Tłumaczenia na język niemiecki:

  • grün     
  • unerfahren   
    (Adjective  )

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (21)

doświadczenia nabyte
früher erworbene Kenntnisse und/oder Kompetenzen
doświadczenie
Versuch; Hintergrund; Erfahrung; erfahrung; testen; Experiment; Erlebnis; Praxis; erleben; probe; test
doświadczenie in vitro
in vitro experimentieren
doświadczenie in vivo
in vivo experimentieren
doświadczenie kliniczne
klinischer versuch; klinisches experimentieren
doświadczenie laboratoryjne
experimentieren im labor
doświadczenie polowe
feldversuch; Freilandversuch; experimentieren im feld; feldexperiment
doświadczenie wazonowe
experimentieren im topf
doświadczony
bewandert; kundig; erfahren
doświadczyć
erfahren; empfinden; erleben
niedoświadczenie
Unerfahrenheit
polowe doświadczenia nawozowe
Felddüngungsversuch
projekt doświadczenia
versuchsanstellung; versuchsanordnung
układ doświadczenia
versuchsanordnung; versuchsanstellung

Przykładowe zdania z "niedoświadczony", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl W odniesieniu do statków uprawnionych do pływania pod banderą Państwa Członkowskiego regularnie uczestniczących w rejsach przybrzeżnych u wybrzeży innego Państwa Członkowskiego lub innej strony Konwencji STCW, Państwo Członkowskie, pod którego banderą ma prawo pływać dany statek, ustala wymogi dotyczące wyszkolenia, doświadczenia lub wydawania świadectw w stosunku do marynarzy służących na tych statkach, co najmniej równe tym dla Państwa Członkowskiego lub strony Konwencji STCW, u których wybrzeży statek pływa, pod warunkiem że nie wykraczają one poza wymogi zawarte w niniejszej dyrektywie w odniesieniu do statków nieuczestniczących w rejsach przybrzeżnych
de In Bezug auf Schiffe, die die Flagge eines Mitgliedstaats zu führen berechtigt sind und regelmäßig auf küstennahen Reisen vor der Küste eines anderen Mitgliedstaats oder einer anderen Vertragspartei des STCW-Übereinkommens eingesetzt werden, schreibt der Mitgliedstaat, dessen Flagge das Schiff zu führen berechtigt ist, für die auf solchen Schiffen Dienst tuenden Seeleute hinsichtlich der Ausbildung, der Erfahrung und der Erteilung von Befähigungszeugnissen Anforderungen vor, die mindestens denjenigen des Mitgliedstaats oder der Vertragspartei des STCW-Übereinkommens entsprechen müssen, vor dessen Küste das Schiff eingesetzt wird, sofern sie nicht über die Anforderungen dieser Richtlinie für nicht auf küstennahen Reisen eingesetzte Schiffe hinausgehen
pl podkreśla, że zgodnie z doświadczeniem zebranym przez UE niezwykle istotną rolę w procesie poprawy stosunków między dwoma krajami pełni zwiększenie wzajemnych przepływów handlowych; jest zdania, że w przypadku Dżammu i Kaszmiru szczególnie ważny dla zapewnienia wzrostu gospodarczego jest handel ponad linią kontroli, który umożliwi rozwój i spowoduje uwolnienie potencjału gospodarczego; zaleca, by priorytetem stały się przedsięwzięcia związane z transportem i infrastrukturą
de unterstreicht, dass- wie die eigene Erfahrung in der Europäischen Union zeigt- zunehmende bilaterale Handelsströme Schlüsselelemente für die Verbesserung der Beziehungen zwischen Ländern sind; ist der Auffassung, dass im Falle Jammus und Kaschmirs der Handel über die Grenz- und Kontrolllinie hinweg besonders wichtig ist, um das Wirtschaftswachstum und die Entwicklung anzukurbeln sowie das Wirtschaftspotenzial freizusetzen; empfiehlt, dass Verkehrs- und Infrastrukturprojekte zur Priorität gemacht werden
pl Doświadczenie zdobyte przy okazji wcześniejszych przypadków włączania substancji czynnych, ocenionych w ramach rozporządzenia Komisji (EWG) nr ‧/‧, do załącznika I do dyrektywy ‧/‧/EWG pokazuje, że mogą pojawić się trudności z interpretacją spoczywających na posiadaczach dotychczasowych zezwoleń obowiązków w zakresie dostępu do danych
