacznie naruszenie podstawowych praw obywateli europejskich i nie dopuściła do wdrażania praw lub działań ograniczających swobodę przemieszczania się obywateli.Von der Kommission als Hüterin der Verträge verlange ich, dass sie den Verstoß gegen die Grundrechte von Unionsbürgern entschieden ahndet und die Verabschiedung von Gesetzen oder Maßnahmen zur Einschränkung der Freizügigkeit untersagt.
Dystrybucja wyłączna już ogranicza swobodę decyzji konsumentów, ponieważ ogranicza liczbę dystrybutorów i zwykle ogranicza również swobodę dystrybutorów odnośnie do czynnej sprzedażyAlleinvertrieb als solcher engt schon die Wahlmöglichkeiten der Kunden ein, weil er die Zahl der Vertriebshändler begrenzt und gewöhnlich auch deren Freiheit in Bezug auf aktive Verkäufe einschränkt
Bezwarunkowe uchylenie art. 301 Kodeksu Karnego i wszystkich innych artykułów ograniczających wolność myśli i swobodę wyrażania opinii;3. die bedingungslose Streichung des Artikels 301 und aller anderen die Meinungs- und Gedankenfreiheit beschränkenden Artikel
Państwa Członkowskie zagwarantują swobodę odbioru i nie będą ograniczać retransmisji na swoim terytorium programów telewizyjnych nadawanych z innych Państw Członkowskich z powodów, które zostały objęte przepisami niniejszej dyrektywyDie Mitgliedstaaten gewährleisten den freien Empfang und behindern nicht die Weiterverbreitung von Fernsehsendungen aus anderen Mitgliedstaaten in ihrem Hoheitsgebiet aus Gründen, fallen, in Bereiche fallen, die mit dieser Richtlinie koordiniert sind
Są wściekli, ponieważ widzą, że ich podstawowe swobody obywatelskie są rozważane w kontekście interesów branżowych i ograniczane.Sie sind wütend, weil sie sehen, wie ihre bürgerlichen Grundrechte gegen die Interessen der Industrie aufgewogen werden und sie dabei den Kürzeren ziehen.
Aby rozwiązać problem naruszania praw członków mniejszości religijnych, aby potępić zabójstwa chrześcijan lub ograniczanie swobody praktyk religijnych, musimy wybrać pomiędzy dwoma równie dobrze uzasadnionymi podejściami.In Bezug auf die Verletzung der Rechte der Angehörigen religiöser Minderheiten, in Bezug auf die Verurteilung der Ermordung von Christen oder die Einschränkungen bei der Ausübung der Religionsfreiheit haben wir die Wahl zwischen zwei gleichermaßen fundierten Ansätzen.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 39312 zdań frazy ograniczanie swobody zwierzętom.Znalezione w 13,322 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.