Tłumaczenia na język niemiecki:

  • Einschreibebrief   
    (  m) (noun   )
  • Einschreiben   

Przykładowe zdania z "list polecony", pamięć tłumaczeniowa

add example
pl Osoby, które z powodu niepełnosprawności nie są w stanie dokonać rejestracji internetowej, mogą przesłać swoje zgłoszenie (życiorys i list motywacyjny) w wersji papierowej listem poleconym
de Bewerberinnen oder Bewerber, die sich wegen einer Behinderung nicht elektronisch anmelden können, können ihren Lebenslauf und ihr Bewerbungsschreiben per Einschreiben
pl Wysyłce pocztą elektroniczną powinien jednak towarzyszyć list polecony – nie ma ona żadnego wpływu na dopuszczenie danego kandydata do procedury selekcji
de Die Übermittlung per E-Mail ersetzt jedoch nicht die Übermittlung per Einschreiben und hat keinerlei Einfluss in Bezug auf die Zulässigkeit der Bewerbungen
pl Jeżeli zawiadomienie wysłane jest listem poleconym z lub bez potwierdzenia odbioru, jest ono uważane za doręczone do właściwego adresata dziesiątego dnia po wysłaniu go pocztą, chyba że list nie doszedł do adresata, lub doszedł do niego dopiero w późniejszym terminie
de Bei der Zustellung durch eingeschriebenen Brief mit oder ohne Rückschein gilt dieser mit dem zehnten Tag nach der Aufgabe zur Post als zugestellt, es sei denn, daß das zuzustellende Schriftstück nicht oder an einem späteren Tag eingegangen ist
pl Składanie ofert: Oferty należy przesyłać listami poleconymi za potwierdzeniem odbioru, a data stempla będzie przyjmowana jako dowód nadania, lub dostarczać osobiście za potwierdzeniem odbioru pod następujący adres
de Einreichung des Angebote: Die Angebote sind eingeschrieben mit Rückschein einzureichen, wobei der Poststempel als Nachweis der Angebotsabgabe gilt, oder eigenhändig gegen Empfangsbestätigung bei folgender Stelle abzugeben
pl list polecony za potwierdzeniem odbioru
de auf dem Postweg durch Einschreiben mit Rückschein
pl Osoby, które z powodu niepełnosprawności nie są w stanie dokonać rejestracji internetowej, mogą przesłać swoje zgłoszenie (życiorys i list motywacyjny) w wersji papierowej listem poleconym
de Bewerber, die sich wegen einer Behinderung nicht elektronisch anmelden können, können ihren Lebenslauf und ihr Bewerbungsschreiben per Einschreiben bis spätestens zum Tag des Anmeldeschlusses
pl Ponadto, dokumentacja kandydatów, którzy w tym dniu będą już w sposób ważny zarejestrowani w banku danych, zostanie utrzymana w tym samym stanie do dnia ‧ kwietnia ‧ r., o ile ekspert nie wskaże inaczej w liście poleconym skierowanym do Komisji
de Die Daten der bis zum jetzigen Zeitpunkt in die Datenbank aufgenommenen Sachverständigen bleiben dort bis zum ‧. April ‧ gespeichert, es sei denn, die Sachverständigen übermitteln der Kommission per Einschreiben etwaige Einwände
pl Doręczenie listem poleconym uznaje się za skuteczne dziesiątego dnia następującego po dniu złożenia listu poleconego na poczcie w miejscu, w którym znajduje się siedziba Trybunału, chyba że potwierdzenie odbioru wykaże, że list doręczono innego dnia albo adresat, w terminie trzech tygodni od dnia powiadomienia go za pośrednictwem faksu lub innego technicznego środka komunikacji, poinformuje sekretarza, że nie otrzymał dokumentu, który miał mu być doręczony
de Ein Einschreiben gilt am zehnten Tag nach der Aufgabe zur Post am Ort des Gerichtssitzes als dem Empfänger zugestellt, sofern nicht durch den Rückschein nachgewiesen wird, dass der Zugang zu einem anderen Zeitpunkt erfolgt ist, oder der Empfänger dem Kanzler binnen drei Wochen nach der Benachrichtigung mittels Fernkopierer oder sonstiger technischer Kommunikationsmittel mitteilt, dass ihm das Einschreiben nicht zugegangen ist
pl list motywacyjny) listem poleconym
de ihr Bewerbungsschreiben per Einschreiben bis spätestens zum Tag des Anmeldeschlusses
pl Osoby, które z powodu swojej niepełnosprawności nie są w stanie dokonać rejestracji internetowej, mogą przesłać swoje zgłoszenie (życiorys i list motywacyjny) w formie papierowej listem poleconym z datą stempla pocztowego nie późniejszą niż termin zakończenia rejestracji kandydatów
de Bewerberinnen oder Bewerber, die sich aufgrund einer Behinderung nicht elektronisch anmelden können, können ihren Lebenslauf und ihr Bewerbungsschreiben spätestens bis zum Anmeldeschluss per Einschreiben einreichen
pl Wysyłce pocztą elektroniczną powinien jednak towarzyszyć list polecony; nie ma ona żadnego wpływu na dopuszczenie danego kandydata do procedury selekcji
