Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Sektkühler   
    (  m)

Przykładowe zdania z "naczynie do chłodzenia szampana", pamięć tłumaczeniowa

add example
Spółka prowadzi działalność we wszystkich sektorach dużych urządzeń gospodarstwa domowego z podziałem na trzy główne rodziny produktów: urządzenia do prania i zmywania (zmywarki do naczyń, pralki, suszarki do ubrań, pralko-suszarki), do chłodzenia (lodówki, zamrażarki skrzyniowe i szufladkowe) oraz do gotowania (piekarniki tradycyjne, kuchenki mikrofalowe, kuchenki, płyty kuchenne, wyciągi kuchenneDas Unternehmen ist in allen Bereichen der Branche große Elektrohaushaltsgeräte tätig, die drei große Gerätefamilien umfasst: Waschgeräte (Geschirrspülmaschinen, Waschmaschinen, Wäschetrockner, Wasch-Trocken-Automaten), Kühlgeräte (Kühlschränke, Gefriertruhen und-schränke) und Gargeräte (traditionelle Backöfen, Mikrowellengeräte, Herde, Kochfelder und-mulden, Dunstabzugshauben
Obiekt zakwaterowania turystycznego wyposażony jest w system odzyskiwania ciepła w ‧ (‧ punkt) lub ‧ (‧,‧ punktu) następujących kategoriach: systemy chłodzenia, wentylatory, pralki, zmywarki do naczyń, basen pływacki lub baseny pływackie, ścieki sanitarneDer Beherbergungsbetrieb muss über ein Wärmerückgewinnungssystem für eine (‧ Punkt) oder zwei (‧,‧ Punkte) der folgenden Kategorien verfügen: Kühlsysteme, Ventilatoren, Waschmaschinen, Geschirrspüler, Schwimmbecken, Abwasser aus sanitären Anlagen
Środki wyrównawcze polegają na wstrzymaniu wprowadzania do obrotu na okres pięciu lat niektórych produktów (do gotowania, chłodzenia i zmywarek do naczyń) marki Vedette oraz na zbyciu Brandt ComponentsDie Ausgleichsmaßnahmen bestehen in der Einstellung des Vertriebs bestimmter Geräte der Marke Vedette (Gar-, Kühl- und Geschirrspülgeräte) während eines Zeitraums von fünf Jahren und der Veräußerung von Brandt Components
Spółka FagorBrandt wstrzymuje wprowadzanie do obrotu produktów do chłodzenia, gotowania i zmywarek do naczyń marki Vedette na okres pięciu lat, który musi rozpocząć się najpóźniej siedem miesięcy od dnia notyfikacji niniejszej decyzjiFagorBrandt stellt den Vertrieb von Kühl-, Gar- und Geschirrspülgeräten der Marke Vedette für einen Zeitraum von fünf Jahren ein; dieser Zeitraum muss spätestens sieben Monate nach dem Tag der Bekanntgabe dieser Entscheidung beginnen
W odniesieniu do tych środków – wstrzymanie wprowadzania do obrotu produktów do chłodzenia, gotowania i zmywarek do naczyń pod marką Vedette na okres pięciu lat – powodujących pogorszenie wyników finansowych przedsiębiorstwa, należy upewnić się, że przedsiębiorstwo jest w stanie im sprostaćDa diese Maßnahmen (Einstellung des Vertriebs von Kühl-, Gar- und Geschirrspülgeräten unter der Marke Vedette während eines Zeitraums von fünf Jahren) eine Verschlechterung der Finanzergebnisse des Unternehmens herbeiführen, muss sichergestellt werden, dass sie für das Unternehmen tragbar sind
Niniejsze rozporządzenie ma zastosowanie do elektrycznych, zasilanych z sieci urządzeń chłodniczych dla gospodarstw domowych, w tym do urządzeń chłodniczych sprzedawanych do użytku innego niż w gospodarstwach domowych lub służących do chłodzenia produktów innych niż środki spożywcze, łącznie z urządzeniami do zabudowyDiese Verordnung gilt für netzbetriebene Haushaltskühlgeräte, einschließlich Geräten, die nicht für den Haushaltsgebrauch oder die für die Kühlung von anderen Kühlgütern als Lebensmitteln zum Verkauf angeboten werden, und Einbaugeräten