de Die Erfahrungen mit der Aufnahme von im Rahmen der Verordnung (EWG) Nr. ‧/‧ der Kommission bewerteten Wirkstoffen in Anhang I der Richtlinie ‧/‧/EWG haben gezeigt, dass bei der Auslegung der Pflichten von Inhabern geltender Zulassungen hinsichtlich des Zugangs zu Daten Probleme auftreten können
pl Doświadczenie zdobyte przy okazji wcześniejszych przypadków włączania substancji czynnych, ocenionych w ramach rozporządzenia Komisji (EWG) nr ‧/‧, do załącznika I do dyrektywy ‧/‧/EWG pokazuje, że mogą pojawić się trudności z interpretacją spoczywających na posiadaczach dotychczasowych zezwoleń obowiązków w zakresie dostępu do danych
de Die Erfahrungen, die mit der Aufnahme von im Rahmen der Verordnung (EWG) Nr. ‧/‧ der Kommission bewerteten Wirkstoffen in Anhang I der Richtlinie ‧/‧/EWG bereits gemacht wurden, haben gezeigt, dass bei der Auslegung der Pflichten von Inhabern geltender Zulassungen hinsichtlich des Zugangs zu Daten Probleme auftreten können
pl Doświadczenia z wykorzystywaniem wapna przemysłowego uzyskiwanego z produkcji cukru w rolnictwie ekologicznym wskazały na zasadność zezwolenia dalszego jego wykorzystywania po dniu ‧ marca ‧ r
de Angesichts der Erfahrungen, die im ökologischen Landbau mit Industriekalk aus der Zuckerherstellung gewonnen wurden, empfiehlt es sich, seinen Einsatz über den ‧. März ‧ hinaus zu gestatten
pl właściwe organy odpowiedzialne za prowadzenie kontroli posiadają wystarczającą liczbę odpowiednio wykwalifikowanego i doświadczonego personelu do skutecznego prowadzenia kontroli
de die für die Durchführung der Kontrollen zuständigen Behörden über Bedienstete in hinreichender Anzahl und mit geeigneter Qualifikation und Erfahrung für die wirksame Durchführung der Kontrollen verfügen
pl Terapia powinna zostać rozpoczęta przez lekarza mającego doświadczenie w leczeniu zakażeń HIV i (lub) w leczeniu przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B
de Die Therapie soll nur durch einen Arzt eingeleitet werden, der in der Behandlung der HIV-Infektion und/oder der chronischen Hepatitis B erfahren ist
pl Uzasadnienie zwolnienia na podstawie dowodów braku bezpieczeństwa produktu może się różnić w zależności od istniejącego doświadczenia ze stosowaniem produktu, ponieważ do pełnego scharakteryzowania parametrów bezpieczeństwa produktu leczniczego dochodzi na ogół dopiero po wprowadzeniu produktu do obrotu
de Wenn eine Freistellung damit begründet wird, dass das Produkt unsicher ist, sieht die Begründung abhängig von den Erfahrungen mit dem Produkt möglicherweise anders aus, da die vollständige Beschreibung des Sicherheitsprofils eines Arzneimittels normalerweise erst erscheint, wenn das Produkt bereits auf dem Markt ist
pl Doświadczenie zgromadzone w ramach programu Fiscalis wskazuje, że skoordynowany rozwój i wprowadzanie wspólnych programów szkoleniowych może prowadzić do zrealizowania celów tego programu w szczególności poprzez osiągnięcie jednolitego wspólnego standardu interpretowania prawodawstwa wspólnotowego
de Die mit dem Fiscalis-Programm gesammelten Erfahrungen haben gezeigt, dass durch die koordinierte Ausarbeitung und Durchführung eines gemeinsamen Fortbildungsprogramms die Ziele dieses Programms erfuellt werden können, insbesondere indem der Kenntnisstand in Bezug auf das Gemeinschaftsrecht verbessert wird
pl dotychczasowe doświadczenia lub inne wiarygodne dowody wskazują na to, że te świadczenia państwowe zmieniać się będą w dający się przewidzieć sposób, na przykład w zależności od przyszłych zmian ogólnego poziomu cen lub ogólnego poziomu wynagrodzeń
de die Erfahrungen der Vergangenheit, oder andere substanzielle Hinweise, darauf hindeuten, dass sich die staatlichen Leistungen in einer einigermaßen vorhersehbaren Weise ändern werden, z. B. in Anlehnung an zukünftige Veränderungen der allgemeinen Preis-oder Gehaltsniveaus
