Tłumaczenia na język niemiecki:

  • thermische Behandlung   
     
    1) ogrzewanie i chłodzenie metalu lub stopu mające na celu otrzymanie pożądanych właściwości lub warunków; 2) sposób obrabiania niebezpiecznych odpadów w urządzeniu, w którym wykorzystuje się podwyższone temperatury jako środek zmieniający chemiczne, fizyczne lub biologiczne właściwości i skład
  • waermebehandlung   

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (1)

Przykładowe zdania z "obróbka cieplna", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl mleko poddane obróbce cieplnej z dodatkiem czekolady, soku owocowego lub mleko smakowe, zawierające wagowo przynajmniej ‧ % mleka, o którym mowa w lit. a), oraz maksymalnie ‧ % dodatku cukru i/lub miodu
de wärmebehandelte Milch mit Schokolade oder Fruchtsaft oder wärmebehandelte aromatisierte Milch mit einem Gewichtsanteil von mindestens ‧ % Milch gemäß Buchstabe a und einem Zusatz von höchstens ‧ % Zucker und/oder Honig
pl W tym przypadku nie wymaga się obróbki cieplnej z uwagi na względy związane ze zdrowiem zwierząt
de Aus tierseuchenrechtlicher Sicht ist eine Wärmebehandlung in solchen Fällen nicht erforderlich
pl Tymczasem decyzja ‧/‧/WE stawia wymóg, by kora poddana została obróbce cieplnej
de Jedoch ist in der Entscheidung ‧/‧/EG für Rinde eine Hitzebehandlung vorgesehen
pl zależnie od sytuacji zniszczenie drobiu hodowlanego lub różnicę między szacowaną wartością drobiu hodowlanego a dochodami ze sprzedaży mięsa poddanego obróbce cieplnej, otrzymanego z tego drobiu
de für die unschädliche Beseitigung des betroffenen Zuchtgefluegels bzw. aufgrund des Unterschieds zwischen dem Schätzwert des Zuchtgefluegels und den Einkünften aus dem Verkauf des von diesem Gefluegel gewonnenen und hitzebehandelten Fleisches
pl Do chłodzenia pojemników po obróbce cieplnej stosuje się wodę pitną, bez uszczerbku dla obecności w niej jakichkolwiek dodatków chemicznych używanych zgodnie z rzetelną praktyką technologiczną, mającą na celu zapobieganie korozji urządzeń i pojemników
de Nach der Wärmebehandlung sind die Behälter mit Trinkwasser abzukühlen.In diesem können chemische Zusätze, die nach einwandfreien technologischen Verfahren zur Verhinderung des Rostens der Anlagen und der Behälter eingesetzt werden, vorhanden sein
pl pakowanych po obróbce cieplnej wyrobów mięsnych
de verpackte wärmebehandelte Fleischerzeugnisse
pl Dwustopniowy proces hydrolizy przy użyciu preparatu trypsyny, z obróbką cieplną (od ‧ do ‧ minut w temperaturze ‧–‧ °C) dokonywaną między dwoma etapami hydrolizy
de Zweistufiges Hydrolyseverfahren unter Verwendung einer Trypsin-Zubereitung mit einem Wärmebehandlungsschritt (‧ bis ‧ Minuten bei ‧ bis ‧ °C) zwischen den beiden Hydrolyseschritten
pl Miejscowa obróbka cieplna kompletnego zbiornika jest niedozwolona
de Eine örtlich begrenzte thermische Behandlung bei fertiggestellten Behältern ist nicht zulässig
pl zostać poddana obróbce cieplnej w temperaturze co najmniej ‧ °C w całej substancji końcowego produktu
de einer Hitzebehandlung bei einer Kerntemperatur von mindestens ‧ °C unterzogen werden
pl Aby zagwarantować, że dopłatami objęte są wyłącznie produkty o wysokim poziomie bezpieczeństwa dla zdrowia, masło, masło skoncentrowane i śmietanka, które kwalifikują się do przyznania pomocy, powinny spełniać wymogi dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ czerwca ‧ r. ustanawiającej przepisy zdrowotne dla produkcji i wprowadzania do obrotu surowego mleka, mleka poddanego obróbce cieplnej i produktów na bazie mleka
de Um zu gewährleisten, dass nur gesundheitlich unbedenkliche Erzeugnisse subventioniert werden, sollten beihilfefähige Butter, beihilfefähiges Butterfett und beihilfefähiger Rahm die Anforderungen der Richtlinie ‧/‧/EWG des Rates vom ‧. Juni ‧ mit Hygienevorschriften für die Herstellung und Vermarktung von Rohmilch, wärmebehandelter Milch und Erzeugnissen auf Milchbasis erfüllen
pl Jednakże w odniesieniu do produktów mięsnych całkowicie lub wstępnie konserwowanych poddawanych obróbce cieplnej otrzymanych z mięsa mielonego zgłoszone przepisy przewidują najwyższy dopuszczalny poziom ‧ mg/kg, podczas gdy odpowiednie najwyższe poziomy zgodnie z dyrektywą ‧/‧/WE dla produktów mięsnych sterylizowanych to ‧ mg/kg
de Allerdings sehen die mitgeteilten Bestimmungen für wärmebehandelte Fleischerzeugnisse aus Hackfleisch/Faschiertem, vollständig oder teilweise konserviert einen Höchstwert von ‧ mg/kg vor, während der entsprechende Höchstwert gemäß der Richtlinie ‧/‧/EG für sterilisierte Fleischerzeugnisse auf ‧ mg/kg festgelegt wurde
pl Decyzja Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiająca warunki zdrowotne zwierząt i warunki zdrowia publicznego oraz świadectwa weterynaryjne przy wprowadzaniu do Wspólnoty mleka poddanego obróbce cieplnej, produktów na bazie mleka oraz mleka surowego przeznaczonych do spożycia przez ludzi stanowi, że państwa członkowskie zezwalają na przywóz surowego mleka i przetworów surowego mleka jedynie z państw trzecich wymienionych w kolumnie A załącznika I do tej decyzji
