Tłumaczenia na język niemiecki:

  • grün     
  • unerfahren   
    (Adjective  )

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (21)

doświadczenia nabyte
früher erworbene Kenntnisse und/oder Kompetenzen
doświadczenie
Versuch; Hintergrund; Erfahrung; erfahrung; testen; Experiment; Erlebnis; Praxis; erleben; probe; test
doświadczenie in vitro
in vitro experimentieren
doświadczenie in vivo
in vivo experimentieren
doświadczenie kliniczne
klinischer versuch; klinisches experimentieren
doświadczenie laboratoryjne
experimentieren im labor
doświadczenie polowe
feldversuch; Freilandversuch; experimentieren im feld; feldexperiment
doświadczenie wazonowe
experimentieren im topf
doświadczony
bewandert; kundig; erfahren
doświadczyć
erfahren; empfinden; erleben
niedoświadczenie
Unerfahrenheit
polowe doświadczenia nawozowe
Felddüngungsversuch
projekt doświadczenia
versuchsanstellung; versuchsanordnung
układ doświadczenia
versuchsanordnung; versuchsanstellung

Przykładowe zdania z "niedoświadczony", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Państwa członkowskie UE nie doświadczyły problemów z bezpieczeństwem żywnościowym.
de Die EU-Mitgliedstaaten hatten bisher keine Probleme mit der Ernährungssicherheit.
pl W tym celu komisja ds. nominacji powinna ocenić bilans umiejętności, wiedzy i doświadczenia rady, przygotować opis roli i kompetencji wymaganych od kandydata i oszacować przewidywany wymiar czasu pracy
de Dabei beurteilt der Nominierungsausschuss die Ausgewogenheit der Kenntnisse, Fähigkeiten und Erfahrungen im Verwaltungsrat bzw. in Aufsichtsrat und Vorstand, beschreibt die mit dem zu besetzenden Posten in diesen Organen verbundenen Anforderungen und wägt den hierfür erforderlichen Zeitaufwand ab
pl Doświadczyliśmy już fal gorąca i wielkich strat w postaci ofiar wśród ludzi, jakie z nich wynikają w poszczególnych państwach członkowskich.
de Wir haben bereits Erfahrungen mit Hitzewellen und dem daraus resultierenden hohen Tribut an Menschenleben in einzelnen Mitgliedstaaten gemacht.
pl (DE) Panie przewodniczący, panie i panowie! Wiem z własnego doświadczenia jako ekonomisty, że strategie są na tyle dobre, na ile dobre są konkretne działania je wdrażające oraz środki ich monitorowania.
de Herr Präsident, meine Damen und Herren! Aus meiner wirtschaftlichen Praxis weiß ich, dass Strategien nur so gut sind wie die konkreten Umsetzungsmaßnahmen und die Überwachungsmodalitäten.
pl Komisja jest świadoma problemów związanych z płynnością personelu i, niestety, doświadczyła negatywnych konsekwencji takich zmian projektów i programów, zwłaszcza dokonywanych w najodleglejszych obszarach
de Die Kommission ist sich der Probleme der Personalfluktuation bewusst und hat bedauerlicherweise auch die negativen Folgen solcher Abänderungen von Projekten/Programmen erlebt, insbesondere bei Projekten, die in entlegenen Gebieten durchgeführt wurden
pl Brak doświadczenia w stosowaniu emtrycytabiny u pacjentów, u których bieżący tryb leczenia jest nieskuteczny lub u których zawiodły różne schematy leczenia
de Es liegen keine Erfahrungswerte über die Anwendung von Emtricitabin bei Patienten vor, deren momentane Therapie versagt oder die ein mehrfaches Therapieversagen aufweisen
pl Brak jest doświadczenia z równoczesnym stosowaniem układowo działających steroidów lub środków immunosupresyjnych
de Über die gleichzeitige Verabreichung von systemischen Steroiden oder Immunsuppressiva liegen keine Erfahrungen vor
pl umiejętności i kompetencje społeczne posiadacza dokumentu, w szczególności związane z doświadczeniem w środowisku wielokulturowym
de die sozialen Fähigkeiten und Kompetenzen des Inhabers, insbesondere Fähigkeiten und Kompetenzen in Verbindung mit interkulturellen Erfahrungen
pl W skład komitetu wykonawczego wchodzi trzynastu członków mianowanych przez radę zarządzającą spośród osób o uznanej pozycji i doświadczeniu zawodowym w zakresie zagadnień naukowych, technicznych i finansowych związanych z funkcjami określonymi w niniejszym artykule
de Der Exekutivausschuss besteht aus dreizehn Mitgliedern, die vom Vorstand aus einem Kreis anerkannter Persönlichkeiten ernannt werden, die Berufserfahrung in wissenschaftlichen, technischen und finanziellen Angelegenheiten haben, die von Bedeutung für die in diesem Artikel genannten Funktionen sind
pl Ułatwiała państwom członkowskim współpracę dotyczącą kwestii omówionych w niniejszych konkluzjach i wspierała ją, m.in. opisując, wymieniając i zestawiając doświadczenia i dobre praktyki we wspomnianych wyżej obszarach, a także zapewniając skuteczne rozpowszechnienie tych doświadczeń i praktyk i wykorzystując istniejące programy wspólnotowe
de die Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaaten bei den in diesen Schlussfolgerungen angesprochenen Fragen zu erleichtern und zu unterstützen, auch durch die Ermittlung, den Austausch, die Zusammenstellung und die wirksame Verbreitung der Erfahrungen und bewährten Praktiken in den oben dargelegten Bereichen sowie durch die Nutzung der bestehenden Gemeinschaftsprogramme
