Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Behandlung mit Kationenaustauschern   

Przykładowe zdania z "obróbka jonowymienna", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Chromatografia jonowymienna
de Ionenaustauschromatografie
pl rozdział ‧ załącznika I wyżej wspomnianej dyrektywy dopuszcza przywóz osłonek zwierzęcych, które zostały poddane wymaganej obróbce, ze wszystkich państw trzecich
de Anhang I Kapitel ‧ der genannten Richtlinie gestattet die Einfuhr von Tierdärmen aus Drittländern, sofern sie vorschriftsmäßig behandelt worden sind
pl Reguła podana w wykazie określa minimalny stopień wymaganej obróbki lub przetworzenia, a przeprowadzenie dalszej obróbki lub przetworzenia również nadaje status pochodzenia i odwrotnie, przeprowadzenie mniejszego zakresu obróbki lub przetworzenia nie nadaje statusu pochodzenia
de Die Regel in der Liste legt das Mindestausmaß der erforderlichen Be- oder Verarbeitungen fest, ein darüber hinausgehender Herstellungsvorgang verleiht gleichfalls die Ursprungseigenschaft; umgekehrt verleiht ein weniger weit gehender Herstellungsvorgang nicht die Ursprungseigenschaft
pl kończące postępowanie antydumpingowe dotyczące przywozu określonych wyrobów walcowanych płaskich wykonanych z żelaza lub stali węglowej, o szerokości ‧ mm lub większej, nieplaterowanych, platerowanych lub pokrytych innym materiałem, w zwojach, niepoddanych dalszej obróbce niż walcowanie na gorąco, pochodzących z Indii, Tajwanu oraz Serbii i Czarnogóry
de zur Einstellung des Antidumpingverfahrens betreffend die Einfuhren bestimmter flachgewalzter Erzeugnisse aus Eisen oder nicht legiertem Stahl mit einer Breite von ‧ mm oder mehr, weder plattiert noch überzogen, in Rollen (Coils), nur warmgewalzt, mit Ursprung in Indien, Taiwan und Serbien und Montenegro
pl Państwa członkowskie powinny mieć możliwość włączenia, w ramach podstawy opodatkowania transakcji wiążącej się z obróbką złota inwestycyjnego dostarczonego przez klienta, wartości tego złota inwestycyjnego, gdy ze względu na obróbkę złoto traci swój status złota inwestycyjnego
de Die Mitgliedstaaten sollten die Möglichkeit haben, in die Besteuerungsgrundlage eines Umsatzes, der die Verarbeitung von Anlagegold umfasst, das von einem Leistungsempfänger zur Verfügung gestellt wird, auch den Wert dieses Anlagegolds einzubeziehen, wenn es durch die Verarbeitung seinen Status als Anlagegold verliert
pl " Odpady zawierające halogenowe składniki części produkcyjnych i obróbki końcowej. "
de ' Halogenhaltige Abfälle aus der Herstellung von Verpackungen. '
pl Grecja zapewnia, aby produktom określonym w ust. ‧ lit. b) i c) towarzyszył dokument handlowy zgodnie z rozdziałem X załącznika ‧ do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ stwierdzający w pkt ‧.‧, że produkty te zostały poddane obróbce strumieniem pary lub z zastosowaniem innej metody zapewniającej, że nie pozostały żadne czynniki chorobotwórcze
de Griechenland trägt dafür Sorge, dass die Erzeugnisse gemäß Absatz ‧ Buchstaben b und c von einem Handelspapier gemäß Anhang ‧ Kapitel X der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ begleitet sind, aus dem unter Nummer ‧.‧ hervorgeht, dass die Erzeugnisse einer Dampfspannung ausgesetzt oder nach einem anderen Verfahren behandelt wurden, das die Abtötung von Krankheitserregern gewährleistet
pl Na zasadzie odstępstwa od ust. ‧, w przypadku gdy produkty pochodzące ze Wspólnoty lub z Islandii przywożone są do strefy wolnocłowej na podstawie dowodu pochodzenia oraz poddawane są obróbce lub przetwarzaniu, odpowiednie organy wydają na wniosek eksportera nowe świadectwo przewozowe EUR.‧ lub EUR-MED, jeżeli przeprowadzona obróbka lub przetwarzanie są zgodne z postanowieniami niniejszego protokołu
de Abweichend von Absatz ‧ stellen die zuständigen Behörden in Fällen, in denen Ursprungserzeugnisse der Gemeinschaft oder Islands mit Ursprungsnachweis in eine Freizone eingeführt und dort einer Behandlung oder Bearbeitung unterzogen werden, auf Antrag des Ausführers eine neue Warenverkehrsbescheinigung EUR.‧ oder EUR-MED aus, wenn die Behandlung oder Bearbeitung den Bestimmungen dieses Protokolls entspricht