de Gemäß der Entscheidung ‧/‧/EG der Kommission vom ‧. April ‧ mit Veterinärbedingungen und Veterinärbescheinigungen für die Einfuhr von wärmebehandelter Milch, Erzeugnissen auf Milchbasis und Rohmilch für den menschlichen Verzehr in die Gemeinschaft dürfen die Mitgliedstaaten die Einfuhr von Rohmilch und Erzeugnissen auf Rohmilchbasis nur aus den Drittländern gestatten, die in Spalte A des Anhangs I der genannten Entscheidung aufgeführt sind
pl Czas trwania procesu obróbki cieplnej w temperaturze ‧°C nie może przekraczać ‧ minut, natomiast w przypadku niższych temperatur może być odpowiednio dłuższy, tj. każdorazowo w przypadku obniżenia temperatury o ‧°C można podwoić czas przetwarzania na ciepło, przy czym maksymalny czas trwania procesu wynosi ‧ godzin
de Die Dauer der thermischen Verarbeitung darf ‧ Minuten bei ‧°C nicht überschreiten, wobei sich die Verarbeitungszeit bei niedrigeren Temperaturen verlängern kann, z.B. durch Verdoppelung der Erhitzungsdauer bei jeder Senkung der Temperatur um ‧°C, bis zu einer Höchstdauer von ‧ Stunden
pl obróbka cieplna
de thermische Behandlung
pl W przypadku uznania, że przyczyną niepowodzenia w badaniu była zastosowana obróbka cieplna, producent może poddać wszystkie zbiorniki z partii dodatkowej obróbce cieplnej
de Wird angenommen, dass die Nichterfüllung auf die Wärmebehandlung zurückzuführen ist, kann der Hersteller alle Behälter der betroffenen Fertigungscharge einer weiteren Wärmebehandlung unterziehen
pl Makarony, nawet poddane obróbce cieplnej lub nadziewane
de Teigwaren, auch gekocht oder gefüllt
pl mleko częściowo odtłuszczone poddane obróbce cieplnej smakowe z dodatkiem czekolady lub czegoś innego, zawierające wagowo przynajmniej ‧ % mleka pełnego
de Wärmebehandelte teilentrahmte Schokoladenmilch oder wärmebehandelte aromatisierte teilentrahmte Milch mit einem Gewichtsanteil von mindestens ‧ % teilentrahmter Milch
pl mleko poddane obróbce cieplnej
de wärmebehandelte Milch
pl mięczaki, które zostały poddane procesowi obróbki cieplnej wystarczającej do koagulacji ich białka (pozycja
de Weichtiere, die einer Wärmebehandlung unterzogen worden sind, die ausreichte, um die Proteine zu koagulieren (Position
pl Bez względu na możliwe rodzaje produktu ze względu na ich różną postać, średnią wielkość cząstek, obróbkę cieplną lub zawartość komonomerów, wszystkie one stanowią jeden produkt dla celów niniejszego postępowania, gdyż posiadają one te same właściwości fizyczne oraz zasadniczo ich zastosowanie jest takie samo
de Unbeschadet der aufgrund unterschiedlicher Form, durchschnittlicher Teilchengröße, thermischer Behandlung oder unterschiedlichen Comonomergehalts verschiedenen möglichen Warentypen werden alle für den Zweck dieses Verfahrens als eine Ware betrachtet, da sie dieselben materiellen Eigenschaften und im Wesentlichen dieselben grundlegenden Verwendungen aufweisen
pl Produkt poddaje się obróbce cieplnej wystarczającej do zapewnienia ścięcia białka mięsa w całości produktu, który nie może wykazywać żadnych śladów różowawej cieczy na odciętej powierzchni w chwili przecięcia wzdłuż linii przebiegającej przez jego najgrubszą część
de Das Erzeugnis ist einer Hitzebehandlung zu unterziehen, die ausreicht, um das Eiweiß im Fleisch bis ins Innere zu koagulieren, so dass dieses, wenn es an der dicksten Stelle durchschnitten wird, an der Schnittstelle keine Spuren einer rötlichen Flüssigkeit aufweist
pl w stosownych przypadkach, wystarczającą do zapewnienia wyniku negatywnego w badaniu na obecność fosfatazy alkalicznej przeprowadzonym bezpośrednio po obróbce cieplnej
de die gegebenenfalls ausreicht, um bei einem Test auf alkalische Phosphatase unmittelbar nach der Wärmebehandlung eine negative Reaktion zu gewährleisten
pl pakowane wyroby mięsne poddawane obróbce cieplnej
de verpackte wärmebehandelte Fleischerzeugnisse
pl mleko odtłuszczone poddane obróbce cieplnej smakowe z dodatkiem czekolady lub czegoś innego, zawierające wagowo przynajmniej ‧ % mleka pełnego
de Wärmebehandelte Schokoladenmagernmilch oder wärmebehandelte aromatisierte Magermilch mit einem Gewichtsanteil von mindestens ‧ % Magermilch
pl wykonywane są niezbędne kontrole, wykorzystujące w szczególności markery kontrolne w celu zapewnienia aby pojemniki były poddawane odpowiedniej obróbce cieplnej
de die notwendigen Kontrollen durchgeführt werden und insbesondere Kontrollmarkierungen verwendet werden, die gewährleisten, daß die Behälter sachgerecht erhitzt wurden
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4073 zdań frazy obróbka cieplna.Znalezione w 1,02 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.