pl Wreszcie, należy zauważyć, że z wyjątkiem dwóch odosobnionych przypadków, dotyczących bardzo małych wielkości przywozu, całkowite przywozy ze wszystkich pozostałych krajów, z wyjątkiem ChRL, które także doświadczyły korzyści w związku z umocnieniem się EUR, spadły
de Ferner sei darauf hingewiesen, dass die Einfuhren aus allen anderen Ländern als der VR China zusammengenommen, abgesehen von zwei Einzelfällen mit eindeutig geringfügigen Einfuhrmengen, denen der Kursgewinn des EUR ebenfalls zugute kam, zurückgingen
pl uznaje, że zatrudnienie sezonowe stanowi krótkookresową korzyść dla pracownika, jako że stwarza ono czasową możliwość zarabiania pieniędzy i zdobywania doświadczenia zawodowego
de anerkennt, dass saisonale Beschäftigung einen kurzfristigen Vorteil für die Betroffenen darstellt, als ihnen kurzfristig ermöglicht wird, Geld und Berufserfahrung zu sammeln
pl (HU) Panie Pośle Swoboda, choć kiedyś może wierzyłam, że terminy "prawica” i "lewica” mają jakieś znaczenie, moje półtoraroczne doświadczenie z Unią Europejską nauczyło mnie, iż nie ma sensu na nie zważać.
de (HU) Herr Swoboda, obwohl ich selbst auch einmal geglaubt habe, dass es sinnvoll ist, die Attribute "rechter Flügel” und "linker Flügel" zu verwenden, so bin ich selbst nach einem halben Jahr Europäischer Union zu der Überzeugung gelangt, dass es keinen Sinn macht.
pl W związku z tym nabyły one doświadczenie w zakresie zintegrowanego myślenia strategicznego o tego rodzaju obszarach, obejmującego tak różnorodne dziedziny, jak transport, planowanie dotyczące portów, bezpieczeństwo, rozwój miejski, planowanie przestrzenne obszarów morskich, szkolenie zawodowe, czy zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną (ICZM
de Sie haben daher den notwendigen Sachverstand aufgebaut, um integrierte Strategien für derartige Gebiete zu entwickeln, die so unterschiedliche Politikbereiche wie Verkehr, Hafenplanung, Sicherheit, Stadtentwicklung, maritime Raumordnung, berufliche Bildung und integriertes Küstenzonenmanagement (IKZM) umspannen
pl Brak doświadczenia klinicznego dotyczącego stosowania insuliny detemir w ciąży
de Es liegen keine klinischen Erfahrungen über die Verwendung von Insulindetemir bei Schwangeren vor
pl Jednym z wyników takiego podejścia było zmniejszenie możliwości dla niektórych urzędów centralnych, zwłaszcza tych, które będą odpowiedzialne za Europejski Fundusz Społeczny, uzyskania doświadczenia w zarządzaniu programami ESC, a tym samym przygotowania się do funduszy strukturalnych
de Eine Folge dieser Strategie war, dass einige zentrale Ministerien (und zwar insbesondere diejenigen, die für den Europäischen Sozialfonds zuständig sein werden) weniger Möglichkeiten hatten, Erfahrungen mit der Verwaltung der Programme zur Förderung des wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalts zu sammeln und sich auf diesem Weg auf die Verwaltung der Strukturfonds vorzubereiten
pl Brak odpowiedniego systemu informacji zarządczej w odniesieniu do pomocy technicznej oznacza, że cenne doświadczenia z prowadzonej w przeszłości współpracy z niektórymi firmami lub ekspertami nie mogą być wykorzystane podczas podejmowania nowych decyzji o udzielaniu zamówień publicznych w dziedzinie pomocy technicznej
de Das Fehlen eines geeigneten Managementinformationssystems im Zusammenhang mit der technischen Hilfe bedeutet, dass wertvolle Erfahrungen vorheriger Zusammenarbeit mit bestimmten Firmen oder Experten bei neuen Entscheidungen über die Beschaffung technischer Hilfe nicht genutzt werden können
pl Brak doświadczenia dotyczącego stosowania tenekteplazy u kobiet w ciąży
de Erfahrungen zur Anwendung von Tenecteplase bei Schwangeren liegen nicht vor
pl Te pytania wymagają udzielenia odpowiedzi, których, sądząc z mojego doświadczenia w tej Izbie, nie otrzymam, a nasi obywatele mogą pogodzić się z przekonaniem, że nie obowiązuje państwo prawa, ale że to pieniądze rządzą prawem.
