Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Sozialwohnung   

Przykładowe zdania z "mieszkanie komunalne", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Uważa się, że mieszkanie jest ogrzewane centralnie, jeżeli ogrzewanie zapewnione jest przez komunalny zakład ogrzewania lub z instalacji grzewczej zamontowanej w budynku lub w mieszkaniu, bez względu na źródło energii
de Eine Wohneinheit gilt als zentral beheizt, wenn die Heizwärme entweder von einem gemeinschaftlichen Heizzentrum oder von einer zu Heizzwecken in dem Gebäude oder der Wohneinheit eingebauten Anlage geliefert wird, wobei die Energiequelle keine Rolle spielt
pl W Austrii, miasta Salzburg, Krems i Guntramsdorf przyznają mieszkania komunalne imigrantom i obywatelom państw trzecich
de Österreich: Die Städte Salzburg, Krems und Guntramsdorf stellen Gemeindewohnungen für Migranten und Drittstaatsangehörige bereit
pl mieszkania komunalne dla zagrożonych grup społecznych
de sozialer Wohnungsbau für sozial schwache Gruppen
pl Dotyczy: dyskryminujących podatków komunalnych w Hiszpanii dla właścicieli drugich mieszkań nie zamieszkujących w nich stale
de Betrifft: Diskriminierende Kommunalsteuer für nicht ständig ansässige Besitzer von Zweitwohnungen in Spanien
pl Zapewnienie mieszkań czynszowych przez władze lokalne na mocy przepisów Section ‧ of the Housing (Miscellaneous Provisions) Act ‧ (voluntary housing bodies- komunalne towarzystwa budowlane
de Bereitstellung von Sozialwohnungen durch örtliche Behörden und nach Section ‧ des Housing (Miscellaneous Provisions) Act ‧ zugelassene Träger (gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaften
pl Wstępnym warunkiem takiego rozwoju byłoby doprecyzowanie wspólnotowych ram prawnych dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego, gdyż w obecnym stanie rzeczy istnieją pewne niejasności co do pojęcia in-house (wewnętrzne świadczenie usług), określenia mianem partnerstwa publiczno-prywatnego niektórych działań mieszanych dotyczących mieszkalnictwa socjalnego i określenia mianem zinstytucjonalizowanego partnerstwa publiczno-prywatnego niektórych organizacji zarządzających mieszkaniami komunalnymi
de Eine Vorbedingung für eine solche Entwicklung wäre die Präzisierung des gemeinschaftlichen Rechtsrahmens der ÖPP, da gegenwärtig gewisse Unklarheiten bestehen in Bezug auf die Definition des Begriffs intern, die Zulassung von ÖPP für bestimmte gemischte Tätigkeiten im Bereich Sozialwohnungen und auf die Anerkennung bestimmter Einrichtungen des sozialen Wohnungsbaus als institutionelle ÖPP
pl Mierzą one zmiany dotyczące budynków mieszkalnych z wyłączeniem mieszkań komunalnych, budynków niemieszkalnych, cen gruntów, honorariów pobieranych przez architektów i innych opłat
de Sie messen die Entwicklung für Wohngebäude nicht aber für Wohngebäude für Gemeinschaften und gewerbliche Gebäude. Ebenfalls nicht gemessen werden Grundstückspreise und Honorare für Architekten und andere Gebühren
pl dostępu do mieszkań komunalnych
de Menschen mit Behinderungen den Zugang zu Programmen des sozialen Wohnungsbaus zu sichern
pl Nowe państwa członkowskie powinny zwiększyć środki finansowe, którymi dysponują władze lokalne, w celu skutecznego uporania się z problemami zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i mieszkalnictwa, nadania dynamiki państwowym strategiom (programów) mieszkaniowym wspierającym budowę mieszkań komunalnych i socjalnych oraz udostępnienia środków na inwestycje w rozbudowę infrastruktury
de Die neuen Mitgliedstaaten sollten die Finanzmittel für die lokalen Gebietskörperschaften aufstocken, um die Probleme einer nachhaltigen Stadtentwicklung und dauerhafter Wohnungen anzugehen, die staatlichen Wohnungsstrategien (Programme) zur Förderung des Baus von Kommunal- und Sozialwohnungen voranzutreiben und Investitionsmittel für den Aufbau der Infrastruktur bereitzustellen
pl Co Pan powie na ‧- pokojowe mieszkanie... ‧ Euro?
