Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Behandlung mit Kationenaustauschern   

Przykładowe zdania z "obróbka jonowymienna", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Chromatografia jonowymienna
de Ionenaustauschromatografie
pl W świetle ustaleń zawartych w sprawozdaniu z oceny należy wprowadzić wymóg, by produkty dopuszczone do użytku przemysłowego były stosowane wyłącznie z odpowiednim wyposażeniem ochrony osobistej, oraz wymóg dołączania instrukcji zawierających informację, że drewno po obróbce należy przechowywać na nieprzepuszczalnym twardym podłożu w celu zapobieżenia bezpośredniemu przedostawaniu się substancji do gleby oraz zapewnienia możliwości zebrania pozostałości substancji do ponownego użycia lub unieszkodliwienia, zgodnie z art. ‧ ust. ‧ pkt i) lit. d) dyrektywy ‧/‧/WE
de Angesichts der Ergebnisse des Bewertungsberichts empfiehlt es sich vorzuschreiben, dass die für die industrielle Anwendung zugelassenen Produkte mit geeigneter persönlicher Schutzausrüstung ausgebracht werden müssen und Anweisungen gegeben werden, dass behandeltes Holz nach der Behandlung auf einem festen, undurchlässigen Untergrund gelagert werden muss, um direkte Bodenverluste zu verhindern und ein Auffangen des austretenden Produktes zwecks Wiederverwendung oder Beseitigung in Übereinstimmung mit Artikel ‧ Absatz ‧ Ziffer i Buchstabe d der Richtlinie ‧/‧/EG zu ermöglichen
pl Artykuł ‧ ust. ‧ Protokołu w sprawie ochrony gleby należy interpretować zgodnie z prawodawstwem WE oraz w taki sposób, aby zapewnić opracowanie i wdrażanie planów gospodarowania odpadami obejmującego obróbkę wstępną, obróbkę właściwą i unieszkodliwianie odpadów i pozostałości w celu uniknięcia skażenia gleby oraz aby zapewnić zgodność nie tylko z wymogami dotyczącymi środowiska, lecz także zdrowia ludzi
de Artikel ‧ Absatz ‧ des Protokolls Bodenschutz sollte im Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht dahingehend verstanden werden, dass Abfallkonzepte zur Vorbehandlung, Behandlung und Ablagerung von Abfällen und Reststoffen zu erstellen und umzusetzen sind, um die Kontamination von Böden zu vermeiden und nicht nur die Umweltverträglichkeit, sondern auch die Verträglichkeit für die menschliche Gesundheit zu gewährleisten
pl żywność nieprzetworzona oznacza żywność, która nie została poddana jakiejkolwiek obróbce wywołującej zasadniczą zmianę jej stanu pierwotnego, przy czym uważa się, że zasadniczej zmiany nie wywołują w szczególności czynności takie, jak: dzielenie, porcjowanie, odcinanie, obieranie z kości lub ości, mielenie mięsa, zdejmowanie skóry, obcinanie, okrawanie, obieranie, rozdrabnianie, krojenie, czyszczenie, garnirowanie, głębokie mrożenie, zamrażanie, schładzanie, mielenie, łuskanie, pakowanie lub rozpakowywanie
de unbehandelte Lebensmittel: Lebensmittel, die keiner Herstellung oder Behandlung unterzogen worden sind, die zu einer substanziellen Änderung des Originalzustands der Lebensmittel führt; eine substanzielle Änderung liegt insbesondere nicht vor, wenn die Lebensmittel geteilt, ausgelöst, getrennt, ausgebeint, fein zerkleinert, enthäutet, geschält, gemahlen, geschnitten, gesäubert, garniert, tiefgefroren, eingefroren, gekühlt, geschliffen oder enthülst, verpackt oder ausgepackt worden sind