zauważając ponadto, że wykorzystanie ciepła odpadowego z procesu produkcji energii elektrycznej lub produkcji przemysłowej oraz swobodnego chłodzenia przyczynia się do ograniczenia popytu na energię konwencjonalną, a Państwa Członkowskie powinny określić możliwości wykorzystania tych zasobów, wskazać, jak mogą one być bardziej efektywnie eksploatowane, zapewnić jasną sytuację prawną, lepsze informowanie społeczeństwa i nasilenie prac badawczychferner in der Feststellung, dass die Nutzung der Abwärme aus der Stromerzeugung oder aus industriellen Prozessen und freier Kühlung zur Reduzierung der Nachfrage nach konventioneller Energie beitragen, weswegen die Mitgliedstaaten das Potenzial zur Nutzung dieser Ressourcen feststellen und darlegen sollten, wie sie wirksamer genutzt werden, und weswegen sie für rechtliche Klarheit, bessere Information der Öffentlichkeit und Verstärkung der Forschungsbemühungen sorgen sollten
urządzenie chłodnicze przeznaczone dla gospodarstw domowych oznacza izolowaną szafę przechowalniczą z co najmniej jedną komorą, przeznaczoną do chłodzenia lub zamrażania środków spożywczych lub do przechowywania schłodzonych lub zamrożonych środków spożywczych do celów prywatnych, w której chłodzenie jest wynikiem co najmniej jednego procesu zużywania energii, w tym urządzenia sprzedawane jako zestaw do montażu przez użytkownika końcowegoHaushaltskühlgerät ist ein isoliertes Gehäuse mit einem oder mehreren Fächern, das für das Kühlen oder Einfrieren von Lebensmitteln oder die Lagerung von gekühlten oder gefrorenen Lebensmitteln zu nicht gewerblichen Zwecken bestimmt ist und durch ein oder mehrere energieverbrauchende Verfahren gekühlt wird, einschließlich Geräte, die als Bausätze zum Zusammenbau durch den Nutzer verkauft werden
podkreśla potencjał rynkowy odnawialnych energii takich jak biomasa i energia geotermalna dla rozwijającego się sektora ciepłownictwa i chłodzenia wynikający z wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych i wykorzystania niskotemperaturowej energii odpadowej do ogrzewania i chłodzenia budynkówbetont das Marktpotenzial von erneuerbaren Energieträgern wie Biomasse und geothermischer Energie für den wachsenden Sektor Fernheizung und Fernkühlung durch die Erzeugung von umweltverträglichem Strom und den Einsatz des Niedrigtemperatur-Energieüberschusses zur Beheizung oder Kühlung von Gebäuden
Paliwa odnawialne wykorzystywane do ogrzewania i chłodzeniaEinsatz erneuerbarer Energien für Heiz- und Kühlzwecke
W związku z mechanizmami zachęty należy zapewnić, by nie doszło do nadmiernego wzrostu kosztów ogrzewania i chłodzenia dla użytkowników końcowychIm Zusammenhang mit Anreizmechanismen ist darauf zu achten, dass sich die Kosten für Wärme und Kühlung für die Endverbraucher nicht unverhältnismäßig erhöhen
Muszą one udoskonalić i wzmocnić obowiązujące regulacje i wyznaczać wiążące cele odnoszące się do wytwarzania energii elektrycznej, transportu, ogrzewania i chłodzenia.Sie muss die bestehenden Regelungen verbessern und ausbauen und verbindliche Ziele für die Erzeugung und den Transport von Energie, für Heizung und Kühlung festlegen.
