Tłumaczenia na język niemiecki:

  • MP3-Player   
    (Noun  m)
  • MP3-Spieler   
    (Noun  m)

Przykładowe zdania z "odtwarzacz MP3", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl A więc na przykład, czy będziemy wspierać projekty, które - jak wynika z doniesień w blogosferze - zostały przedstawione, a mianowicie, że odtwarzacze MP3 i komputery przenośne mogą być konfiskowane na granicach?
de Unterstützen wir beispielsweise die angeblich auf dem Tisch liegenden Vorschläge, nach denen laut Blogosphäre unsere MP3-Spieler und Laptops an den Grenzen beschlagnahmt werden können?
pl Wszyscy zgodziliśmy się z tym, że pod nieobecność jakichkolwiek konkretnych informacji dotyczących tych negocjacji, na blogach i gdzie indziej szerzą się plotki mówiące na przykład o propozycjach konfiskaty laptopów i odtwarzaczy MP3 na granicach.
de Ein Punkt, in dem wir uns einig waren, war angesichts des Mangels an aussagekräftigen Informationen im Zusammenhang mit diesen Verhandlungen die Tatsache, dass in der Blogosphäre und anderswo Gerüchte über Vorschläge wie z. B. die Beschlagnahmung von Laptops und MP3-Geräten kursierten.
pl Bateria w odtwarzaczu mp3 rozładowała się.
de Die Batterie meines MP3-Spielers war leer.
pl Chciałbym odtwarzacz MP3!
de Ich will einen MP3-Player!
pl Służby celne mogłyby przeszukiwać odtwarzacze MP3, telefony komórkowe i laptopy wszystkich obywateli podejrzewanych o to, że nielegalnie pobrali pliki.
de Zollbehörden könnten die MP3-Player, Mobiltelefone und Laptops eines jeden Bürgers untersuchen, den sie des illegalen Herunterladens von Dateien verdächtigen.
pl Kiedy czytam, że świat technologii cyfrowych ma obejmować zarówno technologie online, jak i offline, czy w istocie nie oznacza to, że restrykcje i przeszukiwania na granicach obejmą również laptopy, iPody i odtwarzacze MP3?
de Wenn ich lese, dass online und offline beides die digitale Welt darstellen sollen, heißt das im Grunde, dass es auch Restriktionen, Durchsuchungen von Laptops, I-Pods und MP3-Playern an der Grenze geben soll?
pl Liczę też, że taki przełom w przypadku telefonów komórkowych doprowadzi do automatycznego rozwiązania problemu z innymi urządzeniami, takimi jak kamery cyfrowe i odtwarzacze MP3.
de Ich erwarte, dass sich für andere Geräte wie Digitalkameras oder MP3-Geräte das Problem automatisch lösen wird, wenn einmal der Durchbruch für Handys erzielt ist.
pl Lecz dzisiaj złodziej nie kłopotałby się kradzieżą ciężarówki - po prostu nielegalnie pobrałby odpowiedni plik na swój komputer przenośny lub odtwarzacz MP3 i przewiózłby to przez granicę.
de Heute würde sich der Dieb nicht damit aufhalten, einen LKW zu stehlen; er würde das Buch einfach illegal auf seinen Laptop oder MP3-Spieler herunterladen und es über die Grenze bringen.
pl Niektórzy mogą powiedzieć, że osoba z 500 piosenkami na swoim odtwarzaczu MP3 bezsprzecznie działa w celach handlowych, lecz dlaczego inni mieliby sobie odmawiać wyznaczenia takiego limitu na 300, 100, 50 lub 10?
de Einige sagen jetzt, dass eine Person mit 500 Titeln auf ihrem MP3-Spieler notwendigerweise kommerzielle Ziele verfolgt, aber warum weigern sich dann andere, für sich selbst diese Grenze bei 300, 50 oder 10 zu setzen?
pl W tym kontekście chcę przypomnieć opracowanie "Gospodarka kultury w Europie”, sporządzone w roku 2006 przez prywatnego konsultanta, KEA European Affairs, które przedstawia imponujące liczby dla sektora kulturalnego; liczby te nie są jednak zupełnie wiarygodne, ponieważ w opracowaniu uwzględniono odtwarzacze MP3, telefony komórkowe i reklamę jako elementy "kultury”.
de In diesem Zusammenhang verweise ich auf die 2006 von dem privaten Beratungsunternehmen KEA European Affairs durchgeführte Studie mit dem Titel "Die Kulturwirtschaft in Europa", die wichtige Daten für den Kultursektor herausgearbeitet hat, auch wenn diese Zahlen auch strittig sind, da bei dieser Studie auch MP3-Player, Mobiltelefone und Werbetätigkeit als "Kultur" gelten.
