Tłumaczenia na język niemiecki:

  • unerfahren   
    (Adjective  )
  • grün     

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (22)

doświadczenia nabyte
früher erworbene Kenntnisse und/oder Kompetenzen
doświadczenia w gospodarstwie
versuch im betrieb; Forschung Im Betrieb; Versuch Im Betrieb
doświadczenie
Versuch; Hintergrund; Erfahrung; erfahrung; testen; Experiment; Erlebnis; Praxis; erleben; probe; test; Test; Prüfung; versuch
doświadczenie in vitro
in vitro experimentieren; In Vitro Experimentieren
doświadczenie in vivo
in vivo experimentieren; In Vivo Experimentieren
doświadczenie kliniczne
klinischer versuch; klinisches experimentieren; klinischer Versuch; klinisches Experimentieren
doświadczenie laboratoryjne
experimentieren im labor; Experimentieren Im Labor
doświadczenie odmianowe
sortenversuch; Sortenscreening; Sortenversuch
doświadczenie polowe
feldversuch; Freilandversuch; experimentieren im feld; feldexperiment; Feldversuch; Feldexperiment; Experimentieren Im Feld
doświadczenie wazonowe
experimentieren im topf; Experimentieren Im Topf
doświadczony
bewandert; kundig; erfahren
doświadczyć
erfahren; empfinden; erleben; durchmachen
niedoświadczenie
Unerfahrenheit
polowe doświadczenia nawozowe
Felddüngungsversuch
projekt doświadczenia
versuchsanstellung; versuchsanordnung; Versuchsanordnung; Versuchsanstellung
układ doświadczenia
versuchsanordnung; versuchsanstellung; Versuchsanordnung; Versuchsanstellung

Przykładowe zdania z "niedoświadczony", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Dochodząc do mojego osobistego doświadczenia muszę powiedzieć, że kształcenie ludzi świadczących te usługi osobom zależnym od nich, jest bardzo ważne dla jakości usług publicznych.
de Aus meiner persönlichen Erfahrung kann ich sagen, dass die Aus- und Weiterbildung der Menschen, die Dienstleistungen für die auf sie angewiesenen Menschen erbringen, für die Qualität der Sozialdienste ausschlaggebend ist.
pl Doświadczywszy kryzysu finansowego, który dowiódł niestabilności kapitału akcyjnego instytucji finansowych, uznaliśmy za konieczne wprowadzenie podatku od transakcji finansowych na szczeblu europejskim. Kwestia ta była również szeroko omawiana przez Radę Europejską.
de Nachdem wir die Finanzkrise durchlebt haben, die die Volatilität der Aktien der Finanzinstitutionen offenbart hat, haben wir es als notwendig befunden, eine Steuer auf Finanztransaktionen auf europäischer Ebene einzuführen, ein Thema, dass auch der Europäische Rat ausführlich diskutiert hat.
pl Uwzględniając doświadczenia zgromadzone przy współpracy z krajami Europy Wschodniej i Azji Środkowej w ramach programu INTAS, działania zapewniające kontynuację podjęte zostaną w ramach niniejszego programu oraz programów Współpraca i Ludzie
de In Anbetracht der Erfahrungen mit INTAS bei der Zusammenarbeit mit den Staaten Osteuropas und Mittelasiens werden fortlaufende Tätigkeiten im Rahmen dieses Programms und Programme Zusammenarbeit und Menschen weitergeführt
pl doświadczenie zawodowe odpowiadające charakterowi przyszłych obowiązków: kandydat musi wykazać, że przynajmniej pięć z piętnastu lat doświadczenia zawodowego zdobył w dziedzinie bezpośrednio związanej z działalnością Urzędu
de einschlägige Berufserfahrung: Von den ‧ Jahren Berufserfahrung müssen mindestens fünf Jahre in einem für die Tätigkeit des Unterstützungsbüros unmittelbar relevanten Bereich erworben worden sein
pl Kandydaci są wyraźnie proszeni o przedstawienie doświadczenia i wiedzy fachowej istotnej dla stanowiska oraz przekazanie szczegółowych informacji dotyczących liczby pracowników, wielkości budżetu i charakteru działów, którymi wcześniej zarządzali
de Bewerber werden ausdrücklich aufgefordert, ihre für die Stelle relevanten Erfahrungen und Fachkenntnisse darzulegen und nähere Angaben zur Größe- Anzahl der Mitarbeiter- sowie zu den Haushaltsmitteln und der Art der von ihnen zuvor geleiteten Abteilungen zu machen
pl Komisarz Piebalgs i jego koledzy powinni być w stanie wprowadzić moratorium na ceny, jak wskazują doświadczenia niektórych obywateli Unii Europejskiej, to znaczy rybaków i przewoźników drogowych.
