wymowa: IPA: maˈtɛrjjaw    

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Gewebe   
  (Noun  n)
   
  tkanina
   
  surowiec do produkcji przędz i nici
 • Stoff   
  (Noun  m, n)
 • Material   
  (  n)
   
  to, z czego są wytwarzane przedmioty
 • Werkstoff   
   
  substancja, z której jest wytworzony lub z której składa się określony wyrób
 • Materie   
 • Textil   
  (Noun  n)
 • Tuch   
  (Noun  n) (noun   )
 • Zeug   
  (noun   )
 • Zutat   
  (noun   )
 • material   

Pozostałe znaczenia:

 
zbiór wiadomości z jakiejś dziedziny

Picture dictionary

Gewebe
Gewebe

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (77)

badanie materiałów
Werkstoffprüfung
badanie materiału
Materialprüfung
czas i materiały
nach Aufwand
jadalne materiały opakowaniowe
essbares verpackungsmaterial; essbarer film
lokalny materiał budowlany
örtliche Baustoffe
materiał budowlany
baumaterial; Baustoff; baustoff
materiał do budowy dróg
Straßenbaustoffe
materiał elektroniczny
elektronisches Material
materiał genetyczny
Erbgut; genetisches material
materiał izolacyjny
isoliermaterial; Isolierstoff
materiał konstrukcyjny
baumaterial; baustoff
materiał łatwopalny
brennbarer Stoff
materiał obcy
fremdmaterial
materiał ochronny
schutzmaterial
materiał opakowania
Verpackungsmaterial
materiał opakowaniowy
verpackungsmaterial
materiał pędny
treibladung
materiał rozmnożeniowy
vermehrungsmaterial
materiał szkółkarski
pflanzgut; pflanzmaterial; baumschulpflanze
materiał wulkaniczny
vulkanisches material
materiał wybuchowy
sprengstoff; Explosivstoff; Sprengstoff
materiały amorficzne
amorpher Werkstoff
materiały antykorozyjne
beschichtungsmaterial
materiały bitumiczne
bituminöses Material
materiały budowlane
baustoff; Baustoffe
materiały dodatkowe
Begleitmaterialien
materiały kompozytowe
Verbundmaterial
materiały łatwopalne
feuergefährlicher Stoff
materiały ogniotrwałe
feuerfestes Material
materiały przemysłowe
industrieller Stoff
materiały reklamowe
Werbematerial; Anzeigematerialien
materiały sprzedażowe
Vertriebsdokumentation
materiały wybuchowe
Explosivstoffe
materiały zaawansowane
fortgeschrittener Werkstoff
materiały zapalne
brennbare Materialien
naturalne materiały budowlane
natürliche Baustoffe
niebezpieczny materiał
gefährlicher Arbeitsstoff
nieograniczone materiały
unbegrenztes Material
nowoczesne materiały
neuartige Materialien
ograniczone materiały
begrenztes Material
ponowne użytkowanie materiałów
Rohstoffwiederverwendung
przemieszczanie materiału w glebie
stoffverlagerung im boden
stałe zużycie materiału
fester Materialverbrauch