de Die Übermittlung per E-Mail ersetzt jedoch nicht die Übermittlung per Einschreiben und hat keinerlei Einfluss in Bezug auf die Zulässigkeit der Bewerbungen
pl Osoby, które z powodu swojej niepełnosprawności nie są w stanie dokonać rejestracji internetowej, mogą przesłać swoje wydrukowane zgłoszenie (życiorys i list motywacyjny) listem poleconym
de Bewerber, die sich wegen einer Behinderung nicht elektronisch anmelden können, können ihren Lebenslauf und ihr Bewerbungsschreiben per Einschreiben bis spätestens zum Tag des Anmeldeschlusses
pl Mam list polecony dlaRudiego Haasa
de Ich habe ein Einschreiben für Rudi Haas
pl Składanie ofert: Oferty powinny być składane w pięciu egzemplarzach; można je nadsyłać listem poleconym (za potwierdzeniem odbioru) lub składać osobiście (również za potwierdzeniem odbioru) na adres
de Einreichung der Angebote: Die Angebote sind in fünffacher Ausfertigung per Einschreiben an die nachstehende Postanschrift zu senden oder gegen Empfangsbestätigung dort abzugeben
pl Kandydatury należy wysłać listem poleconym najpóźniej do dnia ‧ maja ‧ r. (decyduje data stempla pocztowego
de Das Bewerbungsschreiben ist bis spätestens ‧. Mai ‧ per Einschreiben zu übermitteln; maßgebend ist das Datum des Poststempels
pl przesłanie listem poleconym, w którym to przypadku pod uwagę brana jest rzeczywista data odbioru listu poleconego przez agencję (w godzinach urzędowania); albo
de Versand per Einschreiben, wobei das Datum des tatsächlichen Empfangs des Einschreibens durch die Agentur (während der Bürozeiten) als verbindlich gilt; oder
pl O decyzjach, od których przysługuje odwołanie w określonym terminie, wezwaniach do stawienia się i innych dokumentach, określonych przez Prezesa Urzędu zawiadamia się listem poleconym z potwierdzeniem odbioru
de Entscheidungen, durch die eine Beschwerdefrist in Lauf gesetzt wird, Ladungen und andere vom Präsidenten des Amtes bestimmte Schriftstücke werden durch eingeschriebenen Brief mit Rückschein zugestellt
pl lub wysłane listem poleconym na adres wspomnianej agencji interwencyjnej
de oder durch Einschreiben an diese Stelle zu senden
pl Pisemne oferty powinny wpłynąć najpóźniej w terminach i godzinach wymienionych w tytule II, jako złożone z potwierdzeniem odbioru albo przesłane listem poleconym, teleksem, faksem lub telegraficznie na jeden z poniższych adresów
de Die schriftlichen Angebote müssen bis spätestens zu den unter Abschnitt ‧ genannten Tagen und Uhrzeiten entweder durch Hinterlegung gegen Empfangsbestätigung oder durch eingeschriebenen Brief, Fernschreiben, Telefax oder Telegramm bei nachstehenden Anschriften eingehen
pl Każde państwo członkowskie może doręczać dokumenty sądowe osobom zamieszkałym w innym państwie członkowskim bezpośrednio drogą pocztową- listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub równoważną przesyłką
de Jedem Mitgliedstaat steht es frei, Personen, die ihren Wohnsitz in einem anderen Mitgliedstaat haben, gerichtliche Schriftstücke unmittelbar durch Postdienste per Einschreiben mit Rückschein oder gleichwertigem Beleg zustellen zu lassen
pl Oferty należy składać w agencjach interwencyjnych posiadających alkohol, o których mowa w załączniku II, lub przesyłać listem poleconym na adres tych agencji
de Die Angebote sind bei den in Anhang ‧ aufgeführten Interventionsstellen, in deren Besitz sich der Alkohol befindet, zu hinterlegen oder per Einschreiben an die Anschrift dieser Interventionsstellen zu senden
pl Oferty należy przesłać pocztą, listem poleconym za potwierdzeniem odbioru (decyduje data stempla pocztowego) lub złożyć na miejscu za potwierdzeniem, najpóźniej sześć tygodni licząc od dnia opublikowania niniejszych zaproszeń do składania ofert w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, do godziny ‧.‧ czasu lokalnego, na adres
de Die Gebote sind spätestens sechs Wochen nach Veröffentlichung dieser Ausschreibung im Amtsblatt der Europäischen Union bis ‧.‧ Uhr (Ortszeit) per Einschreiben mit Rückschein (maßgebend ist das Datum des Poststempels) an nachstehende Anschrift zu senden oder gegen Empfangsbestätigung dort zu hinterlegen
pl Zgłoszenie musi zostać przesłane pocztą elektroniczną albo listem poleconym nie później niż dnia ‧.‧.‧ r. (decyduje data wysłania wiadomości lub data stempla pocztowego
de Die Bewerbungen sind entweder per E-Mail oder per Einschreiben bis spätestens ‧.‧.‧ (es gilt das Datum der E-Mail bzw. des Poststempels) einzureichen
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 14351 zdań frazy list polecony.Znalezione w 10,396 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.