pl W szczególności jaja pochodzące ze stad o nieznanym statusie w zakresie salmonelli, w odniesieniu do których istnieje podejrzenie zakażenia lub pochodzenia ze stad zakażonych, mogą zostać przeznaczone do spożycia przez ludzi tylko w przypadku poddania ich obróbce w sposób gwarantujący wyeliminowanie wszystkich serotypów salmonelli o znaczeniu dla zdrowia publicznego, zgodnie z prawodawstwem wspólnotowym dotyczącym higieny żywności
de So dürfen Eier von Hennen aus infizierten Herden oder solchen, bei denen Verdacht auf Infizierung besteht, nur dann für den menschlichen Verzehr verwendet werden, wenn sie in einer Weise behandelt wurden, die gewährleistet, dass sie gemäß den Rechtsvorschriften der Gemeinschaft über Lebensmittelhygiene frei von Salmonellen-Serotypen sind, soweit diese für die öffentliche Gesundheit von Belang sind
pl Mleko poddane obróbce termicznej niespełniające wymogów dotyczących zawartości tłuszczu określonych w akapicie pierwszym lit. b), c) i d) jest uznawane za mleko spożywcze, pod warunkiem że informacja o zawartości tłuszczu jest podana na opakowaniu w wyraźny i czytelny sposób z dokładnością do dziesiętnej części procenta za pomocą zwrotu zawartość tłuszczu ... %
de Wärmebehandelte Milch, deren Fettgehalt nicht den Anforderungen von Unterabsatz ‧ Buchstaben b, c und d entspricht, gilt als Konsummilch, wenn der Fettgehalt gut sichtbar und leicht lesbar auf der Verpackung in Form von ... % Fett mit einer Dezimalstelle angegeben ist
pl W przypadku, gdy wysyłka, przemieszczanie lub przewożenie produktów, o których mowa w ust. ‧, jest dozwolone na mocy art. ‧, ‧, ‧ i ‧, z zastrzeżeniem uzasadnionych warunków lub ograniczeń, produkty te muszą być uzyskiwane, poddawane obróbce, składowane i przewożone bez stwarzania zagrożenia dla statusu zdrowotnego innych produktów spełniających wszystkie wymogi dotyczące zdrowia zwierząt mające zastosowanie w przypadku handlu, wprowadzania do obrotu lub wywozu do państw trzecich
de Wird die Versendung, Verbringung oder Beförderung der in Absatz ‧ genannten Erzeugnisse gemäß den Artikeln ‧, ‧, ‧ und ‧ vorbehaltlich gerechtfertigter Bedingungen oder Beschränkungen genehmigt, so müssen die Erzeugnisse gewonnen, bearbeitet, behandelt, gelagert und befördert werden, ohne dass der Gesundheitsstatus anderer Erzeugnisse, die die Tiergesundheitsanforderungen für den Handel, das Inverkehrbringen und die Ausfuhr in Drittländer erfüllen, dadurch beeinträchtigt wird
pl Jak wspomniano w motywie ‧, folia z PET zawsze jest produkowana z polimeru PET i składa się z folii bazowej, która może podlegać dalszej obróbce w trakcie lub po zakończeniu procesu produkcyjnego
de Wie unter Randnummer ‧ dargelegt, werden alle PET-Folien aus einem PET-Polymer hergestellt; die hergestellte Unterlage kann während oder nach der Herstellung noch weiteren Bearbeitungsschritten unterzogen werden
pl Należy jednak zwrócić szczególną uwagę na procesy galwaniczne z wykorzystaniem PFOS; w związku z tym emisja będąca wynikiem tych procesów powinna być ograniczana do minimum poprzez stosowanie najlepszych dostępnych technik (tak zwanych BAT) – z pełnym uwzględnieniem wszelkich odpowiednich informacji zawartych w dokumencie referencyjnym w sprawie najlepszych dostępnych technik dotyczącym powierzchniowej obróbki metalu i materiałów z tworzyw sztucznych – opracowanych zgodnie z dyrektywą Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ września ‧ r. dotyczącą zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli (dyrektywa IPPC