de Was haben Sie denn da so, an ‧- Zimmer- Wohnungen... ‧ Euro?- Was hätten Sie denn gerne?
pl Mieszkanie może wobec tego składać się z osobnych budynków na tym samym gruncie, o ile są one w oczywisty sposób przeznaczone do zamieszkania przez to samo gospodarstwo domowe
de Eine Wohnung kann somit aus getrennten Gebäuden auf ein und demselben Grundstück bestehen, sofern diese eindeutig zum Bewohnen durch ein und denselben privaten Haushalt bestimmt sind
pl Szczególnie cieszę się z pracy wykonanej w zakresie planu dotyczącego pomocy dla mieszkalnictwa, gdyż mieszkanie to druga najważniejsza rzecz w życiu człowieka, zaraz po pracy.
de Ich begrüße speziell die Arbeiten am Plan für Wohnungsbauhilfe, da das Wohnen für die Bürger nach dem Arbeitsplatz den zweithöchsten Stellenwert hat.
pl Ładne mieszkanie
de Hübsche Wohnung
pl To mieszkanie kuzynki
de Die Wohnung gehört meiner Cousine
pl Masz ladne mieszkanie
de Eine schönes Haus, Sarah
pl W nocy złodzieje włamali mi się do mieszkania i ukradli futro mojej żony.
de In der Nacht brach ein Dieb in die Wohnung ein und stahl einen Pelzmantel meiner Frau.
pl Jeśli nie wrócę za godzinę, wynajmijcie komuś moje mieszkanie
de Bin ich in einer Stunde nicht unten, vermiete meine Wohnung
pl Prawo do mieszkania: prawo podstawowe
de Das Recht auf Wohnung: ein Grundrecht
pl że dokument został faktycznie wręczony pozwanemu osobiście albo oddany w jego mieszkaniu zgodnie z innym postępowaniem przewidzianym w niniejszym rozporządzeniu
de daß das Schriftstück tatsächlich entweder dem Beklagten persönlich ausgehändigt oder nach einem anderen in dieser Verordnung vorgesehenen Verfahren in seiner Wohnung abgegeben worden ist
pl Koszty mieszkania
de Wohnungskosten
pl Znajda nam mieszkanie, zaplaca za szkoly dla dzieci
de Sie suchen uns eine Wohnung und eine Schule für die Kinder
pl Mieszkanie powinno mieć osobne dojście do ulicy (bezpośrednio lub przez ogród lub grunt) lub do wspólnej przestrzeni wewnątrz budynku (klatka schodowa, przejście, galeria itp
de Sie sollte einen getrennten Zugang zur Straße (direkt oder über einen Garten oder ein Grundstück) oder zu einem gemeinschaftlich genutzten Gebäudeteil (Treppe, Gang, Galerie usw.) haben
pl Jeżeli niemoralne jest jeżdżenie dużym samochodem, a tym samym powodowanie więcej zanieczyszczeń niż ktoś jeżdżący małym samochodem, niemoralne jest także mieszkanie w dużym domu i wytwarzanie większych kosztów ogrzewania niż ktoś, kto mieszka w jednopokojowym mieszkaniu.
de Wenn es unmoralisch ist, ein großes Auto zu fahren und deshalb mehr Dreck zu machen als jemand, der ein kleines fährt, dann ist es ebenso unmoralisch, in einem Einfamilienhaus zu wohnen und mehr Heizkosten zu verursachen als jemand, der in einem Ein-Zimmer-Apartment wohnt.
pl Rodzina jako wspólnota ma potrzeby o wymiarze gospodarczym w wielu aspektach, takich jak żywność, mieszkanie, sprzęt, dostęp do kultury i rozrywki, jakość powietrza, wody itp
de Die Familie hat als Gemeinschaft wirtschaftliche Bedürfnisse in mehrerer Hinsicht: Ernährung, Unterkunft, Einrichtungen, Zugang zur Kultur, Freizeit, Luft- und Wasserqualität usw
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3477 zdań frazy mieszkanie komunalne.Znalezione w 2,288 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.