pl Popiera zaproponowane przez Komisję rozszerzenie już istniejącego programu Dotychczasowe doświadczenia w ramach wspólnotowego mechanizmu ochrony ludności o aspekty zapobiegania katastrofom
de befürwortet die von der Kommission vorgeschlagene Ausdehnung des bereits existierenden Programms Bisherige Erfahrungen aus dem Gemeinschaftsverfahren für Katastrophenschutz auf Aspekte der Katastrophenverhütung
pl Z drugiej strony plan działania ma na celu wyznaczenie zakresu dyrektywy i zagwarantowanie, że wykorzystamy doświadczenia zdobyte w czasie realizacji wspólnych projektów w standaryzacji.
de Andererseits ist der Aktionsplan dafür vorgesehen, den Umfang der Richtlinie abzugrenzen und sicherzustellen, dass wir die Erfahrung, die wir durch gewöhnliche Projekte gewonnen haben, in der Standardisierung übernehmen können.
pl tym kontekście uznaje, że ETS przyjął jednak nowe wewnętrzne zasady finansowe w styczniu ‧ r. oraz że wolał zaczekać z przygotowaniem szczegółowych przepisów i kart zadań do czasu, gdy uzyskano pewne doświadczenia w zakresie działania nowego systemu; dokumenty wymagane przez Trybunał Obrachunkowy przyjęto w marcu ‧ r
de erkennt in diesem Zusammenhang an, dass der EuGH nichtsdestotrotz im Januar ‧ seine neue interne Haushaltsordnung verabschiedet hat, dass er es vorgezogen hat, detaillierte Vorschriften und Chartas erst abzufassen, nachdem eine gewisse Erfahrung mit der Funktionsweise des neuen Systems gewonnen werden konnte, und die vom Rechnungshof geforderten Dokumente im März ‧ angenommen wurden
pl Jako obywatel kraju, który ma dostateczne doświadczenie w tej sprawie, wiem, jak trudno jest utrzymać politykę z dala od prób wykorzystywania takiej zależności gospodarczej.
de Als Bürger eines Landes mit diesbezüglich hinlänglichen Erfahrungen weiß ich, wie schwer die Politik davon abzuhalten ist, eine solche wirtschaftliche Abhängigkeit auszunutzen.
pl zaproszenia zainteresowanych stron w ramach społeczeństwa obywatelskiego do dzielenia się wiedzą i doświadczeniem w tej dziedzinie odnośnie do procesu odbywającego się w ramach otwartej metody koordynacji
de die betreffenden Akteure der Zivilgesellschaft dazu aufzufordern, ihr Wissen und ihre diesbezüglichen Erfahrungen im Hinblick auf den im Rahmen der OKM stattfindenden Prozess auszutauschen
pl Studia doktoranckie mogą być zaliczone jako maksymalnie trzyletnie doświadczenie zawodowe
de Für Doktoratsstudien kann eine Berufserfahrung von maximal drei Jahren angerechnet werden
pl Doświadczenie kliniczne
de Klinische Erfahrungen
pl Od wejścia w życie rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ wysokość tej opłaty nie została dostosowana, przy czym powinna zostać zwiększona w celu uwzględnienia doświadczenia zdobytego w trakcie jego obowiązywania
de Die Höhe der Gebühr wurde seit Inkrafttreten der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ nicht angepasst und sollte aufgrund der seit diesem Datum gemachten Erfahrungen angehoben werden
pl Na obecnym etapie nie należy załączać dokumentów uzupełniających (np. poświadczonych kopii dyplomów, referencji, dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe itp
de Weitere Unterlagen (z. B. beglaubigte Kopien der Abschlüsse bzw
pl Należy koniecznie z wyprzedzeniem uwzględnić ewentualne doświadczenia zebrane przy realizacji podobnych inicjatyw i programów (CIP, Jeremie, pilotażowa inicjatywa EBI, Jasmine
de Falls bereits Erfahrungen mit ähnlichen Initiativen und Programmen (CIP, JEREMIE, EIB pilot; JASMINE) vorliegen, sollten diese unbedingt vorab mit einbezogen werden
pl Instytucje startujące w przetargu powinny być podmiotami publicznymi lub prywatnymi, działać w dziedzinie literatury i posiadać co najmniej dwuletnie udokumentowane doświadczenie w organizowaniu różnych działań w tym sektorze na poziomie europejskim
de Einen Antrag stellen können öffentliche oder private Einrichtungen mit eigener Rechtsform, die im Bereich der Literatur tätig sind und nachweislich über eine mindestens zweijährige Erfahrung in der Organisation einschlägiger Veranstaltungen auf europäischer Ebene verfügen
pl jakość partnerstwa, w szczególności jasne określenie zadań, ustalenie roli każdego z partnerów w ramach współpracy, a także doświadczenie i motywacja partnerów do włączenia się do projektu i dalszego rozwijania pracy z młodzieżą
de die Qualität der Partnerschaft und insbesondere eine klare Aufgabenstellung; Beschreibung der tatsächlichen Rolle der Partner im Rahmen der Zusammenarbeit sowie die Erfahrung und Motivation der Partner, das Projekt ins Leben zu rufen und die Jugendarbeit weiter zu entwickeln
pl mają co najmniej dwuletnie doświadczenie zawodowe w odpowiedniej dziedzinie
de mindestens zwei Jahre einschlägige Berufserfahrung haben
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 8951 zdań frazy niedoświadczony.Znalezione w 1,7 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.