de Besondere Aufmerksamkeit sollte jedoch Galvanisierungsprozessen gelten, bei denen PFOS verwendet werden; daher müssen die Emissionen aus diesen Prozessen durch Einsatz der besten verfügbaren Technologien (im Folgenden als BVT bezeichnet) und unter vollständiger Berücksichtigung aller einschlägigen Informationen des BVT-Referenzdokuments Oberflächenbehandlung von Metallen und Kunststoffen, das zur Anwendung im Rahmen der Richtlinie ‧/‧/EG des Rates vom ‧. September ‧ über die integrierte Vermeidung und Verminderung der Umweltverschmutzung (IVU-Richtlinie) ausgearbeitet wurde, auf ein Mindestmaß reduziert werden
pl Wszystkie czynności przeprowadzone we Wspólnocie lub w Czarnogórze w odniesieniu do danego produktu będą rozważane łącznie do celów określenia, czy przetworzenie lub obróbkę jakim został poddany dany produkt należy uznać za niewystarczające w rozumieniu ust
de Bei der Beurteilung, ob die an einem Erzeugnis vorgenommenen Be- oder Verarbeitungen als nicht ausreichend im Sinne des Absatzes ‧ gelten, sind alle in der Gemeinschaft oder in Montenegro an diesem Erzeugnis vorgenommenen Be- oder Verarbeitungen in Betracht zu ziehen
pl Wprowadza się zakaz podzlecania obróbki stronom trzecim lub powierzania jej wykonania na zasadach dzierżawy (pkt ‧ akapit
de Eingeführt wird das Verbot der Verarbeitung auf Rechnung Dritter oder ihrer pachtweisen Überlassung (Artikel ‧ Absatz
pl Pracownicy obróbki tytoniu i producenci wyrobów tytoniowych
de Tabakaufbereiter und Tabakwarenmacher
pl Szyby przednie ze szkła laminowanego poddanego obróbce należy poddać
de An Windschutzscheiben aus vorbehandeltem Verbundglas sind durchzuführen
pl Bez uszczerbku dla postanowień artykułu ‧ ustęp ‧, produkty uznaje się za pochodzące z Rumunii, jeżeli są one uzyskiwane na jej obszarze, obejmuje to również materiały pochodzące z Rumunii, Szwajcarii (oraz Liechtensteinu) , Islandii, Norwegii, Bułgarii, Turcji lub ze Wspólnoty zgodnie z postanowieniami Protokołu o regułach pochodzenia załączonego do umów między Wspólnotą a każdym z tych krajów, z zastrzeżeniem, że obróbka lub przetwarzanie dokonywane we Wspólnocie wykracza poza działania, o których mowa w artykule
de Unbeschadet des Artikels ‧ Absatz ‧ gelten als Ursprungserzeugnisse Rumäniens Erzeugnisse, die dort unter Verwendung von Vormaterialien mit Ursprung in Rumänien, der Schweiz (einschließlich Liechtenstein), Island, Norwegen, Rumänien, der Türkei oder in der Gemeinschaft nach den Bestimmungen des Protokolls über die Ursprungsregeln im Anhang der Abkommen zwischen Bulgarien und jedem dieser Länder hergestellt worden sind, sofern die in Bulgarien vorgenommene Be- oder Verarbeitung über die in Artikel ‧ genannte Behandlung hinausgeht
pl Nie ustanowiono świadectwa, a przywóz do Wspólnoty mięsa suszonego/wędzonego w paskach lub pasteryzowanych produktów mięsnych nie jest dopuszczony, chyba że dany kraj jest dopuszczony w części ‧ do obróbki A dla odpowiedniego gatunku
de Keine Bescheinigung vorgesehen; die Einfuhr von Biltong/Jerky und pasteurisierten Fleischerzeugnissen in die Gemeinschaft ist nur unter der Voraussetzung gestattet, dass das Land in Teil ‧ für die Behandlung A für die entsprechende Tierart zugelassen ist
pl Produkcja i wstępna obróbka metali nieżelaznych
de Erzeugung und erste Verarbeitung von NE-Metallen
