Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Sozialwohnung   

Przykładowe zdania z "mieszkanie komunalne", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl mieszkania komunalne dla zagrożonych grup społecznych
de sozialer Wohnungsbau für sozial schwache Gruppen
pl W Austrii, miasta Salzburg, Krems i Guntramsdorf przyznają mieszkania komunalne imigrantom i obywatelom państw trzecich
de Österreich: Die Städte Salzburg, Krems und Guntramsdorf stellen Gemeindewohnungen für Migranten und Drittstaatsangehörige bereit
pl Uważa się, że mieszkanie jest ogrzewane centralnie, jeżeli ogrzewanie zapewnione jest przez komunalny zakład ogrzewania lub z instalacji grzewczej zamontowanej w budynku lub w mieszkaniu, bez względu na źródło energii
de Eine Wohneinheit gilt als zentral beheizt, wenn die Heizwärme entweder von einem gemeinschaftlichen Heizzentrum oder von einer zu Heizzwecken in dem Gebäude oder der Wohneinheit eingebauten Anlage geliefert wird, wobei die Energiequelle keine Rolle spielt
pl Nowe państwa członkowskie powinny zwiększyć środki finansowe, którymi dysponują władze lokalne, w celu skutecznego uporania się z problemami zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich i mieszkalnictwa, nadania dynamiki państwowym strategiom (programów) mieszkaniowym wspierającym budowę mieszkań komunalnych i socjalnych oraz udostępnienia środków na inwestycje w rozbudowę infrastruktury
de Die neuen Mitgliedstaaten sollten die Finanzmittel für die lokalen Gebietskörperschaften aufstocken, um die Probleme einer nachhaltigen Stadtentwicklung und dauerhafter Wohnungen anzugehen, die staatlichen Wohnungsstrategien (Programme) zur Förderung des Baus von Kommunal- und Sozialwohnungen voranzutreiben und Investitionsmittel für den Aufbau der Infrastruktur bereitzustellen
pl Zapewnienie mieszkań czynszowych przez władze lokalne na mocy przepisów Section ‧ of the Housing (Miscellaneous Provisions) Act ‧ (voluntary housing bodies- komunalne towarzystwa budowlane
de Bereitstellung von Sozialwohnungen durch örtliche Behörden und nach Section ‧ des Housing (Miscellaneous Provisions) Act ‧ zugelassene Träger (gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaften
pl Mierzą one zmiany dotyczące budynków mieszkalnych z wyłączeniem mieszkań komunalnych, budynków niemieszkalnych, cen gruntów, honorariów pobieranych przez architektów i innych opłat
de Sie messen die Entwicklung für Wohngebäude nicht aber für Wohngebäude für Gemeinschaften und gewerbliche Gebäude. Ebenfalls nicht gemessen werden Grundstückspreise und Honorare für Architekten und andere Gebühren
pl dostępu do mieszkań komunalnych
de Menschen mit Behinderungen den Zugang zu Programmen des sozialen Wohnungsbaus zu sichern
pl Wstępnym warunkiem takiego rozwoju byłoby doprecyzowanie wspólnotowych ram prawnych dotyczących partnerstwa publiczno-prywatnego, gdyż w obecnym stanie rzeczy istnieją pewne niejasności co do pojęcia in-house (wewnętrzne świadczenie usług), określenia mianem partnerstwa publiczno-prywatnego niektórych działań mieszanych dotyczących mieszkalnictwa socjalnego i określenia mianem zinstytucjonalizowanego partnerstwa publiczno-prywatnego niektórych organizacji zarządzających mieszkaniami komunalnymi
de Eine Vorbedingung für eine solche Entwicklung wäre die Präzisierung des gemeinschaftlichen Rechtsrahmens der ÖPP, da gegenwärtig gewisse Unklarheiten bestehen in Bezug auf die Definition des Begriffs intern, die Zulassung von ÖPP für bestimmte gemischte Tätigkeiten im Bereich Sozialwohnungen und auf die Anerkennung bestimmter Einrichtungen des sozialen Wohnungsbaus als institutionelle ÖPP
pl Dotyczy: dyskryminujących podatków komunalnych w Hiszpanii dla właścicieli drugich mieszkań nie zamieszkujących w nich stale
de Betrifft: Diskriminierende Kommunalsteuer für nicht ständig ansässige Besitzer von Zweitwohnungen in Spanien
pl wzywa Komisję do ułatwienia opracowania, weryfikacji i potwierdzenia zestawu dobrych praktyk w programach dla Romów w odniesieniu m.in. do mieszkania, edukacji i zatrudnienia w wyniku analiz przeprowadzonych przez niezależną jednostkę
de fordert die Kommission auf, die Ausarbeitung, Überprüfung und Validierung einer Sammlung bewährter Verfahrensweisen im Rahmen der Programme zugunsten der Roma, unter anderem bezüglich Wohnung, Bildung und Beschäftigung zu fördern, die auf Untersuchungen einer unabhängigen Einrichtung basieren
pl Znam jej mieszkanie z widzenia
de Ich kenne ihre Wohnung vom sehen
pl Nie lepiej byłoby zbudować tutaj mieszkania?