de Sobald der durchschnittliche Anstieg in den Mitgliedstaaten 30 % erreicht, sollten Kommissar Piebalgs und seine Kollegen in der Lage sein, ein Preismoratorium zu verhängen, wie die Erfahrung einiger Bürger der Europäischen Union, nämlich der Fischer und Kraftverkehrsunternehmer, gegenwärtig zeigt.
pl Dyrektywa Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ listopada ‧ r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich dotyczących ochrony zwierząt wykorzystywanych do celów doświadczalnych i innych celów naukowych wymaga, aby wszystkie doświadczenia zmierzały do uniknięcia niepokoju, niepotrzebnego bólu i cierpienia oraz aby wszystkie doświadczenia wykorzystywały jak najmniejszą liczbę zwierząt, angażowały zwierzęta o najniższym stopniu wrażliwości neurofizjologicznej, powodowały jak najmniej bólu, cierpienia, niepokoju i trwałych uszkodzeń
de Nach der Richtlinie ‧/‧/EWG des Rates vom ‧. November ‧ zur Annäherung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten zum Schutz der für Versuche und andere wissenschaftliche Zwecke verwendeten Tiere müssen alle Versuche so konzipiert sein, dass Ängste, unnötige Schmerzen und Leiden der Versuchstiere vermieden werden, die geringstmögliche Anzahl von Tieren verwendet wird, die sinnesphysiologisch am wenigsten entwickelten Tiere verwendet werden und die geringsten Schmerzen, Leiden, Ängste oder dauerhaften Schäden auftreten
pl Mając na uwadze wcześniejsze doświadczenie kandydatów w roli członków Izb Odwoławczych, na wniosek prezesa Izb Odwoławczych Rada Administracyjna może zmienić na kategorię AD grupa ‧ stopień zaszeregowania członków Izb Odwoławczych wyłonionych w wyniku procedury selekcyjnej, których kadencja została odnowiona zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr
de Mitglieder der Beschwerdekammern, die nach Abschluss dieses Auswahlverfahrens eingestellt wurden und deren Amtszeit gemäß Artikel ‧ Absatz ‧ der Verordnung (EG) Nr. ‧/‧ verlängert wurde, können (vom Verwaltungsrat des Amtes auf Vorschlag des Präsidenten der Beschwerdekammern) aufgrund ihrer als Mitglieder der Beschwerdekammern erworbenen Erfahrung in die Funktionsgruppe AD, Besoldungsgruppe ‧, eingestuft werden
pl Państwa Członkowskie uwzględniają zdobyte doświadczenie w celu poprawy i poszerzenia programów wymiany
de Bei der Überarbeitung und Ausweitung der Austauschprogramme tragen die Mitgliedstaaten der gesammelten Erfahrung Rechnung
pl Bardzo ważnym jest, aby stworzyć warunki konieczne do zapewniania sukcesu także przyszłych rozszerzeń, do podnoszenia ich jakości w oparciu o doświadczenia zdobyte w przeszłości.
