wymowa: IPA: maˈtɛrjjaw    

Tłumaczenia na język niemiecki:

 • Gewebe   
  (Noun  n)
   
  tkanina
   
  surowiec do produkcji przędz i nici
 • Stoff   
  (Noun  m, n)
 • Material   
  (  n)
   
  to, z czego są wytwarzane przedmioty
 • Werkstoff   
   
  substancja, z której jest wytworzony lub z której składa się określony wyrób
 • Materie   
 • Textil   
  (Noun  n)
 • Tuch   
  (Noun  n) (noun   )
 • Zeug   
  (noun   )
 • Zutat   
  (noun   )
 • material   

Pozostałe znaczenia:

 
zbiór wiadomości z jakiejś dziedziny

Picture dictionary

Gewebe
Gewebe

Podobne frazy w słowniku polski niemiecki. (77)

badanie materiałów
Werkstoffprüfung
badanie materiału
Materialprüfung
czas i materiały
nach Aufwand
jadalne materiały opakowaniowe
essbares verpackungsmaterial; essbarer film
lokalny materiał budowlany
örtliche Baustoffe
materiał budowlany
baumaterial; Baustoff; baustoff
materiał do budowy dróg
Straßenbaustoffe
materiał elektroniczny
elektronisches Material
materiał genetyczny
Erbgut; genetisches material
materiał izolacyjny
isoliermaterial; Isolierstoff
materiał konstrukcyjny
baumaterial; baustoff
materiał łatwopalny
brennbarer Stoff
materiał obcy
fremdmaterial
materiał ochronny
schutzmaterial
materiał opakowania
Verpackungsmaterial
materiał opakowaniowy
verpackungsmaterial
materiał pędny
treibladung
materiał rozmnożeniowy
vermehrungsmaterial
materiał szkółkarski
pflanzgut; pflanzmaterial; baumschulpflanze
materiał wulkaniczny
vulkanisches material
materiał wybuchowy
sprengstoff; Explosivstoff; Sprengstoff
materiały amorficzne
amorpher Werkstoff
materiały antykorozyjne
beschichtungsmaterial
materiały bitumiczne
bituminöses Material
materiały budowlane
baustoff; Baustoffe
materiały dodatkowe
Begleitmaterialien
materiały kompozytowe
Verbundmaterial
materiały łatwopalne
feuergefährlicher Stoff
materiały ogniotrwałe
feuerfestes Material
materiały przemysłowe
industrieller Stoff
materiały reklamowe
Werbematerial; Anzeigematerialien
materiały sprzedażowe
Vertriebsdokumentation
materiały wybuchowe
Explosivstoffe
materiały zaawansowane
fortgeschrittener Werkstoff
materiały zapalne
brennbare Materialien
naturalne materiały budowlane
natürliche Baustoffe
niebezpieczny materiał
gefährlicher Arbeitsstoff
nieograniczone materiały
unbegrenztes Material
nowoczesne materiały
neuartige Materialien
ograniczone materiały
begrenztes Material
ponowne użytkowanie materiałów
Rohstoffwiederverwendung
przemieszczanie materiału w glebie
stoffverlagerung im boden
stałe zużycie materiału
fester Materialverbrauch