zwraca uwagę, że na ciepłownictwo i chłodzenie budynków przypada ok. ‧ % całkowitego zużycia energii w UE i nalega na systemowe podejście polegające na zintegrowaniu najlepszych dostępnych technologii służącej redukcji zapotrzebowania na ciepłownictwo i chłodzenie, z wykorzystaniem energii o małej gęstości pozyskiwanej z odnawialnych źródeł energii w obszarach stosowania niskich temperatur lub urządzeń do skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej lub urządzeń do skojarzonego wytwarzania ciepła, zimna i energii elektrycznejweist darauf hin, dass auf die Beheizung und Kühlung von Gebäuden rund ‧ % des gesamten Energieverbrauchs in der Europäischen Union entfallen, und verlangt einen auf Systemen beruhenden Ansatz, bei dem die beste verfügbare Technologie zur Senkung des Bedarfs an Heizung und Kühlung integriert wird mit Energie niedriger Dichte aus erneuerbaren Energieträgern des Niedrigtemperaturbereichs oder aus Anlagen zur Kraft-Wärme-Kopplung oder Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung
popiera apel Parlamentu Europejskiego adresowany do Komisji, aby przedstawiła propozycję regulacji dla efektywnie funkcjonującego rynku ciepłownictwa i chłodzeniaunterstützt die Aufforderung des Europäischen Parlaments an die Kommission, ein Regelwerk für einen effizienten Wärme- und Kältemarkt vorzuschlagen
Próbówki należy umieścić w izolowanych pojemnikach (na przykład pudełkach wykładanych grubą warstwą polistyrenu) wraz z wystarczającą ilością lodu albo „zamrożonych chłodzących bloków”, aby zapewnić chłodzenie próbek podczas przewozu do laboratoriumDie Röhrchen sollten in Isolationsbehälter (z. B. dickwandige Styroporkästen) gepackt werden, die genügend Eis oder Kühlelemente enthalten, um zu gewährleisten, dass die Proben beim Transport zum Labor gekühlt gehalten werden
Najpóźniej rok po wejściu w życie wymaganej dyrektywy Państwa Członkowskie powinny być zobowiązane do uzgodnienia planów działania, aby osiągnąć cele w oparciu o ich krajowy potencjał i cel dotyczący eksploatacji odnawialnych źródeł energii w sektorze ogrzewania i chłodzeniaSpätestens ein Jahr nach Inkrafttreten der geforderten Richtlinie sollten die Mitgliedstaaten auf der Grundlage ihrer nationalen Potenziale und Ziele für die Nutzung erneuerbarer Energieträger zum Heizen und Kühlen Aktionspläne festlegen
podkreśla wyjątkową wagę RESW wraz z wydajnością energetyczną dla europejskiej polityki energetycznej dotyczącej przyszłych dostaw energii, wzywa zatem Komisję i Radę do wystąpienia z nowymi ambitnymi celami na okres po ‧ r. oraz działaniami w tej dziedzinie, aby zapewnić szybszy rozwój we wszystkich Państwach Członkowskich; nalega na konieczność przygotowania dyrektywy w sprawie ogrzewania i chłodzenia z RES, co za czym opowiada się Parlament, w celu zapewnienia dalszego wchodzenia RES na rynek w sektorze grzewczymbetont die herausragende Bedeutung der erneuerbaren Energieträger und zugleich der Energieeffizienz für eine europäische Energiepolitik, die sich für die künftige Energieversorgung einsetzt; fordert deshalb die Kommission und den Rat auf, neue, ambitionierte Zielvorgaben für die Zeit nach ‧ und Maßnahmen auf diesem Gebiet zu konzipieren, um in jedem einzelnen Mitgliedstaat für eine raschere Entwicklung zu sorgen; stellt mit Nachdruck fest, dass- wie vom Parlament befürwortet- eine Richtlinie über Heizung und Kühlung mit erneuerbaren Energieträgern auf den Weg gebracht werden sollte, damit erneuerbare Energieträger mehr Marktdurchdringung auf dem Sektor Heizung erreichen