de Es ist sehr wichtig, die notwendigen Bedingungen zu schaffen, um den Erfolg zukünftiger Erweiterungen zu sichern und um die Qualität dieser Erweiterungen, gestützt auf die Erfahrungen der Vergangenheit, zu verbessern.
pl Zastanowimy się także z zainteresowanymi stronami nad przyszłością naszego programu CIVITAS oraz nad tym, jak wykorzystać olbrzymią wiedzę i doświadczenie zgromadzone podczas realizacji działań finansowanych w ramach tego programu.
de Wir werden auch mit den Interessengruppen über die Zukunft unseres CIVITAS-Programms nachdenken und darüber, wie wir die ungeheuren Erkenntnisse und Erfahrungen, die mit den durch CIVITAS finanzierten Maßnahmen geschaffen wurden, einbinden.
pl Komisja i kraje uczestniczące podejmują odpowiednie środki w celu promowania uznawania kształcenia pozaformalnego i nieformalnego dla młodzieży, na przykład poprzez dokumenty lub zaświadczenia, przy uwzględnieniu sytuacji krajowych, uznające doświadczenie nabyte przez beneficjentów i potwierdzające bezpośrednie uczestnictwo młodzieży lub osób pracujących z młodzieżą i w organizacjach młodzieżowych w jednym z działań prowadzonych w ramach Programu
de Die Kommission und die am Programm teilnehmenden Länder treffen geeignete Maßnahmen zur Förderung der Anerkennung des nicht formalen und informellen Lernens junger Menschen, beispielsweise durch Bescheinigungen oder Zeugnisse, mit denen unter Berücksichtigung der nationalen Gegebenheiten die erworbene Erfahrung anerkannt und die unmittelbare Beteiligung der jungen Menschen oder der in der Jugendarbeit und in Jugendorganisationen Tätigen an einer Programmaktion bestätigt wird
pl Przez co najmniej 30-40 lat, bez względu na to, co zrobimy w zakresie ograniczenia zmian klimatu, będziemy żyć w pogarszających się warunkach klimatycznych, co nie będzie dobrym doświadczeniem, szczególnie na południu Europy, gdzie lasy są wrażliwe.
de Wir werden in den nächsten 30 bis 40 Jahren, unabhängig davon, was wir im Hinblick auf die Reduzierung der Treibhausgase auch unternehmen werden, mit einer Verschlechterung des Klimas, insbesondere im Süden Europas, wo die Wälder gefährdet sind, leben müssen, was für uns alle eine negative Erfahrung sein wird.
pl Z doświadczenia wynika bowiem, że większość państw członkowskich nie wykorzystała tej klauzuli, a nawet wręcz przeciwnie, zastosowała podejście dosłowne, w związku z czym nie osiągnięto odpowiedniego poziomu ochrony konsumentów
de Die Erfahrung zeigt, dass die allermeisten Mitgliedstaaten die Minimalklausel nicht nutzen, sondern vielmehr die Mindestbestimmungen wörtlich übernehmen, womit kein ausreichender Verbraucherschutz erreicht wird
pl Grupy terrorystyczne mają ogromne doświadczenie w korzystaniu z możliwości, jakie oferują niesprawne państwa.
de Terrorgruppen sind Meister darin, die Möglichkeiten gescheiterter Staaten für ihre Zwecke auszunutzen.