pl Czy oznacza to, że organy celne mogą przeszukiwać nasze telefony komórkowe, nasze odtwarzacze MP3 i nasze komputery w poszukiwaniu nielegalnie ściągniętych plików?
de Bedeutet dies, dass unsere Mobiltelefone, unsere MP3-Spieler und unsere Rechner von Zollbehörden durchsucht werden dürfen, die nach illegal heruntergeladenen Dateien suchen?
pl odtwarzacze CD, wieże HI-FI, inne nieprzenośne odtwarzacze
de CD, Hi-Fi, Mediaplayer (nicht tragbar
pl odtwarzaczy mediów strumieniowych
de Markt für Medienabspielprogramme mit Datenstrom-Kapazitäten
pl Odtwarzacz multimedialny
de Medienwiedergabe
pl Gramofony, dyktafony czy inne rejestratory i odtwarzacze dźwięku, łącznie z odtwarzaczami nagrań i magnetofonami z głowicami dźwiękowymi lub bez, rejestratory lub odtwarzacze obrazu telewizyjnego i dźwięku
de SCHALLPLATTENWIEDERGABEGERÄTE, DIKTIERGERÄTE UND ANDERE TONAUFNAHME-UND TONWIEDERGABEGERÄTE, EINSCHLIESSLICH PLATTEN-, BAND-UND DRAHTSPIELER, MIT ODER OHNE TONABNEHMER, BILD-UND TONAUFZEICHNUNGSGERÄTE ODER BILD-UND TONWIEDERGABEGERÄTE, FÜR DAS FERNSEHEN
pl Odtwarzacz nie podłączony
de Player ist nicht verbunden
pl & Odtwarzacz
de & Wiedergabe
pl Znalazłem stary odtwarzacz, to arabska muzyka, ale miła dla ucha
de Ein Plattenspieler.Alles arabische Musik, vielleicht ist sie ja schön
pl Wreszcie Microsoft promuje WMP w bezpośredniej konkurencji z odtwarzaczami multimediów produkowanymi przez strony trzecie
de Schließlich wirbt Microsoft für seinen WMP in unmittelbarem Wettbewerb mit Medienabspielprogrammen anderer Anbieter
pl przenośne odtwarzacze muzyczne zawierają odpowiednie ostrzeżenie dotyczące zagrożeń związanych z użytkowaniem urządzenia oraz sposobów ich uniknięcia, a w przypadkach gdy narażenie powoduje ryzyko uszkodzenia słuchu, także adresowaną do użytkowników informację
de Tragbare Abspielgeräte sind mit einem angemessenen Warnhinweis zu den mit der Verwendung des Geräts verbundenen Risiken und zu den Möglichkeiten ihrer Vermeidung zu versehen; Informationen sind für die Nutzer in den Fällen bereitzustellen, in denen die Gefahr von Hörschäden besteht
pl Tutaj możesz wybrać klawisze używane jako skróty globalne klawiatury do kontrolowania odtwarzacza
de Hier können globale Tastaturkurzbefehle festgelegt werden
pl Jeden z najlepszych kawałków Mike' a Oldfielda, Amarok, podsunął nam nazwę dla odtwarzacza, którego właśnie używasz. Dziękujemy za wybranie Amaroka! Mark Kretschmann Max Howell Chris Muehlhaeuser Wiele innych ludzi, którzy pomogli stać się Amarokowi tym czym jest track by artist on album
de Die Inspiration für den Namen dieses Multimedia-Players ist eines der großartigsten Stücke von Mike Oldfield: Amarok. Danke, dass Sie sich für Amarok entschieden haben! Mark Kretschmann Max Howell Chris Muehlhaeuser Die vielen anderen Personen die Amarok zu dem gemacht haben, was es heute ist track by artist on album
pl Ogólny odtwarzacz audio
de Allgemeiner Media-Player
pl Tym sposobem integracja powoduje obniżenie poziomu zdolności i kapitału inwestowanych w innowacje w dziedzinie odtwarzaczy multimediów
de Microsoft bewirkt damit, dass weniger Talent und Kapital in die Innovation von Medienabspielprogrammen investiert werden
pl Daj mi odtwarzacz CD
de Hey, ich krieg den CD- Player
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 139 zdań frazy odtwarzacz MP3.Znalezione w 0,755 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.