pl zbierającą się w naczyniach zawierających moszcz gronowy podczas jego składowania lub po poddaniu go dozwolonej obróbce; lub
de der Rückstand, der sich in den Behältern, die Traubenmost enthalten, während der Lagerung oder nach einer zulässigen Behandlung absetzt, oder
pl w przypadku instalatorów urządzeń fotowoltaicznych i wykorzystujących ciepło słoneczne: jako zasadniczy warunek szkolenie dla hydraulików lub elektryków oraz umiejętności w zakresie hydrauliki, elektryki i dekarstwa, w tym wiedza w zakresie lutowania połączeń rurowych, klejenia połączeń rurowych, uszczelniania złączy, sprawdzania przecieków, umiejętność łączenia kabli, znajomość podstawowych materiałów dachowych, obróbka blacharska i uszczelnianie; lub
de Installateure von Fotovoltaik- und Solarwärmeanlagen: Eine Ausbildung als Klempner oder Elektrotechniker sowie Fertigkeiten auf dem Gebiet der Klempnerei, Elektrotechnik und Dachdeckerei (Schweißen und Kleben von Rohrverbindungen, Abdichtung von Armaturen, Prüfung auf Dichtheit) sowie die Fähigkeit zur Vornahme von Kabelanschlüssen, Vertrautheit mit den wichtigsten Dachmaterialien sowie Dichtungs- und Dämmmethoden sind Voraussetzung
pl c/odwirowywanie oraz filtracja, z lub bez obojętnego odczynnika filtrującego, pod warunkiem, że żadne niepożądane resztki nie pozostaną w produktach poddanych takiej obróbce
de Zentrifugierung und Filtrierung, mit oder ohne inerte Filterhilfsstoffe, sofern diese in dem so behandelten Erzeugnis keine unerwünschten Rückstände hinterlassen
pl W odniesieniu do dostaw towarów i usług państwa członkowskie korzystają z możliwości włączenia do podstawy opodatkowania wartości zwolnionego złota inwestycyjnego w rozumieniu art. ‧b, dostarczonego przez klienta w celu poddania go obróbce i które w jej wyniku traci status złota inwestycyjnego zwolnionego z VAT w chwili dostawy tych towarów i usług
de Die Mitgliedstaaten haben die Möglichkeit, in die Besteuerungsgrundlage bei Lieferungen von Gegenständen und bei Dienstleistungen den Wert von steuerfreiem Anlagegold im Sinne von Artikel ‧b einzubeziehen, wenn es vom Leistungsempfänger zur Verfügung gestellt und für die Verarbeitung verwendet wird und infolgedessen bei der Lieferung der Gegenstände oder der Erbringung der Dienstleistungen seinen Status als von der Mehrwertsteuer befreites Anlagegold verliert
pl Wykaz obróbek lub przetworzeń do wykonania na materiałach niepochodzących dla uzyskania przez przetworzony produkt statusu pochodzenia
de Liste der Be- oder Verarbeitungen, die an Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft vorgenommen werden müssen, um der Ware die Ursprungseigenschaft zu verleihen
pl W przypadku gdy wyroby, o których mowa w ust. ‧, są następnie wprowadzone do swobodnego obrotu w stanie niezmienionym bądź też po obróbce lub przetworzeniu, stosuje się przepisy art. ‧ ust. ‧, a wyroby wprowadzone w taki sposób do obrotu są zaliczane na poczet limitów ilościowych określonych w załączniku V
de Werden die in Absatz ‧ genannten Erzeugnisse später in unverändertem Zustand oder nach einer Be- oder Verarbeitung in den zollrechtlich freien Verkehr übergeführt, so gilt Artikel ‧ Absatz ‧, und die betreffenden Mengen werden auf die entsprechenden in Anhang V festgesetzten Höchstmengen angerechnet
pl obróbka żużlu i popiołów
de Behandlung von Schlacken und Asche
pl poddaje się obróbce termicznej lub suszenia w piecu w taki sposób, aby uzyskać minimalną temperatury rdzenia ‧ oC, przez ‧ minut w zamkniętej komorze lub piecu do suszenia, który został przetestowany, oceniony i urzędowo zatwierdzony w tym
de muss mindestens ‧ Minuten lang auf eine Mindestkerntemperatur von ‧ °C in einer geschlossenen Kammer wärmebehandelt oder in einem Trockenofen künstlich getrocknet werden, wobei die Kammer bzw. der Ofen geprüft, bewertet und amtlich für diesen Zweck genehmigt wurde
pl wytwarzanie oznacza każdy rodzaj obróbki lub przetwarzania łącznie z montażem lub czynnościami szczególnymi