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "materiał", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl W ramach DEPBS nie ma obowiązku wykorzystania środków wyłącznie na bezcłowy przywóz materiałów stosowanych do produkcji danego produktu
de Die DEPB-Regelung beinhaltet keine Beschränkung der Verwendung der Gutschriften auf die zollfreie Einfuhr von Vorleistungen in Verbindung mit einer bestimmten Ware
pl utraty lub uszkodzenia sprzętu trwałego użytku lub materiałów związanych z taką pomocą
de Verlust oder Beschädigung unverbrauchbarer Ausrüstungen oder Materialien, die mit der Hilfeleistung im Zusammenhang stehen
pl różne materiały o niewielkiej wartości jak farby, lakiery, tapety itp., wykorzystywane do budowy, wykończenia czy dekoracji tymczasowych stoisk zajmowanych przez przedstawicieli państw trzecich na targach lub podobnych imprezach, które ulegają zniszczeniu podczas użytkowania
de VERSCHIEDENE WERKSTOFFE VON GERINGEM WERT, WIE FARBEN, LACKE, TAPETEN USW., DIE BEIM BAU, BEI DER EINRICHTUNG UND AUSSTATTUNG DER VON VERTRETERN DRITTER LÄNDER AUF EINER AUSSTELLUNG ODER ÄHNLICHEN VERANSTALTUNG GEHALTENEN STÄNDE VERWENDET UND DURCH IHRE VERWENDUNG VERBRAUCHT WERDEN
pl informacyjne materiały drukowane (ulotki, broszury itd
de gedrucktes Informationsmaterial (Faltblätter, Broschüren usw
pl Ujęta jest tu łączna wartość usług wraz z kosztami pracy i materiału
de Erfaßt wird der Gesamtwert der Leistungen einschließlich Arbeits-und Materialkosten
pl Materiały użyte wewnątrz opakowania muszą być nowe, czyste i takiej jakości, która pozwala na uniknięcie spowodowania jakiegokolwiek uszkodzenia zewnętrznego lub wewnętrznego produktu
de Das im Inneren des Packstücks verwendete Material muss neu, sauber und so beschaffen sein, dass es bei den Erzeugnissen keine äußeren oder inneren Veränderungen hervorrufen kann
pl w przypadku Rasperia/Basic Element: działalność w sektorach energii, towarów, lotnictwa, inżynierii, usług finansowych; w sektorze budowlanym i materiałów budowlanych
de Rasperia/Basic Element: Aktivitäten im Bereich Energie, Rohstoffe, Luftfahrt, Maschinenbau, Finanzdienstleistungen, Hoch- und Tiefbau, Baumaterialien
pl miejsce służące do prowadzenia zielonych zajęć dydaktycznych w naturalnym środowisku (obserwacje mini-ekosystemu zwierząt i roślin, zajęcia plastyczno-techniczne z wykorzystaniem materiałów przyrodniczych
de Möglichkeiten zur Abhaltung grüner Unterrichtsstunden in einer natürlichen Umgebung (Beobachtung eines Mini-Ökosystems von Flora und Fauna, Kunst- und Technikunterricht unter Einsatz von natürlichen Rohstoffen
pl MATERIAŁY ROŚLINNE DO WYPLATANIA; PRODUKTY POCHODZENIA ROŚLINNEGO, GDZIE INDZIEJ NIEWYMIENIONE ANI NIEWŁĄCZONE
de FLECHTSTOFFE UND ANDERE WAREN PFLANZLICHEN URSPRUNGS, ANDERWEIT WEDER GENANNT NOCH INBEGRIFFEN
pl Po zakończeniu pobierania próbek należy zdjąć okładziny na buty/skarpety, uważając, aby nie usunąć przylegającego do nich materiału
de Am Ende der Beprobung müssen die Stiefelüberzieher vorsichtig entfernt werden, damit das daran haftende Material nicht abfällt
pl Ocenę jakościową przeprowadzono dla sektora Wykańczanie materiałów włókienniczych (kod NACE ‧), głównie ze względu na fakt, że na szczeblu Unii nie istnieją oficjalne dane dotyczące handlu, pozwalające na ocenę intensywności handlu oraz fakt, że intensywność handlu we wszystkich pozostałych sektorach włókienniczych jest bardzo wysoka
de Für den Sektor Textilveredelung (NACE-Code ‧) wurde hauptsächlich deshalb eine qualitative Bewertung durchgeführt, weil auf Unionsebene keine offiziellen Handelsdaten zur Beurteilung der Handelsintensität vorliegen und weil alle anderen Textilsektoren sehr handelsintensiv sind
pl wartość szwajcarska jest wyższa niż wartość dodana na terenie Wspólnoty oraz wartości wszystkich pozostałych użytych materiałów pochodzących
de Der Wert der schweizerischen Vormaterialien (‧ Euro) ist höher als der in der Gemeinschaft erzielte Wertzuwachs (‧ Euro) und der Wert aller anderen verwendeten Vormaterialien mit Ursprungseigenschaft (‧ Euro
pl Jeżeli badanie przeprowadzane jest w pomieszczeniu zamkniętym w celach ekranowania elektromagnetycznego częstotliwości radiowych, elementy odbiorcze anteny nie powinny znajdować się bliżej niż ‧,‧ m od wszelkich materiałów pochłaniających fale radiowe oraz nie bliżej niż ‧,‧ m od ściany tego pomieszczenia zamkniętego
de Wird die Prüfung in einem gegenüber Hochfrequenzeinstrahlung geschirmten und mit Absorbermaterial ausgekleideten Raum durchgeführt, dürfen die Empfangselemente der Antenne nicht näher als ‧,‧ m zum strahlungsabsorbierenden Material und nicht näher als ‧,‧ m zur Wand des geschirmten Raums sein
