Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Sozialwohnung   

Przykładowe zdania z "mieszkanie komunalne", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl mieszkania komunalne dla zagrożonych grup społecznych
de sozialer Wohnungsbau für sozial schwache Gruppen
pl Uważa się, że mieszkanie jest ogrzewane centralnie, jeżeli ogrzewanie zapewnione jest przez komunalny zakład ogrzewania lub z instalacji grzewczej zamontowanej w budynku lub w mieszkaniu, bez względu na źródło energii
de Eine Wohneinheit gilt als zentral beheizt, wenn die Heizwärme entweder von einem gemeinschaftlichen Heizzentrum oder von einer zu Heizzwecken in dem Gebäude oder der Wohneinheit eingebauten Anlage geliefert wird, wobei die Energiequelle keine Rolle spielt
pl W Austrii, miasta Salzburg, Krems i Guntramsdorf przyznają mieszkania komunalne imigrantom i obywatelom państw trzecich
de Österreich: Die Städte Salzburg, Krems und Guntramsdorf stellen Gemeindewohnungen für Migranten und Drittstaatsangehörige bereit
pl Nowe państwa członkowskie powinny zwiększyć środki finansowe, którymi dysponują władze lokalne, w celu skutecznego uporania się z problemami zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i mieszkalnictwa, nadania dynamiki państwowym strategiom (programów) mieszkaniowym wspierającym budowę mieszkań komunalnych i socjalnych oraz udostępnienia środków na inwestycje w rozbudowę infrastruktury
de Die neuen Mitgliedstaaten sollten die Finanzmittel für die lokalen Gebietskörperschaften aufstocken, um die Probleme einer nachhaltigen Stadtentwicklung und dauerhafter Wohnungen anzugehen, die staatlichen Wohnungsstrategien (Programme) zur Förderung des Baus von Kommunal- und Sozialwohnungen voranzutreiben und Investitionsmittel für den Aufbau der Infrastruktur bereitzustellen
pl Zapewnienie mieszkań czynszowych przez władze lokalne na mocy przepisów Section ‧ of the Housing (Miscellaneous Provisions) Act ‧ (voluntary housing bodies- komunalne towarzystwa budowlane
de Bereitstellung von Sozialwohnungen durch örtliche Behörden und nach Section ‧ des Housing (Miscellaneous Provisions) Act ‧ zugelassene Träger (gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaften
pl dostępu do mieszkań komunalnych
de Menschen mit Behinderungen den Zugang zu Programmen des sozialen Wohnungsbaus zu sichern
pl Mierzą one zmiany dotyczące budynków mieszkalnych z wyłączeniem mieszkań komunalnych, budynków niemieszkalnych, cen gruntów, honorariów pobieranych przez architektów i innych opłat
de Sie messen die Entwicklung für Wohngebäude nicht aber für Wohngebäude für Gemeinschaften und gewerbliche Gebäude. Ebenfalls nicht gemessen werden Grundstückspreise und Honorare für Architekten und andere Gebühren
pl Wstępnym warunkiem takiego rozwoju byłoby doprecyzowanie wspólnotowych ram prawnych dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego, gdyż w obecnym stanie rzeczy istnieją pewne niejasności co do pojęcia in-house (wewnętrzne świadczenie usług), określenia mianem partnerstwa publiczno-prywatnego niektórych działań mieszanych dotyczących mieszkalnictwa socjalnego i określenia mianem zinstytucjonalizowanego partnerstwa publiczno-prywatnego niektórych organizacji zarządzających mieszkaniami komunalnymi
de Eine Vorbedingung für eine solche Entwicklung wäre die Präzisierung des gemeinschaftlichen Rechtsrahmens der ÖPP, da gegenwärtig gewisse Unklarheiten bestehen in Bezug auf die Definition des Begriffs intern, die Zulassung von ÖPP für bestimmte gemischte Tätigkeiten im Bereich Sozialwohnungen und auf die Anerkennung bestimmter Einrichtungen des sozialen Wohnungsbaus als institutionelle ÖPP
pl Dotyczy: dyskryminujących podatków komunalnych w Hiszpanii dla właścicieli drugich mieszkań nie zamieszkujących w nich stale
de Betrifft: Diskriminierende Kommunalsteuer für nicht ständig ansässige Besitzer von Zweitwohnungen in Spanien
pl Trzymałem to mieszkanie, dopóki nie skończy się okres wynajmu
de Ich wollte es noch behalten, bis der Mietvertrag ausläuft
pl Które mieszkanie i kiedy się zjawi?
