Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Sektkühler   
    (  m)

Przykładowe zdania z "naczynie do chłodzenia szampana", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl W odniesieniu do tych środków – wstrzymanie wprowadzania do obrotu produktów do chłodzenia, gotowania i zmywarek do naczyń pod marką Vedette na okres pięciu lat – powodujących pogorszenie wyników finansowych przedsiębiorstwa, należy upewnić się, że przedsiębiorstwo jest w stanie im sprostać
de Da diese Maßnahmen (Einstellung des Vertriebs von Kühl-, Gar- und Geschirrspülgeräten unter der Marke Vedette während eines Zeitraums von fünf Jahren) eine Verschlechterung der Finanzergebnisse des Unternehmens herbeiführen, muss sichergestellt werden, dass sie für das Unternehmen tragbar sind
pl Obiekt zakwaterowania turystycznego wyposażony jest w system odzyskiwania ciepła w ‧ (‧ punkt) lub ‧ (‧,‧ punktu) następujących kategoriach: systemy chłodzenia, wentylatory, pralki, zmywarki do naczyń, basen pływacki lub baseny pływackie, ścieki sanitarne
de Der Beherbergungsbetrieb muss über ein Wärmerückgewinnungssystem für eine (‧ Punkt) oder zwei (‧,‧ Punkte) der folgenden Kategorien verfügen: Kühlsysteme, Ventilatoren, Waschmaschinen, Geschirrspüler, Schwimmbecken, Abwasser aus sanitären Anlagen
pl Spółka prowadzi działalność we wszystkich sektorach dużych urządzeń gospodarstwa domowego z podziałem na trzy główne rodziny produktów: urządzenia do prania i zmywania (zmywarki do naczyń, pralki, suszarki do ubrań, pralko-suszarki), do chłodzenia (lodówki, zamrażarki skrzyniowe i szufladkowe) oraz do gotowania (piekarniki tradycyjne, kuchenki mikrofalowe, kuchenki, płyty kuchenne, wyciągi kuchenne
de Das Unternehmen ist in allen Bereichen der Branche große Elektrohaushaltsgeräte tätig, die drei große Gerätefamilien umfasst: Waschgeräte (Geschirrspülmaschinen, Waschmaschinen, Wäschetrockner, Wasch-Trocken-Automaten), Kühlgeräte (Kühlschränke, Gefriertruhen und-schränke) und Gargeräte (traditionelle Backöfen, Mikrowellengeräte, Herde, Kochfelder und-mulden, Dunstabzugshauben
pl Spółka FagorBrandt wstrzymuje wprowadzanie do obrotu produktów do chłodzenia, gotowania i zmywarek do naczyń marki Vedette na okres pięciu lat, który musi rozpocząć się najpóźniej siedem miesięcy od dnia notyfikacji niniejszej decyzji
de FagorBrandt stellt den Vertrieb von Kühl-, Gar- und Geschirrspülgeräten der Marke Vedette für einen Zeitraum von fünf Jahren ein; dieser Zeitraum muss spätestens sieben Monate nach dem Tag der Bekanntgabe dieser Entscheidung beginnen
pl Środki wyrównawcze polegają na wstrzymaniu wprowadzania do obrotu na okres pięciu lat niektórych produktów (do gotowania, chłodzenia i zmywarek do naczyń) marki Vedette oraz na zbyciu Brandt Components
de Die Ausgleichsmaßnahmen bestehen in der Einstellung des Vertriebs bestimmter Geräte der Marke Vedette (Gar-, Kühl- und Geschirrspülgeräte) während eines Zeitraums von fünf Jahren und der Veräußerung von Brandt Components
pl zauważa, że dostępne dane statystyczne dotyczące zużycia energii służącej do ogrzewania i chłodzenia nie są wystarczająco wiarygodne, porównywalne i przejrzyste, oraz wzywa Komisję i państwa członkowskie do opracowania procedur w celu poprawy jakości danych statystycznych dla tych sektorów
de stellt fest, dass die verfügbaren Statistiken zum Energieverbrauch für Heiz- und Kühlzwecke nicht zuverlässig, vergleichbar und transparent genug sind, und fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, Verfahren auszuarbeiten, um die Statistik in diesen Sektoren zu verbessern
