Tłumaczenia na język niemiecki:

  • thermische Behandlung   
     
    1) ogrzewanie i chłodzenie metalu lub stopu mające na celu otrzymanie pożądanych właściwości lub warunków; 2) sposób obrabiania niebezpiecznych odpadów w urządzeniu, w którym wykorzystuje się podwyższone temperatury jako środek zmieniający chemiczne, fizyczne lub biologiczne właściwości i skład
  • waermebehandlung   

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (1)

Przykładowe zdania z "obróbka cieplna", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Niniejszym nakłada się ostateczne cło antydumpingowe na przywóz elektrolitycznych dwutlenków manganu (EDM) (tj. dwutlenków manganu wytwarzanych w procesie elektrolitycznym), niepoddanych obróbce cieplnej po zakończeniu procesu elektrolitycznego, objętych kodem CN ‧ (kod TARIC ‧) i pochodzących z Republiki Południowej Afryki
de Es wird ein endgültiger Antidumpingzoll eingeführt auf Einfuhren von elektrolytischen Mangandioxiden (d. h. von Mangandioxiden, die in einem elektrolytischen Verfahren hergestellt wurden) mit Ursprung in Südafrika, die nach dem elektrolytischen Verfahren keiner Hitzebehandlung unterzogen wurden und unter dem KN-Code ex‧ (TARIC-Code ‧) eingereiht werden
pl Dlatego też stwierdzono, że pomimo różnych możliwych typów produktu wynikających z różnej formy, średniej wielkości cząstek, obróbki cieplnej lub zawartości komonomerów oraz pomimo różnic w jakości, w celu niniejszego postępowania wszystkie z nich stanowią jeden i ten sam produkt, ponieważ wszystkie typy oraz jakości mają te same cechy fizyczne oraz zasadniczo takie same podstawowe zastosowanie końcowe
de Aus diesem Grund wurde der Schluss gezogen, dass alle Warentypen ungeachtet der Unterschiede in Form, durchschnittlicher Partikelgröße, Wärmebehandlung oder Comonomergehalt und trotz qualitativer Unterschiede für die Zwecke dieses Verfahrens eine einzige Ware waren, da alle Typen und Qualitäten dieselben materiellen Eigenschaften und im Wesentlichen dieselben Endverwendungen hatten
pl krótkotrwały proces pasteryzacji w wysokiej temperaturze (HTST) w temperaturze ‧°C przez ‧ sekund, stosowany dwukrotnie do mleka o pH równym lub większym niż ‧,‧ osiągając, jeżeli jest to możliwe, wynik negatywny w badaniu na obecność fosfatazy alkalicznej przeprowadzonym bezpośrednio po obróbce cieplnej; albo
de einer zweimaligen Kurzzeiterhitzung bei ‧ °C für ‧ Sekunden bei Milch mit einem pH-Wert von ‧,‧ oder darüber, sodass gegebenenfalls bei einem Test auf alkalische Phosphatase unmittelbar nach der Wärmebehandlung eine negative Reaktion erreicht wird; oder
pl Produkt poddaje się obróbce cieplnej wystarczającej do zapewnienia ścięcia białka mięsa w całości produktu, który nie może wykazywać żadnych śladów różowawej cieczy na odciętej powierzchni w chwili przecięcia wzdłuż linii przebiegającej przez jego najgrubszą część
de Das Erzeugnis ist einer Hitzebehandlung zu unterziehen, die ausreicht, um das Eiweiß im Erzeugnis bis ins Innere zu koagulieren, so dass dieses, wenn es an der dicksten Stelle durchschnitten wird, an der Schnittstelle keine Spuren einer rötlichen Flüssigkeit aufweist
pl Czas trwania procesu obróbki cieplnej w temperaturze ‧°C nie może przekraczać ‧ minut, natomiast w przypadku niższych temperatur może być odpowiednio dłuższy, tj. każdorazowo w przypadku obniżenia temperatury o ‧°C można podwoić czas przetwarzania na ciepło, przy czym maksymalny czas trwania procesu wynosi ‧ godzin
de Die Dauer der thermischen Verarbeitung darf ‧ Minuten bei ‧°C nicht überschreiten, wobei sich die Verarbeitungszeit bei niedrigeren Temperaturen verlängern kann, z.B. durch Verdoppelung der Erhitzungsdauer bei jeder Senkung der Temperatur um ‧°C, bis zu einer Höchstdauer von ‧ Stunden
pl mleko częściowo odtłuszczone poddane obróbce cieplnej smakowe z dodatkiem czekolady lub czegoś innego, zawierające wagowo przynajmniej ‧ % mleka pełnego
de Wärmebehandelte teilentrahmte Schokoladenmilch oder wärmebehandelte aromatisierte teilentrahmte Milch mit einem Gewichtsanteil von mindestens ‧ % teilentrahmter Milch