pl są przewożone w biologicznie bezpiecznych warunkach zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa grypy ptaków do użytkowników lub punktów odbioru zatwierdzonych i zarejestrowanych zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ i są przeznaczone do żywienia zwierząt po obróbce zgodnie z ust. ‧ lit. a) ppkt ii) i iii) załącznika ‧ do tego rozporządzenia, zapewniającej co najmniej unieszkodliwienie wirusa ptasiej grypy
de zum Zweck der Verfütterung an Tiere nach einer Behandlung gemäß Anhang ‧ Nummer ‧ Buchstabe a Ziffern ii und iii der genannten Verordnung, mit der zumindest die Inaktivierung des Virus der Aviären Influenza sichergestellt ist, unter Einhaltung von Biosicherheitsmaßnahmen zur Vermeidung der Ausbreitung des Virus zu Verwendern oder Sammelzentren befördert werden, die gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ zugelassen und registriert sind
pl odpowiednie dowody dotyczące obróbki lub przetworzenia przeprowadzonego poza Wspólnotą lub Albanią zgodnie z art. ‧, potwierdzające, że spełniono wymogi zawarte w tym artykule
de geeignete Belege über die nach Artikel ‧ außerhalb der Gemeinschaft oder Albaniens vorgenommenen Be- oder Verarbeitungen zum Nachweis dafür, dass die Voraussetzungen des genannten Artikels erfüllt sind
pl mleko poddane obróbce cieplnej o minimalnej zawartości tłuszczu ‧ %
de Wärmebehandelte Milch mit einem Fettgehalt von mindestens ‧ %
pl Państwa Członkowskie zarządzą, że informację o każdej chemicznej obróbce, której został poddany elitarny materiał siewny lub kwalifikowany materiał siewny podaje się na etykiecie urzędowej lub etykiecie dostawcy oraz na zewnątrz lub wewnątrz opakowania
de Die Mitgliedstaaten schreiben vor, dass jegliche chemische Behandlung von Basissaatgut oder Zertifiziertem Saatgut entweder auf dem amtlichen Etikett oder auf einem Etikett des Lieferanten sowie auf oder in der Packung vermerkt wird
pl WYKAZ OBRÓBEK LUB PRZETWORZEŃ DO WYKONANIA NA MATERIAŁACH NIEPOCHODZĄCYCH DLA UZYSKANIA PRZEZ PRZETWORZONY PRODUKT STATUSU POCHODZENIA
de LISTE DER BE- ODER VERARBEITUNGEN, DIE AN VORMATERIALIEN OHNE URSPRUNGSEIGENSCHAFT VORGENOMMEN WERDEN MÜSSEN, UM DEN HERGESTELLTEN ERZEUGNISSEN DIE URSPRUNGSEIGENSCHAFT ZU VERLEIHEN
pl poddane obróbce termicznej w taki sposób, aby osiągnąć minimalną temperaturę rdzenia drewna wynoszącą ‧ °C przez ‧ minut, lub
de in geeigneter Weise ‧ Minuten lang bis auf eine Kerntemperatur von mindestens ‧ °C erhitzt zu werden oder
pl Należy ustalić przyczepność materiałów odblaskowych po okresie ‧-godzinnego poddawania obróbce, używając siły odrywania pod kątem ‧° na maszynie do badania naprężeń
de Nach ‧ Stunden Härtezeit ist die Haftung von retroreflektierenden Materialien zu ermitteln, indem ein in einem Winkel von ‧° abstehendes Stück mit einer Zugprüfmaschine belastet wird
pl Technologie związane z wytwarzaniem, przeróbką i obróbką materiałów wielofunkcjonalnych opartych na wiedzy
de Technologien im Zusammenhang mit der Fertigung, Umwandlung und Verarbeitung von wissensgestützten multifunktionellen Werkstoffen
pl Nie jest konieczne, aby tego rodzaju materiały były poddawane wystarczającej obróbce lub przetwarzaniu
de Diese Vormaterialien brauchen nicht in ausreichendem Maße be- oder verarbeitet worden zu sein
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3538 zdań frazy obróbka jonowymienna.Znalezione w 0,931 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.