Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Behandlung mit Kationenaustauschern   

Przykładowe zdania z "obróbka jonowymienna", pamięć tłumaczeniowa

add example
Chromatografia jonowymiennaIonenaustauschromatografie
informacje dla placówek zajmujących się obróbką, dotyczących demontażu, recyklingu lub usuwania pod koniec przydatności do użyciaInformationen über Entsorgungsbetriebe zu Zerlegung, Recycling oder Deponierung des Altprodukts
Ponadto, nie można stosować zawieszenia do produktów przeznaczonych do obróbki kwalifikującej się do zawieszenia, gdy taka obróbka jest prowadzona na szczeblu detalicznym lub zaopatrzeniowymDie Zollaussetzung gilt nicht für Erzeugnisse, die zwar für Verarbeitungsarten bestimmt sind, die unter Zollbefreiungen fallen, deren Verarbeitung aber auf der Stufe der Einzelverkaufs oder des Gaststättengewerbes erfolgt
PRZYKŁAD KUMULACJI OBRÓBKI LUB PRZETWORZENIABEISPIEL FÜR DIE KUMULIERUNG DER BE- UND VERARBEITUNGEN
Retsina to wino produkowane wyłącznie na obszarze geograficznym Grecji przy użyciu moszczu winogronowego poddanego obróbce przy zastosowaniu żywicy z sosny AleppoUnter Retsina-Wein ist Wein zu verstehen, der ausschließlich im geografischen Gebiet Griechenlands aus mit Aleppokiefernharz behandeltem Traubenmost hergestellt wurde
mleko poddane obróbce cieplnej z dodatkiem czekolady, soku owocowego lub mleko smakowe, zawierające wagowo przynajmniej ‧ % mleka, o którym mowa w lit. a), oraz maksymalnie ‧ % dodatku cukru i/lub mioduwärmebehandelte Milch mit Schokolade oder Fruchtsaft oder wärmebehandelte aromatisierte Milch mit einem Gewichtsanteil von mindestens ‧ % Milch gemäß Buchstabe a und einem Zusatz von höchstens ‧ % Zucker und/oder Honig
a)wymienia ilości różnych kategorii odpadów niebezpiecznych, które mogą być poddawane obróbceeine Auflistung der Menge der verschiedenen Arten von gefährlichen Abfällen, die behandelt werden können
uwzględniając dyrektywę Rady ‧/EWG z dnia ‧ sierpnia ‧ r. w sprawie zdrowia i problemów zdrowotnych zwierząt, wpływających na handel wewnątrzwspólnotowy mlekiem poddanym obróbce termicznej‧, zmienioną rozporządzeniem (EWG) nr ‧, w szczególności jej art. ‧ ustgestützt auf die Richtlinie ‧/EWG des Rates vom ‧. August ‧ zur Regelung gesundheitlicher und tierseuchenrechtlicher Fragen im innergemeinschaftlichen Handel mit wärmebehandelter Milch, geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. ‧, insbesondere auf Artikel ‧ Absatz
Obróbka przewidziana dla produktów mięsnych z drobiu pochodzących z Bułgarii i Izraela oraz dla produktów z mięsa dzika pochodzących ze Szwajcarii powinna zostać zrewidowana w celu dostosowania jej do obecnych warunków przywozu z tych krajów świeżego mięsa przedmiotowych gatunkówDie Behandlungsvorschriften für Geflügelfleischerzeugnisse mit Ursprung in Bulgarien und Israel und für Erzeugnisse aus Wildschweinfleisch mit Ursprung in der Schweiz sollten überprüft werden, um sie mit den geltenden Vorschriften für die Einfuhr von frischem Fleisch der betreffenden Arten aus diesen Ländern in Einklang zu bringen
Wykaz obróbek lub przetworzeń do wykonania na materiałach niepochodzących dla uzyskania przez przetworzony produkt statusu pochodzeniaListe der Be- oder Verarbeitungen, die an Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft vorgenommen werden müssen, um der Ware die Ursprungseigenschaft zu verleihen