de Fahr nach Hause und schlaf
pl Niemniej jednak zgodnie z art. ‧ Letr osoby zapewniające takim cudzoziemcom mieszkanie za opłatą muszą ich zgłosić do odpowiednich organów kantonalnych
de Nach Artikel ‧ AuG sind allerdings gewerbsmäßig beherbergte Ausländerinnen und Ausländer der zuständigen kantonalen Behörde zu melden
pl Dotyczy: osób zamieszkałych w państwach Ameryki Południowej mających prawo do mieszkania w Wielkiej Brytanii (lub innych Państwach Członkowskich
de Betrifft: In südamerikanischen Staaten wohnhafte Personen, die berechtigt sind, im Vereinigten Königreich (oder anderen Mitgliedstaaten) zu leben
pl Kiedy odrzuca się wniosek obywatela, który pragnie wynająć mieszkanie lub ubiega się o kredyt, na podstawie tego, kim on jest, nie tylko świadczy to o tym, że jest on niesprawiedliwie traktowany, ale również dowodzi, że społeczeństwo jako całość nie szanuje ludzi, spisując ich na straty.
de Wenn Menschen bei der Miete einer Wohnung oder für ein Darlehen abgelehnt werden, weil sie sind, wer sie sind, werden nicht nur sie selber ungerecht behandelt, sondern die Gesellschaft als Ganzes verkauft sich leer, indem sie Menschen abschreibt.
pl W byłej NRD przez kilka dziesięcioleci budowano mieszkania zgodnie z zasadami scentralizowanej gospodarki planowej
de In der ehemaligen DDR wurden Wohnungen mehrere Jahrzehnte lang nach einem zentralisierten Planungssystem gebaut
pl Środki te przeznaczone są na dodatki na mieszkanie dla członków instytucji
de Diese Mittel decken die Residenzzulagen der Mitglieder des Organs
pl (PL) Pani Przewodnicząca! W Polsce, w budownictwie mieszkaniowym, wyraźne już są efekty kryzysu, mimo ogromnego zapotrzebowania na mieszkania.
de (PL) Frau Präsidentin, die Auswirkungen der Krise sind im polnischen Wohnungsbaugewerbe bereits deutlich sichtbar, trotz des gravierenden Mangels an Wohnraum im Land. Polen hat den im Zweiten Weltkrieg zerstörten Wohnungsbestand noch immer nicht vollständig wiederhergestellt.
pl mając na uwadze, że inwestowanie w mieszkania socjalne odgrywa i będzie nadal odgrywało istotną rolę przez wzgląd na udostępnianie mieszkań wielu osobom, dla których rynek mieszkaniowy byłby w przeciwnym razie niedostępny
de in der Erwägung, dass Investitionen in den sozialen Wohnungsbau bei der Bereitstellung von Wohnraum für viele Menschen, für die der Wohnungsmarkt sonst nicht zugänglich ist, eine wesentliche Rolle spielen, woran sich auch in Zukunft nichts ändern wird
pl Odłączone pokoje mieszkalne, które w sposób oczywisty mają być używane jako część mieszkania, powinny być liczone jako część mieszkania
de Abgetrennte Wohnräume, die eindeutig als Teil der Wohnung nutzbar sind, sollten auch als Teil der Wohnung betrachtet werden
pl obiekty oznaczają wszelkie pomieszczenia, mieszkania oraz tereny niezbędne EUNAVFOR-owi i personelowi EUNAVFOR-u
de Einrichtungen und Anlagen Gebäude, Unterkünfte und Gelände, die für die EUNAVFOR und ihr Personal benötigt werden
pl To mieszkanie na przedmieściach?
de Die Wohnung im Zentrum?
pl Wszystkie zmienne odnoszą się do obecnej sytuacji jako okresu odniesienia, z wyjątkiem dwóch zmiennych dotyczących planów w zakresie zmiany mieszkania, odnoszących się do najbliższych ‧ miesięcy, oraz zmiennych dotyczących niespełnionych potrzeb, a także wizyt u lekarza ogólnego lub specjalisty, które odnoszą się do ubiegłych ‧ miesięcy
de Alle Zielvariablen beziehen sich auf die aktuelle Situation des Haushalts zum Zeitpunkt der Befragung, mit Ausnahme der beiden Variablen zu einem voraussichtlichen Umzug des Haushalts, die sich auf die folgenden sechs Monate beziehen, und der Variablen zu den nicht erfüllten Bedürfnissen sowie zu Besuchen bei praktischen Ärzten und Fachärzten, die sich auf die vergangenen zwölf Monate beziehen
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 3477 zdań frazy mieszkanie komunalne.Znalezione w 2,432 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.