pl zależnie od sytuacji zniszczenie drobiu hodowlanego lub różnicę między szacowaną wartością drobiu hodowlanego a dochodami ze sprzedaży mięsa poddanego obróbce cieplnej, otrzymanego z tego drobiu
de für die unschädliche Beseitigung des betroffenen Zuchtgefluegels bzw. aufgrund des Unterschieds zwischen dem Schätzwert des Zuchtgefluegels und den Einkünften aus dem Verkauf des von diesem Gefluegel gewonnenen und hitzebehandelten Fleisches
pl Przywóz ptaków i drobiu oraz produktów otrzymanych z tych gatunków z Turcji nie jest dozwolony za wyjątkiem żywych ptaków innych niż drób, nieprzetworzonych piór oraz produktów z mięsa drobiowego poddanych obróbce cieplnej
de Mit Ausnahme anderer lebender Vögel als Geflügel, unbehandelter Federn und hitzebehandelter Geflügelfleischerzeugnisse dürfen weder Vögel noch Geflügel noch von diesen Arten gewonnene Erzeugnisse aus der Türkei eingeführt werden
pl Rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ zobowiązuje przedsiębiorstwa sektora spożywczego do zapewnienia zgodności obróbki cieplnej stosowanej do przetwarzania surowego mleka i przetworów mlecznych z uznanymi normami międzynarodowymi
de Gemäß der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ müssen Lebensmittelunternehmer sicherstellen, dass zur Verarbeitung von Rohmilch und Milcherzeugnissen angewandte Wärmebehandlungen einem international anerkannten Standard genügen
pl Pakowane wyroby mięsne poddawane obróbce cieplnej
de Verpackte wärmebehandelte Fleischerzeugnisse
pl podatne drewno w formie skrzynie, pudła, klatki, beczki do pakowania oraz opakowań podobnych, palet, palet skrzyniowych i innych płyt załadunkowych, nadstawek paletowych bez względu na to czy są w danej chwili używane do transportu wszystkich rodzajów ładunków poddawane jest zarówno właściwej obróbce cieplnej tak aby osiągnąć minimalną temperaturę rdzenia ‧ oC przez ‧ minut lub obróbce ciśnieniowej (impregnacja), fumigacji w celu likwidacji żywych osobników węgorka sosnowca oraz aby wyróżnić urzędowo zatwierdzoną obróbkę zaznaczając i w ten sposób umożliwiając identyfikację, gdzie i przez kogo została przeprowadzona obróbka lub zaopatrywane w dany „paszport” roślin zaświadczający podjęte środki
de anfälligem Holz in Form von Verpackungskisten, Kästen, Lattenkisten, Fässern und ähnlichen Verpackungsmitteln, Paletten, Kistenpaletten und anderen Ladehölzern sowie Palettenaufsetzrahmen, unabhängig davon, ob diese tatsächlich bei der Beförderung von Gegenständen aller Art verwendet werden, muss es entweder in geeigneter Weise ‧ Minuten lang bis auf eine Kerntemperatur von mindestens ‧ °C erhitzt oder, einer imprägnierenden Druckbehandlung unterzogen oder begast werden, um zu gewährleisten, dass es frei von lebendem Kiefernfadenwurm ist, und entweder eine amtlich zugelassene Behandlungskennzeichnung tragen, aus der hervorgeht, wo und von wem die Behandlung durchgeführt wurde, oder von vorgenanntem Pflanzenpass begleitet sein, mit dem bescheinigt wird, dass die Maßnahmen durchgeführt wurden
pl Badanie przeprowadza się po końcowej obróbce cieplnej
de Die Prüfung muss nach der abschließenden Wärmebehandlung erfolgen
pl zostać poddana obróbce cieplnej w temperaturze co najmniej ‧ °C w składnikach pochodzenia zwierzęcego; lub
de hinsichtlich der Zutaten tierischen Ursprungs einer Hitzebehandlung bei einer Temperatur von mindestens ‧ °C unterzogen werden oder
pl mięczaki, które zostały poddane procesowi obróbki cieplnej wystarczającej do koagulacji ich białka (pozycja
de Weichtiere, die einer Wärmebehandlung unterzogen worden sind, die ausreichte, um die Proteine zu koagulieren (Position
pl środek aromatyzujący z przetworzenia termicznego oznacza produkt otrzymany w wyniku obróbki cieplnej z mieszanki składników, które niekoniecznie odznaczają się właściwościami aromatyzującymi i z których co najmniej jeden zawiera azot aminowy, a inny jest cukrem redukującym; składnikami do wytwarzania środków aromatyzujących z przetworzenia termicznego mogą być