pl Co najmniej ‧ % całkowitej energii zużywanej do ogrzewania lub chłodzenia pomieszczeń lub do ogrzewania wody sanitarnej pochodzi z odnawialnych źródeł (‧,‧ punktu lub ‧ punkty jeżeli ‧ % energii kempingu wykorzystywanej w tym celu pochodzi z odnawialnych źródeł
de Mindestens ‧ % der für die Beheizung oder die Kühlung der Räume oder für die Bereitung von Warmwasser für Gebrauchszwecke benötigten Energie muss aus erneuerbaren Energiequellen stammen (‧,‧ Punkte bzw. ‧ Punkte, wenn der diesbezügliche Energiebedarf des Campingplatzes zu ‧ % aus erneuerbaren Energiequellen gedeckt wird
pl Do chłodzenia pojemników po obróbce cieplnej stosuje się wodę pitną, bez uszczerbku dla obecności w niej jakichkolwiek dodatków chemicznych używanych zgodnie z rzetelną praktyką technologiczną, mającą na celu zapobieganie korozji urządzeń i pojemników
de Nach der Wärmebehandlung sind die Behälter mit Trinkwasser abzukühlen.In diesem können chemische Zusätze, die nach einwandfreien technologischen Verfahren zur Verhinderung des Rostens der Anlagen und der Behälter eingesetzt werden, vorhanden sein
pl W przypadkach technicznie uzasadnionych można dodawać pewne objętości gazu do gazów odlotowych do celów chłodzenia lub rozcieńczania, lecz nie uwzględnia się ich przy oznaczaniu stężeń masy substancji zanieczyszczającej w gazach odlotowych
de Gasvolumina können dem Abgas zur Kühlung oder Verdünnung beigefügt werden, sofern dies technisch gerechtfertigt ist, dürfen jedoch bei der Bestimmung der Massenkonzentration der Schadstoffe im Abgas nicht berücksichtigt werden
pl Za pomocą inwestycji i przepisów uzupełniających do dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków władze regionalne mogą propagować odzyskiwanie w budynkach wody deszczowej i pochodzącej z systemów chłodzenia, jak również wykorzystywać dodatkowe sieci kanalizacyjno-wodociągowe w miastach i budynkach, umożliwiające wykorzystanie wody nieprzydatnej do spożycia do sprzątania, podlewania i oczyszczania
de Die Regionen können über Investitionen und ergänzende Vorschriften zur Gebäuderichtlinie darauf hinwirken, dass Regenwasser und Wasser aus Gebäude-Kühlkreisläufen aufgefangen und Nicht-Trinkwasser über sekundäre Netze in Städten und Gebäuden für Reinigungs- und Bewässerungszwecke genutzt wird
pl produkty te nie wymagają chłodzenia do czasu otwarcia
de Sie müssen vor dem Öffnen nicht gekühlt werden
pl Woda niezdatna do picia wykorzystywana do pozyskiwania pary, chłodzenia, do celów przeciwpożarowych i innych podobnych celów niezwiązanych z żywnością musi być prowadzona w oddzielnych systemach, łatwo rozpoznawalnych i niemających połączeń ani jakichkolwiek możliwości powrotu do systemów wody pitnej
de Brauchwasser, das zur Dampferzeugung, Kühlung, Brandbekämpfung oder zu anderen Zwecken verwendet wird, die in keinem Zusammenhang mit Lebensmitteln stehen, ist gesondert abzuleiten; diese separaten Abflußsysteme müssen leicht identifizierbar sein, und es darf weder eine Verbindung zur Trinkwasserleitung noch die Möglichkeit des Rückflusses in diese Leitung bestehen
pl Załącznik I, część Tematy, sekcja ‧ Energia, podsekcja Działania, nagłówek ‧ Odnawialne źródła energii wykorzystywane do ogrzewania i chłodzenia
de Anhang I Themen Abschnitt ‧ Energie Zwischenüberschrift Maßnahmen Punkt ‧ Erneuerbare Energien zu Heiz- und Kühlzwecken
pl Krajowy plan działania w zakresie energii ze źródeł odnawialnych określa dla danego państwa członkowskiego krajowe cele w zakresie udziału energii ze źródeł odnawialnych zużyte w sektorze transportowym, sektorze energii elektrycznej, sektorze ogrzewania i chłodzenia w ‧ r., uwzględniając wpływ innych środków polityki efektywności energetycznej na końcowe zużycie energii oraz odpowiednie środki, które należy podjąć dla osiągnięcia krajowych celów ogólnych, w tym współpracę między organami władzy lokalnej, regionalnej i krajowej, zaplanowane transfery statystyczne lub wspólne projekty, krajowe strategie ukierunkowane na rozwój istniejących zasobów biomasy i zmobilizowanie nowych zasobów biomasy do różnych zastosowań, a także środki, które należy podjąć w celu wypełnienia zobowiązań zawartych w art. ‧–
