Tłumaczenia na język niemiecki:

  • thermische Behandlung   
     
    1) ogrzewanie i chłodzenie metalu lub stopu mające na celu otrzymanie pożądanych właściwości lub warunków; 2) sposób obrabiania niebezpiecznych odpadów w urządzeniu, w którym wykorzystuje się podwyższone temperatury jako środek zmieniający chemiczne, fizyczne lub biologiczne właściwości i skład
  • Heisswasserbehandlung   
  • Wärmebehandlung   
  • waermebehandlung   

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (3)

obróbka cieplna momentalna
Ultrahochtemperaturbehandlung; uht Behandlung
obróbka cieplna wysokokrótka
Ultrahochtemperaturbehandlung; uht Behandlung

Przykładowe zdania z "obróbka cieplna", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl mleko poddane obróbce cieplnej o minimalnej zawartości tłuszczu ‧ %
de Wärmebehandelte Milch mit einem Fettgehalt von mindestens ‧ %
pl obejmuje również mleko odparowywane (poddane obróbce cieplnej) i mleko zagęszczone z dodatkiem cukru
de Umfaßt ebenfalls evaporierte Milch (Wärmebehandlung) und Kondensmilch mit Zugabe von Zucker
pl produkty mięsne przeznaczone do przechowywania w temperaturze otoczenia poddane zostały obróbce cieplnej, która niszczy drobnoustroje chorobotwórcze i zarodki drobnoustrojów chorobotwórczych
de Fleischerzeugnisse, die bei Raumtemperatur gelagert werden sollen, einer Wärmebehandlung unterzogen werden, durch die krankheitserregende Keime und Sporen krankheitserregender Mikroorganismen vernichtet oder inaktiviert werden können
pl Proste parzenie (blanszowanie), polegające na delikatnej obróbce cieplnej, niebędące procesem gotowania, nie ma wpływu na klasyfikację
de Blanchieren durch leichte Wärmebehandlung, aber ohne eigentliches Kochen, ändert die Einreihung der Erzeugnisse dieses Kapitels nicht
pl Polskie władze wskazały, że inwestycje planowane na lata ‧–‧ mają na celu unowocześnienie systemu zarządzania projektowaniem oraz wytwarzaniem wyrobów w przedsiębiorstwie, automatyzację procesu montażowego uchwytów standardowych, poprawę jakości produkowanych wyrobów, optymalizację procesów technologicznych, procesów obróbki cieplnej i chemicznej produkowanych wyrobów oraz rozwój metod kontroli i pomiarów
de Die polnischen Behörden gaben an, dass die für den Zeitraum ‧-‧ geplanten Investitionen die Modernisierung des Konstruktions- und Fertigungssteuerungssystems, die Automatisierung des Fertigungsprozesses für Standardbauteile, die Verbesserung der Produktqualität und die Optimierung der technologischen Verfahren, der Verfahren zur thermischen und chemischen Behandlung der Produkte sowie der Mess- und Prüfmethoden bezwecken
pl W kolumnach B i C wykazu w załączniku I należy zatem dodać wpisy dotyczące Serbii, odnoszące się do mleka poddanego obróbce cieplnej i takich produktów na bazie mleka przeznaczonych do spożycia przez ludzi
de Die Einträge für Serbien für wärmebehandelte Milch und Erzeugnisse auf Milchbasis für den menschlichen Verzehr sollten daher in die Spalten B und C der Liste in Anhang I aufgenommen werden
pl obróbka cieplna
de thermische Behandlung
pl Pakowane wyroby mięsne poddawane obróbce cieplnej
de Verpackte wärmebehandelte Fleischerzeugnisse
pl W przypadku poddawania surowego mleka lub przetworów mlecznych obróbce cieplnej przedsiębiorstwa sektora spożywczego muszą zagwarantować, że spełnia ona wymogi określone w rozdziale ‧ załącznika ‧ do rozporządzenia (WE) nr
de Die Lebensmittelunternehmer müssen sicherstellen, dass bei der Wärmebehandlung von Rohmilch oder Milcherzeugnissen die Anforderungen des Anhangs ‧ Kapitel ‧ der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ eingehalten werden
pl w przypadku, gdy jest on przeznaczony do spożycia przez zwierzęta, został poddany odpowiedniej obróbce cieplnej z wynikiem świadczącym o tym, że spełnia on normy biologiczne ustanowione na mocy załącznika ‧ do dyrektywy ‧/EWG rozdział
de wenn es zur Verfütterung bestimmt ist, einer geeigneten Wärmebehandlung unterzogen wurde, so daß es den mikrobiologischen Normen von Anhang ‧ Kapitel ‧ der Richtlinie ‧/EWG entspricht
pl certyfikat NADCAP przyznany przez Performance Review Institute na wybrane procesy specjalne: obróbki cieplnej (HT), badań nieniszczących (NDT), procesy chemiczne (CHP) oraz obróbki elektroerozyjnej (EDM
de NADCAP-Bescheinigung des Performance Review Institute für ausgewählte Spezialverfahren: Wärmebehandlung (HT), nicht zerstörende Prüfungen (NDT), chemische Verfahren (CHP) sowie Funkenerosion (EDM
pl dla próbek serów miękkich i półmiękkich oraz wyrobów mięsnych poddawanych obróbce cieplnej przeprowadza się wyłącznie analizy na końcu okresu przydatności do spożycia
de Proben von Weichkäse und halbfestem Schnittkäse sowie wärmebehandelten Fleischerzeugnissen müssen nur bei Ablauf der Haltbarkeitsdauer analysiert werden
pl albo [obróbce cieplnej w temperaturze ‧ °C przez co najmniej trzy godziny, a następnie kontroli skuteczności,]