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "materiał", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl POJEMNIK NA MATERIAŁY
de MATERIAL CONTAINER/MATERIALBEHÄLTER
pl Na przykład, jeśli reguła podana w wykazie przewiduje, że do danej pozycji włókienniczej, takiej jak bluzka, trzeba zastosować przędzę, nie wyklucza to zastosowania innych elementów metalowych, takich jak guziki, ponieważ nie można ich wykonać z materiałów włókienniczych
de Wenn zum Beispiel eine Regel in der Liste vorsieht, dass für ein bestimmtes Textilerzeugnis, wie etwa eine Bluse, Garn verwendet werden muss, schließt dies nicht die Verwendung von Metallgegenständen, wie etwa Knöpfen, aus, weil diese nicht aus textilen Vormaterialien hergestellt werden können
pl Temperaturę mięknienia materiałów polimerowych, z których wytwarzane są gotowe wykładziny, oznacza się metodą A‧ normy ISO
de Die Erweichungstemperatur von Polymerwerkstoffen fertiger Kunststoffinnenbehälter ist gemäß dem Verfahren A‧ der Norm ISO ‧ zu ermitteln
pl w sprawie materiałów i wyrobów wykonanych z folii z regenerowanej celulozy przeznaczonych do kontaktu ze środkami spożywczymi
de über Materialien und Gegenstände aus Zellglasfolien, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen
pl kolumny rozdzielające (wytwórca, wszystkie informacje dotyczące właściwości kolumn, takie jak rozmiar poru, rodzaj rozdzielającego materiału itd., liczba, długość oraz kolejność użytych kolumn
de Trennsäulen (Hersteller, alle Angaben zu den Säuleneigenschaften, z. B. Porengröße, Art des Trennmaterials etc., Zahl, Länge und Anordnung der verwendeten Säulen
pl paliwa, smary i spoiwa węglowodorowe oraz, ogółem, wszystkie materiały używane przy wykonywaniu zamówień na roboty budowlane uważa się za zakupione na rynku lokalnym i podlegają one zasadom fiskalnym mającym zastosowanie w ramach ustawodawstwa obowiązującego w KTZ będącym beneficjentem
de Kraftstoffe, Schmierstoffe und Kohlenwasserstoff-Bindemittel sowie generell alle Materialien, die bei einem Bauauftrag verwendet werden, gelten als auf dem Inlandsmarkt gekauft und unterliegen der nach den Rechtsvorschriften des begünstigten ÜLG geltenden Steuerregelung
pl spowodowane było sprawdzonym kontaktem z materiałami zakaźnymi lub radioaktywnymi
de Folge einer nachgewiesenen Aussetzung gegenüber infektiösen Stoffen oder schädlicher Strahlung ist
pl w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
de über gute Herstellungspraxis für Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen
pl Wykaz obróbek lub przetworzeń, które należy wykonać na materiałach niepochodzących, aby wytworzony produkt uzyskał status pochodzenia
de Liste der be- oder verarbeitungen, die an vormaterialien ohne ursprungseigenschaft vorgenommen werden müssen, um der ware die ursprungseigenschaft zu verleihen
pl Po pierwsze, skarżąca utrzymuje, że Komisja nie wypełniła spoczywającego na niej obowiązku dowodowego oraz że nie dokonała właściwej oceny materiału dowodowego dotyczącego istnienia kartelu
de Die Klägerin macht erstens geltend, dass die Kommission ihrer Beweispflicht nicht nachgekommen sei und keine angemessene Beweiswürdigung im Hinblick auf das Bestehen eines Kartells vorgenommen habe
pl dla całej strefy zużycia wieńca koła wartość twardości materiału w skali Brinella (HB) musi być równa lub większa (dla każdego pomiaru) od
de In der gesamten Verschleißzone des Radreifens muss der Werkstoff (bei jeder Messung) eine Brinell-Härte (HB) von mindestens ‧ aufweisen
pl Zgodnie z przepisami art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE publikuje się odniesienia do następującego europejskiego zatwierdzenia materiałów (EAM
de Gemäß den Bestimmungen von Artikel ‧ Absatz ‧ der Richtlinie ‧/‧/EG werden die Angaben zu folgenden europäischen Werkstoffzulassungen (EAM) veröffentlicht
pl Celem restrukturyzacji finansowej było przeznaczenie środków na zakup materiałów i utrzymanie ciągłości produkcji firmy
de Ziel der finanziellen Umstrukturierung war, Mittel für die Materialbeschaffung freizusetzen und die Produktion aufrechtzuerhalten
pl Dla celów stosowania postanowień ust. ‧ i ‧ całkowita wartość dodana oznacza wszystkie koszty powstałe poza Wspólnotą lub państwami SADC UPG, w tym wartość materiałów tam włączonych
de Im Sinne der Absätze ‧ und ‧ bedeutet der Begriff insgesamt erzielte Wertsteigerung alle außerhalb der Gemeinschaft oder außerhalb des SADC-WPA-Staates anfallenden Kosten einschließlich des gesamten Wertes der dort hinzugefügten Vormaterialien
pl Podawane wyniki analiz muszą obejmować dane ilościowe, wyrażone w g/kg zawartości, w odniesieniu do wszystkich składników obecnych w ilości przekraczającej ‧ g/kg, i normalnie powinny dotyczyć co najmniej ‧ % analizowanego materiału
de Die Analysenergebnisse müssen für alle Bestandteile mit einem Anteil von mehr als ‧ g/kg quantitativ in g/kg ausgedrückt werden. Die Summe des analysierten Materials sollte mindestens ‧ % ergeben
pl Domniemanie zgodności zawarte w EN ‧:‧ w odniesieniu do BHSR ‧.‧.‧.‧ i dotyczące zawartości Cr(VI) w materiałach rękawic związane jest z ograniczeniem wykrywania do ‧ mg/kg lub mniej w badaniach na obecność Cr(VI