de Die nationalen Aktionspläne für erneuerbare Energiequellen enthalten die nationalen Gesamtziele der Mitgliedstaaten für die Anteile von im Verkehrs-, Elektrizitäts- sowie Wärme- und Kältesektor verbrauchter Energie aus erneuerbaren Quellen im Jahr ‧- unter Berücksichtigung der Auswirkungen anderer politischer Maßnahmen für Energieeffizienz auf den Endenergieverbrauch-, die für das Erreichen dieser nationalen Gesamtziele zu ergreifenden angemessenen Maßnahmen, wozu auch die Zusammenarbeit zwischen örtlichen, regionalen und gesamtstaatlichen Behörden zählt, die geplanten statistischen Transfers und gemeinsamen Projekte, nationale Strategien zur Entwicklung der vorhandenen Biomasseressourcen und zur Mobilisierung neuer Biomasseressourcen für unterschiedliche Verwendungszwecke sowie die zur Erfüllung der Anforderungen der Artikel ‧ bis ‧ zu treffenden Maßnahmen
pl zwraca uwagę, że na ciepłownictwo i chłodzenie budynków przypada ok. ‧ % całkowitego zużycia energii w UE i nalega na systemowe podejście polegające na zintegrowaniu najlepszych dostępnych technologii służącej redukcji zapotrzebowania na ciepłownictwo i chłodzenie, z wykorzystaniem energii o małej gęstości pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii w obszarach stosowania niskich temperatur lub urządzeń do skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej lub urządzeń do skojarzonego wytwarzania ciepła, zimna i energii elektrycznej
de weist darauf hin, dass auf die Beheizung und Kühlung von Gebäuden rund ‧ % des gesamten Energieverbrauchs in der Europäischen Union entfallen, und verlangt einen auf Systemen beruhenden Ansatz, bei dem die beste verfügbare Technologie zur Senkung des Bedarfs an Heizung und Kühlung integriert wird mit Energie niedriger Dichte aus erneuerbaren Energieträgern des Niedrigtemperaturbereichs oder aus Anlagen zur Kraft-Wärme-Kopplung oder Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung
pl Liberalizacja dla użytkowników końcowych rynków detalicznych energii elektrycznej, gazu ziemnego, węgla kamiennego i brunatnego, ogrzewania oraz, w niektórych przypadkach, nawet ciepłownictwa i chłodzenia, niemal bez wyjątku doprowadziła do poprawy efektywności i niższych kosztów po stronie wytwarzania, przetwarzania i dystrybucji energii
de Die Liberalisierung der Einzelhandelsmärkte für Endkunden in den Bereichen Elektrizität, Erdgas, Steinkohle und Braunkohle, Brennstoffe und in einigen Fällen auch Fernheizung und ‐kühlung haben fast ausschließlich zu Effizienzverbesserungen und Kostensenkungen bei der Energieerzeugung, ‐umwandlung und ‐verteilung geführt
pl Niektóre modele są również dwufunkcyjne i mogą służyć do chłodzenia poprzez usuwanie ciepła z pomieszczenia
de Einige Modelle können auch in gegenläufiger Richtung betrieben werden und eine Wohnung durch Wärmeentzug kühlen
pl Popiera cele w dziedzinie energii odnawialnej przy uwzględnieniu sektora ogrzewania i chłodzenia, przy czym szczególną wagę należy przyłożyć do produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła/zimna
de befürwortet Zielvorgaben im Bereich erneuerbare Energie unter Einbeziehung des Wärme- und Kältesektors, wobei auf gekoppelte Erzeugung von Strom und Wärme/Kälte besonderer Wert zu legen ist