de Auf diese Fragen brauchen wir Antworten, die ich - nach meiner Erfahrung in diesem Hohen Haus - sicher nicht bekommen werde, und unsere Bürger werden sich wohl mit der Feststellung abfinden müssen, dass nicht das Recht regiert, sondern dass Geld das Recht regiert.
pl Szczególną cechą jest tutaj odpowiedzialność krajów postkomunistycznych, oparta o ich doświadczenie z reżimami podobnymi do istniejącego na Białorusi.
de Ein besonderes Thema ist hier auch die Verantwortung der post-kommunistischen Länder, basierend auf ihrer Erfahrung mit Regimen, die dem in Belarus ähnlich sind.
pl Po fermentacji i drylowaniu oliwki wyjmuje się z kadzi i umieszcza na blatach roboczych, gdzie doświadczeni pracownicy przeprowadzają kontrolę wzrokową owoców i ręcznie usuwają oliwki uszkodzone, obite lub mające jakąkolwiek inną wadę
de Nach der Gärung und dem Entsteinen werden die Oliven aus den Behältern genommen und zu den Arbeitsflächen gebracht, wo erfahrene Arbeiter sie optisch kontrollieren und von Hand beschädigte, angeschlagene oder in anderer Weise mangelhafte Oliven aussortieren
pl Jeśli chodzi o rolę Parlamentu Europejskiego w tej całej sprawie, to proponuję panu oraz koleżankom i kolegom posłom, aby w duchu zdrowej konkurencji między instytucjami powołać naszą własną "radę starszych”, złożoną z doświadczonych ekspertów, niezależnych jednostek, które mogą wnieść ważny wkład intelektualny w tę debatę mającą kluczowe znaczenie dla przyszłości strefy euro, a zatem także i dla Unii Europejskiej.
de Was die Rolle des Europäischen Parlaments in dieser ganzen Angelegenheit angeht, ist mein Vorschlag an Sie und mein Vorschlag an meine Kollegen hier im Europäischen Parlament, dass wir im Geiste eines gesunden Wettbewerbs zwischen den Institutionen eine unabhängige Expertengruppe zusammenstellen, die einen wichtigen intellektuellen Beitrag zu dieser Diskussion leisten können, die für die Zukunft des Euroraums und damit der Europäischen Union entscheidend ist.
pl NeuroBloc powinien być podawany wyłącznie w formie wstrzykiwań domięśniowych przez lekarza specjalistę z doświadczeniem w leczeniu dystonii szyjnej i stosowaniu toksyn botulinowych
de NeuroBloc darf nur durch intramuskuläre Injektion von einem Facharzt mit Erfahrung in der Behandlung der zervikalen Dystonie und in der Anwendung von Clostridium botulinum Toxinen verabreicht werden
pl Czarnogóra ma godną naśladowania ustawę o mniejszościach, która pod wieloma względami czerpie z doświadczenia zdobytego w ramach modelu lokalnego rządu mniejszościowego z mojego rodzinnego kraju, z Węgier.
de Montenegro hat ein vorbildliches Minderheitengesetz, das in vielen Punkten auf der Erfahrung fußt, die im Modell der lokalen Minderheitsregierung in meinem Heimatland Ungarn gewonnen wurde.
pl służy organizacjom publicznym i prywatnym swoją wiedzą i doświadczeniem na temat włączania idei równości płci do głównego nurtu życia społecznego i politycznego
de Gutachten über Gender Mainstreaming für staatliche und private Organisationen erstellen
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 8951 zdań frazy niedoświadczony.Znalezione w 3,373 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.