Obróbka lub przetwarzanie przeprowadzane w Ceucie, Melilli, KTZ lub we Wspólnocie uznaje się za przeprowadzone w państwach AKP, jeśli materiały poddawane są dalszej obróbce lub przetworzeniu w państwach AKPDie in Ceuta und Melilla, in den ÜLG oder in der Gemeinschaft vorgenommene Be-oder Verarbeitung gilt als in den AKP-Staaten vorgenommen, sofern die hergestellten Vormaterialien in den AKP-Staaten weiterbe-oder verarbeitet werden
Projekt inwestycyjny jest jednak całkowicie integralny i jednolity: przeznaczeniem jednostki produkcyjnej szkła płaskiego od samego początku było zapewnienie części dostaw dla połączonej z nią jednostki obróbki szkła, przy czym ta druga jednostka istnieje na terenie zakładu tylko dlatego, że jej dostawca szkła typu float jest do niej przypisanyDennoch handelt es sich um ein vollständig integriertes und einheitliches Investitionsvorhaben: Die Produktionseinheit für Flachglas war von Anfang an dazu bestimmt, eine angeschlossene Einheit zur Glasverarbeitung zum Teil zu beliefern, und diese zweite Einheit ist auf dem Standort nur deshalb vertreten, weil ihr Floatglas-Lieferant in nächster Nähe ist
Powoduje to, że w suszonej papryce niekiedy pozostają nasiona i kawałki pieczonej skóry, które świadczą o ręcznej obróbceDaher weist der gegrillte Paprika zum Teil Rückstände von verbrannter Haut oder Samen auf, die auf die Verarbeitung von Hand hindeuten
Niewystarczająca obróbka lub przetworzenieNicht ausreichende Be- oder Verarbeitungen
W celu jednolitego stosowania niniejszej zasady powinno zostać wskazane w rozporządzeniu (WE) nr ‧, że dla przyznania refundacji w odniesieniu do produktów zawartych w art. ‧ dyrektywy Rady ‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. ustanawiającej przepisy zdrowotne dla produkcji i wprowadzania do obrotu surowego mleka, mleka poddanego obróbce termicznej i produktów na bazie mleka [‧] lub w art. ‧ dyrektywy Rady ‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie problemów higienicznych i zdrowotnych wpływających na produkcję i wprowadzanie do obrotu produktów jajecznych [‧]Um sicherzustellen, dass diese Vorschrift einheitlich angewandt wird, sollte in der Verordnung (EG) Nr. ‧ festgelegt werden, dass eine Erstattung für Erzeugnisse, die in Artikel ‧ der Richtlinie ‧/EWG des Rates vom ‧. Juni ‧ mit Hygienevorschriften für die Herstellung und Vermarktung von Rohmilch, wärmebehandelter Milch und Erzeugnissen auf Milchbasis oder in Artikel ‧ der Richtlinie ‧/EWG des Rates vom ‧. Juni ‧ zur Regelung hygienischer und gesundheitlicher Fragen bei der Herstellung und Vermarktung von Eiprodukten aufgeführt werden und in Anhang B der Verordnung (EG) Nr. ‧ erscheinen, nur gewährt werden kann, wenn sie in Übereinstimmung mit den Anforderungen dieser Richtlinien zubereitet wurden und das erforderliche Genusstauglichkeitskennzeichen tragen
produktów mięsnych wytworzonych z mięsa dzikich ptaków łownych poddanych obróbce wymaganej w przypadku ptasiej grypy, zgodnie z załącznikiem ‧ do dyrektywy ‧/‧/WEvon Fleischerzeugnissen, die aus Fleisch von frei lebendem Federwild gewonnen wurden, das einer für die Aviäre Influenza vorgeschriebenen Behandlung gemäß Anhang ‧ der Richtlinie ‧/‧/EG unterzogen worden ist
dodawany do żywności w celu spełnienia funkcji technologicznej na jakimkolwiek etapie produkcji, przetwórstwa, przygotowania, obróbki, pakowania, transportu lub przechowywania środków spożywczycheinem Lebensmittel zugesetzt wird, um auf irgendeiner Stufe der Herstellung, Verarbeitung, Zubereitung, Behandlung, Verpackung, Beförderung oder Lagerung von Lebensmitteln einen technologischen Zweck zu erfüllen