de Die Konformitätsvermutung aufgrund von EN ‧:‧ in Bezug auf die Grundlegenden Anforderungen für Gesundheitsschutz und Sicherheit, Ziffer ‧.‧.‧.‧- und speziell den Gehalt der Handschuhwerkstoffe an Cr(VI)- gilt vorbehaltlich der Verwendung eines Prüfverfahrens für Cr(VI) mit einer Nachweisgrenze von ‧ mg/kg oder weniger
pl Nadszedł moment prawdy dla wszystkich państw członkowskich, łącznie z moim: moment, gdy oprócz pięknych słów i wzniosłych sformułowań musimy dostarczyć konkrety, czyli żołnierzy i materiały.
de Für alle Mitgliedstaaten, darunter auch mein Heimatland, rückt nun die Stunde der Wahrheit näher: die Stunde, in der auf wohlklingende Worte und edle Erklärungen Taten in Form von Soldaten und Material folgen müssen.
pl Bez uszczerbku dla uwagi ‧.‧, jeśli reguła używa sformułowania wytwarzanie z materiałów objętych dowolną pozycją, mogą być użyte materiały objęte dowolną pozycją lub pozycjami (nawet te posiadające taki sam opis i pozycję jak produkt), uwzględniając jednak wszelkie szczególne ograniczenia, które mogą być zawarte w regule
de Wenn eine Regel besagt, dass Vormaterialien jeder Position verwendet werden können, können unbeschadet der Regel ‧.‧ Vormaterialien jeder Position (auch die der hergestellten Ware) verwendet werden, wenn die besonderen Beschränkungen beachtet werden, die die Regel gegebenenfalls enthält
pl Niektóre materiały (alergeny), takie jak pyłki, kurz domowy lub sierść zwierząt mogą powodować reakcje alergiczne, objawiające się świądem, zaczerwienieniem, a także obrzękiem powierzchni oka
de Einige Stoffe (Allergene) wie Pollen, Hausstaub oder Tierhaare können an der Oberfläche Ihres Auges allergische Reaktionen wie Jucken, Rötung und Schwellung auslösen
pl Ta sama zasada powinna dotyczyć benzyny bezołowiowej i oleju napędowego stosowanego jako materiał napędowy
de Das gleiche sollte für das Verhältnis zwischen unverbleitem Benzin und Gasöl zu gewerblichen Zwecken gelten
pl Zgodnie z oświadczeniem Rady Europejskiej, państwa członkowskie powinny powstrzymywać się od przyjmowania nowych krótkoterminowych zobowiązań dotyczących publicznego i prywatnego wsparcia finansowego na rzecz handlu z Iranem z myślą o zmniejszeniu zaległych kwot, w szczególności aby uniknąć jakiegokolwiek wsparcia finansowego na rzecz działań wrażliwych z punktu widzenia rozprzestrzeniania materiałów jądrowych lub opracowywania środków przenoszenia broni jądrowej, oraz powinny zakazać jakichkolwiek średnio- i długoterminowych zobowiązań dotyczących publicznego i prywatnego wsparcia finansowego na rzecz handlu z Iranem
de Gemäß der Erklärung des Europäischen Rates sollten die Mitgliedstaaten Zurückhaltung üben, wenn sie neue kurzfristige Verpflichtungen in Bezug auf staatliche und private finanzielle Unterstützung für den Handel mit Iran eingehen, damit die noch ausstehenden Beträge verringert werden und um insbesondere zu vermeiden, dass diese finanzielle Unterstützung zu proliferationsrelevanten nuklearen Tätigkeiten oder zur Entwicklung von Trägersystemen für Kernwaffen beiträgt; ferner sollten sie mittel- und langfristige Verpflichtungen in Bezug auf öffentliche und private finanzielle Unterstützung für den Handel mit Iran verbieten
pl Błonnik pokarmowy tradycyjnie spożywany jest jako materiał roślinny i wywołuje jeden lub więcej korzystnych efektów fizjologicznych, takich jak: skrócenie czasu pasażu jelitowego, zwiększenie objętości stolca, fermentacja pod wpływem mikroflory okrężnicy, obniżenie całkowitego poziomu cholesterolu we krwi, obniżenie poziomu cholesterolu LDL we krwi, obniżenie poziomu cukru we krwi lub obniżenie poziomu insuliny we krwi
de Ballaststoffe wurden traditionell in Form von pflanzlichem Material verzehrt und besitzen eine oder mehrere positive physiologische Wirkungen, z. B. verkürzen sie die Passage durch den Dünndarm, vergrößern die Stuhlmasse, sind durch die Dickdarm-Mikroflora fermentierbar und vermindern das Gesamtcholesterol im Blut, den LDL-Cholesterolgehalt im Blut, den postprandialen Blutzucker bzw. den Insulingehalt im Blut
pl Publikacje i materiał informacyjny
de Veröffentlichungen und Informationsmaterial
pl uwzględniając dyrektywę Rady ‧/EWG w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym i sadzonkami roślin sadowniczych, ostatnio zmienioną dyrektywą ‧/WE, w szczególności jej art. ‧ ust. ‧, a także mając na uwadze, co następuje
de gestützt auf die Richtlinie ‧/EWG des Rates vom ‧. April ‧ über das Inverkehrbringen von Vermehrungsmaterial und Pflanzen von Obstarten zur Fruchterzeugung, zuletzt geändert durch die Richtlinie ‧/EG, insbesondere auf Artikel ‧ Absatz
pl Przy uprawie stosuje się tradycyjny sposób produkcji: płodozmian, wykorzystanie materiału siewnego z tego obszaru geograficznego, zasiewy letnie i jesienne, zakaz stosowania syntetycznych produktów chemicznych
de Der Anbau erfolgt nach einem traditionellen Erzeugungsverfahren: Verfahren der Fruchtfolge, Verwendung von Saatgut aus dem geografischen Gebiet, Sommersaat und Herbstsaat, Verbot des Zusatzes chemischer Erzeugnisse
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 17092 zdań frazy materiał.Znalezione w 5,829 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.