Charakterystykę energetyczną budynku określa się na podstawie obliczonej lub faktycznej ilości energii, którą zużywa się rocznie w celu spełnienia różnych potrzeb związanych z jego typowym użytkowaniem, i odzwierciedla ona zapotrzebowanie na energię do celów ogrzewania i chłodzenia (energię potrzebną, aby uniknąć przegrzania) w celu utrzymania przewidzianych warunków termicznych budynku oraz zaspokojenia potrzeb zaopatrzenia w ciepłą wodęDie Gesamtenergieeffizienz eines Gebäudes ist anhand der berechneten oder tatsächlichen Energiemenge zu bestimmen, die jährlich verbraucht wird, um den unterschiedlichen Erfordernissen im Rahmen der üblichen Nutzung des Gebäudes gerecht zu werden, und wird durch den Energiebedarf für Heizung und Kühlung (Vermeidung von übermäßiger Erwärmung) zur Aufrechterhaltung der gewünschten Gebäudetemperatur und durch den Wärmebedarf für Warmwasser dargestellt
W przypadkach gdzie osprzęt pomocniczy nie został zdemontowany, moc pochłaniana przez niego jest określona do celów obliczeniowych ustawienia dynamometru, z wyjątkiem silników gdzie taki osprzęt stanowi integralną część silnika (np. dmuchawa chłodząca dla silników z chłodzeniem powietrznymWurden Hilfseinrichtungen nicht entfernt, ist zur Berechnung der Einstellungen des Leistungsprüfstands die von diesen Einrichtungen aufgenommene Leistung zu bestimmen; ausgenommen sind Motoren, bei denen derartige Hilfseinrichtungen einen integralen Bestandteil des Motors bilden (z. B. Kühlgebläse bei luftgekühlten Motoren
Maksymalna temperatura projektowa do chłodzenia obecnego systemu (°CMindestauslegungstemperatur für die Kühlung der bestehenden Anlage (°C
wzywa Komisję do dokonania przeglądu dyrektywy ‧/‧/WE, tak aby od ‧ r. w zakres art. ‧ wchodziły wszystkie budynki wymagające ogrzewania lub chłodzenia, bez względu na wielkośćfordert die Kommission auf, die Richtlinie ‧/‧/EG dahingehend zu ändern, dass Artikel ‧ ab ‧ für alle Gebäude, ungeachtet der Größe, gilt, die Heizung oder Kühlung benötigen
Uwaga: Kryterium to nie stosuje się do klimatyzatorów będących urządzeniami, które mogą wykorzystywać również inne źródła energii, do urządzeń powietrzno-wodnych i urządzeń typu woda/woda ani do jednostek o mocy wyjściowej (mocy chłodzenia) większej niż ‧ kWAnmerkung: Dieses Kriterium gilt nicht für Geräte, die auch mit anderen Energiequellen betrieben werden können, oder für Luft-Wasser- und Wasser-Wasser-Wärmepumpengeräte oder Geräte mit einer Leistung (Kühlleistung) von über ‧ kW
Skuteczne cele krajowe, uwzględniające bieżące różnice w poziomie wykorzystania energii odnawialnych w sektorze ogrzewania i chłodzenia w Państwach Członkowskich i ich regionach oraz potencjał każdej danej technologii i związane z tym analizy powinny przyczyniać się do osiągnięcia powyższego unijnego celuEffektive nationale Ziele, die die derzeitig bestehenden unterschiedlichen Anteile von erneuerbarer Energie zur Erzeugung von Wärme und Kälte in den Mitgliedstaaten und ihren Regionen sowie das jeweilige Potenzial aller einschlägigen Technologien und Analysen berücksichtigen, sollen zum Erreichen dieses gemeinschaftlichen Ziels beitragen
Sektor budownictwa ma do odegrania bardzo ważną rolę w przeciwdziałaniu zmianom klimatycznym, ponieważ ‧–‧ % światowego zużycia energii pierwotnej przypada na ogrzewanie i chłodzenie budynkówDas Bauwesen spielt eine große Rolle für die Bremsung des Klimawandels, da weltweit ‧-‧ % des Primärenergiebedarfs für die Heizung und die Kühlung von Gebäuden aufgewendet werden
wyraża przekonanie, że inwestowanie w ulepszenie przetwarzania ryb na pokładzie, zwłaszcza poprzez wspieranie inwestycji w systemy chłodzenia, mogłoby przyczynić się do poprawy cen pierwszej sprzedażyvertritt die Auffassung, dass Investitionen in die Verbesserung der Verarbeitung der Fänge an Bord, besonders Zuschüsse zu Investitionen in Kühlsysteme, dazu beitragen können, dass die Erstverkaufspreise besser ausfallen
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 701106 zdań frazy naczynie do chłodzenia szampana.Znalezione w 165,565 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.