pl W przypadku oliwy z oliwek oraz materiału siewnego rzepiku i rzepaku można odstąpić od przepisów ust. ‧ i ‧, o ile w odniesieniu do tych produktów refundacje wypłaca się w ramach operacji pomocy żywnościowej, zgodnie z procedurą ustanowioną w art
de Nach dem Verfahren des Artikels ‧ kann von den Bestimmungen der Absätze ‧ und ‧ bei Olivenöl sowie Raps-und Rübsensamen abgewichen werden, für die Erstattungen im Rahmen von Maßnahmen der Nahrungsmittelhilfe gewährt werden
pl zabezpieczone elementy banknotów euro oznaczają pierwszą serię banknotów euro, ich składniki oraz inne związane z nimi materiały i informacje wymagające zabezpieczenia, które w przypadku ich utraty, kradzieży lub ujawnienia mogłyby zagrozić integralności banknotów euro lub ułatwić produkcję fałszywych banknotów euro lub ich składników
de für die Sicherheit des Euro bedeutsame Materialien: die erste Euro-Banknotenserie und ihre Bestandteile sowie andere hiermit zusammenhängende Materialien und Informationen, die Sicherheitsvorkehrungen erfordern und deren Verlust, Diebstahl oder Veröffentlichung die Integrität der Euro-Banknoten schädigen oder zur Herstellung von gefälschten Euro-Banknoten oder deren Bestandteilen beitragen könnte
pl Dla ułatwienia, gdy materiał siewny jednej odmiany jest wprowadzany do obrotu pod kilkoma nazwami, została wybrana jedna nazwa formalna
de Ist Saatgut einer Sorte mit mehreren Sortenbezeichnungen im Verkehr, so ist im Interesse der Vereinfachung eine Leitbezeichnung gewählt worden
pl WCB podejmie właściwe szkolenie w zakresie bezpieczeństwa jądrowego oraz środków zabezpieczenia, w tym środków kontroli nielegalnego handlu materiałami jądrowymi
de Die GFS führt geeignete Ausbildungsmaßnahmen im Bereich Sicherheit und Sicherungsmaßnahmen durch, einschließlich Maßnahmen zur Kontrolle des illegalen Handels mit Kernmaterial
pl Wreszcie, strona polska podkreśliła, że HSW zaczęła skuteczniej radzić sobie z ryzykiem zmian kursów wymiany, próbując kupować materiały w tej samej walucie, w której księgowana jest sprzedaż
de Schließlich unterstrich die polnische Seite, dass die HSW S.A. erfolgreich dem Wechselkursrisiko begegnet, indem es versucht, Material in der gleichen Währung zu erwerben, in der der Verkauf buchmäßig erfasst wird
pl materiały miotające, utrzymujące w stanie ustalonym szybkość spalania liniowego ponad ‧ mm/s w warunkach normalnych (mierzone podczas niepowstrzymywanego spalania pojedynczej skrętki) ciśnienia ‧,‧ MPa (‧,‧ barów) i temperatury ‧ K (‧ °C
de Treibstoffe, die eine stabile, gleichförmige Abbrandgeschwindigkeit von mehr als ‧ mm/s unter Standardbedingungen bei ‧,‧ MPa (‧,‧ bar) und ‧ K (‧ °C) (gemessen an einem inhibierten einzelnen Strang) aufweisen
pl jest utylizowany lub usuwany w drodze współspalania, jeżeli materiał kategorii ‧ jest odpadem
de durch Mitverbrennung zu verwerten oder zu beseitigen, wenn es sich bei dem Material der Kategorie ‧ um Abfall handelt
pl materiały reklamowe jak katalogi lub strony internetowe zawierające informacje na temat danego produktu pod warunkiem, że informacje są neutralne i wszystkie podmioty danego sektora mają takie same możliwości prezentowania swoich produktów
de Veröffentlichungen, z. B. Kataloge oder Websites, die Informationen zum Branchenerzeugnis enthalten, sofern die Informationen neutral sind und alle Branchenteilnehmer dieselben Möglichkeiten haben, in den Veröffentlichungen zu erscheinen
pl izolacja wirusa różyczki z materiału klinicznego
de Isolierung des Rubella-Virus aus einer klinischen Probe
pl terminy i miejsca, w których materiał rozszczepialny będzie przygotowywany do wysyłki
de Datum und Ort, an dem das Kernmaterial für den Versand vorbereitet werden soll
pl W porównaniu z obecnie stosowanym urządzeniem, nowa śrutownica komorowa daje wiele korzyści, takich jak: przyspieszenie procesu produkcyjnego, znacząco niższe zużycie materiału ściernego i energii, poprawa oddziaływania na środowisko naturalne
de Der neue Kammerstrahl weist gegenüber der derzeitigen Einrichtung mehrere Vorteile auf: höhere Bearbeitungsgeschwindigkeit, wesentlich geringerer Strahlmittel- und Energieverbrauch und Umweltverbesserungen
pl Dla poszczególnych rodzajów wykorzystanych materiałów niepochodzących należy określić dokładną wartość w odniesieniu do jednostki towaru wymienionego w kolumnie
de Für die in der ersten Spalte genannten Waren ist der genaue Wert der verschiedenen verwendeten Vormaterialien ohne Ursprungseigenschaft je Einheit anzugeben
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 17092 zdań frazy materiał.Znalezione w 2,23 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.