Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Einschreibebrief   
    (  m) (noun   )
  • Einschreiben   

Przykładowe zdania z "list polecony", pamięć tłumaczeniowa

add example
Osoby, które z powodu niepełnosprawności nie są w stanie dokonać rejestracji internetowej, mogą przesłać swoje zgłoszenie (życiorys i list motywacyjny) w wersji papierowej listem poleconymBewerberinnen oder Bewerber, die sich wegen einer Behinderung nicht elektronisch anmelden können, können ihren Lebenslauf und ihr Bewerbungsschreiben per Einschreiben
Wysyłce pocztą elektroniczną powinien jednak towarzyszyć list polecony – nie ma ona żadnego wpływu na dopuszczenie danego kandydata do procedury selekcjiDie Übermittlung per E-Mail ersetzt jedoch nicht die Übermittlung per Einschreiben und hat keinerlei Einfluss in Bezug auf die Zulässigkeit der Bewerbungen
Jeżeli zawiadomienie wysłane jest listem poleconym z lub bez potwierdzenia odbioru, jest ono uważane za doręczone do właściwego adresata dziesiątego dnia po wysłaniu go pocztą, chyba że list nie doszedł do adresata, lub doszedł do niego dopiero w późniejszym terminieBei der Zustellung durch eingeschriebenen Brief mit oder ohne Rückschein gilt dieser mit dem zehnten Tag nach der Aufgabe zur Post als zugestellt, es sei denn, daß das zuzustellende Schriftstück nicht oder an einem späteren Tag eingegangen ist
Składanie ofert: Oferty należy przesyłać listami poleconymi za potwierdzeniem odbioru, a data stempla będzie przyjmowana jako dowód nadania, lub dostarczać osobiście za potwierdzeniem odbioru pod następujący adresEinreichung des Angebote: Die Angebote sind eingeschrieben mit Rückschein einzureichen, wobei der Poststempel als Nachweis der Angebotsabgabe gilt, oder eigenhändig gegen Empfangsbestätigung bei folgender Stelle abzugeben
list polecony za potwierdzeniem odbioruauf dem Postweg durch Einschreiben mit Rückschein
Osoby, które z powodu niepełnosprawności nie są w stanie dokonać rejestracji internetowej, mogą przesłać swoje zgłoszenie (życiorys i list motywacyjny) w wersji papierowej listem poleconymBewerber, die sich wegen einer Behinderung nicht elektronisch anmelden können, können ihren Lebenslauf und ihr Bewerbungsschreiben per Einschreiben bis spätestens zum Tag des Anmeldeschlusses
Ponadto, dokumentacja kandydatów, którzy w tym dniu będą już w sposób ważny zarejestrowani w banku danych, zostanie utrzymana w tym samym stanie do dnia ‧ kwietnia ‧ r., o ile ekspert nie wskaże inaczej w liście poleconym skierowanym do KomisjiDie Daten der bis zum jetzigen Zeitpunkt in die Datenbank aufgenommenen Sachverständigen bleiben dort bis zum ‧. April ‧ gespeichert, es sei denn, die Sachverständigen übermitteln der Kommission per Einschreiben etwaige Einwände
Doręczenie listem poleconym uznaje się za skuteczne dziesiątego dnia następującego po dniu złożenia listu poleconego na poczcie w miejscu, w którym znajduje się siedziba Trybunału, chyba że potwierdzenie odbioru wykaże, że list doręczono innego dnia albo adresat, w terminie trzech tygodni od dnia powiadomienia go za pośrednictwem faksu lub innego technicznego środka komunikacji, poinformuje sekretarza, że nie otrzymał dokumentu, który miał mu być doręczonyEin Einschreiben gilt am zehnten Tag nach der Aufgabe zur Post am Ort des Gerichtssitzes als dem Empfänger zugestellt, sofern nicht durch den Rückschein nachgewiesen wird, dass der Zugang zu einem anderen Zeitpunkt erfolgt ist, oder der Empfänger dem Kanzler binnen drei Wochen nach der Benachrichtigung mittels Fernkopierer oder sonstiger technischer Kommunikationsmittel mitteilt, dass ihm das Einschreiben nicht zugegangen ist
list motywacyjny) listem poleconymihr Bewerbungsschreiben per Einschreiben bis spätestens zum Tag des Anmeldeschlusses
Osoby, które z powodu swojej niepełnosprawności nie są w stanie dokonać rejestracji internetowej, mogą przesłać swoje zgłoszenie (życiorys i list motywacyjny) w formie papierowej listem poleconym z datą stempla pocztowego nie późniejszą niż termin zakończenia rejestracji kandydatówBewerberinnen oder Bewerber, die sich aufgrund einer Behinderung nicht elektronisch anmelden können, können ihren Lebenslauf und ihr Bewerbungsschreiben spätestens bis zum Anmeldeschluss per Einschreiben einreichen
Wysyłce pocztą elektroniczną powinien jednak towarzyszyć list polecony; nie ma ona żadnego wpływu na dopuszczenie danego kandydata do procedury selekcjiDie Übermittlung per E-Mail ersetzt jedoch nicht die Übermittlung per Einschreiben und hat keinerlei Einfluss in Bezug auf die Zulässigkeit der Bewerbungen