pl Populacja pacjentów pediatrycznych Nie ma doświadczenia dotyczącego stosowania u dzieci
de Pädiatrische Population Es gibt keine Erfahrungen bei Kindern
pl Nawiązując do powyższej uwagi, stwierdzić należy, że na pogląd EKES-u na wniosek Komisji wpłynęły zasadniczo wiedza członków Komitetu oraz zgromadzone doświadczenia dotyczące następujących kwestii
de Im Lichte der vorstehenden Bemerkungen spielen in die Sichtweise des Ausschusses bezüglich des Vorschlags der Kommission hauptsächlich ihre Kenntnisse und Erfahrungen in Bezug auf Folgendes hinein
pl Weryfikacja zgodności ze szczegółowymi limitami migracji przewidzianymi w ust. ‧ może być zapewniona przez określenie ilości substancji w materiałach lub wyrobach gotowych, pod warunkiem że stosunek między ilością a wartością określonej migracji substancji został ustalony w drodze odpowiedniego doświadczenia lub przez zastosowanie ogólnie uznawanych modeli dyfuzji opartych na dowodach naukowych
de Die Einhaltung der spezifischen Migrationsgrenzwerte gemäß Absatz ‧ kann geprüft werden durch Bestimmung der Menge eines Stoffs im fertigen Bedarfsgegenstand, sofern das Verhältnis zwischen dieser Menge und dem Wert der spezifischen Migration des betreffenden Stoffes entweder durch adäquate Untersuchungen oder durch Anwendung allgemein anerkannter, wissenschaftlich belegter Diffusionsmodelle festgelegt wurde
pl Na podstawie doświadczenia ze stosowania decyzji ‧/‧/WE należy przedłużyć okres obowiązywania zezwolenia o ‧ lat
de Aufgrund der Erfahrungen mit der Anwendung der Entscheidung ‧/‧/EG sollte die Ermächtigung um ‧ Jahre verlängert werden
pl Członkowie załóg lotniczych posiadający wcześniejsze doświadczenie w operacjach w kategorii ‧ lub kategorii ‧ nabyte u innego operatora mogą odbyć skrócone szkolenie naziemne
de Flugbesatzungsmitglieder, die bei einem anderen Luftfahrtunternehmer Erfahrungen mit der Betriebsstufe ‧ oder ‧ erworben haben, dürfen an einem verkürzten Theorielehrgang teilnehmen
pl Z doświadczenia wynika, że rynki rolne są szczególnie wrażliwe na wahania cenowe
de Erfahrungsgemäß sind die Agrarmärkte im Besonderen für Preisschwankungen anfällig
pl Mam nadzieję, że pani poseł Sinnott, która podzieliła się z nami swoimi doświadczeniami wykorzysta fakt, że traktat lizboński zmieni obraz sytuacji i oraz posłuży się tym doświadczeniem w organizowaniu wsparcia dla traktatu lizbońskiego w Irlandii.
de Ich hoffe, dass Frau Sinnott, die ihre Erfahrungen mit uns geteilt hat, den Umstand, dass der Vertrag von Lissabon die Lage und ihre Erfahrungen ändern würde, dazu nutzen wird, dazu beizutragen, um Unterstützung für die Annahme des Lissabonner Vertrags in Irland zu werben.
pl Leczenie preparatem Tasigna powinien rozpocząć lekarz posiadający doświadczenie w rozpoznawaniu i leczeniu CML
de Die Behandlung mit Tasigna sollte von einem Arzt eingeleitet werden, der über Erfahrung in der Diagnose und Behandlung von CML verfügt
pl Tu istotna jest rola przemysłów energochłonnych- jeśli one nie zapewnią popytu poprzez inwestycje i swoje doświadczenie, innowacje w wielu obszarach technologii energetycznych dla przemysłu w Unii Europejskiej nie będą się rozwijać
de Hier ist die Rolle energieintensiver Industrien von Bedeutung: Sorgen sie nicht durch Investitionen und Fachwissen für Nachfrage, so wird die Innovation auf weiten Gebieten der energieeffizienteren Technologie für die Industrie in der EU im Keim erstickt
pl Powinniśmy wykorzystać doświadczenie i jest to jeden z elementów przeglądu budżetu.
de Wir sollten auf unsere bisherigen Erfahrungen zurückgreifen, und das ist ein Teil der Überprüfung des Haushalts.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 8951 zdań frazy niedoświadczony.Znalezione w 1,917 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.