de entweder [ einer mindestens dreistündigen Hitzebehandlung bei ‧ °C mit nachfolgender Wirksamkeitsprüfung, ]
pl pakowanych po obróbce cieplnej wyrobów mięsnych
de verpackte wärmebehandelte Fleischerzeugnisse
pl Makarony, nawet poddane obróbce cieplnej lub nadziewane
de Teigwaren, auch gekocht oder gefüllt
pl Po rozdrobnieniu produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego muszą być podgrzewane do temperatury ich wnętrza powyżej ‧ °C nieprzerwanie przez co najmniej ‧ min. pod ciśnieniem (bezwzględnym) co najmniej ‧ barów wytworzonym przez nasyconą parę wodną; obróbka cieplna może być stosowana jako proces samodzielny lub jako proces wstępny poprzedzający fazę sterylizacji lub proces końcowy występujący po niej
de Nach dem Zerkleinern werden die tierischen Nebenprodukte auf eine Kerntemperatur von über ‧ °C erhitzt und bei einem durch gesättigten Dampf erzeugten (absoluten) Druck von mindestens ‧ bar mindestens ‧ Minuten lang ununterbrochen auf dieser Temperatur gehalten; die Hitzebehandlung kann als einmaliger Prozess oder als sterilisierende Vor- oder Nachbehandlung erfolgen
pl Do chłodzenia pojemników po obróbce cieplnej stosuje się wodę pitną, bez uszczerbku dla obecności w niej jakichkolwiek dodatków chemicznych używanych zgodnie z rzetelną praktyką technologiczną, mającą na celu zapobieganie korozji urządzeń i pojemników
de Nach der Wärmebehandlung sind die Behälter mit Trinkwasser abzukühlen.In diesem können chemische Zusätze, die nach einwandfreien technologischen Verfahren zur Verhinderung des Rostens der Anlagen und der Behälter eingesetzt werden, vorhanden sein
pl Należy przypomnieć, że w odróżnieniu od naturalnych dwutlenków manganu, chemicznych dwutlenków manganu albo poddanych obróbce cieplnej elektrolitycznych dwutlenków manganu, EDM do baterii węglowo-cynkowych i EDM do baterii alkalicznych mają takie same podstawowe właściwości fizyczne, chemiczne i techniczne
de Diesbezüglich sei daran erinnert, dass Zink-Kohle-EMD und Alkali-EMD im Gegensatz zu natürlichen Mangandioxiden, chemisch hergestellten Mangandioxiden und elektrolytischen Mangandioxiden, die einer Hitzebehandlung unterzogen wurden, dieselben grundlegenden materiellen, chemischen und technischen Eigenschaften aufweisen
pl rynku dostaw zakładów obróbki cieplnej wykorzystujących technologię fluidalną o mocy przerobowej poniżej ‧ MWel, przy czym dalszy podział tego rynku pozostaje kwestią otwartą w niniejszej sprawie
de die Lieferung von thermischen Verwertungsanlagen mit Wirbelschichtfeuerung und einer Kapazität von weniger als ‧ MWel, wobei die Frage einer engeren Marktabgrenzung im vorliegenden Fall offen bleiben kann
pl po obróbce cieplnej zostały podjęte wszelkie środki ostrożności w celu zapewnienia, że produkt nie został w żaden sposób zakażony przed jego wysyłką
de nach der Wärmebehandlung alle Vorkehrungen getroffen wurden, um eine Verunreinigung des Erzeugnisses vor dem Versand zu vermeiden
pl w stosownych przypadkach, wystarczającą do zapewnienia wyniku negatywnego w badaniu na obecność fosfatazy alkalicznej przeprowadzonym bezpośrednio po obróbce cieplnej
de die gegebenenfalls ausreicht, um bei einem Test auf alkalische Phosphatase unmittelbar nach der Wärmebehandlung eine negative Reaktion zu gewährleisten
pl Ponieważ przy przetwarzaniu gryzaków dla psów w obrębie Wspólnoty zezwala się na obróbkę inną niż obróbka cieplna, te same inne metody obróbki winny być dozwolone również w przypadku gryzaków dla psów przywożonych do Wspólnoty
de Da andere Behandlungen als die Wärmebehandlung für die Verarbeitung von Kauspielzeug in der Gemeinschaft zugelassen werden, sollten diese anderen Behandlungen auch für eingeführtes Kauspielzeug zugelassen werden
pl pakowane wyroby mięsne poddawane obróbce cieplnej
de verpackte wärmebehandelte Fleischerzeugnisse
pl Partia mięsa odkostnionego mechanicznie (MOM), wyprodukowanego technikami, o których mowa w rozdziale ‧ ust. ‧ sekcji V załącznika ‧ do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, w przypadku której odnotowano niezadowalające wyniki w odniesieniu do wymagania dotyczącego Salmonella może być wykorzystana do celów spożywczych wyłącznie do produkcji produktów mięsnych poddawanych obróbce cieplnej w zakładach zatwierdzonych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr
de Eine Partie Separatorenfleisch, die nach den in Anhang ‧ Abschnitt V Kapitel ‧ Nummer ‧ der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ genannten Verfahren hergestellt wurde und hinsichtlich des Salmonella-Kriteriums unbefriedigende Ergebnisse aufweist, darf in der Lebensmittelkette nur noch zur Herstellung von wärmebehandelten Fleischerzeugnissen in Betrieben verwendet werden, die gemäß der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ zugelassen sind
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4073 zdań frazy obróbka cieplna.Znalezione w 1,294 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.