Osoby, które z powodu swojej niepełnosprawności nie są w stanie dokonać rejestracji internetowej, mogą przesłać swoje wydrukowane zgłoszenie (życiorys i list motywacyjny) listem poleconymBewerber, die sich wegen einer Behinderung nicht elektronisch anmelden können, können ihren Lebenslauf und ihr Bewerbungsschreiben per Einschreiben bis spätestens zum Tag des Anmeldeschlusses
Mam list polecony dlaRudiego HaasaIch habe ein Einschreiben für Rudi Haas
Składanie ofert: Oferty powinny być składane w pięciu egzemplarzach; można je nadsyłać listem poleconym (za potwierdzeniem odbioru) lub składać osobiście (również za potwierdzeniem odbioru) na adresEinreichung der Angebote: Die Angebote sind in fünffacher Ausfertigung per Einschreiben an die nachstehende Postanschrift zu senden oder gegen Empfangsbestätigung dort abzugeben
Kandydatury należy wysłać listem poleconym najpóźniej do dnia ‧ maja ‧ r. (decyduje data stempla pocztowegoDas Bewerbungsschreiben ist bis spätestens ‧. Mai ‧ per Einschreiben zu übermitteln; maßgebend ist das Datum des Poststempels
przesłanie listem poleconym, w którym to przypadku pod uwagę brana jest rzeczywista data odbioru listu poleconego przez agencję (w godzinach urzędowania); alboVersand per Einschreiben, wobei das Datum des tatsächlichen Empfangs des Einschreibens durch die Agentur (während der Bürozeiten) als verbindlich gilt; oder
O decyzjach, od których przysługuje odwołanie w określonym terminie, wezwaniach do stawienia się i innych dokumentach, określonych przez Prezesa Urzędu zawiadamia się listem poleconym z potwierdzeniem odbioruEntscheidungen, durch die eine Beschwerdefrist in Lauf gesetzt wird, Ladungen und andere vom Präsidenten des Amtes bestimmte Schriftstücke werden durch eingeschriebenen Brief mit Rückschein zugestellt
lub wysłane listem poleconym na adres wspomnianej agencji interwencyjnejoder durch Einschreiben an diese Stelle zu senden
Pisemne oferty powinny wpłynąć najpóźniej w terminach i godzinach wymienionych w tytule II, jako złożone z potwierdzeniem odbioru albo przesłane listem poleconym, teleksem, faksem lub telegraficznie na jeden z poniższych adresówDie schriftlichen Angebote müssen bis spätestens zu den unter Abschnitt ‧ genannten Tagen und Uhrzeiten entweder durch Hinterlegung gegen Empfangsbestätigung oder durch eingeschriebenen Brief, Fernschreiben, Telefax oder Telegramm bei nachstehenden Anschriften eingehen
Każde państwo członkowskie może doręczać dokumenty sądowe osobom zamieszkałym w innym państwie członkowskim bezpośrednio drogą pocztową- listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub równoważną przesyłkąJedem Mitgliedstaat steht es frei, Personen, die ihren Wohnsitz in einem anderen Mitgliedstaat haben, gerichtliche Schriftstücke unmittelbar durch Postdienste per Einschreiben mit Rückschein oder gleichwertigem Beleg zustellen zu lassen
Oferty należy składać w agencjach interwencyjnych posiadających alkohol, o których mowa w załączniku II, lub przesyłać listem poleconym na adres tych agencjiDie Angebote sind bei den in Anhang ‧ aufgeführten Interventionsstellen, in deren Besitz sich der Alkohol befindet, zu hinterlegen oder per Einschreiben an die Anschrift dieser Interventionsstellen zu senden
Oferty należy przesłać pocztą, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (decyduje data stempla pocztowego) lub złożyć na miejscu za potwierdzeniem, najpóźniej sześć tygodni licząc od dnia opublikowania niniejszych zaproszeń do składania ofert w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, do godziny ‧.‧ czasu lokalnego, na adresDie Gebote sind spätestens sechs Wochen nach Veröffentlichung dieser Ausschreibung im Amtsblatt der Europäischen Union bis ‧.‧ Uhr (Ortszeit) per Einschreiben mit Rückschein (maßgebend ist das Datum des Poststempels) an nachstehende Anschrift zu senden oder gegen Empfangsbestätigung dort zu hinterlegen
Zgłoszenie musi zostać przesłane pocztą elektroniczną albo listem poleconym nie później niż dnia ‧.‧.‧ r. (decyduje data wysłania wiadomości lub data stempla pocztowegoDie Bewerbungen sind entweder per E-Mail oder per Einschreiben bis spätestens ‧.‧.‧ (es gilt das Datum der E-Mail bzw. des Poststempels) einzureichen
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 14351 zdań frazy list polecony.Znalezione w 5,73 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.