de thermisch gewonnenes Reaktionsaroma: Erzeugnis, das durch Erhitzen einer Mischung aus verschiedenen Zutaten gewonnen wird, die nicht unbedingt selbst Aromaeigenschaften besitzen, von denen mindestens eine Zutat Stickstoff (Aminogruppe) enthält und eine andere ein reduzierender Zucker ist; als Zutaten für die Herstellung thermisch gewonnener Reaktionsaromen kommen in Frage
pl w stosownych przypadkach, wystarczającą do zapewnienia wyniku negatywnego w badaniu na obecność fosfatazy alkalicznej przeprowadzonym bezpośrednio po obróbce cieplnej
de die gegebenenfalls ausreicht, um bei einem Test auf alkalische Phosphatase unmittelbar nach der Wärmebehandlung eine negative Reaktion zu gewährleisten
pl mleko odtłuszczone: mleko poddane obróbce cieplnej, którego zawartość tłuszczu została obniżona do nie więcej niż ‧,‧ % (m/m
de entrahmte Milch (Magermilch): wärmebehandelte Milch, deren Fettgehalt auf einen Satz gebracht worden ist, der höchstens ‧,‧ % (m/m) beträgt
pl Serwatka wytworzona z produktów na bazie mleka niepoddanych obróbce cieplnej, którą należy zebrać co najmniej ‧ godzin po ścięciu się mleka oraz gdzie odnotowany odczyn pH musi wynosić < ‧,‧ przed wysyłką do posiadających zezwolenie gospodarstw hodowlanych
de aus nicht wärmebehandelten Erzeugnissen auf Milchbasis hergestellte Molke, die mindestens ‧ Stunden nach der Milchgerinnung abzunehmen ist und deren pH-Wert vor der direkten Versendung an zugelassene Tierhaltungsbetriebe < ‧,‧ betragen muss
pl mleko częściowo odtłuszczone: mleko poddane obróbce cieplnej, którego zawartość tłuszczu została obniżona do nie mniej niż ‧,‧ % (m/m) i nie więcej niż ‧,‧ % (m/m
de teilentrahmte Milch (fettarme Milch): wärmebehandelte Milch, deren Fettgehalt auf einen Satz gebracht worden ist, der mindestens ‧,‧ % (m/m) und höchstens ‧,‧ % (m/m) beträgt
pl obróbki cieplnej mięsa ślimaków w miarę potrzeb
de ggf. das Hitzebehandeln des Fleisches
pl produkty rybne Gravad oznaczają ryby peklowane w soli i cukrze bez obróbki cieplnej
de Graved-Fisch ohne Wärmebehandlung in Salz und Zucker gereiften Fisch
pl muszą być uspokojone i dostarczone po obróbce normalizującej lub w równoważnym stanie obróbki cieplnej
de Sie dürfen nicht unberuhigt sein und müssen im normalgeglühten Zustand oder in einem vergleichbaren Zustand geliefert werden
pl środek aromatyzujący z przetworzenia termicznego oznacza produkt otrzymany w wyniku obróbki cieplnej, z mieszanki składników, które niekoniecznie odznaczają się własnościami aromatyzującymi, z których co najmniej jeden zawiera azot (amino), a inny jest cukrem redukującym; składnikami do wytwarzania środków aromatyzujących z przetworzenia termicznego mogą być
de thermisch gewonnenes Reaktionsaroma: Erzeugnis, das durch Wärmebehandlung aus verschiedenen Zutaten gewonnen wird, die nicht unbedingt selbst Aromaeigenschaften besitzen, von denen mindestens eine Stickstoff (Aminogruppe) enthält und eine andere ein Reduktionszucker ist; als Zutaten für die Herstellung thermisch gewonnener Reaktionsaromen kommen in Frage
pl wyrobów mięsnych suszonych po obróbce cieplnej, takich jak suszone mięso
de nach der Wärmebehandlung getrocknete Fleischerzeugnisse wie Jerky
pl Po rozdrobnieniu produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego muszą być podgrzewane do temperatury ich wnętrza powyżej ‧ °C nieprzerwanie przez co najmniej ‧ min. pod ciśnieniem (bezwzględnym) co najmniej ‧ barów wytworzonym przez nasyconą parę wodną; obróbka cieplna może być stosowana jako proces samodzielny lub jako proces wstępny poprzedzający fazę sterylizacji lub proces końcowy występujący po niej
de Nach dem Zerkleinern werden die tierischen Nebenprodukte auf eine Kerntemperatur von über ‧ °C erhitzt und bei einem durch gesättigten Dampf erzeugten (absoluten) Druck von mindestens ‧ bar mindestens ‧ Minuten lang ununterbrochen auf dieser Temperatur gehalten; die Hitzebehandlung kann als einmaliger Prozess oder als sterilisierende Vor- oder Nachbehandlung erfolgen
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 4073 zdań frazy obróbka cieplna.Znalezione w 1,978 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.