de Welche Wohnung, wann?
pl To mieszkanie to cudo
de Die Wohnung ist ein Wunder
pl Mieszkanie składa się z jednego pokoju lub zestawu pokoi i dodatkowych pomieszczeń w stałym budynku lub architektonicznie wydzielonej jego części, którego sposób wybudowania, przebudowania, itp. świadczy o tym, że jest przeznaczony do prywatnego zamieszkania
de Eine Wohnung ist ein Zimmer oder Zimmerkomplex mit Nebenräumen in einem dauerhaften Gebäude oder einem architektonisch gesonderten Teil dieses Gebäudes, das durch die Art, wie es gebaut oder umgebaut wurde, für private Wohnzwecke bestimmt ist
pl Dla większości osób starszych miejscem, w którym upływa ich codzienne życie, wciąż pozostaje mieszkanie prywatne
de Derzeit ist noch die Privatwohnung der alltägliche Lebensraum der weit überwiegenden Zahl alter Menschen
pl Obecnie przeszukujemy materiały znalezione w mieszkaniu Bolitonowa
de Wir prüfen zur Zeit Dokumente, die man in Direktor Bolitonovs Apartment fand
pl Dodatek na czynsz najmu mieszkania wypłacany jest co miesiąc członkom personelu kategorii B, C, A ‧ i A ‧, którzy są najemcami lub podnajemcami opłacającymi czynsz – z wyłączeniem opłat uznawanych w danym państwie za obciążające najemcę – który przekracza określoną część ich poborów
de Eine Mietzulage wird monatlich den Bediensteten der Besoldungsgruppen B, C, A ‧ und A ‧ gezahlt, die zur Miete oder zur Untermiete wohnen und für die Bezahlung ihrer Miete- ausschließlich aller häuslichen Nebenkosten, für die im Wohnsitzstaat der Mieter aufzukommen hat- einen Teil ihrer Bezüge aufwenden, der einen bestimmten Pauschalbetrag übersteigt
pl Mieszkanie Walkerów
de Hier bei Walker
pl Chciałbym przybliżyć państwu kilka danych liczbowych i zakończyć taką prostą uwagą: pomimo tego, że faktem jest, iż transport odpowiedzialny jest za 23% całkowitej emisji dwutlenku węgla w Europie, to wytwarzanie energii odpowiada za 43%, przemysł za 19%, a domy i mieszkania oraz handel za 15% emisji.
de Ich nenne Ihnen nur einige Zahlen und schließe mit der folgenden schlichten Bemerkung: Obwohl die verkehrsbedingten CO2-Emissionen in ganz Europa einen Anteil von 23 % an den Gesamtemissionen haben, werden Letztere zu 43 % durch die Stromerzeugung, zu 19 % durch die Industrie und zu 15 % durch den Wohn- und den Handelssektor verursacht.
pl W dziedzinie mieszkalnictwa, mając na uwadze, iż w niektórych krajach znaczna część bezdomnych jest aktywna zawodowo, należy wykorzystać zasoby mieszkań socjalnych tak, aby priorytetowo traktowane były osoby zintegrowane społecznie poprzez pracę, którym jednak grozi utrata zatrudnienia i względnej stabilności z powodu niskiej jakości lub braku mieszkania
de In einigen Ländern ist offenbar eine nicht unerhebliche Zahl Obdachloser erwerbstätig, weshalb die Mittel für Sozialwohnungen vorrangig für diejenigen eingesetzt werden sollten, die durch eine Arbeitsstelle integriert sind, aber Gefahr laufen, diese Arbeitsstelle und ihre relativ stabile Existenz zu verlieren, weil sie nur eine minderwertige oder gar keine Wohnung besitzen
pl Miliony przedsiębiorstw korzystają z prawa do prowadzenia handlu na rynku wewnętrznym UE. Miliony obywateli korzystają z prawa do mieszkania i pracy w UE oraz podróżowania po jej terytorium.
de Millionen Europäer machen von ihrem Recht Gebrauch, auf dem Binnenmarkt der EU Handel zu treiben und in der EU zu leben und zu arbeiten und innerhalb der EU zu reisen.
pl Mieszkania według typu budynku
de Wohnungen nach Gebäudetyp
pl Ładne mieszkanie
de Hübsche Wohnung
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3477 zdań frazy mieszkanie komunalne.Znalezione w 2,987 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.