Bez uszczerbku dla postanowień art. ‧ ust. ‧ produkty uważa się za pochodzące z Islandii, jeżeli zostały tam uzyskane i zawierają materiały pochodzące z Bułgarii, Szwajcarii (łącznie z Liechtensteinem), Islandii, Norwegii, Rumunii, Turcji lub ze Wspólnoty, pod warunkiem że obróbka lub przetworzenie dokonane w Islandii wykraczają poza operacje określone w artUnbeschadet des Artikels ‧ Absatz ‧ gelten als Ursprungserzeugnisse Islands Erzeugnisse, die dort unter Verwendung von Vormaterialien mit Ursprung in Bulgarien, der Schweiz (einschließlich Liechtensteins), Island, Norwegen, Rumänien, der Türkei oder in der Gemeinschaft hergestellt worden sind, sofern die in Island vorgenommene Be- oder Verarbeitung über die in Artikel ‧ genannte Behandlung hinausgeht
kilka ‧ litrowych zbiorników używanych podczas dekontaminacji, takiej jak obróbka formaliną, sprzętu oraz dla pozostałego płynu wytrawiającego w przypadku pozytywnych wynikóweinige ‧-Liter-Gefässe, die bei Behandlung des Geräts mit dekontaminierenden Mitteln wie z. B. Formol und für die verbleibenden Verdauungssäfte im Falle positiver Ergebnisse verwendet werden
Produkty pochodzące z krajów wymienionych w ust. ‧ i ‧, które nie są poddawane obróbce lub przetwarzaniu we Wspólnocie, zachowują swoje pochodzenie w przypadku wywiezienia ich do jednego z tych krajówUrsprungserzeugnisse der in den Absätzen ‧ und ‧ genannten Länder, die in der Gemeinschaft keiner Be- oder Verarbeitung unterzogen worden sind, behalten ihre Ursprungseigenschaft, wenn sie in eines dieser Länder ausgeführt werden
Do celów ustępu ‧ warunki uzyskania statusu pochodzenia określone w postanowieniach tytułu ‧ nie mają zastosowania do obróbki lub przetwarzania dokonanego poza Wspólnotą lub MarokiemFür die Zwecke des Absatzes ‧ finden die in Titel ‧ genannten Bedingungen für den Erwerb der Ursprungseigenschaft auf die Be- oder Verarbeitung außerhalb der Gemeinschaft oder Marokkos keine Anwendung
Produkty poddane wystarczającej obróbce lub przetworzeniuIn ausreichendem Maße be- oder verarbeitete Erzeugnisse
w przypadku produktów krwiopochodnych pochodzących od bydła, które przeszły pełną obróbkę zapewniającą brak patogenów chorób bydła, określonych w tiret pierwszymfalls es sich um Rinderbluterzeugnisse handelt-daß sie einer vollständigen Behandlung unterzogen worden sind, die gewährleistet, daß die Erzeugnisse von den Erregern der unter dem ersten Gedankenstrich genannten Rinderkrankheiten frei sind
W przypadku gdy dostawca regularnie zaopatruje określonego klienta w towary, które mają być poddane takiego samego rodzaju obróbce lub przetwarzaniu w Algierii, Maroku, Tunezji lub we Wspólnocie przez dłuższe okresy czasu, może on przedłożyć jedną deklarację dostawcy obejmującą następujące po sobie przesyłki wspomnianych towarów, zwaną dalej długoterminową deklaracją dostawcyEin Lieferant, der regelmäßig einen Kunden mit Waren beliefert, die in Algerien, Marokko, Tunesien oder der Gemeinschaft über einen längeren Zeitraum hinweg in der gleichen Weise be- oder verarbeitet werden sollen, kann eine einmalige Lieferantenerklärung (im Folgenden Langzeit-Lieferantenerklärung genannt) abgeben, die für alle weiteren Sendungen der betreffenden Waren gilt
W tym przypadku nie wymaga się obróbki cieplnej z uwagi na względy związane ze zdrowiem zwierzątAus tierseuchenrechtlicher Sicht ist eine Wärmebehandlung in solchen Fällen nicht erforderlich
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3538 zdań frazy obróbka jonowymienna.Znalezione w 2,222 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.