pl W związku z mechanizmami zachęty należy zapewnić, by nie doszło do nadmiernego wzrostu kosztów ogrzewania i chłodzenia dla użytkowników końcowych
de Im Zusammenhang mit Anreizmechanismen ist darauf zu achten, dass sich die Kosten für Wärme und Kühlung für die Endverbraucher nicht unverhältnismäßig erhöhen
pl przypomina, że ogrzewanie i chłodzenie komunalne mogłoby zapewnić ważną infrastrukturę potrzebną do pełnego wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz przypomina o potrzebie włączenia odnawialnych źródeł energii do istniejących komunalnych sieci grzewczych, ponieważ biomasa i inne odnawialne źródła energii mogą być w sposób wydajny stosowane razem z koncepcją łącznego wytwarzania ciepła i energii oraz wykorzystywania nadmiaru energii cieplnej
de erinnert daran, dass Fernwärme und Fernkühlung eine wesentliche Infrastruktur bieten können, um die Vorteile erneuerbarer Energiequellen voll zu nutzen, und erinnert an die Notwendigkeit, die Einbeziehung erneuerbarer Energiequellen in bestehende Wärmenetze anzukurbeln, weil sich Biomasse und andere erneuerbare Energiequellen in Kombination mit Kraft-Wärme-Kopplung und der Nutzung von Abwärme effizient einsetzen lassen
pl zwraca uwagę, że w celu otrzymania wystarczających sygnałów dla tak wysoce zróżnicowanych rynków energii jak elektryczność, paliwa dla transportu i sektor ciepłownictwa i chłodzenia, unijny cel powinien zostać podzielony na cele sektorowe i krajowe, tak aby móc stworzyć prostsze i gospodarczo bardziej atrakcyjne warunki dla inwestycji w zakresie badań nad energią odnawialną i jej wykorzystaniem; wzywa zatem Komisję do określenia wiążących celów dla każdego z tych trzech sektorów
de stellt fest, dass die EU-Zielvorgabe in sektorielle und nationale Zielvorgaben aufgegliedert werden muss, damit angemessene Signale an derart stark differenzierte Energiemärkte wie Elektrizität, Kraftstoffe und den Sektor Heizung und Kühlung abgegeben werden und damit weniger komplizierte und zugleich wirtschaftlich attraktivere Voraussetzungen für Investitionen in die Erforschung und Nutzung erneuerbarer Energieträger geschaffen werden; fordert deshalb die Kommission auf, verbindliche Zielvorgaben für jeden dieser drei Sektoren aufzustellen
pl Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do elektrycznych, zasilanych z sieci urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych, w tym do urządzeń chłodniczych sprzedawanych do użytku innego niż w gospodarstwach domowych lub służących do chłodzenia produktów innych niż środki spożywcze, łącznie z urządzeniami do zabudowy
de Diese Verordnung gilt für netzbetriebene Haushaltskühlgeräte, einschließlich Geräten, die nicht für den Haushaltsgebrauch oder die für die Kühlung von anderen Kühlgütern als Lebensmitteln zum Verkauf angeboten werden, und Einbaugeräten
pl Można stosować chłodzenie powietrzem przepływającym przez hamulec prostopadle do jego osi obrotu
de Es darf Luftkühlung verwendet werden, wobei der Luftstrom senkrecht auf die Drehachse des Rades zu richten ist
pl produkty te nie wymagają chłodzenia do czasu otwarcia
de sie müssen vor dem Öffnen nicht gekühlt werden
pl W mieszkaniach i innych budynkach należy stopniowo zastępować stosowanie ropy naftowej (i innych paliw kopalnych) do ogrzewania, chłodzenia i gotowania energią elektryczną pozyskiwaną ze źródeł ekologicznych
de In Privathaushalten und in anderen Gebäuden werden für Heizung, Kühlung und Kochen genutztes Erdöl und andere fossile Brennstoffe schrittweise durch grünen Strom ersetzt werden müssen
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 701106 zdań frazy naczynie do chłodzenia szampana.Znalezione w 73,255 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.