de Herstellen ist jede Be- oder Verarbeitung einschließlich Zusammenbau oder besondere Vorgänge
pl Mięso musi pochodzić od jagniąt urodzonych i hodowanych w Walii, poddanych ubojowi/obróbce w ubojniach/zakładach przetwórczych zatwierdzonych zgodnie z systemem weryfikacji HCC
de Das Fleisch muss von Lämmern stammen, die in Wales geboren und aufgezogen und in im Rahmen des Prüfprogramms von HCC zugelassenen Schlachthöfen/Verarbeitungsbetrieben geschlachtet und verarbeitet wurden
pl obaw związanych z wpływem na ekosystemy wodne i lądowe w następstwie narażenia na skutek produkcji (wyłącznie w odniesieniu do ekosystemu wodnego, jeden zakład), produkcji pigmentów, produkcji tlenku chromu, poprzez sole wykorzystywane w garbarstwie, preparaty do impregnacji drewna, środki do konserwacji drewna, na skutek użytkowania impregnowanego drewna, preparatów do obróbki metali i przy obróbce metali
de Bedenken hinsichtlich Auswirkungen auf die aquatische und terrestrische Umwelt infolge von Exposition bei der Herstellung des Stoffs (nur aquatische Umwelt, ein Betrieb), der Herstellung von Pigmenten und Chromoxid, durch Gerbsalze, infolge der Formulierung und Anwendung von Holzschutzmitteln, der Verwendung von behandeltem Holz, der Formulierung von Metallbehandlungsprodukten und der Metallbehandlung
pl Robotnicy obróbki kamienia
de Steinmetze, Steinspalter,-bearbeiter und Steinbildhauer
pl W przypadku gdy podejrzewana jest infekcja bezobjawowa lub gdy próbki zostały pobrane po ustąpieniu objawów klinicznych, lub gdy obróbka próbek kałowych, wzbogacone techniki RT-PCR, jak zagnieżdżona (nested) RT-PCR, immuno-PCR, ELISA-PCR i bardziej złożone metody uzyskiwania RNA, tworzą system wykrywania co najmniej tak czuły lecz zdecydowanie dużo szybszy niż wielokrotne pasażowanie na hodowli tkanek
de Bei Verdacht auf eine subklinische Infektion oder wenn Proben zu einem Zeitpunkt entnommen werden, an dem keine klinischen Symptome mehr vorhanden sind, oder bei der Aufbereitung von Kotproben erweisen sich komplexere RT-PCR-Techniken (wie mehrstufige RT-PCR, Immun-PCR, ELISA-PCR und ausgefeiltere RNA-Extraktionsmethoden) als mindestens ebenso empfindliche, aber wesentlich schnellere Nachweismethoden als multiple Passagen auf Gewebekulturen
pl Dalsza obróbka olejów smarowych objętych pozycją ex‧ przy użyciu wodoru (np. wykańczanie metodą wodorową lub odbarwianie), szczególnie w celu poprawy koloru lub stabilności, nie jest uznawane za szczególny proces
de Die Nachbehandlung von Schmierölen der Position ex‧ mit Wasserstoff (zum Beispiel Hydrofinishing oder Entfärbung) zur Verbesserung insbesondere der Farbe oder der Stabilität gilt jedoch nicht als begünstigtes Verfahren
pl przetworzonych żołądków, pęcherzy i jelit określonych w pkt ‧.‧ wspomnianego załącznika, które zostały poddane jednemu z rodzajów obróbki określonych w części ‧ załącznika ‧ do niniejszej decyzji
de behandelte Mägen, Blasen und Därme im Sinne von Anhang I Nummer ‧.‧, die einer der Behandlungen nach Anhang ‧ Teil ‧ der vorliegenden Entscheidung unterzogen wurden
pl Wykaz procesów obróbki lub przetwarzania, którym należy poddać materiały niepochodzące, aby wytworzony produkt mógł uzyskać status pochodzenia
de Liste der Be- oder Verarbeitungen, die an Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft vorgenommen werden müssen, um der Ware die Ursprungseigenschaft zu verleihen
pl Procesy obróbki lub przetworzenia przeprowadzone w Ceucie, Melilli lub we Wspólnocie uznaje się za przeprowadzone w państwach SADC UPG, jeśli towary poddawane są dalszej obróbce lub przetworzeniu w państwach SADC UPG
de Die in Ceuta und Melilla oder in der Gemeinschaft vorgenommene Be- oder Verarbeitung gilt als in den SADC-WPA-Staaten vorgenommen, sofern die hergestellten Vormaterialien in den SADC-WPA-Staaten weiterbe- oder verarbeitet werden
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3538 zdań frazy obróbka jonowymienna.Znalezione w 1,59 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.